HOOFDZEER TANDPIJN MIGRAINE NEVRALG1E KUEFFEjti" UITVERKOOP FACTUUR PRIJS BREUKEN PSP Ui i; Paletots, Pélérinen. DUPONT-STROOM, NIEUWS! ONDER NIEUWS UIT BEliGlE. Wetensweerdigheden. Op Zondag 12" Februari, EERSTEN TAP, HERBERGKERMISSEN Men vrttagt HOPPE. BURGERSTANDEN VAN ECAÜ5SINMES Een enkel Amerikaansch Aigaopoedertje, geneest in eenige minuten de hevigste aanvallen. Die wonderbare poeders zijn overal te verkrijgen Depot voor Poperinghe bij Al' Monteyne, Hoofddepot Mr Camille Libotte, Yper. ir. m> iUs <Ioo». Proetdoos I ti'. JHSepF" DUMONj Priesterstraat, 15, Poperinghe. n't groot-In't klein MARIE DEFEVER. Xe I*oo|> Charles Halfmaerten Corselis, bii Camille Hazebrouck, RIJSSEL (bij de Statie). IMPERMÉABLES, Kindermantels BIJ SCHAALSTRAAT, 20, POPERINGHE. van IJzerdraad voor Hoppe. Onmogelijke Concurrentie Elie LIETAERT-VANHGUCKE, HOLA HOLA HOLA leen Grip Haar MEER!» fi. HERKELBQUT-ROORYCK, riotel de la Hégenee, HOUSS^ÜGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt Verhuizingen voor alle Landen voor hel VERVOER per IJZERENWEfi. Genezing zonder operatie. MARKTPRIJZEN 6. Onbekwamer». 7. Zuipers. 8. Mouwvagere. 9. Voorsiaanders vat» ton en vogelpik. 10. Vooi'uitstrevers voor sport. 11 Luiaards. 12. Die op vrouwenarbeid speculeeren. 13. Die op den krijg rekenen. 14 Nooit tevreden. 15. Afhrekeis. 16. Af unsiigen. 17. Egoïsten en zelfzuchtiger», die slechts hun eRi-n b lang zien soms ten koste hunner werkgezellen. De tweede wensch aan onze burgeiij Bestudeer het sociaal vraagstuk, en bij gelegenheid ondersteun de christene vak- vereenigingen STARSYIFUWS. Ingestort. Verleden week had men in Sint Jans kruisstraat het huis afgetrokken toebehoorend aan de Kerkfabriek en tegen wier zijdgevel de gekende Calvarieberg staat. Men had de beelden reeds verdregen maar de kapel had men laten staan. Zaterdag nacht ron i 1 ure. is zij ingestort zoodat zij geheel zal moe en herbouwd worden. Gevec/d. Den onderzoek is geop -nd nopens een gevecht dat Zondag avond rond 12 1 2 ure des nachts plaats greep aan der hoek der- Watou en Noordstraat. Alles be paalde zich echter hij wat vuistslagen. Gevonden. Gouden oorbel maandag op de statie, door Maurice Gheus. Zelfden dag is hij Cam. Duthoit een witten hond met roste plekken teluiisgegaan. René Gerber heeft in het Donkergat een schoen makers doekkleed gevonden. Wilt gij goede en sterke werkschoenen aan 8 Ir. 50't paar; wendt U naar De Gouden Mansboltien, bij Floreut Osteux, Yperstraat., (dicht bij de Markt), Poperinghe. Verloren maandag laatst, van Crom- beke naar 't Jagershof, een gouden oorring. Tegen belooning ten onzen buroele terug brengen. Burgerlijke Godshuizen. - Mij'heer Cassiers, notaris, werd deze week benoemd als lid van den raad der Burgerlijke Gods huizen in vervanging van wijlen M. Justin De Gryse. Concert der Koorzangmaatschappij. Heden Zondag geeft de Koorzangmaat- Schappij L'Avenir tn haar lokaal Den Katholieken Kring haar tweejaarlijkse!» concert, dat, zooals gewoonte, veel I dj val belooft te zullen hebben Begin om 0 1/4 ure. Ziehier het programma Eertse deel. 1. Het lied der Dennen, koor van A. Diericx. 2. Maar den Schouw burg, voordracht van K van Ryn door A. Baert. 3. Schollisch des Etudiants. 4. Une minute trop tard, opérette van Villebichot. Tweede deel. 1 Valse, de Faust, koor vau Gounod. 2 La legon de chant, bouf- foenerie musicale van Offenbach door A. Baert en J. Delbaere. 3. Les deux Noëls, gezegd door M. A. Monteyne. 4. Le docleur Crispin, trio bo'ufte vaa Rieci. 5. Le marché de Portici, scène humoristique van Auber. --De tooneelvertooningen in onze stad. De maatschappijRoeyschö-Barbaristen - zal op Maandag 13"en Dinsdag 14" Februari, voor wedstrijd uitvoeren liet drama Elza van Nestor de Tièoe, en het kluchtspel Een haastig woord Kaarten zijn te bekomen bij de We Th. Yan Eislande, Ypersti'aat. Uilstag van aanbesteding. Op 3 Februari, om 12 ur n s middags, had in de bureelen van het bestuur der ijzerwegen te Brugge, de aanbesteding plaats der vol gende wei'ken, uit te voeren in Poperinghe statie: Eerste deelvergrooten van het ontvang- gebouw en de wachtzalen bouwen van eene schuilplaats vooi' rijtuigbewakers veranderen van het gebouw der lokomo- tieven in koopwarenhangaaren den bestaan- den k oo p w aren h au gaar in lampen- en ver- warmitigslokaal met zaal vooi' wachters, enz Bestek: 19.507 fr. 44. Tweede deelhet leveren der noodige metalen deelen, die door beide partijen mogen gewegen worden.Bestek: 1729fr.73. Borgsom: 1900 fr. Hebben aangebodenMM. Elie Butin en Pieter Maerten, Poperinghe, 20 300 fr. le deel, 4 t h verhoogiug 2e deel, L. Berghe-Pillaert, Cmnen, 20.702 fr. le deel, 14 t. h verhoogiug 2e deel, F. Verkem- pinck, Oostende, 21 270 fr. le deel, 25 t. h. verhooging 2<' deel, A. Duyck, Harel- beke, 21.980 fr. le deel, 9 1. h. verhooging 2e deel, J. Soete, Yper, 24.720 fr. le deel, 12 t. h. verhooging 2e deel, Fr. Demeyer, Gent, 27.115.34 fr. le deel, 39 t. h. verhooging 2e deel. De Aanbesteding van het Stadhuis. 27 Februari. In het Stadhuis te Pope ringhe, aanbesteding der werken van het nieuw te bouwen stadhuis op de Groote Markt. Bestek 204.700fr Ike aaiiNiuijiaiavii op de Mjpooi lijnen tietKvlieii ilrn<i<iel «>11 Blaze broiiek, ImigN Stort rijk. De aan sluitingen tusscuen Brussel en liet zuider gedeelte der provintie West - Vlaanderen over Ko'rtrijk gelegen, bieden maar weinig snelheid en gemak op Men moet meest altijd eenige uren ver slij'en om uit Hazebrouck, Poperinghe oi Yper te Brussel te geraken, en de afstand van vele steden, verder der hoofdstad alge legen, maar bediend door treinen die sneller loopen, wordt in minderen tijd afgelegd. De volksvertegenwoordigers dezer su'eek hebben reeds meermalen in de Kamer, de rechtmatige klachten ingediend van wegens de bevolking en bijzonderlijk de handelaars O]» de lijn Kortrijk - Komen loopen dn reizigersti einen met ene snelheid van 48 kilm. per uui en op de lijn Kmen-Haze brouck, met eene snelheid van 60 kilm. Om dezen toestand te verbeteren, heef» het bestuur der Staatsspoorwegen besloten de lijn Kortrijk-Hazebfnuck te vernieuwen en tevens te versterken, ten einde toe te laten dat de reizigerstreinen met eene snel beid van 70 kilm. zouden rijden. Verders komt zij. Op eenige kleinigheden na, eene inrichting vast testellen van ti'einen, bestemd ömdirekte en sneller verbindingen te hebben tusschen Poperinghe Kortrijk-Brussel zon der te Kortrijk te moeten veranderen. De minister zal geheel in 't korte hierover een besluit nemen Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar te maken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen en met Februai i voor 3 maanden, het huis zal bewonen van Mad. W« Louis Ramoen en Kinders, aan den anderen kant in de zelfde straat, nr §9. BERAT- FREMAULT, GOUDEN SCHOEN Veurnestraat, POPERINGHE. ïper,— De zaak der smokkelarij van Fransche likeuren, voor de Rechtbank.— Dinsdag is voorde rechtbank de zaak begon nen dei' smokkelarij van fransche likeuren waarvan wij vroeger herhaaldelijk gespro km hebben. Ziehier hoe die zaak ineen zit De genaamde Arneut, van DicRebusch was in 1908 n-roorde ld omdat men ten zijnent 'I liple-S- e - gevonden had, die ui Frank rijk binnengesmo kkeld was. M. Lahay kontroleur der douanen, beloofde hem de vrijheid, op voorwaarde dat hij den smokke laar zou bekend maken. Arnout duidde E. D. van Poperinghe aan, en zegde in zijne han- len een adres gezien te hebben Varlet- Dupuis, Charleroi M. Lahaye, begon aanstonds een onderzoek in de Messageries Van Gendt te Yper, om te wete te komen aan welke, personen D... zijne likeuren stuui'de. Hij vond dat het aan Varlet-Dupuis was »»n aan zeventien andere personen. Zoo bekwam liet douanen-bestuur de zekerheid dat D... op grooten voet. smokkelde, en dat lie handel vertakkingen had in heel het land. 't Is die zaak welke dinsdag voor de i'echl- hank kwam, voorgezeten door M. Biebuyck. Zij zal zonder twijfel vei'scheideue zittingen innemen, daar er vele getuigen moeten ge hoord worden en de pleidooien geruimen tijd in beslag zullen nemen. Twaalf advokaten zullen in deze zaak pleiten; ziehier hunne namen alsook deze an de betichten Mr Glorie zal pleiten voor E. U... fruitkoopman te Poperinghe, thans aangehouden Mr Lebbe, voor Emiel Variet, handelaar te CharleroiMr Falaise, voor Gustaaf Wodon, handelaar te LuikMr Van- dermeersch, voor Philomena Pirlot, wed. "arinentier, handelaarster te NamenMr Carbonnelle, voor.Jules Leonard, handelaar Doornik, en voor Gerard Van Volxem, handelaar te Bi-ussel; Mr Melchair, voor Jules Frémie, bestuurder van het syndikaat Ier likeurenkooplieden te Antwerpen, en voor Léonard Schumacker, likeurenhande- iaar te Antwerpen; Mr Juncks, voor Achiel T Kindt, likeurenhandelaar te Gent; Mr De- brabandere, voor Edmoiid Lannoy, hotel houder te Kortrijk; Mr J. Nolf, voor Oscar Lsebaerl, handelaar te Rousselare. Het dou- anenbestuur heeft zijne belangen toever- trou wd aan MMrs Vander Meersch en Claeys, Ier balie van Brugge, en M1' Sobry, der balie an Yper. De le getuige die gehoord werd wasM.de kontroleur Lahaye, die verklaarde dat men hier te doen heeft met een syndikaat van smokkelaars Van in juli 1908 tot in juli 1910 heeft D... van Variet eene som van 1,834 fr. ontvangen; de Poperingsche uiokkelaar leverde, voor rekening van Varlet-, champagne in de beide Vlaanderen en onder anderen te A'per. Er bestaat een verschil, dat men niet kenbaar maakt, tus schen de etiketten van de Triple-Sec verkocht in Frankrijk en deze bestemd voor België. De 2" getuige, Vanlint, wijnkoopman te Brussel, heeft aan Varlet khenten aange- iuid voor de champagne Delbeck. De 3e getuige, Desmaisous, algemeene lepothouder voor Belgie vaa de Cointreau, triple-sec zegt dat alle handelaars zich tot hem moeten wenden om deze likeur te krijgen. De 4e getuige, Vanpethetn, handelsagent te Brussel geeft inlichtingen nopens de prijzen en het verkoopen der Benedictine M. Claeys, advokaat te Brugge, in naam van 't Bestuur, houdt de aanklacht staande. De zaak wei'd om 4 ure opgeschorst en zal aanstaanden dinsdag voortgezet worden, u 1 PTO is meer aan te bevelen togen A 1 li 1 u Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze- mwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting n alle Ziekten door overlast veroorzaakt,, dar» de VERSTERKENDE DILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemem dépot: Apotheek, A. MONTEYNE. Groote Markt. 18. POPERINGHE. Yper.Verdronken. Zaterdagmid dag zag een vooi bijganger het lijk van een manspersoon liggeu in het ondiepe water der vaart van Yper naar Komen, niri verre van de herberg Het Geelhuis langsheen den steenweg naar Dickebusch. De policie werd verwittigd en men haalde het lijk op. De Irenkeling werd herkend voor den genaarn- den Theoiiel Derycke, 63 jaar oud, gewezen "andbouwer te Poperinghe, die van zijne vrouw gescheiden leefde en onlangs op logement was in een huis van de Statiestraat. Men had hem het laatst gezien woensdag avond, rond 11 ure; hij scheen eenigszins bedronken en is sinds niet meer in zijn loge ment gekomen. Derycke was in bezit van zijne papieren en van een bankbriefje van >0 fr. Denkelijk is de ongelukkige, door de duisternis misleid, in het water gesukkeld en bezweken tengevolge van de koude. Hel lijk werd naar het gasthuis overgebracht, om er door de geneesheeren onderzocht te worden. Iteveren - aan - Vzer. Beweging van den burger-stand in 1010. In onze gemeente waren geboren, 17 knechtjes en 16 meisjesinkomsten 56 mannen en 38 trouwen. Totaal intredingen 127. Uittredingen door overlijdens, 10 mannen en 8 vrouwen, inkomsten 60 mannen en 51 vrouwen. Totaal intredingen 132. Dus eene vermeerdering van 5. SPORT. Football. Kampioenschap van België. Uit slagen van le divisie F. C. Brugeois 6- S. C. Kortrijk 2, C. S. Brugeois 6 - Leopold C. 1. Union S. G. 3 - R. C Mecbelen 0. Beerschot A. C. 3 - Racing C. B. 3. Excelsior S. C 3 - Antwerp F. C. 0. Daring C. B. 8 - Standard C. L. 0. In 3° divisie, serie B werd Poperinghe Zondag te Kortrijk geklopt met 5-0. In den eersten time speelde Poperinghe zeer goed en slechls een goal werd gemaakt. In den 1 weeden time werden onze mannen over rompeld. Te weinig entraiueinent is de schuld geweest van vele verloren matchen voor Poperinghe. Heden Zondag hebben wij: Yper- Kortrijk en A. S. Ronse-F. C. Rousselare. Te Poperinghe, om 2 1/2 ure, entraine ment voor alle spelers. Vliegen. Doodgevallen. Deze week zijn drie vliegers doodgevallen. Te Doebrity in Duilschland is de officier Stein, 23 jaar oud, met zijn tuig omgekanteld en doodgevallen. Te Douzy in Frankrijk zijn de luchtvlie- gers Noël en De la Torre, die samen opste gen, neergevallen. Beide waren op den slag dood. Met tien in een monoplan Het gaat er steeds straffer eu straffer Over een paar weken stond iedereen schier in verbazing toen men vernam dat de vlieger Lemartin te Pau eenige pisttoeren afgelegd had met zeven passagiers aan boord. E11 nu heeft die zelfde Lemartin eene vlucht gedaan met ne gen passagiers. Dus, tien personen in een vliegmachien Het gewicht dezer tien per sonen was 600 kilos en werd opgelicht door een enkelen motoor van 100 peerdenkracht Moil dat de suikerij VanTieghem Duponl, Rousselaere, de gezondste en de beste is. een mantel krijgen. M. de minister zal ook het thans bestaande maximumloon verlioo- gen; het minimumloon zal voor zekere kategorien, insgelijks verhoogd worden en men zal daarenboven jaarlijksche vergoedin gen verleenen van 75 tot 150 fr., volgens de dienstjaren. Men ziet dat M. de Broqueville den weg volgt van M. Helleputte, en zich het lot der briefdragers, die zoo nuttige bedienden, ieverig aantrekt. 11et gclioorfeeijlei' in Rel&ië. De lezing van het Bulletin Trimestriel, uitgegeven door het bureel van algemeene statistiek bij het ministerie van binnenland- sche zaken, laat toe een oogslag te werpen ->p het zoo brandende vraagpunt der ver mindering van het geboortecijfer. De volgende algemeene cijfers der geboor ten in België doen de toenemende voortwoe kering van het kwaad inzien. 1900 193.789 waarvan 14 437 onwettige. 1905 187.437 12.409 1907 185 138 12.004 1908 183 834 11.325 1909 176 431 10 322 Ging het cijfer der geboorten tol in 1908 met 1500 ft 2000 per jaar achteruit; in 1909 is echter de sprong ontzaglijk we gaan ir» eens met 7000 achteruit. Gaan wij naar den Franschen dieperik dan 't Is meer dan hoog tijd dat ons Vlaamsch 1 ind van dien Franschen aard en zeden gezuiverd worde. Sluuelijketi <>n FehtselieiJiii- gen. Het getal huwelijken in België blijft van jaar tot jaar bijna hetzelfde, niettegen- staan le 't gedurig aangroeien der bevol king. In 1909 waren er 57.126 tegen 57.111 in 1900 In 1907 steeg het getal tot 58 660. 't Is in Brabant dat men er het meest vindt12.400 in 1909 het minst heeft men in Luxemburg 1576. De aangroeiing der echtscheiding is onge looflijk. Van 690 getal in 1900 gera ken wij, alle jare iets vermeerderend, lot 1 039 in 1909 Hier nog heeft Brabant het rekord met 407. Luxemburg telt er geen een In 10 jaar telt deze provintie er maar 7, terwijl Brabant er 1600 had en Hene gouwen 700 Hel lelioi'l tier tentoonstelling van Rrsissel. Het schijnt dat de reke ningen der tentoonstelling sluiten met een tekort van 446,000 fi\ dat door de actiehou ders zal moeten aangevuld worden. lie nieiiue telefoontarieven. liet departement van Posterijen doet aan kondigen dat de volgende hervormingen zullen in voege gebracht worden. Er zou een vaste taks geëischt worden voor elk toestel van 80 tot 110 frank, met betalen bij taks voor elke aansluiting boven een vast, getal. Het telefoonnet van eene omschrijving zou uitgebreid worden tot 60 kilometers in ien straal en de gesprekken met andere tmsch rij vingen zouden op 50 centiemen per omsluiting worden bepaald welke ook de fstand zij. Het Meliijut dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedei-t zij chico- rei der Trappisten» gebruiken van Yin- art-Silly. Dépöt bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Postzegels. Men denkt dat met het »egin der maand maart de nieuwe postze gels met de beeltenis van koning Albert, elijkend aan deze der munten, in voege uilen komen. Men zal om te beginnen de postzegels van 10 centiemen uitgeven, daar de voorraad lezer zegels meer dan van de andere uitge put ge»-aakt. Nieuwe Volks vertegenwoordi- gers. De Kamer der Volksvertegen woordigers heeft dinsdag namiddag de kie- /.ing goedgekeurd van Dr Peel, als volksver tegenwoordiger van Kortrijk, in vervanging /an wijlen M. Busschaert, verleden week overleden. M. de Baron van der Bruggen, gewezen minister van landbouw, volksvertegenwoor- liger van het arrondissement Rousselare- hielt, heeft donderdag zijn ontslag gegeven van Kamerlid. Hij zal vervangen worden loor M. Vandevyvere, advokaat, eerste plaatsvervanger der katholieke lijst. STERFGEVALLEN. M. Camille Busschaert van Moeskroen, katholieke volksvertegenwoordiger, is vrij- iag morgen, na eene zeer korte ziekte, overleden. M. Busschaert, geboren den 5 Juni 1855, zetelde in de Kamers sedert 1902. De gewezen Boerengeneraal Piet Cronje, is Zaterdag te Klerksdorp overleden. Hij was geboren in 1835 't Was hij die aan t hoofd van het Boerenleger stond tijdeus len laatsten oorlog in 1899 uitgebroken tegen de Engelschen. Voor «Ir briefdragers. Het eene afgedane zaak dat de briefdragers eene merkelijke lotsverbetering zullen bekomen M. de Broqueville, minister van spoorwegen en posterijen, heeft verklaard dat er eene som van 1,009.000 fr. per jaar zal besteed worden om de verbeU'i'iüL'en in te voeren De kleedermassa wórdt afgeschaft; de ste delijke briefdragers zullen elk jaar eene broek, eene vest en een kepi krijgen; de landelijke briefdragers hebben alle jare recht op een kiel en alle twee jaren op eene vest; al de briefdragers zullen alle vijf jaren Westvleteren, van 1 tot 31 Januari. Geboorten. Doise Antoinette. Per soone André. Maerten Irma, Dewulf Adrienne. Overlijdens. Druant Magdalena, 8 jaar. Peperstraete Firmin, 5 maanden. Fieu Adelaide, 78 jaar, ongehuwd. Huwelijksbeloften Derycke Camille, landbouwer te Westvleteren met Demoor Pharaïlde, landbouwster te Reninghe. Decrock Camille, landbouwer te Westvle teren met Vandesteene Juliana, zonder beroep te Poperinghe. Ho Suikorij Van Tieghem - Ilupont Rousselare, bekomt Eerediploma grootste onderscheiding- in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910. Mengelingen. Uitleg. Doktoor. Madame, ge moet oen bad nemen, meer lucht nemen en u lich ter kleeden. Man. Ewel, wat heeft de doktoor ge zegd Vrouw. Hij zei, dat ik naar een bad plaats moest gaan, dan een reis in vreemde luchtstreken en direkt nieuwe lichte kleeren koopen. Zekere daine pochte op den rijkdom van haren schoonzoon. Bij mijne dochter, zeide zij, is alles van zilver en goud tot den koperen ketel toe. 1 Ah Voyageur, bij Cynlle Theeten* Veurnestraat. '4 In «le itai'i'iert', bij de we Bouve Decoker, bij 't Kerkhof. 3 In «lei» ou«len Anker, bij Petrus Vandamme, Hondstraat. 4 Au Café Koval, bij Remi Battheu, Yperstraat. J» In «len lieei1 v. (I. Ommegang, bij Camille Clabau, Keer v. d. ommegang. 41 A la ville «POsH-mle. bij Theophile Sausen, Pi'iesterstraat. 7 Au Couito <lta Fiamlre, bij Charles Dewachter, Casselstraat. H In 't Locomotief, bij Petrus Cappoen, Meessenstraat. 0 lu St ülicliicl, bij Henri Ginnebert, St Michielstraat. Ill lu HopIan«l, bij René Merlevede, Werfstraat. 11 Au Fanliourg, bij Henri Vandevoorde, Doornstraat. 12 Au Café Albert, bij Gustave Liefooghe, Casselsiraat. lit In 't vlaaniMeii liierlmis, bij Adolf D'Amour, Rekhofstraat. 1 I In den Neerdaal, bij Henri Bruneel, Ciombekeslraat. 15 Au retour de la Gare, bij Benoit Verstraete, Yperstraal. St» In den Goud Fe/.ant, bij Jules Couwet, Veurnestraat. 17 A la ville de AleMMiues, bij Detrus Ryckewaert, Meessenstraat. 18 In den Arend, bij Henri Gouwy, Groote Markt. Ill In de I,elie, bij Hector Benoot, Veurnesiraat, 2it In den Landbouw, bij J. Ileraeve, Werfstraat. 28 In 't Itoozeiidaal, hij P. Vermeulen, hijg. Stoppe, Veurnestr. 22 Au Café Hoy al, bij de we Charles Wateyne, Waloustr. 43 In den ingang van WeMtouire, bij Medard Dei'aedt, Westoutrestraat 24 elioemnakerMgaMt wordt seffens gevraagd bij H. Verbrugge, Wulpen bij Veurne.Alle inlichtingen te ver krijgen bij Th. Creus Komstraat, Pope ringhe. ~»oede Meid, in stad Inlichtingen ten onzen J bureele oede meid voor buiten stad. Goed loon. J Inlichtingen ten bureele dezer. Hiddagcti der \V«'ck. Zondag - Septuagesima - Gebed van 40 uren in Sint Jan's kerk te Popei ingheDon- ierdag biddag le Dranoutre en Vi'ijdag te Locre. Brussel, 8 Februari. Markt vast Poperinghe en Aalst, beschikbare waar 85-87 1/2 frank nieuwe groeite 80 frank. Antwerpen, 9 Februari. Markt vast. Aalst beschikbare waar 83 - 85 fr.; nieuwe groeite 191182 - 85 fr.; Poperinghe, be schikbare waar 86-87 1/2 f r. ;nieuwe groeite, 80-82 fr. Poperinghe10 Februari. Markt vast. Voor beschikbare hop 1910) 85-90 f»-.; kalmer voor nieuwe groeite 80-85 frank. Weinig verhandelingen. P0PEKINGH8, van 5 tot 12 Februari. Geboorten. Georges Dequeker, z. v. Aloise en Irma Leuridan. Camille D» Ryeke, z. v. Leo en Irma Quaghebeur. Albert Mahieu, z. v. Elias en Julia Garcy. Overlijdens. Loridan Maria, 52 jaar, kantwerkster, echlgenooie van René Bouve, Meessenstraat. Quaghebeur Julienne 20 jaar, dienstmeid, ongehuwd, wijk K. Bevernage Gerard, 9 1/2 jaar, wijk A. Lebbe Philomene, 71 jaar, kantwerkster, weduwe van Benoit Desagher, Westoutre straat. Bailly Henriette, 78 jaar, kloos terlinge, Yperstraat. Petillioen Maria 56 jaar, winkelierster, weduwe van Etnile Priem, Gasthuisstraat. Lefever Albert, 4 weken, Trommelaarslraat. Dekien Fiancisca, 86 jaar, zonder beroep, weduwe van Louis Smagghe, wijk A. De Wachter Adplphe, 66 jaar, smid, ongehuwd, Peper straat. Huwelijksbeloften. Joseph Degron dele, werkman bij den ijzer weg te Beveren, hij Rousselai'e met Emma Blanckaert dienstmeid te Poperinghe. Jules Etle- boudt, winkelier en herbergier te Watou weduwaar van Duplon Lucie met Emelie Huyghe, dienstmeid te Poperinghe, Huwelijken. Firmin Coevoet, 26 jaar handelaar met Marcellina Camerlynck 26 jaar, bijzondere, beide te Poperinghe Maurice Clabau, 26 jaar, ieui'der met Rachel Blanckaert, 18 jaar, kantwerkster beide te Poperinghe. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte 15 en 20, Gasthuisstraat, Poperingh Jaarlijksche groote Combat, «lc Sperre, bij Garcon Room, Brabanthoek. GRflflITS; DURS A POLI c Carrières MONUMENTS FUriÉRAIRES PRIX a FORFAIT POSÉS U qMEHÈRE Catalogue franco gratuit bemande Met APRIL aanslaande zal de schoen winkel van Cliarli'M Haucliy, thans schoenmaker in de Watoustraat, overge- iracht worden naar de Sint Jans Kruis straat, nr 10, drij huizen van de kerk. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleed eren op maat voor Damon Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. 't Is in de kloefkapper-ij van Louis Defever bijgenaamd Louis Klceffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat w 46. -P0PEPINGHE. Bijzondere occasie. Schoonen bureau- minister een zijdein zwaai- eiken hout, aan voordeeligen prijs te verkoopen. D.' bureau is 1 80 m. lang en 0.70 m. breed. Inlichtingen ten onzen bureele. Schoon en gerievig huis-herberg gelegen in de Meessenstraat, nr 6, groot 1 are 50 cent., met. schoone benedenplaatsen, kelder en voute2 soorten van water met pompen, enz. Men kan er seffens ingaan. Inlichtingen bij den bewoner Cam. Claeys. Tei'sf oncl te pacht en Herberg In i/en Transvaalbij de sta tie, met peerdenstal en hof, zich te wenden bij M. Bataille-Moncarey, brouwer te Pope ringhe. Vi aagt S. Ernest Matton, bij den Pauw, Watou vraagt plaats voor smidsgast. Beurs van Brussel, 9 Februari Brussel-Zeeh. 7325 Elsene 1908 99 Mechelen 1885 1891 1% Gent i8y6 7375 74 Luik 1853 10575106 Luik i8()7 7675 Luik 1903 8373 Oostende '98 72 Schaarb.1894 8565 Belg. 3 p.c. 1 s. 9190 3 p c. 2 s. 9190 91 gS 2 »/s p. c. Annuit. 4 </s 3 p. c. 91 70 Gem.kred.4V5 3 p. c. 91 5o 3 p.c.'61 1227312330 3pc.'68 105 104 Buurtsp. 3p.c. 83 8330 Anderl. 1907 9830 98 55 Antwerp. 1887 9323 1 Antwerp. 1903 929275 Brussel igo-2 10450104 Brussel igo5 90 Schaarb.1897 Verviers 187.3 10673 Doornik 1874 525275 Congoleening GUMlaiif Oursti-uy. 139, Casselstraat. Poperinghe, heeft de eer te laten weten dat hij zich ten zijn»n huize zal gelasten met liet licrvt'ii %an tnluiL. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met liet inzetten van lamlen en met alle lierftlellin^eii Casselstraat, 35, POPERINGHE. In de Bijeenkomst der Vlamingen 35, rue du vieux marché aux-moutons, Slaping van 0,30 cent. tot 2fr.Eten naar beliefte. Verkoop van vaiisen, tabakzakken monters, brochen, ringen, pijpen, messen scheergerief, halsdoeken, postkaarten, enz. TE VERKRIJGEN BIJ Uil. OSSTYN - CAMBIE, smid, bij 't Hooghe, POPERINGHE, Eerste kwaliteit ACHILLE VERHAEGHE, hoppe-facteur, te Poperinghe bij de Statie, is gelast met den verkoop van eene overgroote lioeveellieid verschgekapte ItLPLItScn PERSEN, »n prijzen buiten alle concurrentie GAAT ZIEN EN OORDEELT. Verandering van Woonst. veurnestraat, I' 4> P F It I G II F Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne licht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd ais te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Terzelfder tijde iaat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. ■Udaiignekkt'iuie LRviiuliiiï goedgekeurd door de Maatschappij van Gezondheidsleer van Belië Genezing in 10 minuten tijds van di hevigste Tand- en Hoofdpijn en dei Nevralgiën, door het gebruik der CACHETTEN JOS. GAUTHIER, apotheker te mechelen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten Schadidoos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel. Vereischt het merkA nlinévralgique Jos. Gauthier gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per keerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of ir. 2,10. IM.POI' RIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe M. Donck, apotheker, Iiijsselslraat, Yper M. Van Windekens, apotheker te Koroor Wï&ière 8T1ES8EM A u Soldal Frangais, thans in de Veurnestraat, 9, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij met I" Slnari /.Ijue iiiagtMijiien zal overlireiigfii iiiiai' «l«> Y|Har straal, IV' 10, Poperinglic. VAM «De Nieuwe London» doet de grijze haren hinnen en kele dagen verdwijnen, maakt bet haar glanzend en zacht, belet h«t uitvallen en neemt de pelletje» van het hoofd weg. In flacons van fr. 1,50 en fr. 2.50 Engelscbe Baardtinctuur tn 2 tr. par t'acm Te koop bij Apotheker* Drogisten, H..arsnijders en eukwinkel* tn 't groot: Parfumerie 0' Salp, Wachtebeke (Belgie) Rijtuigverhuurder, heeft de eer kenbaar te maken dat hij ich belast met het vervoer van verhuizin- :en voor alle Landen. Daar ai de rijtuigen gekapiton- ueerd zijn, en alles met groote zorg ■tgepakt is, mag men verzekerd zijn dat ie meubels niet beschadigd zullen worden ioor het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder e winnen. rA\DPgJV verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, door het gebruik der Dentogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te treklen, geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aau- eerd niets anders; spreek wel uit Dentogène, i fr.25 de flesch inalle goede apotheken. Depothouders voor onze streek M. Monteyne te Poperinghe en M. Libotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheker de niet krijgen, zendt naar een dezer apothe kers fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. De alom vermaarde Familie VERD0NCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie ol doorliet dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde ziijn voor het ophouden eener begin- of volledige zaik- breuk. Vraagt honclerde adressen ons uit menschllevendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 40jaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Eluis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid- maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.Bijzon dere Toestellen om de hoogt rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, nvodig in dit geval Buikbanden, Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M Frangois VERD0NCK, Kerkstraat, Ansegiiem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijjssel wijk, Kortrijk. En M' Honore VERD0NCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in» liet Hotel Den Gouden Hoorn, Simon Stevinplaats, Alf? andere dagen ten hunnen huize iin de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VER DONCK hun ten huize van eenieder. Poperinghe, markt van den 10 Fe'». Tarwe, 100 kil. 20,75-Rogge 15,00 - Haver 15.00 - Aardappelen, 100 k. 11,00 - Boter Je kil. 3,40 a 0,00, Eieren de 26, 1,85 k 2.10- Yper, 4 Feb. Tarwe 20,00 a 21,25; rogge 14,00 a 14,25 haver 17,00 a 17,25

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4