NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, WOONHUIS HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren.Stoors, Gordijnen, Tapijten. In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe KEPERS-HOPPEPERSEN GEKAPTE SPARREN 2000 zware KEPERS 5 Centiemen. ANNONCEN Don drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen 'olgens overeenkomst,. Eerste Taps, Bolliagen en Herbergkerinissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zulien ééns onvergeld in het blad verschijnen Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Zon op. Zon ond. Wekeiijksche Almanak.Maart. Maandag 13 Maart, 1911, Openbare Ver hooping TE POPERINGHE. Notaris VAN DE LANOITTE, Openbare Verkoopingen TE POPERINGHE. Aanzienlijke Verkooping Larixeti, Sparren Epicias BOOMEN, Plantsoenen en gekapte Taillie, op Dinsdag 14 Maart 1911, Op Maandag 13 Maart 191 OPENBARE VERKOOPING BEÜKENBOOMEN, TE WYTSCHAETE, Notaris BA. CQ U A EB B, Vrijdag 17» Maart 1911, Groote Verkooping gil 6000 zeer schoone HOPPEPERSEN, Gewone voorwaarden en tijd van betaling pits borg. Niet te haastig. Woorden wekken voorbeelden trekken. De Geitenverzekering van West-Vlaanderen. 4 1 Onze kleine kinderen. De Abtswijding te Westvleteren op St Mathiasdag25 Februari 1911. BU1TEJMNDSCH RIEU01S. Zondag 5» Maart iqii. 7e /aar. N 14 worden ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben reeht aan Kostefooze inlassching van twee Herbergfeestcn. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 P Zondag van den Vasten.—H. Theophilus. H. Coleta, Godebertus, Fridolinus, Victorinus. H. Thom. v. Aq. pair. d. Wijs- en Godgeleerden Quatert.H. Joannes de Deo. H. Francisca, Gregorius, G. Christina. Quatert.De -10 HH. Martelaren. Quatert.H. Constantinus, Alberta. Eerste Kwartier. Dinsdag 7 Maart, ten 11 ure 2 minuten 's avonds. Zondasr 5 Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 Zaterdag li 6 u. 22 m. 5 u, 29 ra 6 19 5 31 6 17 5 33 6 15 5 34 6 13 5 36 6 11 5 37 6 9 5 39 f Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Woensdag 15 Maart, ten 11 ure 59 minuten s' avonds. Donderdag 23 Maart, ten 0 ure 26 minuten 's morgens. Donderdag 80 Maart, ten 12 ure 38 minuten 's namiddags. STUDIE VAN DEN Notaris DEVOS, TE WATOU. in ééne zitting om, 4 uren zeer juist namiddag, ter het berg De Smis (Tramstatie), bewoond door Cyrille Ackaert, te Watou, Sint Jan ter-Biezen, VAN EEN met 26 aren 20 centiaren grond en erve Een kloek gebouwen WOONHUIS met kelder, vaute, groote kamers, keuken, bin nenplaats, waterpomp en verdere afhange- lijkheden schuur, koei- en zwijnstallen bakkeuken, alsmede 26 aren 20 cent. onder bebouwde grond en erve daarmedegaande bekend bij kadaster sektie L, nummer 1039. Gebruikt door de verkoopster weduwe Pieler Sergier- Graeschepe. Handslag met de geldtelling. STUDIE VAN DEN TE VLA MER TTNGIIE. van allerschoonste zuivere epiceas 0|> $laamln£ O Haart 199 9, om 2 ure juist, op de landingen der herberg Het Doolhof Westoufre-kalsiede. Door het ambt van den Notaris Bac quacH te Dope-ringhc. Burgerlijke Godshuizen van Yper. van 2ÜSÏ koogicu buitengewone zware alsook Kastanjen, Linden, Eiken en andere in het kasteel van wijlen lieer Godtscbalck te ZILLEBEKE, bij Het Cantientje ten 1 ure zeer stipt namiddag. Door 't ambt van Mter Butaye, Notaris te Yper. Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 2 ure zeer stipt namiddag, van 140 lioopcn en 9io»p<>n zeer dienstig voor timmerwerk, telephoon- en telegraafstaken, tabak- en hoppekweek, in 't bosch genaamd De Breehappe gelegen tusschen de herberg De Sterkte en liet kasteel van Mevrouw Mahieu. Door 't ambt van Meester Lannerit, Notaris le Yper. Tijd van betaling mits goede borg. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 uren zeer slipt, bij de herberg De Nieuwe Smis bewoond door Fidéle Ver- haeghe, Elverdinghe-Kalsijde, van al ware épicias. Verdeeld in klassen en hoopen t'elkens gerieve. Er is iets, waarop wij zeer weinig passen en dat nochtans zeer gewichtig is en groote gevolgen kan naslepen. Al menigmaal reeds bracht het velen in moeilijken toestand, of baarde hun groot ODgenoegen un bittere onaangenaamheden. Dit was het haastig spreken. Ha! Daarop moeten wij wel acht geven, zoovelen wij zijn, want het is van een aller grootst belang. Het is zeer onvoorzichtig het woord te snel uit te spreken dat op onze lippen komt; geweld en hoogst verderfelijk mag het hee- ten, wanneer de scherpe tong veel te los hangt in den onbezonnen babbelenden mond en maar alles uit wat er voor de gedachte komt. Men moet zich diensvolgens wel wachten te rap te spreken oin iemand voorbarig te beoordeelen over zijn doen en laten, en nog wel meer als het er op aankomt iemand te veroordeelen, daar men eerst volle zekerheid moet hebben van hetgeen men vooruitzet en wijl het ook betaamt dat wij ons eerst afvra gen of wij wel recht tot beoordeelen hebben. Evenmin mag men haastig zijn, als het er op aankomt iemand te beschuldigen van eenig kwaad bedrijf of van laakbare voor nemens eerst behoort daartoe een nauwge zet onderzoek en ook zal men beter handelen, wanneer men, bedenkend wat de verhevene broederliefde gebiedt, vergevingsgezind en edelmoedig den plichtige den weg tot inkeer en berouw-zai aantoonen en vergemakkelij ken. Wachten wij ons van haastig verwijten en schelden Houden wij ons toch in, wanneer men onze gramschap heeft opgewekt of onze driftigheid aangevuurd, en vallen wij niet uit in bittere woorden en verwijtingen, vooral wanneer wij nog niet eens recht weten wat er eigenlijk van de zaak is en welk belang men er aan hoeft te hechten. Schelden en verwijten is doorgaans altijd haastig werk en dat brengt niets goeds voort. Ergerlijk krakeel en schadelijke twist zijn er het gevolg van en men komt er altijd toe zich te beklagen zoo haastig geweest te zijn. Waarvan men zich ook moet zwichten is van te haastig te zijn in iemand te bekijven en te beknorren; want het gebeurt wel meer dat men dit dan ten onrechte doet, en groot ongelijk heeft zoo snauwend uit te schieten. Dit betreft zoowel de meesters, die meenen reden te hebben hunne dienstboden en knech ten te bekijven omdat zij moedswillig iets misdoen of hen al niet goed gedragen, als de onderhoorigen, die denken recht te heb ben bot en barsch te antwoorden en uit te schieten, als er hun van hoogerhand eene opmerking wordt gemaakt. Bezadigd zijn is het best. Niet te haastig spreken Dit heeft immers maar al te veel ramp en onheil verwekt en is wel een geesel van on zen tijd te noemen. Opgepast voor een haastig woord. liet kan verderfelijker zijn dan scherp venijn en meestal is het hoogst noodlottig, wijl het te haastig spreken groote gevolgen kan naslepen. Wij moeten ons ook wel wachten te haas tig ons gedacht te uiten, wanneer het zou strekken om onzen evenmensch in zijn werk, in zijnen omgang, in zijn doen en laten te beknibbelen. Niemand mag dit haastig doen, want zon der overleg kan men niets juist beoordeelen en het stelselmatig afbreken zonder recht en reden is den rechtschapen mensch on- weerdig. Laat het ons goed onthouden dat alleen de gekken te haastig zijn in hun woord. Een verstandig man houdt zich iu, voor zichtig en behoedzaam voor de erge gevol gen, want hij weet dat meer dan een reeds schamelijk bij de tong is gepakt geworden en deerlijk genepen waar het pijn deed. Die raad Niet haastig spreken geldt ook in zaken doen en handel drijven. Klap maar niet te rap, of gij klapt uwen neus voorbij. Bedenk u wat, verzin u een weinig en spreek traagzaam en als uwe woorden wegend. Alzoo zult gij u zelf niet bedriegen en tot uwe schade de ondervinding opdoen, dat het te haastig zijn in spreken niet deugd om een voordeelig akkoord, eene winstgevende overeenkomst te sluiten. En zwicht u vooral te haastig te zijn in het kwaadspreken en lasteren van uwen evenmensch, al ware hij nog zoo slecht, nog zoo schuldig,want menigmaal reeds heeft een haastig geuit woord den onbezonnen prater in groote verlegenheid gebracht, zoodat 't beter is voor eenieder, zich eerst af te vragen of hij wel zelf zonder gebreken, zonder feilen is, en het hem toegelaten is den eersten steen te werpen. II. D. Z. Wilt gij goede en sterke werkschoenen aan 8 fr. 50't paar; wendt U naar De Gouden Mansbotlien, bij Florent Osteux, Yperstraat, (dicht bij de Markt), Poperinghe. is ook volstrekt noodig dat de ouders aan hunne kinders een goed voorbeeld geven. Een oud spreekwoord zegteen heers ken dat voren gaat licht zoo schoon en een ander voegt erbij Woorden wekken voor-beelden trekken. Preekt dus niet te veel voor uwe kinderen. De ondervinding heeft geleerd dat van kin ders die te veel bepreekt worden niets terecht komt, maar spreekt vooral door uw voorbeeld. Spreekt gij kwaad, uwe kinders zullen dat achterleeren. Gaat gij veel buiten uw huis klappeien en uwen tijd verbeuzelen, uwe kinders zul len het ook doen. Zijt gij ijverig en werkzaam, uwe kinde ren zullen het ook worden. Zijt gij vroom en godvruchtig, gaat gij regelmatig ter kerk, uwe kinders zullen u navolgen. Wees in alles voorzichtig en waakzaam in uw huwelijk en niets gebèure er wat aanstoot of verergernisse kunne geven. Als ge deze regels wel naleeft zal uw huisgezin een gelukkige staat zijn, waarin de man éen koning en de vrouw eene koningin zullen zijn. F. W. Kristene ouders dien name weerdig, moe ten hunne kinderen een godsdienstig onder wijs verschaffen. Zij moeten ze desnoods Straffen en zorgvuldig bewaken, maar het Op 2 Februari, wierd te Thourout de jaar- lijksche algemeene vergadering gehouden van de geiteDverzekering van West-Vlaan deren. Om aan onze lezers een gedacht te geven van de uitbreiding, die de geitenverzekerin gen in West- Vlaand eren genomen hebben in 10 jaar tijd, zullen wij uit het verslag van die vergadering het volgende mededeelen Op 31 December 1910, bestonden er in West-Vlaanderen 173 plaatselijke geitenver zekeringen aangesloten bij de herverzeke ring, verzekerende te zamen 31120 geiten. De herverzekering betaalt aan de plaatse lijke verzekering 5 of o frank, volgens moge lijkheid, voor elke verloren geit. Rekening van de Herverzekering voor 1910. A. Ontvangsten. I. Gewone 31120 geiten aan 20 centiemen 6224.00 Inkomgeld 16 maatschappijen 80.00 Intrest van geplaatst geld 29 00 II. Buitengewone Toelage van den Staat Toelage van de Provincie 6333.00 fr. 5839.00 1459.80 7298.80 fr. 13631.80 fr. Totaal ontvangsten II. Uilgaven. Achterstel van 1909 40.00 2221 verliezen aan 6 frank 13326.00 Bureel-, druk- en bestuurkosten 223.90 Vergoeding aan den schrijver 519.00 Balans. Ontvangsten Uitgaven 14108.90 13631.80 14108.90 Schadelijk slot 477.10 fr. Overschot op 31 December 1909 578.54 fr Bezit op 31 December 1910 101.44 fr. In den tafel der gilden aangesloten aan de Geiten-Herverzekering van West-Vlaande ren, vinden wij onder andere de volgende getallen voor 't jaar 1910 Poperinghe Boesinghe Dickebusch Dranoutre Elverdinghe Ghyverinchove Hoogstaede Isenberghe Kemmel Langemarck Leysele Loo Merckem Nieuwcapelle Noordschote Oostvleteren Pollinchove Reninghe Vlamertinghe Watou-Abeele Dorp St Jan Woesten Wytschaete Yper 370 geiten, 22 sterften 288 119 131 180 60 55 66 140 378 91 126 188 122 47 150 79 163 230 77 74 131 150 100 84 21 7 13 22 5 5 4 11 20 10 10 3 3 2 15 7 7 12 4 5 12 10 De sterftecijfer in 't algemeen is 7 Onder de nieuwe aangesloten voor 1911 zijn Bixschote, Proven. Bovenvermelde statistiek vraagt geene verdere uitleg of bemerkingen. Die prachtige uitslagen welke de geitenverzekeringen be komen hebben in nauwelijks 10 jaar tijd, zijn een onweerlegbaar bewijs, dat de geitenbon den eene allernuttigste inrichting zijn voor de werkliedenbevolking van onzen buiten. Ook onze werklieden zijn dankbaar voor dat volkswerk, ingericht West-Vlaanderen door, door katholieke volksvrienden en mildelijk ondersteund door ons katholiek lands- en provinciebestuur. XIII TE VROEG PAP. Waarom mag men niet vroeg pap geven In brood en patatten is er zetmeel, dal voor de vertering, in suiker moet veranderd worden. Hoe wordt bloem of meel suiker in het lichaam Door speeksel in den mond en door sap pen uit de maag en de buikspeekselklier. Dat mond- en buikspeeksel en bestaan niet bij een heel kein kind of die sappen zijn er te weinig om veel meel te kunnen verteren. Wanneer komen al die noodige sap pen genoeg bij een ivichlje Gewoonlijk wanneer het kind omtrent 9 maanden oud is. Daarom geen pap of patatten do 9 eerste maanden. I Hoeveel keeren daags mag men dan papjfeoen Een keer daags, en op de andere maaltij den, zuivere melk geven. Wanneer het kind een jaar oud is, 2 keeren daags pap op dienen. Dokter c. PaTTYN. Vrijdag laatst was De Poperinghenaar onder druk, toen we een verslag beloofd werden nopens de plechtigheden der wijding van den nieuwen Hoogweerdigen Abt van Westvleteren. De tijd en de plaats ontbraken om het in ons nummer weer te geven. We doen 't dusvolgens nu, in de hoop dat het aan onze lezers aangenaam zal zijn. 't Was schoon weertje op St Mathiasdag. 't Waaide wel wat sterk, maar 't had toch opgehouden te regenen. Vóór de abdij had men van weerskanten de straat, eene dikke rij sparren geplant, waarop schoone reesems bebloemde en groene festoenen weg en weere slingerden. Op de hooge masttoppen, op den hoofdingang der abdij en op de afspanning bezijden T klooster wapperden talrijke vaan dels. Helaas waren de vaandels tegen den hevigen wii.d bestand, 't was alzoo niet met eene heele reeks schoone opschriften voor dezen keer was 't papier geenszins gewillig, wanterbarmelijk vloog het gedurig aan flarden... We kwamen binnen, en door toedoen van den F. P. Poortier ontvingen we eene ingangskaart, want 't was juist geene vrije ingang. Heel 't klooster, buiten en binnen, was volop in feesttooi. Bloemen en groenigheid hij de masse. Buiten, in 't voorhof, vele jeugdige sparretjes, nog eens gefestoend en bebloemd en binnen, allerhande versiering en vele, heel schoone opschriften, meest in 't latijn, sprekende van den eerbied en de iiefde die de kloosterlingen voor hunnen Vader koesteren van de dankbaarheid aan den gewijde van God voor ziine zege ningen van de hertelijke, kinderlijke heil- weuschen voor een lang en heilig bestier... Toen we in de schoon versierde eenvoudige kloosterkerk stapten, en er ons eene plaats aangeduid werd in den koor, waar de paters in hunnen witten mantel gehuld, gereed waren om de gezangen te beginnen, was de plechtigheid juist begonnen, hadden de Bisschop en zijne assistenten, en de twee gemijterde Abten hunne feestgewaden aan gedaan, en er werd door den Z. E. Vikaris- Generaal lezing gegeven van het Apóstoliek ..mandaat» waardoor Z. II. den Bisschop van Brugge oorlof ontvangt om den toe- komstigen Abt, gekozen door zijne orde broeders om het bestuur der Abdij aan te nemeu en hun geestelijke Vader te worden, de plechtige wijding toe te dienen. (Juiriiddelijk daarop deed de uitverkorene zijnen openbaren, plechtigeu eed van ge trouwheid aan den H. Stoel, getrouwheid aan den heiligen Kloosterregel, getrouwheid aan de Abdij, waar hij aangesteld wordt, en eindigt met op het li. Evangelie en met Gods hulp te beloven dien eed te staven. Dan volgt een zeer aandoenlijk onderzoek door den Bisschop gedaan nopens den H. Regel, nopens de kloosterlevens wijze, en tot vijfmaal toe staat de uitverkorene recht, en belooft, eerbiedig buigend, volstrekte gehoorzaamheid op al die vragen. De Mis vangt nu aan. De eerste misge- beden, voorgezeid door den Bisschop, worden door den uitverkorene beantwoord. En toen de Bisschop het hoogaltaar beklimt, gaat de uitverkorene, vergezeld van de twee gemij terde Abten op een zijdsaltaar, waar hij de witte sandalen aandoet, zijn Abtskruis ont vangt, de stool aanneemt en de gewaden van onderdiaken en diaken; en hij, ook op het zijdsaltaar, zet de H. Misgebeden voort tot aan het eerste plechtig gezongen gebed. Nu gaat de uitverkorene op de trappen van liet hoogaltaar uitgestrekt liggen, en de boetpsalmen worden aangeheven door den Bisschop en beantwoord door het heele koor. Het iswaarlijk aangrijpend. De Litanie van alle Heiligen wordt gezongentot tweemaal toe wordt daarin Gods zegen, en Gods wijding over den nieuwen Abt afge smeekt, en de wijdingsgebeden worden in eene heel schoone prefatie voortgezet, waarin aan dieD uitverkorene Gods gratie wordt afgesmeekt om de eerste te zijn in nederigheid, in liefde tot God, iu geloof en werk ter eere Gods en ter zielen zaligheid, om in zijn hert de versiering van alle deug den ie bewaren en te doen opbloeien, om met woord en daad teenemaal vaarwel te zeggen aan de wereld en diens booze ge- nuchten, vast te staan in 't voorbeeld van liefde voor al wat hemelseh is en den naaste stichten kan. We moeten getuigen dat het een echte hemelzang is. En de gebeden gaan voort, statig en smeekend, nu gericht tot den Mensctigeworden Zoon Gods, den goeden Herder, het voorbeeld van alle Ziel- bestuurders, den gever van alle goed, den redder van alle rouwhebbende zondaars, den licht- en sterktegever in alle moeilijk heid, den leider op de lastige, nauwe deug den baan. Nu wordt het regelboek gezegend en overhandigd het verbeeldt de vaderlijke zorg en wijsheid in 't bestuur de abtstat ewijd en gegeven: het teeken van steun en heerschappij de ring gewijd en aan den vinger gestokenhet teeken van geloof en liefde en onverbreekbare trouw aan Gods kerk, die de bruid is van Christus. En de misgebeden worden hernomen, het epistel en liet evangelie gezongen. De offe rande begintde uitverkorene offert twee brandeDde keerssen, twee brooden, twee kleine vaatjes wijn. Nu volgt de uitverkorene de misgebeden aan bet hoogaltaar, geknield tusschen de twee gemijterde abten. Ingetogen en aange daan hebben al de aanwezigen die aandoen lijke plechtigheden gevolgd, en 't is met vroom hert en vol geloof en liefde dat het gebed van de heilige kloosterlingen nu tot God opstijgt. We bidden ook, innnig en diep-ootmoedig, opdat het nieuw bestuur eenen nieuwen opbloei van deugden ver- wekke,eenen nieuwen oogst van verdiensten doe vergaren, eenen nieuwen regen van genade en Gods-zegen over de abdij, over de streek en over ons geliefde land neder- hale... Zegen, o Heer, die gebeden! Bewaar dien nieuwen zielenherder, die ijverige kloostergemeente, het voorbeeld, de steun en de eer van onze streek... Na de laatste misgebeden, geeft Z. Hoogw. den bisschoppelijke» plechtigeu zegen en wijdt daarna den abtsmijter en plaatst hem op het hoofd van den Abt als de helm van weerstand tegen het kwaad, als een teeken van heil en zaligheid in den strijd, opdat hij als Mozes, schittere in licht en waarheid, als Aaron, bekleed weze met de opperpriester lijke weerdigheid De handschoenen, tot teeken van zuiver heid en ootmoed, worden gewijd en de nieu we Abt doet ze aan, onder 't gebed van den Bisschop die vraagt dat over den nieuw ge wijde de zegen van den Aartsvader Jacob moge nederdalen. Hoe schoon Hoe sprekend schoon Nu steekt de Bisschop den ring aan den vinger van den Abt, doet hem den staf en den mijter opnemen, en geleidt hem, onder 't blijde geluid der klokken naar de eerste plaats de plaats van zijn eerbiedweerdige, geliefde voorganger en staat hem de vol macht over de kloostergemeente toe. En de jubelzang Te Deum wordt aan geheven. Jntusschen gaat de nieuwe Abt, in plechtig prelaatgewaad, en vergezeld van do twee gemijterde Abten, de kloosterkerk rond en zegent de ingetogene menigte en daarna op zijnen zetel neergezeten, ontvangt Hij de eerbewijzen zijner onderhoorigen, der ijve rige kloosterlingen. Het was een heel aan doenlijk schouwspel, deze openbare, kinder lijke hulde van eerbied en trouwe gehoor zaamheid En wat menig hert ontroerde, 't was toen de eerbiedweerdige oude Vader Abt de eerste die hulde aan zijnen nog jon gen nazaat met allen ootmoed kwam aan brengen. Het lofzingen liep ten einde. De nieuwe Abt gaf dan voor het eerst zijnen hoogpriesterlijken zegen in de naam des Vaders, en des Zoons en des H. Geestes aan de knielende kloosterlingen, ouders, vrienden, kennissen, uitgenoodigden Hij zong geknield den gebruikelijker) heilwensch Ad muitos annos aan den Hoogw. Bisschop van Brugge... en de in drukwekkende plechtigheden waren ten einde. 's Middags waren al de gencodigden met den Bisschop en den Abt aan een schoon vriendenmaal vereenigd, waar van herte de beste wenschen van geluk en heil aan Z. Hoogweerdigheid den Bisschop van Brugge, aan den nieuwen Abt, aan de kloosterlingen gedaan werden. Die plechtigheid van de wijding zoo over heerlijk schoon, zal in aller herten eenen diepen indruk van liefde en eerbied voor de kloosterlingen van St Sixtus' Abdij blijven bewaren. De Poperinghenaar wenscht ook den hoogweerdigen nieuwen Abt Ad muitos annos aan Frankrijk. De miljoennairen in Frankrijk. Volgens de laatste opge- maaktestatistieken, worden de miljoennairen m dit land als volgt verdeeld In Frankrijk zijn er 12.378 personen die van een tot twee miljoen bezitten 5.0U5 van twee tot vijf miljoen 1318 van vijf tot tien miljoen 339 van tien tot vijf lig miljoen 58 die vijftig miljoen bezitten en meer. Een nieuw ministerie. Een dagorde door het ministerie verleden week in de Kamer voorgesteld, werd goedgekeurd met 258 stemmen legen 242. Er waren bijgevolg 242 Kamerleden die hun vertrouwen in de regeering weigerden. De stemming werd druk besproken en de opschudding tusschen de Kamerleden was groot. Na den toestand overwogen te hebben gaven M. Briand en de andere ministers maandag hun ontslag. M. Briand werd maandag avond in het Elyseum ontvangen door den president der fransche Republiek wien hij een brief over handigde, waarin hij de redens van het ontslag van het ministerie doet kennen. Hij verklaart daarin dat een deel der repu- bliekeinsche meerderheid geen betrouwen meer in hem heeft, en het dus beter is dat andere mannen aan het bewind komen, dia er misschien zullen in gelukken, de ver schillende groepen der meerderheid terug te vereenigen. In zijuen brief klaagt M. Briand dat vele republiekeinen de politiek van gematigheid en bevrediging welke hij volgt, niet willen herkennen en al te onverdraagzaam zijn. M. Fallières heeft M. Briand en de andere ministers bedankt voor de bewezen diensten. Dinsdag heeft M. Fallières over de samen stelling van een nieuw ministerie onder- senateur, gewezen was donderdag handeld met M. Monis minister van justicie. Het nieuw ministerie morgen definitief samengesleld. Het had veel moeite gekost, en in 't begin van den voormiddag had M. Monis nog moeten rond- loopen om ministers te vinden. De Suikwrij Van Tieghem - Dupont Rousselare, bekomt Eerediploma grootste onderscheiding- in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910. Engelaml.-ffe grootste leeljkaard. In 't kursaal van Southend, Engeland, heeft er een wedstrijd voor leelijkheid plaats gehad. Het lichaam telde niet mede, alleen 't gelaat mocht zichtbaar zijn en geenszins getrokken. Door eene jury van twaalf dames is de eerste prijs toegekend geworden aan een genaamden Bob Mac Dabe. De tweede John Meyers, was daarover zoo kwaad, dat li ij Dabe te lijve ging en cr begon op te kloppen, doch hij weerhield zich plotseling, overwe gende dat hij aldus zijn tegenstrever nog leelijker, dus nog verdienstelijker ging ma ken Te New-York is 't nog beterdaar bestaat eene bijzondere maatschappij van leelijkaards bestuurd door vijf personen, die zoo leelijk zijn dat hun zicht in staat zou zijn eene groep oude negerinnen op den loop te jagen. De politie heeft die vereeniging toegelaten, maar als hunne vergadering gedaan is mo gen de leden niet gezamenlijk buiten komen uit vrees voor... paniek in de straten. Oostenrijk.Rijke bedelares. Te Graz is eene oude bedelares gestorven, Marie Mandl, die sedert 15 jaar van de openbare liefdadigheid leefde. Zij bewoonde een klein kaïnerke, en ging eiken dag uit met eenen korf, om vodden en anderen afval in de straten op te rapen. Zij leefde van het brood lat zij kreeg. Vuur maakte zij nooit. Toen het te koud was, ging zij zich bij de buren warmen. Bij hare dood vond men in hare kas, weer den, bankbriefjes en geld, tot een gezament- lijk beloop van 241,000 frank. Bij testament geheel iu regel, heeft zij f00,000 kronen ver maakt aan eenen neef, boekhouder te YVee- nen, en 140,000 kronen aan de gasthuizen. italic. De fortuin van een struik- roover. Het Italiaansch gouvernement liet beslag leggen, in eene bank van Sicilië, op de gelden er toevertrouwd door den struikroover Belio, onlangs aangehouden. Er was voor 300.000 fr. Eens dit nieuws verspreid, eischten meer dan 600 personen, slachtoffers van Belio, van het gouvernement de teruggave der sommen die hun waren ontstolen gewor den door den beruchten bandiet. Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar te maken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en met Februari voor 3 maanden, het buis zal bewonen van Mad. We Louis Rarnoen en Kiuders, aaD den anderen kaut in de zelfde straat, nr 29. BERAT-FREMAULT, gouden schoen Veurnestraat, POPERINGHE. Bliislaiul. 500 Visschers op eene ijsbank. Aan 't eiland Levensari is eene ijsbank losgeraakt, waarop zich vijf honderd visschers bevonden. De reusachtige ijssehaal is zeewaarts gedreven. Slechts 120 ervan zijn gered. Drie dagen en twee nachten hebben zij in den grootsten angst op zee doorgebracht. De ijssehaal verminderde ge durig achtereenvolgens braken er ijsblok ken af met 40 tot 50 mannen er op, waarvan 't meestendeel verdronken onder de oogen hunner makkers. A heiige ontdekkingDe visschers hebben nabij Astraken eene verlaten boot met dertig bevrozen lijken gevonden. Door wolven aangevallen. In Rus sisch Azie, waren ter gelegenheid van een trouwfeest, honderd dertig man, in dertig sleden uit het dorp Obstipoff vertrokken, om zich naar Tashkend te begeven. Niet ver van Tashkend verschrikten de peerden eens klaps en weldra omringden verscheidene honderden wolven de feestvierders. Ongewa pend verdedigden zij zich zoo goed zij kon den, doch bezweken achtereenvolgens.Noch tans konden eenige sleden ontsnappen. Zij werden achtervolgd door de uitgehongerde dieren en 't is slechts, ten koste van ver scheidene vrouwen, die men hun als prooi toewierp, dat men ze kon doen achterblijven. 'l'oen werd de eerst slede, waarin de jong getrouwde zich bevonden, door eene nieuwe bende wolven overvallen. De mannen, die erin waren, eischten dat de jonge vrouw eraan zou opgeofferd wordeu. Haar man weigerde. Daarop werden beideu vastgegre pen, en ten prooi gesmeten aan de wolven. De twee mannen, die deze lafheid begaan hebben en de eenige overlevenden zijn, kwamen eindelijk te Tashkend aan. Zij zijn half zinneloos van den onderganen schrik. Ih lit'1 gefooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 60 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. De |>es*t in Ciiina. In Mandchou- rie sterven er dagelijks nog twee honderd menschen aan de pest het sterftecijfer be gint evenwel af te nemen. Het bestuur van Mandchourie geeft geld zonder tellen uit de geldelijke toestand begint nijpend te wor den. Nog eene russische ziekenverpleegster en een russisch heelmeester zijn de slachtoffers hunner zelfsopoff'ering geworden. Te Kharbineis ook een chineesche ambte naar van den gezondheidsdienst overleden aan eene ziekte, welk men derikt de pest te zijn. Maandag zijn ie Kharbine dertien chinee- zen aan de pest bezweken. Men zoekt de lijken op die zich langs den chineeschen

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1