NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren. Stoors, Gordijnen. apijten, In den Bazar, bij Sanse.vDecorte, Poi»j:ui\<;iu: 2000 ZWARE KEPERS WOONHUIS Hoppepersen&Kepers GEKAPTE SPARREN Larixen, Sparren Epieias Zie Mengelwerk op Bijvoegsel 'VASTEN BOEKJES Zondag 12Maart 1911. 5 Centiemen. 7e faar. N i5 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Ballingen en Iterbergkennissen mits betaling van 25 c\ Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Op Maandag 13 Maart 191 OPENBARE VERKOOPiNG BEUKEKBOOMEN, TE WYTSCHAÊTt, Notaris BA CQ UAER T, Aanzienlijke Verkooping BOOMEN, Plantsoenen en gekapte Taiilie, op Dinsdag 14 Maart 1911, Vrijdag Ï7n Maart 1911, Groole Verkooping en 6600 zeer schoone H0PPEPERSEN Notaris BE VOS, Maandag 13 Maart, 1911, Open bore Verkooping TE POPERINGHE. Notaris VANDE LAN0ITTE, Openbare Verknopingen I.teVLAlVlERTINGHE, bij de statie, op Zaterdag 25 Maart 1911 II. ie POPERINGHE, bij 't kerkhof, op Maandag 27 Maart 1911, Het Vertrek van den eersten Spoortrein. De Vfaamsehe Noogeschool. De nieuwe Legerwet, Onze kleine kinderen. Het Kind. BUITENliANDSCH NIEUülS. NIEUWS UIT BELGIE. volgvtis overeenkomst. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN, De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassehing van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten siad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 »*.oac««aa&'^KiR Wekelijksche Almanak.Maart. Zon op. Zon ond. Zondag 12 2e Zondag van den Vasten.II. Gregorius. 6 u. 7 m. 5 u. 10 m. Maandag 13 H. Euphrasia, Theodora. 6 4 5 42 Dinsdag 14 H. Mathildis. 6 2 5 44 Woensdag 15 H. Longinus. 5 59 5 46 Donderdag 16 H. Heribertus. 5 57 5 48 Vrijdag 17 H. Gertrudis, Patritius. 5 55 5 49 Zaterdag 18 H. Gabriël, aartsengel. 5 53 5 51 Eerste Kwartier. Dinsdag 7 Maart, ten 11 ure 2 minuten 's avonds. Volle Maan. Woensdag 15 Maart, ten 11 ure 59 minuten s' avonds. Laatste Kwartier. Donderdag 23 Maart, ten 0 ure 26 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Donderdag 30 Maart, ten 12 ure 38 minuten 's namiddags. Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 2 ure zeer stipt namiddag, van 140 EtoogM*» er. tioupen zepr dienstig voor timmerwerk, telephoon- en.telegraafstaken, tabak- en hoppekweek, in 't bosch genaamd De Breehappe gelegen tusschen de herberg De Sterkte en het kasteel van Mevrouw Mahieu. Door t ambt van Meester S.auuors, Notaris te Yper. Tijd van betaling mits goede borg. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Burgerlijke Godshuizen van Yper. van hoogten buitengewone zware alsook Kastanjen, Linden, Eiken en andere in het kasteel van wijlen heer Godtschalck te ZILLEBEKE, hij Het Cantienije ten 1 ure zeer stipt namiddag Door't ambt van M' -" ESiilayo, Notaris te Yper. om 2 uren zeer slipt, bij de herberg De Nieuwe Smis bewoond door Fidéle Ver- haeghe, Elverdinghe- Kalsijde, van al ware épicias. Verdeeld in klassen enOioopen Velkens gerieve. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg. W I ETTQ 's meer aau te bevelen tegen it 1 H i O Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, l/itputting cn alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt. 18. POPERINGHE. STUDIE VAN DEN TE WATOU. in ééne zitting om 4 uren zeer juist namiddag, ter her berg De Smis [Tramstatie)bewoond door ('grille Ac kaart, te Walou, Sint Jan ter-Biezen, VAN EEN met 26 aren 20 centiaren grond en erve Een kloek gebouwen WOONHUIS met kelder, vaute, groote kamers, keuken, bin nenplaats, waterpomp en verdere afhange- lijkheden schuur, koei- en zwijnstallen, bakkeukt n, alsmede 26 aren 20 cent. onder bebouwde grond en erve daarmedegaande bekend bij kadaster sektie L, nummer 1039. Gebruikt door de verkoopster weduwe Pieler Setgier-Graeschepe Handslag met de geldtelling. STUDIE VAN DEN TE VLA MER TINGIIE. van te Vlamerlinghe en Poperinghe. aan de herberg De Koevoet», om 2 ure en half zeer stipt. aan de herberg Het Doolhof om 2 ure juist. Deze laatste verkooping door 't ambt van den Notaris BACQUAERT le Pope ringhe. Te bekomen ten burcele van dit blad .- inhoudende Oefeningen voor eiken dag van den veertigdaagschen Vasten, met god vruchtige bemerkingen, de Litanie en gebeden op het lijden van -Christus. Nu dat de sneltreinen met duizelingwek kende vaart over gansch Europa de reizigers bij duizendtallen vervoeren, is het van be lang een oogslag te werpen in 't verleden en na te gaan hoe de spoortrein in voege kwam. is nu meer Jan eene halve eeuw geleden dat de eerste trein van Antwerpen naar Brussel liep. Weinige lieden weten dit nog. In eene halve eeuw gaan er geslachten weg, komen er geslachten op, en bij weini gen die van zulke gebeurtenissen getuige waren vindt men er nog veel, die het zelf onnauwkeurig gezien of vergeten hebben. Men weet dat de eerste spoorweg in Engeland gemaakt werd, van Stocton naar Darlington, en in 1825 ingehuldigd werd. De tweede werd ondergelegd, zoo hevig was de oppositie tegen die nieuwigheid. In Frankrijk was M. Thiers een hevig bestrijder der ijzerenwegen. Wat er al in België tegen de spoorwegen werd uitgekraamd, voor lieden, moet voor ongelooflijk gehouden worden, De voie de fer zooals men zegde, zou de rampspoed van het land worden, en wat men in de Kamers er tegen aanhaalde, gaat zelfs alle gedacht te boven. Eindelijk op 5 mei 1835, zou men dat nieuw speelding, waarin zeer weinigen vertrouwen hadden, inhuldigen. Men lachte erommen dacht dat dit zoo wat voor de grap zou gediend, maar nooit den intrest zou opgebracht hebben, dien het gekost had. Maar dat het eens groote uitbreiding zou nemen voor handel, nijverheid en vervoer, daaraan dacht niemand ernstig, ten minste die daaraan geloofden waren dun gezaaid Een ooggetuige zegt zich goed te herin neren dat het dien 5 mei, een regenachtige dag was, maar dit belette niet dal er een ontelbaar publiek aan den ingang van den Allée Verte, te Brussel vereenigd was 't volk stroomde te voet, te peerd en in rijtuigen naar die plek, waar enkel eene plaats met houten schutsel afgemaakt en een houten huisken voor den portier... de statie aanwees. De minister van Binnenlandsche zaken, M. de Theux, had alle overheden tot dien proeftocht uitgenoodigd. Drie konvooien, bevattende ieder 500 uit- genoodigden, zouden elkander opvolgen en dit met een uur tusschenpoos uit vrees van ongelukken zegt de program. De groote zaak was de remorqueur want dat ding had nog nooit iemand gezien. De diplomaten gingen op den eenen knie zitten om dat inachien van onder te bekijken, doch altijd op afstand, want zij dachten dal het een of ander oogenblik heel de boel in de lucht zou vliegen. De vrouwen vooral waren benieuwd hoe dat ding loopen mocht, gansch alleen! Daar toch konden zij geen denkbeeld van krijgen Er waren toen slechts drie lokomotieven, die altemaal Fransche en ronkende namen droegen. Deze heete Flèche omdat het ding zoo snel liep als eenen pijl uit eenrn boog afgeschoten; de tweede heete »S:c- phenson in aandenken van den Engelse uitvinder en de derde de Elephant och arme, hij was nog zoo groot niet als de kleinste onzer huidige lokomotieven Merk- weerdig was het wel dat deze lokomotief bestemd was om de grove koopwaren te slepen. De mecaniciens waren allen EDgelschen die onder het geleide van Stephenson mei groote kosten uit Engeland waren gekomen. De rijtuigen waren verdeeld in vier klas sen er waren Berlinen, Dilegences, Char- a-Bancs en Wagons. De Berlinen waren inet pracht gemaakt, dat was immers alleen voor de schatrijken. Zij bestonden niet lang, omdat er geen ge bruik van gemaakt werd en verdwenen gelijk de Dilegences. Dit werden eerste klas rijtuigende Baukwagons tweede klas en de wagons bleven. De Char-a-Bancs waren bedekt met onge bleekt linnen, wit en blauw gestreept eu de wagons totaal open en vrij ongemakkelijk. Immers de zitbanken waren zoo geplaatst, dat er geen doorgang te midden was en de vrouwen en de mannen maar over de ban ken moesten heenklauteren. Het volk, daar had men toen nog niet veel eerbied voor. Maar hel schoonste van ai was dat inen in den wagon klom langs eene ladder, die op het oog nblik dat men vertrok, tégen hot rijtuig geplaatst werd juist gelijk tegen een opgehoopte postwagen. De wagons waren slechts aan elkander gehecht door losse ket- tings en hierdoor kreeg elk.rijtuig eeti schok, die de reizigers dooreen wierp bijna, gelijk een zak aardappelen des te meer onaange naam daar de banken geen rugleuningen hadden. Dit alles deed bij dezen schrik, bij anderen gelach ontstaan velen vensehten toch hel liefst op den vasten grond plaats te netnen. Maar zie, daar komt de koning aan met gansch zijn schitterenden staf. Gaat Leopold I de eerste reis mêe afleggen I Toch niet, hij was wel wijzer; maar zijne tegenwoordigheid wekte aller geestdrift. Daar klinkt een trompetgeschal.Iedereen houdt zich met de beide handen aan de ban ken vast, om niet neer te tuimelen. Een 3e trompetsignaal wordt gegeven, en daar gaat hij, de trein, onder het gedommel van het kanon, het spelen der muzieken. De lokomotief blaast want fluiten heeft men daarna geleerd de dikke rookwolken kronkelen door de lucht. Demenschen, die dat ding zagen, wisten niet wat denken; zij meenden dat de duivel er mee bemoeid was. Overigens, hoevele menschen verstaan in onzen tijd, nu dat sedert meer dan een halve eeuw de treinen langs onze huizen stroomen, de inwendige werking van eene lokomotief Eindelijk kwamen de konvooien teMeche- len aan. De meeste reizigers bleven in de statie om de anderen te zien aankomen. Aan het uiteinde der riggels stond een houten huisken voor den ri ceveur zooals men toen den uitdeeler der koepons noemde. Welnu, de machinist van het tweede kon vooi, voor welk de «Flèche» gespannen was gaf bij het aankomen meer stoom in stede van minder. De Flèche» verbrijzelde het houten huisken van den receveur gleed de helling af en doofde in het water zijn vuur uit. *0.. De ontsteltenis was algemeen, fmg 2 uren nadien, vertelde men dat er 20 dooden wa ren. Gelukkig de machinist en de stoker kwamen er van af met een koud bad. De verwarring was groot; men sprong holder en bolder uit den trein en nu was er aan geen orde meer te denken. De Brusselaars liepen Mecheien in, ver klaarden dat zij met dat ding niet meet wilden rijden, en Mecheien verhuurde al wat kar en rijtuig was, om des avonds weer in Brussel te recht te komen. Men dacht dat de bijval van de »voied fervoor altijd ging begraven worden doch langzamerhand kwamen de be vreesden terug en als zij zagen dat alles beter inge richt werd, nam men weer plaats op den stoomduivel, zooals Conscience hem noem de en thans reist iedereen, zonder angst of vrees. iltijd aanhoord en krijgt voldoening. Soldaten, Ouders van soldaten, Viamingen, iischt wat de nieuwe wet U als een recht jgoekent. Degenen, die irieer inlichtingen verlangen pf grieven hebben bekend te maken, zullen .zich richten, in volle vertrouwen, met ver zekering dat alles, op hun verzoek, zal wor den geheimgehouden, tot onderstaand adres. Vlaamsch- Legerkomileii sekretariaat Kerkstraat, 86, Antwerpen. Het schijnt dat de Hoogesehool van Leu ven zich bezig houdt met de Vlaamsche kwestie. Do Brusselsche briefwisselaar van de v Meuse meent te weten dat de Alma Mater beslist heeft naast de Fransche fakul- ieiten, er ook Vlaamsche in te richten voor <ie Rechten en de Mijnen, in afwachting van iiet inrichten van andere leerstoelen. De briefwisselaar voegt er bij De Hoogesehool van Leuven zal lang zamerhand tweetalig worden aldus zou zij qe taaikwestie in België opgelost hebben en jezelfder tijd eenen slag toegebracht hebben aan de eischen der flaminganten en tevens zou zij haren toestand in Vlaanderen ver sterken en eene soort van meerderheid in nemen in de nieuwe koienstreek Dikwijls lezen wij nu in de dagbladen dat doze of gene Gemeenteraad den wensch tot vervlaamsching der Gentsche Hoogesehool geuit hebben. Velen zijn verwonderd dat de Gemeenteraad der Vlaamsche stad Pope ringhe met dien wensch niet instemt. Zou dit niet kunnen Het Vlaamsch Legerkomiteit deelt ons volgenden omzendbrief mede welke wij in October 1.1. voor de eerste maal in werking zagen treden, bevat enkele min der bekende bepalingen, die van het hoogste belang zijn. Wij bedoelen de artikels die verkorting van diensttijd voorschrijven van 't oogen blik af dat liet contingentsgetal (42,800 sol daten in vredestijd) bereikt wordt. Wij inogen er ons dus aan verwachten dat in de toekomst meer dan één volksver tegenwoordiger aan onzen Minister van Oorlog de vraag zal stellen Generaal hebt gij uwen 42,800n man nog niet?» Antwoordt de Minister bevestigend, dan volgt onmiddelijk een zoo beduidende ver mindering van dienst, dat sommige soldaten nog enkel 10 maand onder de wapens zullen staan. Wie zal slechts 10 maand dienen Al de soldaten die zullen slagen in't examen tot het bekomen van den graad van korporaal. Dat examen zal zoowel in 't Vlaamsch voor de Vlamingen, als in 't Fransch voor de Walen en in 't Duitsch voor de Luxembur gers afgenomen worden. Om de jongens tot het afleggen van die proef bekwaam te maken, zijn de voorbereidende leergangen noodig. Dergelijke leergangen bestaan sinds lang, maar enkel met Fransch als voertaal. Er moeten nu ook Vlaamsche Leergan- gen k men, overal waar Vlaamsche soldaten ingekazerneerd zijn, dus, zoowel in 't Walen land als in Vlaamsch-België. Er moeten dus door den bevoegden Minister Vlaamsche Onderrichters worden aangesteld zij zul len niet gemakkelijk te vinden zijn, we we ten het, vermits onze regimentpire scholen, als alle onderwijsgestichten waar gegra- deerden gekweekt worden, verfranscht zijn. Er moeien ook Vlaamsche Reglementen gedrukt en verspreid wordennu bestaan er uitsluitend Fransche. Vlamingen, Vlaamsche Ouders, Vlaamsche Jongens, een oog in 't zeil Uw eigen belang is hier in 't spel10 maand soldaat in plaats van 15. Soldaten-Vlamingen, die niets anders n Vlaamsch spreekt, of gemakkelijker Vlaamsch spreekt dan Fransch, of liever Vlaamsch spreek, omdat Vlaamsch spreken uw recht is, ook in het Leger, wilt gij met de grootste kat.s van welgelukken U tot boven gezegd examen voorbereiden, wilt gij na 10 maand kazernleven vrijstelling verkrij gen, eischt dan Vlaamsche voorbereidende leergangen. De soldaat die beleefd zooals de tucht het hem voorschrijft, maar onverschrokken en bewust, vraagt wat zijn recht is, wordt XIV LANGE DERMS. Mag men aan de zuigflesschen lange Ren-is gebruiken "'Neen, want hét is volstrekt, onmogelijk zulke derms zuiver te houden. De vette melk plakt binnen aan die buisjes en maakt er lange broeinesten van miljoenen en miljar den microben die bet kindervoedsel bederven. Giet eens de melk, welke gij koken zult door die derms, gij zult ze zien karpeien en ver zuren. Waarom is die derm nog slecht Omdat het kind die er gebruik van maakt altijd met de zuigfiesch in de wiege ligt die llesch is gedurig beplakt en besmeurd; het kind drinkt ten allen tijde, te dikwijls. Maag en dennen worden ziek omdat zij be dorven voedsel krijgen, en omdat zij nooit mogen rusten. Wat zit er dus in die lange derms De dood, de akelige dood 'l is daarom dat zij in Frankrijk op strenge boete verbo den worden, Wat moet de boerin doen om goede melk en boter te hebben? jf 'lü] moet brfre emmers, teelen en pannen wele schoeden op alle plaatsen, met pottebe- zems straf bevr ij ven. Moest zij haar keuken en keldergerief alleenlijk afspoelen, zij zou slechte waren hebben. Mochten de kinderen, die door slaapgoed of lange derms gestorven zijn, op hunne graafjes rechte staan, vele kerkhoven zou den te klein zijn, om die bevallige engeltjes te kunnen plaatsen. Dokter C. PATTYN. Eerst wat vertellen. Gij weet het al, maar 't is zoo schoongij zult het wel gaarne twee keeren hooren. 't Is van Kardinaal Mercier, die over eenige jaren zoo'n kranige vastenbrief schreef tegen de ontvolking en kinderbeper king. Den 23 December kreeg hij van den bur gemeester van Bornhem de tijding dat zijne vrouw hem een 18e kind had geschonken en hij vroeg den Kardinaal of hij peter zou willen zijn. Wacht, als 't mogelijk is, tot morgen schreef de Kardinaal terug en ik zal den kleine ten doop houden. En den volgenden dag kwam de Kardinaal met Mgr de Wachter, naar Bornhem. Ge heel het dorp was in feest, natuurlijk, en al wat loopen kon was iu de kerk, toen Z. E. den kleine het doopsel toediende en zich zelf als peter inschreef. Na de plechtigheid begaf de Kardinaal zich naar de woning van zijn petekindje en strekte daar in de kamer zijn zegende hand uit over moeder, vader en hunne 18 telgen, want alle kinderen zijn in ieveD, frisch en blozend. En voorzeker zal Godes hand ook zege nend gegaan zijn over die kloeke moeder die niet lafhartig terugdeinsde voor den kinderzegen; waar menschen hunne plicht, doen, waar menschen strijden, helpt God. Nog iets vertellen. Pater Vaughan, een hoogbefaamde En- geIsolde redenaar, prekende tegen de ontvol king, vertelde eens van op den kansel lx herinner ine de dagen van mijn jeugd, toen ik over het land reed met mijn vader. Opeens hield bij de teugels in en wees me op het veruitgestrekte land, dat voor ons lag, ea zeiDat alles behoorde eens tot ons goed, maar 't is stuk voor stuk weg gegaan, omdat wij katholiek wilden blij ven en niet inèe gaan met de nieuwe leer.» En hij ging voort God heeft ons over- vh Mig schadeloos gesteld voor dit verlies, mijn zoon, want voor die uitgestrekte goederen, hee/l Hij ons vele kinderen gegeven. Drachtige taal van een edel man, die dan liever vele kinderen had dan groote rijkdom. ZiedaarZoo was het vroeger, zoo is het nu nog in sommige brave familiën. Toen juichte men, toen was er vreugde bij de komst van ieder kind en was er een gulle welkomsgroet op ieders gelaat. Toen was men sterk van herte wil, toen was men godsdienstig. Toen was het kind een zegen. Toen sprak men van kinder zegen. En nu, nu is men kreupel en laf van herte. Nu wegen menschelijke, ikzuchtige berede- neeringen zwaarder dan Gods gebod. Nu is er vrees voor het kind. Waarom? Omdat men niet meer gelooft in en betrouwt op God. Dat is de voornaam ste reden. Verders omdat men laf is, omdat men enkel nog genieten wil van het leven, en alle lust wil hebben zonder eenigen last. Wat is er beminnelijker dan liet kind, met zijn blij-open oog, vol levenslust, met zijn betooverenden glimlach? Beminnelijk reeds om zich zelf, hoe wordt het nog oneindig schooner wanneer men in den glans van het reine kinderoog den weerschijn van Gods majesteit aanschouwt, een rein geschapen ziel, geboren om eeuwig, eindeloos gelukkig te zijn. A. Van De Makke. Uit Vrouwenbeweging orgaan der Vlaamsche Vrouwengilden. FVanKfijk. Eigenaardige men schen. Iu liet huis eener bedelares Jose phine Viard, 78 jaar, te Troyes overleden, heeft men voor 40,000 fr. gouden geld en weerden gevonden. Vrouw Viard had zich nevens dit fortuin, op eenen stroozak van honger laten sterven. Zijt gij krachteloos en zonder moed Theobroma zal u helpen. Lijdt gij aan groot verlies van bloed? Theobroma zal het stelpen. Sloeg verdriet uw krachten neer Neem Theobroma zonder wachten. Hebt gij geen slaap of ruste meer? Theobroma geeft goede nachten. Zijt gij mistroostig, flauw van hart? Theobroma zal u verblijden. Hebt gij verborgene diepe smart? Theobroma sterkt in lijden. Plaagt u de jicht of flerecijn? Theobroma zal u bewaren. Kwelt u de maag of hartepijn? Theobroma zal ze bedaren. Grijpt de redplank De goede Theobroma wordt verkocht le Poperinghe bij Mr M0NTEYNE, apotheker op de Groote Markt en le Yper, bij M1' LIB0TTE, apotheker, op de Botermarkt. Fortii^al. Levend begraven. Over eenige dagen was eene dame van San- Giovanni, 42 jaar oud, moeder van zeven kinderen, plotseling gestorven aan eene geraaktheid. De begrafenis had plaats, doch bij de neerlating der lijkkist in den grafkuil, hoorden de omstaanders opeens geklop iti de kist. Men opende deze spoedig, doch 't was te laat de arme vrouw was versmacht. De ligging van het lijk toonde aan, dat de vrouw in de kist moest geleefd hebben. Vereeiiigde-Staten. Een galei boef policie-kommissarisZekere Mor ris, sedert vijf jaar policie-kommissaris te Dauville, werd over eenige dagen ontmoet door een persoon met wie hij vroeger in betrekking geweest was en die hem herkende als zijnde Edgar Stripling, over 14 jaar ont vlucht van de galei. Die persoon verklikte dit aan de overheid die seffens Morris deed aanhouden. Deze bekende Stripling te noe men en in 1897 een kerel doodgeschoten te hebben die zijne zuster bedrogen had. Hij werd hiervoor tot levenslange dwangarbeid veroordeeld, doch gelukte erin de vlucht te nemen. Hij reisde overal en kwam eindelijk te Dauville, waar hij dienst nam bij de policie en in 1905 overste benoemd werd. Zijn bijzonder leven was zoo onberispelijk als de wijze waarop hij zijn ambt uitoefende. Hij was een goede echtgenoot en zijne negen kinderen vonden in hem een uitmuntenden vader. Onmiddelijk na zijne veroordeeling had Stripling de herziening van zijn proces ge vraagd, en deze herziening werd toegestaan toen hij reeds uit het gevang ontsnapt was. Daar het bevel tot procesherziening niet vernietigd is, zal Stripling voor een nieuwen jury verschijnen. Men denkt algemeen dat hij zal vrijgesproken worden. SSiimIsiikI. 120 Menschen verbrand in een dnenialograafIn eene cinema- tograafzaal te Bologoje, waar 245 personen waren, ontstond er brand tengevolge het omverwerpen eener flesch ether. Het gebouw waar de toeschouwers zich in bevonden was de helft van een groot gebouw met een verdiep. Er waren drie ingangen, waarvan er twee gesloten waren om de kaarten na te zien en de derde afge sloten was om maar een persoon in eens binnen te laten. Voor de vertooning had men de luiken toegedaan en dan nog dikke gordijnen voor de vensters gehangen, 't Is daardoor dat de toeschouwers de uitgangen langs waar ze vluchten konden, niet vonden. Ongeveer dertig personen, meest mannen, die hunne koelbloedigheid bewaard hadden, konden langs den smallen uitgang ontsnap pen. Al de andere toeschouwers, waaronder talrijke kinderen, werden levend verbrand. Men verhaalt vreeselijke tooneelen die daar gebeurd zijn en volgens een plaatselijk blad zouden er minstens 185 dooden zijn. Geheele gezinnen, bestaande uit vader, moederen 4-5 kinderen, zijn omgekomen. Ouders zoeken radeloos hunne kinderen die allen verdwenen zijn. Bij de plaats der ramp liggen eenen hoop beenen, armen en rompen van kinderen, die men niet kan herkennen. Tien «egt dat de suikerij Van Tieghern- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. I China. 500 Chineezen levend ver brand. Door den honger en de ellende genoodzaakt, verlieten over eenige weken, vijf honderd chineezen hunne haardsteden en gingen gewapenderhand de dorpen plun deren, maar de boeren stonden langs alle kanten op, en maakten jacht op de bandie ten. Te Koun-Shan, niet ver van Shanghaï, werden de plunderaars omringd en gedwon gen eene schuilplaats te zoeken in eeue oude, verlaten kapel. De boeren staken het gebouw in brand en heel de bende kwam in de vlammen om. I>e pest iia China. Hot nieuws uit China verslecht van dag tot dag. Het gast huis te Kharbine zou zoodanig besmet zijn met bacillen, dat het noodig is de diensten in een ander lokaal over te brengen, wil men het leven der geneesheeren en verpleegsters niet nutteloos in gevaar brengen. Het gelai chineesche vrouwen en kinde ren die te Moukden sterven is verschrikkelijk. Men meldt uit Tsitsikar dat de pest zich in gansch Mongolië uitbreidt. Te Ghiron neemt de pest ook gedurig toe. De hongersnood bedreigt er de inwoners; de boeren weigeren nog voorraad naar de stad te brengen. Rusland gaat voort met strenge maatre gelen te nemen len einde _dè pest van zijn grondgebied te houden. Eene vloot russische schepen zal de Amour bezetten, zoodra de scheepvaart daar zal hernomen worden. Al de schepen, do chineesche jonken inbegre pen, zullen zich aan het toezicht dezer vloot moeten onderwerpen. De hongersnood woedt vreeselijk le Anhui Kiang-Sou de ellende is in deze streek veel grooter dan in 1906. Eene aanzienlijke menigte vlucht naar het Zuiden, Eene bende van twee duizend hongerlijders is maandag nabij Sanghai aangekomen. STADSNIEUWS. Zitting van den Gemeenteraad. In de openbare zitting van den Gemeente raad, dinsdag 7n dezer, om 10 ure voormid dag gehouden, werden de volgende punten besproken en goedgekeurd. 1. Begroolingen der kerkfabrieken van Sint Jan en van O. L. Vrouw, voor 't dienst jaar 1911. 2. Advies over het plaatsen van een nieuw uurwerk en eeuen nieuwen orgel in de kerk van O. L Vrouw. Men is reeds volop aan 't werk voor het plaatsen van den nieuwen orgel en aan het nieuw uurwerk zal ook eerlang begonnen worden. 3. Rekeningen der kerkfabriek van Sint Jan en Sint Bertinus voor 1910. 4. Advies over eene venditie van Boseh- taillie, plantsoenen en boomen, gehouden ten verzoeke der Burgerlijke Godshuizen. 5. Advies over eene venditie van Boscli- taillie, gehouden in behoeve der Kerkfabriek, van Sint Jan. 6. Advies over eene verpachting van onroerend goed, gehouden ten verzoeke der Burgerlijke Godshuizen. 7. Openbare verpachting ten verzoeke van het Armbestuur. 8. Stemming van opcentiemen om de leeningen van Stad in te korten, het deficiet te dekken van 't Armbestuur en te voorzien in de kosten van noodige werken in 1912. 9. Stemming van opcentiemen en voor- loopige vaststelling eener rol van prestatie voor "t onderhoud der buurtwegen in 1912. Voor art. 8 en 9 werden de gewone opcentiemen gestemd. 10. Goedkeuring der benoeming van den Secretaris van den Armbestuur. De benoeming van M. Albert Baert, wordt goedgekeurd. 11. Ontslag van een lid der Burgerlijke Godshuizen. Het ontslag van M. Georges Lebbe, die Poperinghe heeft verlaten, wordt aanveerd. 12. De benoeming van M. J. Cassiers, als nieuw lid der Burgerlijke Godshuizen wordt goedgekeurd. 13. Ontslag van een lid van't Armbestuur. Het ontslag van M. Charles Delbaere wordt aanveerd eD 14. M. Joseph Sansen wordt in zijne plaats benoemd. 15 Goedkeuring van 't proces-verbaal van toewijzing der werken betrekkelijk 't ophouwen van het nieuw Stadhuis Het proces-verbaal wordt goedgekeurd en de werken zullen dus uitgevoerd worden door M. Van lokerckhove van Ingelmunster. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte, 15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gevonden en verloren. Zondag namiddag werd tusschen Poperinghe en Reninghelst een gouden oorring verloren. Hem tegen belooning ten onzen bureele terugbrengen. Op 4n dezer werd in stad een porte-monnaie verloren met 5 fr. erin. Maandag werd door het dochtertje van Henri Top-Dezeure, in de Rekhofstraat, een porte-monnaie gevonden met 2 fr. erin. Diefstal. Bij Remi Lazoore, wonend langs de Woesten- kalsiede, werd maandag een houten hekken gestolen. Woeste kerel. Woensdag namiddag op dienst zijnde in de Yperstraat, zag de agent Eerdekens eene samenscholling bij de statie. Hij ging er naartoe en bestatigde dat het een dronkaard was, Remi V..., forsclte kerel van 28 jaar oud, leurder, van Pope ringhe, die tierde en schreeuwde en alle slag van onzin uitkraamde. Tot driemaal toe vroeg de agent hem huiswaarts te gaan, maar woedend, begon de zatlap de agent uit. te schelden. Ziende dat de kerel naar hem niet luisterde, wilde de agent Eerdekens hem aanhouden, maar als een wilde viel de kerel de agent te lijve. Ilij poogde hem den linkerduim om te wringen en sloeg en stampte overal waar hij maar aan kon. Een waar gevecht ontstond waarin de agent,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1