NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, WOONHUIS HOUTWAREN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, Sn den Bazar, bij Sainsen-Decorte, Poperinghe SPARREN EN LARIXEN KEPERS HOPPEPERSEN MEUBELS BUlTEJtMRDSCR JÜEU01S. NIEUWS UIT BEMIE. Zondag 26Februari iqii. 5 Centiemen. 7e /aar. Nr i3 ANNONCEN Den drukregel 40 c. Herhaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingen en Berlrergkerinissen niiis betaling vaii 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.Februari-Maart. Zon op. Zon ond. Notaris DEVOS, Maandag 13 Maart, 1911, Openbare Verkooping TE POPERINGHE. Notaris DEL AHA YE, Woensdag 1» Maart 1911, TE MERCKEM, JAARLIJKSCHEN K00PDA0 Notaris VAN DE LANÖITTE, Openbare Verkoopingen I. TE VLAM ERTI NGH E, II. TE POPERINGHE, Notaris BOUCQUEY, Maandag 27 Februari 1911, VERKOOPING VAN cn M.ENAGIEGERIEF. Deurwaarder DECRA, Asschonwoensdag I blaart 1911, Groote Venditie van Tijd van betaling mits borg. DE VISSCHERSHUT. Onze kleine kinderen. NI Ï7TQ 's meer aan te bevelen tegen il 1 Lj 1 O Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. POPBlINBHHIiiï 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassehing van twee Ilerbergfeésten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 26 Maandag 27 Dinsdag 28- Woensdag 1 Donderdag 2 Vrijdag 3 Zaterdag 4 QuinquagesimaH. Nestor, Justiniana. H. Alexander, Honorina. H. Romanus, Oswald. Asschenwoensdag, H. Albinus H. Simplicius, G. Karei de Goede, Arnulphus. H. Cunegoniis, Fredericus. H. Casimirus, Lucius. 6 u 37 m. 5 u. 17 m. 6 34 5 19 6 32 5 21 6 30 5 22 6 28 5 24 6 26 5 25 6 24 5 27 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Maandag 6 Feb. ten 3 ure 28 minuten 's namiddags. Maandag 13 Feb. ten 10 ure 38 minuten s' morgens. Dinsdag 21 Feb. ten 3 ure 44 minuten 's morgens. Woensdag 1 Maart, ten 12 ure 31 minuten 's namiddags. STUDIE VAN DEN TE WATOU. in ééne zitting om 4 uren zeer juist namiddag, ter her berg De Smis Tramstatiebewoond door ('grille Ackaert, le Watou, Sint Jan ter-Biezen, VAN EEN met 26 aren 20 centiaren grond en erve Een kloek gebouwen WOONHUIS met kelder, vaute, groote kamers, keuken, bin nenplaats, waterpomp en verdere afhange- lijkheden schuur, koei- en zwijnstallen, bakkeuken, alsmede 26 aren 20 cent. onder bebouwde grond en erve daarmedegaande bekend bij kadaster sektie L, nummer 1039. Gebruikt door de verkoopster weduwe Pieter Sergier-Graeschepe. Handslag met de geldtelling. KANTOOR VAN DEN TE MERCKEM. Asschen Woensdag, om 12 ure, in de bosschen van MmeMaes en ten haren verzoeke, van nagenoeg 300 koopen dienstig Fallen gerieve, zooals PERSEN en KEPERS, KASTANIEH0UT voor latten en banden, BüSSCHEN en BRANDHOUT. Vergadering in de Melane. Gewone voorwaarden. STUDIE VAN DEN TE VLA MEETING HE. van allerschoonste zuivere epiceas Woensdag 8 Maar! 8)811, om 2 ure en half slipt, op de landingen der herberg De Koevoet bij de statie. Op itlaaiidag O ^iaart 1)881, om 2 ure juist, op de landingen der herberg -Het Doolhof Westoutre-kalsiede. Deze laatste verkooping door het ambt van den Notaris Biacqiiaert te Pope ringhe. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 uren namiddag ten huize bewoond door Pauline Van Loot, Boescheepstraat, COMPTANT GELD. KANTOOR VAN te Rousbrugge. om 1 1)2 ure zeer slipt, ter herberg Brion, te ROUSBRUGGE, markt, Schocne plancher, balken, kepers, latten, peerdebakken en ladingsgcten, ketpns, als ook van groote en kleine DEKZEILEM (bastieren). Het was op eenen kouden winteravond van de maa'nd December. In eene der nede rige woningen, die zich in de nabijheid der haven van Dieppe bevinden, zaten twee personen, Joseph Dutel, een visscher en zijne vrouw Theresia, aan eene slecht voorziene tafel. In den haard bemerkte men slechts eenige sprankels vuur. Een kind van eenige maanden iag in eene armoedige wieg, welke door een stuk dekkleed tegen den noorder- wind was beschut, die snerpend door de versletene vensters floot. Trees, zei de man, terwijl hij opstond en met neergeslagen blikken door het ver trek stapte, de wind huilt geweldig; er zai ongelukkiglijk met den boot niets te winnen zijn en nochtans hebben wij werk noodig, om iets voor ons onderhoud te verdienen. Wij zijn waarlijk ongelukkig Èn bij deze woorden ging hij weer zitten en liet zijn hoofd in beide handen zakken. De vrouw sloeg angstig hare blikken op haren man en vervolgens op haar kind. en toen Joseph opzag, trachtte zij te glimlachen alsof zij hem het lijden wilde verbergen, dat zij gevoelde en hem hoop wilde inboezemen. En nochtans moet ik morgen vertrekken zegde Joseph, en de wind is zoo woedend, dat hij een admiraalschip het onderste boven zou doen slaan. Wacht nog een paar dagen, was het antwoord zijner vrouw. Maar er is voor u bijna geen eten, geen brood meer. Ik heb geen honger, hervatte zij op een geruststellenden toon, doch haar hart zegde het juist anders. En ons kind dan voegde er Joseph bij, gij zijt ziekelijk, en... Ik zal er zorg voor dragen, antwoordde Trees, al moest ik ook aan zijn wiegje be zwijken; maar neen, de goede God zal mij bijstaan en het arm schepsellje beschermen De visscher zweeg. Op dit oogenblik werd er tweemaal hevig op de deur geklopt. Wie is er daar vroeg Trees bevende, terwijl het kind in zijne wieg wakker schoot en klagend begon te schreien. Dat is gewis M. Duroc, onze huisbaas, zegde Joseph: die heeft de manier van zoo zijne komst aan te melden. Hij zal ons komen herinneren dat de termijn onzer huishuur binnen drie dagen vervallen is. En bij deze woorden opende hij de deur. Inderdaad, het was de huisbaas. In eenen warmen mantel gewikkeld, stapte hij als een verwaand mensch zwijgend en rondglurend binnen, terwijl op zijn gelaat een soort van trotschheid en minachting voor zijne natuur- genooten scheen geprent. Ik kom eens zien, zoo begon de diklij vige eigenaar, of gij er ditmaal wel aan ge dacht hebt, om mij wat nauwkeuriger dan naar gewoonte te betalen. Gij laat mij altijd naar mijn geld wachten, onder voorwendsel dat gij steeds den datum vergeet. Dit jaar zal er geen uitstel zijn, daar moogt ge op reke nen. Binnen twee dagen vervalt uwe huur. Houdt het dezen keer in uw geheugen. Ach, mijnheer, zegde Trees op smeeken den toon, wij zullen u, ongelukkiglijk,binnen twee dagen niet kunnen voldoen. Wij hebben geen geld en geen werk... En hoor eens, hoe verschrikkelijk het buiten stormt Dat raakt mij niet, antwoordde de huisbaas barsch. Maar, mijnheer, voegde er Joseph vrees achtig bij, verleen ons toch ten minste acht dagen uitstel, opdat ik den tijd hebbe van ter vischvangst te gaan. Juist over twee dagen wilde ik vertrekken om iets te verdienen en h te betalen. Maar sedert twee dagen is het op zee niet te houden en het orkaan vermeer dert van uur tot uur. Hoor liever! En inderdaad was de zee bulderend en loeide de storm verschrikkelijk. Dat scheelt mij nietantwoordde de hardvochtige Duroc. Ach, mijnheer, heb toch een weinig deernis met ons lot, zegde de vrouw, luid weenende en hare handen smeekend naar hem uitreikende; gij weet immers wel dat wij er niets aan kunnen doen!Verleen ons een wei nig uitstel en wij zullen werken en zwoegen, wij zullen alles doen wat mogelijk is om u te voldoen. Wees toch meedoogend, mijnheer, de goede God zal het u niet onvergolden laten; ik zal Hem voor uw welzijn bidden... Gij moest voorzorgen nemen, zegde de huisbaas en niet wachten tot de storm is aan gebroken. Gij zijt luiaards en verkwisters. Gij moest werken wanneer gij kondet, en iets bezuinigen om. mij te betalen. Op het woord luiaards en verkwisters werd Joseph bleek van gramschap. Krampachtig wrong hij zijne handen en had gewis den onbarmhartigen en schaamteloozen eigenaar aangevat, zoo hij zich niet verbeten had en hij niet op ergere gevolgen had gedacht. Mijnheer, antwoordde de visscher met bevende stem, doch met waardigheid, op anderen mogen misschien zulke woorden worden toegepast, maar Goddank! niet op mij, noch op mijne vrouw. Voor het overige weet gij, dat wij werken en zwoegen zooveel wij kunnen om dagelijks rond te komen; gij weet dat het zuurverdiende weekgeld door de noodwendigheden der week zelve is ver slonden en er ongelukkiglijk niets te bezui nigen valt, hoe sober wij het ook aanleggen. Dat alles raakt mij niet... Geld of ver huizen! riep (ip trotschen toon de huisbaas uit. En grammoedig verliet hij de woning, terwijl hij bitinen's rnonds mompelde - Luiaards,ellendigen, enkel geschikt om er goed van te leven... Wij zullen niet trachten het hartroerend tooneel te beschijven, dat in de woning van den visscher na het vertrek van Duroc plaats hadzoo iets laat zich beter voorstellen dan uitdrukken. Den volgenden morgend was de storm nog niet bedaard. Echter had Joseph besloten ter vischvangst te gaan. Bevend drukte hij zijne snikkende vrouw de hand, omhelsde het kind en maakte zich gereed de woning te verlaten en in zee te steken, om zich voedsel te ver-^ schaffen, en nog meer om zijne huur te beta-? len. Hij ging, als het ware, met de golven; worstelen, om den eisch van den meedongen-; loozen eigenaar te voldoen. Te vergeefs wilde zijne vrouw met beide handen hem weerhou den; te vergeefs bad en smeekte zij hem van thuis te blijven. Vastberaden antwoordde hij Er is geen slecht weer voor onbarm hartige schuldeischers, voor ben, die vau hól geld hunnen God maken. Dat het regene, waaie of dondere, de vervaldag komt, en dl huissier wordt uitgestuurdik moet ver: i trekken!... i Hij verliet de hut, klopte aan de deur der naburige woningen en had weldra een zestal moedige makkers aangeworven, die, evenals hij, door de ellende waren gedwongen. Of-: schoon zij over zijne onverschrokkenheid' verwonderd waren, volgden zij hem echter. Eerlang zaten zij in eene gehuurde zwakke visschersschuit. De arme vrouw Dutel had ook hare woning verlaten en volgde met de oogen den boot, die al hare vreugde, al haar geluk meenam.' Welhaast was het vaartuig verre uit het ge zicht der haven. I)s zee was hol, de golven dreigend, de wind bulderend. Nu eens werd de boot in de hoogte gedreven, en dan weer scheen hij voor altijd in de ruime zee bedolven te zijn. Dit worstelen der elementen tegen zwakke meusohen leverde een akelig, een ijzingwekkend schouwspel op. Meer en meer werd de zee onstuimig. Op eens overdekte eene zware golf bulderend het brojQ^_ïöiliCiiiig als met een lijkkleed, >r een oogenblik later zag men geene schuit of visschers meer alles was voor eeuwig in de golven verdwenen... Langzamerhand dan hield het gehuil van den wind op en bedaarden de golven, even alsof zij over hunne offers voldaan waren. De zee werd kalm en effen; de storm had uitgewoed. XII SLAAPGOED. Mag men soms SLAAPKOPPEN of SLA AP SIROOP geven aan een lastig kind? Nooit, absoluut nooit, is 't antwoord van alle geneesheeren. Dr Delcarde, hoogleeraar te Rijssel, bewees nog onlangs dat er alhier schrikkelijk veel kinderen door slaapkoppen vergeven en begraven worden. Waarom dit streng verbod? Omdat slaapgoed vlug of langzaam VER GIF is voor de kleinen, 't Verduikt daaren boven nog ziekten, die met goede zorgen gemakkelijk zouden genezen. A. Vlug vergif: 't Kind slaapt vast, ja zoo vast en gerust, dat het 's morgens niet meer ontwaken kan 't ligt dood in zijn wiegske. B. Langzaam vergif De hoeveelheid siaapvergif is klein om in eens te dooden, maar alle daag een beetje er van verricht moorddadig werk, traagzaam en zeker. Waarom is slaapgoed zoo slecht waar werkt het meest 1° 't Verstompt den geest't kind zal moeilijk leeren later. 2° 't Verlamt de maag door ontijdig sla pen eet het kind te weinig of te zeiden en "t geeft nog over daarbij. 3°'t Legt de dennen in slaap: men bestatigt opstopping, dikke buik, slechte vertering. Geen wonder dat dit vergif doet vermage ren, den oudeman krijgen, uitleven na weinige weken of katijvig opgroeien. De kindermoorderij door slaapgoed zou door eene wet streng moeten verboden worden. Dokter C. PaTTYN. Langen tijd was de vrouw van den visscher Dutel met angstig hart op den oever blijven staan, tot zij eindelijkhetvaartuiguit betoog verloor. Dan was zij naar hare armoedige woning teruggekeerd, zonder, helaas te weten, dat de schuit een weinig verder ge zonken was. Op het zien van haar kindje, dat haar toelacute, op het denkbeeld dat Joseph spoedig zou wederkeeren, daalde eene straal van hoop in haar hart. Zij knielde voor een kruisbeeld neder, dat tegen den berookten muur liing, en stierde een vurige bede ten Hemel voor 't behoud van haren man. Zij wachtte, zag uit, wachtte ander maal, maar hij kwam niet weer. Doch de huisbaas Duroc wachtte niet. Acht dagen later hing voor de woning een plankje, waarop men las Huis te huren. Denzelfden dag, tegen den avond, werd het lijkje van een kind naar het kerkhof gedra gen: het was het zoontje der ongelukkige visschersweduwe. Den volgenden dag zag men op den zee oever eene vrouw zitten, die met verdwaasde blikken over de wijde zee tuurdehet was de ongelukkige Theresia, die thans krankzinnig was geworden en door eene liefdadige buur vrouw was opgenomen. Eiken dag, op het zelfde uur, kwam de ontroostbare weduwe, ondanks regen, wind of koude, op dezelfde plaats terug. Met tranen in de oogen scheen zij de golven to ondervragen, die tegen den oever kwamen aanspoelen, en een dierbaar wezen te zoeken, dat zij niet vond. Vervol gens keerde zij langzaam en treurig naar de woning terug, terwijl de ongelukkige dan telkens zeide Straks komt Joseph van de vischvangst terugik zai het avondeten voor hem gereed gaan maken. Wat zal hij verheugd opzien Wanneer de arme zinnelooze, aan den oever gezeten, een vaartuig zag aankomen, dan schitterden hare oogen en schenen haren man onder de matrozen te zoeken. Dan strek te zij, met een glimlach op de lippen, de armen uit, wuifde met haren zakdoek en volgde het schip tot in de haven. Daar zocht zij opnieuw onder het scheepsvolk haren echtgenoot, en keerde vervolgens droevig en met een traan in de oogen weder. Op zekeren dag, bij het vallen van den avond, dat zij weder een klein vaartuig met eenige manschappen bemerkte, riep zij eens klaps uit O Hemel! daar is hij, daar is Joseph ik hoor zijne stem, die mij toeroept. O, ik zie hem reeds zijnearmen tot mij uitstrekken. Ja, ik kom... Zij stak de handen vooruit, trad in zee en stapte verder in de richting van het vaartuig Nog een stap... en, helaas! zij was ver dwenen. Wanneer men haar ter hulp kwam, was de ongelukkige vrouw reeds een lijk!... Twee jaren na dit voorval legde eene IJselijke brand de woning, met geheel den inhoud, van den meedoogenloozen Duroc in assche, waardoor hij geheel zijne bezitting verloor. Alleen het huisje bleef hem over. waaruit hij de arme weduwe had doen ver trekken. Doch niemand wilde het huren het bleef ledig staan. X. is li©< ^elooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 60 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Frankrijk. De draadlooze tele graaf. Men had reeds, in het radio-tele- graafbureel van den Eifï'eitoren, te Parijs, telegrammen kunnen ontvangen uit de statie ~vn olace-Bay, 'in Canada, dnch. uinFrank,- rijk had tot, nu toe nog geen radio-telegram de canadeesche kust kunnen bereiken. Er is op den Eiffèltoren een nieuwe militaire tele- graafpost ingericht, en over drie dagen heeft men van daar telegrammen kunnen sturen aan M. Marconi, die zich thans te Glace-Bay bevindt, op een afstand van meer dan 4000 kilometers. Het miljard der kloosters waarmede de fransche Kamer een pensioen aan de oude werklieden beloofd had is maar nog altijd niet gevonden. Integendeel men heeft nu gerekend dat de verduisteringen van den likwidator Duez gepleegd 6 miljoen 160,000 fr. bedragen. Dood van een minister.De generaal Brun, minister van oorlog, is donderdag namiddag in zijne woningschielijk gestorven. Mad. Vaughan.De gewezen baron nes Vaughan, die den 18 Augusti van verle den jaar met M. Durrieu getrouwd is, heeft woensdag de echtscheiding gevraagd. De voorzitter van de burgerlijke rechtbank, te Parijs, had dinsdag de echtgenooten in zijn kabinet ontboden om, overeenkomstig de wet, te pogen eene verzoening te bewerken. Maar dat mislukte. De voorzitter had dan Mad. Durrieu gemachtigd M. Durrieu, bin nen den wettelijk gestelden tijd, voor de rechtbank te dagen. De gewezen Mad. Vau ghan en haar man waren vergezeld van hunne advokaten, naar het justiciepaleis gekomen. 't Is voor gebrek aan verstandhouding dat Mad. Durrieu. na e'en half jaar huwelijk, de echtscheiding vraagtzij kan het gewoon burgerlijk leven, dat M. Durrieu wil leiden, niet gewoon worden en wil in de wereld schitteren. Reusachtige brand. Zondag avond zijn in de statie van Le Havre 80 wagons van den spoorweg afgebrand voor eene waarde van 3 miljoen. De nieuwe mode.Na de strop rokken zouden de parijzer modemakers nu het vrouwvolk een soort van broekrokken of rokbroeken willen doen drageneene lange mammeloekenbroek, overdekt met een ge- plitsten rok. Als de vrouw blijft staan, ziet men de broek niet, doch als zij voortstapt of eene trede opklimt, dan heeft ze met die mode iets weg van een mislukten zouaaf. Te Parijs had men reeds eenige mamezellen met die nieuwsoortige kleeren zien pronken, en verleden week te Brussel ook eene, doch zij hadden zich nog niet al te zeer doen op merken. Zondag nu moest de kluchtige mode officieel ingehuldigd worden op de groote peerden koersen van Auteuil bij Parijs. De mamezellen die er mee voor den dag kwa men, hebben echter geen bijval gehad, integendeelzij werden door het publiek deftig uitgelachen en zelfs uitgefloten. Daar bij, vele vrouwen hebben die mode toch niet noodig om de broek te dragen. Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. trebruiken. Congo.Eene aardbevingMissie der Witte Paters gedeeltetijk vernield. Een brief komende uit Tanganika van wegens Mgr Huys, hulpbisschop van Mgr Roelens, deelt nieuws mede over eene aardbeving, aldaar ontstaan den 14 decem ber 1910 en die talrijke verwoestingen veroorzaakt heeft aan den missiepost der Witte Paters te Boudewijnstad. De torentjes en pannen werden van de gebouwen gerukt en muren en huizen scheurden. Het huis der zusters van O, L. V. daar gelegen werd ook vernield. In zijn brief zegt Mgr Huys In min dan één minuut werden de vruchten van 17 jaren arbeid grootendeels vernietigd. Hoe groot echter de ramp ook geweest is, mogen we ons gelukkig achten dat ze ons niet eenige oogenblikken later overvallen is. De 700 kinderen die bij ons en bij de Zusters de lessen volgen, zouden op de speelplaats geweest zijn onder de. muren, waar de vorst van afgevallen is. Zonder twijfel zouden we in dit geval onge lukken te betreuren hebben. Nu moeten we gaan uitrekenen hoe groot de schade is. Al onze gebouwen, de kerk, het woonhuis, de werkhuizen, de schuren en stallen zijn gekloven, geborsten, en ten deele ingevallen Verder Wij durven hopen dat onze landgenooten ons edelmoedig ter hulp zullen komen. Om alles te herstellen en te her bouwen behoeven we voor het minste 15.000 franken I «>r<>eiiig<le Mtalen, Een slokop. Een inwoner van Wilkesbarre, in den Staat Pensylvanië, M. Sam Miller, heeft de grootste eters van heel de wereld uitgedaagd op een internationalen prijskamp Hij ver klaart dat hij in een beperkt tijdverloop meer zal eten dan gelijk welke van zijne mededingers. Te oordeelen naar hetgeen hij op het gebied van eten reeds gedaan heeft, mag men aannemen dat bij wel gelijk zou kunnen balen. Op zekeren dag nam hij voor eerste ontbijt 140 harde eieren. Onlangs nog at hij op eenen enkelen maaltijd vijf hennen, vijftig wafels, vijf taarten, 36 briochen en drie overgroote gebakken Die slokop zal denkelijk wel eenige lintwormen in zijn binnenste onderhouden. lien dat de suikerij Van Tieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. 88e pest in China. De officieele verslagen verklaren dat de toestand overal verbetert waar de geneesheeren eene stelsel matige afzondering kunnen verkrijgen. Te Foudziadian waren zaterdag maar twaalf dooden. Overal wint het vertrouwen veld, daar de tocht van den geesel zuidwaarts gestuit is doch in liet noord-oosten van Mandchouriè woedt de pest nog onverminderd, en uit deze ongelukkige streek komt er geen nieuws toe. Het wordt bevestigd dat de pest te Vladi vostok verschenen is, doch men verzekert tegelijker tijd dat alle gevaar voor verdere indringing" iü Siberië geweken" is. Te Kouang-Tchen'g-Tse maakt de vreese- lijke geesel tegenwoordig nog eiken dag twee honderd slachtoffers. Deze stad die 100.000 inwoners telde, doch waar de pest zoo schrikkelijk woedt, is gedoemd tot uitroeiing en verwoesting. Uit Peking wordt gemeld dat de toestand in Mandchouriè verbetert en de europeesche reizigers geeno quarantaine meer moeten ondergaan. Er wordt nu weer verzekerd dat de pest toch in aantocht naar Siberië is, en dat zij zich naar het noorden richt, dwars door Mongolië. Te Kalgan zou men twee gevallen waargenomen hebben en andere gevallen tusschen Kiakhta en Ourga. Indien dat waar is dan nadert de geesel het Baikalmeer. Woensdag zijn te Kharbine twintig chi- neezen gestorven. Men heefteen dorp in den omtrek dezei^stad gevonden waarvan al de bewoners door de pest weggemaaid zijn. De lijken lagen onder de open lucht, onder de sneeuw bedolven. Met geld koopt men de schoonste krie ken van de markt;... dit is een algemeen spreekwoord. Maar kan men ook met geld de gezondheid, die onschatbare weldaad koopen?... Ja! met 20 centiemen daags Met Theobroma te nemen, de wonderbare krachtbersteller, die 't bloed verrijkt en ver kloekt. Mannen wat minder op staminet gaan koopt liever Theobroma voor uwe vrouwen en kinderen. Men vindt de GOEDE THEOBROMA bij M. M0NTEYNE, Apotheker, te Poperinghe, en bij M. LIB0TTE, Apotheker, te Yper. STADSNIEUWS. Ontvangsten van plaatsrechten. In 't verleden jaar 1910 werd ontvangen als betaling van plaatsrecht op de groote markt onzer stad 1. Op de gewone marktdagen Van de marktkramers 1928 fr. 40 Van eiers 2274 fr. 40 Van boter 2364 fr. 34 2. Van de barakken binst de kermisweek 234 fr. 50 Totaal 6801 fr. 64 De foorkramers schijnen voorzienige menschen te zijn, reeds zijn er voor de aan staande kermis, ter politiebureele aanvragen voor eene standplaats toegekomen van wege vier Cinematographes en 1 Hippodrome. Men vraagt een vliegplein te Pope ringhe. Van wege eene vliegmaatschap pij zijn hier reeds verscheidene brieven toe gekomen om te vragen of in onze stad geen plein groot genoeg is om eene vliegweek te houden. Dat ware nog een nieuwigheid voor vele onzer stadsgenooten maar 't valt te vreezen dat men het gevraagde plein hier niet zal vinden. De bouwgrond op de groote markt, voortkomende van de onteigende erve Roy- Coevoet, en die maandag openbaar te ver- koopen was, werd aangekocht door M. A. Diericx-Ramoen voor 4000 fr. Volgens de voorwaarden moet die plaats binnen een jaar betiihmerd zijn, 't geen eene schoon e verbetering zal zijn voor onze groote markt. De aanbesteding der werken voor het bouwen van een nieuw stadhuis op de groote markt onzer stad, heeft plaats maan dag aanslaande, in de benedenzaal vati het Stadhuis, om 3 uren 's namiddags. Het be stek bedraagt 201,700 fr. In het sekretariaat onzer stad zijn 5 sou missiën toegekomen die Maandag zullen geopend worden 1 uit Poperinghe, 1 uit Yper, 1 uit Ingelmuuster en 2 uit Brugge. De aanbesteding voor de 9000 brooden te leveren aan den Disch, van 15 Maart tot 31 December, zal plaats hebben op Woensdag 1 Maart, om 3 uren namiddag, in de benedenzaal van liet Hotel van Regee ring. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépotApotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt, 18. POPERINGHE. Gevonden. Zondag morgen bij Sint Bertens kerk, na de 9 uren mis, een schoon kerkboekje. Het berust bij den vinder, heer Arihur Blanekaert, Boescheepstraat. Verloren Zondag laatst, gaande van Abeele naar Vlamertinghe, een gouden oorring. Een gouden oorring werd op zelfden dag ook verloren tusschen de Lecne en Sint Jans kruisstraat, gaande langs den Valkenberg. Hem tegen belooning ten ODzen bureele terugbrengen. Proces werd door de politie gemaakt tegen een persoon die op zijn hondenkar gezeten, door stad reed. BrandEen groote koornschelf toebehoorend aan Dósiré Pauwels, baas der herberg De Coppernolle langs de Woesten kalsiede, en die bij zijn tiuis stond, is dinsdag nacht door brand gansch vernield geweest. De man was juist van zin 's anderdaags den schelf binnen te halen. Voorzeker moet er kwaadwilligheid in 't spel zijn. Ongenoode gasten. Op de belgiscbe- fransche grenzen te Abeele, omtrent bij de herberg "Au pont de pierres- zijn woensdag een groep van een lötal zwervelingen toege komen te wege België in. De gendarmen van Poperinghe op lijds verwittigd kunnen den groep tegenhouden eer hij ons land bin nengetreden was en nu moesten de gen darmen, per twee elkaar aflossend, gedurig de Bohemers bewaken tot bet bun beliefde terug Frankrijk in te trekken. Donderdag zijn de Bohemers langs Steen- voorde vertrokken, dit tot groot genoegen der gendarmen. De smokkelarij der fransche likeu ren voor de rechtbank van Yper.Dinsdag werd voor do rechtbank de zaak voortgezef der smokkelarij van fransche likeuren, waarvan wij reeds over acht en over veertien dagen gesproken hebben. Mr Vandermeersch, advokaat van het beheer der financies, verklaarde af te zien van de vervolgingen tegen Oscar Isebaert, handelaar te Rousselare, die eene som van 1,230 fr. betaald heeft. De advokaat handel de vervolgens over de sinokkelzaak en zegde dat er voor de twee bijzonderste betichten, D... van Poperinghe en Var let, van Ciiarle- loi, geen de minste twijfel van plichiigheid beslaat. Het beheer der financies is maar al te lankmoedig geweest; D... heeft te ver antwoorden voor acht misdrijven en er is niet de minste reden om hem te decoreeren, alhoewel zijn verdediger zulks over acht dagen vroeg. Variet heeft de likeuren ge kregen van D... en hij wist dat deze laatste een smokkelaar is. Mr Vandermeersch vroeg de veroordee ling van al de betichtenD..., Variet, Pre mie, mad. Parmentier, Schumacker en Wodon. Ten slotte wenschte hij M. Lahaye, kontroleur der douanen, geluk omdat hij dank aan zijnen iever een einde gesteld heeft aan den smokkenhandel. De verdedigers van de betichten voerden daarna het woord, om te herhalen wat ze reeds verleden week zegden, en wat we toen meegedeeld hebben. Zij wilden vooral doen uitschijnen dat er in deze zaak gebrek is aan stellige bewijzen en dat, zoo de rechtbank van zin is te veroordeelen, zij dan ten min ste de voorwaardelijkheid zai toestaan. De rechtbank heeft de uitspraak verdaagd tot donderdag aanstaande 2 maart. Door einde van seizoen, groeten afslag op paletots en fourruren in den Ballon, bij Camille Battheu Baekeroot, Yperstraat. Onderzoek. Het parket van Yper is donderdag met den trein van 4 uren alhier afgestapt om eenige punten te onder zoeken, netreffende het pijnlijk ongeluk alhier over eenige weken gebeurd id de tramstatie en waarbij Edmond Vereyck, veefacteur te Westvleteren, beide beenen afgereden werd en aan de gevolgen stierf. Het parket begaf zich ter plaatse waar het ongeluk gebeurde en deed zich door de getuigende zaak voorstellen zoo zij gebeurde, ton einde te zien in hoever de maatschappij van Buurtspoorwegen verantwoordelijk is en of al de noodige voorzorgen genomen werden die vereischt zijn bij het achteruit rijden en bij 't mancevreeren. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte, 15 en 20, Gasthuisstraat, Poperingh Klasseering der archieven. M. Caullet, archiviste van Kortrijk, komt door ons Schepencollege belast te worden met de klasseering der archieven onzer stad. Voor dit moeilijk werk, dat hier ter plaatse moet gedaan worden, heeft M. Caullet twee jaren lijd. Geitenbond van Poperinghe. Con ferenties gegeven door M. Charles Van hevel van Vladsloo, in 't Volkshuis, om 2 1)2 ure, Zondag 26 Februari, Zondag 12 Maart en Zondag 19 Maart. Elk zegge bet voort. Karnaval. De gemeenteraad bericht bij plakbrief aan de bevolking dat het mas keren dees jaar zal plaats hebben den Zondag, Maandagen Dinsdag vóór Asschen Woensdag. Gemaskerden en verkleeden mogen uitgaan eiken dag van 4 uren 's namiddags tot 191:2 uren 's avonds. Na 11 uren 's avonds mogen zich geen gemaskerden noch verkleeden in herbergen of publieke plaatsen meer bevin den. Alle drie de dagen moeten de herbergen om 12 ure 's nachts gesloten worden. Op halfvasten zondag zal in Den

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1