SANSENDEG0R1 POEDERS. BUiTENbANDSCH WEUOiS. NIEUWS UIT BEEG1E. Dit Blad bevat een Bijvoegsel NIETS Tegen de Kindersterfte. Onze kleine kinderen. Wilt gij schoone en gezonde kinders? Wilt gij ruste en vreugde in huis? L Hoe voeden 't eerste jaar I. Best zelve voeden (de borst II. Hoeveel melk III. Hoe dikwijls IV. Wanneer is 't kind goed verzorgd B. Verzorgen. (1' doen; 2° laten.) Kerkelijk Nieuws. Automobielongeluk te Waterloo. stroo bekleede horde, die was Ojigostélri om Mengeling'en.. Wetensweerdigheden. T. S P O R HOPPE. BURGERSTANDEN VAN: TE VERKRIJGEN IN DEN BAZA hunne school kost aan de lastenbetalers jaarlijks ongeveer de som van duizend frank. En de liberalen roepen gelijk vermoord omdat de regeering aan de katholieke volk-! scholen, zoowel als aan de gemeentescholen, een hulpgeld zou toekennen van 34 frank lier leerling. De Nationale Bond tot bescherming der Zuigelingen heeft verleden week te Brussel, zijne algemeene vergadering gehouden. Uit het verslag, voorgedragen door den alge- meenen scltrijver, D1' Lust, blijkt dat de Bond reeds zeer gunstige uitslagen bekomen beeft Gedurende de vijf laatste jaren, heeft men elk jaar gemiddeld 3000 zuigelingen van de dood kunnen redden die aanwinst is des b> meer te waardeeren, daar het ge boortecijfer in België ook begint te vermin deren 'in 1909 waren er inderdaad 8720 geboorten minder dan in 1908. De Bond heeft herinneringsmedalies ver- Ie uid -aan verschillende geneesheeren, die zich door hunne toewijding voor de kinds heid onderscheiden hebben, onder ander M. Pattyn, van Nieupoort. Eerediplomas aan IJ''8 I)e Poorter, van Isègbem Retsin, van Blankenberghe. Eene bijzondere vermelding aan Dr VerEecke, schrijver van de provinciale geneeskundige commissie van Brugge. Er werden ook belooningen uitgedeeld aan twintig vroedvrouwen van de arrondis sementen Brugge, Oostende, Veurne en Dixmude, die met goed gevolg de zoo ge vaarlijke gewoonte van slaapdrank aan de kinderen te geven, bestreden hebben. XVIII De 17 prachtige en nuttige artikels van Dr Pattyn, van Nieupoort, welke wij op vol.ent lijk gedrukt hebben, hebben voor zeker reeds veel goed gedaan in onze streek en zullen in 't vervolg, door vele moeders te passé gebracht, worden. Voor 't gemak echter, heeft Dr Pattyn zijne artikels in eenen korten inhoud samen gebracht, dien wij heden drukken. Onderhoudt stipt 't gene volgt geven.) Is dit volstrekt onmogelijk Ujtsluitelijk gekookte melk met suiker water of zuiver melk de 9 eerste maanden. 10ste tot 7ste van 's kinds gewicht (1 hrr- bergpinte tot inatepinte in 7 of 8 keers.) Alle 3 uren. Als 't 1°omtrent een derde tot een halve kilo verzwaart in 14 dagen 2°niet uit smijt; 3°: niet lastig is; 4°: niet groen afgaat. te Doen s 1. Etterende oogen en ooren goed meesteren. 2. Aliijil drooge houden. 3. Medage 2 minuten in lauw bad bewrijven. 4. In 't eerste half jaar de pokken zetten. 5. Veel lucht en licht geven. 6. Zuigflesch zuiveren en met tuitje altijd in gekookt water leggen. 7. Iedere week wegen. 8. Bij groene versche 2 dagen alleenlijk ge kookt water. 2" Laten 1. Geen slaapkoppen of slaapsirope. 2. Geen pap ol' patatten do 9 eerste maanden 3. Geen lange darm aan zuigflesch. 4. Geen tuitjes of fokken. 5. Nooit wiegen. 6. Vermijdt moorddadige, raaplijke vallingen, j 7. Maakt geen misbruik van pappen. Dokter C. PATTYN. Reeds veel hebt gij gelezen in De Poperinghenaar over den wonderbaren THEOBROMA. Ook hebben veel. ja, zeer veel onzer vrienden den THEOBROMA gebruiktallen prijzen er de goede uitwerk sels van, allen hebben zich verkloekt gevon den, velen onzer jonge dochters, die altijd bleek waren, hebben er nieuwe krachten gevonden. Maar nog eene warme propa ganda dient gedaan te worden om meer en meerden goeden THEOBROMA onder ons volk te verspreiden, want THEOBROMA is dm besten kracht hersteller van hel bloed, de zenuwen en de spieren. THEOBROMA verkwikt en verkloekt. THEOBROMA kost maar 3 frank, goed voor 14 dagenbij M. MONTEYNE, apotheker op de Oroote Markt, Poperinghe. t erccnigih' Mafen. Wel besteed! Een amerikaansch tooneelspèeler, Nat Goodwin, heeft voor de vierde maal de echt scheiding bekomen. Het oppergerechtshof van New-York, dat het vonnis heeft uiige sproken, heeft terzelfder tijd aan Goodwin verboden nog te hertrouwen Eene wel op de vrouwenbroek- rok.In Texas en Illinois is door de wet gevende vergadering eene wet gestemd, volgens dewelke op elke vrouw, die de broekrok draagt, 250 fr. boet toegepast wordt, en 100 fr. boet voor de vrouw, die de entravée» bijzonder nauwe rok) draagt. Daarenboven wordt in Texas het fabri- keeren, het verkoopen en het dragen van valsch haar verboden. Illinois hoeft naar het voorbeeld van Mas sachusetts, thans ook een taks van 50 fr. per jaar op de oude jongmans toegepast. De opbrengst wordt aan het ondersteunen van groote huisgezinnen besteed. Marokko. 130 jaar oud!Te Melilla is een Khahyl, die zegt 130 jaar oud te zijn, de bescherming der overheden ko men inroepen togen zijne kinderen en klein kinderen, die hem mishandelen. Hij bezit prachtige, witte en gezonde tanden, die, zoo zegt hij, over twintig jaar terug zouden gewassen zijn, zijne kinderen en kleinkin deren, allen reeds grijzaards, zien er veel ouder uit dan hij. Do SuikoHj Van Tieghetn - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver Blaliö.— De verjaardag van een grool onrecht. De korting en de koningin zijn, deze weke, naar het stadhuis geredende vorst heeft daar eene redevoering uitgespro ken om de uitroeping van Rome, dus de ontrooving dier stad aan den Paus die er sedert eeuwen regeerde, te verheerlijken, 't En is nogthans het piemonteesch konink- dom niet dat aan Rome, de Eeuwige Stad, haren luister en wereldberoemdheid sedert het christen tijdvak gegeven heeft. Bleef! Rome eene wereldstad, 'tis aan hei Pausdom dat zij het verschuldigd is, en niet aan Gari baldi, met zijne rooversbenden. De Paus, Opperhoofd van den Godsdienst, moet onafhankelijk zijn; Hij is het niet, als Hij onderdaan is en in de stoffelijke macht van eenen koning. Daarom zullen de katho lieken van ganseh de wereld blijven protes teeren tegen het onrecht hunnen Vader volgens het geloof aangedaan. De koning van Italië heeft algelijk, niet tegenstaande alle pogingen, geen bezoek kunnen krijgen te Rome van zijne twee bondgenooten, de keizers van Duitschland en van Oostenrijk, die nu nagr Rome niet wilden komen om den Paus niet te misdoen. Hut had nogthans gemakkelijk geweest voor den keizer van Duitschlandhij bevond zich in Italië, te Venetië, 't is te zeggen op eenige uren van Rome. En toch begeerde hij niet verder te komen. Deze onthouding heeft eene beteekenis die iedereen zal verstaan. Als Katholiek en Belg feekenen wij protest aan tegen deschandtge stemming in de Belgische Kamer uitgebracht, de Katholieke Regeering dwingende de vrij metselaars regeering van den roover Koning van Italië geluk te wenschen. Wij teekenen protest aan tegen de oneer onzen H. Vader den Paus, wettigen Koning van Rome aangedaan, door de vertegen woordigersder vrijmetselarij in de Belgische Kamer. Bij de vijanden der Kerk zal die noodlot tige stemming helsche vreugde, bij de Ka tholieken en in 't hert van den H. Vader smartvolle droefheid verwekken. trein uit Vlamertinghe toekwam. Daar deze nooit zoo ver rijdt, zijn de bareelen nie noodig gesloten, doch nu kon de machinist niet stoppen, en in volle vaart reed hij de statie door. De geleider van den camion en 2 andere mannen die erop zaten, zagen den trein afkomen. Zij deden het peerd loopen en den camion was juist de spoorweglijn over toen de locomotief voorbijreed. Een second vroeger en er gingen voorzeker on gelukken te betreuren zijn. is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze- lüwziekten, gebrek aan Eetlust, Uit putting en alle Ziekten door overiast veroorzaakt,, dan de VERSTERKENDE RILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépotApotheek, A. M0NTEYNE. Groote Markt. 18. POPERINGHE 1200 Frank verloren en terugge vonden Georges Demaeght, zoon der W' Demaeght, landgebruikster te Sint-Jan ter- Biezen, had vrijdag morgen een peerd gele verd aan een facteur van stad en ervoor 1235 fr. ontvangen. De jongen stak zijn porte-monnaie met zijn geld erin in den binnenzak van zijne vest, sprong op zijn velo en reed huiswaarts. Bij de herberg Het Hooge.", waar hij met kennissen een glas bier dronk, bestatigde hij met ont zetting dat zijn geld weg was. Hij spoedde zich terug naar het huis waar hij het ont vangen had,denkend het misschien te hebben laten liggen, maar daar was het niet meer. Hij ging dan naar het politie-bureel en na alles verklaard te hebben was hij op het punt te vertrekken, toen llilaire Osstyn, baas der herberg Het Hooge hem het goede nieuws kwam melden dat vrouw René Zyde, die langs den steenweg woont het geld had teruggevonden. Men oordeele over de vreugd welk dit nieuws Demaeght verschafte. Allerhande. Vrijdag morgen werd in Yporstraat een pakje kleêrgoed verloren. In O. L. V. kerk werd maandag een re genscherm gevonden; een gevonden sleutel ligt ten politie bureele. Om te rijden zonder licht werd zondag tegen een velorijder proces opgemaakt. Bericht van de schildersbazen. De schildersbazen van Poperinghe hebben algemeen besloten, van Dinsdag 18" April aanstaande, de daghuren hunner gasten die [thans 25 centiemen per uur bedragen, te brengen op 30 centiemen. Zitting van den Gemeenteraad. li k komen erkennen. Het wederzien was Velodroom Yper.Op zondag 9 April, tl pijnlijk, ja hartverscheurend. Het slachtoffer groote openingskoersen welke zullen begin- is Zaterdagavond, om 5 1/2 ure, te Merckem begraven geworden Toen men de ongelukkige vond had hij nog 7 centiemen en zijn kofferslotertje op zich Men vermoedt een ongeluk. nieenunTrein ontriggeld. Door het slecht werken der wisselnaald is Zondag morgen bij 't inrijden der statie de trein ont riggeld die bier om 10 u. 10 uit Poperinghe toekomt. Het machien reed een zijspoor op, terwijl de fourgon en de zes rijtuigen, waar niet minder dan 180 reizigers in zaten, op den goeden weg voortreden. De fourgon werd half omgetrokken en door een geopend portel in die ligging behouden. De rijluiget ontriggelden insgelijks. Op malkander ge worpen door den schok, begonnen de reizi gers om hulp te roepenGelukkig! ijk kwamen zij er allen met den schrik van af en kon het statiepersoneel bestatigen dat er tusschen de 180 reizigers geen enkel gekwetste was. Alleen de treinoversle Masure werd licht gekwetst. In den spoorwegdienst was dooi dit ongeval eene nogal groote vertragin ontstaan. Te St «losse- <en - \ooile is eene brouwerij ingestort. 750.000 Liters bier zijn verloren gegaan. ('Itui'leroi. Eene tentoonstelling verdeeld in 4 groote sectiën, zal hier op zaterdag 29 April aanstaande geopend wor den. onder de hooge bescherming van den Koning der Belgen De sectiën zijn volgender wijze verdeeld Eene internationale sectie Nijverheid en opbrengsten. Eene nationale sectieKunstwerken, mekaniok, electriciteit, landbouw, tuin bouw, boschbouw. Eene provintiale sectie: Onderwijs, op voeding, sociale werken. Eene gewestelijke sectie (Henegouwen Vallet der Sainber en Tusschen Samber en Maas)Nijverheid en handel. Bij deze sectiën zullen zich voegen tijde lijke tentoonstellingen en prijskampen voor landbouw en kweeking, congressen, voor- I drachten, kunst- en sportieve feesten. De gansche tentoonstelling beslaat eene oppervlakte van 25 hectaren, waarvan |5 hectaren bebouwd zijn. De hallen, in 2 groepen verdeeld, door eenen groeten koepel van 45 m. hoogte ver bonden, hebben eenen gevel eener lengte van 350 meters. tien om 2 1/2 ure. I. Koers van 100 km. achter zware motors Drie manchen van 20, 30 50 kim. tusschen Tichon, getrokken door Lucien, Luycken, getrokken door Clément en De- ruy iter, (overwinnaar van den openingsprijs te Roubaix 1911) getrokken door Nevejans. II. Koers van 30 kim. voor beginnelin- n in 2 manchen van 15 kltn. met vele premiën. N. B. Eene prachtige velo zal gratis verlet worden tusschen al de personen in den Velodroom tegenwoordig. FottthalI'HchoeiuMi zeer sterk gemaakt, beste merk, in alle kleuren te verkrijgen aan zeer genadige prijzen bij Berat-Fremault, Yeurnestraat (Ier Goede Op dezen Zaterdag, 8 April, om 10 1/2 ure lu Nieupoort geeft men dezen korten inhoud aan iedereen die eene geboorte aan geeft op hot stadhuis en sedert dit te Nieu poort gedaan wordt waar het de bestel uitslagen oplevert hebben reeds verschei dene, gemeentebesturen aan M. Pattyn ge-I vraagd dit bladje ook te mogen overdrukken om uit te deelen bij ieder geboorte. Dat is eene gedurige en blijvende pro paganda. Vele dokters van Brussel en andere groote] steden vinden dien korten inhoud zeer goed en zij ook hebben reeds verscheidene malen aan D1' Pattyn afdruksels gevraagd. Wij hopen dat ons Gemeentebestuur ook zijne medewerking zal willen verleenen aan het. menschlievend werk der Bescherming der kleine kinderen en een goed middel daarvoor ware van, zooals te Nieupoort en vele andere plaatsen, dezen korten inhoud mede te geven aan iedereen die op het stad huis eene geboorte aangeeft. Bij het drukken van den laatsten artikel dezer reeks, wil "De Poperinghenaar" niet nalaten D1' Pattyn voor zijne bereidwillig heid te bedanken. Frankrijli. Zuivere boter! Over eenige weken werden bij eene boterver- koopster van Wattrelos, op 't onverwachts, 5 kilos boter aangeslegen die zij voor zuiver verkocht had. De vrouw verkocht die boter aan 3 fr. de kilo en de andere verkoopers, die 3.80 fr. en 4 fr. morsten vragen hadden eene klacht ingediend. Na nauwkeurige ontleding in het Laboratorium van Rijssel, heeft men nu gevonden dat de voor zuiver verkochte boter 80 per honderd margarine inhield en dus slechts 20 per honderd boter. De vrouw reed met boter rond in de kleine wijken dor omliggende steden zij vermeed altijd de steden zelf, verlegen er soms hin derlijke toezichters te ontmoeten. Nu is het toch uitgekomen tot groot genoegen der bevolking, die met overtuiging vet voor boter at, en der eerlijke verkoopers, die met vreugde zien dat hunne oneerlijke con currenten vervolgd en gestraft worden. Een gelukzoeker.Een groot schan daal is iii het arrondissement Paimboeuf gebeurd. Mad. de B..., eene rijke weduwe, 'verscheidene miljoenen bezittend, trouwde over omtrent 15 maanden met den markies de R... Men heeft nu vernomen door een aanhoudingsmandaat door het parket van Parijs afgeleverd, dat de markies eene ge- meenekerel is, die zich uitgegeven heeft voor jongman, om de rijke weduwe te kunnen trouwen,terwijl hij werkelijk reeds gehuwd was. De zoogezegde markies zou naar België gevlucht zijn. STADSNIEUWS. Plechtige communie. Zij had Zon dag plaats op O. L Vrouw parochie en Dinsdag op St Bertens en St Jangelijk an dere jaren dus. De Plechtigheid geschiedde gelijk de Eerste Commuie De kinderen kwamen ter kerke gansch in het nieuw, met versierde Communiekeers, naderden met stichtende godvruchtigheid tot de H. Tafel, woonden Hoogmis en Lof bij, en deden de vernieuwing van de beloften des Doopsels en de opdracht aan O L. V. Het weder deed al wat het kon het was wel overtrokken lucht, maar, de kinders konnen droogvoets ter kerke gaan. De Bureelen van het secretariaat, burgerstand, kadaster alsook de trouwzaal, zijn thans overgebracht naar de Vlaming straat in de Teekensehool. De mililianen der lichting van 1911 worden verzocht zich op Zaterdag, 29 Apri l aanstaande, om 6 ure 's morgens in de statie te Poperinghe te bevinden ten einde zich naar Brugge te begeven om ingelijfd te zijn in het lpger. Na deze inlijving mogen zij terug huiswaarts keeren tot October. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar«bij Sansen-Decorte, 15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gevallen. Zondag avond rond 11 uren, was Charles Deuwel in de Westou- irestraat, op weg naar huis. De man had eenige pintjes gedronken, en bij de brug eekomen, viel hij er zoo geweldig met het hoofd op de steenen, dal hij bewusteloos bleef liggen. Eene vrouw uit de buurt die het gehoord had, kwam zien en een man daar ziende liggen liep zij oin hulp. Eenige mannen droegen Deuwel huiswaarts. Bij geneeskundig onderzoek bleek dat hij een voet verstuikt was Hij werd in het gasthuis verzorgd. Vernielers. Zondag nacht hebben eenige woestaards de deur ingestampt der herberg De Bruggestraat, in deze straat gelegen en bewoond door Jules Vande- voorde. Da daders zijn niet gekend. Messengevecht. Maandag morgen waren Maurice Artois bijgenaamd Teche) en Aehille Cossey samen aan 't drinken gegaan. Zij begonnen met eenige herbergen in de Bruggestraat te bezoeken, en rond 3 ure namiddag waren zij, bed ronden, nabij de Westoutrestraat op de Westoutre-kal- siede. Daar gerochten ze in ruzie. Sedert 's morgens hadden ze gezelschap gekregen, en Cossey met eenige vrouwen vielen allen op Artois. Deze ziende dat bij ging het onderspit delven, trok zijn mes. Cossey kreeg eene steek in de hand en vrouw Elie Techel, die het mes wilde afnemen, werd ook het binnenste van de hand opengereten. Proces is nopens de zaak opgemaakt. In de Statie gebeurde donderdag na middag bijna een erg ongeluk. Een kamion bespannen met een peerd, en toebehoorend aan M. Amie Deroo, reed juist de spoorweg- lijn over bij de statie toen een koopwaren- s morgens, is er zitting van den gemeente-1 raad gehouden geweest. Het dag-orde behelsde de Volgende punten 1. Benoeming van 2 leden der Burgerlijke Godshuizen. 2. Wijziging aan het reglement op het keu ren der hop. 3. Bepaald besluit der rol van prestatiën en opcentiemen voor het dienstjaar 1911 Door einde van seizoengrooten afslag op paletots en fourruren in den Ballon, bij Camilie Battheu Baekeroot, Yperstraat. Yper. Erg ongeval in de Statie. Eene vrouw wordt door een locomotief een arm verpletterd. Vrouw Charles Meersseman van Boesinghe, donderdag van Poperinghe komend met den trein die te Yper om 5 58 ure 's avonds toekomt, stapte uit verstrooidheid langs de verkeerde kant af van den trein. Op 't oogen blik dat zij over de riggels wilde gaan. werd zij ten gronde gestuikt door de locomotief van den trein die uit Rousselare kwam. Een wiel der machien verbrijzelde haar ijselijk den rechterarm op de hoogte van den schouder. De ongelukkige was op den rug gevallen en 't scheelde heel weinig of zij werd onthoofd. De geneesheeren Delie en Devloo, die uit den trein van Rousselare stapten, liepen set fens het slachtoffer van dit pijnlijk ongeluk ter hulp. De heer politie commissaris Van- denbraatnbussche, die zich insgelijks in de statie bevond, deed de vrouw naar het krijgs- gasthuis overbrengen, waar de eerste zorgen haar toegediend werden. Den arm is moeten afgesteld worden. Het gebeurde heeft onder de talrijke reizi gers die in de statie tegenwoordig waren eene groote opschudding verwekt. De peerdenkoersen zijn vastgesteld op Zondag 25 Juni. IV'oeslen. Inhuldiging van den Eerweerden Heer Leo Moes als Pastoor Maandag 10 April, om 10 1/2 ure 's mor gens, zal de inhuldiging plaats hebben van den Eerweerden Heer Leo Maes, als Pastoor dezer gemeente. Naar uit goede bron vernomen wordt, zal de inhuldiging allerprachtigst en grootsch zijn. Iedereen wil het zijne bijdragen, tot zelf in afgezonderde gehuchten spreekt men van versieren tot eer van den nieuwen herder en daarenboven 's avonds verlichting en prach tig vuurwerk, door d'heer C. Panne te Woumen. Mochte 't weder aangenaam zijn. Het schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde ziin sedert zij chieo- rei der Trappisten» gebruiken van Vin cart-Silly. Dépót bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen Ilcrckeni. Een lijk opgetrokken Bij het ter pers leggen verleden week vernamen wij dat het lijk van Doom. de verdwenen van Reninghe, den donderdag avond aan de Knockebrug gevonden werd. Wij deelden dit in korte woorden mede en geven hier nu meer bijzonderheden. De Knocke is gelegen aan de samen vloeiing van den Yzer en de Yperlee. Vroe ger was dit eene versterkte plaats, zeer Klein, wel is waar, doch goed gelegen. Het fort was 750 voeten lang en 500 breed. Men ging in door eene nauwe poort en er was daar niets anders dan kazernen voor de soldaten, een huis voor de slotvoogd, een waterput en eene kapel. Deze sterkte diende tot bescherming der stad Yperen, want de schepen komende van Veurne, Nieuwpoort of Dixmude, moesten voorbij den voet der muren. Op bevel van Keizer Louis II werd dit fort in 1782 afgebroken, 't Is daar, in den Yzer. dat men Donderdag, 30 Maart het lijk opgevischt heeft. Rond 6 1/2 ure 's avonds, bemerkten twee personen van den Knockehoek, vader en zoon De Mey, een lijk dat in den vaart dreef. Zij sprongen seffens in eene schuit en roeiden er naartoe Zij vischten het lijk op, dat reeds in vervorderden staat van ontbin ding verkeerde, en legden het op den oever. Door het verblijf in 't water was het lichaam fel gezwollen doch niet te min erkenden zij het seffens als zijnde het stoffelijk overschot van Désiré-Alfons Doom, dienstknecht bij den landbouwer Julien Leuridan, op den Pereboomhoek te Merckem, in den nacht van Maandag 6" tot Dinsdag 7n Maart verdwenen. De verdronkene was 31 jaar oud, geboren te Bixschote, en woonde bij zijne moeder te Reninghe in de herberg De groene dijk gelegen langs de kalsijde Daar Loo, nabij de Ernesse Doom had laatst gezien geweest, genoem den nacht in de herberg Het Smisken te Reninghe, en was bedronken toen hij daar rond 1 ure vertrok. Volgens zekere geruch ten zou men daar nog wat aan den gang geweest zijn, doch niets deed het ongelukkig einde vermoeden. Toen men het lijk gevonden had, werd seffens de gendarmerie van Merckem ver wittigd, die den verdronkene naar Merckem deed overbrengen. De moeder, zuster, broeder en andere bloedverwanten zijn vrijdag namiddag het Kardinaal Mercier gewond. Mgr. Mercier, aartsbisschop van Mecho- len, werdt maandag voormiddag, rond 113A ure, op doorreis te Waterloo, het slachtoffer van een automobielongeluk dat hem het le ven had kunnen kosten. De geleider, door voor eene stokoude be delaarster uit te steken, week sterk uit met een korten draai. Het ongelukkig gevolg was dat de auto met groot geweld tegen een boom, bezijden de baan, terecht kwam. Het rijtuig werd erg beschadigd. De kardinaal bekwam, door een schok en de glasscherven verwondingen boven de rechter wenkbrauw en werd de voortanden gebrokenZijne Eminencie verloor eene korte wijl het be wustzijn toen hij tot bezinning kwam. vroeg hij dadelijk of de vrouw niet veronge lukt was. Men verzekerde hem dat ze zelfs niet ge raakt was, hetgeen hem veel genoegen deed. De geleider klaagt over inwendige pijnen De kardinaal werd ten huize van M. Halot, brouwer te Waterloo, door de geneesheeren Severin, vader en zoon. van Eigen-Brakel, de eerste zorgen toegediend. Zij hebben de wonden toegenaaid. M. Gustaaf Van Hamme, nijveraar te Cereiuunieën iIit CoimIc Weeli. Palmenzondag. Wijding der Palmen en processie ter gedachtenis van Jesus' plechtige intrede in Jerusalem. Gewijde palmtakken in de huizen en op het land om bevrijd te zijn tegen ongeluk ken ook gebruikt om wijwater te werpen, b. v. als het dondert, als iemand moet be recht worden of in lijke ligt. In de Misse lang Evangelie of verhaal van Jesus' bitter lijden. In 't bisdom Brugge, omhaling voor het H. Land, in de Hoogmis en in het Lof. Witte Donderdag, gedachtenis der instelling van het allerheiligste Sakra- menl des Autaars. Eéne Misse. De klokken zwijgen. uitstelling van het H. Sacramentkerk bezoeken. In de hoofdkerk wijdt de bisschop de drie heilige Oliën, die gebruikt worden in het bedienen van verscheidene HII. Sacramenten, te weten: het Doopsel, het Vormsel, het Priesterdom en het II Oliesel. Omdat de Goede Week vooral eene week van droefheid moet ziju, viert de H Kerk eeo bijzonderen feestdag met plechtige processie ter eere van het aller heiligste Sacrament na den Hoogdag van Sinksen. Goede Vrijdag, sterfdag van O. H.J. C. Openbare gebeden aanbidding van het kruisrouwdienst. Kruispenning voor het H Land. Paaschavond. Wijding van het nieuw vuur, van de i'aaschnagels en de Paasch- keers, die den verrezen Zaligmaker ver beeldt. Prophetieënvontwijding, die herinnert dat de Catechumenen of geloofs- leerlingen vroeger op dezen dag plechtig gedoopt werden. schapen en lammeren legen den wint te be schutten, toen zij een vos zagen nader ko men, die de heggen afzocht. Zij hielden zich doodstil en bleven wachten. Toen de vos naderbij kwam zagen zij dat het dier pluk jes wol bijeenzocht, die vau de vachten d>r schapen waren blijven hangen in dedorei.s. Poen de vos een groote pluk bijeengegaard [had. ging hij naar een meertje, dat ge- vormd werd door de samenvloeiing va.n twee beken. Daar ging het dier achter-1 waarts te water, langzaam en met denstaart liet eerst. Steeds dieper ging de vos, tot dat eindelijk enkel neg maar zijn snuit met •ie wolpluk boven water was. Zoo bleef hij een tijd in het water, liet j toen de wolpluk glippen welke wegdreef! kwam uit het moertje, schudde zich enf liep weg. Zeer verbaasd over deze vreemde vertoo-| ning, nam de landbouwer een sc-hanpherJ dersstaf en trok de wol naar zich toe. De j wol zat vol met vlooien, die uit angst voor-y verdrinken langs de staart en het lichaam van de vos steeds honger waren gevlucht, om ten slotte langs den kop van het beest? op de wol over te gaan. Zoo was de slimme vos ze kwijt geraakt. Een peerd dat wil slaan, Een boer meteen vaan, Een meisje dat wil trouwen, Zijn niet tegen te houwen. Gewetensvol. Kotje Pruimo s. de or donnans van kapitein Suikerbuik, is dikwijls zat. De kapitein wil hem tot beterschap bren gen, en beveelt hem, telkens hij zat is geweest, dit te komen zeggen. Of) zekeren Maandag morgen komt Kotje aangestameld. Kapitein, zegt hij, kapitein (hic)...) ik ben gisteren (hic) zat geweest (hie) De kapitein beziet hem, en schiet in eene fransche colère. PotverhiereginderGij leelijk var ken Ge zijt vandaag ook weer zat Dat zal ik morgen (bic) komen zeggen! BIDDAGEN DER WEEK Op Witten Donderdag in 't Gasthuis te Poperinghe. Eygen-Brakel, heeft zijn auto ter beschik king van den kardinaal gesteld, die ten 3 ure 's namiddags naar zijn naburig buitengoed op 't gehucht van l'Hermitte, vertrokken is. waar hij den nacht doorgebracht heeft. In de omgeving van den kardinaal ver klaart men dat de verwondingen volstrekt en gevaar opleveren men denkt dat Zijne Eminencie na veertien dagen rust volkomen zal hersteld zijn. De toestand van zijne Eminencie kardi naai Mercier betert voortdurend. Zijne Eminencie heeft reeds volledig zijne gewone bezigheden hernomen. De kardi naai is zeer gevoelig aan de schier ontel bare genegenheidsbetuigingen hem, dezer dagen, uit al de klassen der samenleving toegekomen. Dinsdag reeds ontving Zijne Eminencie een telegram uit Rome en ander uit Louksor (Egypte), van wege den H. Vader en Hunne Majesteiten Albert en koningin Elisabeth. Footitull. De match F. C. Poperinghe-4e linie Brugge die hier Zondag gespeeld werd, had een nog al talrijk publiek aangelokt. Schoon en rap spel kreeg men er te zien en alhoewel Poperinghe veel de bovenhand had en menigmaal den Brugschen goal in gevaar bracht waar de flinke goalkeeper veel welgerichte ballen afweerde verloor Poperinghe met 5-3. Alhoewel de uilslag het anders zou doen denken, speelden onze mannen een hunner beste matchen van dit seizoen Eenige goede veranderingen zijn aan het elftal gebracht geweest en eens dat alle spelers goed elkaar 7,ullen verstaan zullen zij voorzeker schoone uitslagen bekomen. De uitslag 5-3 is zeer gevleid voor Brugge en onze mannen ver dienden minst een gelijke match 3-3, of zelfs de overwinning. Heden Zondag begeeft zich de le equipe van de F. C. P. naar Rousselare om er een match te spelen tegen de Sportvereeniging. Op den Kouter, te Poperinghe, om 3 ure, entrainement voor de andere spelers. De match Holland-België, zondag t( Dordrecht gespeeld, liep af met 3-1. Al die den match bijwoonden zijn het eens om te zeggen dat onze spelers beter verdienden, en zoo niet een gelijken uitslag, ten minste 3-2 hadden moeten behalen. Ill0 afdeeling G. S. Brugge 3-F. C. Ronse 1 Racing Gent 2-F. C. Rousselaere 0 Wlelrijden. Milaan-San- Remo, 289 km. voor be röepsreuners 1. Garrigou, 2. Trousselier op 10 min., 3 Ganua, op 8 min., 4. Galetti Lig non, 6. Christophe, 7. Beni Darius, 8 ..Godivier, 9. Azzini, 10. Blaise, 11. Frans Faber, 12. J. Masselis. Parijs-Tours, 249 ktn. 1. Lapize, in 9 u. 10 m., 2. Vanhouwaert, op 1/2 lengte, 3. Georget Eruiel, op 1/2 lengte, 4. Charpiot, op 1 lengte, alle 4 op La Francaise 5. Verschoore van Moorslede, op 1 lengte, 0. Pautrat, op 2 min 7. Lorgon, 8. Cru chon, 9. Vandenberghe, in 9 u. 15 Defraye was I7e. Velodroom Meenen. De 3 urenkoers moest tengevolge van het slecht weder, in een koers van 80 km. veranderd worden. I. Burggraeve, in 2 u. 11 m., 2. Dorvil Iers, 3. Marcelli, 4. Debaets, 5. Mus, 6. Billiet. Vanhouwaert moet beden Zondag in den velodroom van Erquelinnes, eetten drie urenkoers betwisten. Voor Parijs-Roubaix, die op Paschen- zondüg gereden wordt zijn al de gekende belgisehe en fransche renners ingeschreven. In 't geheel zijn er 165. I>e lieve Uenlc. Nu, volgens den almanak, de lente zou moeten begonnen zijn, schijnt de winter met nieuwe hevigheid te willen terugkeeren. Maandag en dinsdag nacht heeft het fel gevrozeu. Woensda. tnorgend vlogen er hier geheel den dag lichte sneeuwvlokken, zelfs te midden van den zonneschijngansch den dag door Woens dag en Douderdag bleef de vorst aanhouden. In gansch Frankrijk is de winter ook te ruggekomen overal is het koud geworden en sneeuwt het overvloedig, bijzonder in Auvergne, in de Cevennen, de Vogezen, de Alpen.de Pyreneën, in de vallei van den Rhöne en zelfs in Nortnandië. In den omtrek van Munchen en Beieren, heeft het in de laatste dagen zoo overvloedig gesneeuwd, dat te Mitterfirniansreuh de in woners eene sneeuwen kerk met twee to rentjes hebben kunnen bouwen. De weerkundigen van Parijs voorspellen dat wij nog eenige koude dagen zullen heb ben. Volgens de statistieken sneeuwt het in april gemiddeld op drij dagen. In april 1894 waren er 7 dagen waarop het sneeuwde in 1876 plooiden de takken der boomen onder het gewicht van den sneeuw. Op 9 april 1909 Paschendag sneeuwde het in geheel t Noorden onzer provintie. Men heeft gelijk te zeggen de maand april heeft een zotten gril De IsHclierij in Vlaanderen. Men schrijft nog het volgende over de ver pachting der visscherij in West-Vlaandereu De Franschen hebben bijna al de waters gepacht van Veurne-Ambacht En geen wonder de verpachting die op 16 maart ll. te Veurne heeft plaats gehad, werd aange kondigd voor de Vlamingen door enkele plakbrieven op wit papier, maar, in Frank rijk zijn er ten allen kante gezonden geweest, natuurlijk gedrukt in 't fransch, op prachtig gekleurd papier, versierd met visschers, netten en ander vischgetuig de Franschen waren alzoo aangelokt, juist gelijk een kind door een suikerstok. lu zake van geld, de Franschen zien daar niet naar; de beurs van burgoren werkman kan daaraan uiet tukken. En nogthans, wie betaalt de Noord wate ring? Zijn het de Vlamingen of de Franschen? Nog meer, de landgebrntkers die palende zijn aan de waters, betalen tot haff gracht of vaart, en moeten de visschen zien wegha- en door vreemdelingen. Is dit geen sctireeu wend onrecht? Zou er daar geene tusschen- komst kunnen zijn van de hooge overheid, om zulks tegen te werken Zouden de Fran schen dulden dat wij hunne waters pachten Neen, zij zouden ons wandelen zenden en men zou hun moeten gelijk geven. Laat ons ook met die mate meten; daarom, Vlamingen liefhebbers der visscherij, protesteert kracht- ladig,en misschien zal daar een einde aan komen Is het gelooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kat verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépét bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. lie (eriigkeer enzer vorsten. De koning en de koningin worden den 25 pril te Brussel verwacht. 1) laatste tijdin gen over de gezondheid der koningin, uit Louksor in het paleis van Brussel toegeko men, zijn uitmuntend. lUoem der koningin. Het werk der bloem van de Koningin, het edelweiss, gaat dagelijks vooruit. hans werken reeds komiteiten in 1800 gemeenten van België voor den verkooi der bloem van de Koningin, waarvan d( opbrengst dienen moet om de slaapziekte te bestrijden. Men hoopt dat geen enkele gemeente det natie zal falen aan liet menschlievend werk deel te nemen. He vos on do vlooion De bewe ring dat de vos zich van zijn vlooien tracht te ontdoen door te gaan badden met een bosje strooi in den bek, zal door velen wel als een verzinsel zijn beschouwd. Maar zij wordt bevestigd door het vol gend verhaald dat in een Engelsch weten schappelijk tijdschrift wordt gedaan door T. Mc Kenny Hughes uit Cambridge James Day, een landbouwer uit deze plaats, zat eens, jaren geleden, met zijn zoon te wachten, den rug geleund tegen een met Brussel. 5 April. Markt kal uimet standhoudende prijzen. Aalst 67-70 fr. October - November (aanstaande groeitq 75 77 1 2 fr.Poperinghe (stadslood) 72 1,2 fr. nieuwe gro.ite 73-74 fr. Antwerpen6 April Markt stand houdend. Aalst, beschikbare waar,65-67 fr,, nieuwe groeite 75-77 1/2 fr.Poperinrhe, beschikbare waar (stadslood)75frnieuwe groeite 74-75 frank. Poperinghe7 April. Markt kalm. [Stadshop 1910. 70-72 1/2 fr., aanstaand^ gewas, 72-74 fr. Weinig verhandelingen, i POPERINGHE, v&n 2 tot 9 April. Geboorten. —71. Ida Six, d. v. Marcej len Honorina Van Cayseele 72. Mar guerite Devos, d v. Aehille en Ida Ges- quiere. 73. Jérémie Gouwy, z. v. Camilli en Felicie Vandromme. 74. Mauriet Recour, z v. Emile en Lydia Jacob. —75 Alice Papegaey, d. v. Alois en Rache Chaerle. 76 Germaine Dewulf, d Charles en Agnes Donck. Overlijdens. 100. Debyser Adriee 1 jaar, Pottestraat. 101. Verhaegl) Marcel, 15 dagen, Casselstraat. 102 Gouwy Jérémie, 3 dagen, wijk G. Pety Amand, 73 jaar, landgobruiker, echt genoot van Dewaegemaecker t'ugeuie wijk G. Huwelijksbelofte. Camiel Delalleau bestuurder der melkerij met Irma Van cayzeele, z. b. beide te Poperinghe. Woesten, van 1 Januari tot 31 Maart. Geboorten. Drleu Germaitia. Lat Jules. Wulleman Martha. Clan Gerard. Dequidt Margaretha D'tioe Gerard. Decap Lia. Gombeir Josep Orstlandt Urbain. Malfieu Flora. Petyt Anna. Overlijdens. Boudry Johanna, 1 jat Clarys Gerard, 18 dagen. De Molt rma, 2 jaar. Dolphen Margaretha, 3 jai Verstraete Bertha, 14 maanden. - Molder Rachel, 16 maanden. Notredat Gaston, 7 maanden Papegaey Mar maanden. Haezebrouck Germania, maanden. Haezebrouck Margari jaar. Huwelijksbelofte. Knockaert Cam met Petyt Augusta. Huwelijk. Bruneel René,'smid Bixschote met Verstraete Sylvie, win lierster te Woesten. Rousbrugge. van 1 tot 31 Maart. Geboorten Deschrevel Marie. puydt Godelieve. Beudaert Julienne, Louage Marcel. Maes Germaine. L Gerard Delanote Clotilde. Overlijdens. Gatttie Seraphin, 84 ja weduwaar van Gast Victoria. Deme Jules, 49 jaar, echtgenoot van Vauhet Marie. Viane Maria, 83 jaar, wedt) van Pierret Benoil. Plateel Louis, naanden. Carlé Amelie, 72 jaar, echt noote van Decaestekar Carolus Plat Marguerite, 17 maanden. Proven, van 1 tot 31 Maart. Geboorten. Saesen Jerema. rnaire Alida. Cornette Georges. OverlijdensGalliot Aimé, 64 j< weduwaar van Boeket Virginie. Verly Julienne, 82 jaar, weduwe van Der) Louis. Lenzier Lucie, 52 jaar, ongehu Dickebusch, van 22 Maart tot 5 April, Geboorten Mahieu Maria. Martha. Breyne Maria. Overlijdens. Timperman Edmond, naanden. BIJ Bijzondere schoone en groote keus vi Zooals Beddens met en zonder ressorts, Lav Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, gelkassen, Keukenkassen, Wiegen, Bu Bureaux, ronde en vierkante Tafels. Z Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kapst°; Spiegels, Stoelzaten, Tafelpooten, K' stoelen en -Voituren, Linoleumsf/Tw^ en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vl°< Tafeltapijten, Stoers en Gordijnen- IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, St) Herberggerief Tafels, Stoelen, '1° Glas, Vuurpotten, Spoelbakken,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 2