Bijvoegsel aan !)E POPERINGÏ1ENAAR van Zondag 9 April 1911. R. RIORCftREY - SAflSEfl, jT1 /-\ iep jy Asphosisa Hoüseré - Yperrnan, A lie slag van Breimachienen. OSTEUKMY ZOMERSCHOENEN TELEEFÖOH 16. IN PARADUS. Waschpoeder 8APÖ Huis van vertrouwen. Telefoon 57. Charles Halfmaerton Corselis,; Groot.-IIiiis van Vertrouwen-Kléin. m DEIU KËIXER. Verkoop van Alle slag van Suikers en Siropen. Echte amerikaansche Petrool. Beste zuivere Olijfolie, Wijn-'en Graan azijn. Mostaard- en Pepermaalderij. Kaas en gedroogde Fruiten. Bloem, Rijst, Maïs en Lijnmeel. Papier en papierenzakken. Allerhande Kruidenierswaren, Specerijen en vele andere artikelen. Wijnen, Likeuren, Sterke Dranken. Champagne Mumm, Moet et Chandon, Mercier, Delbeck en Cie. Voor'onze streek, de ]^TaaaitiiaSilenen De naaima- chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van .agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naairaa- chien hebben, koopt de naai- m a c h i e n e n PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. SCHÖEHHARES. in DF. Gouden Mansbottin, Mèn dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. WÊmm Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kinders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bcjtinen; witte slaffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, rationneis en Araerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen. Goedkoope Zomer slaffers en molièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders.Wekeschoenen en- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatien in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. CIRAGE voor alle schoenen, zooals Bison, Everets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. •lisBes CLAEY&, te Houtkerque, maakt kenbaar dat zijnen hengst Talon van Henegouwse!) ras en geprimeerd in verscheidene prijskampen, den dekdienst zal doen aan 15 fr. comptant. Men kan alle verdere inlichtingen bekomen aan den bu reau van llouikerque. Kosturnen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da meszooals: Costumes Tailleurs Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor MannenVrouwen en Kinderenzooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkk leed eren in parte en engelsch leder (sterker dan leder.)—Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop (de drie bijzonderste voorwaarden bijeen aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. Itelaiogwekkemle UStvindiiij Maatschappij van Gezondheidsleer van Be!ië. Genezing in 10 minuten tijds van de hevigste Tand- en Hoofdpijn en der Nevralgiën, door het gebruik der CACHETTEN JQS. GAUTH1ER, Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel. Vereischt het merk Antinévralgique Jos. Gauthier gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per heerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. DEPOT ms Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzeilen van tanden en met alle herstellingei Cassslstraat, POPERINGHE. bssstsa mtemmssasmx zacmtwaewumm POPERINGHE. Huis Gesticht in i836. Rauwe en gebrande Koffies, zuiver van alle nadeelige stoffen. overal bekend voor 't beste, laat weten datzooals vroegerbij haar te verkrijgen zijn gebreveteerde Aal- en WaterpompenHoppe spuiten, met ge- breveteerde LansenBeet molens, Wind molensSnijdpeerden, enz., enz. Zij aanveerdt ook alle Zink- en Smidswei' k. «kshm wAfew mxaJieu «stótas vmSkm zijn au,een verkrijgbaar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt laat weten dat bij hem te vin- Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. 41, Gasthuisstraat, 41, S* O W-* ER11VGH E LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN goedgekeurd door de apotheker te mechelen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten. M. A. Monieyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker te Komen. fisf F,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3