KUNST - PHOTOGRAPHIE. H. Antony-Permeke en Zonen MATRASSE tori BBUTMI-DIIK Verhuizingen voor alle Landen H. HERKEliBOUT-ROORYCK, Hotel de la Régenee, ROUSBHUGGE, M AI SON GAGIER soeutts Bericht aan de liefhebbers. PATTOIKLARYS Yperstraat POPERINGHE. G. Desmareis- Demeester. VAR BRUWAEKE-SAKSEN, LANDBOUWERS Jastin Denat-Hays FABRIEK van MATRASSEN, MAKERIJ De Ster A.VANNESTE-MATTYS in de Bruggestraat, te Poperinghe, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VERVOER per 1JZERENWEÖ. Hue d'Ypres, 78, Poperinghe. Peerden, Muils, Ezels en Bonden. WISSELKANTOOR. OYGHEM, Tramstatie. Ik heb de eer Uld. kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeve voor het Scheren van Noordstraat, 46, Poperinghe. Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, 4<* S>ogM>rÜEag;fie een IiaslgiSitii» van photographic te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. Ed. Roy-Deraedt, Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Cornmuniecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan ■ten krijgt daar ware voor geld en is daar Jfw trouwe gediend want gij moet weten, ik wolle koop, ik moet schaapwolle heb- Jl|i, en 'k en ben niet geern zelve geschoren RijiuigVerllUUmfli4!», heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de i'SjCtiigeu gekapi&on» nteerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Gravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te hekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Frangaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz.,enz. Rijwielen imitatie B. S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. A ile herstelling en worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. rfeaaimaehieBieit Veritas, Victoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80 fr. te beginnenNaalden en toebehoorten altijd tn huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo pen van een nieuwe. WascSmiaciRaencBi van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. Vooraleer uwe meubels, stoelen of beddens te koopen komt zien naar den Ba zar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Groote keias van Fau(ai»ie ariikels voor l>ame8~Coilïui*eii. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en P&tes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarv/erken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee- ren van Tooneelspelers. in ale slag. y> Matraswol - Flaconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. 2»— TELEFOON —20

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4