VOOR BRADEN, BARKEN IN KOKEN NIEUWS! BREUKEN 1)1 ÏAMLOEISTO GEVRAAGD IN ELKE STAD OF GEMEENTE, J. LIÉGEOIS-MONTEYNE 2"is en f Bolerstraat, YPER. Met de Plechtige Communie groote keus FOURRUREN IN T GROOT EN IN T KLEIN. Qiiifoomers woiseiey. MFFIAEN-IIERBEKE, HOOFDZEER TANDPIJN MIGRAINE NEVRALGIE STANDAERT' WIELRIJDERS VI.AA,., LA FRANCAISE-DIAMANT Em. pattou, HOEST-ASTH MA B J M Moncarey s Koffie is de beste L3BELGIQUE PRÉVOYANTE DE POPERINGHENAAR van POPERINGHE, Ware Kunst-Photographie. j 3500 Affcnt voor POPERI^GilE. PLANTAARDIGE BOTER Op Zondag 9" April, ELUSTEN TAP, II E B B EUGK E B if I SS E N 4 Ik (irn El hui rede, Zondag 16" April, Feesten en Vermakelijkheden Verloren. 1. GEORGE-VANLANTSCHOOT, suikerbakker. Yporslraal, POPERINGHE. BERICIITIi^. Gabkielle GERBER, Verandering van Woonst. Gezusters ROUSERÉ Boschtalliën of Plantsoenen ROBYN-DEROO. Heeren Landbouwers, wilt gi] een goede hofstede in Frankrijk HOLA HOLA HOLA ROBERT en BERTRAND Genezing zonder operatie ONDÉRUINGE PENSIOENKAS, Het Huis Cam. Vander Cruyssen fGeen tandpijn meer agentliefst vermogendvoor eene eerste klas zaak, zonder eenig gevaar (geene assuranlieën, geen waarborg, geen veranlwoordelijkheid, niet naloopen) weinig schrijfwerk, schoon, vee! en degelijk reklaam. Onnoodig zich aan fe bieden indien men ieders achting en vertrouwen niet bezit Bijzonder aanbevolen aan gemeente-sekrefarissen of ontvangers, kosters, onderwijzerszaakwaarnemers, wisselagenten, renteniers, op pensioengestelde personen, rentmeesters, melkerij bestuurders, enz Schrijven, mei opgave van ouderdom, gehuwd of niet, beroep, welke bijbedieningen men event vel heeft, aan J. W. 3, bureel van dit blad. van FERRIS, COEVOET, BAERT Cie Loopende nAnrn.,To Rekeningen POPERINGHE. (comptes courants). Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Benrsbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. TELEPHOON N' 66. Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. Camille 8ATTHEU-BAEKER00T, HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842. VAN HOEDEN EN KLAKKEN VOOR MANNEN EN KINDEREN, xizi-cie (.i;\\ni<;ic i'ik.i/.d'v. het huis heeft geen ander verkoophuis in stad. Een enkel Amerikaansch Algaopoedertje, geneest in eenige minuten de hevigste aanvallen. Die wonderbare poeders zijn overal te verkrijgen Depot voor Poperinghe bij Mr Monteyne, Hoofddepot AP Camille Libotte, Yper. S Ir. «Ie «loos» IPg-ocTclooSü 1 Ir. HOFSTEDEN TE PACHTEN. €^otsstsfeiit Werquin, WiM - m V JtPmSLETf Mijdt U van dt NAMAKINGENl EitCHT OP- EIK« DOOS DE FIRMA L in&BDAEBYi Apotheker, 98, Steanatfaat, 'K. !089 »n alle (jo-'d© Aoofbèke' OP et Ei - tl Depot voor Poperinghe bij M. A. Monteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, het iichtloopend en sterk rijwiel bijzonder gemaakt voor onze Belgische wegen, te koop bij Ik heb ile eer, het geacht Publiek kenbaar ie maken, dat. ik door vergrooting >an mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen en sedert Februari voor IJ maanden, hel huis bewoon van Mad. W* Louis Ramoen eri K ieders, aan den anderen kant in d zelfde straat. nr 29. BERAT-FREMAULT, GOUDEN SCHOEN Veurnestraat, POPBRINGHR. Beurs van Brussel, 6 April, 1 Ski «Ie Ï^Humc Smi*, bij Camille Verhuist, Gasselstraat 't A11 ldiiiliuin% bij dekindersCamerlynck, Reninghelst-kals .1 Hier verk»<i|d iiion llranlt, en Kostuum te verhollen, (20 cent. de bol en een pinte bier terug.) bij Henri Maertön. WATOU. bij Heoii Bouw, Westoutre-kalsiede. Schoon jong Schaap te verhollen, toebehoor en* le aan Henri Vandevoorde, 5 1 sa BIo«*i»jo, (Statie), bij de We Vanderbeke, Yper-kalsiede Schoon groot Schaap te verhollen, Eu 'I Aapje, bij Karei Madelein, CROIViBEKE. Twee Konijnen te verhollen. J in den Ycanriiioh'ii, bij H. Steverlynck, Abeele-kalsiede. i5 Franks te verhollen, 8 E» dm Kroiiimcii Hoont, bij Al. Turkerij, Hoeschepe-kalsiede. ««MWaHmaBMCTBttgafcamaawiaaawMManBMiMaa iwn nm IK» De Programmen of kaarten van Fees ten ten Bureele van - De Poperinghenaar gedruktworden gratis hier ingelaseht. HANENGEVECHTEN. Beveren-aan-Yzer.- Op Zondag 9 April. o-li Viaaoischen Leeuw, bij Hector Bous- oaere. Inschrijving van 1 tol 2 uren. Men /.et oude Hanen en Kiekens voor 5 fr Westoutre.Op Zondag 16 April. In deo Ondank, bij Jerome Carron-Delanghe. Inleg 2 fr. voor 5 fr en 5 fr. voor 12 fr Begin om 3 1/2 ure slipt. GEIT TE VERBOLLEN. Westoutre. Op Zondag 9 April, ter herberg De Clytte bij Rsné Seneehal. (Zij is gegr.veü door René Gruwier GAAIBOLLiNGEN. Poperinghe. Op Zondag 16 April. In 't Volks Lusthof, bij Achille Berat. Begin om 3 ure. 85 franks prijzen. Poperinghe Op Zondag 23 April. In 't Firmament, bij Gaston Wylleman Begin om 3 ure. 100 Fr prijzen. Crombeke. Op Zondag 30 April. Ru de JTooge Zaag, bij Désiré Wylleman. Begin om 3 ure. 100 Fr. prijzen. l£eissiii& nehiigc en zieko personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont Ronsselaere. eebniiken Julien Vandevoorde, keperwerker bij deii Keirzelaere. is zijne spade kwijt. Schoone beloooning voor die ze terug brengt. Belg. 3 p. c. i s. 9090 91 3o 3 p c. 2 s. 91 91 20 2 f/j p. c. 70 Annuit. 4 Vj 3 p. c. 8975 Ge111.kred.4V2 11030 11040 3p.c. 9025 3 p. c.'öi 3 p c.'68 Buurtsp. 3p.c Anderl .907 Antwerp. 1887 8775 95- Antwerp. 1903 Brussel 1902 100 75 Brussel 1905 87 8725 Brussel-Zeeh. y3 Elsene 1908 Mechelen 1885 85 45 1891 1897 Gent 1896 Luik 1853 Luik 1897 Luik 190^ Oostende '98 Schaarb.1894 Schaarb.1897 70 Verviers 1873 106 7.S Doornik 1874 Congoleening 8750 104 5o 7325 83 73- 70 DO 70 2D Algemeene depositaries voor Poperinghe en omstreken Te iioop Eene Stonmmachien, 2 Va peerden kracht, mei graanbreker, buizen om te koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbou wers. Over te laten aan zeer genadigen prijs. Zich te begeven bij Alois Vertiaeghe,A^eete. 2 soorten van Beelraapzaad.- groene hal zen en witte halzen, bij Charles Vandoo- laeghe, bij 't Vogeltje, aan genadige prijzen. Bij ACHILLE VERHAEGHE, hoppe-facteur, te Poperinghe bij de Statie, 200 roode Larixen ij Félix. Vandewynokel, Poperinghe, 3000 kilo beste Meerschhooi. Schoon en gerievig hots-herberg gelegen in de M essenstraat, nr 6, groot 1 are 59 cent., met schoone benedenplaatsen, kelder en voute; 2 soorten van water met pompon, enz. Men kan er seffens ingaan. Inlichtingen bij den bewoner Cam. Claeys. IMGII vrsta^l Goede huishoudster, va*:ta$( klein kindje om op te kweeken Iniichiingeu ten onzen bureele. Kleermakersgasten er halve gasten wor den seffens gevraagd bij Valere Staessen, Au Soldat Frangais,Yperstraat, Poperinghe. Goed loon. Standvastig werk in den werkwinkel of t'huis. Men vraagt terstond een meisje van 16 tot 18 jaar, de machten wat kennende, om te leeren schoenen stikken, bij René Berat, schoenmaker, Yperstraat, Poperinghe. Eenen smidsgast, eenige jaren op stiel geweest zijnde, of eenen leerjongen. Inlichtingen ten onzen bureele. ongeling voor schrijfwerk, in 't bureel van't Euregistrement, Veurnestraat, Pop. Vraagt idaats. etsje, 16 jaar, vraagt plaatsom te dienen. Geene herberg. initchiingen ten onzen bureele. Terstond te i>acliten Herberg In den Transvaal - diebt bij de statie, zeer dienstig voor handelaar of facieur in beesten, met peerdenstal en groeten hol, geleaen langs de Bruggestraat. Zich te wenden bij M. Bataille-Moacarey, brouwer te Poperinghe. Een WerkmanshuiS in de Veurnestraat. Zich te wenden bij Medard Roy, Veurne straat, nr 55 Agnes \allaeys, heeft de eer te laten weten dat zij zieh met Paschen aanstaande, tehuis Au Petit Paris Noordstraat, Poperinghe, zal stellen als waselüicr eis s»triji*s<er. Ik heb de eer het geëerd publiek kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen als MODEWERKSTER in liet huis van René Gerber, kleermaker, Schaatetraat, ur 5. waar ik altijd een allerschoonst assortiment modtlhoeden en laatste nieuwigheden der bijzonderste huizen ter uwer beschikking zal hebben. Daar ik mijnen stiel in een der bijzonderste huizen aangeleerd heb, en door mijne zorg en matige prijzen, durf ik hopen uw ver trouwen te genieten en door uwe geëerde orders vereerd te zijn. Schaalstraat, nr5. Poperinghe. Men aanvaardt ook herstel1 ingen. Sedert 1° April zijn de SALONS der MODEHOEDEN DER overgebracht van de Veurnestraat naar de Doornstraat, bijgenaamd Korte-Gerrewaar- straat Terzelveriijd laten zij hunne talrijke klanten weten, dat zij voorzien zijn van eene Overgroote Keus Modelhoeden, voortko mende uit de beste huizen van Parijs en Brussel. Sedert 1 APRIL is de schoenwinkel van Charles Ekaiii'liv, vroeger schoenmaker tn de Watoustraat,* overgebracht naar de Sint Jans Kruisstraat, nr 10, drij huizen van de kerk. Al wie voor 't jaar 1911 te verkoopen heeft wordt verzocht het te laten weten aan VICTOR RIBGX, Steenvoorde, (Frankrijk). Comptanle betaling. Ik heb de eer kenbaar te maken, dat ik sedert den 5 .lpril laatst mijne Varken slachterij en Ellegoedwinkel, overge bracht heb naar de Casselstraat, (oud huis van 't Hof van Cassel). Ik durf verhopen eenieders vertrouwen te genieten. wendt U iu volle vertrouwen toti J DEHONDT, Viaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Er zijn tegenwoordig hofsteden open van alle grootte en alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende de vlasoogst ken ik wel al de landbouw streken en kan dus de landbouwers ten volle inlichtingen geven. TA\ verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, dopr het gebruik der Dentogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te trekken, geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aan veerd niets anders; spreekwel uit Dentogène, i fr. 25 de flesch in alle goede apotheken. Depothouders voor onze streek M. Monleyne te Poperinghe en M. Libotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheker de Dentogène niet krijgen, zendt naareen dezer apothe kers i fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. Valèi-e Au Soldal Frangais, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij met I5n April «ijeie magazijnen overgebracht lireft naar de Yperstraat, V' 19, IP«»- peringhe. Eene bibliotheek voor 20 centiemen. De laatste avonturen van honderd en twaalf bladzijden, vijftien dui zend lijnen druks onder gekleurden omslag voor eentacnien, nieuwe uitgaaf welke tot grooteu bijval geroepen is. De laatste ganseh nieuwe avonturen van ROBERT en BERTRAND die nog niet ge kend zijn door het publiek Het werk boeit van 't eerste tot 't laatste blad Er zal ALLE MAANDEN een compleet roman in deze reeks verschijnen De Lustige Boer. De Dochter van den Smokkelaar. Mottige Janus. De Barakken speler. Het Geheim van den Nihilist, enz enz. Op deze manier kan elk voor 20 centiemen per boek eene bibliotheek samenstellen. Te verkrijgen bij MAURICE BEAUPREZ, Yperstraat, POPERINGHE. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elasüeke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2. en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingcn.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroei in gen der ruggraat, ar men, beenen en voetenBijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin- ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, j voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking I van den buik. M' FraoQois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- j bij Kortrijk. is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 1 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. J En Mr Honore VERDONCK, bij de nieuwe post I te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in bet j Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaafs, Brugge. I Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. We nieuwe inkcl lai de Itioeke Schoe, Watoustraat, n, Poperinghe, is van heden af, voorzien van alle soorten van schoenen voor mannen, vrouwen en kinders, allen gemaakt van eersie klasse l< der. Door de goede hoedanigheid van mijne schoenen en lage prijzen, hoop ik het ver trouwen van iedereen te winnen. Jules Demeester. Het Vooruiziende België 41, Sleenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaartijkssh en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebbeD van minstens één frank Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent HKCTOIt OIUIIK, A la Fabrique Groote Markt, 11, Poperinghe. Coiffeur, Grimeur, Posiicheur, 27, Gasthuisstraat. Poperinghe, bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het-aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van aTe haarwerk. is het grootste en het meest gelezen hlad der streek, dus het beste voor 't inlasschen van annoncen. rflte':0-' rH T geneest oogenblikkelijk en j Ivoor al tijd.Prijs I f.59 I A-pot. Canivet, Doomijk. S.Apot. Monleyne, Poperinghe.; Schiialstraat, nr 6, Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. u)„ Na zes maanden hardnekkig werken bij een artiste-phótogi aphe te Andenaerde, ben ik erin geslaagd de photographie in de kleinste bijzonderheden te kennen. Te be ginnen inet Pieclvige Communie, schenk ik aan allen die hun portret bij mij laten ma ken ais geMflicnl. altijd een groot portret voor niet. Ik belast mij met alle werk Ik maak portretten op bromure, op platine, op citrate en op cellnïdin en ook in alle kleu ren bruin, /wart. Sepia, au charbon, enz. Al aan dezelfde prijzen. Levensgroote por- tretten geteekend met crayon en pastels. Onmogelijke, concurrentie onovertrefbaar afgemaakt werk. Men poseert alle dage, gelijk welk weder, ik ben zeker van wel te gelukken. Ik begeel mij ten huize op aanvraag, zonder verhoo ging van prijzen. Ik aanvaard clichés voor de retouche voor Photogi aphes en Amateurs. licnadh ;e Ik heb de eer te laten .weten dat, langs mijnen winkel, waar ik alle ar tikels van merceriën en bonneterie, foulards, mauskostumen, hoeden, klakken, enz., enz., ver koop, ik eenen iii<Mi\vcn ninkrl kom te openen, waar men aan prijzen buiten alle concurrentie zal kunnen verkrijgen, in eerste kwaliteit Vrou- wenpaletots, pélerinen, imperméablesmanskos- tumen, mansloffen, en/. Zooveel keus als in de bijzonderste maga zijnen van groote steden. TN DEN BALLON, Yperstraat, M, POPERINGHE Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den A\r I imo.YC II IT A I. Its PE fr. 1 -bO de flesch, te bekomen bij Mr A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. Deze nieuwe melkonlroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Hel is het jongste model, uiterst verbe ter/l. liet machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd ERA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. lielalin^; na 30 «hi^en giB'oei, indien de kooper over den afrooiner tevreden isvoldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Yperstraat, i P2, POPERINGHE. Magazijn van Jachtstoven en gegoten Sloven, Landbouw- machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzer en koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculon, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, 'arapluies. Lavabos, Porte-Manteaux, Porte enz., enz Vele landbouwerszonen onzer streek, wachten, hier reeds jaren naareenehofste.de! Waarom zoolang gewacht als in Frankrijk (in 't Noorden, Pas-de-Calais, Somme of gelijk waar gij wilt) overal Ii»f»U'«6en o|i is K(a»ii n aidilcii. Voor 't oogenblik zijn te pachten of over te nemen, naar keuze hofsteden van 7, 10, 15, 18. 21, 25, 38 en 60 Ha. aan prijzen verschillend tusschen 35 en 60 fr. de Ha. Vooralle inlichtingen, zich te wenden bij: WATOU St JAN. PROEFVELDEN VAN DEN STAAT JAAR ÏOOO Staafslandbouwkundige M. J. Giele, te Thienên. Landbouwer M. Jamar. burgemeester te Melis. Uitslagen van vier proeven op haVer PUii e - fc "'V MET 100 KILOS MET 132,5 KILOS HAVERSOORTEN IM^ONIAKS'ülFRT SODANITRAAT Graan Stroo Graan Stroo New Markett 3600 6500 3200 5600 3400 6200 3000 6050 Ligowo, l,te smete. 3600 6000 3400 5600 Gewone Ligowo 3400 5700 3450 5600 Middenopbrengsten 6100 3260 5710 Getrokken uit het blad Le Progrès Agricale, 16den October 1909, X Hï' tlisws (BLOBüZÜIVEREm» BK ¥®RKLOSK. Ahdie goede Standae.rt's pil Dat is nu de Ges@ndH«id I Men neemt ze bij het Zij vereischt geen Regiem I Met deze pil geene V*r#tapping te vreezen Geene Casl of Slijmen meer! Geene Sleehte spijsvertering meer! Geene Scheale hoofdpijn meer! Geene Zwasrte, geene Qrassiing&n Geene HuidziekteI geene Jsuklngeo i alle <70^d© ADOthö'be< w l^ODEL VAN HOUWAERT,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 5