W jVIéd. BENTIN SANSEN-DECORTE iOUHAMEEUW-PACCO A! MALBRANCHE, BERAT-FREMAULT TOTERSCHOENEN. Jerome MATTHY& van POPERINGHE BRANDVERZEKERING Geen Grijs Maar Gam. DECliERCQ, ENGEL KNOCKAERT, JOSEPH DUM0N iilÉ- YPÖTHEEKiMTSCHAPPIJ GELIEFD Stokpaardjes Leliemnelkzeep JULES DE PUYDT- SCHMIDT, in hel huis Maria WARLOMONT MEUBELS IHEEREN, DAMEN Sc KINDEREN PDIERREMBilf Zenuwziekten. Zenuwziekten. .1. Dehondt-Delmaere Plechtige Solemneeie Communie voor Kinderen. WITTE KLEEDEREN, J Z c N Hotel La Bourse du houblon Estaminet gehouden door 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gemlvanüeerd IJzerdraad Fierst? kwaliteit van ZADEN in aiie slag. 'VolledLfgre: Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, IJl DEN BJiZAR SU DE Li BH ENE - LtflHA KAH MES TEH ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR POPERINGHE. In't groot-In't klein Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in hsis. 22, Bruggestraat, 22, POPERINGH E Wilt gij naar de laatste Mode goedkoop en ter trouw e geschoeid zijn KOMT NAAR een Overgroote Keus vinden MARIE DEFEVER, Huis van volle vertrouwen» PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. K-Manost 1.4. OCMt In de Roode Laars. OUD HiJI§ VICTOR GILtLiE, Gemaakte Manskieeren Kostnaiea voor begravin gen, in 5 uren, we! afge maakt op maat. Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en 1 de prerniëri worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. -Let wel Of> z Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. MEER Hl HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. P O P E R I N O II E Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij (le Statie) De Groote Boomkweekerij Priesterstraat, !5, Poperinghe. In de Bijeenkomst der Vlamingen bij Camille tfazcbroack, bijg. den Rosten, 35, rue du vieux marché-aux-moutons, RIJSSEL (bij de Statie). In 't groot. - HANDEL - In 't klein. Bruggestraat, Poperinghe. BÊLGISGHÊ EN SPAARKAS. AU CAFE DE LA PAIX L'EUROPEENNE A. IVlonteyne, Apotheker, Groote markt Sansen-Decorte, In den Bazar. ECA0SSIMHE5 MONUMENTS FUMÉRfliRES i» o i* i<: is i 11 F De Poedeus van het Wit I^mis De Wonderbare Poeders van liet Wit Kruis 0H1 •°ÖMERS MELOTtE afroomers MULÜTTE zijn er verkocht en geplaatst geweest in Westvlaanderen in 't jaar 1909 Sedert het jaar 1S95 zijn er in de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper u2146 afroomers MELOTTE geplaatst geweest. ALGEMEEN AGENT J. DE BEIp-BOUCQUEY, PAARDENMARKT, POPERINGHE. Huis vsiis Vertrouwen. HorlogiemakGrie, Goudsmederie, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook von: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Hingen, enz— Alles gewaarborgd Hil. OSSTYN - CAMBIE, van IJzerdraad voor Hoppe. In '1 Groot. Waren Goeden Koop. In 't Klein siiSo nieuwigheden, zooals ALLES AAN DE GENADIGSTE PRIJZEN. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol. Js HASPIiSL A CAI-1\1 EKL EV E DE, zo^'1<:211<:sik a<:, statie, ih. Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hiu.OSSTYN-CAMBIE, smid in 't ilooge, Poperinghe, Agenten worden overal gevraagd. VPRKtP Poperinghe, markt van den 7 April. Tar 100 kil. 70 50 R"gge 15,00 - Haver 18 nO A ardappelen, 100 k. 14,00- Botdsr kil 3.00a0,0'i, Eieren te 25. 2.00 a 0.00 Yper, 1 April. Tarwe 19.50 a 20.00 ro.i .e 14.00 a 14,25; haver 17.25 a 17.75 aardappelen 10,00 a 11,0boter 2.90 a 3,10 ei r ri 2,00 a 2,10. Rousselaere, 4 April. Tarwe 19.50 a 20 50; id. roode 18,50 a 19,00; rogge 14.75 a 15 25; haver 17.00 a 17,50; boot en 20 00 a 21 00; a; 3 00 3.20 ol (57 50 I: ne 44 00 i Kortriik, a 20.50 r< w. e I' ipp den 13,50 a 14.50 be ieren 2,00 a 2 10; koölza i 105,00; nd' niker 00 0o vie us '-5 a 3-> i,ril Wife ew19..,0 I we 18,5' 19 00: 15,00 a 15 50; haver 17,50 a 18,0 peer.: i nen 2u,00 a 21,00 suikernbo-'in- 44 00 a 00,00; witte aardappelen 12.00 a On 00 boter 3.20 a 3.40 eieren 2,10 a 2 2ii koolzaadolie 65,00 lynzaadoli" 102 00 koolzaad 27,()0 lijnzaad 45.00 koolzaadkoeken 10 liji zaadkoeken 20,00 a 21,0 i sodanitraat 23,75 ammoniak sulfaat 33,50 Veemarkt 39 ossen, 0,82 a 0 97 140 veerzen 0,83 a 0,99 199 koeien 0,80 a 0,96 50 stieren, 0,80 a 0,95. Dixmude, 3 April. Tarwe 21,00 aardappelen 14,00 boter 3,00 a 3,20; eieren 2,00 a 0,05. Anderlecht, 3 April. Verkensmarkt. Te koop 0000 prijs per kilo 0,00 a 0,00. Brussel, 3 April. Verkensmarkt. Te koop: 270; prijs per kilo op voet, 1,10 a 1,25. Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Koffles.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers voor c!«0 1101*1*12. iB^sBi^sjm^uBmemieamsmBummHBÊmÊBiatmmagmÊKKasmÊMÊsa keu^l F O L IS IS U SS. li i\ van ZIJMIIE s Foulards Fichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en Fourruren BIJ sMmaÈamsBammimiiGÈ&gsmmssssmB&i f kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons —Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGilctbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. (iaiiKrli hEiif^isgewoiic keus van alle slag van Kinderartikels—Doopman tels en witte Chalen DoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F «I U it St I it E ;S5 w x \X X I rV >0 Q Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 1" APRIL, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste huiskolen, ook zeer goed voor dorschrnachienen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading ailerbeste fresnes-kolen (Monbourg) voor hoppe te drogen, te verkoopen aan 33fr. cp wagen geladen in Rousbrugge-kaai. Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor u it wegen en ZAND voor metsers paveerders HET HUIS 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPH IE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE. Dicht bij de Gendarmerie. gud~hïïls~van vertrouwen Daar zult gij volgens verandering van seizoen ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. jagerschoenen. - Amérikaansche schoenen. - le Communië Bottinen en Wiite Slafiers. - Knop- en Hingelbottinen - Molièron. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van en Staffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope liinderüelioenen. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Moiièren en Staffers voor het ZOMER SEIZOEN. Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine GETTER. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwartgeverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige; prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modskloeffen en Kloefleers. Watoustraat, rff 46. P9PEPINGHE. Ooststraat, 27, 'dicht bij de nieuwe Post), ROUSSELARE. en ander»; merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen, omtrent peehtover de Watoustraat, I)e Itoode Laars sederi jaren bekend om hare goede §ch«enrn maakt hare tal rijke kaianten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. In de Roode Laars, kan men nu ook be komen alle slag van naar de laatste nieuwigheden en aan zeer geringe prijzen. Voortver hoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd GROOT. lisais van volle vertrouwent KLEIN. Groote Reus in alle slag van gemaakte kleederen voor Mannen cn Kinders. lai «less Franschen Soldaat. Kleederen op maat.Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valere Staessen-Bottez, Veurnestraat, n1' 7, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schqone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen ol alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen t$ beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van makenden voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 teil honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M.,., met uw he zoek vereerd te worden en hen over tuigd dat, dank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede waar, gij mij met uw vertrouwen zult vereeren. Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne, en Yper. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. li, Geachte Inwoners, «De Nieuwe Loodoa» doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pelletje» van bet hoofd weg. Eisci-.fc op den halc In flacons van fr. !,50 en fr. 2.50 Engeisclig Bssrtitinciuur aaa 2 fr. per flacen Te koop bij Apothekers Drogisten, H .arsmjders en F-eukwinkels is '1 groot: Parfumsrle 0f Snip. Wachttbeke (BelgTe) Gouden Medalie le Oostende in 1888, Zilveren Medalie le Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledigs en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatiek, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door liet gebruik der POIL DE BAETAGKE. anti-rumatische Wol, •- gebreveteerd voort - brengsel, gemakke lijk middel en aanbevolen door al de geneesheeren. Algemeenen depot voor alle landen I. SPAE, Van Lokerenstr., LEBE6ERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaielte Poil de Bretagne, voor Cale- gons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe KQSTUIÏIEH OP MAAT voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuumtjes, Manstoffen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, «20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Joseph Yperman-Recour, Noordstraat, 41. Hofbouw gesticht in 1891, van Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appeldoornen, hoogstam voor weiden Perzikboonien voor langst muren of hoog stam A brikoosboonien. S i era adpl anten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, jeste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. van te rousbrugge-haringhe,* (hij de molenwal), biedt aan, alle slag van peereboomen in alle vormen; hoogstammige appelboomen voor weiden en andere, perzikboomen voor langs muren ofhoogstam, abrikoosboomen, sieraad planten, alle slag van boschplanten, doorns voor weiden, alle grootte van olmen, roze laars op stam en struikrozen, tabak-planten. Aanleg en bezorging van hoven. Alles aan genadige prijzen. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Hoeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen. Laatste nieuwigheden. Slaping van 0,30 cent. tot 2 fr. Eten naar beliefte. Verkoop van valisen, tabakzakken. monters, brochenringen, pijpen, messen, scheergerief, halsdoeken, postkaarten,enz. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. b'aarploos Vennootschap. - Kapitaal 5.000.000 frank. Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad; MM. Fredegand Cogels, voorzitter, EdouardThys, onder voorzitter, Alph. Ullens, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM.JeandellaFail- lede Leverdeghem, voorz., de Graaf Adriende Borch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, EdouardJoly, de graaf Oscar Le Grelle SIMAIIIIOEKJES issïsi 3,25 u)0 Geldneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3,60 °)0 Uitgiflevan grondobligatiën aan 3,60 °)0 Leerlingen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile BOÓNE, gemeente-sccr. te Watou, of M. A. CLAEYSQONE, - Rousbrugge. NI. Georges DEHEM, handelaar te Meessen. NI. Leon DEB0NNET, Leiestraat, 20, Wervicq. ItIJ (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstraat47, BRUSSEL. is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van VoII*sv«»r- zekeriit^rn, zijnde degene welke-de lOoO frank met te boven gaan en waarvan de premie" wekelijks worden rondgehaaid. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européenno nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij liet vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen <>l> den ju/sten dug en het verzekerd-kapitaal aan stonds n hu! overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr door wekelijkscne premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeidde voor eene som van 727,447 fr. 3o. In het dienstjaar ïqo^ steeg die verhooging tot fr. 1,013,637 fr 39. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 5,497,034 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich te begeven bij Maurice desquand, 25, Yperstraat, Poperinghe, toeziener voor V zuiderlijk gedeelte'van West- Vlaanderen. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke liuweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk ets. in lko|>«rin^lio, bij GRAWTSf(< DURS a POLI inalterable t Carrières IPRIX A FORFAIT posés feÉILfiU CIMET1ÊRE •gas franco gratuit sur bemande Verandering van Woonst. Elie LIETAERT-VANHOUCKE, VEURNESTRAAT, Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door inijne moe der Boze, ln de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe ener logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerek als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen. Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkoeper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge hel voort. Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten inde tanden, hartkloppingen, slaaploosheid. gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhinnatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen. of de driedubbele doos Fr. 0,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. g Poperinghe-Tentoonstelling. Eenigste Eereprijs. Hoogste belooning. Geen een is er verwezen geen een is er verwisseld door ander modellen, s»I!e geven voldoening Die eenen afroomer .V nieuwen. IcioKe koopt moet nooit meer ver- pP Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouw- I trtikels engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden iraad voor hoppe fourneelen in ijzer en in koper pompen in Jood amerikaansche waschkeern dakpapier doorndraad tralliedraad basculen enz. enz. jXJCOEÏiBty Krilivn, meusnijperi ESaronirier». t Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S' Jan, met de nieuwe kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. füflPMiet wel on bat adran IRp.nhtnvnr het Gasthuis) TE VERKRIJGEN BIJ smid, bij 't Hooghe, POPERINGHE, Eerste kwaliteit Au Café de la Paix POPERINGHE. confëctTen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van Ktolfen voor vrouwfcleederen in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAE1S en KOUSSEN. Let wel op Er zijn bij mij altijd 0C- CASiËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met grooie prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. Hit. HO^DSTRAAT, YPEït, zult gij de GROOTSTE keus vinden van het schoonste assortiment van Voilen. Kroontjes, Strekken, Beursjes, Ceinturen, Korsets, Broeken, en Rokken, Handschoenen, enz. VOOR KNECHTJES: Hemden, Cols, Cravatten, Bretellen, Strekken, Handschoenen. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want het is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaf' maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer «VERFAILLIE» is de vol maak s te niet alleen door zijne Voornoemde voordeelen, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet on zijne allerscherpstè ontrooruing. feAlle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, Alwaar ook te verkrijgenZaaimachienen Hassau, Dorschmolens, Manögen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boterkcrns, enz., enz. Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer «VERFAILLIE bezit ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer VERFAILLIE wordt een maand in proef gegeven. m

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 6