verschijnende den Zaterdag OMSTREKEN. namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors,Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe ZAAILANDEN HOFSTEDEN: 1500 Kepers HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Broouierij Herberg 5000 Hoppepersen Dit Blad bevat een Bijvoegsel Zondag 16April ign. 5 Centiemen. 7e Jaar. Nr 20 ANNONCEN Oen drukregel 10 c. Hsniaalde Annoncen /olg'-'us overeenkomst Eerste Taps, Ballingen en Ui rosrgkertnissen mits betaling vaa 25 cn. Alle Aniioucen- ïO'*(if betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noem ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Suites grondgebied vas foperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,69 Sr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 16, Poneringhe. Wekelijksche Almanak. -April. Zon op. Zon ond. August VANMASSENHOVE KOOPDAG den Dinsdag 18 April 1911, te WESTVLETEREN, Dorpplaats, Notaris Haghehaert, Maandag 17 April 1911, te PROVEN, gehucht Molenwal, Openbare Verkooping van Openbare Verkooping TE POPERINGHE EN WAÏÖU. Notaris EMILE BUTAYE, Beslissende Toewijzing Woensdag 19" April 191 Stad POPERINGHE, Gemeente BIXSCHOTE, Vrijdag 12 Mui 1911, Notaris REYNAERT, Openbare Verkoopin Gemeente ELVERDINGHE, II. Gemeente WESTVLETEREN, (Eyke.) III. Gemeente NOORDSCSIOOTE, Poesel.) B April 1911, LICITATIE VERKOOPING HERBERGEN 1 ^'e! 1911 Donderdag 27 Donderdag l i' Mei 1911, WEIDE ZAAILANDEN e REHINGHE (gehucht Pijpegale) en NOORDSCHOTE. Instel, Maandag Overslag, Maandag 15 Mei Notaris VAN DE LANOITTE, Op Maandag 17 April 1911. Laatste Verkooping van te VLAMERTINGHE, Statie, Notaris BA CQ UA ER E, Vrijdag 21 April 1911, Openbare Verkooping van en 4000 HOPPEPERSEN, W I CTQ is meer aan te bevelen tegen Pi 1 i-j 1 Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Daar hadden zij Hem begraven. 3e voorgestelde schoolwet. worden ingelijfd Het recht, annoncen 0/ artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buitan stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 mmm Zondag 16 PASCHEN. -H. Benedictus Labre. 4 u 49 m. 6 u. 38 m Maandag 17 2" Paaschdag. 11. Anicetus, Rodolpbus. 4 47 6 39 Dinsdag 18 G. Idesbahlus 4 45 6 41 Woensdag 19 11 Urstnarus, Emma. H. Sulpicius, Silvanus. 4 43 6 43 Donderdag 20 4 40 6 45 Vrijdag 21 H. Anselrnus. 4 38 6 46 Zaterdag 22 Hflk Soter en Gajus. 4 36 6 48 Eerste Kwartier. Donderdag 6 April, ten 5 ure 55 minuten 's morgens. Volle Maan. Donderdag 13 April, ten 2 ure 37 minuten s' namiddags. Laatste Kwartier. Vrijdag 21 April, ten 6 ure 36 minuten 's avonds. Nieuwe Maan. Vrijdag 28 April, ten 10 ure 25 minuten 's avonds. KANTOOR VAN Griffier te Veurne. Uil oorzaak ran faling. om 2 1>3 uur namiddag ten huize, van Charles Deceuninck, gefaalde koopman, van Omstreeks 50 balen Guano, 1000 kilos grove Kolen, 4O0O kilos fijne Koien, Stoot- kar. Baseuul, Manden, 13 Hennen, enz. Met gereed gelden 10 verhoog. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. Tweeden Paaschdag, om 12 1 2 ure slipt 's middags, ten verzoeke van M. Pamphile Caflnëriynck, al fit' ittcr&C'-irrten vac.'th:..,-,OW 1 brake van zijnen Bioorn» inilsiiolcn, Zooals 2 pestels, 1 molenroeden, as met ijzeren kop, molenstaak, allerhande wielen, balken, planken, ketens, koorden, reepen, zeilen, persen, brandhout, en menigvuldige andere voorwerpen te lang om te melden. At zeer dienstig voor molenaars, tim merlieden en wagenwakers, en weg te halen binnen de Sdagenna de verkooping Betaling en borgstelling ter herberg DEN DOORN bij Sr August Cappoen. Op gewone voorwaarden en 3 maanden tijd van betaling voor de koopen boven de 20 fr.s mits voldoende en welbekende borg. van zeer goede gelegen STUDIE VAN DEN De Haernestraat, 4, t'YPER. Door sterfgeval en om uit gemeenzaamheid te scheiden. om 3 uren slipt namiddag ter gehoorzaal van het Vredegerechtten Palcize van Juslicie, t' Yper, van KOOP 1Een Hofstedeken, waarvan de gebouwen aan deo gebruiker zijn toebehoo- rende, ter grootte van 2 h. 75 a. 80 c. ouder grond van gebouwen, hof, -boomgaard, meersch en zaailanden. KOOP 2. Eene partij Zaailand, groot 56 a. SO e. Masse der koopen 1 2 ingesteld 11500 frs. KOOP 3. 43 a. 60 c. Zaailand. Ingesteld 1500 frs. Gebruik.Den grond der gebouwen lot den 1 October 1940. aan 10 franken en bet ove rige tot den 1 October 1919 aan 480 franken, al bij jare en boven de lasten, door Sieur Henri Bocket-Deprez. KOOP 4. Een Hofstedeken, waarvan de gebouwen aan den pachter zijn behoorende, eener inboudsgrootte onder grond van ge bouwen, boomgaarden, weiden en zaailan den, van 2 h. 04 a 60 c. Verpacht aan sieur Henri Cappelaere, tot den 1 October 1916, mits 285 franken per jare boven de contribution. Ingesteld 7600 frs. Langs de Langemarckslraatniet verre der Plaats. KOOPEN 5, 6 en 7. Eene partij Zaai land, zeer wel gelegen voor bouwgrond groot 72 a. 30 c. Gebruikt door sieur Henri Vanacker- Verstraete, aan 60 franks en sieur Alphonse 'xMrriere, aan 65 franks, al bij jare, boven 6e /asten, zonder pacht. In masse ingesteld 5000 frs. KOOPEu* 8, 9, 10 en 111 h. 29 a. 85 c. ZaanA"^ opperbest geschikt voor bouwgrond. Verpacht aan vrouw WedeProsper Bcettw- saert-Coene, met pachtrecht tot den 1 Octo ber 1919, aan 200 fraüken 'sjaars, boven de contributiën. In masse ingesteld 8200 frs Met, tusschenkomst ran den Notaris ivmile Van 4'ai!He te Brugge. Ziet de plakbrieven met plan. om 3 ure juist namiddag, ter herberg - DEN GOUDEN APPEL te Poperinghe, bewoond door den modeverkooper d'lleer llenri Corneyne- Verbeke, Zullen de Notarissen ItoiirqiU'V Ie Poperinghe en Itevös te Watou, overgaan tot de openbare verkooping van de hierna beschreven goederen Stad POPEEII1VG«IE. f Haghebaerlhoek Onze Vrouw). Koop één. 2 Hectaren 29 aren ZAAI LAND bekend bij kadaster sektie G num mers 318a, 319a, 319ij en 320. Koop twee. 60 Aren 24 centiaren ZAAILAND volgens titel en maar 57 aren 60 centiaren volgens kadaster sektie G num mers 331 en 332. Koopen één en twee gebruikt door Charles Ghiilebaert te Poperinghe, tot I Oktober 1911, mits 450 frs 's jaars, boven de lasten. Langs den steenweg naar den Abeele. Koop drie. 41 Aren 10 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie D nummer 707. Gebruikt tfoon Hénri Deuys, tol 1 Okto ber 1911, mits 72 frs 'sjaars, boven de lasten. Langs de Galgestraat. Koop nier. 28 Aren 20 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 743. Gebruikt door Henri Delanghe, lot 1 Ok tober 1911. mits 45 frs sjaars, boven de lasten. Langs den steenweg van den A beele naar Steenvoorde..' Koop vijf. 57 Aren 20 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 871a. Gebruikt door Léon Boerhave, Honoré Beirnaert en Honoré Vannest,e, tot 1 Okto ber 1911, mits 87,50 frs 'sjaars, boven de lasten. Voor alle inlichtingen men 'oegeve zich bij voornoemde Notarissen B0UCQUEY en DEV0S. Koop drie. Een schoon en gerieflijk Woonhuis ten dienste van winkel en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 10 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk B nummer 57ld. Beiooond en gebruikt door de mede verkoopster Jufvrouw Enphrasie Delefor trie, tot 1 October 1911, mits 250 frs 'sjaars boven d.e lasten. Overnemingsprijs voor fruitbootnen, toog, kassen en banken 375 frs. Koop vier.Een Woonhuis met verdere afhankelijkheden, groot onder grond vim gebouwen en hoving 8 aren, bekend bij kadaster wijk B nummer 571e. Bewoond en gebruikt door de weduwe Cailliau, tot 1 October 1911, mits 90 fr.s 'sjaars boven de taslen. Koop vijf Een Huis ten dienste van woning, herberg en bakkerij en verdere afhankelijkheden, groot onder grond ven gebouwen en hoving 18 aren 80 centiaren en bekend bij kadaster wijk C nummers 535b en 536b. Bewoond door Ch. Mahieu-Costenobl". Koop zes.Eene goede partij Zaailand, groot 1 hectare 9 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 107. Koop zeven.Eene schoone partij Zaai land, groot 88 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummers 119 en 120a. Koop acht.Eene goede partij Zaailand, groot 48 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 121a. Koop negen.Eene schoone partij Zaai land, groot 88 aren 40 centiaren, bekentPbij kadaster wijk C nummer 523a. Koop tien.Eene allerschoonste Weitje. groot 1 hectare, 52 aren 50 centiaren, bekend Dij kadaster wijk C nummer 503. Overnemingsprijs voor hagen, bollaards STUDIE VAN DEN TE YPER. VAN 58 «ÏOERIS langs den steenweg naar 9 li en afsluiting 150 frs. Koop elf Eene Schuur gestaan op rond toebehoorende aan de medeverkoop- ster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie, en bekend bij kadaster wijk B deel van numfner, 538(1. Vlarnerlinghe. Eene HOFSTEDE, groot 13 h. 57a.01 c., gebruikt door de weduwe Henri Baelde- Cappelle tot 1 October 1911. Verdeeld in 5 koopen volgens de plak brieven met aanwijzingstafel. Eene HOFSTEDE Ier grootte van 11 a. 90 c. in pacht tot 1 October 1912, door Pieter Gombeir-Debaene, aan 1300 fr. sjaars boven de contributiën en de premie van brandverzekering. Verdeeld in 4 koopen. II. 51 A. 30 c. BOSCHDREEF, ge naamd Tempeldreve - loopende van de Kraaistraat tot den Steenweg van Pope ringhe naar Onstvleteren. In regie. langs de Oostpoeselslraat. Eene HOFSTEDE van 10 h. 46 a., ver pacht tot 1 October 1921 aan Theofiel Vandérjeught-Varidaele mits 1320 fr. 's jaars bovendo contributiën en de assurantie. Verdei ld in 5 koopen. Boomprijs i3zo fr. lust*»! met 1/2 premie: Bij sterfgeval, en om uit gemeenzaamheid te scheiden. van eene wei.gekai.ante gerieflijke WOONHUIZEN, eenhoitdende Paardesmis. en anti afhankelijkheden gestaan op grond, en toebehoorende aan de voornoemde mede verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijk B nummer 568c en deel van nummer 558d. Bewoond en gebruikt iloor Cyrille Devos, tot 1 October 1913, mits 205 frs 'sjaars boven de lasten. Koop dertien.Eene goede partij Zaai land, groot 53 aren, bekend bij kadaster wijk C nummer 105a. Koop veertien. Eene schoone partij Zaailand, groot 1 hectare 6 aren 40 cen tiaren, bekend bij kadaster wijk C num. 140b. Koop vijftien.— Eene goede partij Zaai land, groot 29 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk O nummer 140b. Verpacht aanverscKpidene tot 1 October 1911. mits 80 frs 'sjaars boven de lasten. Gemeente N00RDSCH0TE (Plaats). Koop zestien. Een Woonhuis ten dienste van winkel, bakkerij en herberg genaamd de Zwaan en andere afhankelijk heden gestaan op grond toebehoorende aan de kerkfabriek van Noordsehote en bekend bij kadaster wijk A nummer 124. Bewoond en gebruikt door Jules O reel - Masson. Koop zeventien. Een Woonhuis ten dienste van herberg genaamd de Voorstad, gestaan op grond toebehoorende aati de Kerkfabriek van Noordsehote en bekend bij kadaster wijk A nummer 124c. Bewoond en gebraakt door Em. Prinzie. /.I I IDiGliV Overslag s - 2J/2 UW namiddag,te Yper 11 IV/l V\j\jmr Alle inlichtingen te Denomu melde studie, alwaar de eigendomstitels berusten. zeer goede gestaan en gelegen Het «ehsjïil dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei dor Trappisten gebruiken van Yin- cart-Silly. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. boven de lasten. De Notaris Victor* PIETERS ter verblijfplaats van Reningbe, daartoe in rechte benoemd, zal, ten overstaan van de Ueeren Vrederechter en Greffier, van het tweede kanton Yper in twee zitdagen hier na bepaald openbaar te koop bieden de vol gende onroerende goederen Gemeente REN1NGHE, (wijk Pijpegale). Koop een. Een voornaam Woonhuis dienende voor woning-herberg, benevens eene welgekalante brouwerij, met graanma- gazijn, bierkelders, schuur, stallingen en verdere afhankelijkheden alsook nog twee andere Woonhuizen aan elkander houdende en staande achter de Herberg-Brouwerij, groot onder grond van gebouwen en hovin gen 20 aren 25 centiaren, bekend bij kadas ter wijk C nummers 97b, 98a, 92a, 94a, 96b, 96 a/a en 96 b/3 Op te leggen prijzie voor het materiaal der brouwerij 600Ó frs. Gebruikt met de koopen 5, 6. 7,8, 9,10, 11, 13, 14, 16 en 17 door den medever hooper Heer Honoré Delefortrie, lot 1 Üc tuber 1914, mits 2140 f rs boven de lasten. De, twee woonhuizen zijn in pacht ge houden te weten de westersche woonst door de wed. Dehaeze.mils 55 frs 'sjaars en de oostersche looonst door Polidore De Keerscliieter, ook mils 55 frs 's jaars, tol 1 October 1911. Koop twee. Een Woonhuis met ver dere afhankelijkheden, groot onder grond van geliouwen en hoving, 7aren 60 centiaren bekend tiij kadaster wijk B nummer 571f. Bewoond cn gebruikt door Achiel Car lier, tot 1 October 1911, mits 90 frs 's jaars ter HERBERG - BR0UWERI1 bewoond door den medeverkooper Heer Honoré Delefortrie-Lacour te Reninghe Pijpegale), telkens om 2 uren 1/2 stipt namiddag. 1/2 instelpenningen te winnen. Grosse vonnis, titels en plans berusten ter inzage der liefhebbers ten kantore van voornoemden Notaris PIETERS. KANTOOR VAN DEN TE VLA MER TING HÈ. 2C Paaschdag, om 2 ure en half stipt, ter herberg De Koevoet STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 1)2 uren namiddag, bij de herberg De nieuwe Smis bewoond door Fidéle Verhaeghe, Elvei dinghe - kalsiede, ten verzoeke van M. Lucien Jacqmin, hoop man te Bastogne, al zuivere epiceas. Verdeeld in koopen cn klassen t'elkens gerieve. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg. Prijs 3,00 Ir. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE Groote Markt, 18, POPERINGHE. In tegenwoordigheid der van schrik ver bleekte Romeinscbe soldaten, richtte de schitterende Engel tot de heilige vrouwen, toegesneld om een lijk te vereeren, deze onsterfelijke woorden Ik weet dat gij Jesus den gekruisigde zoekt. Hij is verrezen. Hij is hier niet. Daar is de plaats, waar zij Hem hadden begraven Vijandschap en Liefde waakten dus reeds van den beginne rond dat graf. De Godde lijke Voorzienigheid schikte het immer zoo, dat bij de kinderlijke bezorgdheid van Chris tus volgelingen,zich, ter uitbreiding en vol making vandeeeuwigewaarheidzijnerKerk, ook de dwangmiddelen en wangunstige ver- volgingsdrif t der verklaarde geloofsaf brekers zouden voegen. Hoe menigmaal, in den loop der eeuwen, werd onze verrezen Heiland, na in zijne Kerk opnieuw te zijn bespot, gegeeseld, ge kruist eti begraven, in die tombe onder zware steenen verborgen, bezegeld, door machtige soldenieren omringd? Hoe vaak zongen de saamgezworen verdrukkers, rond het schijnbaar ziellooze rif, hun triomflied, en dronken zij uit hun schuimende vreugde schalen den roes in van Balthasar's schande- wellust en Na'ouchodonosor's overwinnaars- verbijstering En telt de verrijzenissen op, zoo gij kunt, zoo talrijk als de tallopze vergrijpen op het leven van Christus' Bruid, telt op, van af Jerusalem's eerste opstanding, hoe dikwijls de Godsspraak van den Engel weergalmde Gij zoekt Jesus den gekruisigde? Hij is verrezen. Ziet, daar hadden zij Hem begra ven Om een weerspannigeu doode naar de groef te dragen, en zijn weerkeeren on mogelijk te maken, sloegen beurtelings valsche vrienden en apostaten, ketters en afgeschettrden, keizers en volken hun po gingen bijeen; doch den derden dag na elke teraardlegging, klonk het zegevierend jubel- hymne Hij is verrezen. Daar hadden zij Hem begraven Verdwaalde schriftuurvertolkers; eigen dunkelijke waardigheidsbekleedersikzuch tige politiekersgekrenkte booswichten in hun bezoedelde paleizenverloren zonen, baloorig naar de moederstem verleide har ten, schuw voor de bestraffende en verwij tende levenslessenbedriégelijkè, ijdele wetenschap, brooddronken van haar stoffe lijke veroveringen heel dat leger, vertakt over alle tijdstippen, belastte zich met het eene vraagstuk de Christus moet verdwij nen. En werkelijk zag men telkens het drama van over 19 eeuwen spelen. Lafheid cn verraad, geeseling en vervolging, naakte kruismartelie en verzekerde begrafenis niets ontbrak er aan de vernieuwing van het beulen betraad. Den derdon dageraad evenwel rees de Paaschzon. Aan toegesnelde, beangstigde kinderen, lijk aan 't uitgeruste heir der graf bewakers, dreunt het oude feestlied toe Hij is niet hier! Hij is verrezen. Ziet, daar hadden ztj Hem begraven Wat kan ods dan een vervolging min of meer ontmoediging berokkenen Wat zou dan wel een dwergen poging te meer den dood en macht en tijd verwinnende God- mensch kunnen belemmeren in zijne voort durende triomfale opstanding De verrijzenis van Christus Is ons leven, onze hoop, onze vreugd, onze eeuwige liefdebevestiging. Die verrijzenis is de hoek steen van ons Goddelijk, onverdelgbaar ziels gebouw. Zij is tevens de fakkel, eenmaal loot' Gods mirakelkracht ontstoken en vanaf de apostelen, aan de martelaren, de kerk vaders, do heiligen en alle de geloovigeu van hand tot hand overgegeven in steeds vlammende felheid en wereldomlichtenden zegegloed, tot aari onze XXs eeuw. Voor de verrijzenis zien wij de apostelen twijfelend, verzuchtend naar een stoffelijk koninkrijk; ridderlijkheid ontbrak hun orn hun Meester publiek op zijn lijdensweg te volgen en zijne bewezen diensten met ge trouwheid te loonen. Vlucht en miskenning, godslastering zelfs en verraad, zijn de bond- genooten dergenen, die straks den Gekruiste gaan belijden voor al de geslachten, tot in de hevigste tormenten. Vóór de verrijzenis bekroop hun de wan hoop. Geen vonkje overtuiging blies den geestdrift aan die de wereld moest doen blaken Integendeel, na de dood van den Zaligmaker, die een voorwerp van vererger nis bleek geweest te zijn in den schrikkelij- kert folternacht en nog erger op don Calvarië, na die mysterieuze benauwingen, gingen de apostelen naar hunnè oude broodwinning terug. Als de heilige vrouwen gewagen van Christus' verrijzenis, geloöven zij de apostelen er niets van. De vrome zielen, die met balsem en kost bare aromaten naar 't graf togen, dachten allerminst aan een herleven van Jesus. De discipelen van Emmaüs gaven insgelijks hun innigen twijfel weer, lijk na zes ver- 7,7'm" w_hliinfliiJnuchê- Kn toch, eënsKiaps wenmo - breinen verhelderd, die ongevoelige harten doorgloeit!, die gemoederen herschapen in bovenaardsche zetelplaatsen van de Godde lijkste zienersgaven. Zij spreken met sinxen talen nooit aangeleerd'. Zij beschikken over mirakelmacht, die hun zending staaft. Zij, de lompe visschers en arbeiders, de niet te overreden kerels van gisteren, spreken voor Jood en heiden, voor geleerd en ongeleerd, voor Romein en Griek, en, nog onbesefbaar- der, zij prediken uitsluitend de dood en de verrijzenis van hun Meesier, waar zij eerst niet aan geloofden. Nu doen zij er heel de wereld aan gelooven. En nog heden jubelt uit niillioenen en millioenen Christenen het zelfde Credo der verrijzenis, wordt dat Credo door 't bloed bezegeld. Paul us, de groot© Christen-vervolger en de zeer geleerde Pharizeër, bekeert schielijk op den weg van Damas, en wordt de uitste- kendste der apostelen. Waarom Hij ver haalt ons in zijne brieven, en inzonder irt den ln aan die van Corinthe Ik heb tt overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus voor onze zonden gestorven is, en dat Hij begraven is, en dat hij ten derden dage verrezen is volgens de schriften. En dat Hij verschenen is aan Cephas, en aan de elven. Daarna is Hij - verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van welken tot nu toe er vele loven, sommige echter ontslapen zijn. Daarna is Hij verschenen aan Jacobus en al de apostelen En het laatst van allen is Hij, als aan een misgeboorne, ook aan mij verschenen, want ik, ik ben de minste der apostelen, een die niet waardig ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de Kerk van God vervolgd heb. (1 Corr. XV-3-9.)» Men neme in aandacht, dat deze merk waardige brief van den II. Paulus öok door de hevigste schriftuuraanranders, lijk Strauss, Ronan, Baur, enz als onweerleg bare geschiedkundige oorkonde staat aan gerekend. De beroemde protestant Guizot zegde terecht De verrijzenis van Christus schittert als een zon aan den geschiedkundigen hemel Zij verjeugdigt en verlevendigt het zede lijke leven. Deze zon zal evenmin uitge- v döofd worden, als de andere die de natuur - verheerlijkt en bevrucht. Alleluia Onze Christus is verrezen Ziet, daar hadden zij Hem begraven... regelmatig naar school te zenden, en ze er te laten naartoe gaan totdat ze eene vol doende geleerheid bekomen hebben,|namelijk totdat zo 13 jaar oud zijn indien ze alsdan hun bekwaamheidsexamen kunnen afleggen ofwel totdat ze 14 jaar bereikt hebben, indien ze niet vroeger bewijzen van voldoen de kennissen kunnen geven. Daarbij komt een ander punt in aanmer king, te weten dat de kinder© vat) 12 tot 14 jaar een degelijk vakondorwijs zullen ont vangt, dat is, dat ze zullen bekwaam ge maakt worden om, bij liet verlaten der school, met grooter gemak en beter gevolg allerhande ambachten aan te leeren en veel beter dan nu goed en winstgevende werk te verrichte» Hot derde voordeel van het wetsontwerp is, dat het 't lot der onderwijzers en onder wijzeressen zal verbeteren, zonder dat de gemeenten er voor in schulden geraken. Wij weten dat or, voornamelijk sedert een paar jaren, grootere verbetering ver wacht was en we zijn overtuigd dat ze nog zal komen doch het ontwerp, zooals het nu is, geeft roeds eene aanzienlijke voldoening, vooral aan de onderwijzers der kleine gemeenten, die 't meest te klagen hadden. De hieronderstaande tabelle, met de bij komende punten die erop volgen, zal dat doen zien. Volgens de wet van 1895 trokken de hulpon derwijzers, om tê be ginnen In do gemeenten van 1500 inwoners eu min fr. 1000 1500 tot 10000 inw. fr. 1100 10000 tot 40000 inw. fr. 1200 40000 tot 100000 inw. fr. 1300 boven de 100000 inw. fr. 1400 Volgens het nieuw wetsontwerp zouden ze trekken, om te beginnen ln de gemeenten van 1500 inwoners en mi n fr. 1300 1500 tot 10000 inw. fr. 1400 10000 tot -10000 inw. fr. 1400 40000 tot 100000 inw. fr. 1500 boven de 100000 inw. fr. 1600 allo onderwij® ra, reri i ran Aan al onze Lezers en* Lezeressen, een zaligen Hoogdag van Paschen. ui. De lotsverbetering der onderwijzers. 't Eerste groot voordeel vatt het welsorit werp, bestaat in de vrijheid van den huis vader te verzekeren in den keus der school welke hij voor zijne kinderen begeert. Daartoe stelt bet alle parochiën in staat scholen op te richten naar den eiscli der huisvaders met aan alle schoolbesturen bij middel van den schoolbon, 30 tot 36 fr onderstand te verlé.enen. Daartoe geeft het aan eiken huisvader een schoolbon voor ieder kind, en zegt hem Met dien bon kunt gij uw kind zenden i aar de gemeenteschool of naar de vrije school, volgens het u belieft, en niemand mag u daarin tegenkanten, of zij zullen aan de boete liggen of het gevang in moeten 't Tweede groot voordeel van het nieuw wetsontwerp, is dat het, dezorgelooze ouders iop zedelijke wijze praamt hunne kinders Daarenboven krijgen ÖFVau dtncW-'- -L-.zvjr» meerdering van loon van fr. voige do wet van 18-95 kon men maar 6 maal deze verb oging bekomenmaar volgens het nieuw ontwerp, kan men 9 maal die ver hooging krijgen, zoodat het maximum of de hoogste jaarwedde van do onderwijzers der kleine gemeenten nu maar tot 1900 fr. kan beloopen, terwijl het, met het nieuw wetsontwerp, tot 2200 fr. kan klimmen. En wat van groot belang is het pen sioen, dat op de middelmaat van jaarwedde der 5 laatste jaren berekend wordt, zou er ook aanzienlijk door verhoogen. Er valt nochtans te bamerken dat de on derwijzers niet allen van deze voordeden zouden kunnen genieten, daar ze maar na 30 jaar dienst dus op 56 jarigen ouderdom dit maximum zouden kunnen genieten, en tot op 61 jarigen ouderdom school zouden moeten houden, om hun hoogste pensioen te kunnen trekken. En daarom is er daarin ook verbetering te wenschen, ten einde aan de onderwijzers wat vroeger hun maximum van loon en van pensioen te verzekeren. Doch de minister vreest, als hij deze hoogste loonen en pensioenen op vroegeren tijd stelt, dat er geene onderwijzers genoeg zullen zijn, ingezien het groot getal nieuwe scholen, die zullen moeten ingericht worden. Hij rekent trouwens dat er 2000 nieuwe zullen noodig zijn voor de kinderen vau 12 tot 14 jaar, en, om reden dat men maar zal trekken voor 50 kinders per klas, voorziet hij dat er, uit ien hoofde ook, een groot getal nieuwe klassen zullen komen. 't Is nochtans te hopen dat men middel zal vinden om dat pant op voldoende wijze te regelen. Wat niet uit het oog mag verloren worden, is dat de gemeenten mogen meer geven dan het voorgesteld minimum van jaarwedde en van verhoogingen, en dat bijna al de ge meenten van boven de 10.000 inwoners, waar de wettige loon en verhooging, alles ingezien, misschien minder voldoende zijn, metterdaad hunne onderwijzers hooger betalen. Eenige voorbeelden uit onze provó cie. Te Brugge krijgen de wereldlijke onder wijzers nu maar 1300 fr. om te beginnen, maar na 18 jaren dienst trekken zg 2200fr. Te Oostende hebben ze van den beginne 1400 fr., en kunnen, na 30 jaar dienst, tot 3000 fr. geraken. Te Rousselnre en ts Moenen krijgen ze alle jaren verhooging totdat ze, te Rousselare na 12 jaar, en to Meenen na 17 jaar, hun maximum bereikt hebben. Eindelijk weze men indachtig dat, op vele kleine gemeenten, de vrouw van don onder wijzer er nog een stieltje bij doet. Zooais we 't hooger zeiden, 't is to wen schen en reeds beloofd d^ er nog grootere lotsverbeteringen zullenWgebracht worden. Doch men moet ook rekening houden van hetgenede gemeenten en de schoolcomiteiten kunnen doen. Want deze zullen toch altijd zoo het betaamt hun deel van dit on kosten van het onderwijs af te dragen heb ben, alhoewel de Staat en do Provincie, volgens het wetsontwerp, veel rn -er zouden betalen dan nu. Volgens de memorie van toelichtingen zouden 70 gemeenten op 100. in dit opzicht, voordeel trekken uit de nieuwe schoolwet,! en dinsdag laatst heeft minister ScbóüaertJ in de vergadering eener afdeeling die het ontwerp moest onderzoeken, verklaard dat de Staat, in gaerte«gevallen, min toelagen zou schenken aan de gemeenten, dat) onder de tegenwoordige wet. I Van een anderen kant is het ®ok voorzien

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1