EÜWSBLAO VO POPE HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag' namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors,Gordijnen, Tapijten, In tien Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe ZAAILANDEN Brouwerij Jlerberg 10FSTEDEI: ZAAILANDEN, BU1TEHÜAHDSCH JilElMS. Hommelpersen en Kepers Ilit Biad bevat eea Bijvoegsel 5 Centiemen. ANNONCEN Oen tl nik pegel 10 c flgi naaide Annoncen ia pi, iloilingon pi tui ^Karmissen rails Tan '25 c". ISSCHRIJVIN6SPSIJS Byïksfl grondgebied van Poperisghe öp grondgebied van Buitenland 4,éi fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns on vergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 13, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. April. Zon op. Zon ond. Openbare Verkooping GEI .EO EN TE PQPEBiKCHE Vti WATQU. Vrijdag 12 Mei 1911, Notaris REYNAERT, L10STATIE VEBKÜÖPINO HERBERGEN WEIDE ZAAILANDEN te RENiNGHE (gehucht Pijpegale) en NOORDSCHOTE. IMei Openbare Verkooping Gemeente ELVERDINOHE, tl. Gemeente WESTVLETEREN, (Eyke.) lil. Gemeente NÖGRDSCROOTE, Pöeèel.) Donderdag '27 April 1911, Donderdag 11 Mei 191], S 91 INSTEL: Dinsdag 16 Mei VERSLAG: Dinsdag 30 Mei Gemeente Westvleteren, GOEDE WOONHUIZEN Instel, Maandag Overslag, Maandag 15 Mei VANDE LANOITE te Vlamertinghe en BACQUAERT ie Poperinghe Op Maandag I Mei 191 1 TE POPERINGHE, SY0EN te Loo, en BACQUAERT te Poperinghe. 't Verschil van de differentie. Kunst- en Letternieuws. Vlaamsehe Beweging. Groote Meeting te Yper. Brand van het Stadhuis van Schaerbeek. Als de ieimaand komt... Het EdeSweisz der Koningin. Onze kleine kinderen. bondag 23" April iqii. 7e Jaar. Nr 21 /OlUOUS Ti -I'; >'n komst Wuv'-n Alle Aniioueen mora/ betaalbaar trioeten vóór den Vrij dao-noen 11 igeaoi i1 en worden mMl- 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN, De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfefigten. Hel recht, annoncen oj artiki ts te weigeren is voorbehouden. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 sgaKBsainiuin iiii« wiii ii Zonde g 23 Beloken Paschen. -H. Georgius, Adalbertus. 4 u 35 m. 6 u. 49 m Maandag 24 H Ftdelis, G. Gaston. 4 33 6 51 Dinsdag 25 II. Marcus, Floribertus. 4 31 6 52 Woensdag 26 II. Cletus. Marcellinus, 4 29 6 54 Dondf-rda. 27 H. Anastasius, G, Canisius, Conradus. 4 27 6 55 Vrijdag 28 11 Viialis, Paulus a Cruce. 4 26 6 56 Zaterdag 29 H. I'etrus, Robertus. 4 24 6 58 Eerste Kwartier. - Donderdag G April, ten 5 ure 55 minuten 's morgens. Volle Maan. Donderdag 13 April, ten 2 ure 37 minuten s' namiddags. Laatste Kwartier. Vrijdag 21 April, ten 6 ure 36 minuten 's avonds. Nieuwe Maan. Vrijdag 28 April, ten 10 ure 25 minuten 's avonds. van zfcf.r goede om 3 ure juist namiddag, ter herberg DEN GOUDEN APPEL -• te Poperinghe, bewoon i door d u medeverkooper d'Het-r Henri Gom'yw- Verbette /ulhc. de' Notarissen Boueqtiey te Poperinghe en Dovos te Watou, overgaat) tot de openbare verknoping van de hierna beschreven goederen Hfctri POPEM\OKIE. IJaghebaerlhoek Onze Vrouw Koop één. 2 Hectaren 20 aren ZAAI- LAKt) bekend bij kadaster sektie G nnm- rn. rs 318a, 319a, 319b en 320. K op ere. 60 Aren 24 centiaren ZAA /LAND volgens titel en maar 57 aren 60 centiaren volg ms kadaster sektie G num mers 331 en 332. Koopen één en iwee gebruikt door Charles Ghi l'baert te Po peeing he, tot i Oktober JOU, mits ISO /rs 's jaars, boven de lasten. Gemeente WATÖÏJ. Langs den steenweg naar den Abede. Koop drie 11 Aren 10 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie D nummer 707. Gebruikt door Henri Denys, tot 1 Okto ber 1911. mits 72 fes 's jaars, boven de lasten. Langs de Galgestraat. Koop vier. 28 Aren 20 centiaren ZAA ILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 743. Gebruik! door Henri Deianghe, tol 1 Ok tober 1911, mits 4S (rs s jaars, boven de lasten. Langs den steenweg van den A beele naar Steenvoorde. Koop vijf. 57 Aren 20 centiaren ZA A ILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 871a. Gebruikt door Léon Boerhavo, Honoré Beirnaert' en Honoré Vanneste, tot 1 Okto ber 1911, mits 87,50 rs 's jaars, boven de lasten. Voor alle inlichtingen men begeve zich bij voornoemde Notarissen B0UCQUEY en DEV0S. «Kaas®j-rir-m-rrmr-ni ■iwi—iiiiig iwyiwiw i Ilui m Bij sterfgeval, en om uit gemeenzaamheid te scheiden. STUDIE VAN DEN TE YPER. VAN BENE WEI.GEItAI.ANTE gerieflijke WOONHUIZEN, ZI ER GOEDE gestaan en gelegen De Notaris Victor PIETERS ter verblijfplaats van Reninghe, daartoe in rechte benoemd, zal, ten overstaan van de Heeren Vrederechter en Greffier, van het tweede kanton Yper in twee zitdagen hier na bepaald openbaar te koop bieden de vol gende onroerende goederen Gemeente RENINGHE, (wijk Pijpegale). Koop een. Een voornaam Woonhuis, dienende voor woDing-herberg, benevens eene welgekalante brouwerij, met gr aan ma gazijn, bierkelders, schuur, stallingen en Koop drie. Een schoon en gerieflijk Woonhuis ten dienste van winkel en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 10 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk B nummer 571d. Bewoond en gebruikt door de mede- vei koopster Jufvrouw Euphrasia Delef rr- trie, tot 1 October 1911, mits 250 (rs 's jaars boven de lasten. Overnemingsprijs voor fruitboomen, toog, kassen en banken 375 frs. Koop vier.Een Woonhuis met-verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 8 aren, bekend bij kadaster wijk B nummer 571e. Bewoond en gebruikt door de weduwe Cailliau, lot 1 October 1911, mits 90 frs 's jaars boven de lasten. Koop vijf. Een Huis ten dienste van woning, herberg en bakkerij en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 18 aren 80 centiaren en bekend bij kadaster wijk C nummers 535b en 536b. Bewoond door Ch. Mahieu -Costenoble. Koop zesEene goede partij Zaailand, groot 1 hectare 9 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 107. Koop zeven.Eene schoone partij Zaai land, groot 88 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummers 119 en 120a. Koop achtEene goede partij Zaailand, groot 48 aren 60 centiaren, i.«komt nj kadaster wijk C nummer 121a. Koop negen.Eene. schoone partij Zaai- land, groot 88 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 523a. Koop tien.Eene allerschoonste Weide, groot 1 hectare, 52aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 503. Overnemingsprijs voor hagen, bollaards en afsluiting 150 frs. Koop elf Eene Schuur gestaan op1 rond toebehoorende aan de medeverkoop ster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijk B deel van nummer 568d. Koop twaalf.Ken Woonhuis met aan- eeahoudends Paardesmis. en andere afhankelijkheden gestaan op grond, en toebehoorende aan de voornoemde mede- verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijk B nummer 568e n deel van nummer 558<1. Bewoond en gebruikt door Cyrille Devos, lot 1 October 1913, mits 205 frs's jaars boven de lasten. Koop dertien.Eene goede partij Zaai land, groot 53 aren, bekend bij kadaster wijk C nummer 105a. Koop veertien. Eene schoone partij Zaailand., groot 1 hectare, 6 aren 40 cen tiaren, bekend bij kadaster wijk C num. 140b. Koop vijftien.Eene goede partij Zaai land, groot 29 aren -10 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 140b. Verpacht aan verscheidene tot 1 October 1911, mits 80 frs 's jaars boven de lasten Gemeente NOORDSCHOTE (Plaats). Koop zestien. Een Woonhuis ten dienste van winkel, bakkerij en herberg genaamd de Zwaan en andere afhankelijk heden gestaan op grond toebehoorende aan de kerkfabriek van Noonlschoto en bekend bij kadaster wijk A nummer 124. Bewoond en gebruikt door Jules Oreel- Masson. Koop zeventien. Een Woonhuis ten dienste van herberg genaamd de Voorstad gestaan op grond toebehoorende aan de Kerkfabriek van Noordschote en bekend bij kadaster wijk A nummer 124c. Bewoond en gebruikt door Em. Prinzie ZITDAGEN VAA tt GOEDE langs den steenweg naar Vlamer Hugh e, Eene HOFSTEDE, groot 13 h. 57a.01 o., gébruikt door- de weduwe Henri Baelde- Cappelle tot 1 October 1911, Verdeeld in 5 koopen volgens de plak brieven met a anw ijzing staf'el. A. Eene HOFSTEDE ter grootte van 9 h 14 a. 90 c. in pacht tot 1 October 1912, door Pieter Gombeir-Debaeno, aan 1300 fr. 's jaars boven de conlributiën en de premie van brandverzekering. Verdeeld in 4 koopen. IS. 51 A. 30 c, BOSCHDREEF.I ge naamd Tempeldreve lcopende van de Kraaistraat tot den Steenweg van Pope ringhe naar Oostvleteren. In regie. langs de Oostpoeselslraal. Eene HOFSTEDE van 10 h. 46 a ver pacht tot 1 October 1921 aan Theofiel Vanderjeught-Vandaele mits 1320 fr. 's jaars hoven de contribution en de assurantie. Verdeeld in 5 koopen. Boomprijs i320 fr. ïnsiG'S met 1/2 premie Overlag s telkenmale om 2 i/2 'ure namiddag, fe Vper Hötel des Erasseurs Statieplaats. Alle inlichtingen te bekomen ter voor melde studie, alwaar de eigendomstitels berusten. HUIS TE WESTVLETEREN tér Herberg-Brouweide 'T GROEN telkens om 2 ure, van 15 NI W E I O E IA 1/2 per Instelpremie te winnen. ter HERBERG-BROUWERIJ bewoond door den medeverkooper Heer Honoré Delefortrie-Lacour te Reninghe Pijpegale), telkens om 2 uren 1/2 stipt verdere afhankelijkheden alsook nog twee I namiddag. andërê Woonhuizen aan elkander houdende 0 en slaande achter de Herberg-Brouwery, 1'2 'nstelpennmgen te winnen, groot onder grond van gebouwen en hovin-l brosse vonnistitels en plans berusten gen 20 ar<m 25 centiaren, bekend bij kadas-1 ^'r inzage der liefhebbers ten kantore van ter wijk C nummers 97b, 98a, 92a, 94a, 90b, 96 a 2 en 96 b 3 Op te leggen prijzie voor het materiaal der brouwerij 6000 frs. Gébruikt met de koopen 5. 6. 7. 8, 9,10, 11. 13, 14, 16 en 17 door den medever kooper Heer Honoré Delefortrie, tot 1 Oc tober 1914, mits 2140 frs boven de lasten De twee u:oonhuizen zijn in pacht gc houden te ioet.cn de westersche woonst door de wed. Deftaeze,mils 55 frs 's jaars en de oostersche woonst door Polidóre De Keerscbieter, ook mits 55 frs 's jaars. tot 1 October 1911 Koop twee. Een Woonhuis met ver den1 afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving, 7aren 60 centiaren bekend bij k da-der wijk B nummer 571f. Bewoond en gebruikt, door Ac h iel Car 1 1 1 - né\ J voornoemden Notaris PIETERS. Studiën van de Notarissen ure en half juist namiddag Bjaahio lioopdag om van ter herberg Het Doolhof-, bij het Kerkhof Onder de gewoone voorwaarden en met lier, tol 1 October 1911 mits 90 frs's jaars j tijd van betaling, mits borg, tot 1 Oeto boven de lasten 1 ber 1911. Kantoren van de Notarissen ongeduld de komst van Meimaand verwach ten om een eigen nestje te gaan betrekken. Wij zouden hen in hun eigen belang willen vragen ook een drankvrij gezin te guari vormen, geen drankflesch of glaasjes eene plaats in de kas te geven. Wie dezen belangloozen raad volgen, wij gelooven, dat ze later zich zullen verheugen in hun besluit. Want als men begint met drank buiten te sluiten, staat men vrij wat krach tiger dan wanneer men later iet dien stap wil overgaan. En wie de alcool geen toegang tot zijn huis verleent, bespaart veel geld en veel verdrietGeheelonthouder. In 't socialistische In 't katholieke Frankrijk kost België kost 1 kilo zand fr 0,10 fr. 0,05 1 kilo koffie 5.10 2,00 1 kilo zeep 0,70 0,35 1 brood van 1 kilo 0,45 0,26 1 liter petrol 0,50 0,15 een dooze suifers 0,20 0,01 1 kilo tabak 4,50 1,00 1 kilo tabak in sigaretten 12,50 1 speelkaart 1,50 1 werk mansabort ne men t per weck op den trein 6.00 In 't socialistische Frankrijk krijgt elke volksverte genwoordiger 15 000 elke senator 15,000 een gewezen volks vertegenwoordiger 2,400 een oude werkman 0000 een soldaat per dag 5 cent. In "tsocialistische Frank- in "t katholieke België rijk betaalde men in 10 betaalde men in 10 jaar voor werkmanspensioenen 4,00 0,10 1,00 i katholieke In België krijgt 4,000 0000 0000 65 1 frank jaar voor werkmanspensioenen In België heeft de Staatskas 21 milioen over. In Frankrijk komt de Staatskas 100 millioen te kort. En wat willen de liberalen en socialisten in België Doen lijk in Frankrijk. Rond HET LAND, tweeniaandelijksch tijdschrift voor fraaie letteren, onderredac tie van Ernest Claes, Juul Grietens, Floris Prims, Jozef Laureys, Stanne Serneels, Jozef Simons, Victor Vermeijen en André Volstreken. In zijnen ouden dag zei Conscience eens tot zijne vrienden lk weet niet wie na mij aan het Vlaamsehe volk zijn dagelijkschen schotel lectuur zal opdisscnen En hij was treurig omdat onder de jongere letterkundi gen geen enkele zijn voetspoor drukte. Einde 1910 kwam eene groepeering tot stand van jongere katholieken die willen geven ten gerieve van de breede schare, letterkundige kunst genietbaar voor ieder een En meer dan beloften, vruchten brengt reeds het eerste nummer van hun tijdschrift "ITet Land -> Januari 1911. Sterk is de brok De eeuwige Ruiter" van J. Grietens. Lees die legende voor in vriendenkringen, op werkmansvereenigingen de onontwik kelde als de gestudeerde heeft er veel genot aan Daarbij Helgi en Sigruu* dn IJsland- sclte sage, bewerkt door Omer Wattez, en de volksche realistische vertelling De Wit te van E. Claesdrie zware brokken die beantwoorden aan het hoofddoel. Daarnevens een vormsehoon treurig winterliedje van •lozef Simons, eene bladzijde bibliographie die in 't vervolg beter zal verzorgd worden ■n de fijne studie over Wagner's Tristan en Isolde door Em. Van Bergen leg die maar voor de kenners. Volkskunst, hoofddoel... Daarbij geeft Het Land bijdragen over kunst en socio logie, kritieken stamwezen; buitenlandsche medewerkers zullen regelmatig den gang van het letterkundig leven in Engeland en Duit.schland bespreken. Wie het doel goedkeurt en iets voelt voor volkskunst steune Het Land Zich te abonneeren prijs per jaargang drie fr., elk nummer 48 bladzijden bij het beheer Bovenrij, 23, Herenthals. kS'Ti/l'JIB pMrilfl' tl5 ze!ldm school wordt beslist in den zin van het wetsontwerp neergelegd ter Kamer van volksvertegenwoordigers, den 24 Maart laatstleden. Moge dit voorbeeld gevolgd worden Te Rousselare is, met eenparigheid, den volgenden wensch gestemd De gemeenteraad der stad Rousselare drukt den wensch uit dat de regeering, om te voldoen aan de rechtmatige ver- zuchting naar hooger leven bij hot Vlaam- - sche volk, binnen den korst mogelijken -. tijd trapsgewijze tot da vervlaamsching der Hoogeschnol va» Gent overga Als de Meimaand komt, en de natuur ont waakt uit den winterslaap, voelen vele jonge menschen zich gelukkig. Dan toch breekt de tijd aan, waarnaar ze zoo vurig verlang den, de tijd, dat ze een eigen huisje betrek ken, met de uitverkorene een eigen gezin zullen vormenHoeveel geluksdrooméri worden in deze gulden dagen niet gedroomd Hoeveel plannen gemaakt! Het is voor iemand, die eene vergelijking zou willen maken tusschen vroeger en te genwoordig, waarlijk verrassend, als hij ziet, welke eene groote verandering er bij de ontwikkelde arbeidersklasse sedert betrek kelijk weinige jaren is gekomen in de: gebruiken, die gedurende de onderirou wtijd worden gehuldigd. Vroeger werd er in de Aprilmaand heel wat afgedronken; hoe meer de trouwdag naderde, hoe ijveriger werd op het welzijn van bruid en bruidegom geklonken. Het trouwfeest zelf geleek dikwijls op de brasserijen waarvan ons de verhalen uit de oudheid melding maken. Menig nieuw gezin werd gegrondvest op eene wijze, zoo schan delijk dai, de jonge echtgenooten zich later er dikwijls voor schaamden, zelfs al vond men dat op zoo'n gewichtigen dag veel door de vingers mocht gezien worden, wat anders niet geoorloofd was. Wij willen niet ontkennen, dat een huwe lijksfeest nog dikwijls in eene drink partij ontaardt. Ook niet, dat bij velen de trouwerij nog lijkt op wat vroeger algemeen was. Maar we durven zonder vrees voor tegen spraak beweren, dat bij de bewuste, ontwik kelde arbeiders het huwelijk gevierd wordt op eene wijze, die niemands afkeuring of ergernis zal opwekken. Enwat ook wel van een verblijdenden ommekeer getuigenis aflegt, er worden in de laatste jaren vele jonge gezinnen gegrond vest, waarin men wel den boel keurig en volledig heeft ingericht, waarin geen nette meubelen, geen gevulde linnenkas, geen goede keukenuitrusting ontbreekt, maar waar men tevergeefs naar likeurkarafïen of drinkglaasje! zou zoeken Deze jonge arbeiders weten welk eerie ramp de drank voor tien is, en zij hebben zich voorgenomen dezen vijand niet, binnen de muren hunner echtelijke woning toe te laten Ook onder onze lezers zullen zich wel jonge mannen en meisjes bevinden, die met Daar de verjaardag van Hare Majesteit dit jaar op eenen dinsdag valt, heeft het Besten dig Midden-Komiteit van de Bloem dei- Koningin besloten dat het feest van het Edelweisz zal vervroegd worden tot op Zondag 23 Juli. Om alle bedrog te voorkomen zelfs waar het liefdadigheid geldt, wordt bedrog aangetroffen, het land wordt namelijk afge reisd door eenen persoon die niet officieel Edelweisz te zijnen bate poogt aan den man te brengen,heeft het komiteit de volgende uitstekende maatregelen getroffen De officieele Edelweisz-bloemen zullen uitsluitend door de komiteiten geleverd wor den aan de winkels, maarniet vóór 1 Juli. De verkoop aan het publiek zal eerst op 19 Juli aanvangen en tot zondag 23 Juli voortgezet worden Alleen de leden der verschillende komi teiten die den officieelen armband dragen zijn gemachtigd het Edelweisz te verkoopen in hunne gemeente, en de winkels zuilen zich uitsluitend tot hen moeten wenden. De aangenomen winkels zullen eenen bijzonderen plakbrief ontvangen om in hun ne uitstallingen te plaatsen, ten einde duidelijk aan te tooneri dat de door hem verkochte bloem de officieele is; deze plak brief draagt op de achterzijde eene etiket, met de melding Elisabeth 1911, Officieele gedeponeerde bloem Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot het Algemeen Secretariaat van de Bloem der Koningin 19, Sinter-Goedele- plein, Brussel. In verscheidene steden onzer provintie hebben zich reeds groepen gevestigd om den verkoop van de Bloem der Koningin openbaarlijk te doen verkoopen. 't Ware te wenschen dat Poperinghe niet ten achteren zoude blijven. Op Zondag 39 April 1911. om 3 ure in 't volkshuis te Yper, St Jacobsstraat, groote volksmeeting voor do vervlaamsching der Hoogeschool van Gent. Sprekers: MM. F. VAN CAUWELAERT, volksvertegenwoordiger van Antwerpen Ad. Hendrickx, volksvertegenwoordiger van Antwerpen L. Dosfel, advokaat te Dender- monde. Inrichters Vlaamsehe Hoogeschool Com missie Oud-Hoogstudentenbond van West- Vlaanderen; Davidsfonds van Yper; Ka tholieke Wacht van Yper; Gilde van O. L. Y. van Thuyne van Yper Studiekring Excelsior van Yper. Vrije Ingang. Vlaamsehe menschen van Poperinghe, allen naar de Meeling, niemand mag te kort, blijven. Daar zal bewezen worden met on weerlegbare bewijzen, dat de Vlaamsehe Hoogeschool voor ons, Vlamingen een recht en een noodzakelijkheid is. Denkt niet, Vlaamsehe burgers en werklieden dat de Vlaamsehe Hoogeschool voor u van geen belang is. Door een Vlaamsehe Hoogeschool alleen zullen de rijken voldoende Vlaamsch ;eren, en zij die u nu verachten, werklie den, omdat ge geen fransch kent zullen het niet meer doen. Door de Vlaamsehe Hooge- hool, (niet door een fransche, zij kan dat niet) moeten de mantien gevormd worden die de kleine burgerij, de werklieden en cl landbouwers verder moeten ontwikkelen en beschaven. En ontwikkeling en beschaving alleen kunnen een volk verheffen en het tot den welstand brengen. Dus is een Vlaam sehe Hoogeschool ook van het grootste .ïelangvoor u, werklieden en burgers, van rooter belang dan dat gii bet wel denkt. De sprekers zijn van de beste Vlaamsehe edenaars uit, hun namen spreken borg voor de degelijkheid der Meeting. XX. PAAIENDE MIDDELS. Mag men soms de hinders wiegen Neen dit schudden ontstelt de maag en ook het zenuwgestel, dat reeds zoo prikkel baar is bij de kinderen. Is het toegelaten luiten of fokken te geven aan de kinderen Nooitdie paaiende middels vallen dik wijls op besmette dekens, op vuilen grond enz. en brengen alzoo in het kindennon'tje microbeu van tere, buikloop, typhus, enz. Hoe paait men dan een kindje, dat gedurig krijschl Met zuiver en warm te houden. Met regelmatiger gepast voedsel t,e geven noch te kioek.noch te veel. noch te dikwijls 't Buikske wel gevuld, 't hertje begeer de ruste. Ik zeg wel en niet slecht gevuld Dokter C. PATTYN. Ilo< ijssl dat liefhe bbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij ehico rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen Maandag nacht om 10 ure 45 is een hevige brand uitgebroken in het Stadiiuis van Schaerbeek. Reeds hadden de pompiers om 8 1/2 ure eea begin van brand moeten uit- dooven en meenden dan alle gevaar geweken. Twee uren later hadden de vlammen echter verschillige zalen aangetast en het vuur verspreidde zich wondersnel, te meer daar gansch het gebouw door stellingen omringd is. Om 11 ure stond gansch het gebouw in vlam. De toren was reeds neergestort. De pompiers van Brussel kwamen ter hulp gesneld, terwijl de foorkramers zich haast ten hunne koopwaren te redde*. Inderhaast rukten allen de zeilen van hunne tenten af. Om middernacht werden de troepen opge- ëischt, om den ordedienst in te richten, en waren de pompiers van Leuken en St Joos- ten-Noode ter plaats. De vernieling van gansch het praalgebouw was zeker. Men is overtuigd dat deze brand door eene misdadige hand werd aangestoken. In een hoek van het bureel vond men eene half opgebrande blaas, die licht ontvlam bare vloeistof moest bevat hebben, terpentijn of naphte, én na de eerste brand, die men zeker is gransch uitgedoofd te hebben, hor- plaatsen te samen. Om 11 ure 40 vernam men eenu hevige ontploffing, die tamelijk lang duurde. Het waren de kardoezen der burgerwacht, die vuur vatten in hunne bergjdaats op het tweede verdiep. Tijdens de reddingswerken heefteen pom pier van Schaerbeek, De Winter genaamd, die oj) eene hooge ladder stond, een groot Ijzeren versiersel op het hoofd gekregen. Hij viel van de ladder uit eene hoogte van 5 meters en werd bij hoogdringendheid naar het gasthuis gebracht. Zijn toestand is zeer ergmaar men hoopt hom te redden. Eea ander brandweerman, de korporaal Camille Lejeune, werd aan het gelaat gekwetst. Om 3 ure was de brand veel verminderd. Van gansch het zoo schoon gebouw, bleef niets recht dan eeniga verkoolde muren. De Schade. Het gemeentehuis wa« verzekerd, doch niet op voldoende wijze. Verscheidene kunst stukken, schilderijen, waartussehen werken van Verwée, Stobbaerts, Jan Verhas, enz., zijn de prooi der vlammen geworden, also >k veel beeldhouwwerk, geschilderde'ramen, kunstgewrochten en gesmeed ijzer, enz. De gemeenteontvanger, volgens eene goede gewoonte, had niets in zijne bureelen gela- mn. Hetgeen vooral betreureusweerdig is, dat is de vernieling van de archieven van den burgerlijken stand ea van de bevolking, an de plans, van de oorspronkelijke List kohieren, van al de dokumenten, betreffende de groote werken, ontworpen of in uitvoe ring) Dinsdag morgend werd het schep, n- ollege bij hoogdringendheid bijeengeroepen om den dag vast te stellen voor de bïj'va- roeping van d n raad. Het gemeentehuis was ingehuldigd in 1888 er. had verschillige Voor onze geuieciiivratlen. D( gemeenteraad van St-Nicolaas heeft de vol gende voorbeeldige vergadering gehouden Wensch tot vervlaamsching en vollediging der Hoogeschool van Gent. M de burgemeester-senator Van Naemen na eene ernstige aanbeveling voor de ver- wezentlijking van dit vraagstuk stelt het volgende raadsbesluit voor De gemeenteraad van St-Nicolaas, Aangezien de gelijkheid der beide talen een recht is, dat door alle partien erken wordt en door geen enkelen waren Belg kan betwist worden Aangezien uit dit recht natuurlijk voort vloeit dat een van de t wee Staatsiioogescho ten in België bestaande, Vlaamsch zij en dat de Gentsche Hoogeschool daartoe het best geschikt is Aangezien het Vlaamsehe volk recht heeft op èen Vlaamsch onderwijs, dat zoo volledig mogelijk moet ingericht worden en alle vakken moet bevatten, die voor het Vlaam sctie land noodig en nuttig zijn; Aangezien de vrede en eendracht in ons geliefd Belgenland buitengewoon zullen gesterkt worden, door het erkennen en verleenen der rechten waardoor elk der twee stammen van België tot zijn zelfstandig bestaan en volledigen opbloei zal geraken Drukt den wensch uit dat onze Wetge vendo Kamers, zonder tijdverlies eene wet tot stand brengen, waardoor de vervlaam selling en vollediging der Gentsche Hooge miljoenen gekost, en bovendien 500.000 oor de binnenversiering. Het gemeentehuis wa» verzekerd voor een miljoen honderd duizend frank, hetgeen zeer veel beneden de weerde is. Veel foorkramers hebben ook min of meer schade geleden. De gemeente Schaerbeek znl eene niuiwe olkstelling doen, alsook eene nieuwe han dels- en eene nieuwe nijverheidstelling. Dat zal alles veel werk veroorzaken, want Schaerbeek heeft niet min dan 67.000 inwoners. Het nieuw gemeentehuis. Donderdag morgend heeft het Schepen college van Schaerbeek eene zitting g.Mon den, waarin besloten werd, dat het gemeen tehuis zal herbouwd worden volgens de oude plannen, waarvan het dubbel nog bewaard werd door (ie familie van wijlen den bouwmeester van Ysendyck. Men hoopt dan hot nieuw gemeentehuis te kunnen vol ledigen, met er een deel bij to bouwen langs de Koninklijke Ste Marialei. Men zal na tuurlijk, rekening houden voor de herophou- wing van de verbeteringen die er in de bouwkunst aangebracht zijn, en voorname lijk van die tegen het brandgevaar. i'ranitrijlt. M. Fallièrev naar Tunisië. Zondag is de voorzitter der fransche republiek te Toulon ing scheept voor Tunisië waar hij door de overlede* met plechtigheid ontvangen werd. Policieopziener-Bandietenoverste. De policieopziener Warzé, die den schijn tiad een ernstig beambte te zijn, werd ver leden week van zijn dienst afgesteld oruler betichting aan 't hoofd eener bende bandie ten te staan. Warzé had, toen hij over drie jaar in de policie kwam, eenen onberispelijke» dienst - uitgedaan als oaderoffieler van't leger. Hf

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1