NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, lAAILANDEN HOFSTEDEN: HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen. Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten. In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Z A AIL AN DEN j BpoüuieFij Herberg] Ie Dit Blad bevat een Bijvoegsel Hommelpersen en Kepers Zondag 3oApril ign. 5 Centiemen. 7e Jaar. N* 22 ANNONCEN Eerste Taps, Boliiagen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. April-Mei. Zon op. Zon ond. SY0EN te Loo, en BACQUAERT te Poperinghe. Openbare Verkooping TE POPERINGHE EN WATOÜ. Vrijdag 12 Mei 1911, INSTEL: Dinsdag 16 Mei OVERSLAG: Dinsdag 30 Mei Gemeente Westvleteren, GOEDE Notaris REYNAERT, Openbare Verkooping I. Gemeente ELVERDINGHE, Vlaamsehe Beweging. IlJfiemèente WESTVLETEREN; Groote Meeting te Yper. III. Gemeente NOORDSCHOGTE, (Poesel. LICITATIE VERKOOPING te RENINGHE (gehucht Pijpegale) Masson. Donderdag 11 Mei 1911, i tooien volgens zijnen stand en volgens hetlen het lijden uit onze ziel verbannen; we HERBERGEN WEIDE ZAAILANDEN Volksontwikkeling. Het Lijden. Ben blik in de toestand. 1911 Instel, Maahdag I Mei Oversiag, Maandag 15 Mei i Huiselijke opvoeding. VAN9E LANOITE te Vlamertinghe en BACQUAERT te Poperinghe. Op Maandag 1 Mei 1911 Den drukregel 10 c. Hei naaide Annoncen ,'olgens overeenkomst. word mi ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-nokn ingezonden worden. Hel recht, annoncen of artikels ie. weigeren is voorbehouden. HmBHHIAAB 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag EI. Catharina van Senen, G. Rodolphus. IIII Philippus eu .Jacobus, Walburga, Zoë. H. Athanasius. H, Bloed, H. Kruisvinding, Alexand. en Theod. H Monica, Walterus. H. l'iusV, Heliodorus, Joann Bapt. de la Salie. II. Joannes in d'olie, Benedicla. 4 u. 22 m. 20 18 10 14 13 11 7 u. 7 7 7 7 0 m. 2 3 5 6 8 9 Kantoren van de Notarissen 1911 Eerste Kwartier. Vrijdag 5 Mei, ten 1 ure 14 miiyiten 's namiddags. Volle Maan. Zaterdag 13 Mi, ten ure 10 minuten s' morgens. Laatste Kwartier. Zondag 21 Mei, ten 9 ure 23 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Zondag 28 Mei, ten 6 ure 24 minuten 's morgens. van zeer goede gei.egèn Koop drie. Een schoon en gerieflijk Woonhuis ten dienste van winkel en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en.hoving 10 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk B nummer 571d. Bewoond en gebruikt door de mede verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefor- irie, tot I October 1911, mits 250 frs is jaars boven de lasten. Overnemingspnjs voor fruitboomen, toog, kassen en banken 375 frs. Koop vier.Een Woonhuis met verdere TE WEST VLETEREN ter Herberg-Brouwerie 'T GROEN HUIS telkens om 2 ure, van WOONHUIZEN E HN W E I I» E W 1/2 per Instelpremie te winnen. om 3 ure juist namiddag, ter herberg OEN GOUDEN APPEL te Poperinghe, [afhankelijkheden, groot onder grond van bewiH'Bd door den medëvèrkooper d'Heerjgebouwen en hoving 8 aren, bekend bijl llewi Oomeyne- Verbeke, kadaster wijk B nummer 571e. Zullen de Notarissen Koiiequey tel Bewoond en gebruikt door de weduwe\ Poperinghe e; Devos te Watou, overgaan Cailliau, tot 1 'October 1911, mits 90 frs tot de openbare verkooping van de hierna \'sjaars boven de lasten. beschreven goederen S(a«l BNHEMJifiVGlIi:. Haghebaerlhoek Onze Vrouw Koop één 2 Hectaren 2D aren ZAAI LAND bekend bij kadaster sektie G num mers 318.v, 31 9a, 319b en 320. Koop twee. (10 Aren 24 centiaren ZA A I BAND volgens titel en maar 57 aren 30 centiaren volgens kadaster sektie G num mers 331 en 332. Knopen één en twee gebruikt door Charles Ghillebaert te Poperinghe, tot 1 Oktober 1911, mits 450 frs 's jaars, hoven de lasten. Giiiii'i'iiii' WATOU. Bangs den steenweg naar den Abeele. STUDIE VAN DEN TE YPER. YA.Y ii GOEDIÜ Koop vijf. Een Huis ten dienste van woning, herberg en bakkerij en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 18 aren 80 centiaren jlangs den steenweg naar Vlamertinghe 'en bekend bij kadaster wijk C nummers Eene HOFSTEDE, groot 13 h. 57a.ól c., 535b en 536b. I gebruikt door de weduwe Henri Baelde Bewoond cloor Ch. Mahieu-Costenoble. [Cappelle tot 1 October 1911. Koop zes.Eene goede partij Zaailand, I Verdeeld in 5 koopen volgens de plak groot 1 hectare 9 aren 50 centiaren, bekend I brieven met aanwijzingstafel bij kadaster wijk C nummer 107. Koop zeven.— Eene schoone partij Zaai land, groot 88 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummers 119 en 120a. Koop achtEene goede partij Zaailand, groot 48 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 121a. Koop negen.Eene schoone partij Zaui- Ingesteld Koop 1 45.000 fr. 2 2150 samen 3 1850 58.000 fr 4 3000 5 6000 In massa slechts ingesteld: 57.150 f verbetering van ons volk van allergrootst belang. Het ontwerp van minister Schollaert op het lager onderwijs, in zijne algemeene strekking beschouwd, is eene prachtige 'poging tot volksontwikkeling. De toekomst, schrijft M. Schollaert, behoort aan het volk wiens onderwijs en opvoeding het meest volmaakt zijn, best passen op de behoeften van den tegenwoor- digen tijd en meest overeenstemmen met den geest van het ras. Daarom stelt het ontwerp vast dat hét ■voor alle ouders een strenge plicht is aan hunne kinderen een ernstig onderwijs en eene grondige opvoeding te verschaffen. En indien er ouders gevonden worden die aan dezen plicht te kort blijven, het is maar recht en redelijk dat zij aan de scliandpale gespijkerd worden. Het is daar dat men op de hoogte der wetenschap van geheel de beschaafde wereld zijn moet, om de doctors in de rechten, de geneesheeren, de leeraars, de ingenieurs, zóó te kunnen vormen dat zij, in al de rich tingen van het land verspreid, behoorlijk aan het hoofd der beschav ing kunnen staan. Ieder gevormd doctor is rechtstreeks of on rechtstreeks een leider der beschaving. Ieder leerling der hoogeschool moet dus zoo goed mogelijk toegerust voor zijn maatschappe lijke werking, de hoogeschool verlaten. Maar wil de hoogeschool aan dit verheven ideaal voldoen, wil zij een brandpunt van beschaving zijn, dan moet zij in onmiddelijke betrekking kunnen staan eenerzijds niet alle andere takken van het onderwijs, anderzijds met de groote massa van het volk zelf. De taal die in de hoogeschool weerklinkt, moet de taal zijn waarin het gansche volk leeft, voelt en denkt. Daarom echten wij een overgroot belang Honderden malen hebben wij er op ge we-. het t do/)r M. Frans Van Cau- dat het lager onderwijs onvoldoende w(;|aert en and Jen ter Kamers nedergelegd omdat de«kirideren te vroeg de school\nrmAns ,nlln<li<rp ^vi^m^bino- der pen omdat de kin deren te froeg de schooll de volIedi e vervlaamsching vertalen. Bij geheele zwermen ziet men ze r," 6 de school verlaten op elf-of twaalfjarigen Illoogesch()o1 van G*nt' leeftijd, juist op het oogenblik dat bet ver stand vatbaar wordt voor ernstiger onder- Maar dan is ook het lijden niet meer een kwaad, dat wij schuwen moeten uit alle macht. Dan wordt het lijden voor ons een goed, dat ons opwaarts voert. Door de duis tere poort van het lijden moeten wij ingaan tot de komende heerlijkheid. En zie, wanneer wij dit alles zoo hebben ingezien, dan wordt het lijden voor ons van aanzien veranderd. De vale kleur is ge weken; de drukkende last verminderd. Wij gaan zelfs het lijden liefhebben. Het lijden biedt ons vergezichten van 's levens hoogten, heeft eene verlossende, opvoedende kracht, die het geluk mist. Het drukt in ons den hoogmoed, de valsche eerzucht, het egoisrne, neer. Het bevrijdt ons van het lage, het be nauwende, dat in ons leven voortsluipt en de beste levenssappen opzuigt. Zeker, ook het geluk kan stimuleeren tot grootsche, goede daden. En het lijden kan den mensch dof en onverschillig hard en Verbetering in het lager gesloten maken tegenover anderen. Maar in de meeste gevallen gaat het toch anders. Lijden wekt medelijden. Wie zelf veel gele den heeft, zal het lijden van anderen beter medegevoelen en ook beter begrijpen. Hij kan troosten, steunen en helpen. Het geluk I staat machteloos tegenover het liiden, schrikt onu( 1 WIJS, an pPnfli, meestal vnm- terne wil zieh voer bet wijs. Het nieuw ontwerp wil daar middel laan de nieuwe voorgestelde schoolwetUj'N()l" toru®' wi' ZK U)0r 'le^ in schaffen en verbiedt kinderen beneden de verbetering en diepere algemeene taalkennis fcet leven soms menschen, 1-1 jaren in dienst te nemen m hot middelbaar onderwijs, dank aan Gore- L zon(]er f voortschpijden op hun pad De inrichting van vakscholen wordt ïnlmans wei: ten slotte verbetering enLu», J r altijd gereed om te helpen, waar geholpen het ontwerp voorzien. Goede vakscho en hoogere, maatschappelijKe vlaamsehevak- k n word Ze zijn bemd eenieder"te sfeu- had ons volk broodnoodig. Zu ke scholen bekwaamheid m de hoogeschool, dank aan enieder te n> eenit!der te troosten. zullen ongetwijfeld een machtigen stoot het ontwerp Van Cauwelaert, Franck enz. L, 'h komen en en geven om de liefdei tot het vak op te wekken. nopens de vervlaamsching der hoogeschool d en niemand gaat geheel ongetroost Wij hebben m Vlaanderen honderden en! van Gent. «heen. Hunne woorden zijn als verkwikken de dauw voor de in lijden smachtenden als sterkende wijn voor de treurenden. Gaat de geschiedenis van die menschen eens nagij zult eene geschiedenis vinden honderden werklieden die nooit de minste In dezen zin moeten wij met kloeke armen vakopleiding kregen, en maar goed zijn omI roeien. zwaren arbeid te doen waartoe niet de Dan meenen wij nog schoone dagen te minste kennis noodig is. Wanneer er fijnere mogen beleven voor de ontwikkeling, ver werken uit te voeren zijn, zien wij maar al heffing en veredeling van ons volk. te dikwijls dezen arbeid toevertrouwen aan vreemde arbeiders, bij gemis aan fijne eigene\ vakmannen. Hoeveel stielmannen zouden wij in Vlaan deren wel tellen die bekwaam zijn over hun| vak een wetenschappelijk volksboek te lezen, van hunne eigene ondervinding over I Het Èortruksciik Volk. Zondag 30 April 1911 om 3 ure, van het lijden. Want alleen het lijden wekt de kracht, waardoor de mensch steun en lichtbaak wordt voor anderen. Geen vreeze dus onder ons voor het lijden. Het kan voor den Christen een bondgenoot jzijn, om opwaarts te streven naar zijne eeuwige bestemming. Maasbode. Koop drie 44 Aren 10 centiaren., ZAAILAND bekend bij kadaster sektie 1)\\anJ groot 88 aren 40 centiaren, bekend bij 9 h 14 a. 90 c. in pacht tot 1 C nummer 707. Ikadaster wijk G nummer 523a. Idoor Pieter Gornbeir-Debaene, Gebruikt dooi- Henri Oenys, tol 1 Okto ber 1911, mits 72 frs 's jaars, boven de lasten. Langs de Galgeslraat. aan 1300 fr. Koop tien.Eene allerschoonste Weide, 's jaars boven de contributiën en de premie groot 1 hectare, 52aren 50 centiaren, bekend |vaijr brandverzekering bij kadaster wijk C nummer 503. Overnemingsprijs voor hagen, boliaards Koop vier. 28 Aren 20 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 743. |en afsluiting 150 frs. Koop elf. Eene Schuur gestaan op grond toebehooremle aan de medeverkoop- zrf" Eene HOFSTEDE ter grootte van Iers reeds ver gekomen. In Holland ver-1 -- -. a. 90 c. in pacht tot 1 October 1912. sChijnen een aantal vak- of stielbladen, die c'ei' Ho"gesc"°o jan -ent ïeter r.nmheir-Dehnene aan ïBtio fr I g,-00ten deele door stielmannen opgesteld' ^presets. MM. h. zijn De nieuwe schoolwet heeft de noodzake- ijkheid der volksontwikkeling verstaan en wij aanzien ze als eene der belangrijkste en heilzaamste wetten die ooit ten bate van den werkersstand voorgesteld werden. Ver- lrJlssie, standige, sterk opgeleide vakmannen worden VtaandermiDavidsfonds van V perj l°i' ia t volkshuis te Yper. St Jaccbsstraat, L_ urowte vplksuieeiiug vtror de-vervlaamsching èlGil KPUISken, VSOeP. l*l06U6r! Gebruikt door Henri Delanghe, tot 1 Ok- ster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en tober 1911. mits 45 frs 's jaars, boven de\ bekend bij kadaster wijk B deel van nummer Verdeeld in 4 koopen. Massa der koopen 1, 2, 3 en 4 ingesteld 33.100 fr. Afzonderlijke koopen niet ingesteld. It. 51 A. 30 c. BOSCHDREEF, ge Sprekers; MM. F. VAN CAUWELAERT, volksvertegenwoordiger van Antwerpen Ad. Hendrickx, volksvertegenwoordiger van Antwerpen L. Dosfel, advokaat te Dender- monde. Inrichters Vlaamsehe Hoogeschool Com- Oud-Hoogstudentenbond van West- Ka- 'i 't Eerste dat mij moeder vlagen Leerde, in lang verleden dagen, Als ik hakkelde, ongeriefd Nog van woorden, 't was, te gader Bei mijn' handjes doende vader, Geeft me' een kruisken, als 't u belieft Ouders, weet g'het nog Toen ge klein waart, heel klein nog, gingt ge, in de vollen naamd - Tempeldreve - loopende van de imuVTS ]™ndiKe ambachtsmannen KundigeR 1 I \\7 or I.' 1 i zii-1 zvr» /vtv Atroro I r*arrf\n ni nn rriI T n en bekend bij kadaster wijk B nummer 568c pacht tot 1 October 1921 aan Theofiel Léon Boerhave, Hpnorel «oh Vanderieusrht-Vandaele mits 1320 fr.'s iaars lasten. Liangs den steenioeg van den Abeele naar Steenvoorde. Koop vijf. 57 Aren 20 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 871a Gebruikt door Beirnaert en Honoré Vanneste, tot 1 Ohio her 1911mits 87,50 frs 's jaars, boven de lasten. Voor alle inlichtingen men hegeve zich bij voornoemde Notarissen B0UCQUEY en DEV0S. Bij sterfgeval, en om uit gemeenzaamheid te scheiden. 5o8d. Koop twaalf.Een Woonhuis met aan- eenhoudende Paardesmis, en andere afhankelijkheden gestaan op grond, en toebehoorende aan de voornoemde mede- verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie Kraaistraat tot den Steenweg van Pope ringhe naar Oostvleteren. in regie. Niet ingesteld. langs de Qostpoeselslraat Eene HOFSTEDE van 10 h. 46 a., ver werklieden worden overal gezocht en. ge-| - vraagd en mogen rekenen om betere loonen ^xcelsior van Per- en bijgevolg op welstand. I Vrije Ingang Alwie de volksontwikkeling ter hert neemt zal de heerlijke poging van minister Schollaert begroeten als eene weldaad voor ons volk, als een voorbode van herlevende en veredelende volkskracht. I en deel van nummer 558d. Bewoond en gebruikt door Cyril Ie Devos, tot 1 October 1913, mits 205 frs 's jaars boven de lasten Koop dertien.Eene goede partij Zaai land, groot 53 aren, bekend bij kadaster wijk C nummer 105a. Koop veertien. Eene schoone partij Zaailand, groot 1 hectare, 6 aren 40 een tiaren, bekend bij kadaster wijk Cnum. 140b. lom 2 1/2 ure namiddag, te Yper Hotel des Vanderjeught-Vandaele mits 1320 fr. 's jaars boven de contributiën en de assurantie. Verdeeld in 5 koopen. Boomprijs i32o fr. Massa der 5 koopen ingesteld 41.225 fr. Afzonderlijke koopen niet ingesteld. Overslag Doch de volksschool legt maar den grond slag eener sterkere ontwikkeling. Het doel der lagere school is niet opgeteerde, vol groeide leerlingen te vormen en te leveren aan de maatschappij. Haar doel is den leer ling bij machte te stellen door eigen werk zijne opvoeding en zijne geleerdheid te voi- Koop vijftien.Eene goede partij Zaai land, groot 29 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 140b. Verpacht aan verscheidene tot 1 October 1911, mits 80 frs 's jaars boven de Lasten. Gemeente N00RDSCH0TE (Plaats). Koop zestien. Een Woonhuis ten dienste van winkel, bakkerij en herberg genaamd de Zwaan en andere afhankelijk heden gestaan op grond toebehoorende aan de kerkf ibriek van Noordschote en bekend bij kadaster wijk A nummer 124. Bewoond en gebruikt door Jules O reel KinnPnQPHOTF Koop zeventien. Een Woonhuis ten cll (tUUKUoDnU I L. Idienste van herberg genaamd de Voorstad, j gestaan op grond toebehoorende aan de De Notaris Victor PII5TEI1S ter Kerkfabriek van Noordschote en bekend bij verblijfplaats van Reninghe, daartoe in kadaster wijk A nummer 124c. rechte benoemd, zal, ten overstaan van deBewoond en gebruikt door Em. Prinzie beroep dat hij in het werkelijk leven uit- beproeven alles, om aan het lijden spoedig oefent. |een einde te maken. Lijdenhet woord van eene wei.gek al, ante gerieflijke WOONHUIZEN, zeer goede gestaan en gelegen Brasseurs Siatieplaats. Alle inlichtingen te bekomen ter voor melde studie, alwaar de eigendomstitels berusten. raHffiranKiTf tholieke Wacht van Yper; Gilde van schoonon eenvoud van uw herte, bei uw L. V. van Thuyne van YperStudiekring handjes doende ®,'s avonds in uw slaaprokje, bij vader en moeder uw kruisken halen vader, moeder, een kruisken, als 't u belieft. Ouders, weet g'het nog 'k Heb een kruiske dan gekregen, Menig keer, en werd geslegen Op mijn kake, zacht en zoet... Dat was zoo roerend schoon... Oh en waarom moeten die schoone edele gewoonten verdwijnen Zeg ouders, gij die zoo dikwijls geteekend zijt geweest door vaders en moeders bevende hand God zegent u mijn kind zeg, waarom doet gij zulks niet meer bij uwe kinderen Oh 'k weet niet dat er iets is dat zoo de band van wederzijdsohe liefde en achting van ouders en kinderen dichtsnoert als dat kruisken 'k ken niets waaraan later, als incl <Ic tiurlabels der tramlijnen l'opcrisialic- Vcnrnc, l*o|»criii- jïlie-IHxmnde en Veurne-Yper, In de menscbelijke ziel heerscht een instinctief verzet tegen het l§den. Wij wil- De opvoeding en geleerdheid dienen na deI alleen heeft iets afschrikwekkends. Men I vader en moeder dood zijn, met zooveel diep lagere school voltooid, en geheel het leven hoort den klank van het woord liever nietinnerUJke lietde wordt gedacht, door onderhouden gespezen te worden. men wil de ooren er voor sluiten. Hier begint het werk der geleerde standen. Wanneer men de menschen in hun leven Zij moeten de beschavers zijn van hun volk. en handelen gadeslaat, daa ziet men zeer Tot die beschavende taak zijn alleenlijk die spoedig, dat er een algemeene drang bestaal geleerden bekwaam, die tot hun om het lijden te ontvluchten. Zij die veel Heeren Vrederechter en Greffur, van het tweede kanton Yper in twee zitdagen hier na bepaald openbaar te koop bieden de vol-1 gende onroerende goederen Gemeente RENINGHE, (wijk Pijpegale). Koop een. Een voornaam Woonhuis, I dienende voor woning-herberg, benevens eene welgekalante brouwerij, metgraanma- ZITDAGEN ter HERBÊRG-BR0UWERI1 bewoond door den medeverkooper Heer Ilonoré Delefortrie-Lacour te Reninghe uren 1/2 stipt hoogcr geleerden bekwaam, die tot hun volk behooren met hert en ziel en taal. |leod te dragon hebben, behooren niet de Daarom is het noodig dat het hooger I - person» gralae «in de wereld. Men ont- onderwijs ons geve hetgeen advokaat Dosfel I vlucht ze als •besmettelijke zieken. Zij, die Men zou moeten ziende blinden hoorende|noemt geleerden, beschavers, kunstenaars spreken over den ernst van het lijden, wor doof zijn om niet te zien dat het VlaamseheIdie het volk met en door zijne taal ia hunneUien als sombere boetepredikers geschuwd, volk aan den vooravond gekomen is van I krachtige armen omhoog heffen naar het En zij vooral, die spreken over het goede in een verjongd en vernieuwd leven als volk leven en het licht. het lijden on over de onmisbaarheid vau het en als maatschappijI Is het dan wonder dat de Vlamingen dieI lijden voor ieder mensch, zij worden vol De verbeteringen aan het onderwijs in I hun volk beminnen en hooger op willen verbazing door de wereld als dwazen aau hoogeschool, middelbare en lagere scholen, I voeren, met zulke wondere standvastigheid gestaard. zijn gebeurtenissen die eenen machtigen I eene grondige hervorming eischen in middel-1 En toch wie onzer kan het lijden onlvluch duw moeten geven aan de hoogere ontwik-1 bare- en hoogescholen Zij willen VlaarnschI ten? Wie- onzer kan de ooren sluiten voor keling van een volk. I onderwijs omdat zij wel overtuigd zijn dat I den tragischen galm van het lijdenslied i Stelt daarnevens de vernieuwing van ons I met het uitsluitend Fransch onderwijs dat I Vlucht waarheen gij wilt, maar altijd ont maatschappelijk leven die stap voor stap, I tot hiertoe gegeven werd, de geleerde stan-| moet ge het lijden weer op uwen weg somtijds met slag en stoot, maar toch altijd den onbekwaam zijn hunne maatschappe-1 Tracht u de ooren dicht te stoppen, dan Ach, ge zijt mij, bei te gader, Afgestorven, moeder, vader, 't Geen mij nu nog leedschap doet Maar, dat kruiske, 't is geschreven Diep mij in den kop gebleven, Teeken van mijn erfgebied, Die den schedel mij aan scherven Sloege, en hiete 't kruisken derven, Nog en hadd' hij 't kruisken niet 1/2 "jo instelpenningen te winnen. gazijn, bierkelders, schuur, stallingen en PijpegaIe), telkens om 2 verdere afhankelijkheden alsook nog twee namiddag ander ^Woonhuizen aan elkander houdende en staande achter de Herberg-Brouwerij, gr oot onder grond van gebouwen en hovin-| Brosse vonnis, titels en plans berusten gen 20 aren 25 centiaren, bekend bij kadas -\t<'r inzage der lief IwbbersL'n kantore van ter wijk C nummers 97b, 98a, 92a, 94a, 96b ^voornoemden Notaris I IU I I.ISS. 96% en 96 b 3 Op te leggen prijzie voor het materiaal der brouwerij 6000 frs. Gebruikt met de koopen 5, G, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 16 en 17 door den medever hooper Heer Honoré Delefortrie, tot 1 Oc tober 1914, mits 2140 frs boven de lasten. De twee woonhuizen zijn in pacht ge- houden te welen de westersche woonst door de wed. Dehaeze, mits 55 frs 's jaars en de oosterschc woonst door Polidore De Keerschieter, ook mits 55 frs 's jaars. tot 1 October 1911. Koo)> twee. Een Woonhuis met ver dere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving, 7aren 6Öeentiaren bekend bij kadaster wijk B nummer 571 f. Bewoond en gebruikt door Achiel Oar- Puike voordracht! Goed afgewrocht Moeders en toekomende moederijes ga Idaar luisteren, 't Zal u deugd doen, u later misschien veel tranen sparen. Ouders, weest van «we plichten bewust. I Helpt mede in 't opvoeden uwer kinderen. Steunt de onderwijzers in hunne last.iue Studiën van de Notarissen om 2 ure en half juist namiddag Laalsie koopdag van TE POPERINGHE, jter herberg Het Doolhof", bij het Kerkhof. Onder de gewoone voorwaarden en met lier, tot 1 October 1911, mits 90 frs's jaars [tijd van betaling, mits borg, tol 1 Octo boven de lasten. ber 1911. Langzamerhand, maar zeker, vermindert de bevolking in Frankrijk. Om zulks in België tegen te werken, heeft de regeering iokters aangeduid om overal voordrachten te geven, over 't opbrengen der jonge kinderen. Goede maatregel voorwaar Zulke lessen werden reeds te Watou en te onweerstaanbaar vooruitdringt en stuk voor I lijke taak van volksbeschavers te vervullen, hoort ge binnen in u het klagen van eigen IProven met veel vrucht, door den heer Dek stuk, steen voor steen de oude vestingen] Indiende hervorming van het lager on-| harteleed. Aan het lijden ontsnapt geen toi^Brutsaert van Watou gegeven, van het liberaal maatschappelijk stelsel jderwijs van allerhoogst belang is voor eene enkel mensch. Daar is geen jeugd; daar is uiteenbrokkelt en tusschen werkgever en ernstige volksontwikkeling, do hervorming geen schoonheid daar is geen geld of goed werknemer meer rechtveerdiuheid, meer|en bepaaldelijk de vervlaamsching van mid-1geen macht of pracht; geen eer of aanzien, redelijkheid, meer voorspoed, meer christened delbaar en van hooger onderwijs zijn van waarvoor het lijden wijkt. Het komt tot ons liefde en vrede moet en zal doen heerschen even groot belang. allen. Verscheiden gelijk het leven is, zoc> Voorwaar, wij staan op een keerpunt en Coreman's wet nopens het middelbaar is ook het lijden verscheiden. Maar waar de toekomst weegt zwaar van beloften. onderwijs heeft eene eerste en ernstige geleefd wordt, wordt geleden. Wat wij van ons vi dk verwachten [verbetering ingebracht. Nu worden onze Is dan werkelijk dat zoo algemeene lijden pogingen. Handelt ten hunnen opzichte niet Maar heeft het niet lang genoeg geduurd [studenten in de mogelijkheid gesteld hunne zulk eene verschrikking voor den menschjlichtzinniu', wellicht uit wraak of afgunst, dat het Vlaamsehe volk aanzien wierd als eigene taal grondig aan le leeren. Met ge- Moeten wij dan dit lijden bestrijden als onzen Pp- Schepper immers zal u hierover rekening een volk van tweede klas, als een volk jnoegen ondervinden wij dat onze tegen woor-1 grootsten vijand, waartegen wij ons met alle T''agen, omdat gij, zoo dwaas handelende, zonder beschaving, zonder geleerdheid, zon-jdige studenten door den band met eene ster der recht op eigen bestaan op eigen leven ;|kere taalveerdigheid gewapend zijn dan| Wie kan ons het recht betwisten mei vroeger, eene verminkte en gekortvlerkte ontwikke-1 Doch op deze baan zijn wij nog maar ling niet te vreden te zijn en als volk tehalfweg gekomen, 't Is in het hooger on- willen groeien en bloeien in volle, eigen derwijs, in de hoogeschool, dat de vakbe- kraeht en schoonheid? Wij willen ons volk j kwaamheid opgedaan wordt. En die vakbe-j ming niet bereiken zonder het lijden. Hetl hooger op brengen in beschaafdheid, in]kwaamheid moet eene Vlaamsehe zijn,Kruis op de schouders te willen nemen en geleerdheid-, in godsdienstigheid, in zede-[zooniet mist zij gedeeltelijk haar doel, bij- den Meester na te dragen, is de iilicht van [opvoeding uwer kinderen. Dit uitmuntend lijkhèid, in welstand, van boven tot bene-jzonderlijk haar maatschappelijk doel. iederen Christen. Niet mokkend en morrend, schrift kost fr. per jaar, verschijnt maan den, in hoogere en lagere standen. En dit I Het maatschappelijk doel der hoogeschool [maar in blijmoedig vertrouwen moet het, Olijks in boekjes van r?nd de 00 bladzijden, zal men alleenlijk bekomen met de eigene wordt zeer duidelijk voor oogen gesteld in Kruis worden gedragen. Zonder kruis komen j maakt dus t einde het jaar, een lijvig boek- gaven, den eigen aard die God ons geschon-j liet verslag der hoogeschool-coinmissie over wij niet tot het licht. [deel uit van ruim 600 bladzijden, ken heeft te schaven, te verbeteren, te|de vervlaamsching der hoogeschool van Het kost moeite aan het menschenhart hol Inlichtingen te bekennen bij M<c' Butaye ontwikkelen. Gent. lijden te aanvaarden. Wij hunkeren naar het Watou, en bij M. Pien, Rubensstraat n> 44, Door onderwijs en opvoeding alleen zal] De invloed uitgaande van een wel inge- geluk. En wij zijn dan ook geschapen voor[le Brussel. Doei,ave. die grondige hoogere ontwikkeling doel- j richt hooger onderwijs, fem voor de bescba-1 een eeuwig groot geluk. Maai' hier op aarde Is hel gcloofiijk dat men de ware matig betracht worden. |ving van een volk niet te hoog geschat wordjpn wij beproefd en getouterd, alvorens suikerij der Trappisten Vincart kan De wetten op het. onderwijs die in de j worden. De invloed van de hoogeschool is wij dii geluk worden waardig gekeurd. Die verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch- jongste tijden tot stand kwamen of ten zoo groot, omdat zij een brandpunt is van beproeving en loutering vinden wij in het tans overal te verkrijgen aan dien prijs, minste op den winkel liggen, zijn voor de [beschaving. lijden. j Dépöt bij gebr. Delhaize <fe Moncarey-Sansen. I kracht moeten verweeren. Wij Christenen, weten beter. Neen, het [lijden is niet de grootste vijand van den mensch. Het lijden kan ons tot vriend wor den, indien wij willen aanvaarden, wat liet lijden ons leert. Wij kunnen onze bestem aan de samenleving, merkbare schade hebt berokkend. Ouders, die u in 't opvoeden wilt volma ken, abonneert u aan de Revue de le iuca- tion familiale». Hierin zult gij al de moei lijkheden der opvoeding opgelost vinden. [Gij zult er moed enzelfsontwikkelingputten. Goed voedsel voorwaar, voorde huiselijke

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1