VOOR POPERiNGHE EN OMSTREKEN, ZAAILANDEN Brouwerij Herberg BOUWMATERIALEN verschijnende den Zaterdag namiddag. ZAAILANDEN, HOFSTEDEN: YMNASTIEKFEESTEN BUiTEfHiAfiDSCH füEUOiS. HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Koopt uwe MEUBELS, Stoelen. Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Zondag 7» Mei igu. 5 Centiemen. ANNOMCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annonce» Eerste Taps, Rollingen en iferbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Anuoneen vooraf betaalbaar moeten vóór den V R1.ÏDAG-NOKN ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied vaH Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Openbare Verkooping TE POPERINGHE EN WATOÜ. Vrijdag 12 Mei 1911, LICITATIE VERKOOPING HERBERGEN WEIDE ZAAILANDEN te RENINGHE (gehucht Pijpegale) en NOORDSCHOTE. Overslag, Maandag 15 iVlei 1911 SYOEN te Loo, en BACQUAERT te Poperinghe. INSTEL: Dinsdag 16 Meij |01| OVERSLAG: Dinsdag 30 IVlei iloM TE WESTVLETEREN Gemeente Westvleteren, GOEDE Notaris REYNAERT, WOONHUIZEN Openbare Verkooping I. Gemeente ELVERDINüRE,^ I. Gemeente WESTVLETEREN, f Ex II. Gemeente NÖGRDSCHOOTE, (Poesel.) Donderdag 1 1 Mei 1911, Notaris CASSIERS, Openbare Verkooping TE POPERINGHE, MAANDAG 15 MEI 1911, Notaris BOUCQUEY, Vrijdag 26 Mei 191 Openbare Verkooping van Nog een middeltje. pa Lx S T A D P O P E R 5 N C H E Op Zondag 1^5 Mei lOll De Tan* en Wapenmaatschappij Nut en Vermaak van Rousselare. os een Chinees het Westen ziet. Doodeiijke val te Poperinghe. 7e laar. Nr 23 ,'olgi'us oYoreeukomst vvoi-'t-li ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht, aan Kostelooze inlassching van twee Ilerbergfeesten. Bijzondere buitea stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 «ss»;:^.*5S3Sj Zon op. Zon ond. YVekelijksche Almanak.—Mei. Besch. v. d. H. Joseph, H Stanislaus. Verschijn, v. d. H. Aart. Michael, H. Itta. H. Gregorius v. Naz. Macharius, G. Gerardus. HH. Gordianus en Epim&chus, Antonius. II. Franc.de Hieronyrno, Geoigius. H. I'ancracius, Nereus, Germanus, H. Servatius. Eerste Kwartier. Vrijdag 5 Mei, ten I ure 14 minuten 's namiddags. Volle Maan. Zaterdag 13 Mi, ten 6 ure 10 minuten s' morgens. Laatste Kwartier. Zondag 21 Mei, ten 9 ure 23 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Zondag 28 MG, ten 6 ure 24 minuten 's morgens. Zondag 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Zaterdag 13 4 u. 9 m. 7 u. 11 4 7 7 13 4 5 7 14 4 4 7 16 4 2 7 17 4 1 7 19 3 59 7 21 van zeer goede geijegen om 3 ure juist namiddagIer herberg DEM GOUDEN APPEL te Poperinghe, bewoond door den medeverkooper d'Heer Henri Üomeyne- Verbeke, Zullen de Notarissen IRiaeqiiey te Poperinghe en Bc-von te Watou. overgaan tot de openbare verkooping van de hierna beschreven goederen stad aM»s>2:s;s\<aBs:. llaght'baerlhoek Onze Vrouw). Koop één 2 Hectaren 2!' aren ZAAI LAND bekend bij kadaster sektie G num mers 318a, 319a, 319b en 320. Kop twee. 60 Aren 24 eeotiaren ZAA1 LAND volgens titel en maar 57 aren 60 centiaren volgens kadaster sektie G- num mers 331 en 332. Koopen één en twee gebruikt door Charles Gbidebaert te Poperinghetot 1 Oktober 1911, mits 450 frs 's jaars. boven de lasten. (jlemeciite WATOl Langs den steenweg naar den Abeele. Koop drie 44 Aren 10 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie D nummer 707. Gebruikt door Henri Denys, tol 1 Okto ber 1911. mits 72 frs 's jaars, boven de lasten. Langs de Galgestraat Koop vier. 28 Aren 20 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 743. Gebruikt door Henri Delanghe, lot 1 Ok tober 1911, mits 45 frs s jaarsboven de lasten. Langs den steenweg van den A beele naar Stéenvoorde. Koop vijf. 57 Aren 20 centiaren ZAAILAND bekend bij kadaster sektie E nummer 871a. Gebruikt door Léon Boerhave, Honoré Beirnaért en Honoré Vanneste, tot 1 Okto her 1911, mits 87,50 frs 's jaars, boven de lasten. Voor alle inlichtingen men begeve zich bij voornoemde Notarissen B0UCQUEY en DEV0S. Bij sterfgeval, en om uit gemeenzaamheid te scheiden. van eene welgekalante gerieflijke WOONHUIZEN, zr er goede gestaan en gelegen Victor PIETERS ter van Reninghe, daartoe in De Notaris verblijfplaats rechte benoemd, zal, ten overstaan van de Heeren Vrederechter en Gre{fier, van het tweede, kanton Yper in twee zitdagen hier na bepaald openbaar te koop bieden de vol gende onroerende goederen Gemeente RENINGHE, (wijk Pijpegale) Koop een. Een voornaam Woonhuis, dienende voor woning-herberg, benevens eene welgekalante brouwerij, metgraanma gazijn, bierkelders, schuur, stallingen en verdere afhankelijkheden alsook nog twee andere Woonhuizen aan elkander houdende en staande achter de Herberg-Brouwerij groot onder grond van gebouwen en hovin gen 20 aren 25 centiaren, bekend bij kadas ter wijk C nummers 97b, 98a, 92a, 94a, 96b 96 a 2 en 96 b/3 Op te leggen prijzie voor het materiaal der brouwerij 6000 frs. Gebruikt met de koopen. 5, 6. 7,8, 9,10 11, 13, 14, 16 en 17 door den medever kooper Heer Honoré Delefortrie, tot 1 Oc tober 1914, mits 2140 frs boven de lasten De twee woonhuizen zijn in pacht ge houden te toeten de westersehe woonst door de wed. Dehaeze, mits 55 frs 's jaars en de oostersclie tooonst door Polidore De Keerscbieter. ook -mits 55 frs 's jaars, tol 1 October 1911. Ingesteld 9000 fr. Koop twee. Een Woonhuis met ver dere, afhankelijkheden, groot onder grond vau gebouwen en hoving.7aren 60centiar< bekend bij kadaster wijk B nummer 571f. Bewoond en gebruikt door Ach ie! Car lier, tot 1 October 1911, mits 90frs's jaar. boven de lasten. Ingesteld 2000 fr Koop drie. Een schoon en gerieflijk Woonhuis ten dienste van winkel en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 10 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk B nummer 571d. Bewoond en gebruikt door de mede verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefor trie, tot 1 October 1911, mits 250 frs sjaars boven de lasten. Overnemingsprtjs voor fruitboomen, toog, kassen en banken 375 frs. Ingesteld 35oo fr. Koop vier.Een Woonhuis met verdere afhankelijkheden, groot onder grond van ebouwen en hoving 8 aren, bekend bij kadaster wijk B nummer 571e. Bewoond en gebruikt door de weduwe Cailliau, tot 1 October 1911, mits 90 frs s jaars boven de lasten. Ingesteld 2000 fr. Koop vijf Een Huis ten dienste van woning, herberg en bakkerij en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 18 aren 80 centiaren en bekend bij kadaster wijk C nummers 535b en 536b! Bewoond door Ch. Mahieu-Gostenoble. Ingesteld 4000 fr. Koop zes Eene goede partij Zaailand, grooi 1 hectare 9 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 107. Ingesteld 65oo fr. Koop zeven.Eene scboone partij Zaai land, groot 88 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummers 119 én 120a. Ingesteld 5ooo fr. Koop achlEene goede partij Zaailand, groot 48 aren 60 centiaren, bekend bij adaster wijk C nummer 121a. Ingesteld 2700 fr. Koop negen.Eeneschoone partij Zaai land, groot 88 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 523a. Ingesteld 56oo fr. Koop tien.Eene allerschoonste Weide, groot 1 hectare, 52 aren 50 centiaren, bekend jij kadaster wijk C nummer 503. Overnemingsprijs voor hagen, bollaards en afsluiting 150 frs. Ingesteld n5oo fr. Koop elf. Eene Schuur gestaan op rond toebehooreude aan de medeverkoop- st.er Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijkB deel vair nummer 5o8d. Ingesteld 3oo fr Koop twaalf.Een Woonhuis met aan- eenhoudende Paardesmis, en andere afhankelijkheden gestaan op grond, en toebehoorende aan de voornoemde mede verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijk B nummer 568c en deel van nummer 558d. Bewoond en gebruikt door Cyrille Devos, tot 1 October 1913, mits 205 frs 's jaars boven de lasten. Ingesteld 25oo fr. Koop dertien.Eene goede partij Zaai land, groot 53 aren, bekend bij kadaster wijk C nummer 105a. Ingesteld 35oo fr. Koop veertien. Eene schoone partij Zaailandgroot 1 hectare, 6 aren 40 een tiaren, bekend bij kadaster wijk C num. 140b. Ingesteld 7000 fr Koop vijftien.Eene goede partij Zaai land, groot 29 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 140b. Verpacht aan verscheidene tot 1 October 1911, mits 80 frs 's jaars boven de lasten. Ingesteld 3ooo fr. Gemeente NOORDSCHOTE (Plaats). Koop zestien. Een Woonhuis ten dienste van winkel, bakkerij en herberg genaamd de Zwaan en andere afhankelijk heden gestaan op grond toebehoorende aan de kerkf ibriek van Noordschote en bekend hij kadaster wijk A nummer 124. Bewoond en gebruikt door Jules Oreel Massou. Ingesteld 7100 fr. Koop zeventien. Een Woonhuis ten dienste van herberg genaamd de Voorstad gestaan op grond toebehoorende aan de Kerkfabriek van Noordschote en bekend bii kadaster wijk A nummer 124c. Bewoond en gebruikt door Em. Prinzie Ingesteld 2950 fr. ter HERBERG-BROUWERIJ bewoond door don medeverkooper Heer Honoré Delefortrie-Lacour te Reninghe Pijpegale), om 2 uren 1/2 stipt namid dag. Grosse vonnis, titels en plans berusten ter inzage der liefhebbers ten kantore van voornoemden Notaris SPIETIiRS. Kantoren van de Notarissen ter Herberg-Brouwerie 'T GROEN HUIS telkens om 2 ure, van!i§A STUDIE VAN DEN TE YPER. Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar temaken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen en sedert Februari voor 3 maanden, het huis bewoon van Mad. We Louis Ramoen ea Kinders, aaD den anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT FREMAULT, gouden schoen Veurnestraat, POPERINGHE. E W EI S* E 3W - 1/2 per Instelpremie te winnet! VAM 3 GOEDÉ langs den steenweg naar Vlamertinghc Eene HOFSTEDE, groot 13 h57 c., gebruikt door de weduwe Henri BaeUie- Cappelle tot I October 1911. Verdeeld in 5 koopen volgens de 'plah- ieven met aanwijzingstafel. 'NR Ingesteld Koop 1 45.000 fr. k 2 2150 I samen 3 1850 )58.0C0fr. 4 3000 5 6000 f* In massa slechts ingesteld: 57.150 fr. V. Eene HOFSTEDE ter grootte van 9 h. 14 a. 90 c. in pacht tot 1 October 1912, door Pieter Gombeir-Debaene, aan 1300 fr. s jaars boven de contributiën en de premie van brandverzekering. Verdeeld in 4 koopen. Massa der koopen 1, 2, 3 en 4 ingesteld 33.100 fr. Afzonderlijke koopen niet ingesteld. B. 51 A. 30 c. BOSCHDREEF, ge naamd Tempeldreve lcopende van de Kraaistraat tot den Steenweg van Pope- inghe naar Oostvleteren. In regie. Niet ingesteld. langs de Oos/poeselslraat. Eene HOFSTEDE van 10 h. 46 a ver pacht tot 1 October 1921 aan Theofiel Vanderjeugbt-Vandaele mits 1320 fr. 's jaars boven de contributiën en de assurantie. Verdeeld in 5 koopen. Boomprijs i320 fr. Massa der 5 koopen ingesteld 41.225 fr. Afzonderlijke koopen niet ingesteld. Overslag om 2 1/2 ure namiddag, te Yper Hotel des Brasseurs Statieplaats. Alle inlichtingen te bekomen ter voor melde studie, alwaar de eigendomstitels berusten. De üüuüti'i'ij Van Tieghem - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. van allerhande voortkomende der afbraak van 't Hotel van Regeering, aan den hoek van de Markt en de Schaalstraat, om 2 ure zeer stipt namiddag. Met gereed geld en verhoog van den 10n penning. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om in één zitdstg, 3 uren namiddagter herberg AU N0UVEL AIGLE D*0R bewoond door Emile Lobeau, Groole Markt, te Poperinghe, POPERINGHE, (Gasthuisstraat,) Een gerievig lü \Ti:\tIIRSSII IS met verdiep en verdere afhangelijkheden ook dienstig voor allen handel, gelegen te Poperinghe. aan de zuidzijde der Gasthuis straat, nabij de Groote markt, bekend bij kadaster sectie F, nummer 1138b, met 2 a 40 cent. onder bebouwden grond en hof. Laatst bewoond door M6 Berat-Vander meersch. Handslag met de geldtelling. Alle menschen willen gelukkig zijn en niemand is er, of hij zou veel willen doen om gelukkig te worden. Wij deden daartoe reeds menig middeltje kennen, dat in zijn eigen zeer gemakkelijk is; maar juist door zijne eenvoudigheid moeilijk werd uitgevoerd. Thans zullen wij de aandacht van ieder verstandig mensch vestigen op een enkel punt en samen zullen wij eens naspeuren of het niet hoogst noodig is dat men dit mid deltje in gebruik stelle, om ons geluk te bewerken. Geluk! Wat een tooverwoord met won derbare beteekenis Daarin ligt al het goede, schoone, aange name en vrcugdige besloten der toekomst van den mensch, voor zooveel hij hier bene den gelukkig kan wezen. Maar hedendaags, meer dan ooit, wordt zijn bestaan door allerhande schadelijke tegenwerkingen geteisterd en de menschen handelen veelal zoo dwaas, dat men zou mogen zeggen: «Zij zijn hun eigen vijand geworden Vooral is het eene waanwijze laatdun kendheid, een dwaze hoogmoed welke alle lieden heeft overrompeld en die hen de meest laakbare bedrijven doet uitwerken, de snoodste dagen plegen. Alom wordt er geklaagd dat de goede trouw verdwenen is en dat men geene of zeer weinig menschen nog aantreft, die on voorwaardelijk het voile vertrouwen ver dienen. Men treft nog weinig belangloosheid aan, want eik heeft zijn eigen ikzucut op den voorrang gesteld. De grootste kunst onzer eeuw bestaat in veinzen en bedriegen. Alle gedacht wordt onder schijn en valschheid sluw verdoken en wat men ziet of hoort, is bij vele men schen enkel list en vuig bedrog. Schrokkige hebzucht maakt zich van velen meester en bederft jammerlijk, door haren brandenden adem, de schoonste gevoelens. Hoevele lie den leven er niet uitsluiteüjk voor het geld, enkel werkend voor winstbejag en bezit van rijkdommen qn schatten Onmogelijk is het den menschen nog met elkander in vrede en goede verstandhouding te leven en zij bekampen elkander ongena dig in het verholene zoowel als in het open baar, met allerhande wreede wapenen en daardoor is ieder mensch op zijn eigen zoo zwak, zoo onbeholpen. Wanneer de een dracht vernietigd is en de goede overeen komst verjagen, komt de wanorde, met den tegenspoed, in de plaats geslopen en rap wordt alles bedorven wat voorheen goeden heilzaam was. Wat is dat middeltje om gelukkig te zijn? De mensch, wie hij ook weze, moet zich beter maken. Ja, hij moet eens in zijn zeiven schouwen en koelbloedig nazien wat al onkruid er in zijn binnenste woekert. Hij moet kunnen inzien en begrijpen wat er hem te doen staat, om te leven als een braaf en redelijk handelend wezen. Ieder mensch zou moeten beginnen zijn eigen zelveu scillekens te temmen en te drillen, alsof ware hij een enkel woest en wilde peerd, dat nog niets van toom of brei del weet. Komt de ellendige jaloerschheid, de vuige nijd, zijn hert bestormen, dan moet hij er liever gauw den toegang van verleenen aan de zoo zoete en héilzame broederliefde, die hem leeren zal en doen begrijpen boe dwaas eu onverstandig bet is, zijnen evennaaste datgene wat hij is of bezit te benijden en te belagen. De afgunst heeft nooit iemand van een enkelen penning rijker gemaakt. Levert iemand zich aan gramschap over, ontvlamt hij rap in ziedenden toorn bij een enkel niet, waardoor hij zich aan hoogst betreurenswaardige handelingen overlevert hodie mensch. moet zijn eigen heldhaftig bekampen en zijne gramstorigheid met alle zielskracht bedwingen en intoomen, want de gramschap is eene slechte raadgeefster eene hoogst gevaarlijke bondgenoote en reeds onteibaren heeft ze in het verderf gestort. Heeft iemand eene kwade lasterende tong in den mond, die vol is van booze aantijgin gen en verderfelijke verdachtmakingen, dat hij wel bedenke, vooraleer hij iemands faam wilt schenden, dat hij niet beter dan een ander is, maar even krank. Wie vermag het van zijnen evenmensch kwaad te spreken Zou elk niet eens best naar zijn eigen zeiven zien? Vergt de verhevene naastenliefde niet dat wij allen jegens elkander toegevend zijn en vol mededoogen met elkanders kranke menschel ij ke natuur? Te veel menschen worden er ook gevonden die, iets meer zijnde dan een ander, iets meer vermogend, of wat hooger geplaatst hunne minderen verdrukken en onder kne velarijen doen lijden. Zulke handelwijze is doorslecht, want niemand is er of hij heeft iemand boven hem en zijn voorbeeld kan door allen gevolgd worden, z.ooaat reeds menigeen een put graafde voor een ander en er zelf in viel. Zijn evenmensch verdrukken door de macht te misbruiken w elke ons voor een tijdje werd in handen gegeven, is nood lottig en brengt geen geluk bij. Veel beter eu edeler is het wanneer wij onzen meden menschen het bestaan op de wereld verge makkelijken, door inschikkelijkheid, door welwillende behulpzaamheid, want ieder mensch heeft ze van noode. Tot besluit, een middeltje oïn gelukkig te zijn voor eenieder, is zijn zeiven te verbete ren. Onverpoosd moet men ieveren en wer ken om wat beter te worden en wat edel moediger te handelen en wanneer wij er toe zullen gekomen zijn meester te spelen over onze kwade neigingen en het schadelijk onkruid uit ons hert te roeien, dan zal er een zoo zoete vrede in nederdalen, een zoo zonderling verkwikkend en opbeurend ge voel, dat men zal beginnen begrijpen wat waar geluk is en wat genot bet ons kan geven. PBOGI1A1UMA S Om 11 ure: Aankomst der Turners in de samenoefeningen met knodsen, massuis); Statie en ontvangst door het Stadsmuziek. 6. Acrobatische oefeningendoor de gebroe- Om 11 3/4 ureOptocht door de Stad langs ders Decollignics7. Samenoefeningen met de Yperstraat, Markt, Gasthuis-, Noord-, geweren, in voege bij 't leger8. Vrije assel-, Boeschepestraat en Bertenplaats. gezamenlijke oefeningen met halléres Om 12 ure Concert op de Groote Markt. 9. Reeks pyramiden door al de Turners. Om 2 1/2 ure: Turnoefeningen op de Markt. Om 5 ure: Opstijging van twee luchtballons. Voorstelling der Turners; 2. Reeks ge- Iu den eeneu zal plaats nemen M. Dumortier zamenlijkë oefeningen met muziek, (prijs- en in den anderen de jongste luchtreizigers nummer van den wedstrijd van St Quentin)der wereld, Dumortier Oscar, 10 jaar en Gymnastiekoefeningen op de toestellen Dumortier Yvonne, 8 jaar. Groot vaderlandsch tornooi met gewerenOm 6 ure Concert op de Groote Markt Knodsenwerk met muziek (drie groepen te geven door de Stadsharmonie. Leven wij voor het geluk onzer medemen- schen, wij zullen er eveneens gelukkig meê aren. In het wel handelen met eenieder ligt de sleutel van het geheim. Verboden nadruk. Hendrik De Zëine. LUISTERRIJKE GEGEVEN DOOR Hij bewondert de Reinheid der Straten en de Pracht der Hotels, maar vindt de Huizen te hoog. - Eerbied voor de Vrouwen. De Mode.De Vermaken. Zijne Excellentie Ho Kjoeei lang had, 12 jaar geleden, zooals hij zich uitdrukte, het ongeluk, in ballingschap te worden gezonden onder «de duivels van den oceaan ('t is te zeggen in Europa). Hij werd namelijk als keizerlijk kommissaris op een diplomatieke missie afgevaardigd. Bij zijn terugkeer schreef hij een merkwaardig boekje over Europcesche zeden en zond enkele exempla ren aan de prinsen en voornaamste manda rijnen van Peking. Tengevolge van de iucht van het Chineesche hof uit Peking in 1900 viel een exemplaar van dit werk een Europiaan in handen en deze maakte er een bewerking van. Op merkwaardige wijze toont dit werkje hoe een Chinees het Westen ziet. Het eenige wat Ho Kjoeei fang in Euro pa's steden bewonderde was de reinheid der straten en de pracht der hotels. De hooge huizen vervulden hem met ontzetting. Ze zijn zoo hoog, schreef hij, dat iemand een einde aan zijn leven kon maken, door zich van het dak te werpen. Deze hooge gebou wen zijn noodlottig voor de weldadige gees ten van wind en wate'r. De duivels van den oceaan slaan geen acht op de invloeden van de aarde en de geesten der lucht, ofschoon onze vermaardste letterkundigen en wijzen het bestaan van die invloeden erkennen. Het gevolg is, dat de barbaren, in plaats van een pagode op te richten om zich tegen plagen en overstroomingen te beschermen, hun geld in het water gooien voor draineeringen en dijken. Hun onkunde is huil eenige veront schuldiging. Zij weten niet, dat een pagode de pest tegenhoudt, voorspoed aanlokt en den kandidaten van het distrikt succes bezorgt bij hun ambtenaars examen. De barbaren hebben niet, zooals wij, deze feiten door de ervaring van duizende jaren bewezen. Zij veroordeelen den witten tijger en zij weten niet, dat de draak overstroomingen, donder, aardbevingen en typhonen teweegbrengt. De duivels van den oceaan hebben alle regelen van rang en ontzag 't ondersteboven gekeerd. Ik had vernomen, dat hun vrouwen meer geëerd werden dan hun mannen, maar nooit had ik gedacht, dat deze dwaling zoo algemeen en zoo diep was. Zoo maakt, op een srnal voetpad, een man altijd baan voor het minderwaardige schepsel. Een man laat zijn vrouw naast zich loopon en niemand lacht erom. Het gebeurt zelfs wel, dat hij pakjes voor haar draagt, zonder dat men den spat met hem drijft. En dat is niet alles. De mannen wachten aan tafel tot de vrouwen zijn gezeten, gaan dan naast haar zitten en bewijzen haar allerlei beleefdheden. Ik heb zelfs gezien, dat een man zijn vrouw bij maaltijden bediende voor zijn eigen vader In de hotels gebruiken mannen en vrou wen hun maaltijden te zamen in het open baar. Vrouwen dienen in winkels en reizen alleen. Ten eindo het midden van het lichaam smal te doen schijnen, dragen de vrouwen onder haar goed een soort van ijzeren kooi. Daaruit ontstaan ernstige misvormingen. En deze lieden, die niets weten van alles wat goed en mooi is, lachen om onze enge schoei sels. De voeten der duivels van den oceaan zijn geweldig groot. Dit toont dat hun ras min der fijn en zuiver is dan het onze. De mees te dragen het haar kort, en scheren hot niet boven hun voorhoofd af Dientengevolge zien zij er uit als onze gevangenen en bedelaars. Ais hoofdbedekking gebruiken zij een soort van koker, somtijds met veeren er in. Het is een buitengewoon leeiijk ding. De mouwen van hun kleeren vallen niet over hun han den, en daarom stoppen zij deze in zakken van witte of zwarte vellen. Deze sombere rouwkleur kiezen de domme barbaren voor al bun feesten en plechtigheden. Het maakt een zeer onaaugenamen indruk en trekt slechts geesten van alüerlei soort aan. De vermaken der barbaren zijn aller vreemdst. Zij verlaten hun zitplaatsen paar bij paar. De man grijpt de vrouw, die mis schien de vrouw van iemand anders is, om het midden. Dan beginnen zij te glijden, te draaien, te springen, zij gaan terug en weer vooruit, groeteu en buigen. Het is dwaas, buitensporig belachelijk eu onfatsoenlijk; en toch schijnt het 'non ontzaglijk te vermaken Een andere verwonderlijke gewoonte is hun manier om elkaar aan te spreken en afscheid te nemen. Zij zetten hun lippen op de wan gen hunner verwanten en maken een geluid als proefden zij rijstwijn. Hun dichters want die hebben zij hebben liederen gemaakt op dit vreemde gebruik De mandarijn eindigt aldus De barbaren zijn erg achterlijk en het kost hun eenigen tijd om te kunnen denken en voelen als wij, verondersteld dat hart en hoofd hen daartoe in staat stelt. Wat zij vooruitgang noemen is een leeg en dikwijls gevaarlijk ding. Zie bijv. naar hun gevange- nisstelsei. Hun gevangenissen zijn plaatsen van vermaak voor boosdoeners, die zorgvul dig worden opgegast. Men vreest slechts één ding, dat de gevangenen niet geriefelijk ge herbergd, gekleed en gevoed worden. Indien dit stelsel werd toegepast in het Hemelsche Rijk, zouden onze roovers wedijveren in het begaau van de grootste misdaden teneinde in de gevangenis te komen en zou ons rijk om vergeworpen worden. Het schijnt dat de duivels van don oceaan er een kwaadaardig genot in scheppen, alles precies het tegen overgestelde van onze gebruiken te doen. Zij die lezen wat ik geschreven heb zullen mij nauwlijks kunnen gelooven, maar ik heb volkomen de waarheid verteld Gaat'zien naar de nieuwe magazijnen van G. Battheu-Baekeroot. In den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. Een doodelijk ongeval is deze week op nieuw in onze stad voorgevallen. Vrijdag morgen kwam de hennen- en ko nijnkoopman Benoit Bellangé, van Hond- schoote-Oostcappel met peerd en rijtuig naar Poperinghe markt gereden. Tusschen de herbergen Het Hooge en Du Rhetorika gekomen, te Poperinghe langs de kalsiede van Proven, werd hij achterhaald door den tram uit Beveren die te Poperinghe om 6,50 ure toekomt. De tram schuiffelde om den man te verwittigen en hot peerdje ver schrikkend; liep weg en kwam terecht in den dijk der weide langs de smis van Leo Lisy. Peerd en kar vielen met geweld in den gracht en legden er overhoop in, tegengehouden door het ijzeren stekdraad. Bellangé echter was over het ijzerdraad geworpen geweest en lag juist voor den kop van ziju peerd in het gras op den rug, de armen wijd open gestrekt. De smid Lisy en zijnen zoon die het ongeluk hadden zien gebeuren, snelden toe, denkend den gevallene op te helpen. Deze bleef imtner roerloos liggen. Geholpen door den cantonnier Cyrille Goudenhoofdt tan Proven, daar ook tegenwoordig, namen zij Bellangé op, zetten hem op een stoel en droegen hem bij de smis de man opende nog een paar keeren den mond als om te geeuwen en stierf De geneesheer Ch. Dewulf, in haast ver wittigd, kwam per motocycle ter plaatse maar de man was reeds dood. De dokier onderzocht hem en bestatigde dat de man geen wonden had bekomen, enkel kon men eene roode plek bemerken op den linker slaap. Men legde de doode in een laken gehuld ten gronde tot men hem met liet ziekenbed kwam halen om naar hel gast huis over te brengen. Daar werd het lijk nauwkeuriger door den geneesheer onder zocht, maar geen minste letsel wei S ge vonden. De man moet inwendig een ader gespron gen zijn of gestorven zijn van schrik. Het slachtoffer Benoit Bellangé, wonend te lloudschoote, werd er geboren ia Mei 1832. Hij is weduwaar van Paulina Gruson en heeft 5 kinderen. Hij woonde echter alleen want zijne kinderen zijn al getrouwd en wonen hier en daar rond. Eea politie-agent van Poperinghe is seffens naar Üostcappel vertrokken ten einde or de noo- dige maatregelen te nemen om de kinders te doen verwittigen van het pijnlijk ongeluk dat hen zoo onverhoeds komt te treffen. Frankrijk. In Marokko zit het er tegenwoordig niet goed. De stammen ziju in oproer en de fransche troepon moeten er dagelijks gevechten tegen leveren. Men zendt gedurig uit Frankrijk troepen om den oorlog te gaan voeren. De dikste loleling van Frankrijk. Te Cavailion werd door .de miticiera ul een jongeling van zijn soldatendienst ontslagen omdat hij te dik was; hij woeg 160 kilos!

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1