NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE 081STREKEN, Bioaaierij Herberg BOUWMATERIALEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Décorte, Poperingiie ZAAILANDEN, GYMNASTIEKFEESTEN Zondag 14Mei iqii. 5 Centiemen. 7e Jaar. iV>' 24 ANNONGEN Eerste Taps, Bollingen ei Heroergkerfnisseii oijte betaling van 25 c". Alle Annoncen >or<jbf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen éóns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Mei. Zon op. Zon ond. LICITATIE VERK00P1HG HERBERGEN WEIDE ZAAILANDEN te PENINGHE (gehucht Pijpegale) en N0GRDSCHÖTE. Overslag, Maandag 15 Mei 1911, Motaris BOUCQUEY, Vrij da g 26 Mei Openbare Verkooping van De Brandwacht en zijn Kind. Notaris CASSIERS, Openbare Verkooping TE POPERINGHE, MAANDAG 15 MEI 1911, 191 SY0EN te Loo, en BACQUAERT te Poperinghe INSTELDinsdag 16 Mei OVERSLAG: Dinsdag 30 Mei Gemeente Westvleteren «OE»E WOONHUIZEN Op POPERINGHE 14 Mei Een nieuw Ontwerp, De Tnrn= en Wapenraaatschappi] Nut en Vermaak van Rousselare. Ter gelegenheid van de Gymnastiekfeesten die heden in onze stad zullen plaats grijpen, vraagt de Feestcommissie aan al de inwoners, en bijzonderlijk aan deze wonend in de straten langs waar de stoet 's morgens doortrekt, dat zij de goedheid zouden willen hebben hunne huizen te bevlaggen. Dierenbescherming. BUiTEfiliANDSCH NIEU01S. N1Ï7TQ is meer aan te bevelen togen MM IJ Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. i mmmmm Den drukregel 10 c. Hj.iaaide Annoncen volgens overeenkomst. worden ingelijfd Hat recht, annoncen of artikels te weigeren is ■CO' behouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben reelit aan Kostelooze inlassching van twee Hei bergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 et Zo; dag 14 11. Bonifacius. 3 u 57 m. 7 u. 22 Maandag 15 H. Dymphna. 3 56 7 23 Dinsdag 16 H. Joan. Nepom. Ubaldus, Honoratus. IL Paschalis Baylon, Siberius, G. Celestinus. 3 55 7 25 Weien; dag 17 3 53 7 26 Donderdag 18 H. Venantius, Eric. 3 52 7 27 Vrijdag 19 H. Petrus Celestinus. 3 51 7 29 Zaterdag 20 H. Bernardinus van Senen. 3 50 7 30 Eeis'e Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Vrijdag 5 Mei, ten 1 ure 14 minuten 's namiddags. Zaterdag 13 Mei, ten 6 ure 10 minuten s' morgens. Zondag 21 Mei, len 9 ure 23 minuten 's morgens. Zondag 28 Mei, ten 6 ure 24 minuten 's morgens. Bij sterfgeval, en om uit gemeenzaamheid te scheiden. van eene welgekalante gerieflijke WOONHUIZEN, zeer goede gestaan en gelegen Be Notaris Victor PIETEKS ter verblijfplaats van Reninghe, daartoe in rechte benoemd, zal, ten overstaan van de Hei r n Vrederechter en Greffter, van het twee ie kanton Yper in twee zitdagen hier na b« naald openbaar te koop bieden de vol gende onroerende goederen Gemeente REN1NGHE, (wijk Pijpegale). Koop een. Een voornaam Woonhuis, dien- ide voor woning-herberg, bunevens eene welgekalanto brouwerij, met graanma- gazijn, bierkelders, schuur, stallingen eD verd' re afhankelijkheden alsook nog twee ande: e Woonhuizen aan eikander houdende en s'aande achter de Herberg-Brouwerij, groef onder grond van gebouwen en hovin gen -0 aren 25 centiaren, bekend bij kadas ter v ijk C nummers 97b, 98a, 92a, 94a, Ö6b, 963 2 en 96 b 3 0:> te leggen prijzie voor het materiaal der brouwerij 6000 frs. 6'i bruihl met de koopen 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 1314, 16 en 17 door den medever- koo >er Heer Honoré Delefortrie, lol 1 Ge tob r 1914, mits 2140 frs boven de lasten. De twee woonhuizen zijn in pacht ge- hou ten te weten de westersake woonst door de wed. Dehaeze, mits 55 frs 'sjaars en de oostersche woonst door Polidore De Keerschieter, ook mits 55 frs 'sjaars, tot 1 October 1911. Ingesteld 9000 fr. Koop twee. Een Woonhuis met ver dere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving, 7aren 60 centiaren bek md bij kadaster wijk B nummer 571t. Bewoond en gebruikt door Ach iel Car lier, tot 1 October 1911, mits 90 frs's jaars bot yn de lasten. Ingesteld 2000 fr. I oop drie. Een schoon en gerieflijk Woonhuis ten dienste van winkel en verdere afh; nkelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 10 aren 50 centiaren, bek md bij kadaster wijk B nummer 571d. Bewoond en gebruikt door de mede- verkoopster Jufvrouw Euphrasie Deleter trie, tot 1 October 1911, mits 250 frs 'sjaars hovende lasten. Overnemingsprijs voor fruitboomen, toog kassen en banken 375 frs. Ingesteld 35oo fr. koop vier.Een Woonhuis met verdere afh; nkelijkheden, groot onder grond van gehouwen en hoving 8 aren, bekend bij kad ister wijk B nummer 571e. Bewoond en gebruikt door de weduwe Cailliau, tot 1 October 1911, mits 90 frs 's jaars boven de lasten. Ingesteld 2000 fr. hoop vijf. Een Huis ten dienste van woning, herberg en bakkerij en verdere afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en hoving 18 aren 80 centiaren en hekend bij kadaster wijk C nummers 535') en 536b. Bewoond door Ch. Mahieu-Costenoble. Ingesteld 4000 fr. A oop zes.Eene goede partij Zaailand, groot 1 hectare 9 aren 50 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 107. Ingesteld 65oo fr. Koop zeven.Eene schoone partij Zaai land, groot 88 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummers 119 en 120a. Ingesteld 5ooo fr. A' oop achtEene goede partij Zaailand groot 48 aren 60 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 121a. Ingesteld 2700 fr. Koop negen.Eene schoone partij Zaai land, groot 88 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 523a. Ingesteld 56oo fr. hoop tien.Eene allerschoonste Weide groot J hectare, 52aren 50centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 503. O ternemingsprijs voor hagen, bollaards en afsluiting 150 frs. Ingesteld ii5oo fr. A oop elf Eene Schuur gestaan op groad toebehoorende aan de medeverkoop ster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijk B deel van nummer 568 i. Ingesteld 3oo fr hoop twaalf.Een Woonhuis met aan een houdende Paardesmis, en andere afhankelijkheden gestaan op grond, en toebehoorende aan de voornoemde mede verkoopster Jufvrouw Euphrasie Delefortrie en bekend bij kadaster wijk B nummer 568c en deel van nummer 558d. Bewoond en gebruikt door Cyrille Devos, tol 1 October 1913. mits 205 frs 'sjaars boven de lasten. Ingesteld 25oo fr. Koop dertien.Eene goede partij Zaai land, groot 53 aren, bekend bij kadaster wijk 0 nummer 105a. Ingesteld 35oo fr. Koop veertien. Eene schooue partij Zaailandgroot 1 hectare. 6 aren 40 cen tiaren, bekend bij kadaster wijk Cnum. 140b. Ingesteld 7000 fr. Koop vijftien.Eene goede partij Zaai land, groot 29 aren 40 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummer 140b. Verpacht aan verscheidene tot 1 October 1911, mits 80 frs 'sjaars boven de lasten. Ingesteld 3ooo fr. Gemeente N00RDSCH0TE (Plaats). Koop zestien. Een Woonhuis k-n iienste van winkel, bakkerij en herberg genaamd de Zwaan en andere afhankelijk heden gestaan op grond toebehoorende aan de kerkfabriek van Noordschote en bekend bij kadaster wijk A nummer 124. Bewoond en gebruikt door Jules Orecl- Masson. Ingesteld 7100 fr. Koop zeventien. Een Woonhuis ten dienste van herberg genaamd de Voorstad, gesiaan op grond toebehoorende aan de Kerkfabriek van Noordschote en bekend bii kadaster wijk A nummer 124c. Bewoond en gebruikt door Em. Prinzie. Ingesteld 2g5o fr. ter HERBERG-BROUWERIJ bewoond door den medeverkooper Heer Honoré Deleforlrie-Lacour te Reninghe Pijpegale), om 2 uren 1/2 stipt namid dag. Grosse vonnistitels en plans berusten ter inzage der liefhebbers ten kantore van voornoemden Notaris PIETERS. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. 1911, in een zitdag, om 3 uren namiddagter herberg AU N0UVEL AIGLE D'OR bewoond door Emile Lobeau, Groote Markt, le Poperinghe, POPERINGHE, (Gasthuisstraat,) Een gerievig RE.V! B:\IERSI1I BS. met verdiep en verdere afhangelijkheden, ook dienstig voor allen handel, gelegen te Poperinghe, aan de zuidzijde der Gasthuis straat, nabij de Groote markt, bekend bij kadaster sectie F, nummer 1138b, met 2 a. 10 cent. onder bebouwden grond en hof. Laatst bewoond door Me Berat-Vander- meersch. Handslag met de geldtelling. Piet Verneuil, leidekker van beroep, was te gelijk sergeant van het korps Pompiers te Coutances in Frankrijk en bij de inspecCie of [daatselijke plechtigheden, verscheen hij met gouden strepen op de jas en twee zilve ren medaillies op do borst, die hij verdiend bad voor zijn leven voor de redding van zijn evonmensch te wagen. Maar op den avond waarover mijn ver haal loopt, dacht Piet noch aan zijn ambacht, noch aan zijn edele dadenbleek en onge rust zag hij den doctor aan die met hel oor op de borst van een ziek kind naar de adem haling luisterde. Nadat de geneesheer breedvoerig over de behandeling had gesproken, stond hij op en opende de deur om te vertrekken. Verneuil volgde hem tot op den trap en vroeg met bevende stem De toestand van den kleine is hopeloos, nietwaar, doctor Hij is verloren, hij zal sterven evenals zijne moeder, de longen zijn aangedaan. Neen, neen, vriend, volstrekt niet. Jacques is niet verloren, antwoordde de doctor, maar ik mag niet ontveinzen, dat een der longen aangetast is, maar dat ge neest, dat geneest. Wat moet daarvoor gedaan worden STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. van ali.erhande voortkomende der afbraak van 't Hotel van Regeering, aan den hoek van de Markt en de Scliaalslraat om 2 ure zeer stipt namiddag. Met gereed geld en verhoog van den 10n penning. Kantoren van de Notarissen TE WEST V LET EREN ter Herberg-Brouwerie 'T GROEN HUIS telkens om 2 ure, van .- E JU \V E IDEN. 1/2 per0/. Instelpremie te winnen. 't werk van God, en vervolgens hebt gij het te danken aan uw toewijding en moed Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken. Een Winter in het Zuiden doorbrengen, dan komt alles terecht. Een Winter in het ZuidenMaar doctor, daar valt niet aan te denken. Dat is oniru. gelijk. Ik begrijp u, maar wij zullen zondci dat, de zaak te boven zien te komen't zal wat langer duren, maar dat is ook alles. Het noodzakelijkste voor het oogenblik is de hoest te doen bedaren, waardoor hei kind afgemat wordt... Nu moet ge van nacht ieder uur een lepel van den voorgeschreven drank ingeven... Vergeet het niet, ieder uur. Goed doctor. Op hetzelfde oogenblik weergalmde in de stilte van den nacht liet geluid der grook klok. Eene rilling overviel Verneuil; hij luisterde hopende zich bedrogen te hebben, maar de sombere klank duurde voort. Toen opende hij liet raaur: de lucht scheen vuur te zijn, en hij hoorde zijne makkers loopen. Brand, zei hij, brand, doctor, en mijn kind? Maar, hernam de geneesheer, mij dunkt dat ge voor eene enkele maal wel eens... Bij Jacques kunt blijven, nietwaar? --Ja, denk om hem ieder uur in te ge ven... Nu, houd moed, morgen kom ik weer. En Verneuil kwam bij het bed van zijn kind en de klok luidde voort. Met bevende hand vatte de brandwacht als onwillekeurig zijn gordel, helm en bijl van den wand. Gaat u weg, pa? vroeg Jacques, met zwakke stem, al hoestende. En het geluid van den trompet die de pompiers opriep, klonk schetterend in de straat. Een traan parelde in het oog van Ver neuil, hij veegde die spoedig weg, kustte den kleine en gezwind zijn gordel vastma kende, verdween hij. Voor mijn kind riep hij aan de deur eener buurvrouw, ieder uur een lepel ik bid u, denk er aan, en hij wierp haar het ecept toe. De brand had zijn toppunt bereikt, toen Verneuil op de plaats des onheils kwam. Eene moeder, schier krankzinnig van smart, stak wanhopig de armen uit naar de ramen, waar haar kind achtergebleven was en in de hoop het te redden, trachtte zij aan de handen te ontkomen die haar vasthielden. Twee pompiers hadden reeds getracht de noodlottige kamer te bereiken, maar beiden waren half verschroeid, vr uchteloos moeten wederkeeren. En Verneuil dacht bij het zien der jam merende moeder aan zijn kind, dat ginds met brandende koorts lag te worstelen. Maar, sergeant, waagde een der man schappen in te brengen, er zijn Geef maar, een ladder zeg ik en ge zwind Na een kruis gemaakt te hebben, klom Verneuil opwaarts, en verdween ia den vuurgloed. Eensklaps deed zich een verschrikkelijk gekraak hooren en er volgde een doffe slag een gedeelte van het gebouw stortte in. Du menigte uitte een kreet van schrik en eenige mannen, in de brandende opening springen de, verschenen weldra weder, twee schijn - bare lijken medevoerende. Verneuil verkeerde veertien dagen tus- schen leven en dood. Toen hij weder bijkwam, herkende hij den doctor die aan zijn bed stond. En mijn kind was zijn eerste vraag. Dat wordt beter, vriend, en gij ook Ge zijt buiten gevaar, maar het heeft moeite gekost het zoover te brengen, want het hoofd is tamelijk gekneusd. Ik wil mijn kind omhelzen, hernam do pompier Het is niet hier, want ge begrijpt wel, dat in den toestand waarin gij verkeerdet eene kamer, voor beiden onvoldoende was. Dan heeft men het misschien naar het gasthuis gebracht. Neen, vriend, verre van dat. Mevrouw Signole, de moeder van het kind dat gij gered hebt, heeft uw zoontje tot zich geno men en daar zij rijk is, heeft zij als blijk van erkentelijkheid voor het geluk dat zij verschuldigd is, eene rente van drie duizend frank voor Jacques vastgesteld. Eene rente van drie duizend frank Ja, en dat zal u veroorloven, zoodra ge hersteld zijt van de verwondingen, naar Arcachon te vertrekken, alwaar mevrouw Signole u twee kamers in hare villa zal afslaan, en dit zal, ik durf het verzekeren voldoende zijn om uw zoontje volkomen te doen herstellen. Zeker hebt gij dat alles zoo met die dame besproken, doctor? Neen, Verneuil, neen eerstens is het STAD Zoiiclsi^ LUISTERRIJKE 1D11 uit het Handelsblad van Antwerpen. Kaakslag aan de Vlamingen. Heden komt ons een bericht toe, dat in de wereld der Vlamingen eene ongehoorde op schudding zal teweegbrengen. Er is tegenover het wetsontwerp Anseele- Franck-Van Cauwelaert, op de vervlaam- sching der Gentsche Hoogeschool, een nieuw ontwerp neergelegd door M. Arthur Ver- haegen. Het is mede onderteekend door de heereii Beernaert, Woeste, Van Cauwenbergh, die Viaamsche arrondissementen, en Francotte en Cartuyvels, die Waalsche arrondisse menten vertegenwoordigen. De inhoud Wij durven hem bijna niet neerschrijven, uit vrees datgansch het Viaamsche volk zal rechtspringen om tegen eene verregaande voor den gek-liouderij een kreet van ver ontwaardiging te laten liooren, die klinken zal van 't Noordzeestrand tot in de Maas vallei. Hoe een democraat als M. Arthur Verhae- gun liet van zijn gemoed verkregen heeft zulk een voorstel neer te leggen, dat een kaaks'ag is voor de Viaamsche demucratie, kunnen we, rechtuit gezegd, niet begrijpen En iiutdoet ons spijt dat een man van de waarde van M. Van Cauwenbergh, vertegen woordiger van een bij uitstek Vlaamsch arrondissementen op wien de Vlamingen in menige gelegenheid mochten steunen, er zijn handteeken aan verleend heeft. Maar wat zegt dan toch het nieuwe ont werp? Ziehier het wetsontwerp Verhaegen, op het bureel der Kamer neergelegd, laat aan de regeering toe, aan de Staatsuniversiteiten van Gent en van Luik een of meer Viaam sche ieed/TTiïiguü in ,te richten, volgens zij noodig oordeelt. Alles wat de inrichting betreft, is te regelen bij koninklijk besluit, wanneer de invoering van Viaamsche leer- angen door de regeering noodig geoordeeld zou worden. Het is een vage wenscli, ziedaar alles, een wensch die de regeering tot niets verplicht, en die haar tot niets verbindt. Het recht der Vlamingen op eene Hooge school een recht dat de bestrijders der vervlaamsching van Gent, o. a. M. Emiel Vandervelde, niet ontkennen wordt er niet eens door erkend. De regeering krijgt de toelating Viaam sche leergangen in te richten als zij de invoe ring ervan zal noodig oordeelen Maar daar is hoegenaamd geen wetsvoor stel voor noodig. Door welke wet zijn de hoogescholen van Gent en van Luik Fransche hoogescholen geworden De Staat heeft dat eigenmachtig gedaan te Luik, waar het paste, en te Gent, waar de toenmalige regeerders handelden als bestond in 't Viaamsche land de volkstaal niet. En voor de eventueele inrichting van een of meer Viaamsche leergaDgen, in een onbe paalde toekomst, zou er eene wet noodig zijn! 't Loopt waarlijk te veei de spuigaten uiL Weihoe, men zou ons willen met een kluitje in 't riet sturen en, na de reusachtige volksbeweging, die heel het Viaamsche land medesleept, ons paaien met eene ijdele be lofte, welke men niet gehouden is na te leven of in toepassing te brengen Men past niet eens de wetten toe, die t gebruik der Viaamsche taal in bestuur, in onderwijs, in de burgerwacht regelen wat zou men beloften loepassen 1 Met de uiterste krachtdadigheid verwer pen wij dan ook het voorstel Verhaegen en betreuren dat er op de banken der rechterzij zes leden gevonden werden, om aan de Vlamingen zulken kaakslag te geven. Wij houden er geen twee meenirigen op nawij hebben geschreven de verviaam selling der Hoogeschool van Gent— of niets. De voorslel-Verhaegen is nog minder dan niets't is het werk van menschen die niets voelen van het nieuw leven van ons volk, die niets hooren van wat hun volk spreekt, die niets zien wat er rondom hen gebeurt. Er is een nieuw Vlaanderen geboren en er zijn menschen die het bewonen en er nog thans vreemder zijn dan een Patagoniër! Welnu, Vlaanderen is aan de mannen van onzen tijd; zij dragen in hen de idealen, de verzuchtingen, de betrachtingen van de nieuw opgestane geslachten; zij verlichten de nieuwe wegen, die ons volk bewandelt en met hen gaan wij hoopvol de toekomst te gemoet, de toekemst van het herboren Viaamsche land. Daarom blijven we schouder aan schouder hand in hand, eischend wat toch ons volk zal bekomen, trots aileri, trots allesDe Viaamsche Hoogeschool GEGEVEN DOOR PROGRAM M A Om 11 ure Aankomst der Turners in de Statie en ontvangst door het Stadsmuziek. Om 113/4 ureOptocht door de Stad langs de Yperstraat, Markt, Vlamingstraat, Ber- tenplaats, Boeschepestraat, O. L. Vrouw kruis, Casselstraat, Noordstraat, Gasthuis straat en Groote Markt. Om 12 ure Concert op de Groote Markt. Om 2 1/2 ure: Turnoefeningen op de Markt. 1. Voorstelling der Turners; 2. Reeks ge zamenlijke' oefeningen met muziek, (prijs- nummer van den wedstrijd van Si Quentin) 3. Gymnastiekoefeningen op de toestellen Groot vaderlandsch tornooi met geweren Knodsenwerk met muziek (drie groepen samenoefeningen met knodsen, massues); Acrobatische oefeningen door de gebroe ders Decottignies7. Samenoefeningen met geweren, in voege bij 't leger8. Vrije gezamenlijke oefeningen met hallères S). Reeks pyramiden door al de Turners. Om 5 ureOpstijging van twee luchtballons. In den eenen zal plaats nemen M. Dumortier en in den aoderen de jongste luchtreizigers der wereld. Dumortier Oscar, 10 jaar en Dumortier Yvonne, 8 jaar. Om 6 ureConcert op de Groote Markt te geven door de Stadsharmonie. Stukken die zullen uitgevoerd worden. 1. Forward, ruarche, Menzel. 2. Tancrède, ouverture, Rossini. 3. Les Pasloureau.r, polka voor 2 fluiten, Ruelle. 4. Freyschutz, mosaique Van Weber. 5. Un doux rêve, valse, Eilenberg. 6. Marche de nuit, Fr. Popy. Het Turnfeest dat de katholieke Schermersgilde van Rousselare, ten getalle van 80 leden, alhier heden komt geven belooft een grooten bijval te hebben. Over eenige weken gaven zij te Rousselare hetzelfde feest en onze stadsgenooten die dit bijwoonden spreken met den meesten lof over de verschillende oefeningen die aldaar opgevoerd werden mar cher, pyramieden, kolvenspel, schermoefeniogen, enz. Her. opstijgen der twee luchtballen en de twee concerten zullen het feest verheffen en geen twijfel, of, indien het weder gunstig is, zal er te Poperinghe op heden vele volk zijn. Aan tie Inwoners van Popei'in^Iie. Sla nooit, voerman, want uw brutaal handelen heeft altijd een verkeerd uitwerk sel Zoo besloot men onlangs het pleidooi tegen dierenmishandeling. En onze lezers keuren die zienswijze ten volle goed. Weet dan, voerman, dat uwe stem, kort en gebiedend, trouw wordt aan hoord, terwijl gij integendeel uw gezag ver liest als ge niet kalm blijft, en gij daaren boven gevaar loopt harder stampen te ontvangen dan de zweepslagen die ge uit deelt, want, zooals de dichter zegt Als macht gaat boven recht En vóórreedt gaat vóór recht Dan komt er van het recht Ten slotte niets terecht. Gij, lezer die gewoonlijk met dieren om gaat, zoudt nooit mogen vergeten, dat mis hand; Iden mot tegenzin werken, dat ze leeren veinzen, dat ze weldra gebukt gaan nder dwang in plaats van aan u verknokt te zijn door de liefde. Er was iu hen een soort nederige waardigheid, en gij vondt het gepaste woord niet om dezelve te stree- len. In stede van te veredelen, hebt ge ver nederd. Gij wildet gediend worden, en ge haai want wie gediend wil worden, moet zich weten te doen helpen, en die helpt,, bemint. Den mensch dienen, moet voor de dieren iets groot, iets schoon zijn, iets eerbaar, zooals de mensch er eene eer in stelt som mige groote prinsen dienstig te wezen. Bestudeer de dieren zooals wij zoo dikwijls en zoo gaarne doen gij zult ver stomd staan bij het zien hoe meuschelijk de beesten worden zoodra ze niet brutaal wor den behandeld. Dit is ook wat we moeten voorhouden aaii alwie met dieren omgaatde minste voerman moet weten dat hij de koning zijner paarden, en geenszins hun dwingeland is. Wij moeten zijn ambacht in zijn oogen en in die van een ander verheffen, hem leeren dat hij, hoe nietig ook, grootsche hoedanigheden aan den dag kan leggen, dat hij, als hij zijne dieren begrijpt, zoo groot is als wie ook. Want het volstaat niet met te zeggen dat welbegrepen goedheid jegens de dieren het beste raiddel is om er alles van te bekomen door hen te mishandelen, onteeren wij ons- zelven. Ziet de geschiedenis der volken na al de vórsten, wier wreedaardigheid hunne vol keren bedroefde, waren, in hunne jeugd, boosaardig tegenover de dieren. Lafheid is de tweelingzuster der wreed heid gelijk goedheid met moed gepaard gaat. Want de gevolgen uwer onbedachte euveldaad zijn eene ramp voor het land Wie één vogel verjaagt, roept duizenden wormen en schadelijk gedoe over velden en vruchten. Wie één nest rooft brengt tien tallen van weldoeners tot zwijgen. Is het dan niet edelmoediger den vogel aan te lokken in uwen hof, en de muziek te genieten van dien kleinen en toch zoo groo ten dichter? Rodolf Penne. De grootste keus van meubels en stoe len in alle sla°f en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar bij Sansen-üecorle, 15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe. Als ik wreed tegenover de dieren moest zijn, zou ik, in plaats van er mij door om ringd te zien, ze mij zien ontvluchten en t zou me voorkomen als woonde ik in eene woestenij, tramers het gezelschap der dieren vervroolijkt, ondersteunt en verfraait ons leven. Zij begeleiden ods bij eiken stap dien wij doen 't zij dat het de waakzame schapers hond is, die ons vergezelt, 't zij dat het de lieftallige Mirza is, die keffend tegen de kinderen opdartelt Zoolang ons nog een hond overblijft, zijn we noch alleen, noch verlaten. Denk maar aan het van kou bibberend hondje van den blinden bedelaar... De wereld dient een lachend verlokkend oord te zijn, waar, gelijk op de schilderijen der primitieven, de dieren lustig grazen, de hert weidt op de deining en de vogelen het bosch verlevendigen. Wie is er die daar geen behagen in schept Wie, die het nare, droevige alleenzijn verkiest? Dat kan immers geen redelijk mensch zijn? En hier zijn we gekomen, vriend lezer, waar ik u brengen wilde tot de vogelbe scherming De dagen zijn gelengd, de kou heeft afge nomen, de natuur ontluikt. Laten wij zor gen dat het lied van den vogel ongedeerd alom weerschalleWant waar dat ontbreekt heerscht droefenis. Tevergeefs zendt de koesterende zon hare weldoende stralen over den zwangeren akker, tevergeefs zucht en breekt de vruchtbare grond er drukt op het land schap een looden stilte, een geheimzinnige rust, een pijnlijk zwijgen zoolang niet do vogelen op tak en twijg hun schalmei be spelen en ons hart ontroeren door den water slag van hun gepluimden gorgel. Geen vogelen gevangen, geen nesten ge roofd, o kinderen van den buiten Geen steer.en geworpen, geen klemmen gespan nen, o menschen van stad Frankrijk. Men schat op meer dan 25 miljoen fr. de schade, in de Fransche wijnstreken, door de woelmakers veroor zaakt. Meer dan 100 huizen werden in brand gestoken of bij middel van dynamiet vernield. I)e verraderlijke cinematograaf Decinematograaf zal weldra eene belangrijke rol vervullen bij opstootjes om het gerecht toe te laten plichtigen en getuigen te her kennen. Zoo meldt Le Temps dat een cinema- tografist den opstand en de branden te Ay, in Champagne, bijwoonde. Het parket verzocht hem de genomen photographiën te vergrooten en in den cine matograaf te vertoonen. De uitslag was dat talrijke personen die in de gevangenis zijn, herkend werden als daders. Bovendien werden nog vier persoDen in hechtenis genomen ten gevolge van hunne verbeeldingen in de cinema. De saboteurs. Zondag nacht werden op de spoorlijn van Roebaais naar Rijssel, 55 telefoon- en telegraafdraden overgesne den, do statie van Croix aldus geheel afzon derend. De draden om de seinen te doen werken, werden insgelijks overgesneden. Te Fiers-Breucq, op den weg van Roebaais naar Rijssel werden ook 32 draden overge- rukt. De gendarmerie van Roebaais heeft ter plaats een revolutionair plakschrift ge vonden. in^eianri.Pianos le Londen. Eene statistiek over de pianos van Londen stelde vast dat de Engelsche hoofdstad er 988,712 telt. Het aantal pianomakers be draagt 170 en 90,000 komen er jaarlijks uit hunne frabrieken, wat het gebruik van 100.000 olifantstanden vergt. Dnitsclilaml. School voor dieven. De policie van Berlijn heeft eene school voor dieven ontdekt. Niets ontbrak in het gesticht en de leeraars waren op de hoogte van hunne taak. Het lokaal was niet weel derig ingerichtde lessen werden gegeven in eenen kelder. De bestuurder, die reeds meermalen veroordeeld werd, is een door trapte schurk. Hij gaf goede lesseD, waar voor hij moest vergoed worden. Hij eischte van zijne leerlingen eene vaste som voor voeding en onderhoud, alsook een deel van de opbrengst der diefstallen welke zij op zijnen raad pleegden. Wanneer dan hunne proefjaren uit waren, voorzag iiij hun van valscho papieren en uitmuntende certifi- katen. i&tiMlauii. Rituèele moord. Te Kiew heeft men het lijk gevonden van een 12jarigen knaap, die met 45 messteken door kerfd en doodgebloed was. Het volk beweert dat men te doen heeft met eene rituëele moord, door joden gepleegd. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen depot: Apotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt, 18, POPERINGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1