NIEUWSBLAD VOOR POPfRINGHE HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Degöbte, Poperinghe GrootenM&uiielwinkel ZUIVERE NICOTINE Een Schot in den Rug verschijnende den Zaterdag namiddag. ZAAILANDEN, NIEUWS UIT BEhGlE. Zondag 28Mei ign. 5 Centiemen. 7e /aar. N* 26 ANNONCEN wÊM INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinglie Op grondgebied van Poperinglie Buitenland 4,69 fr Uitgever, VALERE SA NSEN, Boek- en steendrukker, Gnsthuisstmnt, 15, Boperinghe. Wekelijksche Almanak.—Mei-Juni. Zon op. Zon ond. SY0EN te Loo, en BACQUAERT te Poperinghe. OVERSLAG: Dinsdag 3öl/Iei 1911 AAN DE HOPPEKWEEKERS. Een teeken des tijds. Ouderdomspensioenen, Behandeling van paard en Sokomotief. BIIITFMïéÜNNsnU NTCTMK g^k aan werk, voortkomende door den dl ff,stJ,e Donderdag plaats. Groot was he DUIlEjlÜttjilJDUJl JllEUUp.ftilstan.i der zaken, welke zich in de laatste ftal lefhebbers dat opgekomon was, want SSKSSSSggïSg Deit drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen /olgens overeenkomst. Eerste Taps, Boliingen ca tlerhergkermissen worden" ingelijfd mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. liet recht, annoncen 0/ artikels te weigeren is ■voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht, aan Koslolooze inlassching van twee Herbergfoesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. ^DRHKSUi Rji sa3flGaaQaastaM£GMSSMMMHBtHBBKaHnaHMnaaMi Zondag 28 H. Augustinus, Claudia, G. Germauus. 3 u. 41 m. 7 u. 40 m. Maandag 29 H. Maxi mus. 3 40 7 41 Dinsdag 30 H. Ferdinandus, Felix. 3 39 7 42 Woensdag 31 H. Angela Merici. Amelia, Petroniila. 3 38 7 43 Donderdag 1 H. Laura, Theobald us. 3 37 7 41 Vrijdag 9 H. Eugenius, Marcellinus. 3 36 7 45 Zaterdag 3 H. Clotildis. THg. 3 35 7 47 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Vrijdag 5 Mei, ten 1 ure 14 minuten 's namiddags. Zaterdag 13 Mei, ten 6 ure 10 minuten s' morgens. Zondag 21 Mei, ten 9 ure 23 minuten 's morgens. Zondag 28 Mei, ten 6 ure 24 minuten 's morgens. Kantoren van de Notarissen TE WESTVLETERKN ter Herberg-Brouwerie 'T GROEN HUIS - om 2 ure, van Gemeente Westvleteren, GOEOË WOONHUIZEN Id AV S4 1 E> 14 Ni Niaar ingesteld in afzonderlijke koopen: 49.225 fr. Uil oorzaak van vertrek. Uit ter hand te koopen of over te nemen in vollen bloei, met ruime werkplaatsen, magazijnen en achterpoort, ('YPIill, Rijselstraat nr 88. Bewoond- door den eigenaar M1' Oscar Seeghers Lambert. Voordeelige en gemakkelijke voorwaarden. Voor alle inlichtingen zich te hngPverT hij den Notaris Rutaye, t'Yper, I)e Ilaerno- straat, nr 4. TE BEKOMEN BIJ KXIEHIE LI1BBE, TABAKFABRIKANT TE POPERINGHE, gewaarborgd op factuur TABAKSTEERTEN en RIBBEN alsook AFVAL aan voordeelige prijzen. Waar is de mensch op de wereld die t< vreden is in zijn lot? Helaas,eenieder klaagt Rijken klagen over te weinig percent van hunne duitenvetbetaalde beambten over overlast van werk; mager betaalden, dat zij de twee einden des jaars niet aaneen kunnen krijgen boeren klagen over de liooge huren van knechten en meiden, het natte of drooge weder; herbergiers over schaarschheid der klanten; winkeliers over de concurrentie; nijveraars over hooge lasten en alle dagen mindere verdienstenwerklieden over te weinig loon en (e veel werk. Zij die niet klagen, dat zijn de trams en ijzerenwegen, maar die sluiten hunne reke ningen met miljoenen boni's en nogthans zijn de klachten van het personeel over een karig loon niet minder, alhoewel reeds eene groote verbetering op de Staatsijzerenwegen is geschied. 52 Mengelwerk van -DE POPERiNGHENAAR- oorspronkelijk verhaal door HEADKIU UEZElftE. Eene andere categorie van menschen, die niet meer kunnen klagen, omdat zij door de groote macht bijna den nek zijn omgedraaid, dat zijn de kleine neringdoepers. Hier blijft het spreekwoord waarheid De groote vissollen eten do kleine op Men heeft geschreven en gewreven en vetbetaalde komiteiten benoemd om de kleine nering te redden, doch alles zonder uitwerksel. t Is alzoo dat, waar wij gaan of keeren, wij ons altoos bij klagende en ontevredene menschen bevinden. En als men weet dat uit de ontevredenheid het ongeluk wordt gebo ren, dan gevoelen wij welk een geluk het, is, een gezin, waar de groote schat tevreden heid - heerscht, te mogen binnen treden. Keizer, Koning, Edelman, Rijkaard en wie hij ook zij, zijn in hunne grillen van ontevredenheid ongelukkiger dan een werk man, die het vorstand heeft Gods water over Gods gronden te laten loopenwant niemand ter wereld kan een stroom, al is hij van water, vuur of volksverzuchtingen tegen houden. De grootste vijand van al de klagers is voorzeker de zucht paar weelde, naar ver maken, naar reizen en geld verbrassen op allerlei gebied. Men let niet genoeg op de kleintjes .en vergeet heispreekwoord Wie het kleine niet eert, Is het groote niet weerd Ziet eens rond u lezers, en spiegelt u eens in de aangehaalde volksspreuk. Iemand mot 3 tot 5000 frank jaarwedde ziet geen uitweg, kan de eindjes niet aan eikaar knoopen en leeft daarenboven in oen huis nf in eer»; hel van ontevredenheidtwee andere per sonen hebben mindere inkomsten, verschil len in alle punten d'een martelt zich dood en d'andere vliegt door de wereld. De oor zaak is meestendeels in de goede huisvrouw, het groot richtsnoer van handel en wandel, van vrede en geluk. Wat de goede stuurman is voor het schip, dat moet de vrouw zijn voor het huishonden. Waar de vrouw dun scepter zwaait, daar is de man koning, daar gaat alles op rolletjes; waar de vrouw in tegendeel haren tijd met beuzel verspeelt en te lui is om tiare handen uit te steken, daar gaat alles om zeep. al komen zelfs verdien sten of geld met den wagon binnen In geen enkel land der wereld wordt meer gedaan voor de volksklas dan in België. Jaarlijks geeft het land 28 miljoen uit voor degenen die zich een appeltje willen bewa ren tegen den ouden dag. En alhoewel de Staat in België op volks- gebied.veel milddadiger is dan in Buitschland Frankrijk en alle andere landen van Europa, zullen er toch nog altoos menschen zijn die hem betichten van hardvochtigheid. Dit is eenmaal zoo en het zal altoos zoo blijven. Ondank is 's werelds loon, en degen die de welvaart moet brengen voor iedereen is nog niet geboren. Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar te maken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal ophouwen, en sedert Februari voor 3 maanden, het huis bewoon van Mad. We Louis Ramoen en Binders, aaD den anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT-FREMAULT, GOUDEN SCHOEN Veurneslraat, POPERINGHE. Op Zondag laatst, 21 Mei, was er in Re gemeenteschool van stad vergadering vrför deleden derlijfrentkas De Voorzienigheid." Die maatschappij, gesticht in 1898, hééft voorzeker veel goed te weeg gebracht bij onze stadsgenoten en hen in de gelegenheid gesteld, mits geringe jaarlijksche stortingen, een redelijk pensioen te verleenen 't zij ;t^n 55, 60 of 65 jaar. In Mei 1900 is er eene pensioenwet ge stemd geweest en hierdoor kregen de plr- sonen, geboren vóór 1843, een pensioen van 65 fr. en dat zonder storting te doen. Dezen van 1843, 44 en 45 moesten eene sonubu van 18 fr. storten, wilden zij het pensioen van 65 fr. genieten. In ons blad De Por: ringhenaar hebben wij ieder jaar herin nerd aan die personen dat zij zonder storting te doen geen pensioen konden genieten. Gelukkiglijk hebben meest al onze stads genoten naar ons geluisterd en alzoo be- statigea wij dat het getal personeo, die de storting niet gedaan hebben zeer gering is. Alzoo zijn er in onze stad 597 personen die hun pensioen van 65 fr. bobben en dat maakt een schoon geschenk van 38.805 fr. dat jaarlijks gegeven wordt door ons Ka tholiek Bestier aan de personen die vóór 31 December 1910 vijf en zestig jaar oud zijn. Ook dikwijls hebben wij de personen, geboren na 1845, opgewekt om lid te worden van de lijfrentkas. Wij hebben gezegd en aangedrongen opdat eenieder stortingen zou doen, wel overtuigd als wij waren, dat zonder persoonlijke stortingen geene pen sioenen zouden verleend worden Da Slaat geeft groote toelagen en helpt den spaar- zamen burger zich oen schoon pensioen te maken door het verleenen van groote toelagen. Ook vele verstandige Balgen hebben dat verstaan en van die gelegenheid gebruik gemaakt om in de lijfrentkas te treden, want pensioenmaatschappijen bestaan er in al de gemeenten van geheel het land. Hot getal aangeslotenen bij de lijfrentkas is oneindig veel toegenomen sedert eenige jaren: In 1899 waren er in 't land 168.000 aan- ityimi i |.pp»i "l loom vua se stemming der wet) waren er 227.800 aangeslotenen, die te zamen 2.500.000 fr. stortten, en voor toelage kregen van Staat de somme van 1 198.136 fr. In 1905 waren er 541.014 aangeslotenen, die gezamenlijk stortten 6.858.000 fr. en aan wie de Staat toelage verleende van 4 699.232 fr. In 1909 waren er 650.000 aangeslotenen, die gezamentlijk stortten 8.615.080 fr. i die voor toelage ontvingen van Staat 640.994 fr. En op 31 December 1910 waren er 1140.000 aangeslotenen. Is dit niet troostend En merkt wel op dat de koolmijners in dit getal niet begrepen zijn. Zoo men rekening houdt van de Staats bedienden en van al dezen, voor wie het niet noodig is een pensioen aan te werven, dan mag men bevestigen dat 80 °/0 der aan- sluitbare bevolking bij de lijfrentkas is aangesloten. En is het ook alzoo in onze stad Door het lezen van 't verslag vernemen wij dat er deelmaken van onze pensioenkas De Voorzienigheid 217 Mannen, 380 vrouwen en 236 kinders, dat maakt te zamen 833 leden. Door die leden is er gestort geweest 541 fr. De Staat heeft voor toelage ge geven 5680 fr., de Provincie 1089,10 fr., de Gemeente 660,90 fr. Dat maakt te zamen 14.971 fr. die gestort wordt op de boekjes van die leden. Bitter klein is het getal leden, gezien onze bevolking van 11 000 zielen. Voorzeker zullen velen onzer stadsgenoten binnen korte jaren spijtig zijn niet vroeger ia eene lijfrent kas getreden te zijn, en alzoo niet hebben willen genieten van al de opofferingen die het Staatsbestuur doet voor de menschen die eene persoonlijke ,opollëring willen nemen om zich een pensioen te verschaffen. Verbeteringen zullen er nog gebracht worden aan de pensioenwet van Mei 1900, veel personen zullen dan ook de voordeelen dier wet willen genieten maar dat men wel in acht neme dat de verlorene jaren niet kunnen ingehaald worden. De werkman en mag niet willen dat de heropbeuring van zijn toestand alleenlijk door tussehenkoinst van den Staat ver wezenlijkt worde. Dat is onmogelijk en dat doet den werkman niet opkomen. Helpt u zelve, zoo helpt u God. De Staat moet, uit plicht, tusschenkomen en hulpe bieden, maar bovenal 't is de werkman zelve die moet werken tot bet herwinnen zijner weerdigheid en het heropbeuren van zijnen toestand. Men mag dus niet meer rekenen dat de Staat pensioenen zal verleenen zonder de persoonlijke medewerking en daarom is 't dat eenieder van nu af moet zorgen, wil hij het zich later niet hekiagen. Wij verhopen dal onze Medeburgers eens de kwestie der pensioenen zullen over wegen en, zonder uitstel, lid zullen worden der lijfrentkas. Brengt een locomotief den trein niet vooruit, onverwijld haalt men een tweede en haakt, die er bij blijft een paard met een te zwaren last steken, men slaat er eenvoudig op los. Het ijzeren vervoermiddel moet zorgvuldig van voldoende kolenvoedsel voorzien worden het trekdier sleept soms de grootste vrachten, zonder genoeg geëien te hebben. machien moet altijd schoon, zuiver en gesneerd zijn het paard derft daarem tegen dikwerf de meest noodzakelijke ver zorging, zelfs snijdt men het den staart af, het reiiige hulpmiddel, waarmede het zich van de venijnige vliegen bevrijden kan. De spoortrein rijdt op gladde, effen rails liet paard wordt gedwongen, als het «enigszins kan, zijne zware kar langs slechte tot deze vlucht. Duizenden en,duizenden toe-j Het lichaam wordt krachtig, beter ge- schouwers woonden deze hij. Ten 5.10 ver-[schikt tot den arbeid, en zoo haastig niet hief zich de eerste juchtvlieger,'t was Andréj vermoeid. Beaumont. 5 Minuten later vertrekt Garros Welke lieden moeten TLIEOBROMA en de derde, Gilbert, ten 5.30, alle drie op [nemen. een vlak Bleriot. 1. Gezonde lieden die moeten overwerken, Maurice Garnier vertrekt ten 6 15 om|iastigen arbeid verrichten of in ongezonde onmiddelijk weer neer te dalen. Vedrines[bedieningen, bijzonder vatbaar zijn om be- vertrekt ook en stuikt ten gronde op twee[smettelijke ziekten te betrappen, meters van het volk. 2. Al dogenen, die uit, hoofde van overar- Daarna had een schrikkelijk ongeluk beid, verdriet, hoofdbreking in eenen staat plaats. Toen de vlieger Train met zijn inono-i van geestestraagheid en algemeene moede- plan opsteeg, werd hij aanstonds gewaar loosheid gekomen zijn en de noodzakelijke- dat zijn toestel te zwaar geladen was enjheid van een sterkend geneesmiddel gevoe- dat er iets aan zijn motor haperde. Hij ten. meende neder te dalen, docli terwijl hij 3. Zieke lieden, teringlijders, zenuwlij- zijuen pisttoer aflegde om naar hef vertrek- ders, vermagerde, uitgemergelde lieden, punt weer te keeren, was het publiek op j al degenen die krachteloos afgemat ten ein- iiet vliegplein zelf gedrongen. Een troep de raad zijn. kurassiers werd uitgezonden om die toe schouwers achteruit te drijven. Train, die reeds aan 't neerdalen was, bemerkte nog bij tijds de knrassiers, die zich voor hem bevonden en waarop hij on vermijdelijk ging botsen. Om eene ramp te vermijden, zwenkte hij links en trof aldus een groepje van een vijftigtal personen, die achter de ruiters stonden en die hij niet had kunnen zien. Tusschen die nieuws gierigen bevonden zich de ministers Monis en Berteaux. Deze laatste werd door de Waar kan men T11EOBROMA krijgen Te verkrijgen bij IY1. MONTEYlNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij M. LI80TTE, apotheker op de Botermarkt, te Yperen STADSNIEUWS. -- De bevolking onzer Stad.Volgens schroef getroffen, die hem een arm afsneed, de tienjaarlijksche volksoptelling geTaan en onder het neergoffend vhegmachien dood- metJDeceJm5er 1910 en waarvan tie vol- gepleUerd. M. Moms werd m het gelaat ledi optellinffen nu komen geëindigd te getroffen door den rechtervleugel van dvn|„,„j3„„ o,% i I worden, telt onze sta 1 nu 11,307 inwoners, het rechterbeen gebroken TOl dei>wijzeverdeeld ziekpn van rip sp.hmp.f liripl J Mannen Vrouwen Gezinnen In stad: 2511 3211 1403 buiten stad; 2890 2695 1234 monoplan en door een der wieken van de schroef. Brie andere overheden werden nog erg gekwetst. Deze ramp veroorzaakte een onbeschrijf lijke woeling. M. Monis is aan de beterhand. Men schat do toeschouwers die te Issy- les-Moulineaux het vertrek gingen bijwonen op 1 miliioen. Het weder was niet schoon, maar toch voldoende. Bs dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan Totaal: 5401 5906 2637 De laatste optelling voor deze gaf een totaal van 11,635 inwoners. Er is dus eene vermindering van 328 inwoners. De grootste keus van meubels en stoe- verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch- j km in alle slag en prijzen, is voorzeker te tans overal te verkrijgen aan dien prijs. [verkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte, Depót bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. J15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe. Wroet Hertogdom Liueuiburg. Willie Hapson was vrij ongeduldig en daarbij zeer kort van stof, dat hij wcI zooveel met teekens als met woorden de bevelen herhaalde, die de kapitein hem gaf Die teekenen waren zeer veelbeduidend en doelmatig, immers met vuist en voet werden zij den tragen of dommen bootsman te verstaan gegeven, en wee hem, die niet rap gehoorzamen kon Welras had hij den kwartiermeester Willie Hapson zeer goed begrepen. Had nu de nieuwe matroos Bruno Daeltjens een zeer slecht begrip of verstond hij niets van wat hem werd bevolen Althans is 't zeker dat, wanneer zijne mak kers in het want der masten vlogen, Bruno daar bleef staan, onbeweeglijk en gansch verbaasd en bedremmeld. Dit zag de kwartiermeester Hapson met innig misnoegen. Eerstens stond het guit achtig uitzicht van den gewezen wilddief den eerlijken bootsman niet aan en daarbij hij kon maar niet de handelwijze van den kerel begrijpen, die zich als matroos had aangeboden en nog niet eens in staat was zich' op het slingerende schip behoorlijk recht te hou ten. De stroeve kwartiermeester naderde den werkloozen snuiter snel en brommend. Hij keek hem met de zwarte oogjes doorborend aan en brulde Aoh, Fox, Forward! Hewat wilt ge, kameraad vroeg Bruno Daeltjens zeer verlegen en zoetsappig. Very good! Klim op Ho Yes Klim op Waar naartoe Maar spitsboefdaar omhoog zet de zeilen bij Ik daarheen, om nek en bek te breken steende Bruno Daeltjens achteruitdeinzend Bij Jové!... Wat fielt!... loeide de toornig wordende kwartiermeester. Daar schobbejak VooruitForward En met goedgemikten greep had hij den bedremmeiden wilddief vastgesnakt en, hem half omdraaiend, plantte hij hem de zware leers zeer onzacht op het gevleeschde on derdeel, wat lager dan de ruggraat. Dit was een zijner meest veelbeduidende teekenen. Bruno Daeltjens vloog vijf passen verder en kwam tegen eenen stapel touwwerk te recht, welke hinderpaal hem tegenhield en plotselings zijn evenwicht deed verliezen onder 't uitbundig gelach van de matrozen die niet weinig pret hadden met hetgeen den nieuweling overkwam. Edoch was deze in hevige gramschap geschoten. Hij scharrelde rap op en meende den sar rond lachenden kwartiermeester te lijve te vliegen Maar dit bekwam hem slecht. Immers daar kreeg de driemaster eensklaps een hevigen windslag in de uitgespreide zeilen en snel vooruitvliegend, door de rollende baren erg b roerd en geschommeld, werd het zoo moeilijk op zijn dek goed recht te blijven, dat Bruno Daeltjens, nauwelijks op gekropen, terur met zwaren slag van de been werd gegooid De uitbundige vroolijkheid der scheep: lieden, die middelerwijl uit de masten waren nedergedaald, kende geene palen meer, en de nieuweling werd door zijne makkers met overvloedige jolige kwink slagen overladen. Bruno Daeltjens had zich nog al men aan laats ten Wie kan de diepe waarheid dezer schetst kind trok al lachende het geweer af. Het ontkennen Alhoewel hot gelukkig niet aan uitwerksel was vrees dijk. uitzonderingen ontbreekt, moet toch erkend Amerika worden, dat over het algemeen aan leven- volgens et,.. .JL, lo wulo looze machienen veel meer aandacht, tijd de Charity Organisation Society, wordt het Lal bew en geld geschonken wordt, dan aan levende aantalarröe mênschen in New-York, de stad en gevoelende werkdieren. der miljonnairs, elk jaar grootereinde ver- Is dat menschel ijk, of schandelijk Helpt leden ja;lr W;1re'n ermeer §an lu0.000 armen mede, dat du anders worde. Vöór de eerste 4 maanden van 't jaar ont- B>« Muikvrij Van Tieghem - Dupont, ving de maatschappij driemaal meer bulp- Rousselaere, blijft BI TTER maar is zuiver. aanvragen'dan tijdens de overeenstemmende periode van 't vorige jaar. De hoofdoorzaak van die armoede moet a worden gezocht in hetL-,1? vv tijden in de Vereer,igde Staten voordeden. !leze maatschappij, «lank den lever van de r llieeren van t Bestuur, ziet gedurig het *i,;n uitwerkselen vitii [getal zijner leden aangroeien. M. Georges TBIEOltltOMA. Van de eerste dagen j Dupont, die verleden jaar koning geschoten dat men liet gebruikt, wordt de bloedson - had, heeft alweer het geluk gehad den loop gemakkelijker, de ademhaling dieper koningvogel af te schieten. Zondag ten 5 ure's morgens hadden telen sterker, het gedacht helderder, het ge j Mochten wij hem aanstaande jaar als Issy-les-Moulin'éaux de toebereidselen plaats heugen scherper, de zintuigen fijner. keizer kunnen uitroepen (frankrijk. Koers Parijs-Madrid. Schrikkelijk ongeluk bij het vertrek uit Parijs. Een minister gedood een ander minister en verscheidene per sonen gekwetst. bezeerd en de pijn, gepaard met den toorn, door den spot der matrozen aangevuurd, deed den wildstrooper als razend worden. Hij scharrelde loeiend op en wierp zich op den verrasten kwartiermeester, dien hij een gevoeligen vuistslag onverhoeds in het open gelaat toebracht. Demi! (1) brieschte deze vooruit springend, en hij greep met zijne zware matrozen vuisten den schok kenden boef zoo onzacht aan, dat hij het uitkreet als een kind. God gracious me! brulde de kwar tiermeester. Schelm! Hondengebroed!Spits boef! Ik zal u een dansje leeren, oh ges En hij sleepte den sidderenden sciiur naar den kapitein, die met gefronste wenk brauwen dat tooneel had afgezien, en wierp met geweld den halfdoodon Bruno Daeltjen voor zijne voeten Bij Jové! dat is geen zeeman riep de kwartiermeester uit. Hij wil. noch kan niet in den mast, en is zelfs niet bekwaam voet op dek te houden. - Stopt hem in de ijzers vastgebood de kapitein. En nauwelijks was dit bevel gegeven, of de manschap, uiterst toornig om de beleed! gende mishandeling, die hun kwartier meester had onderstaan, dien zij. ondank zijne ruwe handelwijze, allen beminden, de forsclie matrozen grepen met drie te gelijk den schrikvollen wilddief vast, en sleepten hem gezwind vandaar, nadat de nog woe dende Willie Hapson zijne pruim tabak uit dun mond had gehaald en ze natweg. plet send in het vertrokken gezicht van den schuwen strooper had gegooid. Onder het gejoel en gelach der matrozen werd Bruno Daeltjens weggesleurd en i het onderruim in de ijzers gezet. Alzoo mocht de wilddief zijne eerste zeereis beginnen, erg (i) Duivel. ..v. .«„«vin Aardige vondst.Vrijdag morgen machinist luomeerslf'? ene pfïfèf vttfP 7~ nkauid den Verloren ftosL'imfnj ^Bn "VÉfe burg, heeft een 25jarige dienstmeid uil gevonden waarvan de plaat het nummer Metz haar kindje, 6 weken oud, levend wil-138437 droeg. De politie onderzoekt hoe die bekwaamheid hebben afgelegd het paan! ziet men vaak aan lieden toevertrouwd, die niet anders kunnen dan ranselen. ien i)t>g;aven. Gelukkig hoorde een werkman I De locomotief moet precies op tijd ver- wieht schreeuwen en kon liet nog bijI trekken de nalatige voerman zit, zóólang !dds up de aarc[e ophalen. Zij had zich vanl het hem goed dunkt, in de kroeg en haah h|aaI, kind wjuen ontmaken, omdat zij er ervolgens den verloren tijd m door zijn niet in ge!ulu was hel in een geslicht te paard met zweepslagen tot verdubbelden p]aats<jn. Vroeger reeds is zij tot een jaar] poed aan te zetten. gevang veroordeeld geweest om haar eerste geween leerling van ons gepatronneerd Als de machien gebroken is komt y.ij lnkind vermoord te hebbun Icollegie en mijnen-ingenieur der Leuvensche werkplaats-en wordt nauwkeurig na- I lioogeschool, is bij koninklijk besluit benoemd gezien is het paard ongesteld, de zweep Hngeland, Akelig drama. T°|iot ingenieur van 2e klas bij het beheer der dokter en geneesmiddel te gelijk, [Greenwich (Connecticutheeft een rijke [mijnen te Charleroi. Is de locomotief versleten oii onbruikbaar pachter,lYed.Husted,zijn7jurrg zoontje, eenI Trilphhntp.r Hpt R_tll„p dpr M„, e worden, men stelt haar buiten dienst zorgvuldig geladen geweer in de hand gege-1 inieguou tiei_pesiuur ner me, het oude velo daar gekomen is. Een rosse hondmet witte vlekken en [korten steert is tehuis bij Jules Depuydt, I Bosseboomhoek. BenoemingDe heer O. Verbouwe, Ie en afgebeulde paard ver^achtord venen deh krn^ onto vc^wendsel van g«£l n de meest biedende, die het tot den te spelen, op zich doen schieten. 1 dr uppel bloed uilbuik IHij hield zijn hoofd voor den loop en het om - £teü jia tz!j ^Maandag 22" dezer tot en met 15n Juni, den verkoop van inlegboter zal doen. Gezien het gunstige tijdstip van het jaar, is het Bestuur in staat Armoede in New- York. i van iedereen aan de gunstigste voorwaarden Volgens een verslag, afgekondigd door [te bedienen van boter die gansch het jaar Er wordt maar 's namiddags van 2 tot 5 uren boter uitbesteld. De KoningschietingIn de hand boogmaatschappij Sint Sebastiaan - had Zondag laatst de koningschieling plaats. M Joseph Derand, schoot den oppervogel af. In du maatschappij Willem-Teil had Inderwaarheid, hij had geen geluk. [door de groote en rijke straten, wijl hijI Traagzaam, met het hoofd gebogen, ging Neen, geen liet minste, want, wanneer alles, pracht en rijkdom, met vochtigen [de schelm door de straat en zoodanig was hij na eenige dagen uit de ijzers werd ge- blik en hangende lip bezag. [hij in gedachten verslonden, dat hij bijna laten en het dek van 't vaartuig mocht Eensklaps verschrok hij en bleef met L- nen man te lijve liep, die eene doos over- betreden, dan werd hij met spot en hoon gapenden mond en wijd opengesperde oogen reikte aan eene huismeid, welke hem overladen door al wat zich op de Forwarddaar staan. I zooeven de deur had geopend en aan wie de bevond, en door den kapitein minachtend] Alle stroppen kan dit zijn vroegJboodschapdoener zegde en versmadend bejegend, om met het vuil- hij zichzelven af. Arnold Van Helmen... I Dit is voor jufvrouw Van Helmen, ste en laagste.scheepswerk te worden gelast, j zou dit wel j Hevig deed dit woord den verbaasden Bruno Daeltjens, die het zich bloedig Immers, de fielt had de koperen plaat in j Bruno opschrikken. Weihoe, woonde daar berouwde ooit op dat verwenschte schip liet oog gekregen van het huis van den nu ook-eene jufvrouw Van Helmen P Maar eene plaats te hebben verkozen, had ge-| koopman Arnold Van Helmen [daar herinnerde de schurk dat hij te Rijssel durende de gansche lange overvaart, niet] Ja,'t kon niet anders of een bloedverwant j weleer vernomen had, dat de zaakwaar- weinig onaangenaamheden te verdragen, van den zelfmoordenaar Guido Van Helmennemer, Guido Van Helmen, drie dochters daar hij de speelbal was en den zonden bok J moest daar verblijven, zoo meende het dei had... Zou die jufvrouw wel eene van die der gansche bemanning, die den schuwen strooper, en hij stapte morrend vandaar, drie zijn wildstrooper tot voorwerp nam van aller- innig opgewekt en zijnen kwaden geest! Ha rap zou de schelm dit weten, hande onverbiddelijke en erge plagerijen, [doorpeilend, om een middeltje te vinden uitj Hij naderde besloten tot de meid, die op lie lange zeereis wrerd alzoo voortgezet en die onverwachte ontdekking zijn voordeel I lie' punt was do deur weer dicht te gooien voor Bruno Daeltjens mocht zij eene ware te trekken en aan eenig geld te geraken, en hij sprak haar beleefd doch dringend aan pijnbank heeten. dat hij zoozeer vandoen had. Verschooning, hum mejufvrouw Ook was de kerel niet weinig in zijnen Immers, de kapitein der Forward had Welnu, wat is 't P knapte de meid den schik, wanneer hij vernam dat men de] hem' meer met vuistslagen en voetstampen kerel toe, dien zij van 't hoofd tot de voeten kusten van Frankrijk naderde en weldra de dan met gt reede penningen doen betalen. bezag en waarbij zij op 't ontwaren van zijn haven van Marseille zou inloopen, alwaar De wildstrooper had met die gedachten bevuild en versleten plunje minachtend den het schip eene lading had in te nemen. [een drietal straten doorgeslenterd, zichInens optrok. Niet lang duurde het dan ook of de immer liet hoofd brekende om te wete te 1 —He! mejufvrouw, hum, hier woont de Forward stevende de haven binnen vanjkomen hoe hij het aan boord zou leggen,[jonkvrouw Van Helmen, niet waar genoemde stad, en wanneer nven ontschepen om bij middel van het geheim, dat hij j Welnu, ja, wat wilt gij beet hem de mocht en kon, deed de kapitein door zijne [kende, eenige penningen los te krijgen. [korrelige dienstmeid toe. matrozen, den kwaden fielt van dek aan Hij greep grammoedig de spitse lippen j Vergeef mij, lief kind, fleemde Bruno wal brengen en hom dan rap wegjagen, saam,'balde de vuisten grimmig in de beide Daeltjens valsch loerend. Ha is dit niet de gelijk reeds verhaald is. broekzakken, waar zij verborgen waren en [dochter van den lieer Guido Van Helmen Met snellen stap liep Daeltjens de stad j morde vinnig Heisa gij zijt te nieuwsgierig en ik... binnen, daar vertraagde hij wat zijne schre- Komaan alle stroppen Zal de duivel Ho verschooning, lieve meid, prevel den om slechts traagzaam voort to stappen,[dan mij niet helpen |de Bruno huichelachtig. Ik kom Van eone murmelend bij zien zelven Lrr,r n 1 Alle duivelen, wat eene reis, wat al Hoe de duivel den wilddief hielp. avonturen! Ho, Bruno, waart gij maart De booze guit, die er maar immer op uit liever in uw bosch van Ter Wilgen ge- was om kwaad te bedrijven en laakbare man Peuh bleven Naden te plegen, zocht nog altijd voort tot [denken. De guit vervolgde hoofdschuddend en j in '.t verdorvenste hoekje van zijn hert, om j /VarfrMfe voorbehouden. traagzaam zijnen weg, daar Jiij niet wist toch een doeltreffend middeltje tot geldslaan waar naartoe, kuierde'hij gansch mismoedig te vinden. (Wordt voortgezet.) verre zeereis met... he, ja, met eone bood schap voor d« jufvrouw. Zoo, zoo, spotte de meid. Gij zijt zee- men zou het van u niet

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1