NIEUWSBLAD VOOR PORERINGHE OmSTREKEN, MAAIGRAZEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD I IfitfJSp verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen,Tapijten, In den Bazar, bij Sansbn-Decorte, Poperinghe Grooten Meubelwinkel ZUIVERE NICOTINE HUISMEUBELEN Een Schot in den Rug BUiTEflliANDSCH HIEU81S. Zondag 4" Juni iqii. 5 Centiemen. 7e laar. N* 27 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Ballingen ea llsrbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. WS WBSmWm INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Bnitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Zon op. Zon ond. I Wekelijksche Almanak. Juni. Uit ter hand te koopen of over te nemen AAN DE HOPPEKWEEKERS. aris CAS SIER S, Op Woensdag 21 Juni 1911. Een en anderover GR00TE VERKOOPING de Schoolwet. teWestoutre en Reninghclst, Notaris BOUCQUEY, Dinsdag 13 Juni 1911, Openbare Verkooping van en MENAGIE-GERIEF, Voor ontstelde Magen. Zaterdag avond. aj-.-ozsv. ■MBKHUOMDaMI i olge ns "o vereenkomst worden ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers bulten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag- 4 Maandag 5 Dinsdag 6 Woensdag T Donderdag 8 V rijdag 9 Zaterdag 10 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. $£iix«ii.H. Franc. Caracciolo, G. Margareta Tweede Sinxendag. H. Bonifacius. II. Norbertus, Bcrtrandus. Vigelie. HH. Valentius en Candidas. H. Medardus, patr. der Brouwers, G. Adela. Vigelie. H. Felicianus Vigelie. H. Margareta. Zaterdag 3 Juni, ten 10 ure 4 minuten 's avonds. Zondag 11 Juni, ten 9 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 19 Juni, ten 8 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 26 Juni, ten 1 ure 20 minuten 's namiddags. 3 u. 34 m. 7 u. 48 ra 3 34 7 49 3 33 7 50 3 33 7 51 3 33 7 51 3 32 7 52 3 32 7 53 Uit oorzaak van vertrek. in vollen bloei, met ruime werkplaatsen, magazijnen en achterpoort, t'l'l'KK, Rijselstraat nr 88. Bewoond door den eigenaar M1' Oscar Seeghers Lambert. Voordeeiige en gemakkelijke voorwaarden. Voor alle inlichtingen zich te begeven bij] den Notaris !Sïs<jbv«*, t'Yper, De Haèrne- j straat. nr 4. Trap. verspillingen zal aanleiding geven en tpen meer belastingen zal moeten invoeren Niets is zoo onwaar Geene nieuwe be lastingen zullen noodzakelik zijn; hel Katholiek Ministerie, dank zijn wijs en spaarzaam bestuur, beschikt over de noodi- ge geldmiddelen. Indien er lieden zijn die, alvorens van geldverspillingen te durven spreken, zich zouden moeten herinneren hoe zij met de millioenen van de Staatsgeldkas omspron gen ten tijde van den schoolstrijd van 1879 van schandalige nagedachtenis, zijn het wel de liberalen. Het schoolenkwest alleen vdr- slond millioenen en millioenen franks, jé Onbetwistbaar zal het lager onderwijs meer kosten dan vroegerdoch het officieel Flesschen, Drapeau met stok, Leeren, enz. Op tijd van betaling voor de koopen onderwijs zal verre uit met de grootste brbk boven cle 20 jr. en de bespreken comptanl te voldoen. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. TE BEKOMEN BIJ ETfiKI*II¥E LEBBE, TA3AKFABRIKANT TE POPERINGHE, gewaarborgd op factuur.; TABAKSTEERTEN en RIBBEN alsook AFVAL aan voordeeiige prijzen. om een uur namiddag van Veel is er reeds gesproken over het Iontwerp van Schoolwet-. Iedereen bekom- mert er zich mee, behalve de moeders, schijnt het, die nochtans in allereerste i plaats er belang bij bebben dat hunne kin deren eene krisielijke opvoeding en een jgodsdienslig onderwijs ontvangen. Zij zijn Ide eerste opvoedsters. De vrouwen, die op 25 hectaren eigendommen van den heer j moeder zijn en aan de spits van een huisge- Pierre Degfoote(na M. de graaf de Bélhune- Sully en M. Bertén), M. de graaf de Diesbach, M. L. Behaeghel, Mrae W® Duflour-Vanhou- ver. de Vw We Désiré Dambre-Deburgrave en de lieer B. Dewitte. Verdeeld in hunne gewonelijke koopen. Tijd van betaling mits goede en welbe kende borg. De 10" penning en bespreken gereed betaalbaar. De vergadering vóór de verkooping ter herberg - Het Peenhof of Neerplaats STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 ure namiddagten sterfhuize van Mms Berat-Vanderineersch, Gasthuisstraat, te Poperinghe, «ion!. Grooten Coulisse-tafel, andere Tafels Stoelen, Zetel, Commoden, Kassen, Lede kanten, Nachttafels, Stoven, Quinquets, Vazen, Horlogien, Tafellapijten, Stoors en Gordijnen, wollen Matrassen en Hoofdein den, pluimen Oorkussens, enz. Dejeuner, Bier-en Wijnglazen, Tellooren, Messen, Lepelsen Fourchetten, Potten, Pan nen en alle slach van Keuken-, Tafel- en Menagie-gerief. Waschkuipen on Staan, Manden, ijdele wmMmsmmmsmmmemsmmmaBemma 53 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verbaal door zin staan zegde de groote staatsman Windhorst, zou ik willen gephotogra- pheerd zien met een catechismus in de hand, waaruit zij het aan hare voeten zittende kind onderrichten. Want dat is het ideaal eener moeder. Zij verschijnt nooit grooter en eer biedwaardiger, dan wanneer ze in het zachte kinderhart de zaden van den godsdienst uitstrooit Toen Dom Pedro II, keizer van Brazilië (overleden 5 Dec. 1891 te Parijs), op zijn sterfbed lag, vroeg hij eens aau den dokter of hij huisvader was. Ja, Majesteit, ik heb zes kinderen antwoordde deze. - Dokter, ik wil u een goeden raad geven. Het is de raad van een stervende met rijke ondervin ding. Laat uwe kinderen vooral godsdienstig opvoeden. Mijne jeugd is, helaas, zonder invloed voorbijgegaan, en dit gemis heb ik mijn geheel leven smarte lijk gevoeld. Wel heb ik later hot te kort trachten in te halen, maar wanneer de ver kwikkende slraal van godsdienst en gods vrucht uiet in het kinderhart gevallen is, zal men later nooit meer die innigheid, die gelukzaligheid in 't Geloof vinden, welke zoo veredelend en weldoend werkt Die weldoende invloed kan de moeder alleen geven. 't Is dus van het grootste belang dat de school in overeenstemming werke met den huiskring en dat de ouders rijpelijk overwe gen aan welke handen zij hunne heiligste panden willen toevertrouwen. Het nieuwe ontwerp erkent de vrije keuze, zonder dat er drukking op den wil der ou ders zal uitgeoefend worden. De kristene vrouwen zullen gelukkig zijn, zulk ontwerp te zien neerleggen in de wet gevende Kamer. wegloopen. 20 Millioen aan de kloosters! roepen de liberalen en socialisten... In Poperihgfiè had een vreemde alweter verleden week ook die domme woorden rondgeplakt. Een O er af, antwoorden wij, en dat willen wij bewijzen Onder de bestaande wet ontvangen de aanneembare scholen 2.492,754 fr. Onder de nieuwe wet zouden ze ontvangen 5.834,592 fr. Dus 5.834,592 fr. 2.492,754 fr. is 3.341,838 fr meer dan heden Van die som van 3.341,838 fr. moet voor eerst 1/10 afgetrokken voor verwarming schoolbehoeften, enz. Er blijft dus 3 millioen over te verdeelen onder het onderwijzend personneel. De aanneembare scholen tellen 2 klooster lingen tegen 1 wereldlijke, te weten 2856 kloosterlingen en 1256 wereldlijken, bijge volg zullen de kloosterlingen 2 millioen meer kunnen trekken dan heden. Dat zijncijfers die niet kunnen geloochen worden. Dus een 0 er af 2 millioen in plaals van 20 millioen Of de geuzen toch kunnen liegen I>e Suikerij Van Tieghem - Dupont, Rousselaere, blijft BIJT KR maar is zuiver De liberalen en socialisten beweren dat de nieuwe schoolwet tol scbroomelijke geld- Iii 't gezegende - Meetjesland - zijn er Goddank nog menschen, die nooit ziek wa ren en nog zelden iets uit de apotheek geproefd hebben. Tot die gelukkigen behoorde ook Peter- hannus van Sambeek, totdat er zich ook bij hein op zekeren dag onrustbarende teekenen van ziekte vertoonden. In zijn maag was 'tniet meer zooals ge woonlijk, en zijn anders zoo groote eet- en drinklust was geheel verdwenen. Peterhannus maakte zich echter niet on gerust, 't zou wel weer beter worden. Nel, zijn vrouw echter, dacht met schrik aan de mogelijkheid, dat Peterhannus 's nachts eens kon sterven. Dat zou 'n zware slag voor haar zijn, want ze was nog al tevreden over hem. Kn wanneer ze hem ver loor, zou ze niet zoo gauw, of misschien heeleinaal niet een even goeden tweeden man vinden. Zij bedacht zich daarom geen oogenblik en stuurde den knecht onmiddellijk naar den dokter in 't nabij gelegen Boxmeer, met de boodschap, menheer do dokter zou eens asjeblieft gauw naar Sambeek komen, want Peterhannus was doodziek en kon niets meer eten. Benige uren later kwam de dokter. Hij vond Peterhannus, met vuurrood gezicht, in de bedstee liggen. Terwijl de dokter den pols van den zieke voelde, werd zijn gezicht hoe langer hoe ernstiger. Peterhannus keek huiverend naar des dokters gewichtig gezicht en naar het groote gouden horloge, dat deze in de hand hield. Beste vriend - zoo sprak de dokter, - je hebt te veel gegeten, 't Is mis met je, en je hebt ook haastig en veel gedronken. Wat heb je in de laatste dagen gegeten? - Och zei Peterhannus, - niks bijzon ders, alleen krans (1) en bruine boonen Wanneer Eergisteren op Ceciliafeest - En wat heb je daarbij gedronken? Bier natuurlijk - Zoo. En hoeveel wel - Ja, dat zou ik zoo juist niet kunnen zeg gen, maar 't kunnen wel 'n ach tien glazen geweest zijn Hm, Hm, zei de dokter, - 't is volgens landsgebruik wel zoo buitengewoon veel niet, maar 'k zou je toch raden, om maar in bed te blijven Ik zal je twaalf bloedzuigers voorschrij ven, dan zal 't wel beter worden, en wordt 't niet beter, dan laatje mij maar weer roe pen. De knecht kan dadelijk meerijden en de bloedzuigers halen Nel viel 'n steen van 't hart, de dokter had Goddank niets van sterven gezegd. Een uur later kwam de knecht inet de bloedzuigers. Nel bekeek zevaii alle kanten, ze wist eigenlijk niet wat ze er mee begin nen moest, want ze had nog nooit van bloedzuigers gehoord. Maar ze wist er toch spoedig raad op. De dokter, zoc besloot ze, is toch een knappe baas. Omdat Peterhannus geen eetlust heeft en de boerenkost niet goed verdragon kan, heeft hij hein die kleine weeke diertjes voor geschreven en die kunnen hem niet zwaar in zijn maag zitten, waut, zoo dacht Nel, de dokter schrijft toch alleen voor wat je inne men moet. Dus Peterhai.nus moet die dingen innemen. De bezorgde ieverige boerin ging naar de keukeu en pookte eens flink in 't vuur. Toen nam zij de koekepan, deed er 'n goeie streek vet in en wierp er de bloed zuigers in. De beestjes kromden en kronkel den zich in 't heete vet. Hadden ze kunnen schreeuwen, dan zouden ze gebruld bebben als ossen. Nu konden ze bun woede over de oumenschelijke behandeling niet anders uiten, dan door zich dik op te blazen van boosheid. Eindelijk werd het stiller in de pan, en Nel verheugde zich, dat de twaalf bloedzui gers zoo prachtig waren opgegaan. Wel was de aanblik van die vette bruine Joodo beestjes niet erg verlokkelijk, maar toch was ze tevreden over het welslagen van haar kookkunst. Lieve Hemel, zoo dacht ze bij zich zelf, wat schrijft de dokter soms toch gekke dingen voor, men zou niet ge- looven, dat zoo iets helpen kan. En zuchtend over de wreedheden van den dokter, nam zij de pan van 't vuur en liep er mee naai' de kamer, opdat Peterhannus 't geneesmiddel versch en heet uit de pan zou kunnen ge bruiken. Wantzewist wel, dat elke lekkernij versch 't fijnste is. Ze legde een plank over 't bed, opdat de sprei niet vuil zou worden, zette de pan er op en sprak Nu, Peterhannus, laat 't je maar goed smaken, ik heb er maar geen aardappels bij gedaan, waut die zijn niet goed voor zieken- Zuchtend richtte Peterhannus zich op en greep naar de groote vork. Hij had nu toch wel honger gekregen, want sinds de krans met boonen had hij niets meer gegeten. Verwonderd bekeek iiij 't bruine baksel. Zulk een lijn kostje had zijne vrouw in al den tijd van huil trouw nog niet voor hem gereed gemaakt. Slecht kan 't niet zijn, dacht hij, want anders had de dokter 't niet voorge schreven, en hij begon met smaak te eten. t Geneesmiddel moest wel erg lekker zijn, want spoedig waren de twaalf bloedzuiger- tjes uit de pan verdwenen. Goddank - zei Nel, toen ze de pan weg nam, hij eet toch weer 't Had Peterhannus heerlijk gesmaakt tevreden legde hij zich op een oor, en hij sliep tot den laten avond. Toen kreeg hij 'n beetje buikpijn. Dat was zeker van 't vet. Daar wist Nel wel raad op. Ze gaf hem 'n stevige bitter en alles ging zijn gewonen gang. Peterhannus werd al langer hoe beter. Ook de nacht ging rustig voorbij. Peter hannus sliep als 'n os. Den volgenden morgen was Peterhannus tot groote vreugde zijner Nel, zoo gezond als 'n bliek en opgewekl hernam hij zijn werk. Eenige dagen later kwam de dokter te Sambeek, en bracht ook een bezoek aan Peterhannus. Tot zijn groote verwondering zag hij den zieke aan tafel, achter 'n groote pot bier en 'n kom boerenkool met spek. Nu vriend, hoe is 't er mee, 't schijnt dat de bloedzuigers prachtig gewerkt heb ben Ja, dokter, ze hebben prachtig geholpen, 't Zijn er wel wat veel geweest O, dat is voor zoo 'n sterken man als jij bent, niet erg Ja dokter, slecht zijn zij niet geweest, maar wel wat vet. De laatste kreeg ik baast niet meer in Do dokter keek Peterhannus vragend aan Zeg, heer dokter™, zoo sprak Nel, ze waren zoo erg droog, en daarom heb ik er inaar goed wat vet bij gedaan zoohernam de dokter, die met moeite zijn lachen kon bedwingen. Hij heeft ze opgegeten? Zeker, heer dokter, precies zooals ge hadt voorgeschreven, alle twaalf. Peterhan nus is 'n punteiijke jongen. Wat 'n geluk, dat hij zoo spoedig hersteld is Peterhannus verheugde zich eveneens en prees den dokter, die hem met zoo n prachl- middel van zijn ziekte genegen had. De dokter verliet lachend 't huis eu keerde terug naar Boxmeer, waar hij des avonds in 't hotel De Boogaard de zonderlinge geschiedenis onder algemeen gelach ver haalde. Thuis gekomen, schreef hij in zijn boekje, waarin hij alle gevallen zijner practijk aan- teekende Voor bedorven boeremagen zijn acht tot twaalf bloedzuigers in vet gebraden en gansch warm genuttigd, een nieuw doel- treffend, en tot heden onbekend middel (1) vet varkensvleesch. Taft zijn vrouw is ziek. Peking krijgt een tramwegnet. De afgezette Sultan van Turkije is in een toestand van volkomen razernij. In Engeland worden nog maar steeds reusachtige voorbereidselen tot de aanstaande kroning van den koning gemaakt. Het Oostenrijksch legerbestuur is van plan, volgend jaar 60 vliegmacliienen aan te koopen. Karei Baedeker, de bekende uitgever der reisgidsen van dien naam, is te Eszlingen overleden. Het Grieksche leger, dat uitziet, krijgt thans eenige officieren als leermeesters. er treurig Italiaansche Piet Van Cuijk. Och lieve meid, ik heb op mijne reis zooveel slecht weer gehad, zuchtte Bruno Daeltjens, die huiverend nog de vele mis handelingen en straffen herdacht, die als 't ware op zijn hoofd kwamen neerregenen. Hagij hadt slecht weer weervoer de meid, zeer tevreden dit praatje te kunnen benuttigen, om nog eenen oogslag in de straat te werpen. He jazeer zware stormbuien, stort zeeën. donder en bliksem, schoppen en vuistsla... ha! 'k wil zeggen, mejufvrouw, ik had eene zeer beroerde overvaart en zou graag uwe meesters willen spreken, want ik heb zaken te vertellen van het hoogste belang Zoo, zoo, prevelde de meid achteruit stappend Als dit waar is. kom dan binnen, ik zal mijne meesteres vragen of zij u ont vangen kan. Ja, doe dit maar, beste kind en... Ha 1 maar hoe is uw naam Mijn naam Wel ja, moet ik de jufvrouw niet zeggen wie gij zijt Inderdaad, humik heet Bruno Daeltjens Kn gij komt Yan Rijssel, ja, zeg maar van Rijsseï. Zoo, van Rijssel Welnu, wacht hier wat in den gang. Neen, kom niet vooruit, blijf maar staan. De deugniet voldeed grommelend aan die wantrouwvolle aanmaning der meid en wijl zij verdween, murmelde hij nog verlangt Hum zoo zij mij maar wil ontvangen, dan maak ik wei een penningje los... Zoo de duivel een handje toesteekt, kan ik hier nog wel varen... Middelerwijl was de huismeid bij hare jonge meesteres gekomen, die daar zoo diep in gepeinzen zat verslonden. Mejufvrouw, sprak zij eerbiedvol Judith aan, die haar verrast aanzag. Mejuf vrouw, er is daar een man, die u te spreken. Een man om mij te spreken, Gertrude vroeg Judith verwonderd. Ja, mejufvrouw, over zeer belangrijke zaken Belangrijke zaken Ha wie is hij Hij heet... hoe is 't nu ook Bruno Dwaeltjens of Daeltjens, och 'k weet niet juist meer, mejufvrouw. Hij staat in den gang... En zegde hij niet van waar hij kwam? Hum ja wel, van Rijssel. Van Rijssel kreet de maagd, plotse lings oprijzend. Ho van Rijssel Ja, mejufvrouw, dat zegde hij, ver zekerde de dienstmeid verrast. He als het maar waar is en die kerel, die beweert een zeeman te zijn. Een zeeman maar Gertrude He! ja, hij zegde dit, mejufvrouw en hij beweerde dat hij niet weinig slecht weer had gehad op zee, stormen, wind- en don derbuien, schoppen en slagen, ja Gertrude, sprak de beradene Judith meesmuilend hem in de kleine waar de ernstig ernstig. Ga en breng dien man hierheen. Ik wil hem hooren Goed, mejuffer, ik ga hem halen, en wegtrippelend dacht zij Hum ik zal eens mijn oor aan het [sleutelgat leggen. Wat mag hij wel komen zeggen Zij kwam bij den wachtende terug, dien zij van 't hoofd tot de voeten bezag en ver zocht hem haar bij de meesteres te volgen. Bruno Daeltjens schikte zijuen gehavenden jas wat beter, veegde de meeste vlekken, doch te vergeefs, wat weg en volgde hij de meid, die kamer binnen bracht, starende Judith was gezeten Deze zag den vreemdeling opgewekt en nieuwsgierig aan en was onaangenaam door 's mans terugstootend uiterlijk getroffen. De deugniet had eenen blik snel en vor schend rond de kamer en op de juffer geworpen en dacht Hum'k bedrieg mij ferm of hier druipt voor Bruno een" mooi penningje af Of cle verwachting van den fielt goed uitvallen zou, mocht wel sterk betwijfeld worden. Daar wees de nieuwsgierige Judith den aardigen bezoeker eenen stoel aan en sprak Vriend, zet u neer en spreek. Gij komt met eene boodschap voor mij, niet waar Hum! ja, mejuffer! stamelde de schelm, overheerscht door het koene uit zicht der indrukmakende maagd Gij komt van Rijssel, zegdet gij Och ja, doch zoo niet regelrecht. Goed Wie zond u hierheen Hum niemand mejuffer, ik zal zeggen... Weihoe, niemand zond u riep Judith verrast uit. Maar, man toch... Verschoon mij, mejuffer onderbrak de deugniet zeer beleefd. Ik zal u zeggen ik kom voor mijne eigene rekening Voor uwe eigene rekening Ho wat wilt gij daarmee zeggen Enkel dit, mejuffer. ja, ik kom voor mijne eigene rekening en wel om met eene belangrijke zaak te sluiten. Eene belangrijke zaak Wat mag dat zijn P prevelde Judith verbaasd. De slimme schelm was opgestaan. Vergeef mij mijne stoutmoedigheid Vrouwken lief, hier zijn de schijven, Twintig franken wel geteld Zeker, nu zult gij niet kijven, Geen cent ontbreekt aan 't geld Ach, man lief, wat kan het baten, Z. H 'k Ben zoo ziek, zoo flauw, zoo zwak. hersteld. d'Aarde zal ik ras verlaten, Iiier... ligt... op mijn hart een pak. Vrouwken lief, ge zult genezen En gelukkig wezen, ja 't Staat in De Poperinghenaiar te lezen, 't Middel heet THEOBROMA. Het verkloekt de zwakste lieden Geeft de flauwsten nieuwe macht, U zal het gezondheid bieden, Frissche kleuren, bloed en kracht, En de man ging- 't middel halen En het vrouwken werd gezond En haar oog schoot liefdestralen, Rozen kleurden haren mond. Later, in hun oude dagen Zullen zij, getroost, verheugd, Nog van THEOBROMA gewagen, Dat hun leed herschiep in vreugd. Te verkrijgen bij M. M0NTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij M. L1B0TTE, apotheker op de Botermarkt, te Y peren De Czaar van Rusland heeft zich dezer dagen op de straten van St Petersburg ge waagd en werd hartelijk toegejuicht. De aartsbisschop van Kamerijk heeft in een open brief de houding afgekeurd van den afgevaardigde abbé Lemire, die door hoovaurdij verblind wordt. In Silezië heeft men bij de grondbooringen op eene diepte van 2200 meters, een tem peratuur ontdekt van 83.4 graden Celsius zoodat men op die diepte, zonder water, koken kan. Bs het geloofÜjk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dópöt bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. De bekende protestantsche opvoed kundige Fürster zegtWare ik in ËTank- rijk, ik zou mijne kinderen aan de congre- gratie's in plaats van aan de Staatsschool toevertrouwen. In Holland wordt telk jaar voor onge veer 116 miljoen... verdronken. De tweede Bond van Katholieke Onder officieren in Nederland, is te Breda on gericht en telt reeds 70 leden. Sedert eeni- gon tijd bestaat er een te Amersfoort. Te Hamburg heerschen de zwarte pok ken. de Paus is weer van zijn jicht Frankrijk staat tegenwoordig voor eene ministerieele crisis tengevolge van 't ongeluk verleden week met eene vliegmachien. Moderner kan 't niet. Generaal Goirant volgt Berteaux op als minister van oorlog, en met Monis is 't beter In Marokko is de toestand ernstig. Dage-| lijks moeten de Franschen er strijd leveren. De Engelsche handelsvloot is grooter dan die van alle volken te zamen. De Duitsche Keizer noodigde den Prins van Wales uit tot een bezoek aan Berlijn. Het aantal huwelijken in Frankrijk neemt toe moge 't geboortecijfer daarmee gelijken tred houden. De Italiaansche Post geeft bij gelegen heid van het 50jarig feest der Italiaansche eenheid jubileumpostzegels uit. In 't mooie Zwitserland vallen zware regenbuien daar zijn wij op 't oogenblik in onze streek toch maar van af. Een reusachtige brand vernielde te Kirin in Azië meer dan 8000 gebouwen, waardoor 40.000 personen dakloos zijn. Mexiko heeft eene nieuwe regeering. De j vrede is hersteld, 't Is te zien voor hoelang. Te Orokoo in Rusland zijn 5 dorpen door aardbeving vernield en 180 soldaten gedood. Uit Panama meldt men dat een stroomer op de rotsen botste. Zestig passagiers ver dronken van de honderd. Keizer Frans-Jozef van Oostenrijk is lichtelijk ODgesteld. Te Nicaragua is een fort gesprongen. Er zijn 150 dooden. In Rusland is alweer een vlieger dood gevallen, alsook in Italië. en mejuffer bad hij, naar de deur der stappend en ze snel opentrekkend. Plotselings bonst eene vrouw binnen wel tegen Bruno zeer onzacht aan. God hulp had ze geroepen. Ilaik dacht het wel I Eene luister vink lag met het oor aan 't sleutelgat spotte de bezoeker sarrend. Hemel, Gertrude! riep Judith veront- weerdigd uit. Wat hadt gij aan de deur te verrichten Mejuffer, ach ik wilde... ik was... och ik meende u... Welnu, wat dan Wat wildet gij U dienst bewijzen en op wacht staan aan de deur... stamelde de betrapte luister vink. 't Is, ja, dat ik dien man maar niet en betrouw Goed, goedtrek nu maar voort, luisteraarster morde Bruno Daeltjens grimmig. Hekom niet meer luisteren of dan zult gij 't bezuren. Hij had de gansch verblufte meid bij den arm gegrepen, leidde haar buiten in den gang en sloot de deur dicht Ziedaar, mejufvrouw sprak hij vrij postig, nu kunnen wij eens ongestoord praten Judith bezag den zonderlingen bezoeker zeer bevreemd aan en murmelde Man, spreek, doch wees kort zaalgemoedelijk. Welnu, geef mij vijfhonderd franken en ik zwijg wat ik weet Gewis, die man moet een onbeschaamd afzetter zijn dacht Judith. Houden wij ons beraden Gij antwoordt niet, mejufvrouw bemerkte de deugniet met onrust. Zeg mij, krijg ik van u vijfhonderd franken zoo ik zwijg? Zoo gij zwijgt? vroeg de maagd ernstig. Is hetgeen gij weet dan zoo verschrikkelijk Humja, 't is een groot en zeer ge- voorwaar, mejuf- deed deze onachtzaam. En zwijgen eischt gij vijfhonderd wichtig familiegeheim vrouw Zoo, zoo om het te franken Zooals gij zegt, mejufvrouw. En welk is dit geheim Mag ik dat weten Ho't betreft gansch uwe familie mejufvrouw, ja, en 't is zeer gewichtig. Zoo!.,. En het betreft gansch mijne familie Inderdaad, mejufvrouw, en ik kwam naar u om dit geheim aan u te verkoopen. Juistik begrijp murmelde Judith spottend. Gij wilt mij maar zoo zoetjes eene som afzetten Afzetten, foeiduizend stroppen, wat Welnu, ik zal maar zonder omwegen jeen^leelijk woord grommelde beginnen sprak de deugniet vastberaden. Hoeveel geeft gij wel voor het bewaren van een groot geheim Hemelriep Judith uit en zij rees op Gij zegt Ja, mejuffer, ik herhaal hetging de bezoeker ernstig voort. Hoeveel geeft gij wel voor het bewaren van een groot geheim? Maar, wat wilt gij daarmee zeggen vroeg de verraste Judith levendig en beslist. Hum daar gij het mij vraagt, moet de fielt ge- wil u niets raakt. Neen, mejufvrouw, ik afzetten en daarom zal ik u het geheim kenbaar maken, vooraleer gij mij betaalt Ochman, neem mij niet nutteloos mijnen kostbaren tijdweervoer Judith versmadend. Al wat gij zeggen wilt en kunt weet ik reeds lang. Weihoe, gij weet mijn geheim, mejuf vrouw riep de deugniet uit, zeer verbaasd, daar hij maar niet begrijpen kon hoe die maagd zoo weinig ontsteld was of er mede vader Guido Van Helmen en dezes zelf moord betreffende. Luister, mansprak Judith zeer ernstig, die dacht dat die vreemde de ge beurtenissen bedoelde welke zij reeds wist. Luister, man, ga oogenblikkelijk van hier, zoo gij niet wilt... Maar, alle stroppen bromde Bruno Daeltjens hoofdschuddend, zoodat gij het vreeseiijk geheim van uwen vader weet Ja, ga maar, onderbrak Judith onge duldig. Ga maar voort Ik weet alles. Heen dat laat u zoo koel Dat maakt u dan niets? stamelde de schelm gansch verbaasd. Dat gaat u niet aan. Pak u maar aanstonds weg, of ik zal andere middelen weten te gebruiken. Bruno, diegansch onthutst was opgestaan, schreed werktuigelijk naar de deur en ver liet de zaal grommelend Maar dan toch, mejuffer, zoudt gij mij een penningje moeten geven voor" mijn stilzwijgen Honeen zwijgen moet gij niet, daar het toch van velen reeds geweten is. - De duivel mag mij halen zoo ik er mij aan versta, bromde de fielt, en hij verliet bedremmeld en beschaamd .de woning, waar hij tevergeefs een mooi penningje was komen zoeken. Wanneer hij op straat voortstapte, morde hij grimmig - Vermaledijding De laatste kans ont glipt miiVerwacht dan al iets van Satan!... IX. Eene belofte in gruwvollen nacht. ingetogen op haren stoel Judith was teruggezakt. Nadruk voorbehouden. ik het zeggen, bromde Bruno Daeltjens! inzat met het schrikkelijk gebeurde, haren Wordt voortgezet

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1