'EIDS ANNONCEN BLAD NIEUWSBLAD VOOR POPÉfllNGHE OMSTREKEN, HUISMEUBELEN MAAIGRAS HET NOTARIEEL EN NIJVERh. verschijnende den Saterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijn m, Tapijten, In tien Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe 14 Heet. Waaigras Een Schot in den Rug Woonhuis, Stallingen MAAIGRAZEN Zondag uJuni igu. 7« [aar. N 28 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hei naaide Annoncen /olgens overeenkomst. Eerste Taps, Boüingen ea Hsrbergkerinissen «slis betaling van 25 c\ Alle Annoncen cooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-koen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Foperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeïd in bet blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. Juni. Zon op. Zon ond. mm Notaris S YO EN, Notaris BOUCQUEY, Dinsdag 13 Juni 1911, Openbare Verkooping van en MENAGiE-GERIEF. Notaris BA. CQ A ER E, Vrijdag 23 Juni 1911 OPENBARE VERKOOPING ia 'i park van '1 Kasteel De Lovie TE POPERINGHE. Notaris CAS SIER S, Op Woensdag 21 Juni 191 1. GRÖ0TE VERK0GP1NG MAAIGRAZEN te Westoutre en Rsningheist, Notaris PEEL OPENBARE VERKOOPING Dinsdag 27 Juni 1911, OPENBARE Op Vrijdag 30 Juni 1911 ten Gemeentehuize te RENINGHE OPENBARE AANBESTEDING 1. Dinsdag 27 Juni 1911, 23 hectaren 15 aren allerbeste Maaigras gelegen te BEVEREN, I. Doudurdarg 29 Juni 1911 19 hectaren 15 aren fijn Paardenhooi, Ui. Vrijdag-30 Juni 191 9 hectaren goede Maaigrazen, en Steenen Koornwindmolen te P0LLINCH0VE, Donderdag 29 Juni 1911^ te PQLLINCHOVE-Finteeie, OPENBAREVERPACHTING Y ER KOOI'ING t)k onkru'1(t woekert. Een Versjchii. De ooglappen bij de peerden. De bloem der Koningin. Het ontslag van ons ministerie. -"nüaoifiru Vw. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers Lebben recbt aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfcesten. Bijzondere builen stad 2.50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 sm&fSmu Zondag 11 II. Drievuldigheid. - H. Barnabas, 11. Rembertus. 3 u. 32 m. 7 u 53 ra. Maandag 12 H. Joannes a S. Facundu, HII. Basilidis en Nabor. 3 31 7 54 Dinsdag 13 H. Antonius van Padua. 3 31 7 55 Woensdag 14 11. Basilius. 3 - 30 7 56 Donderdag 15 II Sacramentsdag - H. Modestus en G.Germana. 3 30 7 57 V rijdag 16 H. Ludgardis, patr. der vl. taal- en letterkundigen. 3 30 7 57 Zaterdag 17 11. Gondolphus. 3 30 7 58 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kioartier. Nieuwe Maan. Zaterdag 3 Juni, ten 10 ure 4 minuten 's avonds. Zondag 11 Juni, ten 9 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 19 Juni, ten 8 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 26 Juni, ten 1 ure 20 minuten 's namiddags. De vette' genaamd De acht gemeten weide en andere. Tijd van betaling tot 1 Januari 1912. KANTOOR VAN DEN TE LOO. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 ure namiddag, ten sterfhuize van Mm? Berat-Vandermeersch, Gasthuisstraat, te Poperinghe, zooal* Grooten Coulisse-tafel, andere Tafels, Stoeten, Zetel, Commoden, Kassen, Lede- kanten, Nachttafels, Stoven, Quinquets, Vazen. H irlogien, Tafeltapijten, Stoors en Gordijnen, wollen Matrassen en Hoofdein den, pluimen Oorkussens, enz. Dejeuner, Bier- en Wijnglazen, Tellooren, Messen, Lepels en Fourohptten, Potten, Pan nen en alle slach van Keuken-, Tafel- en Menagie- gerief. Wasctikuipen on Staan, Manden, ijdele Flesschen, Drapeau met stok, Loeren, Trap, enz. Op tijd van betaling voor de hoopen boven de 20 fr. en de bespreken comptant te voldoen STUDIE VAN DEN te Poperinghe. om 2 uren stipt namiddags, VAN WASSENDE STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om een uur namiddag van op 25 hectaren eigendommen van den heer Pierre Degroote (na M. de graaf de Béthune- Sully en M. Bsrien), M. degraafde Diesbach, M. L. Behaeghel, Mme Wa Duflour-Vanhou- ver, de Vw We Désiré Dambre-Deburgrave en de heer B. Dewitte. Verdeeld in huDne gewonelijke koopen. Tijd van betaling mits goede en welbe kende borg. De 10? penning en bespreken gereed betaalbaar De vergadering vóór de verkooping ter herberg - Hst Peenhof of Neerplaats KANTOÖR VAN DEN le Rousbrugge-IIaringhe. om 2 ure 's namiddags, te Pollinchovêl ter herberg De Os bewoond door Je- amc Crabbe. in eene zitting, van - VA> Gemeente RENINGIIE. om 3 ure namiddag, ,der yergppotings- en lierstellings werken AAN DE H^ECUrJUHMlIlOOL. Bestek 8646 fr. 80. Voorloopige borgtocht 400 fr. Plans, bestek en lastenboek liggen (er inzage der belanghebbenden in het Gemeentèhuis te Renlngne. Inlichtingen zijn ook te bekomen bij den heerG. Lernauld, bouwmeester, Boesinghe straat, 6, te Yper. Inschrijvingen te zenden aan den heer Burgemeester te Reuinghe, ten laatste den 27 Juni 1911. Bij Bevel De Secrelat-is, De Burgemeester B. LOONIS. A. STIt UIlll. om 4 uren juist namiddag, ter dorpplaats van BÉ VEREN, in de herberg De Zwaan bewoond, door Vrouw Weduwe Leopold Neudt, toebehoorende aan den Wel Edelen Ilee Baron Goffinet te Brussel, én anderen. Tijd van betaling tot 1 November 191J. Sint Pietersdag, om 4 ure namiddag, ter herberg De Zwaanbewoond door M Jules Depeser, ter dorpplaats van STA VELE, wassende te Beveren op de 16 gemeten, en te Stavele op de 28 gemeten. Toebehoorende aan Wel Edelen Heer Baron Goffinet te Brussel. Tijd van bptaliug tot 1 November 1911. om 3 ure namiddag, ter herberg Café Beige bewoond dooi de Weduwe Henri Verbrigghe, ter dorp plaats van WESTVLETEREN, wassende te Westvleteren op de parliëo 54 Mengelwerk van -DE P0PER1NGHENAAR oorspronkelijk verhaal door liENOHIK DE ZEIM:. Na het vertrek van den zonderlingen bezoeker, die beproefd had haar eene som geld af te persen, in ruiling van een zoo gezegd geh'-im, was zij in diep gepeins terug gezonken en overdacht al wat sinds korten tijd was geschied. Dit geheim, dat die zwerver haar ver koopen wilde, had het geen betrek zoo meende 't Judith op hetgeen vroeger tjisschen heide broeders en hunnen vader geschied wqs. Wat kon dit nu ook van belang wezen, nu dat sinds dien zoovele jaren reeds waren verlqopen Judith was dus geenszins ongerust, maar wel was haar geest ontsteld bij het over denken van alles wat reeds voorviel. Edoch, niets van hare bekommeringen liet zij aan hare moeder blijken, wanneer deze van hare boodschapwandeling terug kwam, door hare twee andere dochters vergezeld, en de dag was weldra voorbij feloopen, om den nacht te brengen, dio aan udith wat rust voor lichaam en ook voor ziel zou bezorgen. Als gevolg van de komst van dien bezoe ker, was zij meer dan gewoonlijk ontroei en onrustig. Wanneer zij zich ter rust begaf voelde zij zich het hoofd zoo zwaar als lood en, nauwelijks in hare legerstede, viel zij inee- endiepen doch koortsachtigen sluimer Midden den nacht, toen alles rustte, ont stond storm en tempeest. Eerst verscheen in de verte eene plotse linge klaarte, 't Was eene bliksemflits, die als' 't- voorteeken was van den hevigen met alle zijne roerende (ra werken, op 4f aren 80 cent. grond in erfj houden tot 1 Mei 1968 mits 259 fr. 20, bovea de lasten. Gebruikt door de kinders Cousyn, zonder pacht. Aanslag met de -geidtelltag. II. om 4 ure, ter herberg DE HOOIPIETE, van allerbeste Alles met gewone voorwaardejy gesteld. Wellicht is dit ook slimheid, het te I ;baat nemen van alle goede gelegenheid Welke zich voordoet, om er alzoo op eene eerlijke wijze zijn voordeel uit te trekken |u zijn geluk te betrachten. Wij lieten ons gezeggen dat het slim ge handeld is, wanneer wij ons eigen hert Onbeschroomd en onpartijdig willen door schouwen; ons zeiven nauwkeurig leeren S Iinnen, en dan anderen beproeven te beoor- I poelen; streng en onverbiddelijk voor ons elveninschikkelijk en soms toegevend oor anderen; meer ons eigen dan onzen ovenmensch wantrouwend; veel meer van tons eigen bevrepsd dan van onzen grootsten bijand, wijl er in ons binnenste zeer gevaar- Men vergete het niet Wat is slim zijn Menigeen zal dit nu wel een lastig vraagje heeten en van oordeel zijn dat het moeilijk valt op te lossen. Zou dó ware slimheid wel beslaan in hot bedriegen van zijnen even- mensch of het aanwenden va» alle geoor loofde en niet geoorloofde middelen, om te verhoeden dat wij zeiven zouden bedrogen worden? Zijn deze lieden slim, die tot alles hunne toevlucht nemen, om te gelukken en voort te komen in de wereld, zonder nauw fe zien naar de middelen die zij daarin® be zigen Zijn degenen slim, die meenen dal men altijd met den blaai den gaai schiet en dat het genoegzaam is zich voor een voornaam, een groot man uit te geven, op dat eenieder het geloovun zou Wij meeneu dat de ware slimheid daar niet in gelegen is, want slim zijn is eene goede hoedanigheid en daarom zeer gemak kelijk van sluwheid te onderscheiden. £oude ware slimheid biet bestaan in het verkiezen van een enkel eenvoudige levens wijze, zonder eerzuchtige betrachtingen in een eerlijk en deftigen levenswandel op eene baan, welke men zich met gezond oordeel heeft uitgekozen om dpzplve mpt krachtda dige volherding voor het goede te bewande len Zou er geene slimheid in gelogen zijn in werkzaam en ieverig zijne dagen over te brengen, zich niittig makende voor anderen in het getrouw vervullen van den plicht dio op onze schouders is gelegd Men gelieve daarop eens te antwoorden. Gewis zal menigeen vindon dat het slim is, in zaken en in handelsverrichtingen praktisch te wezen, breed van gedacht en rond van doenwijze; daarbij alle pogingen aanwendende om het vertrouwen te verdie nen en te bewaren, welk men in u heefi Slimheid is geene Sluwheid, slimme lieden gebruiken geene listen aar trachten op enkel verstandige wijze te jeveren voor het verzekeren van hun lotsbe- ;aan. Zij werken zonder snoeven en mis- —eiinen de voortbrengst van andere ver- draaiende Kandige-werkers niet. Zij weten dat pochen i Sn overdrijven maar door dwaze menschen bij de Plaats, oor klinkende munt wordt aangenomen, Ibodat alwie ©enigszins ontwikkeld is, er in ertnacht ge-Medelijdend do schouders voor ophaalt en fich niet door bombast en praalvertoon laat Verblinden, I De ondervinding heeft? geleerd dat men ^ich best van al te slimme lieden zou mis trouwen. Wie te schrander is, worflt veelal gevaarlijk, daar hij zijn overlo.op.eiid ver- Pand menigmaal slechts gebruikt om laakbaar te handelen, Ai te slimme personen ^laan z°Q gemakkelijk tot het bedriegen |ver, dat zij het zelf niet eens weten. Daarbij fijn ze vol van eerzuchtige betrachtingen en iuune ambities zijn als nipt te verzadigen, fa, men moet zich mistrouwen van al te [limine menschen, om niet door hen uitge lat, gestroopt of bij het vuur gezet te worden. Velen werden reeds, beklagens- Aveerdige slachtoffers van sluwe uitbuiters lm bedpiegers, die de lichtgeloovigheid der menigte wonderwel wisten uit te buiten en 'door listen en lagen de openbare meening Óen tijdje konden verschalken, om eindelijk j_:,üöh loon naar werken te bekomen, wanneer - u«VÜM; yoifffkiiag skwg Voorwaar, hoe m.eer wij liet bedenken, hoe meer wij oesjatigen dat de ware slim heid niet gelegen is, in het irnmer baatzuch tig zoeken van zijn voerdeel en het betrachten door de menschenzoo ijdel in hun oordeel »r geprezen te worden en op eep voetstuk geplaatst. Neen, slim zijn houdt iels anders in, al vergaart men er zoo niet spoedig schatten inede. Slim zijn is het leven en handelen volgens '1 goede gevoelen, zijn eigen zeiven immer en onverpoosd verbeterend en op het minste onzer doenwijze nauwgezet lettend, opdat wij door het getrouw vervullen van den plicht het grootste goed op aarde zouden mogen verwerven,dat verre strekt boven alle aanzien der menschen -- de heilzame tevredenheid des her ton. Wie di.t betpaeht is geenszins dwaas. Hendrik De Zeine. niet in de grootste steden en Woeligste stra ten. Berlijn is de eerste stad geweest, waar, door toedoen van den poticiepresident Von Borries, de oogkleppen der huurkoetspeer- den zijn afgeschaft. Nochtans zijn er nog velen die beweeren dat de ooglappen noodzakelijk zijn, onder voorwendsel dat het peerd een angstig en vluchtig dier is, verschietende van het min ste gevaar. Volgens de specialisten in het peerden dresseeren is dit eene grove dwaling; 't zijn juist de ooglappen die deze dieren schuchter en vlugtig maken omdat zij de gevaren des wegs NI LIT zien, zo niet lang zamerhand zien aankomen en meestendeels onverhoeds zich voordoen. Nemen wij als een klein voorbeeld een voerman die zit te slapen in zijuen rollenden wagen. Blinddoekt nu heol en gansch het dier dat aan sioh zelf overgelaten is, met den besten wil 't zal toch niet blijven rechtloopen neemt nu dat het dier GEEN ooglappen aan heeft, het zal toch gemakkelijker --uit eigen beweging kunnen afwijken voor een voertuig dat hem voorbij gaat en ook beter den rechte» weg of de kalsijde hernemen. Tijdens het dresseeren der jonge peerden, stel u voor een jong levendig peerd, welke steeds alle vrijheid met zijne oogen genoten heeft en welke men daar een bril opzet die gedeeltelijk het gezicht beneemt natuurlij ker wijze moeten deze dieren benauwd en schuchter worden. Waarom moei er daar nen bril aan dien kon zijn Uit gewoonte Verouderde slechte gewoonten moet men toph niet blijven volgen I Is het uit tergerii om de dieren te martelen en hunne oogen te kastijden door't weg en weer slaan? Dit meen ik niet, zulke onmenschen zijn deze toch niet die een peerd voeren om er geld uit te slaan of er hunnen grootsteu brood winner in zien Dus de peerdebrillen zijn nutteloos en tergend, eens de peerden van jongs af gewoon, zal alles beter zijn dan deze verouderde gewoonten en vooroordeelen. öe verschillende proefnemingen hebben reeds de beste uitslagen opgeleverd en het ware te hopen dat de vereeniging veel bijval mocht genieten tot lotsverbetering der zoo dikwijls gemartelde dieren. PA1Ê. gesticht der oog- Nq wordt er eene vereeniging tot doel hebbende het afschaffen lappen bij de peerden. De natuurkundigen beweeren dat de oog lappen sohadelijk zijn voor deze dieren en eene groote oorzaak zijn der talrijke geval len van blindheid die zoozeer bij peerden aangetroffen worden en meest altijd voorko men door onoplettende koetsiers die bij het aandoen van dit barbaarsch marteltuig t6gen de oogen vrijvenen ontstekingen veroorza ken, gevolgd van blindheid. In verschillige streken en steden heeft men dit reeds in voege gebracht en met goed gevolg, immers het peerd heeft niet noodig geblind te zijn om geleid te worden, zelfs strijd tusschen de liemelelementen, die weldra met woest geweld én dromrm-iend ge- druisch, met akelig geklaier, in de hemel ruimte een verwoed gevecht kwamen leve ren. Middelerwijl ligt Judith in een akelig, beklemmend droomgezicht gansch verzon ken, dat nochtans niet vreemd is aan den invloed van het weder dat buiten loeit. Want hoortdaar prevelt zij sidderend ontzet God! wat een onweer!... En varen daarin is 't niet roekeloos vermetel Maar wat zonderling is, zij heeft zich niet het minste verroerd, alleen de lippen bewogen, terwijl het hoofd nederzakt en de oogen gesloten bleven. da zij slaapt, de goede. Zij wordt door wind, sturm of donder niet wakker geschud. Edoch, opeens doorvliemt een bliksem flits zoo hevig en zoo snel de wolken, dat gansch de hemel als in vlam en vuur staat! Een geweldige, zware donderslag volgt plotseling en ontzettend op den scherpen hemelsehieht, dat Ju iith half ontwaakt en zich opricht, de bevende handen radeloos uitstrekt, wijl zij murmelt Hemelach wil op de wateren... mijnen Laurens... beschermen, behoeden Gewis moest de maagd in haar vrees aanjagend droomgezicht den man ontwa ren wiens naam zij zoo schrikkend noemde. Hare woorden kwamen dit spoedig be vestigen. Ah wat gevaar prevelt de slapen de diep geroerd üch! hij is gansch alleen!-, on rlif» onst.iiimiirn 7An l Hoort den storm hij gaat in den af Ho!... bloed!... bloed!... 't js eene. zee van bloed, waarop Laurens vaart!... Ach!... zie ik daar niet aan den oever mijnen vader staan God 't is al bloed de zee is er rood vanWee mijLaurens verzinkt in het bloed!.,. Acii 't is het bloed van mijnen vader O God En wijl de donder nog akelig rommelt en de bliksemschichten elkander onverpoosd opvolgen, is de beangste maagd uit hare bedstede gevlucht en ditmaal gansch wak ker, doch des te meer nog verschrikt, is zij voor het kruisbeeld geknield neergevallen, waar zij met krampachtig gevouwen han den en stuiptrekkend uitroept God van genadewat op die onstuimige zee loeien!... Wee! wee! grond De storm scheen van geweid te verdub beien, in hevigheid toe te nemen en zijn geloei en gedruisch deden de woning op hare grondvesten daveren Eensklaps wentelt de slapende over de legerstede en zij zuchtte vol schrik zing de gansch geknakte Judith nog immer nédergeknield, vurig en ais opgetogen bid dende tot God, aan wien zij zich gansch had opgeofferd. 'Zou zij misschien een zoenoffer zijn droom was ditIk zag mijnen vader. en dan nog Laurens, die baadde en versmoord de in vaders rockende bloed Heer, ont ferm u mijner!... Sterk mij, opdat mijn brein er niet door fale Ho afschuwelijk wreed was dit droomgezichtFolterend grievend dit gruwvol tafereel Ach 1 denken aan de wereld wil ik niet,meerAan alles wil ik verzaken!... Alles derven en missen, mijn God om, door 't gebed en wat ik voor U zou kunnen verrichten, uwe genade te verwerven, voor h,jn die ze be hoeven mogen Heer ik beloof U hier vast, ik zal de wereld verlaten, om enkel en alleen U te dienen!... Ho ja! ik weet het dat Laurens mij bemintMaar, o gru wei tusschen hem en mij is eene zee van bloed. Ach 't is het bloed van mijnen vader dat de onvoorzichtige jongeling door een moordend schot erbarmelijk vergiet Neen niets kan ons vereenigen, daar eene bloedige zee ons scheidtJa, mijn God U alleen wil ik nog enkel toebehooren 1... De weeklagende maagd zakte ineen al gebroken, wijl de afdrijvende storm zijne laatste krachten verspilde en wanneer ailos stil was geworden en de morgend glinsterend' streelend aan de kimme ver scheen, dan vond de dagvorstin met verba Schcone Uitslag. Twee miljoenen half door edel weisbloemp jes... ziedaar het cijfer dat lot nu toe reeds werd besteld aan het comiteit voor de be strijding der slaapziekte. Die schcone uitslag bewijst, welke groote liefde men onze vorsten toedraagt. De bloem der koningin is reeds te koop ten onzen bureele. Dat alle Belgen zich herinneren dat zij met deze bloem te koopen en te dragen hunne genegenheid toonen jegens onze vorsten en tevens medewerken aan het grootsche liefdewerk de bestrijding der slaapziekte in den Congo. Op den dag der koningin zou dus niemand zonder deze bloem op de borst mogen uit gaan, Qaat zien naar de nieuwe magazijnen van werd zelfs verzekerd dat M. Schollaert daar over woensdag in de Kamer eene verklaring moest doen. Anderen beweerden dat er eene ministe- rieele krisis zou plaats hebben, en dat M- Schollaert en misschien nog eenige andere ministers woensdag hun omslag gingen ge ven. Kortom men verwachtte iets gewich tigs in de Kamers, maar woensdag was er nog niets gebeurd. Woensdag avond werd weer met nieuw aandringen het gerucht verspreid dat het ministerie zijn ontslag had gegeven, doch er was nog niets van zekerheid bekend, noch tans reeds in den ministerraad woensdag avond gehouden, had M. Schollaert zijn inzicht doen kennen van zijn ontslag te geven. De andere ministers verklaarden dat zij zijn voorbeeld zouden volgen, en alhoewel M. Schollaert hen in het belang des lands smeekte zulks niet te doen, bleven zij bij hun voornemen. Donderdag morgend ten 9 1/2 ure werd M. Schollaert door den koning in het paleis van Brussel ontvangen en bood hem het gezamentlijk ontslag der ministers aan. 's Namiddags in het begin der zitting, deelde hij dit nieuws aan de Kamer mede. Het ontslag van het ministerie moet ons niet verwonderen men weet voor wat al moeilijkheden het sedert zijn ontstaan, in Januari 1909 - na de dood van M. de Trooz - gestaan heeftde Congokwestie, de Militaire kwestie en nu weer de Schoolkwestie. Al hoewel de liberalen en zelfs menigvuldige socialisten er hunne hulp aan verleend had den om de overname van Congo en de nieuwe rnilioiewet te stemmen, hielden zij toch niet op het ministerie hardnekkig te bestrijden en zij poogden zelfs op allerhande wijzen het hatelijk te maken. De nieuwe schoolwet vooral heeft hun tot voorwendsel gediend om te vragen dat er een beroep op het land zou gedaan worden, lat de Kamers zouden ontbonden worden en dat er nieuwe kiezingen zouden plaats heb ben, doch enkel met vermeerdering van het getal volksvertegenwoordigers en senateurs ia overeenstemming met de uitslagen der volksoptclling van 31 December I91Q. Hun yerzet tegen de nieuwe schoolwet .vas volstrekt ongegrond, te meer daar deze hun onder zeker opzieht voldoening gaf, met het verplichtend onderwijs in te voeren. Hun tegenstand was hun alleen ingegeven door den godsdiensthaat, door de vijandschap tegen de katholieke scholen, die zij nog altijd willen uitsluiten van de toelagen door de openbare besturen verleend. Zij vreesden vooral dat de vrije keus der school, aan de vaders des liuisgezins verzekerd, de ergste gevolgen zou hebben voor de officieele scho len in de groote gemeenten, en dat bet wel dra zou blijken dat de overgroote meerder heid der families den voorkeur willen geven aan bet godsdienstig onderwijs. Zij zijn dan voor den dag gekomen met den ouden kreet der geuzerij Weg met de kloosters en daar dit zelfs nog niet hielp, dreigden zij met oproer, en hier en daar reeds hadden hunne handlangers, samen met het straatge spuis, zich aan gewelddaden overgeleverd. 't Is voorzeker die omstandigheid niet, welke M. Schollaert hoeft doen besluiten zijn ontslag te geven. Integendeel, hij C. Battheu-Baekeroot, In den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. Sedert dinsdag werden allerhande zonder linge geruchten in omloop gebracht. Zoo werd er verteld dat de koning de schoolwel wifde doen uitstellen, dan de wetgevende Kamers ontbinden en de kiezingen doen plaats hebben in de maand november, vol gens de uitslagen der volksoptelling. Er X. Godes genade Satan te verstootend, rade. den Mijn zoon mijn beminde zoon. Och wat diep medelijden heb ik met u toch. Dit woord had een oude man, een eer- biedweerdige grijsaard gesproken en wel tot den gekerkerden jongeling Laurens Derbranckx, die, hij vonnis van de onver biddelijke gerechtsheeren, tot eene zware traf was veroordeeld en ten gevangen huize van Rijssel was opgesloten. Immers, na eenige maanden verblijf in den akeligen kerker, had den ongelukkigi-n Laurens zijn hert aan den ouden aalmoeze nier geopend, wijl hij hem, sprekend als de biecht, alles had verhaald wat gebeurd en wat zijne inkerkering had veroorzaakt. Dit kwam voort vooral uit den leven digen aandrang van den ievervollen priester, die met roerend woord en bewogen blik doh jongen man bezworen had hem mede te deelen, waardoor hij in den kerker kwam. En Laurens Derbranckx, gehoor gevende aan zijne goede gevoelens, en aan den on- weerstaanbaren invloed der genade Gods beantwoordende, had aan den priester alles beleden wat hem op 't gemoed en geweten lag Hij iiad aan den eerbiedweerdigen grij saard weenend medegedeeld, hoe hij den zelfmoord van zijnen wanhopigen meester door zijn toedoen deed strekken om zijn onrechtveerdig plan te doen gelukken het bekomen voor zijne vrouw en kinderen van de gewichtige schadeloosstelling, die de maatschappij van verzekering te' goeder trouw had moeten betalen. om was vast besloten, met de hulp der rechter zijde, de bespreking der schoolwet door te drijven, doch uit hoofde van het obstruc tionism der oppositie, leverde dat zekere moeilijkheden op. M. Schollaert was de man, om deze te trotseeren, maar gezien zekere tegenkantingen, heeft hij gedacht de taak aan anderen te moeten overlaten, t Is vooral eene redevoering, Woensdag door M. Woeste in de Kamer uitgesproken, en waarvan voorzeker de oppositie zou mis bruik maken om de verdaging van het ont werp te eischen, die hem heeft doen beslui ten om af te treden. Die oneeniglieid tusschen die twee zoo verdienstelijke mannen- dei- katholieke partij, is zeer te betreuren. In zijn aftreden draagt M. Schollaert de Hij had bekend stoutmoedig te hebben gelogen en eene bedriegende komedie te lebben gespeeld, zichzelven van de onvoor zichtige'daad beschuldigende, en zich voor moord, bij gemis aan voorzorg of bellen ligheid, te hebben laten verooraeelen. Wat daartoe de drijfveren waren had de ongelukkige eveneens bekend, en de oude priester had gesidderd bij het bedenken der groote verantwoordelijkheid, die de jonge man op zich had getrokken jegens de men schen, ja, maar nog wel veel meer jegens den reehtveerdigen God Daarom was 't dat de oude aalmoezenier, die reeds talrijke gevangenen had getroost, maar toch nog geenen zooals dezen, daarom was 't dat hij hem zoo innig meewarig aanzag, en weemoedig, diep geschokt, murmelde Mijn zoon mijn beminde zoon Och wat diep medelijden heb ik met u toch Want, was hij rouwmoedig van hert en beweende hij rechtzinnig zijn kwaad, toch weigerde hij besloten gehoor te geven aan 's priesters vermaning Dat hij, Laurens, aanstonds alles moest wederroepen wat hij voor 't gerecht- had verklaar,! en beweerd Dat hij nu zeggen en bevestigen moest dat zijn meester niet was gestorven door de hand van zijn bediende, maar wel door zijne eigene schuld, en dus de schadeloos stelling der verzekeringsmaatschappij niet priester droevig, waarom hebt gij toch niet bedacht, dat wat gij pleegdet enkel onrecht was Gij hebt u geslachtofferd, en uw heil, uwe eer, uw bestaan ten beste gegeven Waarom Enkel en alleen om de misdaad in hareonrechtveerJigegevolgen te hebben; om aan de beminden van uwen meester eene fortuin te schenken Helaaseeoe fortuin die hun niet toekomt, en door eenen verdwaalde in zijnen zondigen dood met uwe medehulp heeft gestolen Maar vader Ja, ja, gij meendet eene verhevene daad te plegen Gij dacht edelmoedig en grootsch te handelen, en, och God gij pleegdet enkel onrecht, gij stoolt met en nog na uwen meester en zondigt zwaar 1 Hagedenkt het wel dat er geschreven staatWee aan hem, door wien de boosheid gebeurt Maar, vaderriep Laurens gansch terneergeslagen uit. Mocht ik dan de schuld wezen dat mijn meester, dien ik beminde, werd geschandvlekt als zelf moordenaar?... Mocht ik bewerken dat zijne vrouw en kinderen, gebukt onder schande en oneer, daarbij nog de akelige armoede tot lot verkregen - Ocliliever dan eene zoo zondige onrechtveerdigheid te plegen, ja, mijn zoondit moest gij hebben gedaan sprak de grijsaard plechtig. Ha l ik wil het moest zijn betaald geworden, en haar dan ook zou moeten worden teruggegeven Neen Laurens had geen gehoor gegeven aan 's priesters plechtige stem. Weihoe, mijn vaderhad hij met bitterheid geantwoord weihoeik zon aan de rechters moeten verklaren hoe het geschiedde Maar dan stort ik een gansch gezin in ramp, vertwijfeling en in diep verdrietZal ik de rust van zoovelen nu plotseling gaan storen Helaas mijn zoon weervoer de oude niet verbergen, mijn ongelukkige zoon gij hebt eene vreeselyke keus gedaan tus schen God en de wereld en... helaas d- ze laatste met haar goud, haar slijk, heeft het gewonnen!... Neen! duizendmaal neen! gij mocht geenszins hebben gedaan wat gij 'pleegdet, maar enkel, steunende op 't een voudige gebod des Heeren Gij zult niet stelen! moest gij ook verhinderen dat, dank aan uwe medehulp, kon gestolen worden Nadruk voorbehouden (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1