NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN. MAAIGRAS HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag' namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe MAAIGRAS. Maar de jood lachte heimelijk en weder- Woonhuis, Stallingen Een Schot in den Rug| HOFSTEDE, ZAAILANDEN- ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hemaalde Annoncen /olgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingen en Herbergkermissea inits betaling van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt ziin, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, IS, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. Juni. Zon Op. Zon ond.j De vergadering vóór de verkooping ter 'herberg Het Peenhof of Neerplaats Notaris Haghebaert, Notaris PERL, le Rousbrugge-Haringhe. Op Maandag, 26 Juni 1911, OPENBARE VERKOOPlNG| Vrijdag 7™ Juli 1911, te Poperinghe, Openbare Verpachting WEIDEN en MEERSCHEN, WESTVLETEREN en POPERINGHE. te P0LLINCH0VE bil de Plaats I heelmeester in het gasthof was afgestapt. En I snelschriften en brieven van betrouwen en Openbare Ver koop int) Allerbest RIAAIGRAS TE BEVEREN, Vrijdag 23 Juni 1911, OPENBARE VERKOOPING 14 Heet. laaigras in 't park van 't Kasteel De Lovie TE POPERINGHE. Woensdag 12 Juli 1911. Openbare Verkooping N 117 TQ is meer aan te bevelen tegen It 1H 1 u Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze- I. Dinsdag 27 Juni 1911, 123 hectaren 15 aren allerbeste Maaigrasj gelegen te BEVEREN, II. Donderdag 29 Juni 1911 19 hectaren 15 aren fijn Paardenhooi, Op Dinsdag 27 Juni 1911,» TE RENINGHE, Gewone Jaarüjksche Verpachting MAAI Gil AZ EIS1 Donderdag 29 Juni 1911, te P0LLINCH0VE-Finteele, OPENBAREVERPACHTING! MAAI GRAZEN Woensdag 28 Juni 1911, te STAVELE, bij Henri Openbare Verpachting Prijskamp van het Belgisch Trekpeerd. Echt gebeurd. III. Vrijdag 30 Juni 1911, 9 hectaren goede Maaigrazen, Notaris CASS7ERS Op Vrijdag 30 Juni 1911 ten Gemeentehnize te RENINGHE, OPENBARE AANBESTEDING Het nieuw Ministerie. OpWoensdag 21 Juni 1911,| GROOTE VERKOOPING MAAIGRAZEN teWestoutre en Reninghelst, Notaris SYOEN, Dinsdag 27 Juni 1911. OPENBARE VERKOOPING en Steenen Koornwindmolen, De Schoolwet. I Mijn kind. sprak diep meewarig del Maar daar rees de droomer eensklaps] Ha zoo zal ik hem, die mijne JudithI waar hij wenschte en wilde, dit zou weldra [hand en wapen aarN 2g worden ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. liet rechtannoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Plechtigh. van het H. Sakram. H. Marcus. HH. Gervasius en Protasius. H. Silverius, H. Florentia. H. Aloysius van Gonzaga, patroon der jeugd. H. I'auliuus, H. Aibanus. H. Hart van Jesus, H Ediltrudis. H. H. Joannes-Baptista, pair. der polbak. en Ieerhand. 3 u. 30 m. 3 30 3 30 30 31 31 31 7 u. 58 m. 58 58 58 58 58 58 Eeiste Kwartier. Zaterdag 3 Juni, ten 10 ure 4 minuten 's avonds. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Zondag 11 Juni, ten 9 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 19 Juni, ten 8 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 26 Juni, ten l ure 20 minuten 's namiddags. STUDIE VAN DEN I KANTOOR VAN DEN TE PRO VEN. om 4 ure juist namiddagi van le Beveren-op Yser. ter herberg Het Ge meentehuis bij de \Ve Lepée, 11 om 3 ure zeer s'ipl namiddag, in de zaal van het Vredegerecht, Ten verzoeke van het Bureel van Welda- Idigheid der Stad Poperinghe, van eene gelegen te der wijze had dit bericht zijne ronde gemaakt,] genegenheid aan M. Schollaert, de vader op 44 aren 80 cent. grond in erfpacht ge- dat den volgenden morgen het hotel als be-Ivan 't schoolontwerp dat door alle recht houden tot 1 Mei 1968 mits 259 fr. 20, boven legen! werd door hulpbehoevenden van allen 1 geaarde Belgen werd aangekleefd. Uit Brug- N»e lasten. aard. Van alle zijden werd de dokter om ge werden er Maandag, niet min dan acht Gebruikt door de kmders Gousyn, zonder]raad gevraagd't was eene ware Belegering, I zulke brieven verzonden, uitgaande van het en elkeen bad en smeekte dat hij toch een I bureel der Katholieke Kiesvereeniging, het dag langer zou blijven. Schepencollegie, de Katholieke Burgersgilde En nu viel onze dokter aan 't becijferen enz. Ook worden veel snelbrieven naar den wat hij al niet zou kunnen verdienen, zonder koning gestuurd, leedwezen uitdrukkend veel kosten en moeite, vermits de reis nu toch betaald was, en hij niet mocht afwijzen wat hem zoo onverwacht geboden werd. Hij bleef dus en werkte en schreef recep ten, van den vroegen morgen tot den laten STUDIE VAN DEN tëA BB <a mz H MK /m 1 Oi U U111/ r /I iV Is 11/1V van het der 28 gemeten, verdeeld in 28 koopen. Gewone voorwaarden. STUDIE VAN DEN Notaris BA. CQ VA ERE, te Poperinghe. 1 om 2 aren stip' 's namiddags, van wassende ii om 2 ure zeer slipt namiddag, ter hofstede gebruikt door de Wed. Char- les-Louis Dejonchheece-Fieu en hinders, TE POPERINGHE, bij Steentje-Molen, langs den steenweg naar Elverdinghe. van A. vruchten 2 heet. 64 ar. Haver. 88 ar. Tarwe. 44 ar. Rogge. 22 ar. Klaverhooi. 22 ar. Meerschhooi. Al verdeeld in koopen. b. Alle slag van landbouwalaam. Hoppespuit met toebehoorten, extra] goedeAfroomer Melotte - onlangs nieuw. Vergadering ter HOFPLAATS. Gewone voorwaarden en lijd van beta ling voor de koopen boven de 20 franken mits voldoende borg. om 4 uren juist namiddag Iter dorpplaats van BEVEREN, in de\ herberg -• De Zwaan bewoond door\ Vrouw Weduwe Leopold Neudt, Unebchoorcndc aan den Wel Edelen Heer Baron Goffinet te Brussel, en anderen. Tijd van betaling tot 1 November 1911. Sint Pietersdag, om 4 ure namiddag, ter herberg - De Zwaan bewoond door M Jides Depeser, ter clorpplaats van STA VELE, wassende te Beveren op de 16 gemeten, en te Stavele op de 28 gemeten. Tocbehoorende aan Wel Edelen Heer Baron Goffinet le Brussel. Tijd van betaling tot 1 November 1911. TE RENINGHE. om 4 ure stipt namiddag ter herberg bewoond door cl heer Désirë Mer'evede-Sampers van allerbeste wassende ter zelfder Geiriente Reninghe in de maaiweiden genaamd de Papegrazen, Ide Paling twaalf gemeten, de Paling tien lijnen en den Spooraert-. Alles met gewone voorwaarden. pacht. Aanslag met de geldtelliug. II. om 4 ure ter herberg DE HOOIPIETÈ, van allerbeste Alles met gewone voorwaarden. Ill om 1 ure over het aftreden van M. Schollaert. Van een anderen kant worden er ten allen kante in de provincie betoogingen op touw gesteld ten voordeele der schoolwet. Als de oppositie denkt dat dit zoo recht VAN Brunet,] armen en rijken, in ginds hotel? Onze dokter, die spoed wilde maken, we dervoer norsch Laat me gerust, ik heb met u niets te stellen. Nou, God zal je schenken geluk en zogen tot uw jongste dag, en ik zal uw ver klappen met een dankbaren mond, een groot geheim... Mozes Rosenbaum is niet dood De dokter, die kort te voren zoo haastig naar het spoor wilde, bleef als aan den grond genageld. Doch weldra hernam hij kalmte, en vroeg Die manheudie kan niet genezen avond. Twee dokters uit het naburige hiel-1 veerdig vraagstuk versmacht is, dan komen pen hem, en opereerden dat het kraakte... ze van Caneghemen kennen zij de katholieken Op die wijze had onze vrekkige doktor]niet. Schreeuwen en huilen doen deze niet verschillige honderden frank gewonnenj zooals hunne tegenstrevers, maar kalm doch veel kleintjes maken een grooten blijmoe-1 krachtdadig vervorderen zij hun recht, en dig maakte hij zich 's anderdaags reisvaardig niemand, gelijk wie, zal hen kunnen stuiten en was reeds gelaarsd en gespoord op weg in deze beweging. naar de spoorhalle, als een Poolsche jood Tegenover het geraas en gehuil der tegen- bem naderde, even aan zijn kleed rukte en partij heeft de katholieke partij in West- vroeg Vlaanderen voor leus aangenomen Gij zijt toch de heer professor, die heeft - Weg met den dwang! Handen af van gecureerd en geopereerd zooveele lieden,onze kinderen! Wij zenden die waar het ons belieft Niet lang geleden, ontving een vermaard dokter in de geneeskunde, zoo beroemd om zijne bekwaamheid als om zijn dorst naar geld, volgend telegram Mozes Rosenbaum zeer ziek. Zijt gij geneigd hem eene operatie te doen ondergaan zÜnWaarom Bet hij zich niet opereeren - i I f I .i a ri nlr f ati 1 a an 1 /ij ai nn r\ ri at»/\a\tïati om 5 ure namiddag, Ier herberg Café Beige bewoond, door de Weduwe Henri Verbrigghe, ter dorp plaats van WESTVLETEREN, wassende te Westvleteren op de partiën genaamd De acht gemeten De vette weide - en andere. Tijd van betaling tot 1 Januari 1912. agcsHBHBM9«BE«HM« u v tmtmi m r STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Gemeente RENINGHE. om 3 ,ure namiddag der vergrootings- en herstellingswerken AAN DE HMECHTJE6SCHOOL. Bestek 8646 fr. 80. Voorloopige borgtocht 400 fr. Plans, bestek en lastenboek liggen ter inzage der belanghebbenden in het Gemeentehuis te Reninghe. Inlichtingen zijn ook te bekomen bij den heerG. Lernauld, bouwmeester, Boesinglie- straat, 6, te Yper. Inschrijvingen te zenden aan den heer Burgemeester te Reninghe, ten laatste den [27 Juni 1911. Bij Bevel De Secretaris, De Burgemeester B. L00N1S. A. STICKER. welke door de geneesheeren noodig bevon den is, en welk loon eischt gij daarvoor, met inbegrijp van de reiskosten naar hier? Antwoord per telegram In den beginne was de dokter niet geneigd zich daartoe te laten vinden, maar toen hij had vernomen, dat Mozes Rosenbaum een der rijkste kooplieden van de groote stad was, besloot hij aan te nemen. En hij seinde Ben bereid te komen. Loon bedraagt 3000 frank. Kunt gij dat niet wat. minder stellen was het antwoord vanwege Rosenbaum. Kwaadaardig wedervoer de dokter Er valt niet af te bieden. Nemen of la ten! Het joodje seinde terug Ik zal ik u 2600 frank betalen! Maar de dokter meldde onverbiddelijk 3000 Frank of nietsValt mij niet verder lastig. Waarop het bericht kwam Betaal u de gevraagde 3000 fr. Kom En met den eersten trein vertrok de dokter. Reeds een paar statiën voor zijne aan komst seinde hij naar Rosenbaum om zijne komst te melden, en te Heer dokter, Mozes liet zich opereeren Door wie dan Door u, heer dokterDoor uWant onder de velen, dieu gister kwamen vinden om voor eene kleinigheidje te worden ge holpen, was ook Mozes Rosen!)auto en reeds vandaag is hij lof zij aan God en aan u, weltepas... En ijlings vluchtte de Pool langs een zij straatje weg. I)e oude Heer Janssens. Woensdag namiddag werd het nieuw Ministerie definitief samengesteld. Het bestaat uit: M. baron deBroqueville, voorzitter van den raad en minister van spoorwegen, posterijen en telegrafen; M. Berry er, binnenlandsche zaken; M. Carton de Wiart, justicie; M. Levie, finanties M. Davignon, buitenlaudschezaken; M. Pout let, wetenschappen en kunsten; M. Renkin, Zaterdag had de 26e prijskamp plaats voor Belgische fok paarden vau zwaar en zuiver ras. De prijskamp is ingericht door de Société du cheval de trait beige met milden en hoogst verdienden steun van wege het ministerie van landbouw, dus ook .van wege alle Vlaamsche landbouwers en 7 [andere Vlaamsche burgers. De hoofdafdeeling omvat de fokpaarden van Belgisch ras, de andere atdeeling die van Ardeensch ras. Het dusgenaamde - Belgisch ras is eigentlijk eenvoudig het aloude Brabantsche ras, danig verbeterd zoo men wil door aanhoudende en verstan dige uitlezing, maar waarvan de schoonheid en de deugdelijkheid dan toch in hoofdzaak te danken is aan eigen innerlijken aanleg. Het Brabantsche ras is thans over haast alle Belgische provinciën verspreid zoodat de belgische benaming, in zoo verre men enkel de verspreiding van het ras bedoelt, zeker niet ongepast is. Vroeger werd ver betering van het Brabantsche ras betracht door kruising met vreemde rassen de uit komsten waren ellendighet Brabantsche ras heeft echter door kruising met andere inlandsche rassen, die andere rassen zelf verbeterd zoo het Vlaamsche ras, dat in Vlaanderen zoo goed als verdwenen is. Het zuivere Brabantsche ras neemt meer en meer de overhand, zoodat de Belgische eenheid niet ontstaan zal door vermenging van rassen maar door volslagen overheer- sching van het beste der oorspronkelijke om een uur namiddag van op 25 hectaren eigendommen van den heerl Pierre Degroote (na M. de graaf de Béthune- Sully en M. Berten), M. degraafde Diesbach, M. L. Behaeghel, Mme We Duflour-Vanhou-1 ver. de Vw W« Désiré Dambre-Deburgrave KANTOOR VAN DEN TE LOO. koloniën; M. Vandevgvere, openbare wer- kenen landbouw; M. AHubert, nijverheid Irassen °P Belgischen bodem: het Brabant- en arbeidgeneraal Hellebaut, oorlog. Isc „Tas' - Zaterdag moesten de nieuwe ministers den 'e belang stelt in paardenfokkerijen, vragen dat hij per fj handen des konines en de Belgische zware paardenwereld wil koets aan het spoor zou afgewacht worden. dinsdaggfansta;in(te zal het nieuw minfsterie ^eren kennen en kennis opdoen in paarden- Daar stoomt de trein het statiegebouw zjcb voor de Kamer aanbieden keuring, moet eens naar zulke prijskamp binnen En wat ziet de dokter? Een groepje De eerste ministerraad werd woensdag Poolsche joden die hem huilend en met ver- naniiddag gehouden in het ministerie van twijfeling in de stem klagen dat die arme spoorwefe°. Al de ministers waren aanwe- Rosenbaum van nacht... gestorven is. ij jje Di-sprekitig liep over de verklaring Ietwat gcergerd over dien tegenslag en dinsd bij de herneming van de parle- vermoeid van die 24-uren-reis in den trein, mentaire ^erl:'za,mhoden, zaj gedaan wor- nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting|en de heer B. Dewitte. en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3.00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE,] Groote Markt. 18 POPERINGHE 55 Mengelwerk van -DE P0PER1NGHENAAR- Verdeeld in hunne gewoneliike koopen. Tijd van betaling mits goede en welbe kende borg. De 100 penning en bespreken gereed betaalbaar. om 2 ure 's namiddagste Poüinchove. ter herberg - De Os - bewoond door Je- röme Crabbe, in eene zitting, van met alle zijne roerende en draaiende werken, stapte de dokter in het eerste gasthof der stad af, nadat hij den jammerenden joden den wenscii had betuigd, spoedig een der familieleden Rosenbaum's te mogen ont vangen, ten einde de geldelijke aangelegen- I heden van de zaak te regelen. Dat bezoek werd hem toegezegd, en weldra bracht een [nabestaande van den aflijvige, met vele plichtplegingen, eene den. van.200 frank en de reiskosten. Daarop ging de man der kunst ter ruste, en zou den volgenden dag verder reizen. Bliksemsnel was ondertusschen in de stad de mare verspreid, dat een wereldberoemd Men schrijft uit Brugge aan het Han delsblad van Antwerpen. Het ontslag van het ministerie Schollaert, in plaats van doktersvergoeding [de beweging ten voordeele van gelijkheid in [toegeven dat het er" soms een beetje lomp gaan. Het Brabantsche ras werd vroeger hevig beknibbeld daar werd zeer raak op geant woord dat het wel eenerzijds de klompige vleeschmassa niet bezit van de Engelscbe trekrassen Clydesdale en Suffolk, en ander zijds niet de sierlijke vormen en de vinnig heid van het Fransche Perceronpaard maar dat het juist, tusschen die Engelsche en Fransche rassen in, een idiale tusschen- soort vormt, die eenerzijds meer vlugheid dan deze rassen bezit. Toch zou men aan een Franschen beknib- belaar om de onpartijdigheid maar het best t lager onderwijs te verflauwen, heeft de-kan uitzien iets toegeven op eene beknib- zelve integendeel een reusachtigen hoofdstoof beling van ondergeschikt belang zou boven gegeven, ten minste voor wat onze provincie dien, door indruk van onpartijdigheid, des aangaat. Ten allen kante steken de katho-lte meer kracht bijzetten aan de weerlegging lieken de hoofden bijeen en 't regent nu van's mans hoofdzakelijke beknibbelingen. oorspronkelijk verhaal door IIËI\'I>ltIU DE ZEIN1E. Helaas! wat is de mensch een zwak [aan de schoone en edelhertige Judith, voor [sprongen en beukte geweldig, verdwalend gejaagd verlangen, om het einde zijner die voor moord door onvoorzichtigheid zijt iets!.. [wie hij zich gansch had geofferd, voor wier [van schroeienden minnenijd in het hart, gevangenschap te zien aanbreken, en de veroordeeld en gekerkerd, gij zult alles Voor een vergankelijk nietig schepselJheil en geluk hij zijn leven, genot en be-|met beide vuisten op de harde kerker- zoo gelukkig nakende vrijheid terug tezeggen Wat dan?... Dat niet gij, maar J als hij, vergeet hij den machtigen eeuwigen staan had verpand en wel ook zijne arme muren en, wijl het bloed uit zijne geknous bekomen. wel de gesneefde zelf de schuld is van zijnen [God en tart hij zijne zwaarste straffen. ziel in gevaar had gesteld [de handen leekte, brulde hij nog woeder:| Vrij zijn, dit zou hij alras Mogen gaan [dood! Dat hij zich zelfmoordde met eigen oude aalmoezenier, wijl hij 's jongelings[op met woedend en heesche stemgeluid, ontstook onmeedoogend verbrijzelen Maar... Waarom, als hij aan zijne vrijheidMaar, ongelukkige, zult gij dit doen of [brandende handen liefdevol drukte, mijn J ratelend schor en vervoerd Wee den armen jongeling, die de genade [denkt, komen er sombere rimpels op zijn kunnen Zult gij, na uwe roekeloo>:e zelf- kind, ik weet het, hard is de kamp. Edoch,] Wee mij ik, een veroordeelde ge-]Gods had verstooten, en bij Satan te rade voorhoofd [opoffering, gansch uw werk in gruis ver- [zoo gij uw gedrag wilt regelen naar Godes[schandvlekte Wat zal ik aanvangen, kom [ging. Ha op zekeren da^ vloog hem een sner-Jbrijzelen, en uwe handelwijze, uw ganschen Maar, mijn eerweerde vader! haddej gebod, dan is uw plicht zeer gemakkelijk ik van hier Wie zal er werk of bediening] [pend gedacht door het ontgloeiende brein. persoon tot spot van eenieder doen ver- ik dit gedaan, wat al wee en grievende [uit te voeren. Geef mij de toelating om alles [bezorgen aan hem, die gestraft werd om|xi. Een rampzalige in eencn Och waarom kon het genot der vrijheid strekken smert veroorzaakte ik niet [aan den rechter te verklaren F Ik ben [onvoorzichtig dwaas zijnen meester te I onmogelijk te beschrijven toestand. hem maar ten halve verblijden Weihoe, zult gij het durven of kunnen En wie zegt u dat, niettegenstaande J bereid alles voor u te doen om uw geweten hebben vermoord Immers, wat zal hij doen, wen de gevan-1 bestaan te gaan zeggen tot haar, uwe uwe onzinnige zelfopoffering, die een heiden j in orde te brengen I Dan stond de opgevlogene vertwijfelend! Meer dan een jaar reeds was't geleden. I gen ispoort wijd geopend, hem zal schijnen I uitverkorene grootsch en hoog verheven zou vinden, Mijn vader! neen, nog niet! wat J recht en briesch te van woede en angstJ Dat hij als een gek, als een enkel waan-1 toe te roepen Judith, om u heb ik gedaan wat ik wie zegt u dat wee en smert die lieden niet [later misschien murmelde Laurens aarze-] Doemnis zal ik kunnen leven, heljzinnige had gehandeld, begon Laurens] Ga nu heen ga pleegde, immers, uw vader is niet door mij overvallen zuil n, wel grievonder nog dan J lend, doch niettemin innerlijk vastbesloten. bestaan willen van de gestolene som, de Derbranckx, wen hij innig diep nadacht in I Waarheen zal hij gaan?... Wat zal hij vermoord, maar was een zelfmoordenaar! voorheen?... Weet gij dan niet dat eene] Gij weigert, mijn kind gij stemt niet [geroofde fortuin [de eenzaamheid zijner kerkercel. meer en doen J Zult gij dit aan de rechtschapene, edel- wijze spreuk zegt: Onrechtveerdig goed toe wat van onrecht geschiedde te vergoe-J Eensklaps schiet hem een bliksemsnel meer klaar to Legrijpen en in te zien. Kon hij zoo maar regelrecht naar zijnejhertige dochter kunnen zeggen? En zoo gedijt niet[den. te herstellen? Ach! maar dan is er] gedacht door den geesten doet hem wan-| Edoch, in plaats van hem tot den waren beminde vliegen, en haar toeroepen [gij kondet, wat zal Judith dan wel ver- Op dit plechtig woord des grijzen pries look voor u geene kwijtschelding, geenejkelen, als door den donder getroffen. [eerlijken weg terug te brengen, dreven die Welnu, o Judith 't is voor u dat ik [richten ters boog de gevangene het bleeke hoofd I vergiffenis bij God te bekomen. Gij moetl Vermaledijding brult hij woest en I noodlottige gedachten hem nog verder bedreef wat ik gedaan heb, en om uwentwille I Ha! wees gerust, ongelukkige! zoo gij verschrikt. [immers het onrecht, dat gepleegd werd,Ibedreigend, wijl de uitpuilende oogen hemI voort, en zoo besloot hij, toornig woedend, dat ik alles heb doorstaan en geleden. I't geheim openbaart, dat gij weet over den Ja, hij begon te beseffen en in te zii-n herstellen en dat kunt ge in dit geval niet [gansch met bloed beliepen. Ha! wee haar, [door grievenden minnenijd gefolterd, nogl Welnu, o Judith! mijne uitverkorene droeven dood haars vaders, en dezen als hoe schrikkeiiik hij had gedwaald toen hij|zonder de waarheid te verklaren. [zoo zij mij verstoot en eenen anderen man. [meerdere laakbare daden te bedrijven. Igeef mij mijne belooning [zelfmoordenaar uitkrijt, dan... maar dan zich onschuldig liet, veroordeelen en er 1 Ik zal... overwegen., nog wachten. [Alle duivelen! wat helsch vuur ontgloeit J De gevangene wist nauwkeurig wat erj Maar!... en dit bedacht de rampzalige [stoot u gewis de verontweerdigde maagd door zijne zondige medeplichtigheid op on-jprevelde de gevangene sidderend ineen-Jin mijnen opengereten boezem Ha zoo|gebeurde. immers door de zorgen der goede] nu eerst, zal Judith hem wel kunnen ver-[met afschrik en verachting weg, wijl, als rechtveerdige wijze aan de weduwe en hare zinkend [een ander man het oog op haar sloeg! Een Anna Wallaert, zijne pleegmoeder, werd staan?... [een striemende zweepslag, u de smortvidle kinderen eene fortuin werd betaald De grijze priester drukte hem met aan-jman, rijk en schoon, jong, hoofsch en... j hem menige brief met nieuwstijdingen door] Zal zij hem. den veroordeelde, die zoolang Jen grievende uitroeping in 't schrikkend Grievende wroeging zonk wel in zijn [doening de beide handen en murmelde [niet zooals ik veroordeeld, onteerd 1 Doem-[de nieuwe meesteressen der oude huishoud- in den schandigen kerker heeft gezeten, [oor zal klinken hert en vocht er met de liefde, die hij daar innig [nis! maar dan... dan ware mijne Judith ster gestuurd, en zoo was hij ervan bewust, zal zij hem tot haren bruidegom aannemen. gloeiend voedde voor zijne uitverkorene J God verlichte u, mijn zoon!. Ik...|gewis trouweloos! God! wat vliemende dat menige ontroerende gebeurtenis was hem, den moordenaar, die haren ongeluk- Judith Maar de liefdevlam eindigde ik zal voor u bidden... I pijn ontstaat er in mijn hart! 't Schroeit [voorgevallen, en was alles hem tevens I kigen vader doodde toch met er den folterenden prikkel der| En wankelend verliet hij de cel van den [er en het brandt er zoo helsch en verterendbekend wat geschied was sinds een jaar. Is er dan tusschen beide jonge lieden] gewetensknaging te verteren en hij bleef [jongen en ongel ukkigen gevangene zich voldaan gevoelen van te hebben ge handeld zooals hij deed. Immers aan zijne Judith bleven eer, faam en weelderig leven. Ho! zoolang zij. de goede, de uitverkorene maar gelukkig kon zijn, zoolang wilde de rampzalige lijd n. en,' ja wel voor haar, Mijne Judith, voor wie ik meer dan mijn Laurens wist dan ook, dat mevrouw Van inderdaad geen breede bloedplas, die zoo leven gaf en verpandde. Ha! zij zou mijjllelmen en hare dochters met zijne pleeg-|wijd strekt, dat hij hen voor immer schei ontsnappen, de gade van eenen gelukkige moeder in Marseille gevestigd waren, al- den moet worden, ('ie voor haar niets zou hebben waar de broeder des zaakwaarnemers, de gedaan! Neen, duizendmaal neen, dat zal zoolang verdwenen Arnold, werd terug- Hij had den priester Gods en zijne wijze [nietEerder zou ik tot uiterste middelen gevonden, die, door nieuwe en nauwe leering verbeten en daar dacht hij alleenmijne toevlucht nemen. Ha dat zij vreeze, familiebetrekkingen, met de weduwe en De opgeslotene was alleen gebleven. Diep was hij in gedachten verzonken. die hij als waarlijk uitzinnig beminde, zijnjnog aan 't geliefde voorwerp zijner droo-[zoö zij mij verried en verstootte. [hare kinderen was vereenigd geworden, eeuwig heil in groot gevaar stellen... jmen,aan de zoete uitverkorene zijns herten, En de als razend onzinnige was opge-j Ook was hij vol brandend ongeduld, vol had de verdwa- Haneen, geen Logenaar, logenaar!... Gij vindt dit slechts uit om mij als belooning voor uwe voorgewende en gehuichelde zelfopoffering te winnen!... Gij hebt mijnen vader mis schien wel met opzet gedood, om daarna mij dit hoogst baatzuchtige sprookje te verzinnen En helaas, ja, alles zou haar gelijk geven Inderdaad, zou er wel iemand gevonden Vermaledijding!.. lende ontzet geroepen bloed is er tusschen ons!. Want. niet ikworden, die zou anders denken toch vermoordde haren vader Ik zal haar alles bekend maken, ja Ha! Laurens Derbranckx, gij, de man, Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1