NIEUWSBLAD VOOR iWEfaüü OffiSTREHEN, MAAIGRAS VRUCHTEN OP STAM HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD \«ferschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Iapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe MAA1GRAZEN Een Schot in den Rug Woonhuis, Stallingen MAAIGRAS. HOFSTEDE, ZAAILANDEN, BUITENbANDSCH NIEÜÜIS. Allerbest MAAIGRAS MAAIGRAZEN Zondag 25" IgiI. 5 Centiemen. 7e laar. N~ 3o ANNONCEN Oen drukregel 10 c. Hsrnaalde Annoncen o 1 geus overeen komst fierste Taps, Rollingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den lip INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijkschc Almanak. Juni-Juli. Zon op. Zon ond. j Notaris Haghebaert, \No taris PEEL, ie Rous brugge- Haringhe Op Maandag, '20 Juni l!)ll,|OPENUARE VERKOOPING Open ba re Ver hooping TE BEVEREN, Dinsdag 27 Juni ns BACQÜAERT, j 23 hectaren 15 aren allerbeste Maaigras gelegen te BEVEREN, Donderdag 29 Juni Woensdag 12 Juli 1911, Openbare Verknoping van en allerhande goede Landbouwalaam 1911 19 hectaren 15 aren fijn Paardenhooi, Notaris PIETERS, Op Dinsdag 27 Juni 1911, TE RENINGHE, Gewone Jaarlijksche Verpachting Rechtveerdigheid. Notaris S YOEN, Dinsdag 27 111. Vrijdag 30 Juni 1911, 9 hectaren goede Maaigrazen, Gemeente RENINGHE. Op Vrijdag 30 Juni 1911 OPENBARE AANBESTEDING Notaris CASSIERS, Vrijdag 7™ Juli 1911, te I* o i> e i ia I* e Openbare Verpachting WEIDEN en MEEliSCHEN, WESTVLETEREN en POPERINGHE. Juni 1911, OPENBARE VERKOOPING en Steenen KoornwindmoSen, te P0LLU4CHGVE, bij de Plaats, 29 Juni 1911, te POLLINCHOVE- Finteele, OPENBAREVERPACHTING Woensdag 28 Juni 1911, Donderdag te STAVELE, Openbare bij Henri Brunei, Verpachting De Ministerieele verklaring. worden ingelijfd VlllJDAG-NOEN ingezonden worden. Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 SW9XA uttfJs, Zondag 25 Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vrijdag 39 Zaterdag 1 H. Gutielmus, II. Prosper, II. Theodulphus. HH. Joannes en Paulus. H. Ladislaus. H. Adelinus. H. I jeo II, Ff. Benignus. HH. Petr. en Paul. patr. der vis.steenk., steenb.en metsers, ■H. Paulus' Gedacht., H. Emiliana, H. Regina. H. Rumoldus, H. Regina, II. Thibaldus. u. 31 m. 32 33 33 34 35 35 u. 59 m. 59 58 58 58 58 58 Eeisle Kwartier. Zaterdag 3 Juni, ten 10 ure 4 minuten 's avonds. Zondag 11 Juni, ten 9 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 19 Juni, ten 8 ure 51 minuten 's avonds. Maandag 20 Juni, ten 1 ure 20 minuten 's namiddags. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. KANTOOR VAN DEN om 4 ure juist namiddagi van te Beveren-op Yser, ter herberg Het Ge meentehuis bij de W6 Lepée, van iiet der 28 gemeten, verdeeld in 28 koopen. I. Gewone voorwaarden. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. 1911, om 4 uren juist namiddag, Iter dorpplaats van BEVEREN, in de I herberg De Zwaan bewoond, door Vrouw Weduwe Leopold Neudt, I toebehoorende aan den Wel Edelen Heer Baron Goffinet te Brussel, en anderen. Tijd van betaling tot 1 November 1911. om 2 ure stipt nanoen, ter hojste.de gebruikt door de W" Charles Dejonckheere-Fieu en hinders te Poperinghe, bij Steentje-Mo ten, 4 liectnren lO aren Haver, Tarwe, Rogge en Hooi zooals wagens, karren, ploegs, eegden, enz. Hoppespuit, en afroomer Melotte Tijd van betaling mits borg. Sint Pietersdag, j om 4 ure namiddagter herberg De Zwaan bewoond door M Jules Depeser, \ter dorpplaats van STA VELE, wassende te Beveren op de 16 gemeten en te Stavele op de 28 gemeten. Toebehoorende aan Wel' Edelen lieer Baron Goffinet te Brussel. Tijd van betaling tot 1 November 1911. STUDIE VAN DEN TE RENINGHE. om 4 ure stipt namiddag ter herberg bewoond door d'heer Désiré M erlevede-Sampers van allerbeste wassende ter zeifder Gemeente Reninghe in de maaiweiden genaamd de Papegrazeft, de Paling twaalf gemeten, de Paling tien lijnen en den Spooraert", en in het Zwar- tendal, den eigendom der Paters van Sint- Sixtus. Alles met gewone voorwaarden. KANTOOR VAN DEN TE LOO. Het <«r8i§ jut dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Yin cart-Silly. Dépót bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen om 5 ure namiddag, ter herberg Café Beige bewoond door de Weduwe Henri Verbrigghe, ter dorp- plaats van WEST VLETREN, wassende te Westvleteren op de partiën genaamd De acht gemeten De vette weide en andere. Tijd van betaling tot 1 Januari 1912. om 3 ure namiddag, ten Gemeentehuize te RENINGHE, der vergrootings- en herstellingswerken! AAN DE KNECHTJESttCtlOOL. Bestek 8646 fr. 80. Voorloopige borgtocht 400 fr. Plans, bestek en lastenboek liggen ter inzage! der belanghebbenden in het Gemeentehuis te Reninghe. Inlichtingen zijn ook te bekomen bij den I heerG. Lernauhi, bouwmeester, Boesinghe-| straat, 6, te Yper. Inschrijvingen te zenden aan den heerl Burgemeester te Reninghe, ten laatste den| 27 Juni 1911. Bij Bevel De Secretaris, De Burgemeester B. L00NIS. il. STICKER.! 56 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door II ENE» It IK DEZGIME. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 3 ure zeer stipt namiddag in de zaal van het Vredegerecht, Ten verzoeke van het Bureel vau Welda digheid der Stad Poperinghe, van eene gelegen te B. om 2 ure s namiddags, te Pollinchove. ter herberg - De Os - bewoond door Je rome Crabbe. in eene zitting, van met alle zijne roerende en draaiende werken op 44 aren 80 cent. grond in erfpacht ge houden tot 1 Mei 1968 mits 259 fr, 20, bove de lasten. Gebruikt door de kinders Cousyn, zonder pacht. Aanslag met de geldtel ling. II. om 4 ure, ter herberg DE HOOIPIETE van allerbeste Alles met gewone voorwaarden. Ill om 1 ure IK> SuiLerij Van Tieghem - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar te maken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en sedert Februari voor 5 maanden, het huis bewoon van Mad. We Louis Ramoen en Kinders, aan den anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT-FREMAULT, gouden schoen Veurnestraat, POPERINGHE. aan eenen anderen man wegschenken durf- 1 de Dat zij vreeze en siddere voor mijne wraak Dit vloekbare woord werd door de muren der cellen als spottend weerdreunend her haald. XIIWaar eene oude kennis deerlijk wordt teleurgesteld. Zou er een mensch zijn, die niet meenen zou Ja, Laurens Derbranckx wist dat zijn patroon op het leven verzekerd was tegen hoog bedrag, en de jongeling, een sluw en misdadig plan uitvoerende, heeft zijnen meester op jacht wel met opzet gedood, ten einde later, bij dezes dochter, den gesneu velde als zelfmoordenaar te kunnen be schuldigen, en dan de rol te spelen van heldtiaftigen zelfopofleraar, om alzoo hare hand te bekomen En inderwaarheid, wie zoo spreken zou mocht wel volle gelijk hebben ook, indien Laurens Derbranckx aan het daglicht bracht wat hij wist over Guido Van Hel men's droeven dood. Daarom was de ongelukkige vermetele eensklaps zoo diep grievend in het hart getrofïen, wen hij dit alles, ziedend van verterende woede, overdacht, en hij moest bekennen en betuigen dat hij op aarde nietsgenade had gevonden bij den alwetenden meer te hopen noch te verwachten had. I Rechter immers, gelukkiger dagen waren En dan, het hoofd gansch op hol, de (aangebroken, die de blinde te midden zijner zinnen als gansch verdwalend, dan vergat familieleden genoeglijk mocht overbrengen de ongelukkige alle goede gevoelens, en God versmadend en verstootend, dacht hij Terwijl Laurens Derbranckx in zijnen kerker aan 't noodlottig vertwijfelen sloeg, leefden in Marseille vele geliefden gerust en tevreden samen. De gansch bekeerde Arnold Van Helmen, wien het ongeluk de ougen des lichaams loofde en sloot, om deze zijner ziel te openen en den gruwvollen afgrond te doen ontwaren, die voor zijne voeten gaapte, de volkomen gebeterde en zich immer berou wende man, had nu groot geluk gevonden in 't gezelschap van de vrouw van zijnen gesneuvelden broeder, dien hij zoo innig diep betreurde. Zwaar had de ongelukkige Arnold weleer misdaan, en groote schuld had hij op zijn hoofd geladen Edoch, men mocht denken dat de rampen die over hetzelve waren nedergedaal Godes toorn hadden voldaan, en dat de koopman om zijn rechtzinnig leedwezen grimmig woest, aan wraak Wee aan Judith, zoo een ander man haar hert verkreeg Dit zwoer de radelooze huilend tot de hi!Ie muren van zijn gevang, en balde Vooreerst weze gezegd dat, door de zor gen der schrandere Margaretha, gansch de huishouding des blinden was veranderd en heringericht, op zulken voet, dat de dienst bonen die wij er vroeger vonden en zagen een zoo aardig gebruik van hunnen tijd en van den wijn huns meesters maakten, dat krampachtig de vuisten, als in vertwijfeling.zij allen waren heengezonden en vervangen Wee, wee aan haar zoo zij haar hert'geworden door anderen, die het geenszins j vriendelijk minzaam en lieftallig was, wen I)e rechtveerdigheid, zooals men die in den vollen zin des woords moet verstaan, is zekerlijk eene der schoonste hoedanigheden, welke inen bij den mensch kan aantreffen. Edoch, maar al te dikwijls wordt deze deugd slechts in haren engsten zin opgevat en werkelijk beoefend. Rechtveerdig zijn zooals het woord zelf duidelijk te kennen geeft, wil eigentlijk zeggenveerdig of bereid zijn om aan iedereen zijn recht te geven en te laten, dat is God, onzen naaste en ons zeiven laten en geven wat hen toekomt. Da rechtveerdigheid laat iedereen het zijne zijn geld en goed. Bijgevolg, niet alleen deze handelt on- rechtveerdig, die een anders goed recht streeks steelt of ontneemt, maar ook hij, die vrijwillig zijneii naaste schade toebrengt in hetgeen hem toebehoort; hij die ware levert van mindere hoedanigheid als deze, die verkocht werd hij, die de missen in de rekeningen van den kooper of verkooper verzwijgt, wanneer deze te zijnen voordeele strekken, enz. Gestolen goed heeft tanden, zegt een spreekwoord, en zulks is eene groote waar heid. Het onrechtveerdig goed eet het recht veerdig goed op, als het er bij komthet werkt gelijk rotte appels bij gezonde gelegd. Vele menschen denken dat het daarmeê uit en ten einde is. Zij missen, want wie waarlijk rechtveerdig is, laat ook aan iedereen zijne eer en reputatie. De eer en goede faam is voor den mensch veel kostelijker nog dan geld en goed, en hij, die door valsche geruchten en betichtingen de reputatie van zijnen evenmensch bezoe delt of ontneemt, is een vuige lasteraar, die zijne naaste groote, ja onherstelbare schade toebrengt onder zedelijk en zelfs onder stof felijk opzicht. Niet zelden ook vindt men van die men schen, wier vertellingen wel niet geheel valseh zijn maar die de zaken toch merkelijk vergrooten. Van eenen molhoop maken zij eenen berg, en nooit kunnen zij de minste gebeurtenis verhalen, zonder er van 't hunne bij te voegen en alzoo soms de eer van ande ren te krenken. Velen zijn van gedacht dat men ten minsten mag zeggen, wat wezentlijk waar is. Wel integendeel, de rechtveerdigheid legt ons op van niets uit te brengen, wat onbekend is en aan anderen kwaad kan berokken in hunne eer en faam. Gaat eens in u zeiven zoudt gij er aan houden dat men al uw doen en laten, al uwe zaken op strate draagt Buiten zaken van geld en eer kan men ook iemands deugd ontnemen. Hoevelen zijn er niet. die door hun slecht voorbeeld soms anderen tot het kwaad aan sporen En wat gezeid van die vuile klappers, die door hunne onkuische redens het verderf rondspreidenvan die zielenmoorders, die maar al te dikwijls onschuldige kinderen het kwaad aanleeren en de oorzaak zijn van hunschandig verderf en hun eeuwig ongeluk! Wie dus waarlijk wil doorgaan als recht veerdig, mag zijnen naaste niet schaden noch in zijn geld en goed, noch in zijne eer en reputatie, noch vooral in zijne deugd. waren beschuldiginsakt tegen het obstruc tionism. Onder andere bevat de ministerieele ver klaring liet volgende De bescherming der kinderen, de herzie ning der wet op de werkmanspensioenen, de regeling en de ontwikkeling van den kleinen eigendom, de maatregelen tot be scherming der kleine burgers, dit zijn al vraagstukken van aard om op gansch bij zondere wijze de aandacht der wetgeving gaande te maken. De ministers kondigen verder aan dat het ontwerp der nieuwe schoolwet regelmatig, met bezadigheid en overweging moet onder zocht worden. Er wordt dus niet aangedron gen op de onmiddelijke bespreking er wordt zelfs te verstaan gegeven dat het stelsel van den schoolbon door een, ander kan vervangen worden, indien maar de vrije keus der school aan de huisvaders wordt gewaarborgd, indien aan de behoeftige fami lies voor het onderwijs der kinderen dezelfde onafhankelijkheid wordt verzekerd, die de begoede standen nu bezitten. Verder wordt er aangekondigd dat er kiezingen zullen plaats hebben voor de nieu we Senaat- en Kamerzetels, te verleenen overeenkomstig de uitslagen der volksoptei iing, doch er wordt geene ontbinding der Kamers beloofd. Van eene verdaging der gemeentekiezing en van de eenmaking der kieswetten is er geen spraak in de ministerieele verklaring. Deze is hoofdzakelijk een oproep tot de Ka mer om hare werkzaamheden te bespoedigen, en ook wat tijd te gunnen aan de bespreking der stoffelijke belangen van het land. De ministerieele verklaring, hier en daar door de oppositie op spotgelach onthaald, werd door de rechterzij toegejuigt. Te Roebaais zijn dinsdag nacht tachentig telefoondraden afgesneden geweest. Te Southampton staken de kolenlossers en de zeelieden. thans ongeveer 460 millioen China telt inwoners. De VAN M. de Broqueville heeft dinsdag in de Ka lmer der Volksvertegenwoordigers lezing gegeven van de ministerieele verklaring, die met de grootste aandacht en belangstel ling aanhoord werd. Dit was vooreerst eene opsomming van al het werk, dat de Kamers te verrichten had den volgens het programma der troonrede, en dat, ten gevolge van het hatelijk obstruc tionism der oppositie achterwege gebleven is dat deel moet voorzeker de liberalen ou de socialisten loodzwaar op het hart gevallen zijn. Hei land zal het beschouwen als een Koning van Roemenië is ziekelijk. Te Tokio is weer een nieuwe samen zweering tegen den Mikado ontdekt. Te Trepton bij Berlijn brandde eene groote tapijtfabriek af. In Portugal is het thans volkomen rustig; zoolang als 't duurt. Te Compiégne, in Frankrijk, is de eerste steen gelegd voor de Jeanne D'arc kerk. De krankzinnige ex-keizerin Charlotte van Mexico vierde haren 71" verjaardag. Het Engelscti blad de Daily-Maill weer aan 't stoken tegen Duitschland. 's Keizers zoontje, prins Joachim van Pruisen, is ziek. De Keizerin waakt bij het bed van haren zoon. De Prins van Wales is plechtig opgeno men in de Orde van den Kouseband. Wederom zijn een 6-tal Duitsche en Fran- sche geschriften op den Index geplaatst. De Turksche regeering is voornemens den veldtocht in Albanië op te geven. Te Stockholm is het 6e internationale congres voor vrouwenkiesrecht geopend. Te Keulen verongelukte een bruidspaar door ontploffing eener spirituslamp. In Zweden woedde een reusachtige bosch brand, waarbij duizend soldaten het blus- schingswerk verrichtten. De Sultan van Turkije maakt 'n reisje door de Europeescheprovincie's van zijn rijk De opwinding onder de Fransche wijn boeren duurt nog maar steeds voort. De strijd tegen het opiumgebruik in China wordt met hardnekkigheid door gevoerd. De St Pieier te Rome is weer verrijkt met een prachtig nieuw geschilderd raam. In Duitschland behoort thans 36'/s per°/0 der bevolking tot den Katholieken godsdienst De Turijner wereldtentoonstelling is thans in Juni nog niet klaar. Echte Italiaansche traagheid Op de Wolga is een veerpont gezonken, waarbij 30 personen zijn omgekomen. Het wereldvrede-congres zal van 25 Sep tember tot 3 October te Rome bijeenkomen. Te Hamburg liep het nieuwe slagschip Friedrich der Grosse van stapel. Op de Fransche Westerstaatsspoorwegen hebben ze weer telegraafdraden doorgesne den. In een Fransche tuchtschool brak oproer uiteen honderdtal jeugdige misdadigers sloegen op de vlucht en worden thans door gendarmen achtervolgd. De aardbeving in Mexico heeft schrikke lijke gevolgen. Men rekent dat er 1200 dooden zijn en duizenden huizen gansch vernield. Woensdag eindigde het proces Duez, de likwidator der kloostergoederen die 6 mil joen gestolen heeft. Hij werd veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid. Uit Turkije worden erge overstroomingen gemeld in de provintie Brousse. De burgemeester van Munchen heeft aan den gemeenteraad voorgesteld eene belas ting van 18 tot 25 frank op de bonden te stellen. De raad heeft niet alleen dit voor stel bijgetreden, maar ook den burgemeester verzocht binnen kort ook voor te stellen de katten te belasten Honderd dertig duizend werklieden van de metaalfabriekeu en mijnen, hebben zater dag, te Christiania, den arbeid gestaakt. De grafmakers der kerkhoven van Barce lona hebben maandag den arbeid gestaakt. Zij vragen den acht-uren werkdag. meer zouden wagen iets wat verboden was, of niet gansch recht, te plegen of te ver richten. De blinde werd sneller en veel beter, gediend, en men lachte noch spotte niet meer achter zijnen rug, uit vrees vooral j hij zijne moei en hare nichten kwam be- zoeken of te zijnent ontving. Edoch, wat wei meer zonderling mocht heeten, was de houding en gansche doen- j wijze der tweede dochter Roza, die wij zoo I hardvochtig als herteloos hebben gekend van door de scherpziende oogen der ernstige I en eensklaps derwijze veranderde, dat hare weduwe te worden bespeurd en betraptmoeder en zusters het maar geenszins be- wanneer zij onverwachts het huis des koop-1 grijpen konden mans bin.nen kwam. I Ja, zij sciieen alle pogingen aan te wen Deze vond nog wel een meerder genoegen J den om eene betere en mildere inborst te in zijnen zoon Joris, die alle droefgeestigheid (verkrijgen, en haar hoogste genoegen te had afgelegd en zoo blijmoedig geworden scheppen in 't verdienen van eene gepaste was door het bijzijn zijner beminde familie, lloftuiging, als zij iets prijsbaars pleegde, dat zelfs zijn vriend, de beeldhouwer Rudolf I Wat daarvan toch de oorzaak mocht Mercksem, hem schaarsch nog herkende [zijn. kon niemand gissen en men schreef en getroffen was over de zoo gunstige luie heilzame verandering dan ook toe aan verandering, die in Joris te bespeuren was. Jde terugvinding van oom Arnold en de Het is wel niet noodig te zeggen dat de I ernstige gedachten, die zijne ongelukken weduwe eveneens en ook hare dochters laan Roza hadden ingeboezemd meerdere hertevreugd genoten, sinds zijl Zoo leefden die beminnende wezens te hunnen schoonbroeder en oom hadden ge-jzamen, hoopvol op gelukkige dagen en vonden, en bestatigden dat hij nu een zeer (wel meenend dat het geluk, nu gevonden rechtschapen man mocht heeten en ook, ja,(van langen duur kon zijn. sinds zij met den flinken Joris kennis had gemaakt, die voor Margaretha als een zoon en voor hare dochters als een goede broeder was geworden. Een broeder och. ja, want de jongeling ging met zijne nichten om, alsof hij inder daad hun broeder ware geweest. En dit scheen aan de jeugdige meisjes zeer natuurlijk toch Ja, zelfs aan de oudere Dit kon en zou de toekomst bewijzen en uitmaken Wij zegden reeds dat het bezit van Mar garetna, door haar aan Arnold in handen was gegeven geworden, en deze de hem toevertrouwde kapitalen in zijne handels zaken, die zeer bloeiend waren, had gezet Koopman Arnold Yan Helmen, al was hij nu ook blind, was een bijzonder schran Judith behaagde het zeer Joris tot hunnenlder handelaar, en ter Beurze van Marseille broeder aan te nemen en hem als dusdanig (goed gekend en befaamd, waar zijne han te behandelen, voor wien zij eene innige(delspapieren gretig werden gewild. voor wien zusterliefde in 't herts koesterde. 't Mocht nu ook geen wonder heeten zoo de jonge Lucia, die weleer door den koenen jongman was gered geworden van een akelig aangrijnzenden dood, dat dit meisje voor haren redder eene dankbare genegenheid in de ziel bezat, en hem immer Le Londen is de kroningsweek maandag gonnen. Er zijn niet minder dan zestig afveerdigiugen van vreemde hoven aange komen om de kroningsfeesten bij te wonen. Er zijn te Londen op den doortocht van den koninklijken stoet, niet minder dan 1400 stellingen of verhoogen opgetimmerd, waar plaats is voor 750,000 nieuwsgierigen. Da prijzen per plaats verschillen van 52 tot 200 fr. volgens het de laatste of de eerste rang is. In de groote vlootschouwing zullen 167 Engelsche oorlogschepen (waarvan geen enkel ouder dan 17 jaar) deelnemen. Deze week was het honderd jaar geleden, dat wijlen Mgr. von Ketteler, de baanbreker der Katholieke Werking in Duitschland, 't levenlicht aanschouwde. De Spaansche bladen spotten met de woede der Franschen over 't optreden der Span jaarden in Marokko. De Berlijnsche gemeenteraad zai een lee- ning aangaan van ongeveer 320 millioen tot den bouw van glasfabrieken, slachthuizen, watertorens, enz. Tietz bouwt te Hamburg een reusachtig warenhuis van ongeveer 6000 vierkante Meter oppervlakte. In deze winkelstad zal een personeel van 1000 personen werkzaam zijn. De houding van Spanje in de Marokko- kwestie wordt in de Parijssche pers betreurd. Marokko blijft toch maar 'n broeinest van internationale oneenigheden. Daarbij, hij mocht stout op zijnen zoon Joris rekenen, die den .koophandel door en door had aangeleerd en, onder 't beheer zijns vaders, het handelshuis bestuurde, daarin door deu trouwen kassier Gedron Weinel en een viertal schrandere klerken geholpen, die allen ieverig de zaken van het huis behertigden. Het huis Van Helmen! Alles wat hij was met verre oorden in betrekking en bezat zelfs te New-York, de reusachtigi Amerikaansche handelsstad, een zeer be kwamen medehandelaar ofcorrespondent met wien het groote ondernemingen waag de. Die correspondent was een bejaard man, Rupert Folk geheeten hij was Zweed van geboorte, sinds vele jaren uitgeweken en had in genoemde stad een bloeiend kantoor gesticht. Het scheen dus aan de vereenigde familie leden dat enkel geluk voortaan hun zou te beurt vallen, en zij mochten met meer betrouwen en hoop de toekomst inblikken. Alzoo was het in geenen deele gesteld met den gewezen houthakker en wilddief, Bruno Daeltjens. Neen, die ellendige mocht geenszins met rust gemoed aan de toekomst denken daar deze niet het minst voor hem roos kleurig mocht heeten. Na van het driemastschip, de Forward op zoo weinig eervolle wijze te zijn onl slagen en op zoo erg schandelijke manier zijne loopbaan van matroos te hebben geëindigd, was Bruno aan ellende en hon gerbroetende armoede ten prooi. Daar zijne slimme berekening gansch mis uitviel, wanneer hij dacht dat Judith, de dochter van Guido, den zelfmoordenaar, eene goede som af te zetten met haar het geheim van den dood haars vaders te ver koopen, had de fielt zich gedwongen ge zien, wilde hij niet van honger bezwijken menig stieltje, weinig winst opleverend aan te vangen. Ilij was opvolgentlijk havensjouwer en lasttorscher, pakjesdrager aan de spoor statie rondleurder en koopman in lucifertje: geweest, om eindelijk eene laatste gebeur tenis te beleven, die hem van Margaretha' bodem zou wegvagen. Bruno Daeltjens was ten einde raad had aangevangen om eerlijk zijn brood te verdienen, mislukte gansch, en de fielt was besloten zijne rechtmatige vrees voor de schrandere en weinig gemak kelijke politiemannen, die alleen hem in pad der deugd deed loopen, maar te overwinnen, en eens een nieuw en ditmaal oneerlijk stieltje te beproeven. Edoch, hij verwierp het oude niet, dat, wel is waar, geen droog brood opleverde, te weten zijn handel in solferstekjes, maar toch een behoedmiddel was om niet als vagebond te worden aanzien, en onverbid delijk door de gerechtsknapen bij de lurven te worden gepakt. Met zijn bakje aan den hals, een vierkant en nogal diep kistje, waarin de magere koopwaar van solferpriemen zich bevond, die de ellendige immer, doch meest tever geefs, aanprees als zijnde klaar en warm, Fonkelend en niet uit te blazen kuierde en draaide hij op den Prado, die het mid dengedeelte van Marseille met de zee ver bindt, door eene laan van vier kilometers lengte, welke met weergalooze schoone boomen is beplant en versierd met gebou wen, die weerdig zijn in eene hoofdstad te prijken Reeds geruimen tijd had de deugniet rondgeslenterd, zijne waar meestal nutte loos aanbiedende en reeds meermaals ook scherp door eenige wantrouwige politie mannen aangeloerd, zonder dat de minste gelegenheid zich had aangeboden om (ene tweede nieuwsoortige en pas ontworpene negocie uit te oefenen. Eensklaps flikkert zijn scheelloerend oog met geheimvol genoegen. Immers, wen talrijke rijtuigen voorbijrennen en aller hande wagentjes en gespannen heen en weer rollen, daar heeft de deugniet een klein en wonderschoon hondje bemerkt, welk eene rijke dame trouw volgt op den voet. Nadruk voorbehouden, Wordt vooi tgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1