HEKSBLAD ÏOOR POfEflIHGHE EN OiS'1 5KEN, VRUCHTEN OP STAM HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituron,Stoors, Gordijnan, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe MEUBELS, Een Schol inden Rug BK verschijnende den Zaterdag namiddag. HOFSTEDE, ZAAILANDEN, BUlTENLAflDSCH NIEUOIS. Zondag 2n Juli iqii. 5 Centiemen. 7e /aar. Nr 3i ANNONCEN Eerste Taps, Boiiingen en Herbergkerraissen mits betaling vaii 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 ir Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 16, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Juli. Notaris BA C Q UA BB T, Woensdag 12 Juli 19 S Openbare Verkoop!fig van en allerhande goede Landboawalaam Notaris CA SS/BBS, Vrijdag 7en Juli 101 h te ïa o p e e I ai 1% e Opë> bare V erpaci1t1ng WlilDHN en'MEERSCHEN, WESTVLETEREN en POPERINGHE. Notaris Haghebaert, Openbare Verkopingen I. Op Maandag 17 Juli 1911 Vrouwenhoedjes. De Zondagmis van vele Christenen, £elvben m boodschap gedaan voor de Bedriegers. Op Maandag 24 Juli 1911, Waarom liegen kinderen zoo dikwijls. msgr%2K£sm2smm Den drukregel 10 e. Hei naaide Annoncen /olgeus overeenkomst tolt ii ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers bobben recht aan Kostelooze inlassching van twee Ilerbergfeosten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvcrgeld in het blad verschijnen. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag O. L. V. Bezoeking, Dierbaar Bloed van O. H. J. C. H. Anatolus. H. Bertha, H. Ulricus. H. Antonius Maria, H. Philoraena, H. Cyrillus. II. Dominica. H. Godelieve. H. Elisabeth, H. Grimbaldus. Zon op. Zon ond. 3 u. 36 m. 36 37 38 39 40 41 7 u. 57 m. 57 57 56 56 55 54 Eerste Kwartier. Maandag 3 Juli, ten 9 ure 20 minuten 's morgens. Volle Maan. Dinsdag 11 Juli. ten 12 ure 53 minuten 's namiddags. Laatste Kwartier. Woensdag 19 Juli, ten 5 ure 31 minuten 's morgens. Nieuwe Maan;, Dinsdag 25 Juli, ten 8 ure 12 minuten 's avonds. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. om 2 ur e stipt nanoen, ter hofstede gebruikt déór de IK'Charles Dejonckheere-Fleu en hinders te Poperinghe, bij til eentje- Mo ten, -I IseOaren -III siren (Haver, Taiwe, Rogge en Hooi) zoou's wage; s, karren, ploegs, eegden, enz. Ilojipespuit, en afroomer Melotte Tijd van betaling mits borg. asaa»&SSSPWSJEA ■--gasaasawwiw»! wtw rirtiHH wvuuiAWMiumem STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. A Iwie zich abonneert op lie Pope» i-isigisetisistr krijgt de gazet van nu tot Nieuwjaar Buiten Stad fr. 1,25. Bijzondere in Stad fr. 1,00. Herbergiers in Stad fr 0,50. om 3 ure zeer stipt namiddag in de zaal van het Vredegerecht, Ten vei zoek-van het Bureel vau Welda digheid der'Stad Poperinghe, VAN EENE gelegen te STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. van LANDSALAAM en VELDVRUCHTEN. om 2 ure na noen, Met den draal en den gang en de mode onzer vrouwenhoedjes ben ik weinig bekend. Eu ik spreek er enkel van als iemand die, 't zij in de feestzalen, 't zij langs de straten, 'i, zij ja zelfs, in de kerk, willens gedwongen is te kijken naar dien blinkenden, blekken- den overvloed van appels en p 'ren, krieken i n pruimen, eiers en beiers, kruiden en b'oernen, ranken en bramen, lintjes en strik- j s, zijde en pane, kant en tui!, hooi en strooi en wat weet ik al! Ja, al de vogelen, lie vliegen in de lucht; al de vruchten, die groeien ten tuine, ten boome ofte velde; al de kerfdieren, die krevelen in het mosal het wied dat woekert langs dijken en grachten, 't staat of 't ligt of 't wikkelt er al opEnkele dagen geleden, in Sint-Mfchiels-kerk te Kortrijk, waar het alle Zondagen toogdag s voor hoedjes van kijk-naar-mij, werd ik onbewust, door de schuld van een hoop hoedjes medegesleept en verleid door hel listig duiveltje der verstrooidheid het was 1112 uur, en, inet dat ik vroeg was opge staan, was ik blauw van den honger. Om ien honger te stillen kreeg ik dadelijk mijn geriefvoor mij zaten drie juffers, wier utters nering doen injselwaren, en op het hoedje van de eene lagen twee blieken met hun zilveren buikje te blinken tusschen 't vlotgers op het hoofd der tweede lag er oen duivejong met kropsala, en op het derde hoedje zat er, met twee zwarte, blinkende perelen die puilden uit haren kop en twee lange hoornen dieachterovergekruiden vast gebonden waren aan haren rug, eene ijze lijke stekelkreefte! Als nagerecht tot dat lekker noenmaal vond ik, op de hoedjes rondom mij ooft bij de vrechte, te rapekaaie uitgestrooid, gelijk op den gersvloer van men boomgaard. 't Is jammer, meende ik in mijn eigen dat pater Loiters hier niet is. Fiij zou berm- hertig wee-kennen op de ijdelheid der we reld, hij niet verdragen kon dat een meisje niet een kruisje op zijn hert gaat »Ende tit openhertigh volcksken,schrijft hij, meent dat alle dinghi-n wel zijn, ais zij een gouden ruyeifix op de borst dragen, ende zoo comt men oock in de kèreken, zoo hoort-men het woordt Godts, zoo knielt-me:i aan de tafel les Heeren, zoo verdient men de Aflaten maar wat segghe ick, verdienen Gódt geve het diergelijcke somtijds niet eerder twee zielen in de helle en brenghen, als dat zij er se, en wordt hun hoofd en geheel hun lijf 's winters gedoken en gedufield in de warme vouwen van den zwaren, zwarten, ouder- wetschen kapmantel; ja, deze, die 't niet ontzien noch beschaamd zijn licht werk in hunnen tuin te verrichten, zetten op hun hoofd, om hun aangezicht te beschutten legen de laaiende zonnestralen, den lichten, brèedgevooiden, strooien zomerhoed. Maar, als men de zaak wel ingaat, hebben heden daags veel vrouwen die op wandel zijn, drie hoedjes op 't eerste, door God verkend, 't beste en 't schoonste, is liet prachtig haar, dat op hun hoofd groeithet tweede,t door tnenschenhanden verveerdigd, is het patoel, het kuipje of rnandetje, dat recht omhoog op hun haar staat, of, 't onderste boven, tot over de wenkbrauwen neêrhangt; en 'tderde is de paraplu of de parasol die zij, om huid en hoed te beschermen, boven hun hoofd in hun hand houden. Indien ik mijn hert rechtuit mag spreken, strekt de hedendaagsciie vrouwenbond van laags om meer tot hoofdsieraad. Bij de kin deren van 't pluimgeslacht zijn 'i de kiekens en hennen die zedig gekleed gaan en de haans die prijken en pralen onder üe kin deren der mensehen, integendeel, zijn 'r de wij vetjes, die de pluimen op hun h ofd steken. Sierlijke hoedjes hebben zij van doen om hun schoonheid te doen uitkomen, om inniger te bekoren en om de vrede des herten te vinden. Veel juffers zijn, met can schoon hoedje, engels v.m welgezindheid, die, met eene oude mulse, duivels- zouden worden van onverdraagzaamheid Laat dus maar stout uw hoedjes op uw hoofd staan, lieve juffers die uw toovermacht wilt oefenen in't minzaam-zijn. Indien het uw hert lust, waarom niet Men paait wel kmders met knikkers. Op eenige voorwaarden, nogthans Ten eerste dat uw hoed 's zomers, uit licht stroo gevlochten, vrijen doortocht 3 Zuster, t was nog al ver en daarom is t zoo laat geworden. In werkelijkheid hadden Mietje en Fientje n uurtje door de stad rondgeloopen, en naar de winkels gekeken. Nog dikwijls vond Mietje gelegenheid, moeder op deze wijze te bedriegen. Zij werd geslepen in 't uitvinden van voorwendsels en 't liegen was voor haar geen moeite meer. Wat wonder ook, moeder had 't haar immers geleerd. Voorhoede. In onze dagen zijn er heel veel menschen, die ineenen genoeg gedaan te hebben, als ze des Zondags naar 'n snoepmisje gaan van hoogstens 20 minuten. Men moet Onzen Lieven Heer niet van 't kruis bidden zeggen ze, en - wat zou ik zoo lang in de kerk doen Onder dit soort menschen zijn er ver schillenden, die eigenlijk in 'i geheel niet meer weteu waarom ze naar de Mis gaan zij komen er uit ouden sleur, precies als "n boer die elke week naar de markt gaat, onverschillig of hij er wat te doen heeft of niet. Voortdurend 'houdt hun geest zich met wereldsche zak- n bezig, of men hoort ze wat praten in zich zelf By anderen is nog een vaag begrip ge bleven van hetgeen zij over de Heilige Mis in den Catechismus leerden, maar welk een onverschilligheid openbaart zicii ook bij hen Men komt te laatmen heeft noch kerk boek, noch rozenkrans, men knielt niet, men slaapt licht in of wel men gaapt alle menschen aan. die de kerk binnenkomen. Alles kan men, behalve... bidden En nauwelijks is 't laatste Evangelie uit, of men is de kerk uit, en de herberg binnen. Arme Christenen Welk eene waarde kan 't hooren van dergelijke Missen voor u hebben O gij, die deze regels leest, vraagt u eens ernstig af of oj ook niet eenigeririate op u van toepassing zijn of ook gij u niets te verwijten h bt fin denkt er dan aan, dat gij onder zon-ie verplicht zijl, des Zondags Mis te hooren inet eoede manieren. te PROVËIV, ten huize en ter landen!<;ene uyt het vaghevier zouden verlossen gebruikt door sieur Seraphin Vanmechelen, I óoo streng als Pater Poiters zou ik tegen de linode niet durven opkomen, indachtig zijnde dat ik, van den eersten keer, gevaar zou loopen in ongenade te vallen bij de lieve Leze langs den keizei naar Watüu. om 2 ure namiddag, te UIlOHISIikli, teil huizeen ter landet van Charles Carlé-Ctubau, langs de Renin-1 ghedreve. Tijd van betaling voorde koopen boven de 10 frank nï, mits borgstelling jMKiWtMMlIJUUM /.eniittacidigc en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken resSen van De Lelie. Maar het zal mij wel geoorloofd zijn, niet waar, eens ernstig te onderzoeken waartoe een vrouwenhoedj van rechtswege dienen moet. Oorspronkelijk werden de hoeden uitge vonden en gebruikt om het hoofd en 't aan gezicht te dekken en te behoeden tegen regen en wind, hagel en sneeuw, bijtende koude 's winters, en brandende hitte 's zo Nu nog te lande gaan de vrouwen verieene aan t verfrisscheud windgew. ai en d.-t hij 's winters, uit steviger goed be- ei'l, wel dekkend en warmtegevend weze Zorgt ook wel, dat hij nooit te zwaar en wege noch en drukke op de teervoelige zenuwen van uw voorhoofd lastige hjof< pijn mocht er 't gevolg van zijn, 't gene jammer ware voos' ii, en.iiw hchtm.-fs-'tdd gemoed verbitteren zou én. door d- a weef- bots, zou 't manuevolk 't schaap zijn van uw ongemak, 't gene ook jammer ware, doch min. En bovenal, dat uw hoedje mooi sta Ziet ge wel, de mode, die gij volgt is hier overgewaaid uit Parijs, de mole.-ia, gebruik van taal en de mode in gebruik van hoedjes! Fe Parijs hebben de meisjes de kneep om schoon frausch te spreken hunne eigen taal, en om flink hun hoedje op hun kopke te zetten hunne eigen mode. U, minzame juffers der beide Nederlanden, is t een en T ander vreemd en oneigen. En zoo komt het dat het Franscu dat gij preekt, gebrekelijk, ja soms afschuwelijk is en dat uw hoedjes, onvast opgestoken, wikkelen, waggelen en schijveren wijds en zijds. Eigen dracht ware bder, eigen taal ook. Wilt gij, kost wat kost, een fransch hoedje op uw dietsch kopke zetten, ziet wei en zorgt dus wel dat het mooi sta Niet gelijk een panne of een schotel, die op uw hoofd klutst, maar gelijk de kelk, die uit Ie bloem groeit, ja, gelijk de sierlijke kelk, die opengaat uit den stengel eener lelie Da lieflijkheid van uw hoofdsieraad ge tuige de lieflijkheid uws herten Hoe meer bloemen, hoe liever Maar niets dat stekt, of straalt of kreveltEn. om de lief Ge Gods, geen duivejongen, geen kropsala, geen kreeften I)r Lauwers. Dit verhaal hebben wij geknipt uit De Lelie Katholiek tijdschrift voor Damen. Het kost 7 lr. per jaargang van 12 nummers. Adres: Keurboekerij, Groote Markt, Leuven. Tijdens de bespreking van het wetsont werp Schollaert irt de Kamers, over eenige Weken, plakten de liberalen overal briefjes rond w arop stond 20 Miljoen voor de kloosters! Weg met de SchoolwetWei met de Kloosters Over veertien dagen verspreidden de Katholieken te Antwerpen een vlugschrift, waarin 25000 fr. werden uitgeloofd aan Item, djaJjc-w ijzen kon. dat u de, nieuwe Belgische schoolwet 20 miljoen naar de kloosters gaan. Tot heden heeft zich nog niemand aangemeld. In Frankrijk is een nieuw ministerie ge vormd. M. Catliaux heeft het kunnen samen stellen. Het verbrekingshof heeft de voorziening onderzocht van Bandelier en Emile Hoedts, de twee bandieten van Franscli-Vlaanderen. den 13 mei laatsleden door het assisenhof van Pas-de-Caiais ter duod veroordeeld, voor de moord van den gendarm Wepierre, te Houtkerke. Het opperste gerechtshof heeft de voorziening in verbreking verworpen. Het lot van de twee bandieten is nu in han den van den president der republiek. De ballon Archimède - deelnemend aan een prijskamp, is in de Noordzee gevallen. De 2 luchtvaarders verdronken. In Londen zijn thans 7165 auto-taxis in 1905 waren er 19. Het H. Sacramentscongres werd te Madrid met veel plechtigheid gevierd. De ex-president Diaz van Mexico zal zich in een klein plaatsje in Zwitserland gaan vestigen. Wel zoo verstandig. -De Oöstenrijksche troonopvolger is ver loofd met prinses Zita van Panna, die voel van de goede Weeners houdt. Het officieel programma van het bezoek van president Fallières aan Holland, op 4U Juli, is vastgesteld. Tegen 1915 zal Duitschland, op vredes- voei 515.382 man onder de wap -ns hebben. Te Mars- ille zijn 3000 kofi'ijhuis- en hotel- i b.-rth-ndoa- in stafitfig. Het lijk van den verdwenen belgischen rentenier, M. Vermersch, is maandag in zijn eigendom te Vésinet, bij Parijs gevonden. Di'ie belgen, bedienden bij hem toen hij verdween, zijn aangehouden. Pi inses Clotilde, moeder van Prins Victor- Napoléoa, gehuwd met Prinses Clementine Omdat de ouders meestal met 't verkeerde van België, is in Dalië overleden. voorbeeld voorgaan. Wij willen dit aantooneu dooi- 't volgendt- verhaaltje 't Is waschdag.- Natuurlijk heeft moeder vandaag veel werk. I)e kleinen moeten ver zorgd worden en 't eten moet op tijd op tafel staan, als vader van 't weik komt. En iaarbij rn< et moeder uren lang aan de waschkuip slaan. O, vandaag heeft ze toch een hulp zoo broodnoodig Daarom heeft e haar oudste dochtertje maar uit de school huis gehouden. Want, Mietje is een ver standig kind en kan al zoo goed in huis meehelpen. Het negenjarig Mietje verricht dan ook puntelijk liet haar opgedragen werk. Terwijl 's avonds het geheele gezin bij elkaar zit, vraagt Mietje Moeder, schrijft gij ook een briefje voorde Zuster "Och egt moeder, zeg maar dat ge hoofdpijn Ik weel nlel iillt-M. maar wat ik weet is dat. de schoonste keus van MEUBELEN en STOELEN te vinden is, in den Bazar, bij Sansen - Decorte, Poperinghe. Trouwe 'szomers uit meteen lichte, kanten pijpmut- bediening genadige prijzen. 57 Mengelwerk van -DE P0PER1NGHENAAR- oorspronkelijk verhaal door .11 E i» tl I ii i» 1'] 8 X Rap slaat de fielt den vorschenden blik rondom bracht, in de Hanenstraat, nummer 16, zich bevindende, eene milde belooning mocht verhopen. Niet lang duurde het of aan de rijke woning van mevrouw de baronnes Larri- bello-Collidari bood zich een schamel ge kleed man aan, die in een vers'eten korfje iets droeg, dat sprong en wipte en door fijne kreetjes hooren liet dat hut levend was. Wanneer de rijk uitgedoschte en half verzilverde lakei de poort ontsloot, trok hij de lip zoo hoog op, dat zij zijnen stompen Ha! geen onraad het oogenbUkis gansch rooden neus raak|e ên hij morde stroef ff"'1''- j Gespuis om te bedelen ga voort Me snelle beweging heeft by tbeestj op Dan tr£k d |ummel zich vprstoord teri]g, ges akt, rap jn zijne doos met lucifers - geduwd, en Wie l oopt er solferstekjes, hohe I klaar en warm fonkelend en niet uit teI blazen Zoo doet hij over den Padro weerklinken gaat- een ein'je weegs onverstoorbaar ernstig voort, gluipt rond en... slaat snel een zijstraat in. Wanfiesr de rijke mevrouw nog eenige passen verder geg an was en zij zich om keerde om naar Raar hondje te zien, be merkte zij dat het verdwenen was. Verschrikkend slaakt de weelderig ge kleeds windel tarster eeniie treffende uit roepingen, die woldramenigen voorbijganger deden stilhouden, zoodat er rond haar eene kleine samenscholing ontstond. Daar de rijke mevrouw \eel misbaar maakte, kwam een policieman bij die baai- zegde dat zij spoediu eene bekendmaking zou bevelen en den omroeper rel asten van het verloren diertje uit te bellen. Niet lang duurde het of de bewoners van Marseille vernamen dat -te hoogedele baron- en hij meende maar rap de poort toe te gooien, als de aanbeller. die niemand an was dan Bruno Daultjens in eigen persoon, den voet rap vooruit stak en met schril angstgeschreeuw uitriep Hulp! hulp!... balie! mijn voet!... Gansch ontstemd en schrikkend trok de lakei de poort weer open en de sluwe fielt sloop nu gansch in den gang binnen, waar hij snel taterde He, goede mijnheer, een oogcnblikje smijt mij niet vandaan, ik koni met het hondje met Lolou. De knecht geweerdigde zich nu den rak ker uit de hoogte te bezien en hij mompel do Ha. gij hebt het beestje gevon'en Geef Hier De slimme wilddief, nu hondenvange deinsde achteruit en zegde stoutweg Verschooning! niet anders dan tegen de beloofde belooning Maar geef hier 1 bromde de knecht harsch tegen, en hij rukte den korf uit de .nes Larribello- ollidari haar lief en mollighanden van den verslagen hondenknipper hondje Lolou ha-i verloren en dat de eer- haalde het.gansch verneukelde beestje er lijke vinder, die het ten haren huize terug- uit, en verwijderde zich al zeggende ik o in de be- D> ingenieur James Clephane, de uit vinder der zetmachine, is te New-Jersey, in den ouderdom van 68 jaar overleden. Te Smyrna woedt de Cholera. Op Java heerscht nog steeds de pest. Op de Zwarte Zee woedde 'n hevige storm. Te Leipzig begon een niéuw spionnag- proces. Roosevelt is weer aan '1 redevoeren tegen Taft. De Engelsche kroningsfeesten zijn wel afgeloopen. Turkeye en Montenegro leven weer op voet van ruzie. In Frankrijk werd in 1910 meer dan 172.000 hectoliters absinth gebruikt. De Duitsche Keizer loofde een prijs uil hadt en in 't bed zijt gebleven-. Mietje pot bevordering van t voetbalsport, kijkt vreemd op, maar de moeder stelt haar De nieuwe bestuurbare duitsche krijgs- jerust, en schrijft 't op een briefje. I ballon Parse val - is Maandag namiddag Dat briefje neemt Mietje den volgenden te Muenden, terwijl men herstellingen deed dag mee naar school en de zaak is gelukkig J aan den motor, in brand geschoten en gansch afgeloopen. j vernield. Kr vergaau eenige weken. Daar komt I -pe GiaSgOW braken onder de stakende Mietje en haar jongere zuster F tentje pas| zee]ieden efnstige ünlusten uit. om 5 uur, in plaats van om 4 uur, uit de| school. Waar zijt ge toch geweest? vraagt moeder, - hebt ge in de school moe ten blijven - Maar Mietje, erg bij de hand, Te Madrid hebben ze nabij de kathedraal weer met bommen geworpen. De Londensche kiesrechtdames hielden antwoordt vlug: -Neen, moeder, we weer'n reusachtigen optocht. Een bekend Egyptisch staatsman Riaz acha is te Alexandrië overleden. Het Duitsche dal Tannheim werd door verschrikkelijke hagelbuien geteisterd. De Perzische ministerpresident nam ten gevolge der politieke twisten de vlucht. De derde internationale luchtvaart ten toonstelling vindt in December te Parijs plaats. Het Pi uissische Ileeronhuis heeft't ont werp op de lijkverbranding aangenomen. De Russische minister van oorlog, maakte een inspectiereis in het Verre Oosten. In Spanje verheffen zich thans ook stem men tegen de Spaansche Marokko-politiek. Te Buda-Pest geraakte een meisje onder een vliegmachine en was onmiddelijk een lijk. In Engelsch-Indië zijn de laatste 10 jaren bijna 6 1/2 millioen menschen aan de pest overleden. De zesde katholieke sociale week in Italië zal tegen einde September iti Assisië gehou den worden. Ook in de Adriatische Zee woedde een zeer hevige stortn, waardoor meer dan 100 schepen strandden. De Sultan van Turkeye prociameert het einde der vijandelijkheden op 't gebied der Malissoren en Mirdielën. Spanje heeft verklaard geen avonturen te zoeken in Marokko. De berichten omtrent den in den Balkan ontvoerden Duitschen ingenieur Richter blijven nog steeds vaag. De IVrttigèesche Constitueerende Verga dering riep officieel de republiek uit met afschaffing der monarchie. De Fransche bisschoppen zijn van plan binnen kort weer bijeen te komen ter be spreking der volksmissie's. Te Solingen wordt... 'n socialistische pluimveetentoonstelling gehouden. Wat zal 't daar krioelen van roode hanen. Lépine, de bekende commissaris van poli tie te Parijs is van plan, zijn ontslag te iiorden. Ik zou hem niet graag opvolgen. Een Fransch torpedo sloeg 't record, door 18 uren onder water te blijven, 't Schijnt er nog wel zoo veilig als in de lucht. De Koningsgëzinde partij in Portugal schijnt de hoop niet op te geven de repu bliek wandelt daar heusch niet op rozen. De stad Neuss, een plaats van rond de 40.000 inwoners, bouwde in de laatste jaren 340 nieuwe arbeiderswoningen. Te Padua hebben de godsdiensthaters een processie aangevallen, waaraan, behalve de kardinaal-aartsbisschop van Milaan, nog een twintigtal bisschoppen deelnamen. Men wierp met portretten van Ferrer, 'n Fijn volkje! In Amerika willen de grootste bakkerijen 'n brood trust gaan vormen, waarvoor reeds 25 millioen dollars bijeengebracht zijn. De gewoonte om de kantoorbedienden een j larlijksche vacantie te verleenon, neemt ook in Duitschland zeer toe, en men is daarover ten zeerste tevreden. Te Rijssel brandde de chicoreifabriek van M. Louis Flinois, donderdag gansch af schade 100,000 frank. Een wijk der stad Salonika werd door een brand vernield. De schade bedraagt 2 miljoen kronen. Te Boulogne heeft de 27jarige Vénel, zijn 5jarig zoontje doodgeslegen. Een lid der fransche Kamer heeft een wetsvoorstel neergelegd, strekkende otn uit het wetboek de straffen tegen de echt breuk weg te laten De liberale pers van België juicht het vooorstel toe. Het zedenbe derf is zeker nog niet groot genoeg l!cu zegt dat do suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. Blijf hier wachten, looning. Verschooning, maar... Wachten, hoor, onderbrak de slimme lakei en hij verdween binnen huize Bruno Daeltjens stond nu niet weinig beteuterd in den rijken gang, wier gouden n gebeeldhouwde versierselen hij met ijdig oog aanloerde, terwijl hij zich het opgekrulde neuspuntje wrijvend morde Alle duivels waarom mocht ik niet zelf het hondje... Ha! daar komt de kerel reeds af. He wat zal het zijn Inderdaad, daar was de knecht terug en terwijl hij met de eene hand de poort open trok, stak hij met de andere den honden vanger een geldstuk toe, brommelend Ziedaar uwe belooning Pak u voort En hij gaf Bruno Daeltjens zoo eenen hevigen duw in den rug, dat de deugniet vooruit sukkelde, en op straat terecht kwam achter hem sloeg de lakei de poort toe. Buiten stonl nu de beteuterd en hij keek ais werktuigelijk in zijne hand naar de bclooning Alle duivelen ik ben bedod, morde hij. Een frank is dat de moeite weerd Vang dan al honden Inderdaad, bedod was hij, en dit nog wel door den sluwen knecht zelf, die het weer gevonden beestje bij zijne verheugde meeste res bracht, welke hem voor den braven vinder een goudstuk gaf, dat de lummel door een frankstuk verwisseld had. Daar stond nu d'- gansch beteuterde deug niet erg teleurgesteld en hij morde hoofd schuddend Verdraaitnog een stiel die niet meer deugtAch wat nu gedaan voor 't leven blijven duren I hersenen eens goed hadde dooreengeschud Dit waren de woorden welke de vroegere en erin eene lichtende gedachte doen ont wilddief in zijne verwoedheid uitbracht,Jschieten, riep hij opgewekt uit, gansch als nij zich terug bevond in zijn ellendig O ver- de zolderkamertje, dat hem tot verblijf strekte in eene morsige woning van gemeenste straat van Marseille. De gansch ontmoedigde deugniet, die verheugd Geredgewonnenik word soldaat Hij sprong omhoog en sloeg een dwazen flikker, greep in allerhaast zijne vuile pet en liep zijn zolderkamertje uit, de trappen geene uitkomst meer zag en den honger-laf en weg uit het morsige verblijf, 'ood ofwel den kerker in 't verschiet ont- Hij had inderdaad een goed gedacht ge waarde. was half vertwijfelend neergezeten I kregen. Het middel was inderwaarheid op den eenigen kreupelen stoel, die, metT oei matig en als soldaat zou Bruno Daeltjens de waggelende tafel en eenen strooizak, de goed eten en drinken, nachtverblijf en gansche bemeuboling van zijn eng zolder- daarboven nog eene schoone som geld be- kamertje uitmaakte. j komen Nu toch was hij ten einde raad, ten volleRap voerde hij zijn plan uit en niet lang Hij had den frank, dien hij van den loo-|duurde het, of Bruno Daeltjens, de gewezen zen knecht ontving, op de speeltafel ge waagd, wen hij in eene gemccne kroe^ poogde zijn bezit te vermeerderen. houthakker en wilddief, was voetganger in eene af deeling van het vreemdenlegioen Weinig tijds na zijne inlijving, werd hij, Nu bezat hij niets meer om nog eten tel met ettelijke kameraden, naar Algerië ge koopen. 1 stuur I en kwam hij te Philippeville aan, Wijl hij daar nu radeloos op den kreupe-lom aldaar een nieuw leven te beginnen len stoel zat neergehurkt, kwamen heml Met hein was 't g' heim, den droeven vele verledene zaken voor den schuwen dood van Guido Van Helmen omhullend, geest, waarin hij nu toch geenen uitweg [eveneens verre heengetogen, vond Daar nu zijne maag vrij stout in opstand kwam en de honger hem wreedelijk kwel-l Ondertusschen was het uur verschenen le, rees de ellendige eensklaps op en steendeI waarop aan den gekerkerden Laurens bortverscheurend j Derbranekx, de vrijheid zou worden terug- Alle duivelen zal ik dan van honger geschonken en de ongelukkige de gevange en gebrek moeten bezwijken?... Sterven 1 nis verlaten zou, daar den duur zijner op- als een hond sluiting om wille van zijn goed gedrag en Radeloos sloeg hij de kromme vingeren rook uit hoofde der voorspraak van den bra in zijn verward en verwaarloosd hoofdhaarlvon aalmoezenier, gevoelig was verkort en woelde zich de schodelhuid ten bloede, [geworden. Hij sloeg zich verwoed de gebalde vuist! De eerweerde heer Durieux, de edule voor 't voorhoofd en loeide[aalmoezenier, was naar zijne cel gekomen, XIII. Waarheen?... Neen, alle duivelen, dat kan zoo niet zelfs Vermale.dijding ik vermag niet eens op de straat t-e bedelen Edoch, alsof de geweldige vuistslag, dien de booswicht zich zeiven toebracht, zijne vertrekken bereid, ilij nam hem beide han om van hem afscheid te nemen. Wanneer de grijze priester in de cei kwam vond hij den jongen man reeds tot den, keek hem strak in het mannëlijk, ernstig gelaat en sprak vol weemoed en liefde in de stem Laurens, mijn vriend, wat gaat gij nu Joen De aangesprokene richtte bet bleeke hoofd op, zag den goeden priester, die hem zoo dikwerf had getroost, met de oogen_ vol tranen aan en murmelde Eerweerde... ik weet het nog niet De grijze priester zuchtte en nokte grie vend Weihoe, ongelukkige, gij weet het1- nog niet Maar wat zal uw gedragsregel dan zijn Ik... ik kan tot niets besluiten sta melde de treurige jongeling lendenwrin gend. Dit zal van zekere omstandigheden" afhangen De oude aalmoezenier, die rijk in men- Schenkennis was geworden en bovendien, diep in t hert van den gevangene las, zag* hem plechtig aan en deed hem neder zitten. Laurens, sprak hij hem ernstig toe,» eveneens en dit wel bij den jongeling ge zeten. Laurens, ik, die alles weet wat u betreft, ik kan best oordeelen Welnu, gij verlaat die droeve woon om do wereld terug in te treden. AchLaurens, zult gij uwen plicht kunnen vervullen Of zult gij u niel op nog meerderen gevaarlijken dwaalweg begeven Wat zult gij doen Kennis geverw aan het gerecht van wat gij weet en dafj echt en enkel waarheid is P 2ult gij beken nen en verklaren dat onrecht werd ge pleegd, wat hersteld moet worden, on wille der rechtveerdigheid Spreek op zult gij dit doen iinkel de verzekeringsmaatechapp' verloor eene som, morde de gevangen somber. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1