LAD VOOR POPERINSHE EN OMSTREKEN, VRUCHTEN OP STAM ZAAILANDEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD B JL nis fci iriiïii verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, hij Sansen- Di 3corte, POPERHVGHE HOFSTEDE MEUBELS, Een Schot inden Rug BUITENIiANDSCH filEUOIS. 5 Centiemen. ANN ON O EN Oen drukregel 10 c. Hei naaide Annoncen Eerste Taps, Bollingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker* Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.— Juli. Zon op. Zon ond. Notaris S YO EN, Dinsdag 11 Juli 1911, Notaris BA CQ UAER T, Woensdag 12 Juli 1911, Openbare Verknoping Aan en allerhande goede Landbouwalaam Donderdag 27 Juli 1911, Openbare Verkooping van Notaris WOUTERS, Openbare Verkooping van WOON H UIZEN op Dinsdag 25 Juli 1911 Notaris Haghebaert, Openbare Verknopingen VAN I. Op Maandag S 7 Juli 1911, 0. L. V, van Befgie. Vlamingen. Oproep aan de Mannen. Zondag g* Juli ign. 7e /aar. N 32 O volgens overeenkomst.. worden ingelijfd i i Jpsi Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voor-behouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassehing van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 c ideassaamaiBBmax itsmememmmBwaammaaams^em Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. 9 HH. Leonardus en Gez. van Gorkum. 3 u 42 m. 7 u 53 m 10 H. Feiicitas, H. Amelberga, pair, der scljippers. 3 43 7 53 11 H. Pius I. 3 44 7 52 12 HH. Nabor en Felix. 3 45 7 51 13 H. Anacletus, H. Eugenius. 3 46 7 51 14 H. Bonaventura. 3 47 7 51 15 H Henricus 3 48 7 50 Maandag 3 Juii, ten 9 ure 20 minuten 's morgens. Dinsdag 11 Juli, ten 12 ure 53 minuten 's namiddags. Woensdag 19 Juli, ten 5 ure 31 minuten 's morgens. Dinsdag 25 Juli, ten 8 ure 12 minuten 's avonds. KANTOOR VAN DEN TE LOO. om 2 ure 's namiddagste Pnjinchovc. ter herberg De Os bewoond door Jéröme Crabbe. Overslag van WOONHUIS, STALLINGEN, en Steenen K00RNWINDM0LEN, te POLLINGHOVE, bij de Plaats, op 44 aren 80 cent. grond ia erfpacht véhou- den to! 1 Mei 1968 mits 259 fr. 20, boven de lasten Gebruikt door de kinders Cousyn, z. aider pacht. Maar ingesteld 3000 fr. Handslag 1 maand na den overslag. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. I. om 2 ure slipt nanoen, ter hofstede gebruikt door de Wv Charles Dejonckheere-Fieu en hinders te Poperinghe, bij Steentje-Molen, -• iietdarrii 40 nmt Haver, Tarwe, Rogge en Hooi zooals wagens, karren, ploegs, eegden, enz. Honpespuit, en afroomer Melolte Tijd van betaling mils borg. II. in ééne Zitting, om 2 ure, ter herberg A ia Maison de Ville Groote MarktPoperinghe Weiden en Meerschen, TE POPERINGHE, in de St Jans-Haeghebaert-, Oost-, Pesel-, Wipper- en Helhoeken. Verdeeld in 28 ka Open. Gebruikt door M. M. Emile Depoers, Pros per Veroruysse, Auguste Carpenlier, César Gheeraert, Henri Quaghebeur-Godderis, Or- tyl Cornette, Julês Vandromine-Vermeersch, AlphonseSchaballie, Aloïse Werquin, Henri Dekervel, Henri Pinceel en Henri Goemaere. Breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. A lie inlichtingen te verkrijgen bij den Notaris BACQUAERT voornoemd. 58 Mengelwerk van »DE P0PER1NGHENAAR STUDIE VAN DEN TE DIXMUDE. te dixmude, en eene TE WATÖU, Overslag in eene Zit'ing om 2 'A ure namiddagin het Vredege recht, ten Stadhuize te Dixmude van Koopen 1 tot 4. Renteniershuis en Woon huizen te Dixmude,. in de Weststraat en de Haivemanestraat, deels gebruikt geweest door M. Jules Vanhille en den heer Jansseu- ne en deels gebruikt door M. L. Vansas sen brouck en andere. Koopen 5 tot 13. Hofstede te Watou, groot 14 heet. 80 aren 12 cent., gebruikt door r. \'o! donck, aan 1650 fr. bij jare boven de lasten rot 1 October 1912. Door het ambt van geselden Notaris wouters. Inlichtingen ie bekomen bij den Notaris BAUWENS te Brussel. STUDIE VAN DEN. TE PRO VEN. landsalaam en veldvruchten. om 2 ure na noen, te PROVS3M, ten huize en ter landen gebruikt door sieur Serapliin Vanmechelen, langs den keizei naar Watou. ii. Op Maandag 24 Juli 1911 om 2 ure namiddag te l'.RöMHSSKEi, ten huizo en ter landen van Charles Carlé-Clabau, langs de Renin- ghedreve. Tijd van betaling voor de koopen boven je 10 franken, mits borgstelling oorspronkelijk verhaal door- El ENi»isiBi ski-: Inderdaad doch wat bedreven werd was diefstal, Laurens! De som, die eene fortuin was. behoorde toe aan vele lieden waaronder ook wel geringe zelfs De we duwe van Guido Van Helmen en hare dochters leven van gestolen geld, en gij, Laurens gij weet het Door uw eigen en enkel loedoèn is 't dat zij die som verkregen. Welnu, zoo gij ooit van uwe dwalingen vergeving wilt bekomen, dan eerst behoeft door u voor de teruggaaf dezer som te wor den gezorgd. Neem acht en onthoud het goed, o vriend, geen prh-ster kan u ooit de heilige absolutie schenken, vooraleer gij wedergevet aan hen, die de schade leden, wat door uwe schuld hun onrechtveerdig werd afgenomen Maar. eerwe»rde vader kreet de ge vangene als vertwijfelend, moet ik dan ramp en droefheid brengen in veler min nende herten Moet ik aan eene bedroefde weduwe verklaren ATouw, weleer was uw Guido een zelfmoordenaar Moet ik hare kinderen het liefdevolle hert doorboren door dit echt rampzalig nieuws Helaas helaas mijn vriend zuchtte de oude priester ganscli verplet, waarom toch bracht gij u zeiven, door zoo vermetel zondig gedrag, in dergelijken aangrijpenden toestand?... Wist gij dan niet dat wat uw meester deed, enkel gewetenloos stelen was, en gij tot stelen hielp, ja wel zelf en alleen het stelen deedt gelukken De gevangene aanhoorde die schrikvolle Alle Annoncen, Affichen of Bol lingen moeten ons aanstaande weel, vóór den Vrijdag morgen toekomen. Alwie zich abonneert op l(<- krijgt de gazet van nu tot Nieuwjaar Buiten Stad fr. 1,25. BijzondereTn Stad fr. 1,00. Herbergiers in Stad fr. 0,50. £<»ai9sv&en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Roussolaere. gebruiken woorden met neergezonken hoofd en sidde rend morde hij Ik kan niet denken ik moet weg... alleen zijn Ik /al, ik moet alleen zijn murmelde de gevangene somber. Ik moet overwegen Welnu, o ongelukkige vriend, nokte de grijzaard, hem teeder omhelzend. Ga gij zult weldra alleen zijn, want daar hoor ik den stap uws bewaker, die u de vrijheid komt brengen!... Welaan, Laurens, ga! verlaat uwen kerker en onthoud mijn woord Pin wanneer u de smert te zwaar is, het leven ellendig, ha kom dan, kom kom snel en rap, op mijne borst zult gij immers, o Laurens, mijn arme zoon, ver troosting vinden. Ik zegen u, Laurens, dat God u behoede 1 Vaarwel, o mijn vriend En de weenende priester, die grievend leed. daar hij dit rotsengemoed niet kon vermurwen, had den jongeling vurig om helsd en gezegend, en daar de gevangen bewaarder inkwam, vluchtte hij wankelend heen Na weinige stonden waren alle pleeg vormen volbracht en werd den vrijgelatene de kerkerpoort geopend. Laurens Derbranckx was vrij Hij dacht en rilde... Hij dacht, ja, aan weleer, toen hij gelukkig was en geëerd, op weg naar een nederig, maar toch eerlijk bestaan, sterk op zijne eigenweerde als eerlijk man. Hij zag de toekomst zonnig en rooskleurig in en mocht menige schoone verwachting koesteren. Het leven was hem zoet en vreugdig. Menigen vriend mocht hij bezitten, op wien hij steunen en leunen kon. En nu?... Ach nu was alles veranderd Nu stond daar de vrijgelatene, wien eene onteerende kerkerstraf het voorhoofd deed buigen, terwijl de schaamte zijnen rug De Vrouw gebenedijd onder alle vrouwen is in ons land, van in aloude tijden en van eenieder, op eene teederlijke en zielroerend- wijze vereerd. De legenden, de geschiedenis, de over leveringen, de gewoonten, de wezenlijk béid bewijzen dien nationalen titel van O. L. Vrouw van Belgie, welken wij hier ge bruiken. Hoe vriendelijk, hoe streelend, hoe treder zijn de woorden waarmede men de Gelief koosde aanduidt. Kinderachtig schijnen die woorden, maar 't zijn deze van Kinders tot hunne lieve Moeder, 't zijn deze waardoor de liefde veropenbaard wordt, de liefdesdie van het hert naar de lippen stroomt uit de ziel van Vlaming of Waal, uit allo hoeken der negen provinciën, zooals 't gezang dei negen kooren der engelen Ave Maria klinkt bet Maria, wees gegroet Ware c r een geleerde en godvruchtige schrijver die er den noodigen tijd wilde ge bruiken, 't en zou Brabantia Mariana» (van Wichmans) Brabant aan Maria J— niet zijn die wij zouden bezitten, maar een bock, een juweel, bevestigende, aanhalende hoe Belgenland aan Maria verkleefd is, en bewijzende de liefde van 't Belgisch volk voor des Hemels Koninginne aan wie het toevertrouwd is, en van wie het de kleuren draagt In 't hert der Belgen is er algemeenheid voor die godsvrucht die overal bloeit er is geene provincie, wat zeg ik, geene streek waar men kan voorbijgaan zonder een bij zonder beeld van Maria te ontmoeten ui nog eens wij otitleenen de stem des engels om haar te zeggen Maria, wees overal gegroet Moést men gaan met stok en rozenhoedje in handen op jÉtterlandschen grond, langs de openbare breede banen of de enge w^gen langs waar zooveel bedevaarders zijn voren- gegaan, voorzeker zou men het gansche land moeten afreizen, do grootste- steden zoowel als do nederigste dorpen. Ja, Maria beelden vindt men in de ruime statige tem pels, in de eenzaamheid van het dor>'- kerkje, in hel veKl en bn-ièr den gesiefnueu hemel. Wijl ik in dén geest die godvruchtige reis onderneem, hoe zoet klinkt aan mijn ooren eenegeheeïe reeks eenvoudige titels waaron der meu Maria aanroeptO. L. V. op den tak (Antwerpen) O. L. V. van Gratie (Scheutveld) O. L. V. van Ham (Ronse) O. L. V. ter Kriekelaar (Ede) O. L. V. ter Vesten (Charleroi) O. L. V. ter Vogelenzang O. L. V. van Avolriekenden Jesus Hoeyiaareenz. enz. Ik eindig, want 'k zou eene litanie opnoemen, voel langer dan deze van alle Heiligen. Wat al liefelijke aanroepingen onder die kreten van vriendschap, van teed.-rheid, van betrouwen, van li fdstijgende uil het hert aller Belgen Wat al zoete en indruk wekkende gebeden tot Maria gestuurd, want iedereen kent den roem en het ver mogen dier goede Moeder, de welriekende roos, de Lelie van IsraëlZij heeft eene weergalooze heiligheid ontvangen en wordt genoemd Koningin der Maagdenzij is aekleed met eene grcnzelooze goedheid en then noemt ze Troosteres der bedrukteu zij heeft een onbepaald vermogen op 't hert van haren Zoon en wordt genoemd Bijstand der christenen. Zij is Koningin, Maria, Koningin der Heiligen, Koningin der Enge len, Koningin van Hemel en Aarde. Die titels zijn de vreugde der Belgen, hunne hoop, hunnen roem ja, zij zijn de hoop en de vreugde der gansche wereld De bedevaarder van O. L. V. van Belgie, als gedenkteeken van zijne Mariareize, zou in zijn geheugen de schoonste legenden der wereld bewaren want bij iederen stilstand aan den voet van een bebloemd of verlicht mirakelbeeld, zou hij eene geschiedenis vinden, verkondigende de macht, de goed heid van die Moeder Wat zijn er schoone vertellingen over Maria, zoetluidender dan het schoonste gedicht. verkromde. Daar stond hij nu, de vermetele dwaze, die meende eene verhevene daad te plegen en, daar hij God vergat, er enkel in gelukte zondig te handelen. En geschreven staat hetV/ee hem, door icien onrecht geschiedde. Hade vrijgelatene siddert niet noch gruwt niet op 't bedenken, dat hij door eene smaadvolle veroordeeling werd getrof fen en eene onteerende kerkerstraf moest ondergaan Neen, 't is daarom niet dat hij beeft als een blad en dat hij stuiptrekkend de lenden wringt in de eenzaamheid der avondstilte. Neen, maar 't is omdat hij weet en be vroedt dat, wat hij verrichtte, enkel on recht was en tot stelen helpen Dat zijne daad van grootsche opoffering gansch mis plaatst was en niet te reehtveerdigen door heilzame gevolgen. Leefde de weduwe, leefden de weezen dan niet van enkel ontfutseld en gestolen gel en ditdoor hemden gewetenloozen dwaze?. Ha! nu was hij vrij. nu mocht hij gaan waar hij wilde of verkoos. Maar waarheen? Waar naartoe Dat was de kreet, die scheurend uit z.ijn gefolterd hert opwelde en door zijne rate lende opeengeperste tanden blies Waarheen vooruit, jamaar naar welk oord de stappen gericht Waarheen zijne schande gesleept en de onverbiddelijke veroordeeling, die hem zijn eigen geweten ongenadig toesliDgerde. Was hij geen dief?... Had hij niet den diefstal mogelijk gemaakt Op dat gepeins sprong hij onstuimig op sloeg zich de beide krampachtig gebalde vuisten tegen het stormende brein en loeiend, schor en heeseh, kreet hij Wee wee mij, rampzalige AVaarna hij eenvlood in den vallenden nacht. Maria is het ideaal, niet alleenlijk van kleinen en nederigen, van oude landslieden, van het volk die hunne godvruchtigheid laat blijken in 't versieren van beelden en kapellen, in 't lezen van rozekransen, in 't ondernemen van bedevaarten, neen, Maria is het ideaal van groot en klein de grootste mannen, de grootste heiligen hebben altijd eerbied, liefde en teederheid voor haar ge koesterd nog heden, wanneer kunde en deugd zich vereenigen, is Zij hun sterkste en zoetste band. Daarom ook ziet men in de groote steden, op de altaren der hoofdker ken, de Mariabeelden prijken, overlaan met goud en edelgesteenten, omglansd van licht, omgeven van fin weel en satijn, met koste- lijken kant en borduurwerk. Hoe verrukkend schoon, dat beeld, in de schemering van ontelbare lichten en ouder den indruk van schoon muziek en zoete melodijen. In Brussel zelf is er geene oude kerk die haar mirakelbeeid niet bezit, al onder verscheidene titels aanroepen met betrouwen, en van daar zeker de bijzondere bescherming dier Goede Moeder over Vorst en Land. In de kalmte en de schoonheid van den nacht 'k verbeelde mij eenert zegevierenden stoet van onze nationale maagden zij zwe ven boven stad en dorp, stille en vreedzaam zij schijnen kerk en toren verlaten te heb ben, zij komen uit alle gewestenvan Hai, Sctierpenheuvel, Dadizeele, Peruweiz, Oostacker, Yper, Bergen, Mechelen, Luik, Antwerpen, Brussel, Poperinghe, en in hunne lange en blanke kleederen ontmoeten zij malkaar om maar een uit te maken, een en dezelfde, deze die onze voorouders bemind hebben en die wij met dezelfde godsvrucht vereeren, met dezelfde liefde beminnen, deze, die wij aanroepen met be minnelijke namen, maar die zich allen ver smelten in dezen van O. L. V. van Belgip, b. v. o. Ja, Poperinghe heeft zijn mirakel beeld. alhier, twee jaren geleden, plechtig- lijk gekroond. Sedert verschillige eeuwen ziet men hier t volk van alle kanten toe- stroomen om hulp en bijstand. 't Was een doodgeboren kind, 3 dagen begraven zijnde, dat door de voorspraak van O. L. V. van St Jan op den vierden dag herleefde, den 14 Maart 1479, 't H. Doopsel ontving in St Jans kerke, binnen Poperinghe, tot welkers jaarlijksche dank zegging ingesteld is geweest den luister- lijken ommegang die den Zondag na O. L V. Visitatie gevierd is. Sedert de gebeurtenis van dit groot mira kel zijn er nog vele andere wonderbare gunsten bekomen geweest. De godsvrucht tot O. L. V. van St Jan is diep ingeworteld in 't hert van alle Poperinghenaren. Zij is immers de Beschermster der stad, Zij waakt over 't volk, over de huisgezinnen, over het veld en den akker. Jaarlijks en 't jaar door ziet men bedevaarders in groot getal, en eenieder is verkwikt en vertroost bij 't ver laten van 't mirakelbeeld van O. L. V. van St Jan, daarom zeg ik met een ouden schrijver Komt hier zieke, komt hier kranke. Komt hier kreupele, komt hier manke, Komt hier doove, komt hier blind', Ieder een zijn hulpe vind. Komt oud, komt jong, komt vrouw, [komt man Na onze Vrouwe van Sint Jan Zijt gij in druk, zijt gij in pijn, Maria zal u troostig zijn. En nu herhaal ik met al de geachte lezers en de godvruchtige lezeressen O. L. V. van België, b. v. o.; O. L. N. van St Jan, waak over ons; Leve, leve O. L V. van St Jan te Poperinghe A. Is liet geloof! ij li dat men de ware suikerij - der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen De Iloogstuclentenbond ran West- Vlaanderen verzoekt ons hel volgende op te nemen. Nu de strijd voor de Vlaamsehe Hooge- school voor goed begonnen is Nu, onder de menigte, een drang ontstaan is, onweerstaanbaar, om eigen vlaamsch leven, om eigen volksontwikkeling; Nu moet alwie Vlaming heet zijn beste krachten inspannen tot het veroveren van dit doel. Nu moeten wij om les eu voorbeeld gaan bij de vaderen die, in 1302, lijf en leven te pande stelden voor recht en zelfbestaan die, eensgezind, optrokken naar 't Groeningveld en daar in bloedige letters de schoonste blad zijden schreven van 's lands geschiedenis. Heii u, helden van 1302 Vlamingen gedenkt den Guldensporenslag viert, viert den 11 juli! Het vaandel wappere dien dag aan huizen, torens en belforten Opgetrokken naar dankmis, voordracht, feest en stoet Up Zondag, 16 Juli, allen naar Gent geto gen waar de Guldensporeslag zal herdacht worden in eene grootsche betooging ter verheerlijking van Vlaanderens kunst. Gent, het brandpunt van den strijd, weze ons a's een tweede Groeningveld, waar wij ook kampen voor ons recht en winnen wat wij willen De Vlaamsehe Hoogeschool Namens den Oud-Hoogstudenten bon van West-Vlaanderen De Schrijver, Advocaat E Maertens, Brugge. De Eerevoorziter, Dr E. Van Steenkiste, Brugge. D1 Hoofdman, I)rG. Van den Bulcke, Veurne, De Penning meester, Dr Alf. Depla, Kortrijk. De Stad houder, B. David. Notaris, Coolscamp. De KeurmannenAdvocaat J. Demonie, Brugge. D1' G. Doussy, Kortrijk. A. Glorie, Ingenieur, Dixmude. 't Ware te wenschen dat Poperinghe dit jaar beter dan gewoonte, aan dezen oproep zou beantwoorden. AVeorde Heer, nu dat met de goedkeuring van z. I). H. den Bisschop er sedert twee aren pogingen gedaan wierden met aller best gelukken, om de oud-leerlingen onzer Bisschopelijké Collegiën die zalige stonden te laten herleven,"Voelt gij den lust niet om bij te komen en van dees jare meè te doen aan eene geslotene retraite Over twee jaren hadden de oefeningen plaats in het Klein Seminarie te Rousselare van 2 tot 5 September. Vier-en-veertig Hee- en volgden ze. Verleden jaar was het getal deelnemers verdubbeld en twee retraiten wierden gehouden van 28 lot 31 Oogst en an 1 tot 4 September. Onder de aanwezigen waren er telkens van de bijzonderste openbare-atnbtenaren voorname geneesheeren en advokaten, van de bekwaamste nijveraars en handelaars uit onze gouw. Al deze Heeren waren zoo gelukkig en voldaan, dat zij de eerste inschrijvers gewor den zijn voor de oefeningen van 1911, en de beste ijveraars van ons werk, in de toe komst. Wij vermoeden dat wij zullen genoodzaakt zijn vier retraiten te houden in Oogst en September a. s. De eerste zou beginnen den laalslen zondag van Oogst, 27 tot 30de tweede van den donderdag 31 Oogst tot zon dag 3 September de derde van den zondag September tot den 6de vierde van den donderdag 7 tot 10 September. De eetmalen worden in het Klein Seminarie gebruikt, en men mag vernachten, 't zij in stad, 't zij in t Klein Seminarie. De gezamentlijke kosten bedragen 10 fr. Om onze laatste schikkingen te nemen is t noodig dat wij weten met hoevelen wij juist zullen zijn. Daarom vragen wij IJ dreigend, zoo gij voornemens zijt eene dier Retraiten te volgen, het ons voor den 30 Julia. s. te laten weten. Namens den Bond van het H. Hert. De Proost, De Voorzitter, E. De Saegher, J. Mahieu-Liebaert, Superior van Burgemeester 't Klein Seminarie. van Rousselare. Rousselare, 25 Juni 1911. Onderstaande omzendbrief, gericht naar Oud-Studenten der Bisschoppelijke Collegiën en gestichten van West-Vlaanderen wiertl ons medegedeeld met verzoek van opname in ons blad en dient tot uitnoodiging. Weerde Heer, 'tZal welhaast één jaar geleden zijn dat het puik van ons Kristen Vlaamsch Volk, beantwoordende den oproep van Mgr den Bisschop van Brugge, bijeenkwam in het Eucharistisch Congres te Rousselare. Velen hebben er de overtuiging opgedaan dat het volstrekt noodzakelijk is een sterker geloofs leven te verspreiden. Onder meer middels om daartoe te geraken was er sprake van de geestelijke afzonderingen, de gesloten retraiten voor leoken. Ze waren ons zoo heilzaam binst onze studiejaren zooals E. H. De Qiiidt het schreef in zijne schets van de geschiedenis van het Collegie van Veurne Waar hebt gij ooit een woord vernomen, gelijk aan het woord dat in de retraite weerklonk evenals de bazuin van het oor- deei, een woord dat uw ziel deed roerloos stille staan voor duizelige ruimten en afgrondenu deed schrikken en beven tot in den versten schuilhoek uw geweten ontroerdeu deed weeneu en boetenuw ziel, getooid met een bruiloftkleed in het zuiverste zonnelicht gedoopt, deed zingen en jubelen, en haar deed reikhalzen naar de eeuwige heuvelen die geurden en blonken in bet helder verschiet van uw onwankel baar geloove! Bij wien is de laatste indruk daarvan uit de ziel gevaren? Voorwaar bij niemand, maar die zalige stond heeft een heerlijk merk in u gebrand, en aan meni een van u den sloot gegeven naar zijn levensroep. XIV. Bij wie zijn raad cn sterkte De beste troost voor zieleleed is bij God te vinden Die wijze spreuk werd ten allen tijde ten volle bewaarheid en de ondervinding staaf de ontelbare malen bare diepe beteekenis. Dit was hier nogmaals het geval. Wij zegden 't reeds, dat de edelhertige Judith, Margaretha's oudste dochter, immer ingetogen, ernstig was, en 't moest wel zijn dat innig zielevvee haar binnenste ver schroeide, daar de lach z to weinig op haar schoon gelaat nog spelen kwam en vreugd en genot zoo zelden zich op haar indruk makend wezen konden weerspiegelen En dat Judith innig leed mocht waarheid heeten. Arerheven en edelmoedig van hert was de goede, en hare zuivere en koene ziel was zoo fijngevoelig toch Zij hield zich immer sterk moedig, ja, wanneer zij zich in bijzijn harer moeder, barer zusters of der bekenden bevond, maar wie kan het zeggen, hoe eel tranen zij in 't verborgen zaaide, hoevele grievend scheurende zuchten haren geprangden boezem ontvloden, wen zij alleen was, gansch afgezonderd 't Was toch Margaretha, hare moeder niet, die iets wist, noch het waren Roza en Lucia niet het minst, die bevroedden wat de edelgeaarde maagd leed en doorstond maar enkel en alleen de oude Anna Wal- laert. de vroegere pleegmoeder van Laurens Derbranckx, zij, de verlatene, zoo liefdevol door Margaretha opgenomen en tot huis houdster aangesteld, ?t was de oude en eenvoudige, die veel had geraden en stil zwijgend opmerkend, veel had ontdekt. Ja, Judith, het koene meisje, leed grie vend innig en wel had zij er overvloedige reden toe. Immer toch spookte 't haar voor den schrikkenden geest dat haar beminde vader zoo erbarmelijk om het leven kwam en martelend was 't voor de rechtschapene en diepgeloovige ziel der maagd, te moeten denken, dat de ongelukkige verscheiden was als door den bliksem van de aarde weggemaaid, zonder de hulp van eenigen priester te mogen erlangen. Ho die rampspoedige dood haars vaders kon de goede folterend kwellen en onmee doogend tergen. Zij wist het maar al te wel De nochtans brave man was weinig godsdienstig en den weg naar kerk en bid plaats kende hij schaarsch nog, om er on verschillig en om wille zijner dochters zeer zeldzame malen heen te gaan Schielijk weggerukt geweestWie kon het zeggen of de tijd hem nog was gegund geworden, om een opperste akt van leed wezen te kunnen plegen en een woord, het laatste, van innig berouw tot den mach tigen Rechter te sturen, voor Wien hij ras verschijnen zou En daarom was 't dat de goede Judith innig leed en diep wee hare ziel martelde Edoch, voor aller oogen toch verdook zij hare droefheid zorgvol, hare tranen zaaide zij in stilte en eenzaamheid alleen, want niemand mocht haar zielelijden kennen noch vermoeden niemand mocht weten wat zij in het verscheurde hert doorstond 't is waar, bare moeder ook was nog immer diep bedroefd over de onheilvolle dood van haren echtgenoot, en de aanmin nige en deugdzame Lucia had eveneens nog altijd innig verdriet. En nu was Laurens Derbranckx vrij. Nu had hij, de roekelooze dwaze, zijnen kerker verlaten, waar hij zoolang onschul dig lijdend verbleef. En wijl hij 't akelig gevangenoord ver liet, was hij derwijze veranderd bij voor heen, dat hij woest en vast besloten had Een inwoner van Westminster is voor de assisen verzonden, omdat hij twee vrouwen gehuwd had en in drukke briefwisseling was met 77 andore, aan wie hij onder trouw belofte geld had afgeperst. Te Havre hebben kwaadwilligen eensnel- rein doen ontriggelen. Gelukkig gebeurden geen ongelukken. In Japan heerschen groote overstroomin gen die veel schade en de dood van tal per sonen veroorzaakt hebben. Duilschland heeft nu ook een oorlogschip naar Marokko gezonden op aanvraag der aldaar wonende Duitschers, verklaart het Gouvernement. Frankrijk komt er ferm te gen op. Wie weet hoe de zaak nog eindigt In Engeland is eene wet gestemd, waar door het verboden wordt honden in te span nen, gelijk op welke manier. Een afgevaar digde sprak schande over de manier waarop men in België de honden afbeult. President Faillières heeft deze week een bezoek aan de Koningin van Holland en den Prins-Gemaal afgelegd. Hij werd er goed ontvangen. De gewezen koningin Maria-Pia van Por tugal, is woensdag aldaar overleden. In de streek van Nova-Zagorain Bulgarie, is de fruit- en graanoogst door overstroo- mingen gansch vernield200 huizen staan onder water. In de groote steden in het oosten der Ver- eenigde Slaten hebben zich 721 gevallen van zonnesteken voorgedaan, waarvan 108 met doodelijken afloop. De Chineesche dagbladen melden dat de holera te Moukden uitgebroken is. Judith op te zoeken, ten einde van haar de verwachte belooning te vragen hare hand. Edoch, ook aan hem had menigwerf de schrikkende maagd gedacht met grievend herteleed. Ja, zij had het maar al te duidelijk be speurd in de brieven, die de gevangene haar uit den kerker schreefzij bad het maar al te klaar bemerktde ongelukkige beminde haar en dit met gloeiende, on weerstaanbare liefde 1 Ach die grievende bestatiging was voor de lijdende goede eene foltering te meer en zij leed snerpend wee op het gedacht aan wat onfeilbaar eens gebeuren zou. Gewis, na zijne gevangenschap, zou de ongelukkige opdagen en aan haar, die hij beminde, hare hand, haar hert afbidden. En helaas kon hij den afgrond wel over- schreiden, die tusschen beiden zoo nood lottig gedolven was P Kon zij wel de vrouw worden van hem, die eens haren vader doodde, al was het dan ook door onvoorzichtigheid Voor eene opperste maal wierp zij zich voor haar kruisbeeld neder en daar, ver zinkend in bedwelmend herteleed, stuurde zij eene laatste smeekende bede tot den Hooge. XV. - Ik wil een zoenoffer zijn! Judith was opgestaan, gesterkt, vertroost. Zij had een koen besluit genomen Na op hare kamer zich de ontstokene oogen te hebben gebaad on de sporen van hare tranen te hebben doen verdwijnen*, daalde «ij naar beneden en verscheen in eene kleine zaal, waar hare moeder en Lucia zich samen bevonden. Nadruk voorbehouden. (Wordt voordgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1