NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EU ÖiSTREKEN ZAAILANDEN HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe HOFSTEDE MEUBELS, Een Schot in den Rug DEKZEILEN Bastiereti BlIlTENliAfiDSCH filEUGIS. /aar. Nv 33 Zondag 16Juli zgu. 5 Centiemen, Oen drukregel NNONCEN Eerste Taps, 8oiiiugeü ea tierherg'venaissen ijilts betaling van 25 c". Alle Annoncén vooraf betaalbaar moeten vóór den V rjjdao-noen ingezonden worden. Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr Do plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvermeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Juli. Zon op. Zon ond. Notaris BA CQ UAER T, Openbare Verkooping van Weiden en fïtaerschen, Ketens eaa Roepen, Notaris 1Af OUTERS Openbare Verkooping van WOONHUIZEN op Dinsdag 25 Juli 1911 Notaris HAGIIEBAERT, Notaris Haghebaert, Openbare Verknopingen Het Luchtviiegen. iis>c Blauw glas in de stailen. fïleisjes aangerand te Westoutre en te Reninghelst. 10 c. Hemaalde Annoncen /o Igens 0 v e reen komst. worden ingelijfd 3P«£Si§£* liet recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. INSCHRIJVIHGSPRIJ& 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfoesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 «■SF Zondag 16 O. L. V. van den berg Carmelus, II. Rainildis. 3 u 49 m. 7 u. 48 m Maandag 17 H. Alexis. 3 50 7 47 Dinsdag 18 11. Camillus. patroon der Hospitalen. 3 51 7 46 Woensdag 19 H. Vincentius a Paulo, H Arsenius. 3 53 7 44 Donderdag 20 II. Ilieronymus Aemilianus, H. Marguareta. <v O 54 7 43 Vrijdag 21 H Praxedis. 3 55 7 42 Zaterdag 22 Ij. tjaria-tyagdaleija, patr, der reukwerk- eq Ijandscljoenmak, 3 56 7 41 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Maandag 3 Juli, ten 9 ure 20 minuten 's morgens. Dinsdag 11 Juli, ten 12 ure 53 minuten 's namiddags. Woensdag 1!) Juli, ten 5 ure 31 minuten 's morgens. Dinsdag 25 Juli, ten 8 ure 12 minuten 's avonds. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. S Donderdag 27 Juli 1911 in ééne Zitting, om 2 ure, ter herberg A !a Maison de Ville Groote Markt, Poperinghe, TE POPERINGHE, in de St Jans-Haeghebaert-, Oost-, Pesel-, Wipper- en Helhoeken. Verdeeld in 28 koopen. Gebruikt door M. M. Emile Depoers, Pros per Vereruvsse, xVuguste Carpentier, César Glieeraert, Henri Qu&ghebeur-Godderis, Or- tyl Cornet te, J ules Vandromme-Vermeersch, AlphonseSchaballie, Aloïse Werquin, Henri Dekervel. Henri Pinceel en Henri Goemaere. Breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. Alle inlichtingen te verkrijgen bij den Notaris BACQUAERT voornoemd. Si Vrijdag 21 Juli 1911, om 10 l)2ure stipt, Au nouvel Aigle d'Or», Groote Markt, te Poperinghe, OPENBARE VERKOOPING van sterke voorzien van koperen ringen. van alle zwaarten en lengten. Tijd van betaling mits borg. STUDIE VAN DEN TE DIXMUDE. TE DIXMUDE, en eene TE IVATOl, Overslag in eene Zitting om 2 ure namiddagin het Vredege recht, ten Stadhuize te Dixmude van Koopen 1 tot 4. Renteniershuis en Woon huizen te Dixmude, in de Weststraat en de Halvemanestraat, deels gebruikt geweest door M. Jules Vanhille en den heer Jansseu- ne en deels gebruikt door M. L. Vansas sen brouck en andere. Koopen 5 tot 13. Hofstede te Watou, groot 14 heet. 8ü aren 12 cent., gebruikt door R. Verdonck, aan 1650 fr. bij jare boven de lasten lot 1 October 1912. Door het ambt van gezeiden Notaris WOUTERS. Inlichtingen ie bekomen bij den Notaris BAUWENS te Brussel. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. Op a'oeusda^', 89 jiili 1911, om 4 ure nanoen, openbare verkooping te WESTVLETEREN, op de landen der kinders Meersseman en van M. Emile Ben tem, bij de Kruisstraat, en langs de kasseie naar Crombeke, van iEavei*, Aardappels en Tarwe op stam. Vergadering bij de Kruisstraat. mede te vliegen, dit weet men niet, des te meer daar de met zijde of lijnwaad heekmal te bedekken vleugels wel dertig rnejers breedte op 10 meters lengte hadden. Tpeh was bet toestel de uitvinding van een irsge- en den bouw der vliegtoestellen te hebben geleerd, besloot den pr.aklischen kant der vliegwetenschap verder door te drijven. Van 1900 tot 1903 gingen Wilbur Wright en zijn broeder Orville de werken hunner meur, een bevoegd en praktisch man, .die voorgangers nauwkeuriger na, beproefden veel had nagedacht over de voorwaarden j an of ze goed waren en op 17 December 1903, het evenwicht in de ruimte. door middel van een motor van 16 peerden- Over de machien van Henson werd tq dien j kracht en van twee achterschroeven, gelukte tijde druk gesproken en zij werd rmg fileer het hun gedurende eenige sekonden te vlie- gekritikeerd. Niemand wou den uitvinder gen; daarna deden zij eene vlucht van 850 helpen om zijn denkbeeld te verwezenlijken. I voet. Thans ziet men in dat hij als een der ge<n hebbenste voorloopers der vliegkunst dient te worden reschouwt. Uit 1887 dagteekenen de eerste methodi sche opzoekingen over de vliegmachienen, en deze werden doorgedreven door Lon»ley in Amerika, Maxim in Engeland en LU^en- thal in Duitscliiand allen ingenieurs? of leeraars zeer bevoegd in de rekenkundige wetenschappen. Longley wilde eerst en vooral de wetten van de vlucht der aeroplanen vaststellen, dezer opstijgings- of drijfkracht, en decide in 1891 den uitslag zijner werkzaamheden en waarnemingen in een boek mede.,;Uit deze waarnemingen maakt men reeds, op wat bijzonder thans vastgesteld is geworden Gij de monoplansnamelijk dat zij, dank zij hunne snelheid, hun vleugelomvang merke lijk kunnen verminderen, wat toelaat beter tegen den wind in te worstelen dan de loe- steilen met grooter oppervlakten. Longley deed zijn toestel uitvoeren op het vierde dezer grootte hij voorzag het jjran een motor en deed het alsdan opgaan' in 1896. Op 6 Mei van dit jaar legde het 1200 meters af en viel in eene rivier waar het ongedeerd werd aangetroffen. Tengevolge dezer proefneming kende de regeering fder Vereenigde Staten hem 50,000 dollars -toe om eene machien te bouwen, die een man zou kunnen medeneinen. Deze was voltooid in October. De motor, zeer licht voor dit Deze twee hardnekkige Amerikanen had den deze eerste uitslagen bekomen verre van de menschen, in de duinen van Noord- Carolina. Na deze overwinning keerden zij terug te hunnent, te Dayton (Öhiostaat) en werkten daar een jaar voor het aamleeren van een draai. Op 5 October 1905 deden zij hun beroemden vliegtocht, die 28 minuten duurde. Het voornaamste vraagstuk, door hen nu opgelost, was het behoud der zijwaartsche stevigheid. Helt een aeroplan op zij, buiten eene zekere mate en al vliegend met eene gegeven snelheid, dan zal hij aan dien kant ten gronde glijden. Dit opzijhellen kan wor den veroorzaakt door een rukwind, eene luchtstrooming die het toestel ter zijde treft of door de neiging van een der vleugels om naar omhoog te gaan bij het beschrijven van een zwaai. Hadden Chanutte en Herring de overlangsche vastheid of houdbaarheid ge vonden, zoo begrijpen de Wright's .dat, om bochten te kunnen maken, om te kunnen draaien, de machien eene zijlingsche houd- baaiheid moest verkrijgen en aan den lucht loods gehoorzamen bij de bochten. Dit nu wisten zij te bewerken. Na de gebroeders Wright hebben Santos Dumont, Ferber, Farman, Yoisin, Blériot., Morane en anderen een overgrooten vooruit gang aan de praktijk der vliegkunst doen ondergaan. De monoplans worden in Fran krijk gezocht, vooral voor de vluchten met groote snelheid, in Amerika houdt men het ten ramen nog al kosten veroorzaakt, heb ik enkele ramen gewoonweg doen bestrijken met een mengsel van kalk en blauwsel, en al is de uitslag iets minder, toch durf ik zulks voor de praktijk gerust aanbevelen. De stieren waren gedurende deze twee zomers zeer rustig en ik behoefde niet bij te voederen, zooals andere jaren, om ze in goeden siaat te houden. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. VAN LANDSALAAM en VELDVRUCHTEN. I. Op Maandag 17 Juli 1911, om 2 ure na noen, te l'KOVHAI, ten huize en ter landen gebruikt door sieur Seraphin Vanmechelen, langs den keizei naar Watou. II. Op Maandag 24 Juli 1911, om 2 ure namiddag, te C850MIIEKE, ten huize en ter landen van Charles Carlé-Clabau, langs de Renin- ghedreve. Tijd van betaling voor de koopen boven de 10 franken, mils borgstelling Na de opzienbarende vliegtochten Parijs- Madrid en de Ronde van Europa, gezien de sioutmoedigheid van zoovele vliegers, welke hun soms wat al te roekelooze heerschzucht betalen met het leven, terwijl techniekers en andere beoefenaars der vliegwetenschap ondertusschen al hunne pogingen aanwenden om meer veiligheid te kunnen verzekeren in den moeilijken strijd ter verovering van de ruimte, zal het niet ongepast zijn enkele bijzonderheden mede te deelen over het ont staan der vliegtoestellen. Het was in 1845 dat de Engelschman Henson te Londen het ontwerp eener vlieg- machien zijner uitvinding, voorzien van een stoommotor en eenescitroef, kenbaar maakte en men staat thans verbaasd voor de wijze hoe het plan van Henson, wat den algemee- nen vorm en zelfs talrijke bijzonderheden betreft, gelijkenis aanbiedt met den bouw van het vliegtoestel van heden. Want zijne machien was wel degelijk eene met twee vleugels, juist vervaardigd zooals deze der Fransche monoplans en even als deze vast gemaakt door middel vaat stalen draden, terwijl men er insgelijks een steert aan bemerkt. Of dit toestel van aard was om er wmuHmmaaaaammmmtmaamimn 59 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door Gewis was Margaretha gewoon hare oudste dochter altoos ernstig te zien. Edoch, nu zag zij deze met innige bevreemding aan, want op haar schoon gelaat zweefde nu eene gansch buitengewone en verhevene uitdrukking en haar fonkelend oog was met geheimzinnigen en gloeiendmakenden blik gevuld. De jongere Lucia zag hare zuster eveneens zeer opgewekt verbaasd in net opgetogen gelaat, waarop als een heilig vuur zijnen hel verlichtenden schijn weerstraalde en beide verraste vrouwen wisten niet wat zij aan Judith bestatigden. Edoch, deze trad ernstig vooruit en tot hare moeder naderend, die in haren zetel roerloos zat, greep zij haar bij 't reeds grij zend hoofd en zoende haar teeder, wijl zij murmelde Moeder, lieve moeder, ik moet u ernstig spreken De verschrikte vrouw sprong op en zag hare dochter angstig aan Hewelkreet zij vervoerd. Judith wat is dit, waarom die ongewone toon in uwe stem Hoe wonder ziet gij er toch uit Spreek rap wat is er toch, mijn kind Zuster, moet ik heengaan preveld' Lucia, zich willende verwijderen. Hare oudere zu<ter weerhield haar Blijf, neen, blijf, Lucia! murmelde zij Ja, blijf, want gij. liefdevolle, gij moet hooren wat ik zeggen zal en aan u moet ik een erfdeel geven. tijdperk, werd gebouwd door Mouley Maar jn VOQr de bi lans by het opgaan, welk steeds gebeurde van de snelheid der monoplans eene hoogte, ging het vliegtoestel uiteen en du|ielingwekkendj wat de vliegwedstrijden uo ln eene nUa'Ider laatste weken hebben bewezen. Maar Longlej werd door de dagbladen vinnig raatsoen vaa den vooruitgang drukt gelaakt eu stierf dpje jaar later, moed ioos Lwaar 0p de jonge mannen, die eiken dag geworden door dit mislukken. opstijgen op de vliegvelden waar de dood In 1899 trachtte Hiram Maxim in Enge-jben t>eg]uurt bjj elken rukwind, bij elke land het vliegvraagstuk op te lossen, somdeI geweldige strooming in den luchtoceaan. zijne werkzaamheden op in een boek me stoutste daden hebben ook hunne gren- Natuurhjke en kunstmatige vlucht 1 en I trachtte vooreest den motor te vinden, zoo licht mogelijk en krachtig genoeg daar hij wist dat het gelukken zijner pogingen daar van moest afhangen. Hij bouwde eindelijk een grooten aeroplan van meer dan 30 meters breedte en met meer dan 400 meters draagviakte, vier ton we gend en voorzien van twee groote schroeven van zes meters. Dit toestel zou eene snelheid hebben van meer dan 60 kilom. in het uur. Bij de proefnemingen werd het door de kracht van den motor, heelenal uiteenge- schokt. Het had een half miljoen gevergd. Maxim dreef zijne proefnemingen, welke evenals deze van Longley mislukten door gebrek aan ondervinding der vliegers, hoofd zakelijk bij het vertrek, niet verder door. De Duitsche Lilienthal was in het begin veel gelukkiger met zijne "zweeftoestellen» zonder motoren, zijne voorgangers Lilienthal bouwde vele «zwevers» met vleer- muisvleugels, die hij van een heuveltop, voor zijne proefnemingen opgericht opzette lijk liet opgaan. Van 1891 tot in 1906, toen hij tijdens een zijner proefnemingen werd gedood, deed hij meer dan 2000 zweeftoch- ten. Zijn werk werd in Engeland voortgezet door Pilcher, die dra ook een martelaar dei- vliegkunst werd, en in Amerika door Cha- nute, die zijne proefnemingen óver zweef vlucht begon. In 1896 en 1897 deed hij met zijn zaakgenoot Herring ongeveer 9000 der gelijke vluchten. Alsdan kwam Wilbur Wright die, na bij Chanute de grondbeginselen van het vliegen Maar, goede hemelkind, wat bedui den die zonderlinge woorden toch nokte Margaretha gansch ontsteld. Wees bedaard, moeder, en zet u neer maande Judith de goede vrouw aan, die zich terug in haren zetel liet glijden. Dan deed zij ook Lucia plaats nemen en zij zette zich tusschen beiden dicht. Zij greep hunne hand, drukte die teeder en vroeg Moeder, en gij, mijne zuster, zijt gij nu gelukkig De aangesprokene vrouwen richtten zich snel op en 't luidde uit beider mond ge zwind Gelukkig Oh ja, Judith Hoogst gelukkig ben ik nu, mijn kind. Welnu, moeder, en gij, Lucia, dan... dan mag ik henen gaan prevelde Judith ernstig. - Henen gaanHemelmaar waarheen? mijn kind - Zuster toch gij zoudt willen vertrek ken - Luistert beiden, sprak Judith met koen besluit. Ja, ik wil henen gaan, want het moet Moeder, gij behoeft mijne zorgen niet meer, want Lucia is mijne plaatsver vangster geworden en, daar zij de gezond heid terug bekwam, zoo kan zij u steunen te samen met Roza, die tot beter leven aanlegt Gij behoeft mij in uw midden niet meer en ik mag diensvolgens heenga naar 't oord van mijne nieuwe plichten. Maar, mijne goede dochter, weende de diepgetroffene Margaretha handenwrin gend, zoo gij ons verlaten wilt, spreek waarheen zult gij gaan Ik heb een oppersien plicht te vervul len. lieve moeder!... weervoer de edelher tige plechtig. Ik wil voortaan al mijne stonden, al mijne werken en mijne betrach ten wijden aan het geluk van hem. die wij zoo innig beminnen. Ha vergeef mij, moe zen. Onderjukte men de zwaartekracht, den afstand en liet tempeest, zoo dient ook het gevaar overwonnen te worden. Want sinds op 17 September 1908 de Amerikaansche luitenant Selfridge te Fort- Meyers, in de Vereenigde Staten, viel en werd gedood, hebben in min dan drie jaar ongeveer 70 vliegers reeds hun moedig stre ven met de dood betaald. is h©< gelooflijk dat men de ware ;uikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaizo Moncarey-Sansen Sedert eenigen tijd wordt veel gebruik Hij léverde het"bëwijs7iat Igeonaa-kt van blauw glas in stallen als middel juist' hadden gedacht. |tegen de vliegenplaag. Een lezer van De Veldbode schrijft het volgende Sinds twee jaar heb ik op dat gebied ondervinding opgedaan en wil ik geerne verklaren, dat mijno verwachtingen zelfs ziin overtroffen. Ik heb bij mij de stierenstallen en ook enkele peerdenstallen voorzien van blauwe ramen gedurende den zomer, en kan ver klaren niet alleen. dat de vliegen wegblijven, doch tevens dat zij, indien zij in de stallen bij het openen van deuren naar binnen kwamen, gewoonlijk na eenige uren dood waren, zeker een gevolg van het blauwe licht. Aangezien het aanschaffen van twee soor- Te Zandaam in Holland brandde de her berg af der echtgenooten Hey. De vader, de moeder en vier kinderen brandden erin. Twee zonen konnen zich redden. Het Servische ministerie is afgetreden. In de Vereenigde Staten zijn aardschok ken gevoeld. De toestand in Portugaal wordt met den dag ingewikkelder. Een groot internationaal dagblad wil men te Parijs oprichten. In de Italiaansche Kamer ging 't deze werk weer rumoerig toe. In Amerika verschijnen 405 niet Engel sche bladen en tijdschriften. Een electrische spoor, 1600 meters boven den zeespiegel loopend, is geopend tusschen Frankrijk en Spanje. Te Marseille zijn de dranken opgeslagen De verbruikers geven aan de garcons geen drinkgeld meer. Ze zeggen dat de patroons hunne bedienden maar zelf moeten betalen. In Parijs loopen er nu niet min dan 17 duizend automobiels. Men kan den dag te gemoet zien, op welken men naar eenen cirk zal moeten gaan om nog een peerd in Parijs te bespeuren. In Zwitserland werd een klein meisje ver moord. De dader werd door 't toedoen van een politie-hond aangehouden. In het distrikt Troizk in Rusland is een hevige hongesnood uitgebroken. Men schat op anderhalf miljoen het getal inwoners die zondag en maandagNew-York ontvlucht zijn om zich aam de moordende hitte te onttrekken. In Marokkaansche zaken spant het hevig tusschen Frankrijk en Duitscliiand. Bloedige politieke botsingen grepen in Mexico plaats. Er waren 8 dooden en 15 gekwetsten. Da groothertogin Alexandra Josephovna groot moei van den keizer, weduwe van den grootvorst Constantin groot admiraal en broeder van keizer Alexander II, komt in den ouderdom van 81 jaar te St Petersburg te overlijden. I)e franschman Michaud die onschuldig tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld werd en reeds 17 jaar gezeten had toen zijne onschuld bleek, krijgt 30.000 fr. schadever goeding. In een spoorwegongeluk in de Vereenigde Staten zijn 30 personen omgekomen. President Fallières heeft zondag de stad Roebaais bezocht. Te Boeschepe is het woonhuis van M. Ha- bart afgebrand. Schade 24.000 fr. Oorzaak onbekend. Er bestaat verzekering. In Noorwegen is de algemeene lock-out uitgeroepen er zijn 60.000 stakers. Dinsdag namiddag is te Rijssel een groot oliemagazijn in de rue du Pole-Nord afge brand, alsook veel schade toegebracht aan een tiental aanpalende huizen. De schade beloopt tot 300.000 fr. De algemeene werkstaking der werklieden van de bouwnijverheid is maandag te Parijs begonnen. De schoone kathedraal van Conversatio in Italië, is dinsdag afgebrand. der lief, vergeef mij, zoo ik u herinnere, zoo ik de bloedige wonde uws herten open-l rijt!... Helaas! het moet nochtans zijn, opdat gij mij begrijpen kunnet en goed keuren. Moeder, gedenk dat onze vader stierf, rampzalig gedood en zonder priester, die hem bijstaan kon. Judith Judith weergalmde het scheurend door de plaats en daar had dei weduwe zich aan den hals barer oudste dochter geworpen, waar zij als onmachtig te snikken lag. - Ochonze arme vadernokte de allige Lucia, met oog en handen ten Hooge. Helaasja, hij stierf een zoo ramp zaligen dood - Moeder, stemt gij toe vroeg haar de vrome maagd, stemt gij toe dat ik mij opoffere aan den Heer. om genade en ver geving te bekomen voor vaders arme ziel Moeder, ik wil. och, ja... voor vader toch ik wil kloosterzuster worden Goede God steende de diep ontroerde vrouw Gij, Judith, gij zoudt aan de wereld vaarwel zeggen en u begraven in een kil klooster Ik wil gasthuisnon zijnprevelde Judith begeesterd. Gasthuisnon gij, Judith Ja, moeder lief, gasthuisnon wil ik worden, daar het God zelf is, die mij roept Haik wil door allerhande liefdewerk, waartoe ik van den Heer de sterkte en gelegenheid zal afbidden, de ziel mijns vaders koopen. Welaan, moeder, stemt gij toe Edel en groothertig kind, snikte Mar garetha verrukt en innig geroerd. Weihoe, kan ik weigeren, wanneer uw doel zoo hemelsch grootsch is. Kom, kind, kom. Och ik zegen u, ja, ik zogen u en bid den Heer, dat hij uwen wensch verhooren moge! Ha gij stemt toe dat ik gasthuisnon worde, moeder?... riep Judith begeesterd uit. Ik, och ja, ik stem toe nokte de gansch verbijsterd en vervoerde vrouw, die hare dochter aangreep en omhelsde, alsof zij eenen engel zelf zou hebben omarmd. Dank, moeder, dank, suisde de held haftige, opgetogen van vreugd, cn daar hare zuster haar eveneens omarmde, sprak zij Lucia teeder aan Mijne goede zuster, u geef ik als mijn erfdeel de zorg voor onze moeder over Word eene sterkmoedige, beradene vrouw en wees de steun van hare dagen. Judith snikte de lieve maagd opge wekt. Ho mocht ik toch ook zooals gij doen en eveneens gasthuiszuster... - Stil, Lucia vermaande do edelhertige maagd. Elk zijnen roepIk moet voor vader, gij moet voor moeder werken. Welaan, elk aan zijne taak... Binnen weinige dagen ben ik in net stille klooster en een luttel tijd: nadien heb ik Frankrijks bodem verlaten, om met de zusters van het Roode Kruis, mij naar Algeriè in te schepen - Hemel naar Algerië, waar er oorlog is! riep Margaretha verdwalend uit. Neen, Judith, ga niet daarheen Oen zuster liefkermde Lucia, daar wacht u vast de dood Vreest beiden niet, mijne beminden weervoer de koene maagd. ïs er in Algerië oorlog, gedenkt dat er overal gevaar is Moeder, mijn leven is in Godes hand Hij zal best schikken hoe het met mij zal gaan en, wanneer ik voor de genade van de ziel onzes vaders zooveel zal gedaan hebben als mogelijk zal zijn, dan wil ik gerust van hier heengaan Maar, mijn kind. gedenk toch wat een ijselijk leven gij zult lijden en... - Ach lijden, ja, dat wil ik voor mijn deelriep de heldhaftige vurig en begees terd uit. Lijden en verdiensten vergaderen, ha dat wil ik betrachten Gedenk, o moe der, dat op 't slagveld zoovelen sneven, wier ISv weet niet talie», maar wat ik weet is dat de schoonste keus van MEUBELEN en STOELEN te vinden is, in den Bazar, bij Sanson - Decorte, Poperinghe. Trouwe bediening genadige prijzen. Groote boschbranden zijn ontstaan in Mi chigan. Vijftig personen zijn reeds omge komen. Verschillige steden zijn vernield. In een boschbraud te Parcupine moesten 600 personen in een meer springen om te vluchten 200 ervan verdronken. Het feit dat de vliegers nu maar zoo ge makkelijk op hun eiland dringen, heeft de Engelschen zeer nadenkend gemaakt. Te Raches heeft een vader zijn negenjarig dochtertje in liet water geworpen en is er daarna zelf in gesprongen. Beide verdronken Te New-York zijn verleden week 1539 peerden doodgevallen van de hitte. Parijs zal nog eene leening van 240 mil joen aangaan om het spoorwegnet onder stad te voleinden. De Aartsbisschop van München hield eene schoone rede over de waarde der katholieke pers. Wie de pers heeft zei de Bisschop, die heeft de openbare meeningmet de ont wikkeling der pers groeit haar invloed op de goede volkszeden en op de sociale cn politieke verhoudingen. Wanneer ergens het katholieke vercenigingsleven niet goed wil vooruitgaan, dan is dit toe te schrijven aan 't gemis eener goede katholieke pers.» De bisschop spoort daarom de katholieken aan, hunne pers zooveel mogelijk te steunen. Maandag morgen was het 21jarig meisje, Valerie Vandromme, van Westoutre, aan t koeiwachten langs een wat afgelegen weg, tusschen een haverstuk en een bosch, toen een grensschuimer, aan het meisje niet on bekend, Michel Thibaut, 20 jaar oud, bijge naamd Polakker geboren te Westouter, opeens uit het bosch sprong en zich onver hoeds op het meisje wierp. Gelukkig zag een voorbijganger sicat er gebeurde hij liep toe en kon den deugniet op de vlucht drijven de kerel verdween in het bosch. Van Westouter kwam hij af naar Rening helst, waai1 hij 's morgens en een deel van den namiddag overal ronddoolde. Wetende dat een jong meisje Noemi Louf, 14 jaar, wonende nabij den Kasteelmolen, alleen te huis was, trok hij er rond 4 ure naartoe en wilde binnen. Het meisje dat den kerel had zien komen, sloot seffens de deur, zoodat hij niet binnen kon. De deugniet ging zich dan verschuilen in een gebouwtje dat nevens de keuken staat. Het meisje had dit echter ge zien en bemerkte dat de kerel van tijd tot tijd, door een venstertje, naar haar loerde. Een gunstig oogentdik te baat nemend, sprong zij buiten en liep om hulp. Een be jaarde man, Pieter Bailleul, 75 jaar, die wat verder alleen op 't veld aan 't werk was, kwam mede, en weldra vonden zij Thibaut die in een dijk verdoken lag. De oude man gebood hem te vertrekken maar voor alle antwoord kreeg' Baiileul een stamp in der buik die hem buiten staat stelde nog hulp ol weerstand te bieden. De schurk sleepte dar den ouden man in eene schuur, sloot hen rin en legde de poort met eenen keten vast Van den ouderling ontlast, keerde df deugniet terug naar het meisje dat in hui: gevlucht was. Hij nam het vast en trok he buiten. Het meisje verweerde zich zoovee het kon en hield zich met de twee handei aan een ijzeren hekken vast. Yerder brach gaf zij in eene laatste poging een stamp ach terwaarts en rocht Thibaut die viel. He meisje kon vluchten, maar, door schrik ver dwaald, liep zij de velden in, nagezet doo haar vervolger! Het duurde omtrent ee half Uur, naar zeggen van het meisje, ee zij door den bandiet ingehaald werd. Ilea sleurde het kind nu mede naar het bosch ziel zwart is van kwaad en zonde Ha die verstokte soldaten wil ik vermurwen en, met de genade Gods, hun hert verteederen, opdat zij den priester niet wegstooten, maar hem zijne vergeving in naam van zijnen Goddelijken Meester afsmeeken en eene rouwvolle ziel den eeuwigen Rechter op offeren. Haindien ik eenige verstokte zondaren kan winnen, dan zal ik betrouwen ook veel voor de arme ziel mijns vaders te hebben gedaan Gansch vervoerd cn begeesterd, stond de heldhaftige maagd daar recht en zij scheen wel een hooger wezen. Ook boog de moeder diep voor bare engelachtige dochter het hoofd en prevelde sidderend, gansch ont roerd -- Judith ik bewonder u God moge u sterken en verhooren En Lucia zag hare zuster met samenge vouwen handen aan en was op liet punt haar als-een engel te vereeren En stil, in 't diepste van haar hart, bood de koene maagd, de edele Judith, zich aan God tot zoenoffer aan. Eenige dagen waren verloopen en 't was volbracht. Na van den hoogst verslagen blinde Arnold, haren oom, cn zijnen zoon Joris, afscheid te hebben genomen, had Judith zich in het klooster aangeboden, alwaar zij een proefjaar zou overbrengen en zich ervaren maken en bekwaam, in alles wat hare latere en nieuwe plichten zouden ver- eischen. Ja, Arnold Van Helmen was diep getrof fen geweest, toen Judith van hem afscheid kwam nemen, en 't suisde hem na haar vertrek nog immer in het schrikkend oor wat zij hem stil had gezegd Oom, ik wil, voor alles wat misdaan werd, aan God vergeving vragen en zijt genade verdienen. En de onderling, die voorheen zoo snoc misdeed, had gebeefd en gesidderd bij h< hooren dezer woorden, juist omdat bij zoo wel verstond. Wanneer Joris van zijne brave n iel afscheid nam, had hij, ja, geweend als et kind, wanneer zij hem eenige wondergoe gepaste woorden toesprak en wenken'ga om, als goede zoon gelijk hij was, nog mei dan ooit te werken en te zorgen tot behertigen van 't geluk zijns blinden vader Judith had hare zuster Roza even-ae ernstig gesproken. Zij had haar meni vermaning en harde waarheid gezegd, de voorheen zoo hardvochtige en nerteloo had niet opgebruist noch weerstreefd, schuchter, als beschaamd gepreveld Dat zij zich eveneens zou weten reel geaard te gedragen. En de stond kwam aan, waarop Judi voor immer de ouderlijke woning zou vi verlaten om in het kille klooster JjfK intrek te nemen. Met hare moeder en zusters samen de beradene maagd vertrekken en van laatste wezen ten huize nam zij afsche Minzaam had zij de magere handen oude Anna Wallaert gedrukt, die de ed hertige bewonderde en eene diepe vereeri in het horte wijdde, en wanneer de bed re melde vrouw schuchter oorlof vroeg haar te mogen omhelzen, dan had Jud het arme mensch liefderijk gezoend en de armen, gedrukt, om daarop het ouderli huis voor altoos vaarwel te zeggen. Terwijl do oude Anna en de diénstboi allen weenend haar achterna blikten, sta de moedige maagd, door moeder en zusl vergezeld, ernstig den weg op, die naar klooster voerde. Naiiruk voorbehouden. (Wordt voortgez

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1