ilÊUISBLJD VOOR POPERIKSHE ÜISTREKES ZAAILANDEN HET NOTARiËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe MEUBELS, HOFSTEDE Een Schot in den Rug BUiTENiifiJiDSCH ÜIEOOIS. Zondag 23n Juli ign 5 Centiemen, 7e /aar. N 34 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hernaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingen en Her&ergkennissen mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,69 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker,' Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Juli. Nolaris Haghehaert, Openbare Verknoping Or Maandag 24 Juli 1911, Notaris WOUTERS, Openbare Verkooping van WOON H UIZEN op Dinsdag 25 Juli 1911 Notaris RA. CQ UA ER T, Donderdag 27 Juli 1911, Openbare Verkooping van Weiden en ieersehen, POPERINGHE, aieii>utiik i>i: Schoone Koopdag TE BEVEREN-YSER, Vrijdag 28» Juli 1911, Notaris EE VOS, Maandag 31 Juli 19 1I Open Sin re Verkooping van MEUBELEN en VRUCHTEN te VELDE Nolaris DE GR A VE, Dinsdag I Augusti 1911, KOOPDAG VAN is iiisineiiliels en llenagiegoede- OPENBARE VERKOOPING iVUsdaad en Straf. Tegen de muilplaag. Bericht aan de landverhuizers. Vlaamsche Belangen. Zendelingen van Scheut. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosteïooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 jaesacaaaagattBs Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag H. Apollinaris, H. Liboris. H. Christina, G. Mathildis. H, Jacobus, patr. d, molenaars, H. Christoph. patr, d. boogsch. H. Anna, patr. der kleermakers en modisten. R. i an tal eon, H. Nathalie, G Rndolphus. HII. Nazirius, Celsus en Victor, II. Innocentius. H. Martha, patr. der herberg,, HH. Felix, Simplieius. Zon op. Zon ond 3 u. 58 m. 7 u. 40 m. 3 59 7 39 4 0 7 38 4 1 7 36 4 3 7 35 4 4 7 33 4 6 7 31 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Maandag 3 Juli, ten 9 ure 20 minuten 's morgens. Dinsdag 11 Juli, ten 12 are 53 minuten 's namiddags. Woensdag 19 Juli, ten 5 ure 31 minuten 's morgens. Dinsdag 25 Juli, ten 8 ure 12 minuten 's avonds. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. van LANDSALAAM en VELDVRUCHTEN. o»2 2 ure namiddag, te CR0.161115Si15, ten huize en ter landen van Charles Carlé-Clabau, langs de Renin- ghedreve. Tijd van betaling voor de koopen boven de 10 franken, mits borgstelling STUDIE VAN DEN TE DIXMUDE. TE DIXMUDE, en eene TE WATOU, Overstag In -eene Zitting om 2 >A ure namiddagin het Vredege recht, ten Stadhuize te Dixmude van .- Koopen 1 tot 4. Renteniershuis en Woon huizen te Dixmude, in de Weststraat en de Halvemanestraat, deels gebruikt geweest door M. Jules Vanhille en den heer Jansseu- ne en deels gebruikt door M. L. Vansas- senbrouck en andere. Koopen 5 tot 13. Hofstede ie Watou, groot 14 heet. 80 aren 12 cent., gebruikt door R. Verdonck, aan 1650 fr. bij jare boven de lasten tot 1 October 1912. Door het ambt van gezeiden Notaris WOUTERS. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris BAUWENS te Brussel. Verdeeld in 28 koopen. Gebruikt door M. M. Kmilo Depoers, Pros per Vercruysse, Augusts Garpentier, César Gheeraert, Henri Quaghebeur-Godderis, Or- tylCornette, Jules Vandromme-Vermeersch, AlphonseSchaballie, Aloïse Wcrquin, Henri Dckervel, Henri Pinceel eu Henri Goemaere. Breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. Alle inlichtingen te verkrijgen bij den Notaris BACQUAERT voornoemd. Door Woonstverandering. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. in ééne Zitting, om 2 ure, ter herberg A la Maison deVille Groote Markt, Poperinghe, te in de St Jans-Haeghebaert-, Oost-, Pesel-, Wipper- en Hel'noeken. 60 Iwerk van DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verbaal door Daar was 't afscheid echt hartgrievend en werden nog overvloedige tranen ge weend. Edoch, weldra daalde zoete troost in de geschokte herten en verlieten Mar garetha en hare twee kinderen het stille oord van den vrede en 't gebed, om, diep aangedaan, huiswaarts te keeren. Als nu de p ort achter hen gesloten werd, voelde Lucia zich als met een ge heimzinnig voorgevoel bevangen en zij pre velde onhoorbaar Och zij heeft gewis het beste deel verkozen 1 De drie vrouwen keerden ingetogen, zwijgend en gansch vervoerd huiswaarts, waar zij opnieuw en lang aan het weenei gingen. En wat wel zonderling was, niemand wist recht waarom. AIzoo verliepen nog eenige dagen, als er aan de bedroefde vrouwen eene verrassing toekwam. Immers, een schrijven, uit de verre stad Rijssel verzonden, kwam hun melden, dal de gevangene Laurens Derbranckx in vrij heid was gesteld, en de jongeling had eenigi woorden bericht zijner aankomst, daar In binnen kort te Marseille zou zijn. om zijne gewezen meesteres en hare dochters tt groeten en zijne pleegmoeder, Anna Wal Jaert, te komen halen, met wie, zooab voorheen hij zou samen wonen, schikte hij Het moet voorzeker niet worden ver klaard, dat het schrijven van den vrijge- ter hofstede bewoond door Mr Benoit Bil- liaerl, nabij do Stavelbrug, om 1 'A ure stipt namiddag, zal Meester Caaston S*i5i5L, Notaris te Rousbrugge- Haringhe, overgaan tot de openbare ver kooping van 9. Ti «Ie M enagieguetittren, Siissjt» Uern~ en AkkeraSiaam 2 wagens smal beslag, 2 driewielkarren, en al ver der zool- en wagen harnas. Ui. Vruchten te vehle 4 hectaren, bestaan met tarwe, rogge, haver, beeten, hutteboonen, peerdeboonen, aardappels, fourragiën, enz. SÏS. Beestialcn 4 schoone melkkoeien, 3 kalvers en het pluimgedierte. 1 lit.1!1 'jjË'jgjl KANTOOR VAN DEN TE WATOU. om 4 ure namiddag, te WATOU, bij d'herberg De 3 Koningen bewoond door Petrus Decalf, ten verzoeke van Edouard Le Bersorg. Meubelen Toog met buffet, herbergtafels, stoelen, stoof, ledikant, wollen matras, kuipen, seulen en menigvuldige andere voorwerpen, iï. Vruchten te Velde Tarwe, aardappels, hutteboonen en beetrapen. Brandhout. Met gereed geld en verhoog van 10 STUDIE VAN DEN TE GH Y VERING HO VE, 1. om 2 ure namiddag, TE BEVEREN- Dorpplaais, ten slerfhuize van Felicita Vanden Berg he, en zooals beddens, matrassen, kleerkassen, stelden gevangene allerhande sluimerende gevoelens wakker schudde en dat de aan gekondigde aankomst van Laurens aan .Vlargaretha weinig aangenaam was. Immers, zou het ontwaren van den man, die weleer haren echtgenoot doodde, haar niet bovenmate treffen en de ziel bloedig ontroeren P Tot groot misbaar van de oude Anna, die als om genade bad aan hare nieuwe meeste res, doch te vergeefs, zoo schreef deze een ontmoedigenden brief naar de gevangenis aan Laurens zelf, om hem aan te manen nog een luttel tijds te wachten alvorens vóór haar te verschijnen. Edoch, wanneer dat schrijven daar aan kwam, was de vrijgelatene reeds heen en niemand wist waar hij zich bevond. De jongeling was uit Rijssel weg en had de verre reis naar Marseille ondernomen, -vaar hij weldra aankwam. Daar hij goed het huis wist der weduwe zijns meesters, zoo begaf hij zich besloten naar hare woning, en kwam er aan met kloppend hert voorwaar. Nu hij vrij was en gekomen waar hij zijn moest en naar waar hij vurig had getracht, daar stond hij nu bevend en ontsteld, aarze lend, niet wetend wat beginnen. Eensklaps nam hij een woest besluit en bromde als weleer over ettelijke jaren Welaan, het maar gewaagd. Voor Judith, het moet Koortsig belde hij aan. 't Moest ook wel lukken dat de oude huishoudster Anna, zijne pleegmoeder, de deur opende en zelf hem binnen liet. En nauwelijks had het oude mensch g zien wie het was, die den gang intrad, of daar slaakte de hoog verraste vrouw den gillenden kreet Hemel, mijn Laurens!... En met wilden sprong was zij aan zijn bals gevlogen, uitroepend, gansch vervoerd: commoden, tafels stoelen, nieuwe stove», koperwerk marmijt, ketel, moor, kande laars) schoone oudwetsche horlogie, oud pistoolgeweer, tafel- en keukeugerief, enz.) 31. Om 4 ure namiddagten Gemeenten- huize van Bever en, in eene zitting, Gemeente BEVEREN. Welgelegen ïlaiis met erve en hovenier- hof ter dorpplaats, groot 3 aren 3 centiaren, zijnde het sterfhuis Felicita Vanden Berghe. Prijzie fr. 3.500. Aanslag met de geldtelling. Ik krijg daar bij geval een dagblad in handen en lees de volgende veroorJeelingen A., B. en C. voor 't inblauwen van zwijns, 4maanden en 8000 frankD. voor pensjager», 6 maanden en 100 frank E. voor moord poging, 1 maand en 26 frank. Wat zegt gij ervan? Voor 't inblauwen van zwijns, 't schieten van een haasje of konijntje, zoo veel en zooveelvoor doodslag of doodslag te wegeéén maand, 't Is voor niet, zeg gen de menschen, die measchen wel te ver staan, ('k ben ook onder hun getal) die niets of omtrent niets weten van strafwetboek en rechtspleging en andere diergelijke zaken, 't Is waar, die menschen spreken dikwijls zonder diep onderzoek zij gaan voort óp het korte verslag dat ze in de gazetten vla den eu zoo weten zij bij voorbeeld hier in 't geval niet, of er daar van den eenen kant geen bezwarende, en van den anderen kant geen verzachtende omstandigheden bijkomen. Alaar toch, wie zal het hun ten kwade dui den, als zij bij het iezen daarvan uitroepen Is het dan te verwonderen dat er zoovele misdaden gebeuren dat de nietweerds voor een dubbelen frauk of nog min, ja zelfs voor een enkel misverstand of ook, i in hun dronkenschap, zonder de minste redens, een meusch omversteken Een maand kot! ge weet hoelang dat diiurheeu. .maand in 'i kot: ze zija er rooie in, of... ze zijn er alweder uit. Is er eene gebeurtenis in de koninklijke familie, of wordt er groote feeste gehouden over geheel het land, het zijn de fraaie menschen niet die er meest van profiteeren, maar... de nietweerds, de veroordeelden, degenen die kort zitten voor doodslag, moordpoging, messteken, enz. 't is idem zooveel afslag voor dat volkje. En dau, den tijd dien ze in 't kot over brengen, of ze er wei zijn Niet werken voor dat zij het begeeren, op lijd eten en drinken, in 't droge als het buiten nat is, in de koelie als het buiten warm is, in de warmte, een juiste, gepaste warmte, van zooveel en zooveel graden, als het buiten wintert en koud is't ware jammer trou wens moest er schade komen op die schoe- lieën. 't Schijnt dat er reeds spraak is van ze alle dagen hun gazette te laten lezen, na den noen een potje koffie en een cognac te geven, en, naar believen, eene pijp of een cigaar te laten rooken. 't Schijnt, zeg ik, maar ik geloof toch niet dat het nog dit jaar zal zijn... Het is toch genoeg en zoo vele dat het meeste deel, als ze eens binnen gezeten hebben, hot volstrekt niet meer ontzien om er weder in gedraaid te worden daarom toch zouden ze niet laten, als de gelegenheid weder voorkomt, in hun oude kwalen te hervallen. De eenvoudige menschen, die in rechts zaken niet ervaren zijn (ik heb u reeds ge zegd dat ik ook in 't geval beu) maar die enkel hun gezond verstand te rade gaan, vinden dat het toch zou moeten anders gaan. In mijn tijd, 'k begin ook al van den ouden taud te zijn, waren de misdaden op verre na zuo talrijk niet, of is dat misschien alzoo een gedacht van mij, omdat wij toen zooveel gazetten niet lazen en bijgevolg zoowel niet ingelicht waren? Het dunkt mij Ik heb mijn kind, mijn Laurens weer!... Dank zij God Edoch, wijl zij half bezwijmd aan 's jon- gelings boezem hing, kwam de weduwe outzet bijgewankeld, door hare twee jongste dochters verrast gevolgd. God is het toch waarsteende de huisvrouw ontzet. Is de ongelukkige toch gekomen Lucia, Roza... och doet hem henen gaan... Op dit woord schoot de oude Anna recht en morde Welhoe, mevrouw, gij zoudt mijnen Laurens wegzenden Hij moet henen aan De vertwijfelende weduwe, die op het zicht van derr man, die baren echtgenoot doodde, meende te bezwijken, zocht een steun tegen den muur van den gang en suisde Ach dat hij heenga en nog wat uit- stelle voor mij te verschijnen Zijn ontwa ren is mij folterend pijnlijk Dat scheen Laurens Derbranckx nog al te begrijpen. Hij schudde mismoedig het bleeké hoofd en stamelde Ik ga, mevrouw... Edoch, veroorloof mij eerst aan... uwe dochter, mejuffer Judith, één enkel woord te spreken... ik wil haar eene bede... Judith snikte de weduwe grievend. Judith, zegt gij?... Ha! zij is niet meer hier, mijnheer. Welhoe, niet hier brulde de opstui vende, door dwazen nijd vervoerd. Zij is niet hier! maar... och God! is zij clan gehuwd Gehuwd kreet de weduwe achteruit deinzend, gehuwd O mijnheer, op wel ken toon zegt gij dit? Neen, neen, niet mogelijk Zou dit kunnen zijn?... Zoudt gij durven Maar waar is Judith dan? brulde de jongeling, in woesten toorn ontvlammend. toch dat men zooveel niet hoorde van moor den of moordpogingen, aanslagen op de zeden en andere zulke propere dingen. Alleszins dit is zeker dat de menschen meer ontzagen dan de dood, te moeten in 't kot zitten de schande alleen die daaraan vast was, was voor velen genoeg om ze te weer houden. Maar nuin 't kot zitten een schan de dat goedje is daar wel gerust in. Ja, jazeggen de menschen, ze zouden het moeten anders aan boord leggen opdat de deugnieten het kot meer zouden ontzien, beter hunne manieren houden en de fraaie menschen gerust laten... Hoe ware dat mo gelijk?... We zullen het eens vragen, als het past, aan oude gezapige menschen en misschien, bij gelegenheid, hun antwoord mededeelen aan de lezers van De Poperin- ghenaar. A. N. Dries. Het hollandsch dagblad Nieuwe Delft- sche Courantdeelt eene remedie mede welke misschien, wie weet, afdoende kan zijn tegeD de muil- en pootplaag onder het vee. Het blad zegt Mond- en klauwzeer. Op ^24 Juni laatstleden, werd een liter aftreksel van wilden tijm, bereid en toegediend volgens de voorschriflen van Morandi, over welke voorschriften de eerweerde pater Eamondus Vander Drift, O. F. M., een boekje bij onze firma uitgaf. Dit bereidsel werd gegeven aan drie koeien van den heer Kees Ammerlaan, te Vrijenban, op den Rotterdamschen weg. Daarna werden deze drie koeien gelaten op een st.uk weide, waarop twintig koeien liepen, allen lijdend aan mond- en klauwzeer. Tot heden bleven de drie koeien vrij van ge noemde ziekte. Dien zelfden Junidag, werd eene zelfde hoeveelheid van dit aftreksel ingegeven aan twee koeien van den heer Willem A. Vandrift, te Vrijenban, op den Rotterdam schen weg, n° 59. Deze twee koeien loopen onder andere koeien op een stuk weiland. De overige koeien van dezen eigenaar hadden alleh klauwzeer. Tót heden bleven de twee koeien vrij van de ziekte. Alle koeien van de beide genoemde eige nt naars, zijn melkvee, en geene vetweiers. Het mond- en klauwzeer nam in de 2e helft van Juni aanzienlijke uitbrei ling, volgens het laatste bulletijn van toezicht van gezondheiiispolicie op de huisdieren. Van 16 tot 30 Juni kwamen 2925 nieuwe besmette plaatsen voor, in 481 gemeenten van het rijk of samen 32.481 runddieren, 12.886 verkens, 2370 schapen en 138 geiten. Deze veeplaag is in al de provinciën ver spreid, het meest echter in de provinciën Luik en Westvlaanderen, waar het meest weiland is, waardoor er natuurlijk meer gelegenheid tot verspreiding der smetstof bestaat. Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont, Eousselaere. gebruiken Van wegens de Maatschappij van den II. Raphael, werk tot bescherming der Landverhuizers, ontvangen wij, met verzoek op te nemen, volgende Men weet welke begeestering de uitwij- kingslanden in 't algemeen, en Amerika in 't bijzonder, op ons volk uitoefent en, zoo men zich een weinig met uitwijking heeft bezig gehouden, heeft men kunnen bestati jgen met welke onbegrijpelijke lichtzinnigheid vele uitwijkelingen vertrekken en hoe gemakkelijk zij geloof hechten aan de bedrieglijke beloften van hen die er alle belang in hebben ze te doen vertrekken. Men weet ook dat zij, in eene nieuwe Judith is gasthuisnon... sprak de we duwe, nu koel en ijskoud bedaard. Immers zij had ook veel nu begrepen... Gasthuisnon!... iu een klooster!... brieschte de vrijgelatene gevangene. Judith, mijne hertsvriendin, mijne uitverkorene, voor wie ik alles opofferde en bedreef wat ik God riep hij hertverscheurend uit, is dit uwe vermaning?... Is dit uw ant woord, welk ik U vermetel vroeg Ach ■ludith is nu gasthuisnon!... Voor mij is alle heil vervlogen Voor mij is alles op de aarde gedaan Weg 1 Weg Ik wil ik wil verdwijnen, voor immer en altoos van hier lieer uwe stem versta ik nu klaar Welaan, nu zal ik uitboeten De rampzalige was opgesprongen en, de oude Anna die zich vertwijfelend aan zijnen hals hield geklemd, heftig wegstootende, vloog hij den gang door en vluchtte het huis uit, om op straat rap te verdwijnen. God kermde de weduwe ontzet, be scherm Gij, ik bid U, dien toch ongelukkige VIERDE DEEL. B» E ti A S T IE I I O i\ I. Om onheil af le weren. De droevige geschiedenis werd langs om meer ingewikkeld. Het moet geenszins worden gezegd, dat het vertrek van de edelhertige Judith groote droefheid baarde aan hare moeder en zus ters. Ja, zelfs de zoo hardvochtige Roza was innig getroffen geworden door liet besluit der koene maagd en zij voelde zich van ware droefheid gansch ontsteld. Margaretha had terug hare hertwonde voelen openrijten en grievende sniert haren boezem doorwoelen, bij het nieuws dat Laurens Derbranckx vrij kwam en zijnen wereld verloren, zonder steun noch wijzen raad, de grootste gevaren loopen zoowel onder stoffelijk als onder zedelijk gebied. De uitwijkingsbeweging, deze laatstejaren reeds zoo groot, schijnt zich nog meer te willen uitbreiden; daarom meenen wij een uiterst nuttig werk te verrichten met aan het volk het bestaan van een maatschappij te doen kennen die iedereen in zake van uitwijking, al de mogelijke diensten, en dat zonder het minste eigenbelang, zal bewijzen. Wij willen spreken van de St ISafaëls maatschappij. Wij verzoeken dringend alle personen, die om hunne toekomst in de nieuwe wereld bekommerd zijn, het land niet te verlaten zonder zich voorafgaandelijk tot de leden van bovengemelde maatschappij gewend te hebben den Baron Bénédikt Gilles de 'élichy, Gheerwynstraat, 9, Brugge, of den Eerw. Heer Van Houtryve, St-Joorisstraat, 37, Brugge. Deze zullen hen inlichten over de geluks- kansen welke zij hebben en beu, bij hunne aankomst in Amerika, aan de vertegenwoor digers van de Maatschappij aanbevelen. Deze vertegenwoordigers zijn mannen die door wijzen raad en ondervinding het gelukken der nieuw aangekomenen grootelijks zullen vergemakkelijken. Voegen wij erbij dat de St-Rafaëlsmaat- schappij in staat is aan uitnemend gunstige voorwaarden iandbouwers en landbouwers gezinnen welke een klein kapitaal bezitten in eene kolonie onder hare bescherming gesticht in Michigan te plaatsen. Er zullen slechts 200 huisgezinnen aangenomen wor den de eersten zulien de besten zijn. Het Katholiek Vlaamsch Secretariaat heeft aan alle Katholieke Volksvertegen woordigers van het Vlaamsche land volgend bericht gezonden Honggeaclpe Heer Volksvertegenwoordiger, Iu de ministeriëele crisis die het Belgisch Parlement onlangs heeft ondergaan, werd de Heer Minister de Broqueville befast met de samenstelling van net nieuwe ministerie. De Vlamingen hebben daarbij met ver rassing en spijt opgemerkt dat er door Waalsche maatschappijen getracht werd drukking uit te oefenen om in het nieuwe ministerie het Waalsche element sterker te vertegenwoordigen De Vlamingen hebben daarop niet willen antwoorden, om in dien moeilijken toestand den last van den achtbaren Heer de Broque ville niet te verzwaren. Als rechtzinnige Katholieken zijn wij gelukkig dat de heer de Broqueville, onder de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeerde, de samenstelling van het nieuwe Cabinet tot een gelukkig einde heeft ge bracht; en wij beweren niet dat, zoo feitelijk het Vlaamsch element thans in het ministe rie minderheid is, dit ecu gevolg is der drukking door Waalsche maatschappijen uitgeoefend; maar wij houden er aan, nu de nieuwe ministers aangesteld zijn, kracht dadig te protesteeren tegen de handelwijze dier Waalsche kringen, en UEd. duidelijk de meening der Katholieke Vlamingen mede te deelcn. Onze zienswijze is de volgendeDe Ministers worden gekozen onder de leden der MEERDER HEID in de Kamer van Volksvertegenwoordi gersniet een bepaald gedeelte des lands moet in 't Cabinet vertegenwoordig zijn, niet zooveel Walen als Vlamingen moeten er zetelen, maar de ministers moeten gekozen worden in even redigheid van DEGENEN DIE DE MEERDER HEID UITMAKEN. En dat zijn thans vooral de vertegenwoordigers van Vlaamsche arrondisse menten. Ziedaar, Geachte Heer Volksvertegen woordiger, wat wij UEd. willen mededeelen, en door do Vlaamsche dag- cn weekbladeD aan alle Katholieke Vlamingen zullen be kend maken. Aanvaard, Geachte Heer Volksvertegen- kerker mocht verlaten, om onder haar oog terug te verschijnen. Dit bericht, te zamen met het vertrek der beminde Judith, had de gevoelige ziel van de weduwe hevig getroffen en baarde haar reeds zooveel smert, dat zij in alles wat zij bezat en haar zooveel luister en emak aanbood, geen genoegen noch be- agen meer kon vinden. Te meer, het scheen Margaretha toe, dat boven haar hoofd meerder onheil bedreigend neder hing, als een ander zweerd van Da- moclès, en verdere zware rampspoeden haar zouden komen overrompelen. Ken naar voorgevoel plaagde haar onverpoosd en deed haar in 't geheim angstig schrikkend beven. Ook was hare geestesontroering groot, wanneer, na het heengaan van hare Judith, zij het bezoek kreeg van den opgewonden Laurens, die, zoo vermetel en onbezonnen, zijnen verdwalenden hertstocht voor hare dochter aan haar bekende, en dan wegvlood als een vertwijfelend waanzinnige, enkel diep verdriet achter zich latende. Immers, dan was de oude Anna in veront- weerdigden toorn uitgeborsten en had hare verbittering over het hoofd der weduwe scherp laten neerbruisen, daar het weinig vriendelijk onthaal, welk haar pleegzoon genoten had, de zinnen der arme oude gansch op hol joeg. Ja, de huishoudster had stout gesproken en in hare gramschap sterk 'grievende woordiger, de ting. verzekering onzer hoogach- Het Bestuur. In het aloude heiligdom van O. L. Vrouw van Gratie, thans de kerk van het missiehuis der Paters van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, te Scheut, had Zondag, 16 Juli, eene luistervolle en onge meen hartroerende plechtigheid plaats. Mgr Christiacns, titelvoerende Bisschop van Colophon, heeft er de heilige wijding toegediend aan 43 toekomende zendelingen, waaronder 26 priesters en 17 onderdiakens. Des anderendaags na hunne eerste mis ontvingen die priesters hunne volgende bestemming, waaruit wij de volgende nemen. Eerw. Pater Jooris Seys van Yper, ver trekt op 14 October naar Midden Mongolië. Eerw. Pater Jozef Verschave, van Alve- ringhem, is benoemd om op 2 September te vertrekken naar Belgisch Congo. Eerw. Paler Arthur I.efebvre van Pope ringhe, voor dezelfde streek bestemd, moet eerst 3 maanden de studie van geneeskunde volgen. Een tweede stadsgenoot, de E. H. Karei Pieters, is aangewezen om in October eerst komende te vertrekken naar de missiën van Mongolië. Die moedige jongelingen zullen dus hun vaderland verlaten, misschien een laatste vaarwel toestieren, om met iever en levens gevaar te gaan werken aan de beschaving der volkeren van Azia, om de troostmidde len van onzen heiligen Godsdienst aan die ongelukkigen te bezorgen. We zijn er fier op zulke dapperen onder ons Poperingsch volk aan te treffen. Ook doen wij een warmen oproep aan onze stads genoten'en vragen hun die Mission narissen te ondersteunen door eene milde almoes te schenken. Wel overtuigd mogen wij zijn dat God ons duizendvoudig zai loonen hier op aarde en vooral hiernamaals. Rotterdam krijgt van een ingezetene 100,000 gulden voor 't aanleggen van een park. Londen zucht onder een onverdragelijke hitte. De graanoogst in Frankrijk belooft zeer overvloedig te worden. Het Engelsch Koningspaar werd in Ier and met veel geestdrift ontvangen. In Portugal dreig't een oorlog tusschen koningsgezinde;! en de republiek er staan reeds 25,000 gewapende Portugeezen aan de Noordelijke grens. Spanje heeft weer 'n nieuwen gezant bij het Vaticaan, in den persoon vau Navarro Revester, die zelfs in liberale bladen voor een verstandig en flink staatsman geldt. Keizer Frans-Jozef opende de zitting van den Oostenrijkschen Rijksraad, en was bij de groote manoeuvres van 't Oostenrijksche leger tegenwoordig. Toch 'n kloeke grijsaard. Mejuffer Steinheil is verloofd met een talentvollen italiaanschen schilder. In Parijs telde men in 1862 maar 66,578 huizen nu zijn er 100,000. Lord Kitchener, die zulken belangrijken rol speelde in den Transvaalschen oorlog, is benoemd tot engelsch agent en algemeen consul in Kaïro, 'tis te zeggen voornaamste vertegenwoordiger van Engeland in Egypte. In Perzie is 't volop omwenteling. De huidige Shah is door de oproerlingen ont troond en de vroegere Shah in zijne eer hersteld. Frankrijk gaat het aanduiden der uren, van 1 tot 24, invoeren bij de spoorwegen. In Belgie is dit reeds lang in voege. woorden geuit. Welhoe, mevrouw! had zij krijtend geroepen, is dit een onthaal Verdient die jongeling dit, .wen hij onkel te beklagen mag heeten. 't Is waar, hij was de onvrij willige schuld van den droeven dood uws eehtgenoots, maar, gedenk het ook, 't is wel ook door zijne onvoorzichtige daad dat- gij rijkdom en weelde hebt gevonden Het woord van de oude Anna Wallaert was waar, al werd het wat onmeedoogond uitgesproken. Edoch, de vertoornde pleegmoeder van Laurens was enkel een mensch en bezat ook menschelijke gebreken, wat eveneens het geval was met Margaretha, die in gloeiende drift ontvlamde en in harde woorden tegen de oude viel. Wat het noodlottig gevolg daarvan was, valt licht te raden. Bittere en spijtige uitdrukkingen werden van weerszijden gewisseld en het krakeel steeg ten hoogste, door de zeer schadelijke tusschenkomst van de onmeedoogende Roza. die haren boozen aard scheen te hebben teruggevonden en bitsig snauwde met scherpe stem Dat men die oude ruziemaakster, die hier 't genadebrood at, maar kort en goed op straat zou gooien Diep was Anna Wallaert door die hoogst laakbare woorden gehoond ert geen wonder was 't, dat zij, bijna ademloos van ontstel tenis en bezwijkend van verontweerdiging, uitriep Dat zij aanstonds die woning zou ver laten, waar zij haar brood eerlijk had ver diend, maar waar lieden woonden, die hun brood enkel aan de onvrijwillige daad van haren pleegzoon hadden te dan Ken De oude Anna was naar hare kamer ge- loopen, had in allerhaast hare kleederen en andere voorwerpen, haar toebehoorende, bijeen gepakt, om met spoed heen te gaan, zonder zelfs het loon te willen ontvangen dat men haar verschuldigd was. Niettegenstaande de aanminnige Lucia haar innig tot blijven bad, verliet de diop- gekrenkte Anna de woning der weduwe waar zij kommer en wrok achterliet. Zij zou haren Laurens zoeken en dan terug hem kunnen verzorgen en verplegen, zoo besloot de oude koen en beraden. Nadruk voorbeljouden. Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1