EUWSBLAD VOOR POPE IINGHE EN OMSTREKEN. HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen. Kindervoituren.Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Een Schot in den Rug HOFSTEDE BUITENhANDSCH NIEUCllS. LANDGOEDEREN NIETS 5 Centiemen. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hei naaide Annoncen volgens overeenkomst Esrste Taps, BoIHngen ea Harbsrgkermissen mits betaling vaii 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperïnghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. "F Deurwaarder DE CRA, Op Maandag BI Juli 1011, TE WAT O U GROOTE VENDITIE DEKZEILEN (Bastieren), REEPEN en KETENS. Notaris CAS SIER S, Op Vrijdag 18 Oogst 1011, te assise, Notaris DE GR A EE, Dinsdag 1 Augusti 1011, KOOPDAG VAN OPENBARE VERKOOPING Notaris WAUTERS, Openbare Verkooping van WOONHUIZEN op Dinsdag 8 Oogst 1911 Notaris RA C Q UA ER T, Donderdag Oogst 191 ij Eindelijke Toewijzing van Notaris BOUCQUEY Oogst 1911, Vrijdag VERKOOPING VAN God en de Tien Geboden Gods. Over wonden in 't herte. Landbouwbelangen. Zondag 3oJuli igii 7e Jaar. N* 35 worden ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. POPESmiHEIAAÏ 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Wekelijksche Almanak.—Juli-Oogst. Zon op. Zon ond, Zondag 30 Maandag 31 Dinsdag 1 Woensdag 2 Donderdag 3 Vrijdag 4 Zaterdag 5 Eerste Ktcartier Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. HH. Abdon en Sennen H. Ignatius, G. Gaspar. St Pieters' Banden, HH. Machabeëors en G. Judoc. H. Alphonsus, II. Stephanus, Portiuncula. Vinding van den li Stephanus. II. Dominions, patroon der Malrozen. 0, L. V. Ier Sneeuw, H. Cassianus, p. v. onderw, en schrijvers. Dinsdag 1 Oogst, ten 11 ure 29 minuten 's avonds. Donderdag 10 Oogst, ten 2 ure 55 minuten 's morgens. Donderdag 17 Oogst, ten 12 ure 11 minuten 's middags. Donderdag 24 Oogst, ten 4 ure 14 minuten 's morgens. 4 u 7 m. 7 u. 30 m. 4 9 7 29 4 10 7 27 4 11 7 26 4 13 7 24 4 15 7 22 4 16 7 20 KANTOUR FA A DEN te rousrrugge. om 2 lj2 ure namiddag ter herberg-brouwerij bewoond door M. Georges Van Eecke, van groote en kleine Zeer dienstig voor de Landbouwers tol dekken van scheiven, vummen en voeren, alsook voor Voerlieden en Ambachts lieden. Tijd van betaling mits borg. AmbtDeurwaarder DE CRA, teRousbrugge. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. on> 2 uren zeer stipt namiddag, in de Vlamingstraat, in de Vergaderingzaal van den Gemeenteraaad, OPENBARE VERPACHTING van ai, gelegen TE POPERIAT.IIE. Ten verzoeke der kerkfabriek van Sint Bertinus te Poperinghe. iw" HIM maeassasaiamsssstsxBExiiBSHassffs^ssamea^JMnAasK^ STUDIE VAN DEN TE GHYVERINCHOVE, I. om 2 ure namiddagTE BEVEREN- Dorpplaats, ten sterfhuize van Felicita Vanden Berghe, li iiisinciihelK en Mcnagiegoeile» ren zooais beddens, matrassen, kleerkassen, commoden, tafels stoelen, nieuwe stove, koperwerk marmijt, ketel, moor, kande laars schoone oudwetsche horlogie, oud pistoolgeweer, tafel- en keukengerief, enz. II. Om 4 ure namiddagten Gemeenten huize van Beveren in eene zitting, Gemeente BEVEREN. Welgelegen Huis mot erve en hovenier hof ter dorpplaats, groot 3 aren 3 centiaren, zijnde het sterfhuis Felicita Vanden Berghe. Prijzie fr. 3 500. Aanslag met de geldtelling. 61 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door IIILftHltlK DËZEIftE. STUDIE VAN DEN TE DIXMUDE. TE DIXMUDE, en eene TE WATOII. TOE WIJZING: om 2 Va ure namiddagin het Vredege recht, ten Stadhuize te Dixmude van Koopen 1 tot 4. Renteniershuis en Woon huizen te Dixmude, in de Weststraat en de Halvemanestraat, deels gebruikt geweest door M. Jules Vanhille en den heer Jansseu- ne en deels gebruikt door M. L. Vansas- senbrouck en andere. Gedeeltelijk ingesteld fr. 13.800,00. Koopen 5 tot 13. Hofstede le Watou, groot. 14 heet. 80 areD 12 cent., gebruikt door R. Verdonck, aan 1050 fr. bij j are hovende lasten tot 1 October 1912. Ingesteld fr. 45.000,00. Door het ambt van gezeiden Notards WOUTERS. Inlichtingen ie bekomen bij den Notaris BAUWENS le Brussel. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. 10 om 2 ure, ter herberg A la Maison de Ville Groote Markt, Poperinghe, Grondgebied Poperinghe, A. 1 Ha. 97 a. 70 ca. Zaailand en Vloge. Gebruikt door II. Quaghebeur-Godderis Slechts ingesteld 545o fr. Ë2. 45 A. 20 ca. Meersch. Gebruikt door denzelven. Ingesteld i35o fr. C. 53 A. 20 ca. Land. Gebruikt door Ortyl Cornetle-Gesquiere. Ingesteld i5oo fr. I). 80 A. 80 ca. Land. Gebruikt doovJVandromme- Vermeersch Ingesteld 2700 fr. E. 2 H. 23 a. 52 ca. Land en Weide. Gebruik door P. Vercruysse. Ingesteld 8800 fr. IA 1. Ha. 06 a. 90 ca. Land. Gebruikt door Al fans Schaballic. Ingesteld 5400 fr. 80 A. 60 ca. Land. Gebruikt door Henri Goemaere. Ingesteld 1750 fr. Alle inlichtingen te verkrijgen bij deD Notaris BACQUAERT voornoemd. genaamd Au cheval de bronze met 90 centiaren grond, gelegen in de Yperstraat. Gebruikt door Guslave Demarels tot 1 Januari 1914, aan 16 fr. te maande, vrij van grondlasten. 5) Een WOONHUIS met 50 centiaren grond ten dienste van herberg genaamd Au café Royal gelegen als voren. in pachte gehouden door Mr Parret-De- Cat tot 1 April 1914, aan 192 fr. bij jare vrij van lasten. 6) 37 aren 11 cent. ZAAILAND, gelegen in de Schoudemonthoek, palende MM. Kes- tier-Quaghebeür, Marquis en Veys-Moorkens Gebruikt door Charles Questroy tot 1 October 1915, aan 70 fr. bij jare boven de lasten. 7) 37 aren 90 cent ZAAILAND, gelegen als voren, palende Jufvrouw Vanden Boogaerde, MM. René Coevoet, Kestier-Quaghebeur en Jules Coevoet. Gebruikt door Charles Pyck lot 1 Oct. 1912, aan 70 fr. bij jare boven de lasten. 44 aren 20 cent. ZAAILAND, gelegen bij d'herberg Dan Jager palende MM. An- toine Vatcke, Vandamme-Labee en Rabau de Roriff. Gebruikt door Louis Lenny lie tot 1 Oct. 1919, aan 90 fr. bij jare boven de tasten. Roiisbrugge-Ilariiigiie. 40 Aren 90 cent. ZAAILAND, palende aan MM. Benoit Dehaene, Désiré l'oorteman, Arthur Vanden Berghe en Charles Lancet. Gebruikt door ile weduwe Alexander Dever tot 1 October 1919, aan 65 fr. bij jare, boten de lasten. Hel scliijnl dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin- cart-Silly. Dépót bijgebr. Delhaizc Moncarey-Sansen En zij nam tijdelijk haren intrek in een nederig gasthof, waar zij eene kamer be trok voor enkele dagen. Dan zette zij zich op zoek om haren pleegzoon, haar zoo duurbaar, toch te vin den. en doorliep, doorkruiste gansch de stad, onverpoosd, ten einde iets van Laurens te vernemen. Overal, waar zij inlichtingen erlangen kon, belde zij aan, klopte en vroeg stand vastig of men niets van hem wist. Edoch, de stad Marseille is groot, wijd uitgestrekt en, daar Laurens vertwijfelend, wanhopig aan niets m»er dacht, om niets meer gaf wat bestond op de wereld, zoo had hij zich ten stadhuize niet opgegeven, noch zijn verblijf doen boeken en wist de policie niet eens waar hij zich verschool of bevond, ja, zij kon betwijfelen of hij niet reeds naar een ander oord was verhuisd. Ondertusschen herinneren wij ons, dat Laurens Derbranckx, van uit zijnen kerker, zijne aankomst te Marseille aan de weduwe had gemeld en dat deze, vol ongenoegen en wrevel over het aangekondigde verschijnen van den moordenaar haars echtgenóots, aan den vrijgestelden gevangene eenen brief had geschreven om hem aan te manen nog een J uttel tijds te wachten alvorens zich ten haren huize aan te bieden, maar dat haar schrijven te laat kwam. De vrijgelatene, die zijne straf had uitge daan, had reeds zijn kerker verlaten, evenais de stad, om per spoor te reizen naar het oord, waar zoo meende hij, de dwaze hij met open armen zou worden ontvangen. De bestuurder van 't gevangenhuis had den brief, die aan hem was gericht, ge opend en er in vernomen dat de weduwe van Guido Van Helmen hem bad, den ge vangene aan te raden te doen wat zij om zeer gewichtige redenen van hem verlangde. Dit te laat gekomen schrift stemde den bestuurder ten hoogste misnoegd en hij vond geenen beteren raad dan het nieuws aan eenen man mede te deelen, wiens wijs oordeel hij innig waardeerde. In zijn bijzonder bureel gezeten, gelastte hij eenen bediende der gevangenis Dat hij den eerweerden aalmoezenier verzoeken zou zonder verwijl bij hem te komen, daar hij hem spreken moest. De bediende ging dit aan den grijzen priester melden, dien hij in den hof wan delend vond en aanstonds met hem mee kwam. De bestuurder zat ernstig nog eens het schrijven van mevrouw Van Helmen te overlezen, toen de aalmoezenier bij hem binnen trad. Ha heer Darieux, gij zijt daar reeds, mompelde de bestuurder om 's priesters verschijnen. Ik verhaastte mij te komen, heer be stuurder. Immers, gij Hebt gewis wat nieuws voor mij P Nieuws P Wel jaLees eens dezen brief. En hij reikte hem het schrijven van Mar- garetha over. De priester nam er aanstonds kennis van en schrikte onwillens hevig op. Ach zuchtte hij, na gelezen te heb ben. Wat is het jammer dat de ongelukkige Laurens vertrokken is. Helaas hij is wel degelijk naar Marseille, waar hem eene grievende ontgoocheling wacht. Wat onge luk 1 Ik voorzie een smertvol drama. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. M |,0 geboden gegeven, die wij eens zien aan nemen in alle godsdiensten van de wereld. V En tusschen die 10 geboden zijn er twee, y aarvan zij niet hooren willen f Doe nooit wat onkuischheid is. i Mijdt liet stelen en bedriegen. t* Zij moeten leven kunnen gelijk de beesten, en als zij dp kans hebben iemand te bestelen, iemand te bedriegen, dan willen zij van die "kans profiteeren. 1 Zegt gij aan die menschen iDaar is een God 1 Daar zijn 10 geboden dan huilen zij als razendenwant als dat waar is, dan zouden zij moeten leven gelijk het betaamt aan def- jfge, eerlijke menschen; en dat kunnen, dat willen zij niet. I Maar God is er; en zal zich op tijd en stond doen gevoelen. Gambetta, de leider der fransche republie- peinen, sprak op zekeren dag in de fransche Jtamer, deze godslastering uit Als er een God is, dat hij mij straffe Van dien dag af leed hij aan eene verbor gen kwaal, die hem langzaam maar zeker ten grave sleepteToen wist hij goed dat er %n God is.Aan Voltaire vroeg men eens in ééne zitting, om 3 uren namiddagter herberg Het Hof van Commerce 'bewoond door Henri Catrycke, Casselstraal te Poperinghe, I'operiiiglic-Stad, 1) Een WOONHUIS met 3 aren 50 centiaren grond en hof, gelegen in de Boescheepstraat." Laatst bewoond door M. Th. Policy. 2) Een WOONHUIS met 1 are 40 centiaren grond en hof gelegen als voren. Gebruikt door Seraphin Panne koek,, aan 7 fr. te maande vrij van lasten. 3) 5 aaneenhoudende WOONHUIZEN met steenput en 3 aren 80 cent. grond en cour, gelegen langst den steenweg naar Ilenin- ghelst. Verpacht aan 7,50 fr. te maande vrij van lasten. Tr 4) Een WOONHUIS ten dienste san herberg^» ft,g, d ater e» .Ood,,t-VoUa.re antwoordde Ziet gij die horloge daar Ja, Welnu, als ik die horloge bezie, dan zeg ik dat een horlogemaker die heeft ge maakt. En als ik de wereld zie, dan zeg ik Die heeft iemand gemaakt. En die iemand js God. 'k Vraag aan alle eerlijke en deftige men schen Ziet rondom u, wie gelooft aan God en zijn geboden De eerlijke deftige menschen. Wie roeptDaar is geen God Vuilaards, bedriegers, galgenaas. Ten laatste Of nu die vuillaards en bedriegers nog dui zendmaal harder roepen Daar is geen God dat zal God niet schaden. Hij is er; hij is almachtig en eeuwig. Op tijd en stond zal Hij zich doen gevoelen. Meelijdend halen wij de schouders op voorde ongelukkige verblinden, die zich willen wijsmaken, dat er geen God is. Wat zijn ze Xe beklagen. Als de ziekte hen treffen zal, als tegen spoed hen bezoeken zal, dan zullen zij roepen gelijk zoovele andere God, wees mij gena dig En ais hunne misdaden niet te groot zijn geweest, en als zij niet te veel ongelukkigen hebben gemaakt, dan zal God, die oneindig goed is, hen misschien nog troosten en hel pen en doen gevoelen dat Hij er is om de boozen te straffen maar ook om de rechtzin nige bekeerden te vergeven. Maar God voe len zullen wij allen. Zoolang de wereld bestaat hebben de men schen geloofd dat er een God is. En hoe slecht de wereld ook nu zij, toch is er op duizend geen enkele die aan God niet gelooft. Daar zijn wel grootsprekers, die beweren dat er geen God is; maar, als Pietje de Dood nog op 100 kilometers afstand staat te kij ken, dan roepen zij alkuikkelbeenendDaar liebben wij niets van gemeend Daar is een God zoo geiooven alle volkeren over heel den aardbodem; tot in de verst afgelegen wildernissen, bij de ruwste volken vindt men het gedacht aan God. Die men schen maken zich zelf goden, omdat zij het geluk niet hebben van den waren God te kennen gelijk wij. Doch bij de beschaafde volken zijn men schen die roepen, die huilen en tieren Er is geen God. Waarom Wel, als zij aannemen dat er een God is, dan moeten zij ook aannemen, dat zij voor dien God iets moeten doen. En God heeft Wat gij zegtriep de bestuurder uit zeer verbaasd, zoudt gij denken dat hij Ha ik weet wat ik zeggen wil, her nam de priester op droevigen toon. Ja, de ongelukkige is de ontgoocheling te gemoet geloopen en vreeselijk kunnen hare gevol gen zijn. Dat is voorwaar eene treurige zaak, morde de bestuurder, die destijds Guido Van Helmen had gekend, toen hij als zaak waarnemer nog in leven was, evenals hij ook zijne weduwe kende, en daar hij deze wilde dienst bewijzen en van nutte zijn, zoo vroeg hij nog Wat staat er nu te doen De oude aalmoezenier schudde het hoofd ontmoedigd en morde Ach 1 wat kan er gedaan worden Kon ik hem nu nog achterhalen, misschien zou... Haeerweerde, gij hebt geen slecht gedacht, voorwaar. Indien gij hem nareis- <let, misschien zoudt gij hem in Marseille aantreffen en kunnen voorkomen wat gij zoo innig vreest. Maar kan ik hier wel weg, heer bestuurder Kom ik wil mij die gansche zaak aantrekken, verklaarde de bestuurder, die volgeerne aan de weduwe, die hij kende, eenen dienst wilde bewijzen. Maak u maar gereed, ik zorg voor toelating en bemach tiging. Gij kunt rekenen door mijne be moeiingen op een paar weken verlof en op eenen plaatsvervanger, die uwe bediening zal vervullen gedurende uwe afwezigheid. De ievervolle priester liet het zich geene tweemaal zeggen Hij greep de hand van den bestuurder en drukte ze heftig, terwijl hij murmelde Dank, mijn goede vriend Niet lang duurde het of de bestuurder had het noodige verlof voor den aalmoeze nier bekomen, alsook de toelating dat hij 't Ligt in 't gedacht van veel menschen dat men de hersenen en het herte, zonder dreigend doodsgevaar, niet kwetsen, ja zelfs niet genaken kaD. Het meeste deel der lezers van Nieuwe Wegen hebben eenen al te rijken oogst opgedaan van kennissen aller hande, om niet te weten dat er tegenwoor dig bijna dagelijks in de hersens gesneden, gewrocht en gezocht wordtmaar velen, meene ik, zijn nog overtuigd dat eene wonde in 't herte, hoe gering ook, aanstonds en onverbiddelijk de dood veroorzaakt. Dat is een van die oude peerdegedachten die dienen, voor goed, in de vuilmande geworpen te worden. Niet, dat de wonden van 't herte onge vaarlijk zijn integendeelHet herte is een machtige spierklomp, uitgehaald en holde van binnen, die rond de zeventig keeren per minute open en toegaat om versch bloed op te zuigen en door geheel het lichaam rond te jagen. En 't is gemakkelijk om verstaan dat een wonde die geheel de dikte van den wand des herten tot van binnen waar het bloPd gespannen zit, doorboort, bijna oogen- blikkelijk den gekwetste doet uitbloeden. Maar eene wonde die het herte niet en door- dweerscht, of die door den kogel of het staal verstopt blijft, kan gemakkelijk gene zen. Dr Ferrus heeft eenen zieken onder han den gehad, die zijn herte met eene paknaal- de doorboord had, en die twintig dagen is blijven leven. Veel merkweerdiger is het geval van prof. Tillauxeen krankzinnige had zijn herte doorboord met eene ijzeren pinne, 16 centimeters langdie pinne zat, van ends ont ends, in de borst geborgen, maar men gevoelde den top dervan, bij eiken herteslag, kloppen en uitsteken tegen het vel. De man bleef een geheel jaar lang in 't leven. Als hij, dood zijnde, gelijkschouwd wierd, vond men de pinne zitten, die hert en longeren doorboord had. Dr Beer heeft eenen man gekend die zeven-en-dertig jaar geleefd heeft zonder ongemak, met eenen kogel in zijn herte. Reeds in 't jaar 1894 heeft een Italiaan- sche geleerde, del Vicchio, de zake van nader pogen te kennen. Te dien einde heeft hij zeventien konijntjes och arme het hertje doorsteken, en aanstonds de won de weder toegenaaid vier hebben 't ter daad laten steken drie zijn twee dagen achterna gestorven tiene zijn in 't leven gebleven. Van den konijne zijn de heelmeesters tot den mensche overgegaan, en 't is nu bijna algemeen aanveerd dat de wonden in 't tierte, gelijk alle andere wonden moeten onderzocht en toegenaaid worden. Om liet herte bloot te leggen, is het 1100- dig eene venster in de borstwand te kappen, 't is te zeggen van de drie of vier ribben, die voor het herte liggen, uit te zagen. Over twee jaren reeds is een Russensche heelmeester, Podres, alzoo te werke ge gaan bij eene jonge dochter van 16 jaren die haar, met eenen kogel in 't herte, had pogen van 't leven te helpen. Hij deed het ribbenkot wijd open en hij lei het herte bloottwee duimen breed van den top van 't herte vond hij eene wondehij onderzocht die wonde van binnen met een ijzeren naai de om den kogel te zoeken en uit te halen, maar hij en vond hem nietdan nam hij het herte tusschen beide handen en duwde er op, altijd op zoek naar den kogel, maar hij en voelde hem nieten al dat handwerk en die pootelinge geschiedde zonder dat het herte ophield van kloppen dan zuiverde hij de wonde van klonters en onreinigheden en hij naaide ze toe 't meiske genas. M;ig ik nog een ander voorbeeld aanha len Up nieuwjaardag van 1900, wierd er, ten 6 ure 's morgens in 't gasthuis van Tou lon, een zieke man gebracht, met zes steken in de linker borstwand. Daar hij bijna ster vend was van 't bloedverlies, wierd zijne borst terstond opengedaan, en zijn hert, ter inzage, bloot geleid. Als do bloedklonters weggespoeld waren, vond Dr Fontan een diepe bloedende wonde, 12 millimeters lang, vlak in 't licrte. Hij naaide zorgvuldig de wonde toe en de gekwetste genasmaar hij doet bemerken dat bet nog al moeilijk is eene wonde, hertwonde aldus te stoppen, niet alleenlijk omdat het herte nooit stil en gedurig aan 't kloppen is, maar ook omdat het herte, in zijn geheele genomen, door de adembewegingen gestadig omhooge en dan omleege geschud wordt. Zooeven heb ik gezeid dat de heelmeesters, om in de borst te geraken, drie of vier ribbenstukken uitzagen. Dr Fontan heeft het beter verzind hij en heeft de ribben, die het herte bedekken, maar doorzaagd langs den binnenkantal den buitenkant heelt hij ze afgebroken, ze vastgehecht la tende aan 't vel al buiten en aan 't vlies van binnen, zoodanig dat hij, na dat zijn werk in de borstholte voleind was, die vier rib benstukken, met vel en vlies daaraan, ge lijk eene luike weder toegeleid heeft. Op die wijze is de beenderne rooster, die 't hert en de longen duikt en dekt, op zijn geheele en ongeschonden gebleven. Uit - Nieuwe Wegen". DrEM. Lauwers. eene reis naar Marseille mocht ondernemen, aangezien zijne tegenwoordigheid er zoo dringend noodig was. De kloeke ouderling besteeg vol beradene wilskracht den spoorwagen en, wijl de trein snel vooruit stoomde, prevelde hij onhoor baar, innig Goede God ik bid u, laat mij komen in tijds II. O God! waarom was dit noodig, oh ja Wat was er inmiddels van Laurens ge worden Wij zijn getuigen geweest van zijne wan hopige handelwijze, wen hij zoo ijlings de woning verliet 'van Margaretha, als deze hem had gemeld dat hare dochter Judith kloosterzuster was geworden. Na de oude Anna, die hem aan den hals hing, verwoed te hebben van zich afgestoo- ten, was Laurens opgesprongen, brieschenrl en als uitzinnig, en met grillige doch rasse stappen was hij weggeloopen, vooruitstui- vend immer verder, door de voorbijgangers en de bewoners der straten die hij doorliep, verbaasd en ontsteld nagekeken, eindelijk om aan de haven uit te komen. Als de uitzinnige de zee zag, die eenen onoverschrijdbaren hinderpaal aan zijnen loop stelde, zonk hij, op eene afgezonderde en eenzame plaats gekomen, van afmatting- neer op den grond, kromp ineen en met schorren angstkreet, riep hij, zonder van iemand gehoord te worden God!... ik sterf!... en hij viel 111 bezwijming. Lang lag de jonge man daar neer in het dorre zand on zijne stuiptrekkende bewe gingen woelden den lichten grond gansch om en deden stof en korrels in den frisschen wind opvliegen. Als den hijgenden den adem gansch VEEVOEBHftG. Vaste boter in den Zomer. Gedurende de Lente- en Zomermaanden wordt het gebruik van krachtvoeders meer en meer algemeen, maar gedurende dit tijd stip waarop de veehouder over eene groote hoeveelheid groen voeder beschikt, komt het wel eens voor, dat de boter de gewensch- te vastheid niet bezit, waarover de verbrui ker daar ook met recht klachten uit. Wij twijfelen er niet aan of het zijn wel zeker de waterachtige voeders, geholpen door de warmte van het seizoen, die daarvan de bij zonderste oorzaak zijnOok hebben de verscheidene krachtvoeders diensaangaande een verschilligen invloed. Om de hoeveelheid melk, maar vooral om rijke melk te behou den, dienen dan ook gedurende dit jaargetijde de krachtvoeders eene voorname plaats in het rantsoen der melkkoei te vinden. En welke krachtvoeder Noemen wij voorzeker deze, die de eigenschap bezitten eene vaste boter voort te brengen. De kokoskoeken leiden tot dit doel. Het katoenmeel geeft ijkere melk, harde maar kleurlooze boter. Lijnmeelkoeken en -meel vermeerderen de melkafzondering. Aardnootkoeken ook, doch deze mogen slechts in kleine hoeveel heden gegeven worden. Alle krachtvoeders geven dus uitwerkselen, doch daar wij ons thans met vaste boterbezig houden, komt de kokoskoek op den voorrang. Onge lukkiglijk, al deze voeders kosten duur. De veehouder handelt dus wel deze voeders door Sucrema nr 1 te vervangen. Dit merk verwarre men echter niet met gelijkaardige produkten van mindere waarde. Sucrema 1 bevat: zuiver ei wit 20,09%vet 3,54%; koolhydraten 44,41 droge stof 89,53 Dit voeder aanwenden is eene echte geld besparing. Te meer, de veearts is daar om die vervanging in de voeding goed te keuren, voor wat de gezondheid en den goeden stand der dieren aangaan. f. slngelée, veearts. teruggekregen had, rolden smertvolle woorden en bittere klachten uit den grijn zend vertrokken mond en gaf de ongeluk kige lucht aan zijn vermorzeld hert. Ach kwijt, voor eeuwig kwijtkon men tusschen tandengeratel hooren. Ik ben een vervloekte gewis!... Helaas!... mijne Judith voor wie ik alles opofferde en ten prijze gaf!... Mijne opoffering was dus het werk van eenen dwaze I Hij sloeg zich de verwrongene vuist voor het brandende voorhoofd en wentelde zich als een razende in het zand heen en weder. Mijne Judith, mijne geliefde Judith Ach zij is weg en voor mij verloren voor immer! O God! waarom, waarom toch moest zij nu kloosterzuster worden, waarom? Zietdaar valt de woelende plotselings stil en hij siddert. Hij richt zich eensklaps op en staat in volle lengte daar recht. De beide handen slaat hij aan de bran dende slapen en prangt ze heftig. Dan laat hij beide gebalde vuisten neder- vallen en eenen blik gansch vervoerd over de zee, zoo wijd, ten hoogen sturend, mur melt hij rillend Ho 1 't is voor haren vader ja, zij is kloosterlinge voor hem Ach 't is de uit boeting Maar wat eene geheime stem ruischt daar aan mijn oor Eene wijl stond'de ongelukkige daar, beweegloos als gansch vernietigd, en in zijn schrikkend oor klinkt het als eene stem die hem toeroept Wee aan hem, door wie 't onrecht kan worden gepleegd Eensklaps komt eene trillende beweging in zijn ontzenuwd lichaam hij wil als het ware zijn eigen ontvluchten, en loopt in allerijl in de richting der stad, murmelend Ik ben bang, ik schrik voor mijzelven! Och, waar zal ik mijnen kommer, mijnen rampspoed verbergen 25o,ooo frank buitengewoon hulpgeld om de muil- en pootplaag te bestrijden. Op voorstel van M. Van de Vyvere, minis ter van landbouw en openbare werken, heeft de Kamer een bijzonder hulpgeld ge stemd van 250.000 fr., dat moet dienen le Om schadeloosstelling te verleenen aan landbouwers wier hoornvee gestorven is ten gevolge van de muil- en pootplaag 2e Om hulpgelden te verleenen aan de maatschappijen van verzekering en herver zekering van het vee, die bijzonder door de muil- en pootplaag zouden geleden hebben. 3e Om te voorzien in de buitengewone kos ten veroorzaakt door de ontsmetting der plaatsen waar de muil- en pootplaag uitge broken is. is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt. 18. POPERINGHE. Eene vrouw van Reims die hare twee kindertjes van 4 en 6 jaar met petrol bego ten en in brand gestoken had, en die ten volle hierover verantwoordelijk verklaard werd, is door het assisenhof vrijgesproken geweest. Z' hebben liever de kloosterzusters te vervolgen in Frankrijk! Een Amerikaansch warenhuis brengt thans reeds de goederen rond per... vlieg machine. De Russische graanoogst is dit jaar beter dan vorige jaren I11 Perzië heerscht volkomene anarchie. Wat had de dwaze onbezonnene nu met zijne vermetele zelfopoffering wel gewon nen In de Schipperstraat, niet verre van de haven, woonde de schoenmaker Lambertus Prinst. De vijftigjarige man, die weduwnaar was sinds ettelijke jaren, had over weinige weken zijne'dochter Barbara uitgehuwelijkt, welke diensvolgens het ouderlijke huis had verlaten om met haren echtgenoot samen te gaan wonen. Prinst, die een zeer praktisch man was, vond dat zijne woning voor hem te groot geworden was en daar hij ze niet wilde verlaten, aangezien zijne nering er bloeide en zijn broodwinning er was gelegen, zoo besloot hij kort en goed eene kamer te verhoren aan eenen of anderen ordente- lijken jongman. Met een borsteltje en wat zwarten schoen- makersinkt, had Lambertus alras eenige woorden op een hard en wit papier ge schreven en zoo kwam een plakkaatje klaar welk vermelde dat daar eene kamer te huren was. Nauw twee dagen hing de bekendmaking aan het venster van den schoenmaker te pronken, of een jongeling bleef voor het zelve staan, bezag het met verhelderden blik en stapte besloten het huisje binnen, waar, in een voorplaatsje, schoenmaker Prinst lustig te hameren en te zingen zat. Op het ontwaren van den bezoeker, stond de schoenmaker driftig op, liet kei en ha mer met het stuk zoolleer ten gronde val len, wijl hij de zwarte pet zonder klep af nam, die zijnen borsteligen schedel bedekte en hij ging tot den binnenkomende. Goeden dag, mijnheer... Wien heb ik de eer Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1