POPLfiiSG OiSTREKEK, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoers, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Deoorte, Poperinghe HOFSTEDE Een Schot in den Rug LANDGOEDE Zondag 6Oogst ign. 5 Centiemen. 7* JaarN* 36 ANNONCEN Den drukregel !0 c. Hernaalde Annoncen Eüjste Taps, Bollïngsa en {Serbergkerfnissen mits belaiisg van 2s c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar rnoeten vóór den Vrijdao-nokn ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Basten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Paperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.- Oojjst. Notaris WAUTERS, Openbare Verkooping van WOON HUIZEN op Dinsdag 8 Oogst 1911 Notaris CAS SIER S, Donderdag 10 Oogst 191 Eindelijke Toewijzing van Op Vrijdag 18 Oogst 1911, te Poperinghe, Notaris BOUCQUEY Vrijdag 11 Oogst 1911, VERKOOPING VAN De hitte en de onweders onzer streek. asssss /oi gens o vereen koms f worden ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2.50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosteloozo inlasscliing van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Gedaanteverandering van O. H. .1. C., H. Sixtus. H Cajetanus, H, Donatus, patr. tegen donder en onw. H. Cyriacus. H. Ronianus. II. Laurentius, patr. der glasblazers, koks en herbergiers. H. Phiiomenus, HH. Tiburtius en Suzanna. H. Clara, patr. der verguld, waschvrouwen en strijksters. Zon op. Zon ond, 4 u. 18 m. 19 21 22 24 26 28 7 u. 19 in. 7 17 15 13 11 10 8 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Dinsdag 1 Oogst, ten 11 ure 29 minuten 's avonds. Donderdag 10 Oogst, ten 2 ure 55 minuten 's morgens. Donderdag 17 Oogst, ten 12 ure 11 minuten 's middags. Donderdag 24 Oogst, ten 4 ure 14 minuten 's morgens. toine Valcke, Vandamme-Labee en Rabata de Roriff. Gebruikt door Louis Lenr ytte lot I Oct. 1919, aan 90 fr. bij jare boven de lasten. Rousbirugg;«>>SIai'inglie. 40 Aren 90 cent. ZAAILAND, palende aan MM. Benoit Dehaene, Désiré Foortetnan, Arthur Vandon Berghe en Charles Lancet. Gebruikt door de weduwe Alexa.ni.er Oever tot 1 October 1919, aan 65 fr. bij jare, boven de lasten. STUDIE VAN DEN TE DIXMUDE. TE DIXMUDE, en eene TE WA TOE. TOE WIJZING om 2 !/s ure namiddagin het Vredege rechtten Stadhui2e te Dixmude van Koopen 1 tot 4. Renteniershuis en Woon huizen te Dixmude, in de Weststraat en de Halvernariestraat, deels gebruikt geweest door IvL Jules Vanhilie en den heer Jausseu- ne en deels gebruikt door M. L. Vansas- seftbroucA en andere. Gedeeltelijk ingesteld fr. 13.800,00. Koopen 5 tot 13. Hofstede te Watou, groot 14 heef80 aren 12 cent., gebruikt door R. Verdonck, aan 1050 ft' bij jare boven de lasten lot 1 October 1912. Ingesteld fr. 45.000,00. Door het ambt van gezeiden Notaris WOUTERS. Inlichtingen ïe bekomen bij den Notaris BAUWENS te Brussel. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. STUDIE VAN DEN Notaris BA C Q VA ER E, te Poperinghe. óm 2 ureter herberg A la Maison de Ville Groote MarktPoperinghe, Grondgebied Poperinghe, A. 1 11a. 97 a. 70 ca. Zaailand en Vloge. Gebr uikt door II. Quaghebeur-Ooddens Slechts ingesteld 545o fr. IS. 45 A. 20 ca. Meersch. Gebruikt door denzelven. Ingesteld i35o fr. C. 53 A. 20 ca. Land. Gebruikt door Ortyl Cornette-Gesquiere. Ingesteld i5oo fr. II. - 80 A. 80 ca. Land. Gebruikt door JVandromme- Vermeersch Ingesteld 2700 fr. E. 2 H. 23 a. 52 ca. Land en Weide. Gebruik, door P. Veruruysse. Ingesteld 8800 fr. IA 1 Ha. 00 a. 90 ca. Land. Gebruikt door Al fans SchabalUe. Ingesteld 5400 fr. 45. 80 A. 60 ca. Land. Gebruikt door Ilenri Goemaerc. Ingesteld 1750 fr. Alle inlichtingen te verkrijgen bij den Notaris BACQUAERT voornoemd. cm 2 uren zeer stipt namiddag, in de Vlamingstraat, in de Vergadering-zaal van den Gemeenteraaad, OPENBARE VERPACHTING VAN AL GELEGEN TE B»OI»EEtll\GllE. Ten verzoeke der kerkfabriek van Sint Bertinus te Poperinghe. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. ll«ei Kcikijfit dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei - der Trappisten gebruiken van Vin- 'cart-Silly. Dépot bijgebr. Delhaize Moncarey-Sansen 62 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR- oorspronkelijk verhaal door IIE AI» BS I li 1» E 'I, EIA E Mijnheer, gij hebt eene kamer te ver huren vroeg de bezoeker een weinig be dremmeld. Kene kamer He, ja riep de schoen maker vieugdig uit Inderdaad, ik heb eene kamer te verhuren, heer, op het eerste verdiep, juist hierboven. Eene luchtige, gezonde en stille plaats, waar gij nimmer zult gestoord worden door geluid, gewoel en... Edoch, 't woord bleef in 's praters keel haperen, daar de bezoeker het hoofd wat had gebukt en zijn blik p hamer en klop- steen viel, di, aan de voeten des schoen makers ten gronde lagen en schenen te willen getuigen dat alhier soms een ver vaarlijk, oorvurdoovend scharminkel werd gemaakt. De schoenmaker herstelde zich rap en prevelde zoetsappig Mijnheer, -.ees gerust, geen lawijd zal u storen, immers, ik zal zorgen slechts mijn leer te kioppen wanneer ge naar uwe bezigheid ge .aan zijt. Goed murmelde de bezoeker. Zoo ik uwe kamer huur, dan is het op de stipste voorwaarde dat gij maar klopt als ik weg ben, niet waar Juist, mijnheer Kom, ik zal u nu de kamer aantoonen Zij is luchtig en gezond, wel bemeubeld en gansch zuiver gehouden. Daartoe zorgt de oude Katrien, mijne huis houdster goed. in ééne zitting, om 3.uren namiddagter herberg Hei Hof van Commerce bewoond door Ilenri Catryche, Casselstraat te Poperinghe, 1) Een WOONHUIS met 3 aren 50 centiaren grond eu hof, gelegen in de Boescheepstraat. Laatst bewoond door M. Th. Polley. 2) Een WOONHUIS met 1 are 40 centiaren grond en hof gelegen als voren. Gebruikt door Seraphin Panne koek, aan 7 fr. te maande vrij van lasten. 3) 5 aaneenhoudende WOONHUIZEN met steenput en 3 aren 80 cent. grond en cour, gelegen langst den steenweg naar Renin- ghelst. Verpacht aan 7,50 fr. Ie maande vrij ran lasten. 4) Een WOONHUiS ten dienste van herberg genaamd Au cheval de bronze met 90 centiaren grond, gelegen in de Yperstraat. Gebruikt door Guslave Demarels lol 1 Januari 1914, aan 16 fr. ie maande, vrij van grondlasten. 5) Een WOONHUIS met 50 centiaren grond ten dienste van hei berg genaamd Au café Royal gelegen als voren. in pachle gehouden door MT Parrel-De- Gat tol 1 April 1914, aan 192 fr. bij jare vrij van lasten. 6) 37 aren 11 cent. ZAAILAND, gelegen in de Bchoudemonthoek, palende MM. Kes- tier-Quaghebeur, Marquis en Veys-Moorkens Gebruikt door Charles Questroy lot 1 October 1915, aan 70 fr. bij jare boven de Lasten. 7) 37 aren 90 een* ZAAILAND, gelegen als voren, palende Jufvrouw Vanden Boogaerde, MM. René Coevoet, Kestier-Quaghebeur en Jules Coevoet. Gebruikt door Charles Pyck tot 1 Oct. 1912, aan 70 fr. bij jare boven de lasten. 8; 44 aren 20 cent. ZAAILAND, gelegen bij d'herberg «Den Jager-, palende MM. Au- De huisheer ging voorop en de bezoeker volgde hem op den voet. Weinige stonden nadien was alles gere geld. De bezoeker had de kamer gehuurd en eene maand vooruit betaald aan den huis heer, die zeer tevreden had bedankt en ge vraagd Hoe zijn gast wel mocht heeten. Deze. na eenige aarzeling, had gemord: Ik heet Laurens Derbranckx en ben... handelsreiziger. Dit laatste scheen den schoenmaker zeer te verblijden. Althans hij riep opgewekt uit Ilo zijt gij handelreizigers Maar.... dan zijt gij bijna altoos weg en op de been Ja. als ik in bediening ben, had de huurder geantwoord en de schoenmaker had hem zeer verheugd verlaten, denkende: O daar heb ik nu een goeden gast. Hij zal bijna nimmer thuis zijn en mij het kloppen van mijn zoolleer weiidg beletten Laurens Derbranckx,weer bedaard gewor den en zichzelven meester, had zich een ver blijf aangeschaft, waar hij den nacht kon overbrengen en wat uitrusten van de ver moeienissen en hevige ontroeringen, die hem geweluig hadden geschokt. Zijn weinig reisgoed, dat hij uit de ge vangenis had meê gebracht, had hij in een pakje bij de weduwe Van Helmen vergeten, waar het hem was ontvallen en gebleven. De jonge man sloot zich in zijne kamer op. om aan lichaam en ziel wat rust te gun nen en dan te overwegen wat er hem ver der te doen stond. De schoenmaker Lambertus Prinst had zijnen klopsteen met hamer en zoolleer wat in den hoek gelegd en naaide nu stil en zwiig nd oenen schoen, om zijnen huurder, die tliuis was, niet te storen Middelerwijl had de oude AnnaWallaertde woning van de weduwe Van Helmen verla ten, om angstvol en schrikkende ai hare De hitte. De ongemeene hitte die in onze strêek heerschte, deed van op 't laaiste van. verie* den week voorzien dat wij onweders zouden krijgen die misschien wei eenige verandering ia de weergesteltenis zouden bijbrengen. Den vrijdag was het de heetste dag-, dien men in België heeft beleefd so.deri de in richting van het observatorium te Ukkei in 1833 de thermometer steeg tot 35o6 in de schaduw. De grootste hitte, vroeger besta- tigd, was in 1892, toen men den 18 augusti 35o3 in de schaduw aanieekenda. Zaterdag avond rond 9 u., sch ten 't weder in onze streek opeens te zullen veranderen Een hevige wind en bedreigende wolken doorklieven de lucht, doch alles ging voor bij. Zondag morgen was het weder opnieuw zeer warm. 's Namiddags verfrischte het e|! wulken dreven alweer rond. Niemand vci| wacht;e zich echter aan erg- on wede r. liet onwetier* 4e Poperin^lie. Maar 's nachts ging liet er erg op h a. Rond 10 1/2 ure begon het te hemelli-clireit, vergezeld van gerommel van den doCider bi de verte, zuidwaarts. Dat duurde ongeveer 3/4 uurs. Rond 11 1/4 ure ging het nu vota* goed aan den gang: bliksemflitsen die on ophoudend de pekzwarte lucht doorstriem den, vergezeld, of eerder gedurig geinen.: van hevige donderslagen. Om 12 ure bagou het ferm te regenen, 't geen. voorzeker oven i j •zal welgekomen geweest zijn au veeï-ïlc-aM gedaan hebben. Van 12 tot 2 ure was vrouw toen, roud 1 3/4 ure, een hevige bliksemslag dweers door het dak en het plafond op den grond viel voor de voeten der verschrikte eebtgenooten. Seffens liep hij naar de aanpalende plaals waar zijne vier kinders te ruste lagen. Hij nam er twee uit en liep buiten, Edmond Desnick, die ook verschrikt buiten gesprongen was, nam de twee kinders over wijl de vader de twee andere ging halen; de moedor was reeds buiten met een en toen de man het vierde uit de wieg nam, begon deze reeds te branden. In twee minuten stond alles in vuur en er \iel er niet aan te denken het minste te red den. Geburen kwamen toegeloopen en konnen slechts zorgen om de - Leene te vrijwaren. Vonken vielen overal rond en was het niet van de regen, de brand ging zich nog verder uitbreiden. De pompiers ten 4 1/2 ure verwittigd, kwamen en bleven tot zij meenden dat alle gewaar geweken washet was 7 ure toen zij in stad terug waren. Om 9 ure echter werden zij nog eens ter plaatse geroepen stukken hout hadden alweder vuur gevat, en dreigden verdere uitbreiding. Eene pomp bleef dan ler plaatse lot 's middags, toen alle gevaar geweken was. Ln beide huizen kon, zooals gezegd, niets gered worden alle huismeubelen eu klee deren werden vernield. De schade door het gezin Desnick ondergaan bedraagt 500 frank en daar niets verzekerd was, zijn deze arme de menschen door dit verlies gansch ten onder gebracht. Twee edelmoedige lièèren hebben het echter op zich genomen voor deze beproefde ouderlingen eene ronde in s:ad te doen en alzoo de schade wat te ver- Bij Coubronne brandde ook alles erin kleed eren, meubelen, geld, 1 gezouten varken, 200 kilos tarwe, 600 kilos gerst, 1 zak rogge, 1 ve-lo, land beu wersallaam, enz. D: schade bedraagt 3500 frank en er bestaat slechts voor 2200 fr. verzekering. D' tweewoonst was het eigendom van Mijnheer Jéröme Adriaen en was verzekerd aan de Norwich-Union - van Londen voor 10,000 fr. Het Hemelrijkveld Met het afbranden van deze twee huizen jHgèkend onder den naam van - 't Heiuelajk-. het p veld-, verdwijnt een gedenkteeken uit de een oprecht beAauwdeüjjjk weder. Donder geschiedenis van Poperinghe of liever uit en vuur overal, langs alle kanten en geheel j;<!e geschiedenis van 't Kollege, in de 18"° den tijd twee uren aaneen was het zooi eeuw bestierd door de Eersv. Paters Recol- klaar als op deu dag. Omtrent n ie vers was petten, en dat ten dien tijde reeds een der iemand te bed. Vuurslaogen als vuurpyra- miden sisten door de lucht langs vijf, zes kanten. Om 12 ure ontwaarde de toren wachter reeds brand te Abeeie een paar uren later kon hij het in acht plaatsen zien branden. Om 2 ure verergerde het nog in bijna meest alle huizen in stad werden de kinders uit wieg en bed benedon gehaald en aangekleed om door geen ongelukken verrast te zijn. Hel onweder was schrikke lijk om zian. Brand eener tweewoonst Een roode klaarte van een brand dreef over stad "op O. L. V. parochie, doch niemand dierf gaan zien waar het was. Rond 23/4 ure begon het te stillen en om 3 ure hielden bliksem, donder en regen op. Iedereen ging dan slapen doch 'L was slechts voor korten tijd. Om 4 1/4 ure kwam men de politie verwittigen dat. eene tweewoonst, gelegen achter de herberg - De Leene - afgebrand was en dat de vlammen nu de - Leene' - bedreigden. De noodbellen en de brandklok werden dus in gang gesteld en weldra waA iedereen alweer ie beene. De pompiers liepen spoedig ter plaatse. Aan de verbrande hui zen was niets meer te doen, zij waren plat gebrand alles bepaalde zich dus met het vrijwaren der omstaande gebouwen en het doodspuiien der nog woekerende vlammen. De afgebrande tweewoonst was bewoond, het eerste huis door Edmond Desnick-Tilly, twee oude mensehen, en het ander door Camiile Coubroune-Denys en hunne vier kindertjes. Coubronne was op met zijne stonden te besteden aan het opzoeken van hem, die zij als haren oogappel beminde Maar wat kon het oude mensch toch doen Zwak en bejaard, zooals zij was, kon zij weinig tegen de vermoeienis en hevige ontroering en zij vond zich gedwongen op hare kamer te blijven in 't kleine gasthof, waar zij haren intrek had genomen. Daar, in de eenzaamheid van haar ver blijf, kon zij ongestoord weenen en ver zuchten tot God. De droefheid der goede, verkleefde ziel was hertverscheurend en. wijl zij onver poosd verzuchtte eu in tranen baadde, snikte zij Och zal dan mijn Laurens immer moeten lijden Was hij niet reeds genoeg ongelukkig en hebben ramp en tegenspoed hem niet van jongs af vervolgd en ge teisterd Ach! mijne goede "mevrouw niet mijne schuld is het, o neen Ik zorgde voor hem toch immer en onver poosd Wat duister geheim mocht daar achter schuilen III. Waarde aalmoezenier eene eerste verrassende ontmoeting had. Terwijl Laurens Derbranckx een verbor gen verblijf had opgezocht waar hij zijne geschokte zinnen tot bedaren kon brengen en ernstig overdenken wat voortaan hem te doen stond en de oude pleegmoeder Anna, wier beeld slechts nu in den geest des onge- lukkigen op den voorgrond drong, als machteloos ziek was gevallen in het kleine gasthof, dat zij had betrokken, kwam in Marseille's spoorhalle een reiziger aan, die onder alle anderen veel haast had om de groote havenstad in te stappen. Die reiziger, een oud man reeds, was de aalmoezenier van de gevangenis, alwaar Laurens zijne straf had uitgedaan. boeiendste gestichten van de streek was zijne lokalen van de Noord- en Duinkerke- -araat waren welhaast te klein om al de 1 eerijl)gen te bevatten. Dit geduurde alzoo binst geheel de re giering van Joseph II. Hel wienl afgeschaft dooi* de fransche republiek in 1795, bij 't uitvoeren van het decreet van 1789, dat, in naam der vrijheid, alle kloosterorden afschafte en uitroeide. De stad was dan zonder Kollege, zonder Scholen. Eenige verborgen priesters gaven huntne lessen aan de kinders der burgers en in 't begin der volgende eeuw zien wij een dier christen helden, waarvan de naam ons bekend is gebleven, Eerw. Heer Verlet van Steenvoorde, een eerbiedweerdige priester en vriend van de jeugd, die om zoo te zeg gen den sterken band is geweest tusschen 't kollege van eertijds en dit van hedendaags. Deze man kreeg het gedacht van eene school op te richten, eene halve uur bijna van de stad, in het huis gekend onder den naam van »'t Hemelrijkveld 't Was daar dat zijne liefde en zijn iever voor de jeugd geen palen keilden. Welhaast moest men hem hulpe bieden, en, zijn lokaal van te lande te klein kieworden zijnde, bracht hij het in 1810 over n. aar de stad, aan den hoek van de Peper- sti "aat op 't aanraden van den Heer flop pier'ers 't Wallant, baillu van dien tijde. IR at Kollege van Poperinghe, om tot den toesta '<nd te komen waarin het zich heden bevinoT heeft eene lange reeks moeilijk heden i weten overwinnen. Nu, w dj bewaren toch in t geheugen de De heer Darieux had vol gejaagden spoed den spoortr verlaten, die hem hierheen bracht en hij'* «tapte besloten de groote stad binnen, waar bij een ongeiukkigen zoeken wilde, die m tsseinen zeer moeilijk zou te vinden zijn. Edoch, de vr ome priester had goede hoop. Immer gewo op den goeden God te betrouwen, liet bij aan den Alwijze over zijne stappen te richten en smeekte Hem innig alles wat gebeuren moest ten beste toch te schikken.. En zietde ou teling was vermoeid van de lange reis. Hij rat door honger en dorst gekweld, en daar fojj toch niet wist waar best eerst naartoe, z richtte hij den stap naar een nederig ga; lÜtóf, in eene zijstraat gelegen, en binnenti'edena'e, verzocht hij den weerd hem een s.nher vaal te willen voorzetten Zonder twijfel moesken de he woners des huizes zeer weldenkende lieden .zij", want vol eerbied leidden zij den prieste.'n een bijzonder eetzaaltje, waar hij ongestoord en alleen eenige versterking nemen koO, die hij zoo van noode Had en welke meit dan ook spoedig kwam opdienen. Terwijl nu de oude aalmoezenier, zeef' vermoeid neergezeten, de eenvoudige doelt/ smakelijke en welgekomene spijs nam. hoorde hij onwillens eenige luid gesprokene woorden, die buiten in den gang weerklon ken. Immers eane meewarige vrouwenstem had gezegd Lieve Hemelmaar Nikolaas, dan kan de oude zieke er van sterven Sterven antwoordde eene mannen stem op bedenkeiijken toon, wel üeertrude, de oude vrouw ziet er zeer ziek uit em ik meen dat do doktor haar goed moet behan delen, wil zij niet naar de andere wereld verhuizen. Och arme,. Nikolaisjammeirle de herinnering van 't Hemelrijkveld die om zoo te zeggen de bron is geweest van het hedendaags Kollege. Sedert 5o jaar had men geen zulk weder meer. Geheel den maandag was er, gelijk waar men ging, van niets anders sprake dan van het schrikkelijke weder van den verleden nacht. Niemand had dat nog ooit gezien en de oudere mensehen zegden dat men hier geen zulk weder meer gekregen had sedert het jaar 1854, 1855 beweren anderen toen werd alles, vruchten en ruiten, vernield door hagelsteenen waarvan de kleinste de grootte hadden van een duivenei. Bliksem gevallen. Langs zoo wat alle kanten van stad viel de bliksem zonder echter groote schade te veroorzaken. In het laatste huis der Zwijn- landreek, bewoond door de weduwe Merle- vede, drong hij laugs achter binnen door een gatje in eene pan. Hij kwam beneden iaugs de opene val, drong door een iiouten afscueidsmuur, waar hij een groot gat in brandde, stak een jok en een bezem in brand en verdween. Men kon alles seffens blus- schen. Op den Havermuis bewoond door M. Gustave Bourgeois, viel hij twee maal, een aantal pannen en een hoek der scbouw afslingerend. In de weide van Henri Vandewynekel, in den Vogelhoek, werd bene koei doodgeslegen. In het hommelhof van Aehille Vanderbeke, nabij den Kouter, werd eene hoppepers aan stuk ken geslagen. Bij Emile Feys, in de Brug- gestraat, viel hij op den hoek van het hen- nenhok, doch brak er slechts eene staak. In den hof van M. Adriaen, veearts, viel hij ook, doch verrichte er geen schade. ln den Katholieken Kring werd de zijde van een grooten boom, staande neffens de kiosk, omtrent gansch bruin gebrand. Een gedeelte der haag die de weide en de kasteelhofstede omriDgd van M. Maurice Lebbe, werd ook verbrand. Bij den land bouwer Ilenri Vasseur, langs de Proven kalsiede, werden eenige brijken van een hoek der schuur geslegen. Bij "t O. H. Bosch viel de bliksem op eenige stappen de liefstede van Jules Deibecque, men ook een brand op den Katsberg te Boeschepe 't was het werkraanshuisje van zekeren Mahieu dat gansch afbranddehet was toen rond 3 ure. Te W aioii. De bliksem is hier op den kerktoren gevallen en heeft het haantje ervan wel 20 centimeters doen zakken en langs eenen kant ferm zwart gebrand naar 't schijnt draait het niet meer volgens wind. Op de hoeve van Louis Depoers, viel hij op eenen hoop kepers. Hij viel insgelijks op eenige stappen van de hoeve van Edouard Brulsaerl, bij deze van Désiré Leplat-Thoris, en tweemaal rond de Paters, maar verrichte er geen schade. In de weide van Ilenri Huy gli e heeft h ij eenen boom ganse h gesp 1 eten W Jaii-tor-ISiezen. Het onweder van Zondag nacht heeft hier ook zeer ge weldig geweest zonder ongelukken te ver oorzaken de bliksem is gevallen op een boom, geheel tegen de hofstede van Camiile Noterdame, en bij Honoré Declerck heeft hij een 20tal pannen afgeslegen en door een gebouw gevallen zonder brand te veroor zaken. Te ileveren->aaH-Yzei*. Zondag nacht heeft, de bliksem de schouw ingeslagen bij Lucien Wullen, timmerman.Bij Hector Bloeine waren ze aan het kaarten, toen de bliksem binnendrong: in een oogwenk was alles van de schouw geslagen, al wat er op stond veel oudheden van groote weerde werd verbrijzeld. Bij Jan Huyghe, tolbeambte, werden vier kiekens doodge slagen.Maandag nacht viel de bliksem hier op verschillige boomen. Sioiisbrugge, Het onweder van Zondag nacht heeft brand veroorzaakt aan de schuur van Désiré Deheegher waarin 12 gemeten vlas was. Gebouw en inhoud alles werd vernield. Bij gebrek aan water konnen de pompiers, die ter plaatse waren, niets blusschen. De schade beloopt rond de 10,000 fr. doch er bestaat verzekering. Stallingen die aan de schuur hielden, werden ook door de vlammen vernield. De bliksem viel ook op eenige boomen, zonder deze echter te beschadigen. I'reven. De bliksem heeft hier ver scheidene boomen stuk geslagen. Een zelfs werd zijne wortels ontbloot en gansche stukken van den stam werden tot op 50 ine- In 't Couthof werd van^de iioistede van Jutes Deibecque, m dezes hommel hof eu splitste er eene pers. Rondde Lovie viel Hij verscheidene malfflijvc'r Keslin*'ord en richtte er schade aan menige boomen. ecn boom ten deele gespleten'. In do velden van Louis Depoers. werd eeni rk, roggestuik in brand gestoken. - In een &tav«Ie.-Zondag av. hoppeveld langs de Bruggestraat werd eene pers aan stukken geslegen. In stad viel hij menige keeren doch verrichte er geen schade tlonderschermen en telefoondraden geleidden hem meest weg. 's Anderdaags was in stad bijna geen een telefoon die regelmatig werkte. Zooals men ziet bleef geen kant van Poperinghe's grondgebied gespaard. Te Abeele. Vanaf II ure reeds woedde het onweder hier geweldig. Om 11 3/4 ure viel de bliksem te midden op de schuur der hofstede van Henri Decrock- Asseman, rechtover het kerkhof. De man, die waakte, begon seffens te redden wat hij konpeerd, zwijuen, maar de schuur, die met stroo bedekt was, stond weldra in vuur en dreigde de vlammen mede te deelen aan woonhuis en stallingen die er slechts5 meters van stonden en ook met stroo bedekt zijn. Van het dorp zag men den brand, doch nie mand durfde het wagen zijn huis te verlaten om te gaan helpen. Omtrent eep uur moest Decrock alleen het vuur bestrijden. Toen nam het weder in hevigheid af en gebuurs gingen ter hulp. De brand kon uitgedoofd en de andere gebouwen gevrijwaard worden. De schuur was geheel platgebrand met erin 5 zwijnejongen, rond de 60 hennen, 1 wagen, 2 eegden en nog ander landbouwalaam alleen het gebouw is verzekerd. Zeven an dere zwijnejongen werden nog ergverbrand. Toen men de wachthond redde, was geheel zijn kot bijna opgebrand de hond bekwam weinig leed. In eene weide, eenige stap pen nader der dorpplaats, werd een hoogen boom gansch gespleten. Van liier zag vrouwenstem, zij moet dan een schielijken overval hebben gekregen, daar zij nauwe lijks éénen dag hier is en wanneer zij hier kwam zag zij er geenszins krank uit. Ja, maar een mensch kan al soms zeer spoedig iets krijgen, morde Nikolaas. Jk weet niet, maar best ware het aanstonds om een priester te gaan... De oude aalmoezenier was reeds opgestaan en toen hij deze laatste woorden hoorde, stelde hij besloten eenen stap vooruit, open de de deur van de kleine eetzaal en verliet dezelfde, om in den gang te verschijnen, waar knecht en meid verrast opkeken. Goede vrienden, vergeeft mij sprak de grijzaard minzaam doch ernstig. Ik hoorde van u lieden daareven enkele woor den, die mij hebben getroffen. Is er hier eene zieke die mogelijk in stervensnood verkeert Och 1 eerweerde, inderdaad, zegde Geertrude. Ja, mijnheer de pastoor, voegde Niko laas erbij, het is eene oude vrouw, die hier gisteren aankwam. Gewis heeft zij eenen overval gekregen. Kom, ik wil haar bezoeken, besloot de priester. Is dit mogelijk Jawel, jawel, gelief mij te vergezellen, .ik zal u den weg naar de kamer toonen, sprak Nikolaas. En terwijl üeertrude hoofdschuddend en zuchtend van mcewaren naar binnen trok, leidde Nikolaas den ouden geestelijke naar het eerste verdiep, waar hij eenen langen gang intrad en een deurtje open stak. Hier is 't, eerweerde, prevelde de knecht. Ha 1 de geneesheer is juist heen gegaan. Ik meen, de zieke sluimert wat. Goed, ik zal mij aan hare sponde zet ten, weervoer de priester. Ga, mijn vriend, en bezorg mijn weinig reisgoed op de kamer die mij bestemd is. Zeer wel, eerweerde. Nu, zoo gij iets istaveic.Zondag avond tijdens het on-weder, is de bliksem rond 11 1/2 ure ge vallen op het Woonhuis-Brouwerij van don lieer J. Cqrnelis. De bewoners hadden niets buitengewoons gewaar geweest, maar des morgens, toes de meid opstond, bemerkte zij dat geheel de keuken met grijm bedekt was; van de schouw was er een hoek afge rukt. Op de pachthoeve Eversam toe- behoorende toebehoorende aan M. Valcke van Poperinghe en bewoond door P, Devloo, is de donder op de hoeve gevallen, heeft er een groot aantal pannen en eene balk ver brijzeld zonder ergens brand te stichten. In eene weide over de Yzervaart nabij Stavel-Uorpplaats is de blikem op een boom gevallen die gansch gespleten werd. De stukken hout zijn zeer diep in den grond gedrongen. Te Crombcke.— Het on'geweerte van Zondag nacht heefi, hier .geen de minste schade aargerieht. Integendeel, wij hebben alzoo wel regen gekregen die oneindig veel deugd gedaan heeft voor den landbouw. lm Veairmc-JlmiliacliGHet onwe der van Zondag heeft hier verschrikkelijk geweest en veel offgelukken veroorzaakt. Loo is nogal gespaard geweest, Goddank. Buiten wat beschadiging aan boomen, is er maar een brand te bestaugen, en deze is eene vlasloei, behoorende aan Florent De Waele.- Dequidt, die gedeeltelijk de prooi der vlam men werd. Rond 2 ure des nachts hoorde Tien het geschal der clairons. De pompiers ■varen seffens op de bres. In min tijd dan men kan denken, waren zij op hunnen post. Hot grootste gedeelte van 'tvlas is ongedeerd gebleven. Men rekent de schade op 400 fr. noodig moehtet hebben, ziehier de bei. Gjj behoeft deze maar eens om te roeren en spoedig ben ik hier. Goed, dank u, wedervoer de pastoor geroerd.. Gij zijt een brave jongen, indien ik u noodig heb, bel ik terstond. De aalmoezenier trad nader bij het bed. Op hetzelve vond zijn medelijdend oog eene oude vrouw uitgestrekt, die inderdaad scheen te sluimeren. Haar wezen was gansch rood en ont stoken, wijl hare oogen gesloten waren, en de geestelijke kon goed bestatigen dat zij iloor zware koorts overvallen was. Wen de ouderling de lijderes weemoedig aanstaarde, deed deze eene woelende bewe ging met armen en handen in 't rond en haar hoofd met schokkend gebaar oprich tend, murmelde zij schor Laurens, Laurens waar waar De ingetogen geestelijke verschoot. Weihoe, die naam, was hij niet deze van... Laurens, Laurens I zuchtte wederom de koortslijderes, ditmaal zoet grimlachend. Ach, mijn zoon 1 hoe blij ben ik... dat gij gekomen zijt tot hier... uit uw... duister gevang... Goede God kreet de ouderling ver baasd en met de handen ten Hoogen. Goede God dat moet de pleegmoeder Anna zijn Die uitroep had de sluimerende gewekt, immers, hare oogen openden zich en zonden een verbaasden blik in het rond. Dan mur melde zij opgewekt,alhoewel nog verdwaasd: Wie zijt gij wat wilt gij l Mijn kind, weervoer de geestelijke, ik kom u ter hulp. Ter hulp 1 mij ter hulp! suisde de kranke, doch eensklaps oprijzend, kreet zij heftig Hakomt gij misschien met tijding van Laurens Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezetJ

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1