NAIAS NIETS SUiTfc'NLAfiDSCH {MS. NIEUWS UIT BEbGlE. Moncarey's Koffie is de beste E NAIAS praghtcatalogus Muziekaie en Militaire Feeste. Belangrijke Blusch* en Redoeïeningen. Examens. Watensweerdigheden. HOPPE. BURGERSTANDEN VAN Feesten en Vermakelijkheden. MARKTPRIJZEN. R. PAONCAREY N' 25 Zich WENMft Pelikaanstraat. 48 g Antwerpen of bij dsn AÖENT in S*»!3itichove is een kachtel toebe- hoorer.de aan Jules Zoete, en dat in eene weide liep, gansch latri geslagen geweest en zal nooit van geene weerde meer zijn.Bij boer Ferryn, aan de Hoogstaede-Lijnde, werden ven de 5 koeien die hij bezit, er viei doodgeslagen. Deze waren gevlucht onder eenen appelaar; de vijfde koei die vorstooten w as van d'andere koeien werd alzoo gered- met een jaarling-kalf. Er bestaat hier ver zekering. Sn Alveringhem werd in de weide van Medarjj Sioen een jaarling gedood. Eene hooiinikke, inhoudende 12,000 kilos hooi, en een wag< nharnas is ten gronde afgebrand 103 Konijnen die er zich in be vonden, werden levend verbrandme; hoorde deze ongelukkige diertjes omtrent een ha!v< uur ver schreeuwen. De mikke behoorde toe aan de wed. Barra. Had de wind zich niet versmeten, gansch de hofstede lag plat ten gronde. De moedige pompiers van Alveringhem waren seffens ter plaats. $ier«-Rem. Het onweder dat Zondag nacht woedde heeft hier ook brand gesticht Het woonhuis der hoeve Remi Catteeu, in het Noordeinde, is met gansch den inboedel afgebrand. Gelukkig beeft de vader zijne zes kitiders aan de woede der vlammen kunnen ontrukken. Ter nauwernood was deze brand bemerkt of een tweede biak uit in de oud gekende herberg-boerderij «DeMelane bewoond door A. Fonteyne. Schuur, stal lingen en andere afhankelijkheden wierden de prooi der vlammen, alsook negen geme'e rogge, het pluimgedierte en eene geit. Hel woonhuis bleef gespaard. üp de hofstede van C. Lamerani-Bulcke is een zwijnemoere doodgebliksemd. Brand is ontstaan in de schuur van Cam. Pollet, de andere afhanke lijkheden zijn door spoedige hulp kunnen gered worden. SBeitinghe. Bij Charles Demoor, landbouwer aan de l'tjpegaele, zijn 3 rogge stuiken afgebrand. In de weide van den heer schepen Yandermeersch, is een groo- ten abeelboom in splinters geslagen. De bliksem viel op den donderscherm geplaatst op de schouw van de brouwerij Vandovelde Jules, zonder schade te veroorzaken. Het kachtelkot van de wed. Petrus Sticken, werd om zeggens gansch in stukken gesla gen zonder dat er brand ontstond. Langs de Loosteen weg werd een populieren boom toebehoorende aan de gemeente Reninghe, gansch in stukken geslagen en verders viel de bliksem in verschillige velden en weiden zonder brand of schade te veroorzaken. Kniiischote. Bij den landbouwer Charles-Louis Huyghe brandden de schuur poorten af. Bij den centenier Alois Verhae- ghe, werden schouwen vensters aan stukken geslagen zonder brand. Een kalf van den landbouwer Bailieul werd doodgebliksemd. Te Wulpen is een woonhuis eener hof stede afgebrand, de inwoners moesten te midden den nacht met hunne li minderjarige kinders vluchten; te Jonckershove is eene driewoonst platgelegd. De schuur en stal lingen van Dumont te St Jacobscapelle is door het vuur vernield, alsook eene schelf toebehoorende aan Henri Yermeersch te Oudecappellede schuur en stallingen zijn verbrand der hofstede van Ch. Dewilde te Couckelaere, hun tienjarig zoontje verlustte het vee en het peerd uit den vuurpoeleen grooten schelf toebehoorende aan den heer Kimpe van Lichtervelde is door den blik sem in asch gelegd. Oostvletoren. In eene weide bij de kerk, werd eene koei doodgeslagen. Wcstvictcri'ii. Hier zijn geen on gelukken voorgevallen. Alleenlijk heeft het vanaf 11 1/2 ure onophoudend gedonderd en gebliksemd en bij tijde ferm geregend, bij zooverre dat de oude mensehen nog nooit geen zulk onweder geweten hebben. Woeslen.De bliksem viel bij den landbouwer Soenen zonder er kwaad te verrichten. Bij Jules Baes viol hij binnen door de schouw de bewoner werd erdoor aan de voeten en een been verbrand Yiameriinsjic. Het onweder dat zich Zondag nacht in deze gemeente voor gedaan heeft, zal hier lang in het geheugen der menschen blijven. De ouderlingen zeg gen tot heden in hun lev<n norit zoo eenen schrikkelijken nacht.van donder en bliksem doorgebracht te hebben. Niemand dierf te bed blij vet kinderen, zelf grootc menschen bidden en weenden van schrik en angst. In het omliggende dezer gemeente, kon men niet min dan 7 groote branden bemerken. Te Vlamertinghe zelf is de hofstede, be woond door de We Alois Coene, door den donder in asch gelegd. Het huis met aanpa lende stalling en alles wat er in was, is ten gronde vernield en gebrand, slechts de twee peerden en eenige zwijnen zijn kannen gered worden. Dank aan de pompiers en eenige andere behulpzame personen dezer gemeente, welke het vuur moedig bestreden hebben, zijn de schuur en stallingen welke op slechts eenige stappen der brandende woning stonden, ongedeerd gebleven. De schade is zeer aanzienlijk. Wat wonder is, is dat gansch deze hofstede met stalling in begrepen, voorzien was van riondarsvher- men, alle drie meters stond er een pyratnide (met drie punten) welke de zoon des huizes zelf geplaatst liad. Volgens de bewoners zeggen had de donder gedurende dien nacht reeds tweemaal op het dak gevallen de 3e maal is hij binnen gedrongen langs den vaute-venster, aan de gevel van het huis waar er geenen draad was. Alles was nog tans goed geplaatst en gedaan volgens velen zeggen, uitgenomen langs den kant waar de brand begon, daar had ook eeneu draad moeten zijn. Bij de landbouwster vrouw Thotna Emile, werd eene schoorie koei, die in de weide liep, doodgebliksemd. BSenitigSu'8*!. Het schrikkelijk on weder van Zondag nacht heeft hier in al zijne wreedheid gewoed. In de weide van de kinders Verhaeghe waren de koeien zich gaan schuit houden langs de haag. De blik sem viel op eenen wilg waaraan de ijzer- draad vastgemaakt is die als afsluiting d ent,. Vier kooien stonden reek wijs achter elkan der en de bliksem die van den wilg den draad vervolgde sloeg de vier koeien. De laatste der vier viel op den draad, die brak, en zoo den bliksem in zijnen koers staakte die nog meer slachtoffers zou gemaakt heb ben, want een weinig verder stónden no; drie koeien die er nu met, eenige brandwon den van af gekomen zijn Iedereen was ge troffen bij 't hooren van dit ongeluk, te meer daar bet juist de vier beste en schoonste beesten van 't hof waren. Talrijke houi- melhoven zijn erg beschadigd, niet zooveel door den bliksem als door den geweldigen wind die op sommige plaatsen het onweder vergezelde. In 't hommolhof van Banoit Yrammout. waren niet min dan 200 perseD omgevlogen. L'i< %Vesio»ilre. Binst, hot schrik verwekkend onweder van zon'ag nacht, viel de bliksem op het woonhuis betrokken door den iandgebruiker Jules Bouw, dicht aan de Nedergraef. Het klaroengeschal der: pompiers verwittigde het ontstaan van den brand in zeer korten tijd waren de mannen net hun materiaal ter plaats en gelukten lechts de omslaande gebouwen aan de lammen te onttrekken Het woonhuis met den ganseben inhoud door verzekering ge dekt, zijn vernield. Andere plaatsen Te Yper was het eene ware oyerstroo ming het goot water doch van brandei bleven wij gespaard. Te Rottssclareifèlft nen nog nooit zulk onweder beleefd. Om 3 ure ontstond brand in bot statiegebouw, geheel de telefoon- en telegraafzaal is afge brand het overige, kon gevrijwaard wor den. Te Langemark is de hofstede van Camille Vuylsteke afgebrand De schade be- Iraagt 19.000 fr.alles is verzekerd. Ben peerd van 1.600 fr. werd doodgebliksemd. Te Boesinghe viel de bliksem op de hof stede bewoond door de kinders Meu'emees- iers het woonhuis en de stalling zijn afg< - irand de pompiers gelukten er in de sehuui te vrijwaren eenige huismeubelen werden gered, alsook het vee. Er bestaat verzekering. Te Meenen werden twee huizen vernield, i en vlasschelf en de maehienekamer dei vlasfabriek var. M M. Vuylsteke en Deschep- per erg beschadigd. Te Moorslede man en vrouw doodgebrand zij laten io kinders na. In de omstreken van Moorslede en Pas- schendaele werden wel een 10 tal hoeven door den bliksem in brand gestoken en ver nield. Te Moorslede brandde de hoeve af van Jaak Wylfels. De echtgenooten 60en 02 jaar, werden onder de puinen van het instorten de dak van een stal bedolven met oen zwijn te willen redden De ongelukkigen werden zeer erg verbrand en zijn maandag aan de gevolgen hunner ijselijke brandwonden overleden. De slachtoffers laten 10 kindorer achter, waarvan het jongste 9 jaar oud is. De hoeve van den landbouwer Verhaest, toebehoorende aan lb Den eek ere van Brug ge, werd met schier gansch den inboedel in asch gelegd. De schade beloopt wel 30.000 fr De hoeven van Al. Httyghe, Henri Desmet en Henri Verhulst zijn ook afgebrand. Te Bisseghem brandde eene mijt vlas af van 60.000 fr. Nog eene geheele reeks kleinere branden zijn te melden, onder andere te Zwevezeele, Steene, Thielt, Ledeghern, Gulleghem. Ceur- ne, Herseeuwe, Winkel-St-Eiui, Aerseele, St.aden, Zedelghem, St Aiidries-bij-Brugge Clercken, in 't noorden der provintie, enz. Gansch onze provintie door is men geteis terd geweest door het tempeest enerisschier geen dorp of gemeente waar het orkaan voorbijgedreven is zonder sporen na te laten van verwoeste boomgaarden en velden, ge splinterde hoornen, doodgebliksemde men schen en dieren, overstroomde kelders en ronkende puinen van in asch gelégde hoeven. In Oost-Vlaanderen kreeg men er ook wat van; in de andere provintiea niets. De hitte is daar echter onuitstaanbaar en overal vallen menschen dood door bloedop- drangen. Te Brussel zijn minsten reeds 10 menschen doodgevallen zekere wi-ervoor- spellers beweereh dat de hevige hitte nog tot rond 20 Augusti zal duren. Zij weten er ui rnendalle van zij raden er naar. Al die weervoorspellingen zijn eenvoudige kluch ten. In 't Noorden van Frankrijk werden ook overal branden gesticht door den bliksem. In Koebaais, Teerkonje. Bous becque, Rijssel en Armentiers werden over al, huizen platgebrand. Te Borre werden tlrie koeien in eene weide doodgeslegen. It geheel 't Noorden was het onweder zeet hevig. Wreed ongeluk te Hondschoote. Donderdag namiddag ontstond hier vuur up de hofstede van den heer J. Boïlengier De landbouwer die in allerhaast 'zijn peerd uit den stal wilde redden, kreeg opeens een geweldigen stamp van het dier en bleef 0| den slag dood. Geheel de hofstede brandde af. De vrouw die uitgegaan was en dit akelig nieuws bij haar terugkeer vernam, is nu ziek te bed. De woensdag had reeds brand ontstaan door het onweder op dezelfde lief stede. Men had het vuur gebluscht, doch zeker niet genoeg. Kasteel afgebrand te Gheluvelt. In den nacht van Maandag op Dinsdag is het prachtig kasteel met zijne eeuwenoude hoornen en toehoorende aan M. Felix Van den peereboom, gelegen langs de automo biel laan tusschen Yper en Gheluvelt, door brand in asch gelegd. M. Vandenpeereboom zou juist Maandag het kasteel betrekken de knecht had alles in gereedheid gebracht voor de komst zijns meesters. Tot tegen den avond had men niets buitengewoons bemerkt. Om 8 ure begon de brand en er viel aan geen blusschen te denken. Alles werd ver nield rijke meubelen, oude en nieuwe kunstvoorwerpen, prachtige schilderijen, enz. Het kasteel is verzekerd doch tot hiertoe kan men niet schatten hoe groot de sehadt is. Men denkt dat het vuur gesticht is daags te voren door het onw- der en na geheel den dag gesmeuld te hebben, onverwachts eene groote uitbreiding heeft genomen. Het onweder van Dinsdag. Dinsdag avond om 10 ure begon het t< Poperinghe alweer te bliksemen en te don deren Otn 11 ure begon h t weder te nade ren en vele personen waren reeds ongerust, doelt het kwam langs hier niet over en om middernacht was hier alles voorbij. Langs Merckem en die str eken was het erger en alweer werd brand gesticht De hofstede van den landbouwer Covemaker tusschen Merckem en Woumon brandde gansch af. Te Alveringhem is eene vlasmijt afge brand bij den landbouwer Ach. Houtemans is meer aan te bevelen tegi-n Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze nuwziek ten. gebrek aan Eetlust, Uitputting ui alle Ziekten door overlast veroorzaakt, ian de VERSTERKENDE I'ILLEN. Prijs 3.00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MQNTEYNE, Groote Markt. 18. POPERINGHE Duitschland en Frankrijk nemen hunne voorzorgen tegen een gebeur!ijken oorlog nopens de Marokko-kwestioToch denkt men dat alles zonder vechten zal effen gaan. Maar 't schijnt dat Duitschland goesting heeft op een deel van ouzen Congo. Door de warmte is brand ontstaan in de meubelfabriek Drouffe te Roebaais. Er is 75.000 fr. schade. Te Halewyn is een voddenmagazijn afge brand 50,0001>. schade; oorzaak onbekend. De Vereenigde Staten hebben de aanhech ting van den Congo aan België herkend. In Venetië, de stad van 't water, heerscht... drinkwaternood. In Amerika hebben 152 fabrieken ten gevolge het gebrek aan water, moeten sluiten. In Frankrijk beeft men verscheidene gevallen van cholera gehad In bet fransch leger telt men thans 23,171 ker els die nog veroordeelingen on derstaan hebben. De toestand van den Paus verbetert. STAD PQPERfNGHE. OP ZONDAG 20 OOGST 1911. 40 Deelnemende Maatschappijen. Concert. tinisavci-ii. 's. Plechtige Pi ijsuitdüiling in 't College. Woensdag laatst had in de feestzaal van ons college de prijsuitdeéling plaats. Zijn Hoogw. de Bisschop van Brugge bad om 't feest op te luisteren, den Z. E. H. De Slee, kanonik der hoofdkerk van Brugge en rid der der Leopoldsorde afgevaardigd. Onder le aanwezigen merken wij den Z. E. H kanonik Vervaeke op, Deken van stad de EE HH. Pastoors van stad, vele Pastoors en Onderpastoors uit de dekn ij die geko men waren uit genegenheid voor 't college en voor de studenten hunne,r parochie den H. Vervaeke, Diocesane Schoolopziener den Heer F. van Merris. Burgemeester en ie Heeren Gemeenteraadsleden den Heer Brutsaert, Provinciaal Raadslid en Burge meester van Watou, di 1 kwamen een blijk reven hunner achting voor het vrij ka! holt-, k onderwijs, enz. enz. 't Siadsmuzick jubelde door de zanl 011 de jonge spelers toonden hun waar talent in de tooneelkunst. In twee tafereel en gaven zij opperbest het lot weer der kerk vervolgers - Loon naar Werken, naar C. V. Belanden Wij zagen Napoleon, verblind door zijne zegepralen, den Paus gevangen houden, en hem verplichten afstand te doen vat- zijne staten. Vergramd bij de kalme weigering van Pius VII, die hem daarbij het droevig lot van alle kerk vervolgers v orspelt, spot Napoleon met God en Kerk, en zal de gansche geschiedenis trotseepen. Op S» He lena herinnert hij zich de bedreiging van den Paus en zijne eig me trofsche woorden. Ais verbannen ziet hij klaar 't geen hij vroeger yi zijn keizerlijk paleis niet wilde zien de macht an de Kerk en van God In 't komediespel Uti mauvais Compa gnon door M. Lefebvre, waren de studen ten evengoed thuis: de grillige Boulingrio. verbitterd tegen zijnen neef Robert om zijn slecht gedrag, gaat opgewonden met zijn knecht in den hof wandelen, Ir,tusschen komt Alcide, Roberts gezel, binnen en vraagt dezen om 500 frank. Hoe eraan ge rocht? Zij zullen Roulingrin een tijdje weg zenden, Alcide zal de kleederen van den ouden man aantrokken en wa 'hten op eenen pachter die vandaag moet komen. Onder 't spreken met den pachter die op 't punt is zija pachtgeld 500 frank uit t.e halen, komt. Bouüngiiiï binnen en verneemt op hoogst komische manier do grap. Robert bekent en zal voortaan Alcide vluchten. De jonge spelers verdienen lof zoowel voor juistheid als voor natuurlijkheid, dank zij vooral hunnen iever- en falentvollen bestuurder in de tooneelkunst. Destuden wier namen volgen, hebben een eersten prijs in uitmuntendheid bekomen-: Voorbereidende Afdeeling fr Jaar: Lucien Depuydt van Poperinge 2e Jaart Charles Dupont 3e Jaar Emile 1) vos - 4e Jaar Jozef Dehondt In de zevende klas Daniel Allaeys Middelbare Afdeeling Derde klasse: Honoré Giïlioen van Poperinge. Tweedeklasse: Jozef Decorte In afdeeling der Humaniora hebben de volgenden een prijs bekomen in uitmun tendheid Zesde klasse fr prijs, Albert Boorie van Poperinge; 2" prijs, Marius Am pen van Poperinge; 3® prijs, Emile Meurisse van Kortrijk 4e prijs, Maurice Devos van Poperinge. Vijfde klasse le prijs, Felix Quaghebeur van Poperinge 2® prijs, Abel Louf vatt Locre. Vierde klasse Emile Vanhoutle van Hoog- straeten. Derde klasse Jozef Dei yk van Crornb 'kp. Tweede klasse: Felix Rommens van Po peringe. Rhet.orica Gilbert Devos van Poperinge. Het ecremerk gejond door d< stad Pope ringe aan den leerling uit de Rhetoi tea dit' den ln prijs in uitmuntenheid behaald heeft, is toegekend aan den Heer Gilbert Devos van Poperinge. 't Was in de grootste stilte dat alsdan, de hier ter slede zoo gunstig gekende Z E. H. kanotiik Do Slée, uit naam vari Z. Hoogw. lezing gaf van den uitslag vati den wedstrijd die jaarlijks plaats heeft onder de verschei dene colleges van 't bisdom. Jaarlijks, zegde hij, behaalt bet mij zoo dierbaar college van Poperinge, grooten, heel groo ten bijval, en dit jaar is 't wederom hetzelfde. In Latijhsch Thema varen er 186 mededin gers, en Albert Feys behaalt den lln accessit, Abel Louf den 7°, Jerome Leuridah den 4" en Felix Quaghebeur den lnaccessit Maar iedereen bemerkte aan het vriendelijk glimlachen van 's Bisschops afgezant dat er nog meer overbleef. En 't kwam er In vertaling uit het Laiijn, waarin 18-1 studen ten mededongen, bekomt Paul Coevoeï de.n 19" accessit. Felix Quaghebeur den 6°, en. Jerome Leuridan den eenigen prijs. En Z. E. H. De Slée deelde mee, iedereen zag het, in de vreugde van de siudentey op zijne aanvraag speelde het stadsmuzjek de Brabanqonne, waarna hij onder algèmeene toejuichingen den prijs aan den winnaar over handigde, hem geluk wenschende omdat bij in zijne klasse onder al de leerlingen des bisdotnsde eerste was, en hem aan,wakkeren de om met zijn makkers zoo voort te studee- ren tot welzijn van Kerk en Staat». En met geestdrift vervolgde de Z. 'E. H. De Slée zijne aanspraak, 't Was over opvoeding en karaktervorming, over 'datgen' wat studenten moeten weten, en wat zij daarvoor moesten doen. Z. E. H. Do'Slée, laten wij het maar zeggen, zulke ¥0 rden door u gesproken, doen veel deugd en zulieri lan gen tijd in het geheugen blijven der Pope- ringenaren. 't Was liet einde van 't achonne feest. Het nijverheid steeleen is geschonken aan onzen stadsgenoot, Francois Dedrie, sedert dertig jaar in dienst bij MBrutsaert- Duclos Onze beste geluk wenschen. - Wel besteed. Tegen twee vrouwen die het als eene gewoonte begonnen aanzien zich in mannen te verkleeden en zoo overal rond te drentelen, zal proces opgemaakt, worden Pa eene herberg der Bruggestraat kreeg Theophile Ar Zondag avond eene ranseling van eene herbergbazin waar hij nog schulden had en deze weigerde te vol doen Peerden op hol Op de statie maan dag stonden een peerd en een muilezel bij eene herberg te eten, toen zij verschrikten en op hol gingen. Men kon ze spoedig stil houden. Op de tramlijn gevallen Dinsdag namiddag rond 6 ure, kwamen twee wagens vlas toebehoorend aan Theophile JÖeschuyt- ter van Crombeke. de markt overgereden, toen de achterste juist op de tramlijn om kantelde. Eenige voorb gangers staken een handje toe en moesten zich spoeden om den tram van 6 1 /2 ure door te laten Gemeene kerel.Een vagebond die al bedelen rondliep, werd woensdag morgen door de gendarmen in de Westouterstraat aangehouden voor zedenschennis begaan te hebben in tegenwoordigheid van kinders. De kerel, een duitschman. Emery Brandt, 63 jaar, werd naar Yper overgebracht. Met) vond hem in bezit van lOOü franken Grooten picard-hon'I is bij Charles D-'vachi, bij den Jager, tehuiscegaan. Oproep aan de oude soldaten. Het bestuur der maatschappij van oude soldaten onzer stad doet een oproep aan al Me oude-soldaten om in zoo "root geial mo getijk zich lid hunner bloeiende maatschap pij te maken. Deze die het. begeeren, worden ver-echt zien beden Zondag te komen aan geven, om 5 ure, in het lokaal Het Stad huis grooie markt. *int Drie ru ziezoekers die Zondag ter herberg van Em. Deprez een landbouwer aangingen, werden door den herbergier buiten gezet. D grootste keus van meubels en stoe ien in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In don Bazar bij Sanson-Decorte, 15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe 4LI»e«le. Laffe daad.In het hoppe veld van M. - dmotid Boddard, een der schoonste der streek, werden er dinsda nacht, van de 840 blokken 800 afgesneden. In het aanpalend hoppeveld van René Wyts waren 10 blokken afgesneden. Bod dard rekent de aangerichte schade op 3000 fr. Een streng onderzoek is door de politie ingericht Jammer dat men zulke lafaards niet altijd vindt om hen loon naar werken te geven Itoiütbrug^e. Vul. Ter gelegen heid der kermis op het gehucht "Molenwal' Zondaj 30 Juli, was Leon Develter met zijtu vrouwen luin zoontje Urbain, 4 jaren, uaan wandelen. Ter herberg van Camille Bergh ontsnapte het kind een oo.enbiik aan de ouderlijke zorg en is ii den keJder gevallen liebb"nde eene diepte van 14 treden Geluk- kiglijk heeft het maar lichte kwetsuren die welhaast zullen genezen zijn. S'livcw-iliiigliis Het feest van de inhuldiging van het vaand 1 der oud-solda ten is ten beste mogelijk afgeloopen. Oprecht ffan. enaam weder, veel maatschappijen en grooten toeloop. Binst de afwozigh id der inwoners zijn teven in 2 huizen gedrongen Bij Désiré Leclercq, rentenier, hebben zij eene broche aestoien, en 2 gouden oor.vmgen een zilve ren broche en oorringen, een zilveren zakje ten 10 fr. Bij Jules Notredame werd een uulrwerk van 40 fr. gestolen en 7 fr. Zenuwachtige en zieke personen aan -vie café verboden is, mogen suikerij Van Tiegbem-Dupont. Rousselaere. eehmiken. Woesfem. Automobiel ongeval. Z Uerdag avond rond 8 ure, kwam een auto mobiel, gevoerd door M. Paul Ciyiiond van Esquelbecq - bij - Duin kerke, den sfrenwe. Opgereden van Yper naar Veurne. De vlei ingezeten, alien vlashandelaars, waren wat beschonken. Toen de automobiel de plaat an WoesteiE voorbijreed, bemerkte de voer der dat de stuurstang niet goed werkte, et de autoöiobiel in zei-zag voort rolde bij „kreeg het gedacht ui -i van te stoppen. Juist voorbij de school stak d automobiel den zijweg op en ging terecht komen op ei nen boom Door eene laatste poging ge lukte bet den voerder de automobiel af t leiden, hij vloog rakelings den boom voorbij en kwam terecht in eenen diepen gracht Allen vlogen bals over kop bet roggeveld ci van Henri I) srnadryl, gelukkig zonder zich erg te bezeeren Alleen de stoker bekwam eene wonde aan de knie, wat hem toch niet belet heeft te vertrekken met den tram naar Veurne. Dj automobiel was geheel buiten dienst en wierd Dinsdag naar Duin kerke gevoerd per karnton. Nog een ongeval. Zondag morgend "cbn 4 ure, gebeurd-' een ander ongeluk dat niet min erve gevolgen had kunnen hebben Twee landbouwerszonen van Beveren-bij Housbrugge, leverden eenen achtienmaandér naar Yper. Gekomen op de plaats van Woesten kwam in tegenovergestelde rich ting een motocycle. Het dier verschrikte door het geronk en steigerde. De peerden geleider viel. wierd vertrappeld en bleef bewusteloos liggen. Met vele voorzichtigheid wierd bij naar de afspanning gebracht van Leonie Korten, waar doktor Louf hem de eerste zorgen kwam toedienen. Deze bestatigde dat hij inwendig gekwetst was, en bevool de strengste rust. Alles is toch wel afgeloopen, want, deze week nog is hij naar huis kunnen vertrekken Loo. Zeldzaamheid,. Een wonder ki ken is hier te zien bij den smid Vaneecke. Het beestje, dat reeds volgroeid is, heeft pootjes. Voor te loepen gebruikt het er ech ter maar twee en afrijd dezelfde. Th'i'cle'iii. Een erg ongeluk ge beurd*vrijdag namiddag De werklieden van Ai mé Opsqmer, kwamen met drie hooi- voers, waarvan de twee eerste atneent koppetd waren, uit den brouk. naar huis gereden. Gekomen tusschen Limhem en Morekemplaats, daar waar de tramlijn de k.alsijde doorloopt, wierd het eerste voer 'door de tram gegrepen. De scbok was zoo ge weldig dat de peerden met een deel van den wagen op het land geslingerd wierden. Gelukkig zijn deze niet erg gekwetst. D eerste wagen is totaal verbrijzeld en wel in zesiig, zeventig stukken gereden. De tram reed nog wel 90 meiers ver vooralqer hij stopte.?!! Boven op den wagen die om vergereden wierd, zat een der werklieden, deze is afgeslingerd geworden en bezeerde zich inwendig. Zijn toestand is nogal ge ruststellend. I!scf en ikmti*. Te Zedelghem speelde het kindje van den landbouwer t h. Verplancke, met solfers en brandde op. Te Aelter kwamen de echtgenooien De Neve in ruzie de man wierp zijné vrouw zoo ongelukkig ten gronde, dat zij dood viel zij is 32 jaar oud en laat 5 kinders achter. i'e ('ureghem Jette. Berge Aerschodt, Moeskroen zijn menschen van de hitte dood gevallen. Te Antwerpen wérd een diamantkoopman door een ande ren met eere bijl dood geslagen. Te ■Sommiëro is de hengst Baron door een zonneslag dood gevallen hij was verzekerd voor 39.900 fr. - Te Zande bij Oostende heeft een dronkaard, zijne vrouw, die eene goe-'e huismoeder was. en zijne stief dochter met een b 1 het hoofd doorkapt Beide bleven op den slag dood De on- mensch, Hendrik Bouck. is aangehoude Zijne slachtoffers waren 32 en 15 jaar oud. - Een boekbinder van Brussel, Remi Delporte heeft te Antoing zijne vriendin doodgeschoten, 46 jaar, aezes moeder en zich daarna gezelfmoord. id 145 p 8. E. Raul. id< 153 p., 9. Diipom. (belg) 157 p., 10 D.' roye, id. 171 p., 11. Lam bot, id. 178 punten. Wat de bijzonderste renners gewonnen j hebben Gegi oupeerde remi -rs: Garrigou, 7625 frank, Duboc, 4800 Em. Gorget, 3000. Crupp' landt, 2075, Godivier, 1525, Fr. Faber, 1425, Louis Heusghem, 950. Afgezonderde renners Paul D 'inan,2140, Del off fe, 1240, Pratesi, 740, D'hulst, 610. Te Roebaais in eene koers van 100 km achter motors won de belg Buybrechts het gouden wiel voor Dickmtmari, Bouhours en Bruni. Te Yper heeft op Zondag 6 Oogst eene zes uren koers plaats per equipe. De volgende quipen zijn aangeworven 1. Etniel Georget-Marclli2 Passerieu- d'Avvans 3. Cbarloi Wilmots; 4. Brutin- ersyn 5. Mortir-Govaert6. Legrand- Vereecke7. Leon Btiysse- Debaets8 Camiel Haeck-Vaiidael.e, Begin om 11 ure li geval van slecht weder /al de koers Maandag plaats hebben. Prachtige velo onder de tegenwoordige te verloten. Gaat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Batiheu-Saekeroot, ln den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zuit. U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kindcrkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. SPORT. Wielrijtiogi. De ronde van Frankrijk Laatste rit: Havre-Parijs, 315 km. 1. Godivier, 2. Du boc, 3. Garrigou 4, Cruchon, 14 Heusghem, 20. Beman. AIgemeene rangschikking. 1. Garri gou {f ra a söh man) 43 punten. 2 Duboc, id. 61 p 3. Georg. ld. 81 p., 4. Oruppolandt, id. 119 p., 5. Heusghem, (belg) 135 p 6. Godivier, (franschmau)141 p.,7.Cruchon, iMVte/v: M-zVte'.As'i: Vliegen. De Rus Wassilief vloog in een adem 12 1/2 uren en legde 1045 km af. De ronde van België begint heden Zon dag Donderdag trekken de vliegers onze streek voorrij: Doormjk - Meenen- Yper - -iankenberghe Indien het weder het hun toelaat Er zijn 18 Ingeschreven. Suikerij Van Ticgbem - Dupont, Rousselaere. tilijft Bt'ITEB maar is zuiver uwi M. Remi Döfc;ickere, van Poppringh heeft met onderschei"'ing zijn examen al- gelegd van veearts. Siieskrouiek. De heer Berryer, minister van binneidandsche zaken, beeft besloten de stembrieven te wijzigen. Iedere kiesbr ief zal een v Ignumnu-r hebben,dat,zal afgescheurd worden op hot ooge iblik dat de brief overhandigd zal worden. Dit zal veel bedrog met. kiesbrieven onmogelijk maken ISc-rirlit. De 15 Augusti is een Dins dag het, b stuur van de sp orwegen heef besloten dat de koepuns gaan en keeron gel dig zullen zijn van 12 tot 16 Augusti. Alie dienstkpppons zuilen afgeschaft zijn op 15 Oogst. Zoo h. ft de heer minister de Brocquevilio erover beslist. Ken wenk voor de .Vlosujes. Ken Fransch blad geeft den volgenden raad aan de meisjes van onzer: lijd Meer eenvou dig en minder valsch baar, meer nuttige bezigheden en minder rammeien op de piano, meer de hand slaan aan den eetpot minde,- de hand slaan aan den pomndepot, n.eer k"irson stoppen en linnen horst--Hen dan bordurenals zij trouwen meer den man bijstaan om vooruit te komen, dan morren 0 er te weinig huishoudgeld, en eindel k •ijdens het huwelijk den man even liefheb ben als den jon- eling in den vrijtijd. Hocveio jausiïe mess-jew die iijd-n aan bloedarmoede, die altijd bleek zien, die zonder couragie zijn, zullen van eene ge- wissen d'>od gered worden door het gebruik van THEOBROM.A dat haar op korten tijd nieuw bloed, nieuwen adem, nieuw leven zal schenken Het is een goed werk d goede THEOBROM.A te verspreiden. De goede THEOBROMA kost 3 fr. is goed voor 14 dagen en wordt verkocht bij M. MONTEYNE, apotheker op de Groot' Markt, Poperinghe., en bij iVï. LIBOTTE, apotheker op de Botermarkt, te Yperen Op Zondag 6" Oogst iqii, Prijskamp met de Blinde Vinken, van 3 tot, 4 ure 's namiddags, 1 lm «!c Itoningen, bij Camille Brabandts, Yperstraat. Inleg 50 centiemen en 2 pinten bier vooruit. i5 Frank te verhollen, en een Konijn, neg. door Jer. Lemnytte, 'J lm "S Lanimu'lje, bij Gustavo Debruyire, Werfstraat. Prijskamp in t zingen voor Vrouwen, (daar het M -andag te laat was) 3 lm «fem Oiitlcn llazcwimil, bij Ju is Heze, Boeschepestraaf. Men g;el irLg-en. Roei een opkomend misbruik mümlijk uit, want elk misbruik is een onkruid, dat z -et' sn--I groeit en zeer vast wortelt. Onze dagen loopeu af als de korrels zand in een zandlooper; maar ons leven is een zahdloopcr, die niet kan omgekeerd worden Sissen ging niet zijn dikke Tori a van 120 kilos voorbij den binh uwer, die aan zijn deur stond. Sissen, jongen, riep deze, waar hebt ge dat wijf toch 'weest zoeken Ja, zei Sissen, dat ge zulke beestjes kocht, 't en zou er zoo mager niet uilzieri in uwen winkel PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Mut de Bisschop heeft benoemd Pastoor -e De Panne, den E. H Van B veren, on der-pastoor van Oostcamp. Onderpastoor te Oostcamp, den E II Callemyn, onder pastoor van Dixmude Onderpastoor te Dixmude, den E. H. Joseph A. P. Priem, [eeraar in 't collegie van Thielt. BIDDAGEN DER WEEK Maandag 7n te Renirghe in 't klooster. Brussel2 Oogst. Gezien de schaarschheid van beschikbare waar van igio, is de markt zeer vast. Uit de meeste hopkwartieren meldt men dat de regen vlagen deugd gedaan hebben. In de Belgische hop streken zal de opbrengst minstens goede middelmaat zijn Hop van 1910 noteertAalst 135-140 fr. Pope ringhe 140-140 fr. Nieuw gewas: Aalst i5o fr., Po peringhe (stadslood) i5o-i52 1/2 fr. Popei ing he, 4 Oogst.—Sinds Woensdag is de hop tct 160 fr. gerezen voor stadshop en 155 voor dorpen. Veel vraag, doch weinig verkoopers Beschikbare waar van 1910 wordt schaarsch heden noteert zij ook j5o frank. GAAIBOLLING. Crombeke. Op Èöndas 13 Oogst, ter herberg Het Lekkertje» bij D. Deschrevel. Oppei'Togel vooruit 10 fr.; Zij'lvogels elk 5 fr. D leg 0,65 voor 2 bi llen. PRIJSBOLLING. Westouter. Op Zondag 13 Augu-ei bij 'tené Seuechal, in de Klytie. 30 Fr. prijzen. Enveloppentrekking per Velo. Crombeke. Op Dinsdag 15 Augusti. -21 Frank prijzen. Inschrijving van 4 tot 5 ure namiddag bij Leon Leynaert. Inleg 20 cent. jihwwleraw i'«nt'.awwimyii iwwiwitirijiiwiwnaiiirwbamwiiiii'.iiiii'iii iiwhiih ¥erloren. Bi uii -zwarten picard-hond, teebehoorend aan Aehiel Dohouck, Renirgheisthet is een teef met korten staari en kreupel op een voorpoot. Goede belooning voor die hem erugbrengt. POPERINGHE, van 30 Juli tot Geboorten. - 170-171. Robert en Aimé Malesys v. Theodulé en Marie Devos 172. Leontine Bar- bez, d v. Richard en Magdalena D'alleine 174-175. Roger en Joseph Creus, z. v. Hector en Rachel Val- laeys. 176. Lazoore Felicie, d. v. Remi en Lucie Lermytte. 177. Lefebvre Felix, z. v. Jules en Zoé Vandenameele. Overlijdens. 187. Pauwels Jean, 2 jaar, Boe- schepestraat. 188. Capoen Virginie, 87 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Duinkerkestraat. 189. Laconte Jéróme, 8 maanden, wijk G. 190. Declerck Henri, 40 jaar, winkelier en herbergier, echtgenoot van Maria Canele, wijk J.— 191. Techel Alice, 10 maan den, Valkenberg. Huwelijksbeloften. Petrus Suffys, gazbediende met Emma Techel, werkvrouw, beide te Poperinghe. Cyril le For try, landbouwer te Housbrugge--Harin- ghe met Eveline Bossaert, naaister te Poperinghe. Louis Monteyne, handelaar te Yper, wettelijk gehuis vest te P-operinghe met Augusta Vantours, bijzondere te Poperinghe.' Nestor Pouseele, kleermaker met Elisabeth Devos, kleermaakster, beide te Poperinghe Vlamertinghe, van 1 tot 31 Juli. Geboorten Louwijck Maria. Pluym Emeric Haeyaert Martha.Degeest Gérard. Depreeuw "harles. Defrancq Julie Vakke Bertha. Cap oen Gérard.— Vandaele Gérard. 0> erlfjdénSi—Defrancq Julien, 7 dagen.—Loncke Sylvie, 5o jaar, landgebruikster. Huw et ijk en. Bogaerd Camille, 24 jaar, bosch werker te Reningheist met Haezebrouck Hermenie, 20 jaar, kantwerkster te Vlamertinghe. Tydgat Gre- goire, 23 jaar, land werker te Elverdinghe met Lamond Martha, 17 jaar, kantwerkster te Vlamertinghe. Westvleteren, van 1 tot 31 Juli. Geboorten.Derycke Eugenie. DevriereCamiel. Capoen André.—Huyi-he Modeste. Overlijdenv.Vandewver Lucie, 5t jaar, huis houdster. echtgenoote van Herkelb- ut Mansuetus. Kino Magdalena, 3 maanden. - Jerome Boucneau, 02 jaar, beenhouwer, echtgenoot van Emma Petyt. Huwelijk.Gheldöf Cötolus, 42 jaar, landbouwer met Derycke Romanie, 3i jaar, z, b. beide te West vleteren. Miess vraagt en trouwe knecht kunnende desneoffs peerdon geleiden, vi'ordt gevraagd bij R M'incarpy-Sansen, Poperinghe. Smidsknechten worden seffens gevraagd bij Lefebvre te Hanlay bij La Bassée (Noord Frankrijk) Statie Marqniliies, lijn Rijssel naar Bethune. n vraagt meisje of knecht van 16 tot 18 jaar, de macbien war kennende, om te leercn schoenen slikken, bij René Berat- Berat, Yperstraat, Poperinghe. ekwame Schildersgaslen worden ge vraagd bij Ferd Permeke, Boescheepstr. Knecht, kunnende peerden geleiden, wordt gevraagd bij Emile Gaicois, brouwer, Poperinghe. TTei'stoiiicI t e psseJiteti Schoone schuur :elegen bij de stad, te pach ten. f: die li tingen ten onzen bttreele. Qchoone en geiieviee herberg met. hof en koer, A ia ville de Nice Meessen- straat. Zich te wenden bij M. Masschelein, brouwer, Yperstraat, Poperinghe. Schoone gerievige herberg Au nouveau Passage bij de stat ie. aan 8 fr. te maande, vrij van lasten, toebuhoorende aan de Wed. Au r. Rommens. "Te Koop .11«'i« dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, do gezondste is. Eene StoommaóMen, 2 y« peerden kracht, mei graanbreker, buizen om te koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbou wers Over te laten aan zeer genadigen prijs. Zich te hegeven bij Alois Verliaeghe,Abeele. Twee groote schilderijen op doek en omlijst, (II. Frarsciscüs Xa*ernis en H. Ignatius van L lyolageteekend Ecole des Órphe- lins d'Ypres 1816. Souvenir», bijzonder geschikt voor kapel of patronage. Irilich- tingëu ten onzen bureele. Te verkoopenschoone Breimachien in zeer goeden slaat, bij Amand Saloiné, Yper- tsraat, Poperinghe. Poperinghe, markt van den 4 Oogst. Tarwe 100 kil. 21.00-Rogge 15,00 - Haver 17 50- Aardappelen, 100 k. 12,00- Boterde kil. 3.20 a4.00, Eieren de 25. 3,00 a 0 00. Yper, 29 Juli. Tarwe 20,00 a 21.00 rogge 15.00 a 16 00 haver 18.00 a 19.00 aardappelen 8,00 a 9,00boter 3.00 a 3,45 deren 2.40 a 2.45. Rousselaere, I Oogst, -i- Tarwe 19,50 a 20,00; id. rooie 18,00 a 18,50; rogge 15,50 16 00haver 19,50 a 20,00boonen 21,00 a 22,00; aardappelen 8,00 a 8,50; boter 3 20 a 3,50eieren 2,60 a 2.70koolzaad- >be 64,00; lijnolie 90,50; oude suikerijboo- ieri 41 50 a 42,00 id. gele 20,00 a 20,25. Kortrijk, 31 Juli. Witte tarwe 19,50 a 20.00; rnode tarwe 18,50 a 19 00; f g o 16,00 a 15 50 haver 19,00 a 20,00; neerdteboonen 21,50 a 22,00 suikerijboonen 40 00 a 41,00; witte aardappelen 7.00 a 8.00 boter 3.30 a 3,60 eieren 2,60 a 2 70 koolzaadolie 64,00 lijnzaadolie 91.00; koolzaad 28,25; lijnzaad 42,00; xoolzaadkoeken 11 lijnzaad koeken 20,00 i 22,00 sodanitraat 23,50 ammoniak- ulfaat 33,00 Veemarkt 26 ossen, 0,85 a 103; 101 veerzen 0,90 a 1,05; 119 koeien 0,84 a 1,01 22 stieren, 0,82 a 1 00. Anderlecht, 1 Oogst. Verkensmarkt. L' koop 2761 prijs per kilo 0,94 a 1,10. Brussel, 1 Oogst. Verkensmarkt Te oop: 310; prijs per kilo op voet, 0,94 a 1.05. ««esaaüMaiga «in Hf .«iniwiinwnwa" Bedriegers I Sedert, eenigen tijd loopen leurders rond 'ij de Landbouwer, en verkoopen leer- goed van gemeene. kwaliteit op name van Val«Vr#> SÏT.%K8MEIIi, confectie-winkel e POPERINGHE. Valère Staessen heeft de eer te laten veten dat bij alleenlijk verkoopt in zijnen vinkei en op de markten te Veurne en Yper; /.i'iult l»jj leisrileriü roii«l. Die deze bedriegers kan doen kennen, zat «'ne goede beloordng ontvangen. E ;\vix ininerales rAtioaaelles s-ff n#nn ins MINERAAL TAFELWATER het gezondste en het zuiverste. Bid 't Paradij», POPERINGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 2