GELIEFD ÏP3THEEIIËTSCH11P BREUKEN Rene Desito-Declw J. LIÉGEOÏS-MONTEYNE ELLEGOEDEREN Schoon Winkelhuis met Hof HOEST-ASTHMA Vftji BRUWftEHE-SAHSEfi, Justin Denat-Htiys VOOR ERADÏN, BAKKEN EN KOKEN Yperstraat POPERINGHE. FEYS - GALLEWAERT, Rousbrugge, Jf Jéróme iilTTMÏS STROOIEN HOEDEN en alle nieuwigheden in Zomerartikelen FOURRUREN IN 'T GROOT EN IN 'T KLEIN. Volledigen Uitverkoop Stokpaardjes Lelienmelkzeep Ware Kunst-Photographic. H. Antonj-Permeke en Zonen L PATTOU-CLARYS La BELG1QUE PRÉVOYANTE GMf^TER sceaus GROOTE KEUS van HO DEN en KLAKKEN voor mannen en kinderen, j. Oehondt- Oetmaers c onfectTe n Vraagt het Flesschenbier merit: FORTE BRUJNE BflHK van POPERIJS1GHH, Rekeningen Rae d'Ypres, 78, Poperinghe. Geer*. M w JOSEPH mmm A.VANNESTE-MATTYS HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842. 2l,is en 4. Boterstraai, YPER. Constantia LANDBOUWERS, RUDDEBVOOROE, BIJ brü&GE-zeehavek. C. VAN D ERG R U YSSEN B1 ■Cïft l€HTEI%r. Charles ilalfmacrten Corselis, POPERINGHE. A. Monteyne, Apotheker, Groote markt, Satisen-öecorte, In den Bazar. Ch. Bcauprez Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. W'S6< - KA OOR. Noordstraat, 46, Poperinghe !rs de Roode Laars. VICTOR GIIiüE, BELGISCHE EN SPAARKAS. KUNST - PH0TÖGRAPH1E. Heeren Landbouwers, wilt gij een goede hofstede in Fraukrijk Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE PL AN TA AI»DIG E BOTE B Algemeene depositaris voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-VANLANTSCHOOT,suikerbakker.Yperstraat,POPERINGHE. AU CAFE DE LA PAIX In 'I Groot. Waren Goeden Koop. In 't Klein Belangwekkende Uitvinding. Bericht aan de liefhebbers. ONDERLINGE PENSIOENKAS, j Genezing zonder operatie. Statiestraat, 56 58, POPERINGHE 2 GROOTE PRIJZEN. 2 GOUDEN MEDALIEN. Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, n1' 19, Poperinghe, dicht hij de groote Markt. Elie LIETAERT-TRUWANT, Schaalstraat, nr G, Loopende POPERINGHE. TELEPHOON N1 66. Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Beursbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. Huis van vertrouwen. Telefoon 57. Alphonse Rouseré - Yperman, Alle slag van Breimachienen. FABRIEK van MATRASSEN, looiiiiiiirtiviitwü 0- Ster Priesterstraaf. 15, Poperinghe. ÖYüHEM, Tramstatie 'iifUTR ïiÊFM Huis van volle vertrouwen. I PIANO8, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. HulphuisGezusters DESQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. Militaire artikelen voor MAATSCHAPPIiEN, POLITIE, POMPIERS, GENDARMEN, enz. Hel eeniyste huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid en vervracht worden. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD ammi niturn■iinini—imiiij 11 Mo'^iulsclie Aardappelkweekerij, gevestigd in Hoog Friesland, beschikt over 55 'feci, zeer I- roemde on veel opbrengende taf' 1 aardappelen, net een ze (meel gehalte van 18 k 19 Deze soort is ter wereld gebracht door d n Duitschen Professor Otto Cimhal van Frömsdorf. Kenige personen worden gevraagd om de plant as te v.»knopen. Bijzonder goede voorwaarden. Vraagt inliehtingen aan den vertegenwoordiger Jules DENYS, Ichteghem (Oostende). e»i6a8«aHKayy«m:t®s4$ia^mHfci«MWB«^«fMae9Bee|eKieieeeiegt Leven cn Kapitaalvorming, Bijzondere onderneming aan staatstoezicht onder worpen in Frankrijk. ZBTBIill ANTWERPEN, Maria-Theresia Leien nr i/3, (eigendom dei* maat;>s>ïj Voor FrankrijkPlace Sebastopol, 27, RIJSSEL. Levensverzekering en spaartitels met driemaande- lijksche trekking aan week- en maandpremiën. Op 3i December 1910. Ingeschreven Kapitaal Ir. 19.536.117 Uitbetaald aan verzekerden 2.077.36:) Reserven 1.004.646 Meer dan 260.000 verzekerden. Alle personen die zich willen laten verzekeren op het leven, Eere-Communie, bepaalden leeftijd, als ook degenen die begeeren spaartitels te nemen aan de zoo bloeinde maatschappij cc Constantia begeven zich tot hare agenten in stad. Goede agenten worden gevraagd in alle steden en dorpen waar de maatschappij nog niet vertegen woordigd is, aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den opziener Theophile DELBEKE Duinkerkstraat, 36, Poperinghe. DS3%'OS JULIUS, landbouwer te Prove», laat U welen dat hij van heden af begint vernieuwde zaaigranen te verknopen zooals rogge, tarwe, geerst, haver, aard appelen. enz., voortkomende van Zweden, Engeland en Duitschland. Vermeerdering van opbrengst en ver betering der soorten. Van hei huis der Pestuurders-F.igenaars Hïpofiet en Héïène De Cosie, Landbouw-kantoor der Zeekusten, am»:ii<ic5..v-wa Co I ffitn I r Gasthuisstraat 27, POPERINGHE. Verkoop van alle slag van goede haarverwen, reuk en zeepartikelen, brillantine, cosmétiqucs, dentifrices, haar-, scheer-en tandborstels, enz.Beste produkteri tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit- gekamt haar tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening, Genadige prijzen. Camill® lloncSao, maalder in den Vuurmolenlangs de Ouderdom-kalsiede. Poprringhe, laat wete dat hij deschten uitvoert aan 1 fr. het 100 schoven. Ik heb de eer mijne kliëuten te laten weten dat ik mij gelast met het inxWlen van tanden en met alle Sierstellingeu Casselstraat, POPERINGHE. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. van ai.le slag van Schaal sir natSO. TE KOOPIiN. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk ?i» ets. i» Poperinghe, bij Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den A.waimoNCHiTAL IMIMS jr. 1.50 de flcsch. te bekomen bij IVF A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. Na ten volle mijnen stiel geleerd te heb ben bij een artiste Photographs, laat ik wete dat ik mij belast met alle werk hóe moeilijk het zoude weze-, Mijn werkwinkel is thans zoo ie; ericht dat ik op alle uur van den dag zoude kunnen werken met zeker heid van wel te lukken. Prachtige nieuwe Decors, Onovertref baar werk. Genadige Prijzen. Hen talrijk bezoek verhopende te ontvan gen, bijzond r van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. Aankoop en verkoop van alle Belgisch, en vreemde weerden Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze mteekening aan alle uitgaven van actiën en obligation. Cassctlstraat, omtrent rechtover de WatouHt raat, KH)lkI<:HIIIi<;iEE. Ito ïfoode Laars sedert jaren bekend om hare goede Schoenen maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene grade sorteering Schoe nen naar de laatste mode. jhmib> Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. *ÊtmvmtsaamasmMMsm m Ik heb de eer Uld kenbaar le maken dat ik mij ten huize begeve voor het ©eiser-en van Peerden, ftluils, Ezels en Hor,den Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. GDes morels- Demeesier. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. ^aanjloos Vennootschap. Kapitaal 5,003.000 frank Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, XÜNSTLEI. Beheerraad! MM. Fredegand Cogels, voorzitter EdouardThys, onder voorzitterAiph. Ullens, Léon. Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jeandella Fail- iede Leverdeghein, voorzde Graaf Adriende Borch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, EdoüardJolv, de graaf Oscar Le Grelle SI» UAIIBOEKJES aan 3,«5 Geldneerieggingen voor bepaalden tijd aan 3,60 u)o Uitgiflevan gronddbligatïén aan 3,60 °)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen hij de Agenten IVS. Emile BOÓNE, gemeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYSOONF., - - Rousbrugge. M. Georges DEHEIVi, handelaar te fvleessen. M. Leon DERONNET, Leiestraat., 20, Wervicq. g3^gga««3BsgftgwasEaBKB3aH^ft»iB»80«rfiBrif'riBiiiiiiiaiiiiiBJiii'i> nMaaaaEBqateg^g Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraai, 37, Yper, ie Fopcringlie een lm Ipituls van photographic te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, hij M. INS. koy-Dcraedl. Een prachtige werkwinkel met meubels cn décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de 1" Communie zal een grooi por tret gratis geschonken worden aan al de le Communieeanten die 12 portretten visiet- kaarlen of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating wendt U in volle vertrouwen tot; DEHONDT, Vlaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Er zijn tegenwoordig hofsteden open van alle grootte en alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende de vlasoogst ken ik wel al de landbouw streken en kan dus de landbouwers ten volle inlichtingen geven. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Groofe keus vanFantalsie arfiltrlü voor Ihimcs-Coilliircii, Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en Pdtes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kloer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. BIJ Au Caté de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel.Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 sehoone beste kostume van 15 tot 25 fr. sehoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans- hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van stollen voor vrounklecdereii in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope priizen mogelijk en ook BAAEiS en KOUSSEN. Lel wel oj» Kr zijn bij mij allijd QC- CASIËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. De CACHETS ANTINEVRALGIQUES JOS. OAUTHIER of zenuwpoeders Jos. Gauthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), NEVRALGIEKE PIJNEN, TANDPIJN, enz. zij genezen radikaal, en om zoo te zeggen OOGER- BUKKELIJK. Het gebruik van ÉÉN ENKEL CACHET AiYTINEVRALGIQ UEis doorgaans voldoende om de zwaarste pijn te overmeesteren. De CACHETTEN JOS. GAUTHIER bevatten geene de minste schadelijke noch gevaarlijke stoffen zij mogen genomen worden, zelfs door personen welke geene Antipyrine kunnen verdragen zij zijn integen deel een hulpmiddel voor onstelde magen. De maatschappij van «Gezondheidsleer van Belgieo heeft de CACHETTEN JOS. GAUTHIER zorg vuldig ontleed, goed gevonden en aanbevolen. De Cachetten Jos. Gauthier» zijn in alle goed ingerichte apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten aan 1 fr., of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, ENKEL EN ALLEEN de Cachetten welke IN BLAUW GE DRUKT, het merk dragenANTINEVRALGIQÜE JOS. GAUTHIER. Algemeen depotCentral Apotheek Jos. GAUTHIER, Beenhouwersstraat, (schoenmarkt, tegenover het stadhuis) te MECHELEN. De doosjes worden geheel het land door, vrachtvrij, tegen postmandaat verzonden, mits eene verhodging van 5 centiemen DEPOT HIJ S/i. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat. Yper, M. Van Windekens, apotheker te Konier. laat voelen datz-oals vroegerbij haar le verkrijgen zijn gebreveteerde Aal- en Waterpompen, Hoppespuüenmet. ge- b-revelèerde Lansen, Beehnolens, Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanveerdl ook alle Zink- en Smidswer k. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Frangaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz.,enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcynn, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. Alle herstellingen warden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. Naaimacliienen Veritas, Victoria, Naumann, met rechte cn ronde spoel van 80fr. te beginnen; Naaldenen töebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij hot kno pen van een nieuwe. Ykti*eliiiiae!«ieiieii van het besto stel sel die het waschgoed niet beschadigen Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen builen concurrentie. Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frarik. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichlingen en aangiften, wende men zich tot den agent HECTOR OKSIE, A la Fabrique Groote Markt, 11, Poperinghe. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1,2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingon.Zelfde Huis gelast zich bijzon- Q der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroei in gen der ruggraat, ar men, beenen en voetenBijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen er. de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M' Frangois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- j bij Kortrijk. is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 14 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- 5 wijk, Kortrijk. E11 M Sonore VERDONCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. I Op verzoek begeven de heeren VERDONCK Shun ten huize van eenieder. in 'T KLEIN. 'n üen Ballon, jij -T groot. Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu- we magazijnen te openen |k niet alle kostuinen aan bijzonder goedkoope prij- £!|zen mans- en kinder- iesa kost urnen, zomer-imper- méables voor vrouwen, rouw- oftrouwkostumen worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij rnij met prijzen uitgesteld. Komt zien en gij zult u kunnen overtuigen welke sehoone keusik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-artikels, bonneterie, manstoflim, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u ter trouwe te bedienen. C. 8ATTHEU-BAEKER0GT, Dl R BROUWERIJ-MOUTERIJ bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910 met GROOT. lisais van vo!Sc verii-ouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders. In «ïesi Fransclien Soldaat. Kleederen op maat. Waren Goeden Koop Confectiewinkel gehouden door Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud Kostimien VÖOr b6£ffivill* waar ten allen een over8rooten keus van Gemaakte Kostumen I - zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste gen, m 5 uren, wei arge mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. ftll Ülftftt Overzichtvaneenigepriizeil:WelgekleedeManskostuum in tótaisie naar up uiuau jaatste mode van 12-18 fr. Bijzondere sehoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en sehoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentie: sehoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd daddank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en- goede waargij mij met uw vertrouwen zult vereeren. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. i Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne en Yper. Verandering van Woonst. veürnektraat, i* o v 1: h s u ii t<: Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Slad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als ie voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen Iedereen kan op alle uien van den dag, alsook van den nacht bij iriij zijnen intrek nemen. Terzelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge hel voort. van MERRIS, COEVOET, BAERÏ C (comptes courants). TANDPIJN verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, door het gebruik •der Dentogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te trekken, geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aan veerd niets anders; spreekwel uit Dentogène, 1 fr. 25 deflesch in alle goede apotheken. Depothouders voor onze streek M. Monteynete Poperinghe en M. Libotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheker de Dentogène niet krijgen, zendt naareen dezer apothe kers 1 fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. MAS SON Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dcntelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,— Manchettes,Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toiie et baptiste, etc Grand choix de Stores et Rideaux. MEES UI 'Be Hieuw® Lender.» u cn neemt de pelletj ïhfc op ha! s: L Z" ran fr- eafr. <*.5C Htjsfir.'j 2 fr. asrflac: Te koop btj Apothwkers Drogisten, H '.at''ers err uitwinkels ia 'i proa?: Parfrnöcrio 5» Sais. V.Vr.LI'^a (8e!gY«) Gouden Medalie te Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatiek, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der FOILS D DHETA&SE. anti-mimatische Wol, a, gebreveteerd voort- uSESflfc. brengsel, gemakke- ~nV;\ lijk middel en 4aanbevolen door al - de gèneesheeren. Algemeenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtrgve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Roil de Brelagne, voor Cale- Qons, Kousen, Slaapljjven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe Voor onze streek, de zun alleen verkrijgbaar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naaima- chieneij Pfaff zijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster ke naai ina- chien hebben, koopt de naai- ma cliienen PFAFF die se- dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. in alle slag. Matraswol - Floconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. Gediplomeerde Kleermaker, 51» TELEFOON —2» ■-) T iv' - - 'X T-', p 3 T,T. H r.\ -» - j - - 'y v 2 'd,»* t. - i iAVNwA ti: i ilH t 3 'vi 5 "V-'Iti 'V- f y-:,- - F;-,-.:-!--si, 'f i.'uz;,) j - v' -T U--.:.' i ITS j 3URS T jirivVA - AFORFAIT - 'Axf Cif\ r-> S3 Q ROSES POLI IHALT^locG?-]!; 'V; cwali ,71 R sur.demandt „JHj Ki r udtaioqu@ ;U- C ëEAMJIn franco Cl J' Pries ter kleed er en Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. In 't groot. - HAM DEL - Sn 't klein Inla-ndsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Bruggcstraat, Poperinghe. Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), R O USSELA RE. Pianos S.. OOR en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten Buitengewone voordeelige Prijzen. Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij IABRAMS - ALLOO, Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. BIJZONDERHEID voor het verwen on droogkuisschen van alle slag van vellen, pluimen, boas en fourruren. Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige prijzen, spoedige bediening. zeer uivVAitMa-:

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3