FL,OSTEUX-DAUCHY MEUBELS IS WD1S8I OUHAMEEUW-PACCOi Gam. DEChERCQ, lÈJFFIMRBEIE, BRANDVERZEKERING van POPERINGHE F. llaiM-ïerieene. BERAT-FREMAULT ILOEFFEÏ ZOMERSEIZOEN. dram piELSTif AMELDONCK LA FRANCHISE 0IAI8ANT Zenuwziekten! Zenuwziekten! Ja! Ja! STANDAERT'S PSllE JULES DE TOT-SMIT, Vrolijk! Altijd we ANTWERPEN'S BOUW-»HYPOTHEEKBANK Huis MARIA WARL0M0NT MATRASSE A. MALBRANCKE, LANDBOUWERS SCHOENMAKER, IN DE Gouden IVIansbottin, :SiÈ m ZOMERSCIIOEiNLN W6 jvïéd. BENTIJN 10, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gegalvaniseerd !Jz er draad voor de S-IOPFE. Eerste kwaliteit van ZA DEN in alio slag. Stoeien, Tafels, Bedden, Kieerkassen Ui DEJi BAZAR SANSEN-DEOORTEi, POPEBINGHE. BIJ' DEbBflERE - ItflHAYE, HEEREN, DAMEN KINDEREN Philemon GHYSEL, Dezs koopwaren zijn altijd in huis. 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeitkundige, TE POPERINGHE, (bij <le Statie) Yperstraat, 112, POPERINGHE m iir Joseph Yperman-Recotir, lil Huk BESTE fr: Wilt gij naar de laatste Mode goedkoop en ter trouwe geschoeid zijn KOMT NAAR in de Bruggestraat, te Poperinghe, IGeen tandpijn meerl Verhuizingen voor alle Landen fi. HERKELBOUT-ROORYCK, Hotel de la Régenee, HOÜSERÜGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt mr het VERVOER per IJZERENWEü. In 't groot-In 't klein een Overgroote Keus vinden 45,000 Vijf «groote Prijzen J. DE BEIR- BOUCQUEY, MARIE DEFEVER, Fabriek te VERLEY, Marquette, bij Rijssel; Deze ameldonck geeft de meeste stijftö es glans aan het linnen. RJOJtCAREY, in't Paradijs, HET MABK Parijs-Tours - 260 kilometers Parijs - Boubaix - 285 kilometer rs Kampioenschap van Frankrijk» 100 kilometers Banden Dunlop Omloop van Charleroi-350 kim. Bordeaux - Parijs - 592 kilom. Algemeen agent voor België Fr.HQFLACK, Yper. Agent voor Poperinghe Km. PATTOU, Yperstraat De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis IIlils van ¥erlrotiwen. Uoriogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eeniqe ver kooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd te pssl Depot voor Poperinghe bij M. A. tVionieyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, KAPITAAL 2.000.000 FRANK ZeletAntwerpen, Twaalf 13, Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieén van i5 jaar aan 4 °)0 S6. HO^lDSTRiAT, YPEIl. 3 GROOTE KEUS Blousenlaatste nieuwi Costumes - Tailleur vanaf "25 - ,30 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Bokkenlaatste modellen. Toilttien en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Co rsets aan alle prijzennieuw model. HUIS VAN VERTROUWEN. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden nol. r HASPliSLAGH-MEML^A EDE, Age/.iteu voor I 'operiiighe en omstreken: Hil.OSSTYN-CA 1B1E, smid in 't flooge, Pope iringhe. Agenten worden overal gevraagd. Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt,, laai weten dat wêmÉ ^j?ê bij hem ie vin- r den is: groote --i, keus vanr~ 4. Assortiment van Luxe-bottinen vo >r M in nen. Vrouwenen Kioders; bruin of zwart leder; met laeets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en ehevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinen; witte slaffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottiritjes, rationneis en Amerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen Goedkoope Zomerslaffers en molièren Zeoldoeksehoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders.Wekcschoenen en- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatten in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. (IIRAGË voor alle schoenen, zooals Bison, Everets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt,. Hot 1 La Bourse du hourlon" Estaminet gehouden door Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Commuuieartikels. - Fourruren. - Merceriën. K r u ide f i iers warenKo fflesConserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alio slag en eerste kwaliteit van in alle nummers Volledige feteiaisi van en andere, enz, bij F O R s-l r 81 F N m PER TEN ALLER TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAR ARTIKELEN VOOR ZIJNDE F'ourruren - Foulards Fichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken —Plastrons -Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. (iausvli auc Leis* van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte ChalenDoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes K voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden 'ij Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F O U BI R til EN mmmssm&waaamm Deze nieuwe melkontrooraer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 4" OOGST, mijn schip toegekomen is met eeno lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer met geheel nieuwe en de verbeterdste werk goed voor dorschmachienenwelke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg) voor hoppe te drogen, te verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN. KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers paveerders SB Ti MtJfiS 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat bet de PHOTOGRAPHIE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboom,en, hoogst am voor weiden Perzikboomen vooi langst muren of hoog- stamA brikoosboomcn. Sieraadplanten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Ronde Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. tuigen liet is het jongste model, uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan liet gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen ziju in verhard fijnste staal en hel raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd FRA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. Sietieihig nu IMÏ tia^cn proef, indien de kooperover denafroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Aliigazijn van Jachtstoven en gegoten Stoven, Landbouw- machienen, Engelscbe Bedden, Meubel- en Bouwariikels, Fourneeten in ijzeren koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, enz., enz. 'trr Geachte Inwon ers, Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door do plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. IJl ILet wel op s Deze opzeg moei, altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. L'EUROPEEN NE (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. belliabdstraat, 47, dditccei maria van burgondiëstraat, 45, kkcsifcl. f/Kiirujifcimi' is eene der oudste Belgische Maatschappijen vnn Levens verzekeringen f.- vooral va VoiltM'er- zekerinpien, xijml.-- deg**i welkt de 1000 frank niet i>' boven gaan <»n waarvan de premiën weke.lnk.s .vorden rojidgehaahl. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van IYEuropéenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden want PEuro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen op den juisten day en het verzekerd kapitaal aan stonds na het overlijden, betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1909 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeide voor eene som van i,i6o,2o5 Ir. 14. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft <cEuropéennehaar twee honderden vijf-en-twintig- ste onroerend goed aangekocht..Het vermogen bedraagt nu 7,271,963 fr. 55. Opgelet. Aiwie voornemens is een Agentschap aan te nemen, of zich zoude willen verzekeren, kan voor alle zeker heid. inlichtingen bekomen bij Maurice DESQUAND, toeziener, Yperstraat, 25, Poperinghe. HUIS VAN V1.RTROUWEN. IN DE SCHAAR. KOSTUÜIEH OP HAAT voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderki>stuuuitjes. Manstoffcn en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet niet mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, - 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, ."20,00 Modelkostuurntjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zullen in rotte vertrouwen spoedig en aan genadige pri/zen ge diend worden. Noordstraat, 41. P O P E R I N G II E Grioor.-lluis van Vertrouwen-Klein IIV DEft KEBZEil. 41, Gasthuisstraat, 41 s* o m e% n Fs> si si DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE, Dicht bij de Gendarmerie. OUD ~H UISTAN VÉRT ROUWEN Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in miin bedde moeten slijten Neen dat en zai ik. En 'k zal mij liever seffens eene sclioone en goede koopen, aan m\ men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet. schaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kost urnen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes "TailleursPaletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooalsPardessus, kostumen voor Trouw-en Rouwcerer oniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleedoren in pane en eDgelsch leder (sterker dan leder.)Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke in den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u 'naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstbóf Muurwerk I geneest oogenblikkelijk.en j |voor altijd.Prijs I it. 5<&i Apot. Canivet, Doornijk. jApot. Monteyne, Poperinghe.! HyiiisgverlHiursStT, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met hel vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar ai d« rijtuigen gekopiton- »i<rerd zijn. en alles met groote zorg ingepakt is. mag men verzekerd zijn dat de meubels niat beschadigd zullen worden door het vervoer. .Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. w 4lA Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN 9 ten allen tijde van (Chaussuie de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschocnen. - Amerikaansche schoenen le Communie Bottinen en Witte Slaffers. - Knop-en Ringelbottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Mansehoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van W 8 T it KHCÏEO W E en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kinderschoenen. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans Vrouwen en kinderen. Groote en kleine 4iUTTKIV. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier In't zwartgeverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefle der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. HOE KOMT BIKT dat tegenwoordig in België alleen werkzaam zijn? Omdat hunne uitsteken de hoedanigheden hen boven alle andere hebben doen vet kiezen: zij dureri levenslang, vragen wei nig reparatie, ontroomen volmaakt, draaien zeer licht en zijn uiterst ge makkelijk te reinigen. de Ijoogste belooningen V werden aan de ontroo- mers M E L O T T E toegekend op de wereldtentoonstellingen van Brussel 1910, Milaan 1906, Luik 1905 (fransche afdeolingParijs 1900 (fransche afdeeling) en Brussel 1891 Tentoonstelling Poperinghe Eenig Eere- Diploma Hoogste belooning); Tentoonstel ling Dixmude Gulden Eermetaal (de hoog ste belooning). 25,000 Ontroomers MELOTTE werden verkocht in 1910 waarvan 276 in West- vlaanderen. In de arrondissementen Veurne, Dixrhude en Yper werken tegenwoordig meer dan 2,600 ontroomers MELOTTE. Tot heden is geen enkel vervangen geweest door andere stelsels. 1 n deze laatste jaren zijn 3,000 ontroomers van verschillende merken door ontroomers MELOTTE vervangen geworden. Het huis MELOTTE is gekend voor zijne spoedige bediening en voor zijne groote bereidwilligheid om al de vragen zijner klanten te beantwoorden. Vertegenwoordiger Peerdenmarkt, POPERINGHE. 't Is in de kloefkapperü van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 40, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, ik 46, P0PEPINGHE. 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken schoon en wit vleeseh hebben, gebruikt dan het Kalfsvoeds<el het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen dep ot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCARF.Y, !n 't Paradijs, Poperinghe. E MERK ^Vitten Slees* HIJ BEKWAM de Gouden Medalie Antwerpen 1894 den Grooten Prijs Parijs 1900 den Grooten Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Wor It verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of 10 kilos. Zich te bevragen bij bewijst aan het publiek de voortreffelijkheid zijner rollementen met in 1911 de belang rijkste koersen te winnen Banden Dunlop Banden Dunlop Banden Vital. werd 4 maal door La Frangaisegewonnen in 1902- 1904- 1907- 1910. 't ls een aangenomen feit Ziedaar (BLOSOZÜIVlBRlEïrD HH VBRXLOBKKXD) Ahdie goede Standaert's pil S Dat is nu de Gexendhislö E Men neemt ze bij het Eten Zij vereischt geen fêeglarftf Met deze pil geene Varstsppïng te vreezen i Geene Gal of Slljmsn meer! Geene Sfaehte spljsve tering meeri Geene Seheele hoofdpij:; meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingeni Geene Huiöxlektei geene J&ukingen! verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke en verachtei'cnde maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scb >uten in de tanden, hartkloppingen, slaaplooshaid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhuinatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. De poeders van liet Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn ganseh onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. H00FDDEPGT Apotheek F. Tuypens, Houtbriel, 24, St. Nikolaas, en in alle goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. Etrillcii, rVciisnLjpei-s lïaronieterH. Eenigeverkooper der Medalie van O. L. V. van S' Jan, met de nieuwekmm SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. 11; I Ki s-L l.flt we! on hot a'Sres fRophtnvor hot Gasthuis) 4 s m F 9 F T f MIJdt ds Yf Kt a-'" f» iriaOHT OP- rLK BOOS r,B PIRMA Apoibfiker, &3, Si^.BCtraeL d« doos in all* ao«do Aoothekf»»; MMwiMiHMHi t'ii i'iw'üMumwffiii i|WiiW|niwiiiii"|iwi>ifiiiMiiwiiiiiiiwiih i ivii'ij i NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ lieven» «le lienrs. Voorzitter Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghem Bernard Janssens, nijveraar te St Nikolaas Valèrc Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlytsam, koop man te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders: Ridder R. de Schoutheete de TervarentJos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. KoUegie van Konimissarissen MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen ('h. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op lermijn te plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe Mr JULES VéNBRUWAENE-SANSEN, Handêlaar, Noordstraaf, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke Gemeente, waar nog niet vertegenwoordigd. wmammmmmmm. VAN: Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want het, is het eenig stelsel dat met alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog De Ontroomer VERFAILLIE is de volmaakste niet aileen d<iOi' zijne voornoemde voorde.don, maar ook nog door ziju buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet en zijne allerscherpste ontrooniin>:. Ai'le inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, KlftE, Statie, 1 H» rijgen: Zaaimachieoen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Dorschmolens, Brakmachienen, Cylinders met motors, bezit- Alwaar ook të verk Pik- cn Bindtaachiem m, Aardappel ui trooiers, Boferkerns, enz., enz. Honderden getuigsc hriften van landbouwers die oenen ontroomer - VERFAILLIE 5 t n en er gehéél tev reden over zijn, zijn bij do agenten te verkrijg* n Da ontroomer VE RFA1LLIE - wordt een maand iti proef g* geven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4