NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE OMSTREKEN, El DS verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe WOONHUISmetErve Een Schot in den Rug LANDGOEDEREN TWEE WOONHUIZEN tieriïaasae miiioncen Eerste Taps, Ballingen en tlerbergkennissen mits betaling van 25 c". Alle Anuoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. Op grondgebied van Popersughe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvermeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris CASSIEJRS, Op Vrijdag 18 Oogst 1911, Notaris PEEL, Dinsdag 2 211 Augusti 1911, Openbare Verkooping te WESTVLETEREN, (Dorpplaats), Wluziekale en fVliiitaire Feeste. Belangrijke Blusch= en Redoefeningen. BACQUAERT CASSIERS, Vrijdag 25 Oogst 1911, Openbare Verkooping POPERINGHE. Over Opvoeding. Vrouwenmode. Landbouwbelangen. VSaamsche Belangen. De hitte. BUITEIMKDSCH fllEUOIS. volgens pvoreenkomsi wordvi ingelijfd □TCHmAB Het recht, annoncen o[ artikels te weigeren is ■voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Op Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 mssBoam szansnanMBMaHMMMBMi Zondag 13 Maandag 14 Dinsdag 15 Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 Wekelijksche Almanak.—Oogst. H Joannes-Rerchmans, patr, der scholieren. Vigilievastendag, II. Eusebius en H. Calixtus. O. L. V. Hemelv., H. Arnold, p. d. brouwers molen. H. Rochus, p.der plafoneerders, kasseiers en tabakbewerk. H. 1-iesliridis. II. Agapitus en H. Helena. H. Ludovicus. Zon op. Zon ond. 4 u. 28 m. 7 u. 6 m. 4 30 7 4 4 31 7 2 4 33 7 1 4 34 6 59 4 36 6 57 4 37 6 55 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Dinsdag 1 Oogst, ten II ure 29 minuten 's avonds. Donderdag 10 Oogst, ten 2 ure 55 minuten 's morgens. Donderdag 17 Oogst, ten 12 ure 11 minuten 's middags. Donderdag 24 Oogst, ten 4 ure 14 minuten 's morgens. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 uren zeer stipt namiddag, ie I*opei%iii$rtie, in de Vlamingstraat, in de Vergaderingzaal van den Gemeenteraaad, OPENBARE VERPACHTING van al gelegen TE l»Oi»ERIl\GHE. Ten verzoeke der kerkfabriek van Sint Bertinus te Poperinghe. STUDIE VAN DEN te Rousbrugge-IIaringhe. om 4 ure namiddag, ter herberg St Sebastiaenshof bewoond door Ernüe Quaghebeur ter dorpplaats van Wesivleteren van een allerschoonste bekend bij kadaster sectie A, nummer 349c, voor eene grootte onder bebouwde grond, erve en rondom bemuurden hovenierhof van 5 aren 84 centiaren. Thans onbewoond. Aanslag met de geldtelling. met grond en erve, zijnde de oude herberg Den hoogen Doorn staande in de Potte- straat, bekend bij kadaster sectie A, num mers 1309a, 131Ó en deel van num. 1311, ter grootte volgens meting van 6 aren 90 centiaren. Gebruikt zonder pacht door Henri De- beir, medeverkooper aan 10 fr. te maande Alle inlichtingen bij voornoemde Notaris sen. STAD POPERINGHE. 0P ZONDAG 20 OOGST 1911. 40 Deelnemende Maatschappijen. Concert. Vuurwerk. STUDIE DER NOTARISSEN te Poperinghe. in ééne zitting, om 3 uren zeer stipt namiddagter her berg Au petit Paris bij Alphonse Val- laeys, Noordstraal te Poperinghe van gelegen te KOOP EEN. Een Woonhuis en af- hangelijkheden t.pn dienste van herberg In den Haas met 63 centiaren grond en erve daarmede gaande, staande in de Pottestraat, nr 45, bekend op 't kadaster sectie F, num mer 111 Gebruikt zonder pacld door Alois Ver- biese-Debeir, medeverkooper aan 8 fr. te maande KOOP TWEE. Een groot Woonhuis Wanneer ik zoo eens met sommige moe ders over de opvoeding van haar kinderen sprak, werd me dikwijls toegevoegd Ja, 't is gemakkelijk te zeggen en te schrijven, maar als die menschen er zelf voor stonden, zou ik wel eens willen zien, hoe zij het deden. Iin 't is waar Schrijven is gemakkelijk maar waar het ten slotte op aankomt is het doen, en dat is niet gemakkelijk, maar moeilijk, heel moeilijk soms. Maar het is toch mogelijk dat blijkt wel uit het feit, dat er moeders zijn die haar kinderen wel degelijk heel erg goed opvoe den. Eu moeders van groote gezinnon zelfs, die dus toch al zooveel moeiten en zorgen voor haar liuisoudens hebben. Dan heet het vaak die buurvrouw heeft ook zulke aardige kinderen, ze heeft er heel geen last mee". Maar hoe het komt, dat die kinderen zoo aardig zijn, dat buurvrouw er heel geen last vau heeft, kijk, daarover denkt men niet eens na. Want dat die kinderen nu juist zoo aardig en gehoorzaam zouden geboren zijn en die andere niet. Neen, de kinderen worden wat de moeders er van maken. Menige huismoeder zal me niet gelooven, waanneer ik dat zoo beweer, en toch het is de waariieid, en deze waarheid wil ik aan- toonen. Niet door uit boeken na te praten, maar door fieten uit het werkelijke leven. Als wij, volwassenen, met iemand praten, die vriendelijk en goed is, doet het ons aan genaam aan, we voelen sympathie voor zoo iemand. Maar spreken we met een inensch, die altijd gelijk wil hebben, dan krijgen we een hekel aan zoo iemand. Nu de kinderenMet dezen is het net zoo. Zien ze, dat vader en moeder goed en vrien delijk zijn, dan zullen ze van hen houden, zich gaarne vrijwillig eenige moeite voor hen getroosten. Maai- zijn de ouders altijd kort aangebon- len, stug en stijf op hun kinderen neerziend, dan kunnen ze er zeker van zijn, dat de kin deren op bun beurt precies zoo zijn. Nu weet ik wel, dat alle menschen niet gelijk zijn, en dat de een gemakkelijker vroo- lijk en vriendelijker kan zijn, dan de ander, maar ook weet ik, dat een werkelijk gods dienstige moeder, die den zegen des Hemels over haar werk afbidt, toch altijd in staat 63 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door HEi\l»lllK DEZEINE. Van Laurens Derbranckx; nietwaar P Ach gij kent hem Waar is hij Breng hem hier Bedaar u, Anna, maande de priester haar aan, en hij greep de gerimpelde hand, iiie zij zwaaide. Hoor mij aan. Maar als gij weet waar mijn Laurens is, waarom talmt gij Breng hem bij mij, eerweerde. Ha hem zien, hem bij mij heb hen, zou mij gansch genezen Daar de aalmoezenier het hoofd schudde en zweeg, riep de zieke wanhopig uit Helaas! gij brengt mij Laurens niet, geeft mij niet hét minste nieuws van hem Maar dan moet hem onheil overgekomen zijn Ha waar is hij, eerweerde 1 Ik weet het niet, ik zoek hem, prevel de de geestelijke. Gij weet dus ook niet waar uw Laurens is Neen, helaas, neen kreet de zieke met anast. Ach sedert hij vol vertwijfeling de woning van mevrouw Van Helmen uit liep, zag ik hem niet meer en reeds zijn twee dagen verloopen. Welhoe, morde de priester, Laurens is reeds twee dagen geleden ter woning der weduwe Van Helmen gekomen? Ja. hij kwam er, nokte de oude vrouw hopende op minzam onthaal. Helaas men heeft leun de ziel verbrijzeld Maar wat gebeurde er dan in het huis van mevrouw Vau Helmen Mijn Laurens kwam er heen, steende de zieke, en hij meende er gul te worden ontvangen. Godwat eene ontgoocheling trof hem daar! Wat ik nooit wist noch vermoedde, eerweerde, mijn pleegzoon be minde de oudste der dochters!... De aalmoezenier, voor wien dit geen ge heim meer was. zweeg stil. En de bekenienis zijner liefde rolde hem dan eerst van de lippen, als hij ver nam.... En wat vernam hij Dat Judith kloosterzuster was gewor den Groote Hemel! ik begrijp!... morde de aalmoezenier, als onmachtig op een na bijstaande stoel neerzinken. Ha de arme, ongelukkige jongeling kwam om enkel een onverbiddelijk vonnis te vernemenzuchtte de zieke snikkende Ho hadde ik maar kunnen vermoeden dat in zijn hert... Maar, Anna, heeft hij niets meer ge zegd van geene verledene zaken of gebeur tenissen gesproken Van zijnen vader, eerweerde vroeg de kranke, zich oprichtend vol angstige verrassing. Ha, weet gij dan ook dat... Van zijnen vader wel neen maar van de.... droevige zaak der dood van Gui do Van Helmen.... Zegde hij daar niets van Ik... weetniet! ik heb... het vergeten stamelde de zieke hoofdschuddend. Ach eerweerde, ik was toch zoo ontroerd en ont steld, dat ik meende te bezwijken op den zelfden stond Hij heeft nog niets gezegdprevelde de aalmoezenier binnensmonds onhoorbaar. Maar, eerweerde I vroeg de vrouw op gewekt, wie zijt pij Vergeef mij, daar gi mijnen Laurens zoo goed schijnt te kennen Goede vrouw, ik ben de aalmoezenier der gevangenis, waar uw arme pleegzoon, Hemeide aalmoezenier van 't gevang van Rijselkreet de oude, wijl zij 's mans zal zijn, haar kinderen vriendelijk toe te spreken. De groote fout begaan de ouders zelf. Altijd vinden ze iets te berispen, altijd zien ze iets verkeerds in hun kinderen. Het is een groote fout (e berispen, vooraleer hel noodzakelijk is. Daardoor wordt zonder ra den de gehoorzaamheid van het kind moei lijker en onaangenamer gemaakt. Juist éon edele natuur verzet zich tegen ijzeren ketens terwijl zij zich door een zachlen band ge makkelijk laat leiden. Leid uw kind niet aan een ketting, maar aan een rozenband. Door sommige onverstandige ouders wordt voor hoofdbeginsel aangezien het hoofd van het kind te breken. Zj die zoo spreken, geven blijk, heel weinig kennis van de kin derziel te bezitten. Jammer, eeuwig jammer is, dat ze in hun onkunde hun kind niet be ter, maar veel, veel slechter maken. Daar de zaak van zooveel gewicht is; hoop ik er nog eens op terug te komen. 1 ANNA JONGMANS. Amsterdam, Juli 1911. De koophandelskamer van 't Zuiden van Frankrijk heeft hare verlegenheid uitgeL drukt over den schadelijken invloed huidige vrouwenmode de spanrokken ~- op de nijverheid. Het kleed dat twee jaar geleden 8 tot l i meters stof vereischte, behoeft er thans maai' 1 of 5 meer. Daarenboven worden de onder rokken, na eerst ook verminderd te, zijt'. thans bijna niet meer gedragen. Aldus wor den duizenden meters stof min gebruikt. Dit veroorzaakte eerst eene aanzienlijke overvoortbrengst van alle ge weefsels, maar bijzonderlijk voor het witgoed en de voering nu worden overal werklieden afgedankt. Gij hadt er zeker nog niet aan gedhchl. Damen,welk gevolg kan spruiten uit een gri! welken gij nu allen wilt volgen, na hem eerst allen gelaakt te hebben Omdat gij volstrekt wilt aan kokers gelijken, heerscht er groote verlegenheid in de nijverheid. Naarmate uw kleed verkort, verlangt de lijst; der go dwongene werkeloozen. De toestand wordt vooral netelig voor de I katoenweverij en de Kamer vraagt eene' ministerieele tusschenkomst bij de groote kleermakers om te bekomen dat men goed gelukte kleederen zou uitdenken, waarvoor veel stof noodig is. Zullen de aangewende pogingen lukken? Laten wij het hopen, zonder er nochtans op te rekenen. Mij dunkt, het ware beter, rechtstreeks beroep te doen aan de vrouwen, in name der gevoelens van menschlievendheid. Duizenden werklieden wachten, al zich den buik toeprangend, dat de roben uitlan- gen en verbroeden. Allo, Damen, eene goede beweging IBet sviaëjiii dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei - der Trappisten gebruiken van Vin- cart-Silly. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen die van den drank genomen had, die de muilplage gekregen heeft. De fijmdrank is gebezigd geworden door een vijftig boeren, meest" van Wielsbeke, doch ook al eenige van in 't ronde over de 400 beesten werden ervan ingegeven geene enkele die de muilplage gekregen heeft. Het is ongelooflijk hoe beesten die de muilplaag hebben, gemakkelijk en lichte genezen. Bij tijds zorgen, is natuurlijk dubbel aan te raden. Men zorge bij tijds, als de beesten nog gaaf en gezond zijn, om de muilplage buiten te houden. Men zorge ook bij tijds, als zij reeds de plaag hebben want de muilplage kan wel tot eenen zondanigen graad komen, dat de genezing moeilijk of langdurig is. van Houw en Trouw gezworen in Ar- noldus' Heiligdom aan God en 't duurbaar Ylaanderland. Allen naar Tieghem den 24 Augustus. uiterst gemakkelijk is het er te geraken, immers op dien dag zal de sneltrein die uit Kort rijk vertrekt om 9,25 ure, stilhouden te Anseghem.Alwie het uitnoodigings- programma gelezen heeft, zal doen wat hij kan om er te zijn. Of er volk zal zijn Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij VaD Tieghem-Dupont. Rousselaere, gehruiken Tegen de Muilplaag. Wij lezen in de Gazette van Thielt De plage was te Wielsbeke en ook in al de gemeenten van den omtrek. Men is begin nen den wilden tijm to gebruiken, en de zaak is volkomen gelukt. Bij den koeiboer Honri Sa'obe, was een beeste ziek. Men heeft ze van den lijm drank ingegeven, en in twee drie dagen, was ze genezen. D'andere koe, die de plage nog niet bad, gaf men ook van den drank in, en de beest is gespaard gebleven. Natuurlijk dat het gauwe werd gekend hoede dingen bij Sabbegegaan waren. Veel andere boeren hebben ook van den zeilden tijmdrank ingegeven, en geen ééne beeste De Leuvensche Hoogeschool krijgt Octo ber a. s., tot groote vreugde der Vlamingen, eenige Vlaamsche leergangen. Vlaamsch in het Leger. Gewichtig besluit van den minister van oorlog. Generaal Hellebaut heeft aan alle krijgs- overheden volgenden omzendbrief gericht, waarop wij de aandacht der Milicianenbon- den roepen Mijnheeren, Ik heb de eer u te melden dat, met het doel aan de soldaten, zoowel van 't Vlaam sche als van het Waatsche land de middelen te verschaffen om door hen zeiven hunne militaire opleiding ie volledigen, ik de korpsoversten machtig een zeker aantal werken aan te koopen, als die der staf kapiteins Huyghé en Philippe b. v. 6 Fran sche en 6 Vlaamsche exemplaren) om ter beschikking der militairen van aller, graad gesteld te worden. Van een anderen kant, zoodra de proef opgelegd voor het bekomen van een even tueel vervroegd zeuden in onbepaald verlof, zal kuunen ingesteld worden, zult gij wel geiiéten theoretische Léssen in het Fransch en in het Vlaamsch in te richten over de stoffen van dit exaainen, indien gij het noodig oordeelt, u een voldoend aantal exemplaren van liooger bedoelde werken aan te schaffen, opdat belanghebbenden, zoo Vlamingen als Walen, ze met vrucht kun nen raadplegen. Ten slotte zullen de bevelhebbers der bijzondere genie-korpsen zorg dragen, ten gepasten tijde, aan hunne Vlaamsche en Waalsche ondergeschikten uittreksels der technische reglementen te doen kennen, zooals bij voorbeeld het handboek van den mineur, van den sapeur, van den vuurwerk maker, van de telegrafisten en pontonniers, enz., allen vereischt voor hot gebeurlijk be komen van het vervroegd zenden in onbe paald verlof. De minister van oorlog, {Get.) 11 EL LEB A UT. De Milicianenbonden, die de jonkheden tot den verkorten legerdienst bereiden, zou den bedoelde boeken moeten aankoopen en ze in hunne lessen gebruiken. Studentenbedevaart naar Tieghem. De gewestbond Leie en Gaver van Deerlijk, viert, zijn tienjarig bestaan. Te dier gelegenheid richt hij een Vlaamsch studen tenbedevaart in naar Tieghem, op 24 Oogst Zullen in deze vergadering het woord voe ren Pastoor Vernest, Stijn Streuvels, Caesar Gezelle, Eerw. Heeren I). Larabrecht, D'Haese en Verhainma. De tentoonstelling van den kunstschilder V. De Sadeleer zal ook open zijn. Naar Tieghem dan Katholieke studenten van geheel Vlaanderen, onder 't blijde gezang van uw studentenlied, dat weerklinken zal over gansch de Scheldestreek als een eed 't Is woensdag de heetste dag geweest, dien wij tot nu toe dezen zomer beleefd hebbenin het observatorium vau Ukkel is de thermometer in de schaduw rond 2 ure tot 36ol geklommen. In schier al de provintièn hoort men van bosch-, weide- of heidebranden. Men vreest dat de aanhoudende droogte erge gevolgen zal hebben voor de landbou wers. Op vele plaatsen in de Kempen is er vol komen gebrek aan waterhet drinkwater wordt er aan 10 centiemen den emmer ver kocht. Er begint ook gebrek te komen aan drink baar water in verscheidene gemeenten van den brusselschen omtrek, onder andere langs den kant van Sint-Marten's Lennick, waar de waterputten droog liggen. In de velden is de toestand beklagensweerdig alles is er door de zon verschroeid; men ziet er geen pijltje groen gras meer. Woensdag en donderdag werden te Brus sel en in den omtrek verscheidene personen door zonnesteken getroffen. In de andere landen is de warmte even onverdraaglijk. hand vurig drukte en zoende. Ha gij waart daar de vertrooster en behoeder van mijn pleegkind. Ho laat mij u innig bedanken Neen, bedank mij niet, maar wel den Heer, die mij verkoos omrden rampzalige eenige vertroosting te geven, murmelde de aalmoezenier. Uw pleegzoon heeft zijnen kerker verlaten, opgebeurd en vol moed Hij was voornemens, naar bier te reizen, waar hij dacht gul te zullen ontvangen wor den. en slechts toen hij weg was, kreeg de bestuurder der gevangenis eenen brief van de weduwe Van Helmen, die... Die meldde dat zij niet verlangde mij nen pleegzoon te zienmorde de oude Anna Wanneeer de bestuurder mij dit schrij ven mededeelde, gingverder de priester verhalend voort, dan begreep ik veel en meende wel verder ongeluk en verdriet in 't verschiet te zien Ik vroeg oorlof en ver kreeg dit om naar Marseille te komen, ten einde nog in tijds te zijn, om allen ramp spoed te verhoeden. Helaas een droevig, noodlottig tooneel heeft plaats gegrepen wat gevreesd werd is geschied en nu is Laurens voorzeker verdwenen Ach eerweerde, ik heb hem twee dagen overal, doch te vergeefs gezocht. Ja, tot zelfs bij de policie ben ik om naricht gegaan. Bij de policie Ja, eerweerde, en de kommissaris, wiens bureel hier dichtbij is gelegen, ver zekerde mij overal nauwkeurige uitvor- schingen te doen en zelfs peilingen in de dokken te bevelen Peilingen in 't water riep de priester smertvol uit. Hazou Laurens zich ver dronken hebben Dat weet God alleen en 't mag vreese- lijk heeten steende de zieke verplet. Eene üieuwe zelfmoord dus P prevelde de aalmoezenier binnensmonds. Achde ongelukkige Doch neen hij zal mijne vermaningen zoo volledig toch niet hebben vergeten Neen, een onverklaarbaar voor gevoel zegt mij dat hij nog leeft en ook nog wel te redden is Hawaar hem gevonden i De policie Ja, dat is de rechte weg Ik wil zelf mij ermede gelasten Eerweerde, gij verlaat mij kreet de zieke. Wees gerust, brave AnnaIk zal uw werk voltrekken en ik ga recht naar den kommissaris. Rust nu wat of bid den goeden God, dat het hem believen moge ons uwen pleegzoon ongedeerd terug te brengen Tot weldra. Ga ja, zoek gij hem nu op, eerweer de, murmelde de oude vrouw weenende. Haik heb goede hoop want God zal niet weigeren kunnen de pogingen van zijnen ievervollen dienaar te zegenen Ga ik zal bidden, ja Haar hoofd zonk neer en wijl de priester henen ging, stuurde zij tot God eene vurige smeeking. IV. Ach! goede vader, vergeving De aalmoezenier had zijnen hoed genomen en was uitgegaan. Daar de gedienstige Nikolaas zeer voor komend den weg naar het bureel van den kommissaris aaii den priester wees, had deze weldra de aangeduide woning en den ambtenaar thuis gevonden. Gewis de aalmoezenier had bijzonder geluk. Immers, een klein, rap en vinnig man netje, een policiedienaar, die een ware speurhond mocht heeten, was juist bij zijnen overste aangekomen, aan wien hij een be langrijk bericht kwam brengen. Hij had juist verhaald dat hij door de Schipperstraat slenterde en wel voorbij den winkel van den schoenmaker Prinst, die De sabotage in Frankrijk breidt zich, ge steund en aangemoedigd door de leiders der revolutionaire beweging, nog steeds uit. De Hollandsche Koningin za! aanstaande herfst een tegenbezoek brengen aan den president de Fransche republiek. Te Cairo staakt hot tramwegpersoneel. Te Londen staken de kolenlossers. In Siberië is de graanoogst grootendeels mislukt. Duitschlands bevolking bedraagt thans ruim 65 miljoen. In New-York wonen voor het oogenblik een miljoen honderd duizend Joden. Bijna over 't geheele Europeesch vasteland heerscht n ondragelijke warmte. In St Petersburg, de hoofdstad van Rus land, neemt het aantal katholieken sterk toe. Op de Alpen is de hitte zoo hevig geweest dat zelfs de gletscbers begonnen te smelten. De Fransche Staat heeft het monopolie der lucifersfabricatie't afgeloopen jaar hoeft de Staat daarmee verdiend... 30 miljoen franks 'n Mooi inkomstje Ook in Engelsch Indië dreigt de oogst, tengevolge van de aanhoudende hitte en droogte, te mislukken. Het begint in Portugal zooals in Frank rijk. Op last van de republikeinsche regee ring worden de inventarissen der kerken opgemaakt, doch zulks gaat niet zonder krachtdadig verzet van wege de bevolking. Uit Abessinië wordt gemeld van een ge weldige dynamietontploffing, die 40 men schen doodde en een deel der stad verwoestte. De Engelsche regeering kocht de vlieg machine aan, waarmede Beaumont zijn roemvolle vlucht door Engeland maakte. De duitsche kapitein van Holsteiu, werd in Zuid-Afrika door de leeuwen verslonden. Z. H. Paus Pius X is nog al erg ziek. In Spanje is het oude fort Brunol bij Valencia ingestort, 30 omliggende huizen in zijn val medeslepend. Er zijn 9 dooden. De Belgische zwemmer Maas heeft in Italië het kampioenschap van Europa voor zwemmers gewonnen op den Tiber, 53 kilo meters afleggend. Rossi van Genua is tweede. Vrijdag heeft men te Constantinopel nog 22 cholera-gevallen bestatigd, waarvan 12 met doodelijken afloop. De beroemde Amerilcaansche uitvinder Edison heeft zicli op 4 dezer aan boord van de Mauritania" te New-York ingescheept, op weg naar Europa, waar hij twee maan den denkt te verblijven. Te Rumatopova, in Oostenrijk, zijn 110 huizen afgebrand eene groote hoeveelheid oogst en veel vee zijn in den vuurpoel ge bleven. Twee kinderen zijn levend verbrand. Drie honderd personen zijn zonder dak. De keizerin van Duitschland is lichtelijk ontsteld. Te Yemen, in Arabië, heeft in het huis van een joodschen poeierfabriekant, eene geweldige ontploffing plaats gehad, gedu rende een bruiloftsfeesthet bruidspaar en 26 bloedverwanten en vrienden werden ge dood. In Parijs heeft eene moeder die plots zin neloos werd haar kindertjes van 5 en 4 jaar doodgeschoten en zich zelf erg gekwetst. De omwenteling is meester op Haiti. Een duitsche bank »Nieder-Deutsche bank is gesprongen en laat een tekort van 100 miljoen. Woensdag is de engelsche stoomboot Silvertown ten gevolge van den mist, in aanvaring gekomen met de fransche stoomboot Emir te Gibraltar. De Emir is in diep water gezonken. 27 Personen, passagiers en bootslieden, zijn gered 136 opvarenden zijn verdronken. In Egypte is eene nijlboot gezonken er zijn 100 slachtoffers. 150 Zwijnslachters van Rijssel zijn in werkstaking en vragen dat men den invoer toelate van belgische en hollandsche zwijnen Tn de laatste 5 dagen waren te Palermo in Italië 105 gevallen van cholera. In Portugal tijdens een stierengevecht, gerocht het volk ontevreden en wilde het gebouw in brand steken. De bestuurder, dit ziende, deed de stieren loslaten. Deze spron gen op het publiek. Een duizendtal personen zouden min of meer erg gekwetst zijn. In Mandchourië hebben de overstroomin gen die daar heerscben, reeds het leven aan meer dan duizend chineezen gekost. In New-York werd een nailjoennair door zijn zoon doodgeschoten, omdat hij deze hel bevel gegeven had te werken om zijn brood, te verdienen. In een automobielbotsing te Cormery in Frankrijk waren vijf dooden. Te Toulon werden twee terdoodveroor- deelde matrozen gefusiijeerd. Te Rijssel wierpeen werkman zijne vrouw van den trap de ongelukkige bleef op den slag dood. De Begum van Bhopal, een Engelsch-In- dische prinses, afstammelinge der goden heeft in Zwitserland voor hare onderdanen meer dan 4000 gouden en zilveren horloges, speeldoozen en gramofonen gekocht. Te Darmstadt heeft zich een bond gevormd tegen het afnemen van den hoeddie men schen zijn zeker bang dat ze met hun hoed hun hoofd kwijt raken. Het vermogen der familie Rothschild wordt geschat op 10 millard frs. dat is vier maal zooveel als het fortuin van Rockefeller. In Duilschland maakte de ondragelijke warmte tal van slachtoffersin de groote steden telt men de sterfgevallen bij de tien tallen. lustig te naaien zat, doch stilzwijgend zon der te zingen, noch te kloppen of eenig gedruisch te maken. Dat Prinst zoo ineens stil was gevallen en hij, die soms gansch de straat overeind zette, nu geen geluid liet hooren, kon de speurhond maar niet opkrijgen, en hij dacht dat de schoenmaker ziek was of dat er iets anders moest aan haperen. De slimme policieman, om dit nauwer uit te vorschen en te zien of daar niets meer achter schuilde, trad nader, opende de winkeldeur en stapte in, murmelend met zoetsappige stem Goeden dag, meester PrinstHoe gaat het De schoenmaker hief het hoofd op. Hum grommelde hij, wat bezoek 1.. De policieman zag maar al te wel dat zijn verschijnen den schoenmaker niet erg beviel. Edoch, zijn minachtende blik bracht hem niet van zijn stuk, integendeel maakte hij hem nog stouter. Heisa vriend, ik dacht u ziek De schoenmaker schoof twee voet ach teruit en bezag den bezoeker scherp. Holameesterwaardoor dacht gij dat Hezeer natuurlijk Ik kwam hier voorbij en hoorde u ditmaal, 't geen onver klaarbaar is, noch zingen, noch kloppen noch fluiten Ik dachthemeltje, dan is onze vriend Prinst ziek Geenszinsmorde de schoenmaker wrevelig. Neen ik ben niet ziek, maar., zou dit wel kunnen worden, ja He he, hoe dat Hum ik heb eenen huurder genomen Gij hebt eenen huurder genomen P he, moét u dat spijten Neen doch wat er bij kwam wei Verbeeld u dat de man bedong dat ik geen lawijd zou maken, dan enkel wijl hij is uitgegaan. Haik begrijp, niet kloppen, niet fluiten... Noch zingen, neen Dit mocht ik niet en zou het ook niet doen. Ik zou echter mijne schade wat inhalen, wanneer de gast eens uitging. 1-Ia zeer natuurlijk En dat ging Toch niet Welhoe Neen want, verdord, de kerel gaat niet uit. Ho, ho meester Prinst, de kerel gaat niet uit Neenreeds twee volle dagen is hij hier en zit hij nog immer boven. Twee dagen reeds Twee volle dagen Maar, meester Prinst, waar eet hij dan Eten Wel, hier zelf, Zoo en wie bezorgt hem eten De oude Katrien, mijne huishoudster, die alles haalt en gereed maakt wat hij wil. Ha zij heeft gewis een zwak voor hem en wil hem goed doen en vertroetelen. He wel mogelijk. Doch, zeg eens, hoe heet uw huurder Laurens Derbranckx. Laurens Derbranckx?... Ha, 't is hij!... riep de speurhond uit, zeer verblijd en hij wipte weg, nog roepend Goeden dag, meester Prinst. Hij had vlug den winkel des schoen makers verlaten en was de straat opgeloo- pen, recht naar den kommissaris, wien hij zijne gelukkige vondst verhaalde, juist wan neer de oude aalmoezenier het bureel bin nen trad. Ook wanneer de priester naar Laurens Derbranckx naricht nam en vroeg Of zijn spoor nog niet werd gevonden? Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1