NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kinderyoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, in den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe WOON HU 18 met Erve ïiEE WOONHUIZEN Een Schot inden Rug Zondag 5 Centiemen. 7^ /aar. N 38 ANNONCES Den drukregel 10 c. Her naaide Annoncen Eerste Taps, Bolliagea ea Her&ergkeraiissen mits betaling van 25 c". Alle Atuunic-en vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrij dag- noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,69 fr De plakbrieven die bij inij gedrukt, ziin, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris PEEL, te Rousbrugge-Haringhe. Dinsdag '22n Augusti 1911, Openbare 7er hooping te WESTVLETiREN, iDorpplaats), BACQUAtRT CASSIERS, Vrijdag 25 Oogst 1911, Openbare Ver hooping POPERINGHE. BACQUAERT te Poperinghe en CAMERLYNCK te Passchendaele. Notaris DUPONT, ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 5 Septemberia, OVERSLAG Dinsdag 19 Sept. im' STAD POPERINGHE. iVIuziekale en Militaire Feesta. )PENBARE VERKOOP!.NG Gemeente Reninghelst, P R O G R A M M A De Toekomst-Stad. LIEFDADIGHEIDSFEEST DE VERLOREN ZOON 20Oogst iqii. cv jolgeus overeenkomst. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosteloöie iniasscliing van twee ilcrbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag Maandag 120 (21 Dinsdag 22 Woensdag (23 Dortd' da j 24 Vrijdag (25 rijd Zal, file 126 Wekelijksche Almanak. Oogst. H. Bernard us, Joachim, H. Jeapria-Francisea, G. Gilbertus, ii. Symphorianus, PLnliberr, G. Oodefried, II. Phiiippus-Beoitius, N iendemus, ,1. Barth domeus, p. d. Ijuidevet., vleescljverk. en boekb. H. Ludovicus, patroon der barbiers, H. Zephyrirus, G. Boudewijn. Zon op. Zon ond. 4 u. 38 ra. 7 tl. 53 m. 4 40 7 51 4 42 7 49 4 44 7 47 4 45 6 45 4 46 6 43 4 48 6 41 Eerste K ro ti Dinsdag 1 Oogst, ton 11 ure 29 minuten 's avonds. 1 lie Maan. Donderdag 10 Oogst, ten 2 ure 55 minuten 's morgens. Laatste Kwartier. Donderdag 17 Oogst, ten 12 ure 11 minuten 's middags Nieuwe Maan. Donderdag 24 Oogst, ten 1 ure 11 minuten 's morgens. STUDIE VAN DEN om 4 ure namiddag, ter herberg St Sebastiaenshof bewoond door Etmle. Quaghebeur ter dorpplaats van We.stvleteren, VAN EEN AI LKRSCHOONSTE bekend bij kad-st-r sectie A, nummer 349c, v< or ëene groott" onder bebouwde erend, erve en r ndom be uiuu'den hoven ierhof \an 5 aren 84 centiaren. Thans onbewoond. Aanslag met de geldli Hing. STUDIE DER NOTARISSEN te Poperinghe. in ééne zitting, om 3 U' en zeer slipt namiddagl r her berg (i Au petit Paris bij Alplionse Val- llieys. Noordstraat te Poperinghe, van GELEGEN TE verschelde aan 815 fr. 's jaars tot 1" October 1912. Ingesteld frs. 26275. 2° 2 Fleet. 74 aren 80 cent. ï£aaiiaii«i, gebruikt door Camiel Declercq aan 466 frs. 's jaars tot ln October 1915. Maar ingesteld frs. 10.350. 3° Gene zeer goede HofWtede met on langs nieuwgebouwde woonhuis en stallin gen), groot 8 heet. 97 a. 40 cent., gebruikt ioor Victor Provoost aan 1400 frs. 's jaars tot 1" Oct. 1914. Maar ingesteld frs. 41.750. M j PTC 's meer aan te bevelen tegen il I EL I O Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting n aüe Ziekten door overlast veroorzaakt, tan tie VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3.00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MGNTEYNE. Orante Markt. 18. POPERINGHE Studiën van de Notarissen KOOP EEN. Een U ooiilitiis en af hankelijkheden ten dienste van herberg In den Haas met 63 centiaren grond en erve daarmede gaande, staande in de i'ottestraat, nr 45, bekend op 't kadaster sectie P. num mer 111 Gebruikt zonder pacht door Alois Ver- biese-Debeir, medeverkooper aan 8 fr. te maande KOOP TWEE. Een groot WoostSuiis met grond en erve, zijnde de oude herben Den hoogen Doorn staande in de Potte- straat, bekend li ij kadaster sectie A, num mers 13»)9a, l31Óen deel v n ntim 1311, ter grootie volgens meting van 6 aren 90 centiaren. Gebruikt zonder pacht, door Henri Di beir. medeverkooper aan 10 fr. te maande. Alle inlichtingen bij voornoemde Notar is sen KANTOOR VAN DEN TE ARDOYK. Toeslag, Woensdag ÏJO11 I1M I, om 1 1)2 ure nanoen, te Ardoye Dorp, in het Vredegerecht, van 4AM«ieeiïSe ;%iNioye. 1" 5 Heet 10 aren 08 cent. Zaailand, genaamd De Burgerleên, gebruikt dooi 64 Mengelwerk van -0E POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door k>i<: Ja. hij woont in de Schipperstraat bij den schoenmaker Lambertus Prinstver klaarde de rappe policiedienaar 11a hij is ge vonden, riep de geeste lijke verblijd. Maar de Schipperstraat?.. Och ik ken hier nieis ter stede zoudt gij niet gedoogen dat die man... Annibalrap mee, jongen, gebood de overste den speurhond, vV ijs het mijnheer eens aan Kn de p' iester verliet met den policieman het bureel in allerhaast. Middelerwijl zat schoenmaker Prinst zeer ingetogen in zijnen winkel, waar hij voor de honderdste maal misschien herhaalde Verdord, wat wil dat nu beteeke- nen Zon die gast wel een deugniet zijn door de policie opgezocht, De man schudde wrevelig het hoofd en morde Verhuur dan al uwe kamer! Daar zit nu gewis een schobbejak in. Alle blik sems, wat mag hij wel zijn He wat heeft hij nu zoo gedurig boven mijn hoofd rond te Joopen en te stampen Hola, pas o of and rs valt de lamp nog neer Inderdaad, dat kon geschieden, want de zware stappen van d n huurder -deden 'ie zoldering ooven het hoofd des schoenmak' rs dreunen. Wat bliksem, wat heeft h'j toch zoo le stampen en lawij i te maken kromde de vertoorende huisbaas. Hij maakt wel voor zeven duivelen gerucht, terwijl ik niet eens 1\2 Instel premie. Recht van samenvoeging voorbehouden. telkens om 2 ure namiddag, ter herberg Au Lion d'Or bewoond door M. Henri Do- rekx ie Reninghelst (gehucht "Ouderdom»), Voor alle inlichtingen zich le bevragen ter studiën van genoemde Notarissen Slaequaci-t Camerlynek, GROOTE VERGADERIN G van den WESTVLflAIÏISCHEN POPfIPIERSBÖND op ZONDAG «O OOGST 1911. door sterfgeval. VAN Zevecote en Kasteelniolenhoek. h OOP 1. Gerieflijk WOONHUIS, u t schi o .e schuur en hof 8 aren 60 cent. Boomprijs 25 fr. Het woonhuis met hof was gebruikt door a ijle Jufv. Thérèsc Markey. Oniniddelijk genot. En de schuur is gebruikt door si.mi- Max Fiey mits 25 fr. 's jaars tot. 1 Dec. '1911. KOOP 2. Twee WOONHUIZEN met stal- ngen en land 20aren 97 cent. —Gebruikt te welen hel woonhuis met afhankelijkhe- n naast den steenweg, en deel land door sieur Ch. Dalanghe mits 90 fr. 's jaars boven e lasten tot 1 December 1911:en het 4i:der woonhuis met deel land door sieur Remi I.ouchaert mits 5 fr. per maand. KOOP 3 WEIDE 39 aren 20 cent. G-bruikt door heer Cyrille Steen mits 60 fr. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 October 1920. ROOI' 4. Een perceel ZAAILAND 44 aren 30 cent. Gebruikt door vrouw wed. An gelus Bryon mits 65 fr. 's jaars boven de tasten, vervallende op 1 October, zonder chriftelijke pachtvoorwaarden. KOOP 5. Perceel ZAAILAND 32 aren 31 cent. Gebruikt door dito Delunghe, zei der schriftelijke pachtvoorwaarden, mits 48 fr. 75 c. 's jaars, vervallende op 1 Octo ber, boven de lasten. KOOP 6 Perceel ZAAILAND 16 a. 83 c. KOOP 7. 13 a. 87 c. Gebruikt bij dejare, door sieur Henri Van- noote mits 45 fr. 50 c. 's jaars boven de las ten, vervallen Je op 1 October. KOOP 8. Perceel ZAAILAND 21 a. 62 c. In pacht door den heer Nestor Six-Colpaert mits 32 fr. 50 c. 's jaars boven de lasten, net recht van pacht tot 1 October 1916. KOOP 9 Partij ZAAILAND -De Brander» 90 aren 20 cent. Gebruikt door den heer t'ieter Bervoet mits 95 fr. 's jaars boven de lasten, met reclit van pacht tot 1 Oct. 1913 roeren magHeisa, wat gaat er dan met hem om Ha schoenmaker, wat met uwe huurder omeat Och, die jonge man is aan hevige ontroe ring ten prooi. Immers daar, op die eenzame kamer, be vindt hij zich alleen met de grievendste smert, die zijne ziel vervult met de tergende wroeging de folterende spijt, die zijn bin nenste als openrijten. Daar heeft hij nogmaals en wel voor de duizendste maal misschien, herdacht alles wat geschiedde en voorviel, en zoo schroei end is zijn herteleed, dat het goede gevoel \v ijkt verre acht ruit, door brandende smert, die vertwijfel schept, weg gestooien en af geweerd, derwijze dat de jongeling, radeloos en onmachtig nog langer zijn wee te dragen op het punt staat rede en zinnen samen te verliezen Zijne vervoering is ten toppunt gestegen Dit mag men met reden denken, als men hem maar ev- n aanziet. Zijn gezwollen g< laat, gansch rood ontstoken, waar de met bloed beloopene oogen uitpuilen zich after kenen, is met akeligen grijns overtoogen 1) haren slaan hem recht op den branden den schedel en ieder pijltje draagt een drup peltje kokende zweet. Zijn ga- scho lichaam trilt en wringt rek kende ledematen in kranken lendenschud den. Do armen slingeren woest in het rond en doen de krampachtig gebalde vuisten drei gend rondvliegen. p z jn vertrokken grijnzenden mond bor relt rood schuim en over de stuk gebet lippen, door die ratelend knarsende tande schuifelt het naar en ijzingwekkend Wee mij. wee mij vat is voor mij nog van heil en geluk Weg met de we reld en 't leven. Weg met al wat best, Het leven wat is het slecht lijden niets 's Morgens, om 9.30 ure Doelschieling voor de Officiereu en Onder-Officieren der deelnemende kor;sen. (Kunstvoorwerpen.) Van 11 tot 12 ure Concert op de G-rcote Markt, door liet Muziek van liet Korps der Sapeurs-Pompiers van Poperinghe en het Muziek van Oudenaarde. Om 11.30 ure: Au Café de la Paix Groote MarktVergadering van het Be stuur van den Bond en van de Onderlinge Hulp- en Pensioenkas. Om 12 30 ure: in den Katholieken Kring Bertenplaats Feestmaal. s Namiddags, om 2.30 ure Ontvangst, door het Stadsbestuur, van do Overheden r deelnemende Korpsen. Om 3 ure Wapenschouw in de Yper st raat, daarna Stoet langs de Groote Marki, Vlamingstraat, Bertenplaats, Boesch' pe-, Gasset-, Noord-en Gas;huisstraat41 deel- euiende maatschappijenM-uziek var, peringhe, Vaandel van den Koninklijken'ger platte dakeD, ten dienste van het zwaar- Bond, Pompiers van Alveringhem, Ander- lecht, Berchem, Brugge, Cornen (Beigie), Ceiirne, Boeschepe, Muziek van Oudenaarde, Pompiers van (Oudenaarde, Dendermonde, mdzeele, Gits, Gheluwe, Gulieghem, ED er- De heer Héuard, stadsbouwmeester van Parijs, heeft een eigenaardige voorstel- ling gemaakt van de stad der toekomst. Zonder zich voor profeet te willen uitge ven, voorspelde de heer Hénard welke de invloed zijn zal, dien de vooruitgang der nieuwste uitvindingen op den bouw der steden zal uitoetenen. Vooreerst zal men bij den stedenbouw algauw rekening moeten gaan houden van de luchtvaart. Wij zijn nu al met onze steden de aviatiekeen halve eeuw minstens achteruit en belemmeren haar zelfs met onze nauwe straten en verwarde grondplan nen,getuige de moeilijkheid die de vlie gers ondervinden orn op te stijgen en neer te dalen en van boven de steden te herken nen. De heer Hénard meent dat het niet te vroeg is, om bij den aanbouw van nieuwe wijken, de huizen te voorzien van platte, stevige ondergelegde daken, waar men met vliegtuigen opstijgen kan en neerstrijken. De huizen, die wij nu bouwen, zullen niet versleten zijn, vooraleer de aen plaan een voertuig van algemeen gebruik zal wezen en als zoodanig- huurkoetsen en auto-taxis zal vervangen hebben. Zou men hem vragen om een volledig plan van nieuwe stad te maken, dan zou de i'a- ruzer bouwkundige beginnen met or een toren op te teekenen van minstens 500 me ters hoog. Rond dezen midden toren zou dan, met straten als zoovele ringen, een wijk komen, waarin hij liefst al de groote openbare gebouwen zou opgetrokken zien. Al deze gebouwen zouden natuurlijk een plat dak hebben, maar in deze wijk zouden alleen de zeer lichte vliegtoestellen mogen opstijgen en neerdalen. De heer Hénard bedoelt waarschijnlijk de personen-aeropla- nen, die den dienst van de huidige velos, autos en andere koetskens zullen vervangen. Dit gebied zou afgebakend worden door eenkrmg van torens, twee tot (hit-honderd meters hoog, welke torens door een broeden wand'-lweg verbonden zouden worden. Builen dezen ring zouden de eigenlijke j woning «ijken gebouwd worden met stevi- Het vraagstuk van de verontreiniging dei- lucht door de schoorsteenen is verre van nieuw. Als we het goed voorhebben werden reeds in Engeland en Amerika verscheiden prijskampen uitgeschreven voor een afdoend middel om het roet uit de fabriekschouwen op te vangen, maar zonder uitslag tot hier toe. In steden als de onze merkt ge daar niet zoovee! van. Vooreerst hebben we niet veel fabrieken. Maar ga eens kijken in fabriek steden, die door bergen ingesloten liggen en beklim een van die tergen eens. Op drie- tot. vierhonderd meters zult ge, zelfs bij het fn lderste, zonnigste weer de stad onder u als in eene blauwe wolk zien liggen, en geen Straten meer kunnen onderscheiden. En waar dan veel mist bijkomt, als in Engeland, daar valt dikwijls genoeg de rook als in zwarte sneeuwvlokken naar beneden. Te Glasgow, bij iets of wat nevelachtig weer is het zoo erg, dat ge geen straat wijd gaan kunt, of ge hebt een gezicht als een kolen- drager. Ter bestrijding van die rookkwaal schalt de heer Hénard in zijn toekomst-stad een voudig de steenkool af, ten minste voor het huishoudelijk gebruik. Hij stelt zich al de huizen voor, verwarmd door buizen waarin, van uit een midden inrichting brandende petroleum wordt geperst, en ziet zeer goed de mogelijkheid in om met dezeitde toestellen de kookfornuizen te bedienen. Verder voorziet hij ook geleidingen voor zeewater, ten dienste van de badkamers en zelfs van samengepersle lucht ter verkoeling van kamers en kasten in den Zomer, en wil hij het stelsel van di-n Vacuum-cleaner algemeen in gebruik stellen voor de opzui- giug door het luchtledige van het stof in de woningen. Als dat allemaal zoo ingericht zal zijn, dan zal het niet meer gebeuren, dat we een armen kubiek meier grootte stadslucht öO.OdO mikrobcn en bacillen zullen kunnen vinden, lijk dat nu, volgers de heer Hénard verzekert, liet geval is. We zullen zelfs in het midden onzer drukste steden een luchtje krijgen als op de toppen van den Mont Blanc, en daar de inikroben de oorzaak van alle ziekten zijn en atle ziekten oorzaken van .dood, zoo zal sterven stilaan uit de mode der yliegmateriaalde nionster-aeroplanen, geraken. Doodgaan zullen nog maar alleen iinghe, Halluio, Muziek van Langemarck,opgericht worden. die dan de trams, de Omnibussen, mogelijk wel de treinen zullen vervangen. Rond deze wijk wordt weer een ringboulevard aange legd en daarbuiten kunnen dan de fabrieken Pompiers van D-gliem, Lauwe, Liciiter- elde, Meeneu. Muziek van Steeiooorde, Pompiers van Middelkerke, Mouscroen, Rousseiare, Poelcapelle, Proven, Reninghe, Muziek van Waasten, Pompiers van Rous- brugge, Thielt, Wervick, Westcajvelle, We- elghetn, Muziek van Yper, Pompiers van Yper, Rumbeke, Wynghene. Watou, Po peringhe. Om 4 ure In den Katholieken Kring Algemeene Vergadering van den Bond en van de Hulp-en Pensioenkas.Vobrdraéht loor den heer Bogaerr, bevelhebber van t Pompierskorps le Dudzeele. Verloting an 800 fr. premién onder al de vreemde Korpsen die aan den Stoet deelnemen. Orn 4.30 ureOp de BertenplaatsBlusch- en Redoéfeningen 100 fr. prenaiën te ver- 'elen onder de deelnemende Korpsen: 1. Poperinghe 2. Rousseiare 3. Gulieghem Brugge. Concerts .- Om 5 uredoor de Koninklijke Harmonie van Waastenom 6 uredoor de Gemeente-Fanfaren van Langemarckom 7 ure door de Harmonie Municipale van Steen voorde om 8 ure door de Stadshar- monie van Yper. Om 9 urePrachtig Vuurwerk, af te schieten door den heer Hebben van l4in- gemarek. Verzoek van de Feestcommissie. Ten teeken van wolkom aan aide Vreem- ielingen, worden de Inwoners vriendelijk verzocht, namens de Feestcommissie, hunne huizen te willen bevlaggen. Hé- Voor de schoenmakers iaat de heer nard niet veel uitkomst meer. Al de straten in zijn toekomst-stad stelt hij zich voor met r.Jleade voetpaden, zooais wij daar een eei ste proef van gezien hebben in de Parijzer tentoonstelling van 1900 Het eeuige wat we dan nog te doen zuilen heb ben met onze beenen is, van het één trot- toir-roulantop liet ander stappen. Voor het overige wordt gaan afgeschaft. Deze rollende voetpaden zouden, evenals die in de tentoonstelling van Parijs, loopen ter hoogte van de eerste verdieping der hui zen, waar dan natuurlijk de uitgangsdeuren zouden moeten komen. Onder dit trottoir- roulantzou er plaats zijn voortreinen en trams, als die er noodig zouden wezen en voor het goederenvervoer, zou onder elke straat een goedverliehte tunnel komen De heer Hénard beoogt echter niet alleen de vergemakkelijking van het verkeer, ook aan de gezondmaking der stad denkt hij zeer ernstig in zijn toekomstplannen. Volgens hem zullen wij met al onze ge zondheidsmaatregelen bij het bouwen van huizi n juist niemendalle bereiken, zoolang wij langs boven alles bederven wat wij langs onder denken goed te maken. Wij doen ons best om zooveel mogelijk van onzen afval langs de riolen te verwijderen, waterleiding, gemakken en badkamers worden naar het tout k l'égout «-stelsel ingericht, maar ter- zelfdertijd blijven wij al den rook van ons vuur naar buiten zenden iangs het dak en kloppen we onze vloerkleeden langs de vensters uit. zij die per abuis uit een vliegmachien tuimelen of die zichzelven van kant zouden maken. Doch daar de vlieginacbienen dan zoo vei lig zullen zijn als nu een huifkar en het op de wereld veel te plezierig zal worden om er uit vrijen wil vaarwel aan te kunnen zeg gen,zoo zullen overlijdens slechts aller hoogste uitzonderingen zijn Waarom waarschijnlijk heer Hénard het niet eens de de moeite weerd heeft geacht, te vertellen, waar hij met de doodon naartoe wil in zijn toekomst-stad. liet >>cliijiit dat liefhebbers van goeden koflie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin- cart-Sillv. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen STUDENTEN80ND VAN POPERINGE. dichters en denkers als een der prachtigste gewrochten in de wereldletterkunde ge roemd. Die heerlijke gelijkenis heeft onze gevierde Vlaamsche dichter Jozef Vanden- bergheuit Roeselare op het tooneel gebracht, met eukele nader-bepalende omstandighe den van personen, tijd en plaats erbij te verzinnen, alsmede enkele verwikkelingen die steeds bescheiden werden opgezocht om zoo weinig mogelijk te schaden aan de een voudige hoofdlijn van het Biibelvei haal Het parabelspel is doorweven met fijne liederen, echte parels, getoonzet door den gucstiggekenden kunstenaar Ad. Degraeve van Brugge. Die liederen vielen overal zoozeer in den smaak dat sommige ervan volksch geworden zijn en ook buiten de tooneelzaal gezongen worden wie heeft er al niet hooren den lof maken o. a. van de ballade van Jozef 't Is de groep tooneelliefhebbers van Roe selare afgericht door den dichter zelf, die het stuk komt spelendit zegt genoeg hoe wel verzorgd de uitvoering zal zijn. Ook is er voorzien in eene betooverende tooneel- versiering. De tooneelliefhebbers van Poperinge, zelfs de moeilijkst te voldoen fijnproevers zullen daar een ware kunstweelde uitgestald zien 't zal een feest zijn voor geest en gemoed, oog, oor en verbeelding Het geldt hier geen moeilijk dichtwerk lijk Adam in Ballingschap; het tooneelstuk de verloren zoon heeft den stillen diep- lichtenijken eenvoud van het Bijbelverhaal bewaard en dit ook is geen geringe verdien ste voor Jozef Vaudenb, rghe. Zelfs ongelet terde menschen zuilen bij de opvoering lemakkelijk het verloop en de verwikkelin gen van zijn parabelspel kunnen volgen. De verloren zoon wordt opgevoerd ten voordeele der zendingen twee onzer stads .enoolen, de Eerw. Paters Karei Hieters en Arthur Lefebvre die binnen kort vertrekken naar de Missiën van Mongolië en Congo, om daar zonder vooruitzicht op eenig tijdelijk loon te werken tot bekeering en beschaving van wilde volkeren. De wreedste haters van onzen heiligen godsdienst hebben zelve, in oogenblikken van oprechtheid niet kunnen nalaten met bewondering te spreken en te schrijven over de edelmoedigheid, onbaatzuchtigheid en ongehoorde bedrijvig heid onzer katholieke missionarissen. Laten we óók eenig zendelingswerk ver richten door hen bij te staan met onze milde aalmoezen Zij, aan hunnen kant zullen een dankbare nagedachtenis aan hunne stadsgenooten be waren op hunne afreis zullen ze wel eens staren in den blauwen zeevloed aan den achtersteven van 't schip dat hen wegvoert verre over den Oceaan, verre van vrienden en magen, en terugzeilen met hun gedachten naar hun vaderland, 't gemoed bewogen en vol van diepgevoelde erkentelijkeiden in het woeste land zullen zij en hun bekeer lingen nog lange bidden voor hun weldoe ners.... Nu kunnen we eens kunstgenot smaken en zendelingswerk verrichten. Welaan dan, allen naar den Verloren Zoon TEN VOORDEELE OER MISSIËN OS» ZOraBAG OOGST, 10 LUISTERLIJKE OPVOERING VAN gedicht parabelspel in 4 bedrijven door Joz. Vandenberghe Muziek van Ad. Degraeve Zondag aanstaande krijgen de tooneellief hebbers van Poperinge een meesterlijk stuk te genieten de verloren zoon». Iedereen kent de overschoone parabel uit het Evangelie zelfs door uiet-katholieke grievend wee hert be- <>ij zijt anders dan foltering, een Is niet alles verbrijzeld wat mijn minde?. Judith, geliefde Judilh mij ontstolen Hade ziedende woede van rampzalige, die zoo n lodlottig aan 't verdwalen sloeg, de vertwijf 1de razernij was ten hoogste ge stegen. Immers, woest en wild had de als onzinnige jongeling zijne kleederen open gerukt en met hakende vingeren, aan klau wen gelijk, doorwoelde hij zijn brandende borst, als wilde hij er het hert uitrukken.... Weg!... 0 weg met alles wat is en bestaatbriescht hij woest en wild. Ho vermaledijding waar is nu mijn heil mijn geluk? Weg alles!... ik wil sterven, zoo als weleer hij. de andere!... Welaan de aarde weze voor altoos vervl... Hij stormt vooruit, in ijzingwekkend on stuimige vaart, om zich den schedel tegen de scherpe deurpost te pletten En stap nog, een sprong Laurens! mijn zoon mijn kind 1 galmt vervoerd een stem overluid, en de oude aalmoezenier, daar eensklaps verschijnende kon nog de verdwaalde vangen in zijrhe ar men wier kracht, door verhevenen moed als verstaald en vertienvoud zijn geworden Ach vader o God wat ging ik huilt de wanhopige en meteen zwaren snok vliegt hij bezwijmend op de knieën teri gron de De policiedienaar nam dan den jongeling vast en verwijderde den priester zachtjes Dan torschte hij den bezwijmde op en legde hem behoedvol in oenen zetel neèr, waar hij hem de beste zorgen toediende. De aalmoezenier zag dit aan met wee nenden blik en als onmachtig om te han- d len. Godprevelde hij innig dankend, God uw naam weze gezegend Gij liet mij hier komen in tijds den policiedienaar den bewustelooze uit Hjne verdooving gewekt, die verdwaasd en gansch verbijsterd in 't rond staarde Ach waar ben ikWat geschiedde mij toch lispelde hij sidderend. Ach mijn hoofd brandt mij als vuur Daar naderde de oude priester wankelend vooruit. Hij reikte de opengespreide armen uit en riep hartroerend van innige, mee warige liefde Laurens! Laurens, mijn zoon!... Ik heb u weergevonden De jonge man was opgesprongen en sloeg beide armen om don hals des grijsaards, dien hij omhelsde en snikkend riep hij met leedwezen Vergeving Och goede vader, ver geving!... V. Hel schipje van ecnen rampzalige in veilige haven gestuurd. Vader Vader och wat ben ik on gelukkig, o ja Dit kreunde de rampzalige riog. wen hij nevens den grijzen priester neèrgezeten. de meeste ontroering wat bedaard en de policie- beambte siiT en voorzichtig verdwenen was De oude aalmoezenier had den weer gevonden beschermeling met zacht geweld tot neêrzitten gedwongen, en hij zag hem teederaan, met nochtans verwijtenden blik Mijn arm kind, zuchtte hij, hoe be klaag ik u Ach ziet gij nu tot waar uwe onbezonnene opoffering, die zondig was, u heeft gebdd? Hoe diep ïampzalig zijt gij niet in uw gedacht, alzoo te werk gaande, dat gij u het hoofd van vertwijfelin tegen den scherpe hoek van den muur wildet verbrijzelen, o roekelooze die God ver.at, alsof Hij niet bestond Kerst pleegdet gij zelfmoord van eer en levens heil. welke gij beiden eigenhandig verniel de ZONDAG 2? te 4 uur zaal van den Katholieken Prijs der plaatsen voorbehouden plaats fr.;' le plaats: 3 fr.2e plaals: 2 fr.; 3e plaats: 1 fr. Prijs der tekstboekjes 1 fr. Kaarten en tekstboekjes te verkrijgen ten bureele dezer. Kring. Kennismaking met het tooneelstuk De Verloren Zoon Het stuk speelt onder Keizer Augustus, korten tijd vóór de geboorte van den Zaligmaker. Korte inhoud van het tooneelstuk. P Bedrijf: Aischeid, (in de waranden van Laban nabij Hebron in Judsea). Nori, de zoon van Laban, laat zich door den Romeinscben legaat Claudius verleiden lot een leven van genot en wellust. Doch in zijn herte hoort hij de stemme van zijn Weldra hadden de doelmatige :zorgeu van |deten nu, nu wildet gij uw leven zelf vernielen, dat u niet het minst toebehoort.. Maar hebt gij dan alle goede gevoelens ver loren Is het heilzaam en reddend geloof dan gansch verzwonden uit uw hart? Laurens Derbranckx had diep het hoofd gebogen en beefde van innige schaamte. Immers neen de jonge man was niet lecht, verdorven noch gewetenloos, ja, geloovig was hij immer doch de herte tocbit, die zijn binnenste zoo dwingend en overheerschcnd doorgloeide, dat had hem alles doen vergeten en verstooten, en zijn rampspoed had hem in zulkdanige zinsver bijstering gebracht, dat hij onbewust was hoe en waarom hij handelde. De grijze priester zag hem teeder wee moedig aan en zuchtte diep Laurens, mijn zoon, alles wat ik voorzag is gebeurd. Wee en smert over vallen u en wanhoop komt u folteren Waarom Omdat God niet meer met u is daar gij zijne wet met de voeten tradt. Gij zult geene ruste der ziele vinden tot op den stond, dat gij besluiten zult en uitvoeren wat gij weet, dat is het gepleegde onrecht doen herstellen. Och mijn vader, zoudt gij dan nog willen dat ik het geheim verbreke en d ijselijke waarheid, die den droeven dood mijns gewezen meesters omhult, aan het daglicht brenge Voorwaar, dat is voor u plicht en wet, Laurens, bevestigde de priester na drukkelijk. Maar neendat kan niet, mijn vader! kermde de jongeling. Neen, ik kan het maar niet van mijn hert krijgen het geluk te storen van haar, die ik... oh ja no, immer zoo vurig liefheb! Zie, vader, wildp harde boete doen en immer zonder murmelen, wanneer gij mij verklaart dat die vreeselijke openbaring niet noodig om vergeving te. Dwaling, dwaiing is het, Laurens onderbrak de grijzaard droevig, grove dwa ling is het te denken, dat enkel berouw en uitboeting zonder herstellen noch terug geven, toereikend kan wezen om onrecht, 'at werd gepleegd, uit te wisschen Her stelling, teruggaaf, zoo luidt Gods wet Ik... ik kan het niet, vader, nokte de jongeling verplet. Ik kan het nu minder dan ooit!... Weihoe, ik zou nu tot den rechter gaan en hem zeggen wat waarlijk gebeurde? Och, zou men niet met reden mogen zeggen dat ik onwaarheid spreek en lieg dat ik een afschuwelijk verzinsel uit zoek, ten einde mij nu te wreken Helaas 1 dat zou men kunnen, ja, prevelde de priester bedroefd doch dat mag u niet beletten uwen plicht te ver vullen. - Maar men zou mij niet gelooven, vader Misschien. Ha wel mogelijk kwame verachting en toorn van velen neer op uw hoofd, doch voor God zoudt gij wel hebben gehandeld Kn ik zou moeten verklaren dat Guido Van Helmen een zelfmoordenaar is, en zich een schot in den rug eigenhandig toe bracht. Ha, men zal mij van uitzinnigheid beschuldigen en mij met spot en hoon overladen Immers, wie kan bedenken dat iemand zich doodt met een schot in den rug?... Neen, neen, vader, de verze keringsmaatschappij is rijk en heeft haar verlies niet gevoeld. Ik zwijg en zal niets zeggen. Och ik kan het niet, neen - Welnu, ongelukkige dan zal God zelf misschien en zeer luide nog spreken spak de priester, met eonen toon, die Laurens angstig rillen deed. Kom, voer de grijzaard voort, kom, vergezel mij nu naar het lief devolle wezen, (lat gij zoo hardvochtig ver gat, naar uwe arme, oude pleegmoeder Anna. ffadruk voorbehouden. Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1