IIGHE Els HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Een Schot in den Rug 5 Centiemen. ANNONCEN Deo drukregel 10 e. Hei naaide Annoncen olg\'! uV - t*C"'11 konis Eerste laps, Buiiiiigon en ikfbergkeraiisse» mits betaling van 25 c". Alle Anno neen ooóiraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. IHSCHRIjyiNGSPIIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperisighe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns on vergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. Oogst-September. Zon op. Zon ond. Notaris ID UP O Ar T, Gemeente Ardoye. Notaris DEL AH A YE, Dinsdag, o September 1911, TE MERCKEM. Schoone Venditie van Aardappelen, Beet,en, al 't Mobilair en oenen schoon en Muilezel. BACQUAERT te Poperinghe en CAMERLYNCK te Passchendaele. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 5 Septemberl01, OVERSLAG Dinsdag 19 Sept. mi' OPENBARE VERKOOPiNG Gemeente Reningheist, De Feestevsn Zoiriag 20 Oogst 1911 te Poperinghe. Hoptentoonstellingen. De baankoers Parijs-Brest en terug. Zondag 27» Oogst iqii. /aar. N* 39 "Wt «un wonh'il -.'.t'hjfi EK AH id Het recht, annoncen oj artikels le weigeren is ■voorbehouden. 2,50 Fr. VööR KOEREEN. Do HorborMovs hebben recht aan Kosteïooze iiilassching van l v\"Iïarbergfeesten. Bijzondere buite.. stad 2,50 binnen stad 2.00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 s*&. '••TMtEHSSWS Zondag 27 H. Joseph Calasanctius. 4 u 49 rn. 6 u. 39 m. Maandag 28 H. Augustinus. patr. der letterzet., drukkers en boekhand. St Jans' Onthoofding, H. Sabihu. 4 51 6 37 Dinsdag 29 4 52 6 35 Woensdag 30 liII. Rosa, Felix eu Adauctus Lydia, Fiacrius. 4 53 6 33 Donderdag 31 HH. Raymondus Nonnatus. Isabella. 4 55 6 39 Vrijdag 1 H. Aegidius, patroon der vogelvangers. H. Stephanus van Hongarië. 4 57 6 28 Zaterdag 2 4 59 6 26 Volle Maan. Donderdag 10 Oogst, ten 2 ure 55 minuien 's morgens. Laatste Kwartier. - Donderdag 17 Oogst, 'en 12 ure 11 minuten 's middags. Nieuwe Mam. Donderdag 24 Oogst, en 4 ure 14 minuten 's morgens. Beiste Kwartier. Donderdag 31 Oogst, ten 4 ure 21 minuten 's namiddags. KANTOOR VAN I)EN TE ARDOYE. Toeslag, Woensdag JÏ4&n Oogst um, om 1 1)2 ure nanoen, te Ardoye- Dorp, in het Vredegerecht, \an 1° 5 Heet. 10 aren 08 cent. Kastiluii«i, genaamd De Burgerleên, - gebruikt door verschelde aan 845 fr. 's jaars n-t 1" October 1912. Ingesteld frs. 26275. 2" 2 Heet. 74 aren 80 cent. Zaailand, gebruikt door Camiel Declercq an 466 frs. 's jaars tot 1° October 1915, Maar ingesteld frs. 10.350. 3° Eene zeer goede llofatcde met on langs nieuwgebouwde woonhuis en stallin gen), groot 8 heet 97 a. 40 cent., gebruikt door Victor Provoost aan 1400 frs. 's jaars tot ln Oct. 1914. Maar ingesteld frs. 41.750. KANTOOR VAN DEN TE MKRCKEM. om 2 ure stipt namiddag, ten h ve Henri Vandenbriele, Boschschool, Gewone toot waarden. Studiën van de Notarissen door sterfgeval. KOOP 5. Perceel ZAAILAND 32 aren 31 cent. Gebruikt door dito Delanghe, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden, mits 48 fr. 75 c. 's jaars, vervallende op 1 Octo ber, boven de lasten. KOOP 6 Perceel ZAAILAND 16 a. 83 c. KOOP 7. 13 a. 87 c. Gebruikt bij dejare, door sieur Henri Van- noote mits 45 fr. 50 c. 's jaars boven de las- ien, vervallende op 1 October. KOOP 8. Perceel ZAAILAND 21 a. 62 c. In pacht door den heer Nestor Six-Colpaert mits 32 fr. 50 c. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 October 1910. KOOP 9 Partij ZAAILAND -De Brander» 90 aren 20 cent. Gebruikt door den heer l ieter Bervoet mits 95 fr. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 Oct. 1913 1/2 I»stelpremie. Rectit. van samenvoeging voorbehouden. telkens ooi 2 ure namiddag, ter herberg Au Lion d'Or - bewoond door M. Henri De- rek x te Keningbelst (gehucht Ouderdom»), Voor alle inlichtingen zich le bevragen ter studiën van genoemd,e Notarissen lhiet|i:aert cm CaiiirrlyiH'k. met van Zevecote cn Kasteelmolenhoek KOOP 1. Gerieflijk WOONHUIS, schoone schuur en hof 8 aren 60 cent. Boomprijs 25 fr. Het woonhuis met hof was gebruikt door wijle Jufv. Thérèse Markey. Onmiddelijk genot. En de schuur is gebruikt door sieur Max Fiey mus 25 fr. 's jaars tot 1 I) -c. 1911. KOOP 2. Twee WOONHUIZEN inet stal lingen en land 20 aren 97 cent,. Gebruikt te weten hei woonhuis met afhankelijkhe den naast den steenweg, en deel land door sieur Ch. Delanghe mits 90 fr. 's jaars boven de lasten tot 1 December 1911:en het ander woonhuis met deel land door sieur Remi Louchaert mits 5 fr. per maand. KOOP 3 WEIDE 39 aren 20 cent. Gebruikt door heer Cyrille Steen mits 60 fr 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 October 1920. KOOP 4. Een perceel ZAAILAND 44 aren 30 cent. Gebruikt door vrouw wed. Au gelus Bryon mits 65 fr. 's jaars boven de lasten, vervallende op 1 October, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden. Op Zondag 20 Oogst was Poperinghe in feest. De Westvlaamsclie Pontpiersbond hield er zijne Zomervergadering en de Popering- sche Pompiers wilden hunne ambtbroeders op eene gulhartige, ja, luisterrijke wijze ontvangen. Te dien einde werden er ver- schillige feesten op iouw gezet. De vriendelijke uitnoodiging van het Feesteorniteit hebben alle Poperinghenaars wet beantwoord, want van in den vroegen morgen wappert schier aan alle woningen de vaderlandscho vlag die ine: hare breede plooien wetkora toeroept aan tie talrijke vreemdelingen die vandaag naar Poperinghe zouden komen. Het weder wil ook mede, en ditmaal zal zon haar best doen om tot het lukken ter feesten mede te helpen. Om 9 30 ure gaan de heeren Overheden lor Pompiers van Poperinghe en verscbil- ge hoeren der Feestcommissie naar de statie om de Muziek- en Pompierskorpsen van Oudenaarde en Brugge, alsook de vvr- schillige Officieren en Onder-Officieren, die met den trein zullen aankomen, welkom te wenschen. De vijf sapeurs van het Pompierskorps van Oudenaarde hebben vooral de aandacht op zich getrokken. Wie heeft ze niet gezien in den stoet die kloeke mannen met hunne haren mutsen en witte lederen voorschooten aan, met den zwaren ransel op den rug en de blinkende happe over de schouder, 't Waren vervaarlijke kerels. De doelschieting. Om 10 ure heeft de doelschieting plaats voorde Officieren en Onder-Officieren der deelnemende korpsen. De 35 schutters die 65 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal tloor iis<:.\i»hbi4 i»i: Hemel mijne goede Anna ja, die vergat ik wel gansch kreet Laurens op stuivend. Ja murmelde de priester hoofdschud dend, wen liefdedrift in het hert woedt, dan zijn alle andere gevoelens verre uitgeban nen. Kom gaan wij rap naar de arme die maar voor u alleen schijnt te leven en die gij. ondankbare, zoo herteloos hebt ver geten De jonge man boog bet hoofd en zuchtte Dan verliet hij met den grijzen priester zijne kamer en het huis van den schoenma ker om zich bij de go de Anna te begeven Aangrijpend roerende was het wed -rzien Onbeschrijvplijk het tooneel, dat Ue kleine kamer vertoonde, door de oude Anna Wal laert bewoond en de grijze aalmoezeni was er dan ook tot in 't di- pste der ziel door bewogen Dan, terwijl Laurens met zijne pleegmoe der, innig liefdevol keuvelen i, samen zat, verliet hen de aalmoezenier, om een bezoek bij de weduwe Van Helmen af te leggen aan wie hij goede tijding van Laurens wou geven. In liet, lutis van Margaretha heerschleeene diepe verslagenheid .Niet alleen hadden de veelbeteekende uit roepingen van den opgewonden jongeling, welke hij tijdens zijn bezoek uitstiet dat Laurens hare oudste dochter minde, ha.' baar gansch bedwelmd, te meer daar hij henen vlood, in radelooze en onheilspellende vervoering. er waren, hebben bewijzen gegeven var groote ervarenheid. De zes p'ijzen bestonder uit kunstvoorwerpen en werden gewonnen door: le prijs, M Alph. Verschaete, ónder* luitenant, Gulleghem 2e prijs, M. Alph, Decoutter. luitenant, Gulleghem 3e prijs, M. Oscar Decoutere, sergeant, Pitthem 4e prijs, M. A. Valideweghe. sergeant, Alveringhem 5" prijs, M. P. Dierick. seiv geaut, Wervick 66 prijs, M. C. Deboozerc? sergeant, Gulleghem. Het concert op de Groote Markt. Oirt 11 ure opent het muziek van het korpsder Sap^urs-Pompiers van Poperinghe de reeks concerts die op de Groote Markt zullen gegeven worden met eene krachtige Brabauconne en eene dreunende Mnrsajï- laise. Hierop volgen nog twee nummers muziek, prachtig uitgevoerd Het muziek «ju Oudenaarde geelt dan et ju concert. De vfjf nummers zijn met de meeste aandacht gevolgd door talrijke toehoorders die door hun handgeklap den bestuurder .vl. Edg Deereoiurie en de muziek -nteu g-- lutv wenschen om de keurige uitvoering der aangeduide muziekstukken. Intusschen beeft in de Café de la Paix» op de Groote Markt, de vergadering plaats van het Bestuur van den Bosd en van do Onderlinge Hulp- en Pensioenkas Om 12.30 ure werd in den Katholieken Kring - een Feestmaal opgediend, tijdens hetwelk door M. G. Royer, Voorzitter van dea Westvlaamschen Bond en de Onderlinge Hulp- en Pensioenkas, een heildronk inge steld werd op de gezondheid van ónze ge liefde Vorsten. De heer M. Coevoet, hevel hebber van liet i'operingsc.h Pompierskorps, bedankte de aanwezigen zoo talrijk aan (ten oproep beantwoord te hebben,' en M. Roy, r wakkerde de tegenwoordige overlieden der korpsen die nog bij den Bond niet aangesloten zijn aan, om dit piet lang meer uit te stellen. De Wapenschouw en den Stoet. Van rond den noen kwan en largs rftle kanten maatschappijen aan. Maar hot ris bijzonderlijk van twee ure voort dat er $n- gemeen veel beweging is in stad. Tusseiten ai het muziek, al het klaroengeschal heen, trachtende ipyerige commissarissen hmze-c mannen op orde* te plaatsen, want na de ontvangst, door het Stadsbestuur, van de Overheden der deelnemende korpsen, die om 2.30 ure plaats heeft, zullen dezelfde Overheden eenen plechtigen wapenschouw houden. De wapenschouw is waarlijk prachtig. Terwij! de Overheden, met den heer Burge meester Felix van Morris en den heer G. Royer aan het hoofd, de verschillige maat schappijen in oog. nsehouw nemen, neigen de vaandels, biedt men de wapens en klinkt de Brabanq >nne langs verschillige kanten? Als gedachtenis van dit schoon feest wordt aan elk korps een herinnefiogsineilalie ge geven. Aan den stoot, die door de bijzonderste straten van stad gaat, nemen er 6 Muziek maatschappijen deel. Benevens deze zien wij 750 pompiers, onder 27 korps n verdeeld, oor bijtrekken. Iedereen is eens om te ver klaren dal de stoet waarlijk sehoou is. Vergadering en Voordracht. Na den stoet, om 4 ure, heeft in den Katholieken Kring eene algemeene ver- adering plaats van den Bond en van de Hulp- en Pensioenkas der Westvlaamsclie Pompiers. Daar het weder ons ten zeerste bevoor- deeligt kan de vergadering in open lucht plaats hebben. Het bureel, voorgezeten door den heer G. Royer, neemt plaats op de kiosk. De pom piers nemen plaats in de schaduw en rusten uit van den nogal langen weg, dien zij komen af te leggen. De heer Etn. Veys, secretaris van don Bond, geeft lezing van het verslag der voor gaande Wintervergadering. Het woord is aan den heer Bogaert, lie ve! hebber van't Pompierskorps van Dudzeele. In eene klare en vloeiende taal spreekt de redenaar over de hoedanigheden van den Pompier, over zijne gedragslijn en het ver hevene van zijn ambt. De Pompier is aan zijne Oversten gehoor zaamheid en eerbied verschuldigd. Hij moet zich overal weten te eerbiedigen. Hij moet er eene eer van maken in de Processie het Heilig Sacrament te vergezellen en als eere- wacht te dienen van den Koning der Konin gen Hij moet ook inet iever naar den Te l) urn gaan om hulde te brengen aan 's lauds Vorst en 's lands instellii gen. Maar heeft hij (dichten te vervullen, hij heeft recht op ieders bewondering. Een Pompier is een mensch van zelfverlooche ning, van zelfsopoffering. Een Pompier zal niet. wachten zich bloot te stellen aan alle slach van gevaren om zijnen evenmenseii, 't is gelijk wie, te redden. Een Pompier ontziet dat Brat .-g> we rm O" c, van 100 ft Concerts. ij hebben nappe en 'zit. Aan gekend. dig lukken, to>. u kunnen bestati.- goedgeoefende bri llen wordt de fa- De Het eene feest vólgt .-p. ledig andere. Het volk is nog ranselt met blusohoefe- ningen bezig en boort, t>p de Br e Jarkt is men reed-vol p aan hel (5mee:g ven. De muziek en van W aster va -narek, van Steenvo >i d - en v ar Yper v, ren in het uitvoer,m va - okkor. Da v-c:ui lige nummers m<-- gretigheid aanhoord werden getuigt co e assa voh; ie m> t zooveel smaak vol, d Rond 7 ur. val e rit appels tvgen. Vij zullen tc-ei-, -k nu juist ge r regen hebben? 't Ware spijtig voor het vuurwer niet van in het holle van den nacht, of door N'J011» '0il windje verdrijf -, de wolken, komt open lucht en het feestvieren gaat voort. wolkdanig weder, de zijnen te verlaten om hulp te brengen daar waar de nood hem roept. Zoo spreekt de achtbare redenaar, en de algemeene en langdurige toejuichingen van de toehoorders bewijzen genoeg dat iedereen het met den spreker eens is l)v heer Burgemeester Felix van Morris neemt het woord en bedankt de verschillige maatschappijen om hunne medehulp in dit feest. Ten slotte geeft de heer Em. Veys lezing van den toestand der Verzekerings- en Pen sioenkas der Pompiers. De Premiën. Intusschen werden in den - Katholieken Kung de 800 fr. premiën verlof De uitslag is als volgt l«Pr. van 200 fr. aan de Pompiers van Meenen Wervick Oudenaarde Alveringhem Iseghetn Proven Elverdingbe Lauwe Comen(Belgie) Westcapeile Blusch- en Redoefeningen. "Om 5 ure hebben er op de Horten plaats blusch- en redoefeningen plaats. Om de verschillige oef -mogen aantrekke- 2e 150 3° 100 4a 75 5a 75 6e 50 7e 50 8® 50 9' 25 10" 25 Wat nog meer de ontsteltenis der huis vrouw deed toenemen, waren wel de bittere woorden, door de oude Anna zoo vertoornd haar toegeslingerd woorden, die eene grie vende verwijting bevatten en de weduwe als met striemende geeselslagen hadden ge zweept Immers, Lad Anna in haren toorn niet ge/.egd Dat zij hun brood aan onvrijwilligen moord, door Laurens begaan, hadden danken Hade weduwe des zaakwaarnemers voel de zich het hert door die waarheidsvolle woorden diep geraakt. Zij was achteruit gewankeld, wen de oude Anna naar hare kamer snelde en zij was in eene zaal der woning als bezwijkend op eenen stoel neergezeten, waar zij roerloos zat te denken en te schrikken. Het brood, dat zij en bare dochter aten was wel'Iegelijk met bloed betaald, en hunne weelde en rijkdom waren door eenen moord haar schonken Nu meer dan ooit schrikte Margaretha bij het herdenken van alles wat zoo vreese lijk gebeurd was, en zij werd in 't diepste hoekje van hare ziel als een opkomende walg gewaar voor kostbaarheid en ijdel praal vertoon, dat de rijkdom leverde, die op zulke wijze haar gegeven werd. Ja, zij benijdde nu het lot harer oudste dochter, die rust en vrede in 't stille klooster zocht en het bezit barer rijkdommen begon zwaar op hare'schou ers te wegen. Twee dagen waren alzoo verloopen, als de oude aalmoezenier zich ten huize der we duwe aanIxoo en verzocht om met deze een kort onderhoud te mogen hebben Eenige oogenblikken nadi n stond de prie ster, die alles wist wat vo >r elk andere, bui- ten God en Laurens Derbranckx, een geheim was, voor Magaretha. Het Vuurwerk. Om 9 ure schiei. de heer Hebben can Lan- gemarek een prachtig vuurwerk af. Geene feest valt meer in den smaak van liet volk. Ook hebben de honderden personen die op de Bron te Markt waren, menigmaal hunne algemeene tëffedejiheid luidruchtig uitge drukt. Het fee sis ten t inde. Best geluk we sohen aan de ievervolle leden x;iu het Feesteorniteit, die gtene moeite snaren ma 1' -peringhe zulkeu goeden naam. io zake vaii Feesten, te geven. Besten dank ook aan de heeren Overheden van her, Pompierskorps die hunne beste kracht, n ebruikt hebben om het feest zoowel te doen gelukken. IS u-S scÈsïjm dat liefhebbers van goeden koffie o er van vreugde zijn sedert zij ohico- rei -> der Trappisten gebruiken van Vin- cart-Sili'y. Dé'pót bijgebr. Dei huize ,V Moncarey-Sansen Hopverbond van het Land van Poperinghe Het Hopverbond zal plaatselijke tentoon stellingen houden op Zondag 17 September te Cromheke, Elverdinghe, Proven, Vlamer- tinghe, West-mier en Watou, en op Vrij dag 22 September te Poperinghe. De gewestelijke prijskamp zal gehouden te maken veronderstelt men dat er brand ontstaan is iu liet Oudemannen- en Weezenhuis, Boescheepstraat, n° 1, ïen ge volge van eene petroliamp die op den trap! worden te Poperinghe, den Vrijdag 22 der ziekenzaal gevallen is. Twee kostgangers zijn met eene zieke wees op den opperzolder gevlucht en roepen er om hulp. Het noodsein wordt door de magneet bellen aan de Pompiers gegeven, die aanstonds komen geloopeii met eene Portaladder en een reddingstoestel om de geVluchten van uit het venster van eene hoogte van 14 meters te laten zinken. Ter zelfder tijde wordt de brandwagen met de Pomp n° 1 aan de naastgelegen b; ek gevoerd en water wordt gegeven op bet brandende deel van bet gebouw. Daat geheel liet dak bedreigd is wordt er bij middel eener Eugel- sehe schuifladder hulp gebracht langs net! Van den 24 tot den 27 August'! wordt eerste verdiep j deze lOjarige baankoers1200 kim. in eene De Pompiers van Poperinghe dwingenjenkele etapevoor de derdemaal bc-twist. eenieders bewondering af om den spoed enj Deze reusachtige baankoers, die in 1891 de behendigheid waarmede zij hunne ver- j voor de eerste maal gereden werd, verdient schillige oefeningen uitvoeren. Het hand- wel eenige regels uitleg. September. Voor Poperinghe zal de inschrijving ge daan worden in het lokaal Westviaanderen, op Zondag 10 September, van 9 1 2 tot 12 u. (vaat zien naar de nieuwe magazijnen van I C. Batiheu-Baekeroot, ln den Ballon Yperstraat, tirs 56 ert 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. geklap der opeengepakte menigte die op de Bertenplaats verga rd is, is algemeen wan neer de binders uit het brandend huis gered worden. Popei'itighenaat» zoowel als vreemdelin gen zijn het eens om te verklaren dat wij een Pompierskorps bezitten met uitmuntende Overheden, met welgeoefende mannen en iet schoon en wel onderhouden materiaal. De Pompiers van Brugge doen ook red- oefeningen. Zij gebruiken Itaakladders alsook ie koord die elke Pompier Lij zich heeft, deze manier van redden is misschien wel wat gevaarlijker dan die met het reddings- toestel van Poperinghe, dan toch zij kan in vole gevallen, met groote kans van spoe- Hij mocht of kon niet zeggen, daar zijne tong door 't geheim verlamd was Vrouw, geef terug Wat gij hebt en bezit, is gestolen Geef terug dit oneerlijk verkregen goed Want op onrechtveerdig ^oed rust geenszins de zegen Gods, maar en iel vloek en ramp Neen. hij mocht of kon h'er zijn innig ge dacht niet uiten en daarom zag hij de wedu we, in al hare weelde en midden haar rijk praalvertoon, met innig medelijden aan. Edoch, hij herinnerde zich waarom hij hier gekomen om rust en troost te brengen en daarom sprak hij de teneerslagende met zalvend heelend woord derwijze teeder aan dat hij er in gelukte haar gemoed te sterken en op te beuren Na de geschokte weduwe van den zelf moordenaar te hebben gesterkt, verliet hij hare woning en zuchtend ging de man Gods naar 't verblijf terug, waar hij Laurens met zijne pleegmoeder zou wedervinden, om hen verder voort te helpen. Hij be on met hun mede t" deel wat het gevoh was van zijn bezoek bij de weduwe Van Helmen, die hem het aan Anna ver schuldigde loon voor haar had mede gege ven. Hare vroegere meesteres koesterde geen wrok over de zoo bittere uitgesproken woel den, die Anna tot haar had gericht. Dit had zij den aalmoezenier verzekerd en hem ver zocht dit aan de goede Anna te willen ver zekeren. Die zaak nu geregeld zijnde, voer de priester voort, zoo zal ik u verder helpen indien gij wilt Zoudt gij mijnen raad vol gen. Laurens, i- dien ik hem u gaf voor uw meerder geluk er-weerde, sprak de pleegmoeder snel spreek maar op. ik beloof u. in naam van Deze wedstrijd werd toen ingericht door Le Petit Journal Het was om zich ekenschap te geven tot hoeverre de spier kracht evenals de zedelijke kracht van den mensch die zich aan velorijden overleverde, het brengen kon, dat Le Petit Journal sedert lang het ontwerp bad bestudeerd eene dergelijke groote baankoers in te richten. Bij het vertrek boden zich 207 ingeschre ven aan, doch de koers werd eigenlijk be twist tusschen Terronten Jit I Laval daar in den terugkeer uit Brest de derde slechts 10 uren na de twee eerste vertrok. Op de 600 kim. van den terugtocht was het een strijd leven om dood tusschen de twee genoemde. deze stad en, ja. zelfs Frankrijk voor immer te verlaten Hier kunt noch moogt ge niet rrieer verblijven, waar gij toch ook niets meer hebt te doen. Laurens is jong en krach tig. Daarom moet hij zorgen dat hij zich een vast bestaan verzekere Ik wil daartoe het mijne bijdragen. Te Antwerp-n, in België woont mijn vriend Thomas Lovereins die een welheb bend koopman is en zeer rechtschapen mag lieeten. Hij is mij zeer verkleefd en kan mij niets weigeren. Welnu, mijn zoon, reis naar België en wel naar Antwerpen. Hier is een aanbevelingsbrief voor mijnen vriend, aan wien ik u aanbied als mijnen beminden be schermeling. Ga er stout naartoe, daar zult gij eene winstgevende bediening bekomen n een nieuw leven kunnen beginnen. Laurens Derbranckx zatroerloosen zweeg. Hij dacht gewis aan de geliefde beminde lie hij voor altoos zou missen en achter laten, tusschen enge kloostermuren in eene verre streek. Hoogst dankbaar was hij, ja voor de nieuwe weldaad van den goeden aalmoezenier, doch hij kon er niet toe be sluiten toe te stemmen Edoch, daar was de oude Anna zijne pleegmoeder, opgesprongen en zij had de handen dés priesters gevat. Ach eerweerde. wat zijt gij goed Ia. wij nemen aan met innige erkentenis en zullen aanstonds van hi r wegreizen, om elders het geluk te zoeken, dat ons hier verraderlijk schijnt te vluchten zoo Dank, o eerweerde dank voor hetgeen gij voor ons doet I Dank mij niet, Anna, prevelde d aalmoezenier diep bewogen Wat ik doe is gering. Hewel, Laurens, zult gij naar Antwerpen vertrekken F Spreek rechtuit 1 De jongeling was opgestaan en stapte De nacht, de tweede sedert den aanzet, was reeds verre gevorderd, toen Jiel Laval, te Guincamp toekwam met 1 uur 37 min. voorsprong, na 717 kim. gedaan te hebben zonder óénen meldensweerdigen stilstand. Sedert eenige kilometers reed de Borde- iees met platten baud en gaf eenige teekens, niet van vermoeidheid, maar van slaperig heid, bij zooverre dat zijne verzorgers en gangmakers na eene lange beraadslaging besloten hem eenige uren te laten slapen binst dat zij herstelden. Een band herstellen was toen lang werk Niemand van Laval's vrienden dacht dat, Terreint naar Parijs zou terugkeeren zonder 'n ooge toe te doen. Indien hij den tweeden nacht niet slaapt, zal hij binst den derden op 't eereveld vallen, en dan zal onze renner, frisch en goed uit gerust, hem zonder moeite den genadeslag- geven Zoo dachten zij het, maarzij waren leeiijk mis!... De ongemeene taaiheid van Terront verijdelde al hunne plannen. In vollen nacht reed hij door Guincamp en om halver twee, binstdat Laval nog sliep, kwam hij aan de kontrool van St Brieuc. Op dit uur sprong zijn tegenstrever weerom te peerde en zette den vluchteling achterna. Versterkt door den woesten wil van aan te komen, overmeesterde Terront vermoeidheid en vaak en draaide den eenen kilometer na den anderen af, zelfs zijne hevigste partij gangers verstommend. Den Woensdag morgend, 9 September 1891, om 6 ure 25, kwam de overwinnaar van dien buitengewonen koers aan de Porte Maillot» toe. Drij duizend Parijze- naars hadden gansch den nacht gewacht en toen hij van zijn rijwiel sprong waren er wel tien duizend tegenwoordig. Op zekeren oogv-ibiik vi eesde men dat die ontembare kampioen ging verpletterd of versmacht worden door zijne bewonderaars! Terront was zenuwachtig gejaagd en had het uitzicht van'ncn zot toen hij de kontrool- zaal binnentrad en al de toeschouwers ween den van aandoening toen de heer Georges Thomas, voorzitter der Fransch Wielrijders- vereoniging, hein omhelsde. 't Was slechts 8 uren nadien, om 3 ure 4 's namiddags, dat Jiel Laval aankwam. De jongen had op 't laatste veel vertraagd omdat hij zag dat er geen doen meer aan 'n was, en hij eindigde uiterst trisch. De derde, Couitlibeuf, kwam slechts des anderendaags 's morgends toe, om 5 ure 43. De moedige Corre was vierde vóór Gras, Lavoncourt, Joyeux, Taylor en Germaux. Op 10 dagen werden er 99 deeluemers gekontroleerd. De overwinnaar reed op 33 uren 35 minu ten naar Brest, 't zij met eene snelheid van 17 kim. 631 m. in d'uur, terwijl hij in 't kee- ren 37 uren 17 minuten noodig had.of 16 kim. 26 m. in d'uur. De algemeene gemiddelde snelheid bedroeg 17 kim. 814 m. in d'uur, hetgeen zeer prachtig mag genoemd worden Men kan zich niet inbeelden welke ver bazing de wereld vervulde bij het vernemen van het nieuws van het welgeiukken dezer wonderlijke onderneming. Elke tien jaar betwist, werd zij nogmaal in 1901 gereden. Daar er belangrijke ver beteringen toegebracht waren aan de rij wielen en er aan deze koers een groot han delsbelang gehecht was, waaruit eenige groote rijwielfabrikanten hun voordeel wil- d -n halen, waren de deelnemers aan deze baankoers in staat gesteld, de 1200 kim. in veel betere voorwaarden af te leggen. Maurice Garin behaalde de overwinning in 52 uren 11 minuten. Nu wordt deze koers voor de derde maal betwist. Parijs-Brest zal van dit jaar een ongemee- nen weerklank door heel de sportwereld aden. Inderdaad, nooit te voren was de indacht zoo zeer op dien baankoers goves- igtl en daarenboven, wij ondervinden het agelijks, nooit te voren wierden zulke hel denfeiten volwrocht op het sportterrein, mijnen Laurens, wij zullen doen wat gij zult naar den ouden priester toe, wiens hand luj goed vinden. j eerbiedig greep en drukte, wijl hij hem be- Welnu luistertIk raad u beiden aan'geesterd in het trousvstarend oog aanblikte. Mijn vader, dank ik ga 't was al wat hij kon murmelen. De grijsaard bezag hem met onuitspre kelijke teederheid en zegde plechtig - Ja, Laurens, gaen eens te Antwer pen. gedenk dan uwen plicht De jongeling begreep de geheimzinnige bedoelig, welke onder die woorden lag ver scholen en hij sidderde al een blad. "üijnen plicht gedenken ha! hij ver stond maar al te wel wat dit wou zeggen en welke duidelijk zinspeling erin was bevat op den zelfmoord van Guido Yan Helmen Weinige dagen nadien was de aalmoeze nier te RijsM terug en stevende Laurens Derbranckx met een vlug stoomschip naar de groote Belgische havenstad, door zijne zorgvolle pleegmoeder vergezeld... VI. Hoe. de vrome ktoosl -rzuster de woeste naturen overwon. Na het vertrek van Laurens en zijne (deeg moeder die Marseille en Frankrijk verlieten was weinig meldenswaardig gebeurd. Margaretha vergat weldra het ontroerend tooneel. en de diepe treurigheid, die haar had overvallen, verdween alras bij de liefde volle pogingen van Lucia en de teedere be zorgdheid, waarvan Joris de jonge neef je gens zijne moei bewijs gaf. Ja, tot zelfs de blinde Arnold beïever- de zich om zijne schoonzuster op te beureu en hare bekommernissen te verbannen, en de gezellige overeenkomst, die tusschen de twee gezinnen heerschte, kon bewerken dat Mar garetha minder treurig was en hare blij geestigheid langzamerhand her von. Een jaar was verloopen, sinds de koe ne Judith, vol zelfverloochening, een beslo ten vaarwel aan de wereld wensehte en in het klooster trad, om gasthuisnon t« wor den. Dit jaar voorbij zijnde, was ook haar proeftijd uit en de jonge maagd zou nu wor den geprofest en hare kloostergelofte afieg- gen Die roerende plechtigheid werd dan ook volbracht en wel in het bijzijn van hare moeder en zusters, alsook van den blinden koopman Arnold, die door zijnen zoon Joris werd geleid en die, al zag hij niet wat ge beurde, toch veel hoorde, wat hem innig de ziel kwam ontroeren. Weldra was de jonge novice in zuster Louisa herschapen.... En Margaretha was diep getroffen en aangedaan met hare kinderen huiswaarts gekierd, door hare bloedverwanten verge zeld, die nog lang inet haar over het gebeur de bleven praten. Weinige dagen nadien kwam in 't kloos ter van Marseille eene tijding aan, de zusters aan belan gende. Een schrijven uit Constantino meldde dat aldaar in het gasthuis twee zusters iiT-er van noode waren, gezien eene gevaarlijke ziekte in de stad was uitgeborsten en er vele lijders zich in het ziekenhuis bevonden. Diensvolgens werden twee zusters van liet gasthuis van Marseille gevraagd, om zich in Algerië voor hunne lijdende mode rn enschen op te offeren. Seffens was iedereen in 't klooster tot vertrekken bereid. Edoch, niemand bad en vroeg dringender om naar Afrika te mogen reizen, dan zuster Louisa, zij, die niet lang geleden, nog Judith weid genoemd. Daar zij bijzonder sterkmoedig en kracht vol was, aarzelden hare oversten niet in hare vurige begeerte toe te stemmen en weldra vertrok, met de eerste scheepsge legenheid, naar Algerië, de hoogst verheugde zuster Louisa, door eene oudere non ver gezeld. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1