NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koojt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten. In den Bazar, bij Sainsen-Decorte, Poperinghe Een Schot in den Rug DE POPERINGHENAAR Schrikkelijke Trambotsing te Forthem. Zondag 3September ign. 5 Centiemen. 7e Jaar. N40 ANNONCEN \its d 'n van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris DÉgAHA YE. Dinsdag, 5 Sptombor 1911, TE MEtCKEM. Schoone Veiditic van INSTEL Dinsdag 5 September OVERSLAG Dinsdag 19 Sept. 1911. BACQUAERT te Poperinghe en CAMEhLYNCK te Passchendaele OPENBARE YEBKOOPING Gemeente Reninghelst, peerd ons zegde. wekelijks verkocht 27 Oogst te Leuven. 22 Gekwetsten, waarvan 3 doodelijk. Maria's Leven en Mariastoet Den drukregel 10 c. H 1 i 'de Annoncen eiikoms' Eersu laps. Bollingen en Harnergkerinissen 1 -ngehjfd Al i< v/Iii «neen \oor<h[ betaalbaar jpoet.en vóór den vrijdag-noen 1 gezonden worden. recht, annoncen o arti\s ie weiqeren is PtMBEMAAB voorthouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergf'eesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. 'HJUJUUUL Wekelijksche Almanak.—September. Zon op. Zon ond. Zondag 13 {IH. Engelen Bewaarders. H. Remaclus. Maandag j h. Roza, H Candidus, H. Marcellus, H. Rosalia. Dinsdag H. Bertinus, H. Laurentius Justinianus. Woensdag H. Humbertus. Donderdag h. B' nedicta, H. Regina. Vrijdag to L. V. Geboorte. H. Adrianus Zaterdag ÜH. Gorgonius, H. Audoiriarus, II Peirus Claver. Volle M<in. Vrijdag 8 September, ten 3 ure 57 minuten 's namiddags. Laatste Kwar\r. Vrijdag 15 September, ten 5 ure 51 minuten 's avonds. Nieuwe Man_ vrijdag 22 September, ten 2 ure 37 minuten 's namiddags. Eerste Kwarttr. Zaterdag 30 September, ten 11 ure 8 minuten 's morgens. 5 u. 0 m. 6 u. 24 m 5 2 6 22 5 4 6 19 5 5 6 16 5 7 6 14 5 8 6 12 5 10 6 10 KA NT(Mt VAN DEN TE WRCKKM om 2 ure stijf, namiddag, ten luwe Henri Vandenriele, Boschschool, Aardappelen, Beetei, al 't Mobilair en eenen scboonei Muilezel. Gewone voortotarden. TVS nVQ is meer aan te bevelen tegen 1 tl II I Bloedsgebrek, .Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlk veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE 'PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Alqemeen depót: Apotheek, A. M0NTEYNE, .iroöte Markt. 18 POPERINGHE KOOI'9 Partij ZAAILAND "De Brander,- 90 aren 20 ÉÉnt. Gebruikt door den heet ieier Ib rvoei mi s 05 fr. 's jaars boven de I sten, met. tec't ca: pacht tot 1 Uc. 1013 1{2 L slelpremie Reent run sa men voeging rovbehoude Zl DAGE nj 'Ikerts o 2 ii e namiddag, ter h r- r Au Lion d'Or bewoond door M. Hen i i) ■tx te Reninghelst (gehucht «Ouderdom-). Voor alle inlichtingen zich te be er ag en ter studiën van genoemde Notarissen Raeqiiiiert en Canicrlrnek. Studiën van de Notarissen door sterfgeval. van Zevecote en Kasteelmolenhoek. KOOR I. Gerieflijk WOONHUIS. met schoone schuur en hof8 aren 60 cent. Boomprijs 25 fr. Het woonhuis met hof was gebruikt door wijle Jufv. Thérèse Markey. Onmiddelijk genot. En de schuur is gebruikt door siettr Max Fiey mits 25 fr. 's jaars tot 1 Dec. 1911. KOOR 2. Twee WOONHUIZEN met stal lingen ert land 20 aren 97 cent. —Gebruikt te weten herl woonhuis met afhankelijkhe den naast den steenweg, en deel land dooi' sieur Ch. Delanghe mits 90 fr. 's jaars boven delasten tot 1 December 1911: en het ander woonhuis met deel land door sieur Remi Louchaert mits 5 fr. per maand. KOOR 3 WEIDE 39 aren 20 cent. Gebruikt door heer Cyrille Steen mits 60 ft 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot. 1 October 1920. KOOP 4. Een perceel ZAAILAND44 aren 30 cent. Gebruikt door vrouw wed. An gelus Bryon mits 65 fr. 's jaars boven de lasten, vervallende op 1 October, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden. KOOP 5. Perceel ZAAILAND 32 aren 31 cent. Gebruikt door dito Delanghe, zonder schriftelijke pacht voorwaarden, mits 48 fr. 75 c. 's jaars, vervallende op 1 Octi ber, boven de iasten. KOOP 6 Perceel ZAAILAND 16 a. 83 c. KOOP 7. 13 a. 87 c. Gebruikt bij de jare, door sieur Henri Van noote mits 45 fr. 50 c. 's jaars boven de las ten, vervallende op 1 October. KOOP 8. Perceel ZAAILAND 21 a. 62 c. In pacht, door den heer Nestor Stx-Colpaert. mits 32 fr. 50 c. 's jaars boven de lasten met recht van pacht tot 1 October 1916. 66 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verbaal door HEUftKlK IMZIIM;. Ha! de edele Judith had nu wat zij zoo vurig had betracht Zij zou ais kloosterzuster zi'h gansch kunnen toewijden en enkel ieven voor verdoolde zielen, die zij winnen wilde voor den Heer, om genade vo >r haren vader te bekomen, die weleer zoo rampzalig ge storv q was.... Wat zij nog ten vurigste verlangde was eenmaal tot meerder heil en geluk hare beminden, te mogen dienen als zoe offi voor al li tgeen zij misdaan hadden Na e ne voorspoedige overvaart, be rei kb zij uit t hare gezellin, Philippeville, alwaar zij orttsc epte, om per spoor naar Constan tino te rei en. VV el dra. waren de twee zusters in deze stad aangekomen en in het gasthuis li nnen ge treden, waai zij hare verhevene liefdetaak beginnen zouden. Bijna gelijktijdig met het schip, dat de vri meen moedige gasthuisnonnen medevoerde vertrok ook uit Marseille het koopvaar dijschip de Dolfijn, gansch met allerhande goederen geladen, welke het vaartuig naar Amerika zou overbrengen en wel naar de reuzehstad New-York, waar de ladivt lege ruime sommen zou uitgewisseld worden ten profijte van den koopman Arnold Van Helmen die de Dolfijn had uitgereed. De blinde Arnobt mocht zich nugelukki achten. Door het wedet vinden van de vrouw zijn broeders, had hij grooten troost gevonden en de vergiffenis/ die Margaretha hem ge- i/Vat een menschlievend Mijn vriend, behandel den mensch op olgeiuier wijze en hij zal eene betere en kloekere gezondh id genieten, met meer kracht en vliji zijn dagelijks werk verrich ten, en bovendien zal hij behandelt worden loals... hij maar al te dikwijls zelf handelt. - Doet aan een ander niet, wat gij wenscht aan uw zeiven niet gedaan te worden. Wanneer renen inenscli. in 't werk zijnde, ioor uitputting, vermoeienis of ziekte er bij alt, neem maat gauw, eenen stok of kluppel en kitlëTèr maar eens f.iruï hard zijn hooft n zijne lenden mede. Helpt het niet, en bekomt hij nog niet rap genotg, dien dan zijnen borst en buik maar eenige stooten en stampen toe. Deze oefening goed gedaan zal een verbazend uitwerksel hebben. Als eenen mensch te zwaar zijnen last gevoelt en denkt er door zich zelve» on gemak aan te doen, en dieusvolgens wat slap valt, gooi hem dan maar op den grond n... vermoei hem verder met wat stok slagen. Dat zal hem kracht geven en hem alle lust ontnemen nog te herbeginnen. Doch verminder in geen geval zijnen last Indien ge hem drinken geeft en hij het iet wil aanvoerden, wacht dan maar twee trie dagen er Item nog te geven. Dat zal hem leeren geenen dorst hebben, als het lust hem drinken te geven Wanneer uwen man aan 't werk is, blijf maar gestadig bij met de zweep in de hand, en is hij neersttg of niet, geef hem maar nu en dan eenen zweepslag, al ware het maar om de gemoonte ervan niet te ergeten. En is zijn werk niet lastig, jaag hent wat dapperder aan opdat hij geenen tijd hebbe zich wat uit te rusten, 't Zal een goed -■ entrainement wezen. Als uwen man ingespannen is, leg hem maar eénen korten optoom of bij teugel aan pdat hij goed zijn hoofd achterover boude en plaatst hem dan maar met het gezicht naar de zon, dat zal hem een schooner en treffen Ier voorkomen geven. Eindelijk, trek hem maar in den winter zijne kieeren af, dan zal hij geene verkoud heden moeten duchten en ook zijn zweet tl hem des te rapper indrogen. Ongerijmdheid van 's menschens handel wijze het. peerd) Pier Broederham. Re Suiker ij Van Tieghem - Duporit Rousselaere, blijft Bil TER ntaar is zuiver schonken had, had hem gansch opgebeurd en blijmoedig gestemd. Zijne woning, die voorheen treurig en eenzaam was als een waar ballingsoord, was nu vol leven en gewoel, en de jonge Joris alle dro fgeestmheid verbannende, bracht niet weinig bij om 't verblijf er aangenaam te maken. Meer dan ooit was Margaretha, zijn" moei met hare twee dochters, Roza en Lucia daar en brachten zij er genoegelijke stonden over. Ode blinde Arnold dacht nu op de toekomst gerust te mogen zijn en geen te genspoed meer te hebben te duchten, en hij gaf zich dun ook nu t innige wellust over aan de volle ontwikkeling van zijn huiselijk gei uk. Doch hoog boven de wolken, hield de schikker aller zaken de weegschaal der Ge rechtigheid in de hand opgeheven. Hij had alles wat f-noid wat Margareth en bare kinderen betrof, in de schaal gelegi en woog en wikte. Naar welken kant toch mocht zij over hellen WORDT TE Poperinghe Vlamertinghe Westvleteren Reninghelst Oostvleteren Westouter Pollinchove Abeele Elsendamme Sint Jan-ter-Biezen Reninghe Watou Hoogstaede-Linde Haringhe Finteele Beveren Loo Rousbrugge Woesten Proven E'verdinghe Crombeke t -it geabonneerde lezers in alle tiemcebten der provintie e vele hui'e d" provint»- ei i 't Noorden van Frankrijk De Poperingheiiaar - >s dus het besl geschikte blad der streek voor tiet, inlasschen j van affichen, verkoopingen en annoncen. De betooging zondag te ï.euven gehouden 5 hulde aan M. Schollaert, heefi waarlijk lie verw achting overtroffen. Alhoewel hiet - voer bijlange zooveel niet gewerkt werd als oor de rood-blauwe manifestatie te Brussel houden op 15 Oogst, heeft de katholieke tooging van Leuven die overtroffen, en dit dgens de bekentenis van liberale bladen zelt. Volgens de betrouwbaarste berekeningen waren er te Brussel 75,000 betoogers, waar van velen door dwang en onder bedreiging naartoe gesleurd. Te Leuven waren er zondag ten laagste eschat 80 tot 82.000 katholieken in den toet en ziehier wat de liberale »La Gazette zegt Als wij rekenen gelijk voor de betoo- ing van 15 Augustus, dan moeten er iti den stoet van Leuven 100.000 betoogers geweest zijn. Dat bewijst genoeg dat de katholieke bladen niet overdrijven. st De stoet was prachtig men telde rut 142 vaandels en 216 muziekmaatschappijen; Ministers en 86 katholieke Volksvertegen woordigers en Senators. Geestdrift heerschte geheel den dag en buiten eerttge aanvallen van sociaiische schoeliën op groepen katholieken die alleen waren, liep alles rustig af. Opdat zulke betooging mogelijk zij, moet het dus wel zijn dat het gedacht van M. Schollaert naar vollediger en algemecner schoolvrijheid en schoolgelijkheid, diep in het lierte zit van hel belgtsch volk. Daarom ook zal het kiezerskorps in de maanden October en Mei opnieuw zijn ver trouwen schenken aan de katholieke part ij, die de eenige partij is van vrijheid, gelijkheid echtveerdiglieid en verdraagzaamheid, de eenige die de orde en den voorspoed in het land kan verzekeren. i •- gen ervan. De machinist van den peerden- iram deed ook wat hij kon om te staan, en Sloot de freiceri de stoker" sprong vani zijn machiert en liet de freitten van tweel wagons nedervallen de tramwachter die in TE HALLE. De tweede opvoering van Maria's Leven heeft verleden Maandag eenen buitengewo nen grooten bijval gehad. Dertien honderd toesctiouwers uit alle hoeken des lands en zelfs uit den vreemde toegestroomd hebben er het schoon mysteriespel bewonderd en toegejuicht. Mgr Stillemans, bisschop van Gent, woonde de opvoering bij en heeft dichter en componist, spelers en zangers hartelijk geluk gewenscht voor hun edel werk. De drie laatste opvoeringen hebben plaats op Maandag 4 September, Zondag 10 en Zondag 24 September Plaatsen aan 7, 5, 3, en 1,50 fr. Men merke Wel op dat Maria' Leven slechts binnen 5 of 6 jaren opnieuw zal opgevoerd worden. Voor kaarten, tekts- boekjes en inlichtingen zich te wenden tot M. A. Bertraiid, Dekenstraat, 20, Halle, Deze photograph!e werd getrokken 20 minuten na het ongeluk gebeurd toes. Men ziet er de machien van den peerdentram erop ligt het. dak van den fourgon dat afgestuikt en bijna tot tegen de xnhouio ran de machien geslingerd werd. De wagon die men erachter opgeheven ziet, staat boren op dun plankenvloer van dén vernielden foergon waarop de reizigers stonden. Eene schrikkelijke trambotsing greep Maandag morden rond 7 3/4 ure plaats op de tramlijn Yper-Veurne, tusschen Forthem en Loo, op 40o meters afstand van Forthem statie. Ziehier de juiste omstandigheden waarin dit ongeluk gebeurde. Maandag was het peerdefeeste te Elver- dinghe, en, daar veel peerden dezer streek gewoonlijk naar de feesten dier gemeente gevoerd zijn om er verhandeld te worden, zijn, voor het vervoer dezer dieren, soms bijzondere trant5: ingeMcbt die op geen vaste uren vertrekken. Dit was nu het geval. Het groot getal peerden veroorzaakte het vormen van eenen bijzóndere» trarn, me s morgens oïn 6Ts/4 ure uit Veurne vertrok, en samengesteld was uit het machien, daaraan een foergon en dan 14 wagons met peerden, of om peerden op te laden langs den weg. De tramwachter, GustaafVandamme, had het bevel gekregen over dezen tram, en orde ontvangen zich per telefoon takkoord te stellen met de reizigerstrams, waarvan hi.j goed de uren kende, en ook met de koop- warentrams, die geert juiste uren hebben. Gekomen te Alveringhem telefoneerde Vandamme naar Loo en vroeg er den tram wachter van den koopwarentram die uit Yper kwam en op dit uur te Loo moest zijn. De bazin der herberg antwoordde dat de koopwarentram nog niet toegekomen was, waarop Vandamme baar gelastte aan den tramwachter te zeggen dat zij te Forthem gingen kruissen, en dat hij dus tot daar moest voort rijden. Hierop reed Vandamme voort naar Forthem Daar gekomen zag hij niets opkomen en, wetend dat de koopwarentram een weinig verachterd was, gaf hij seffens bevel voort te rijden tot Loo om daar te kruissen, en zoo eenigen tijd vroeger met de peerden te Elverdinghe toe te komen. Op den foergon die, zooals wij hooger zegden, aan het machien vast was, stonden al voren en al achter op de platformen een dertigtal landbouwersen peerdenkooplieden, die met hun dieren of om er te koopeo, rnedegingen naar de feeste. In de volgende wagons zaten een dertigtal peerden en knechten om er voor te zorgen. Beide trams vertrekken. De gekwetsten. Angstkreten stegen van onder den wagon: I en men begon de gekwetsten er uit te halen. J Vier ervan waren doodelijk gewond René l'anghe, 34 jaar, landbouwer te Alverin- I ghem, vader van 3 kinderen Camille Soete- Leliëur, 38 jaar, landbouwer te Alverin ghem, vader van 2 kinderenJan Vanhoutte, 69 jaar, peerdenkoopman te Oostkerke, die ook verscheidene groote kinderen heeft, en Jules Kruyitoogho, 41 jaar, ongehuwd, zoon van den heer burgemeester van Alveringhem. De gekwetsten werden langs den vaart op I het gras uelegd en de heeren Boedts en Stechelman. geneesheeren van Alveringhem, Die drie geneesheeren van Loo, een genees heer in verlof te Loo, de onderpastoors van Alveringhem en Loo, die men allen per [namen per rijtuig was gaan halen, deden ai het mogelijke om hunne zorgen te be steden M. L<>uf, geneesheer van Eiverdin- Ighe, ook ter plaatse, hielp ook aan de ver zorgingen Hel geleek een slagveld. Bloe- lilende. bijna ontzielde lichamen lagen langs den dijk uit gestrekt, omringd van priesters die bhehte hoorden en geneesheen-n die de monden ver-benden Bijzonderlijk H. De- Jaeeker onde: scheidde zich om de slachtof fers te helpen en aan de erg gekwetste het H. Oliesel toe te dienen. De moed en de iever van priesters en geneesheeren werd dooriedereen bewonderd. Al de inwoners van Forthem waren ter plaatse en allen hielpen mede waar zij kon- Zij stakeD hunne armen onthoog, schreeuw-1 nen. Lakens en orawindingen werden ge dut doch de machinisten verklaarden ach-jhaald, matrassen en berriën, en iedereen ivrna deze teekens niet gezien te hebben. I stelde bereidwillig zijn huis ten dienste der Den draai belette van weerskanten de I gekwetsten, machinisten den opkomenden tram te be-1 Van alle kanten kwam volk toegeloopen: merken, en't was slechts toen de peerden- van Loo, Alveringhem, Veurne, in een tram buiten den draai kwam, op 70 meters woord van alle omliggende gemeenten. Er van elkaar volgens meting na het ongeluk I kwamen minstens 2500 monschen ter plaats, door t parket gedaan dus voor elk 351 Velos lagen er bij hoopen, en velen kwamen meters, dat zij malkaar zagen. naar nieuwstijdingen van familieleden of Seffens werd het noodsignaal gegeven. I vrienden vragen. Personen die op den tram Licht geladen, kon de koopwarentram seffens I Waren toen het ongeluk gebeurde, en die stoppen en hield om zeggens weldra geheel niet gekwetst waren, namen den eersten stil stoker, machinist en wachters spron-|velo 'dien zij zagen liggen en reden huis- -5 3 waarts om liuit gezin gerust te stellen. Middelerwijl waren de noodigste verbin dingen gedaan en begon men de gekwetste wegdragen. Jules Bruynooghe, werd op eene berrie Van Forthem naar Loo loopt de tramlijn lanus de vaart. De koopwarentram was ook uit Loo weggereden, en M. Frederik Fran- choo, kantonnier van den Loovaart, en den herbergbaas Peperstraete. die aan den over kant stonden, zagen beide trams opkomen. den foergon zat, was, op t hooren van het en eene matras naar zijn huis gedregen te noodsignaal, op de vorenste platform ge-1 Alveringhem. De man was een been ge sprongen en sloot daar ook de frein, dtich I broker», kloeg van erge pijn in de lenden en alles tevergeefs. De machinist zag dat een was gekwetst aan de linkerhand, ongeluk onvermijdelijk was en sprong van ja„ Vanhoutte had een been geheel in zijn machien. Door het groot gewicht I Spienters vermorzeld en was erg gekwetst vooruiigedu wd, bolste de peerdeutram met aan pet hoofd zijn gezicht was ijzingwek- geweld O]) den anderen, jutst bij den groen-1 ken(i om zien, [)e oude man werd gevonden selhof van Henri Maes, op 400 meters van me(; een p,jj tusschen den wagon en den Forthem statie. I foergon; met een winde werd de wagon De botsing langzaam opgeheven, toen opeens de winde was verschrikkelijk, alhoewel veel vermin- ^e£sc'100t en de wagon zwaar op de bil derd, daar de tram die uit Yper kwam bijnaI van.den ongelukkige terugviel. Men moest stil hield. Een oorverdoovend gekraak werd gehpordj gevolgd van smartelijke angst kreten. De tweede wagon, met een peerd en een man erin, kreeg drie hevige schokken en werd van de riggels opgeheven. Hi.j botste met groot geweld door den foergon waar de reizigers voor en achter op stonden. Het dak van den foergon werd afgestuikt en opnieuw beginnen vooraleer hem te kunnen verlossen hij had daar 20 minuten alzoo gelegd. Vanhoutte was deerlijk gesteld en tneri vreesde een doodeiijken afloop. Men droeg hem ter herberg van P. Dinnekein. Een derde erg gekwetste was RenéTanghe, die men met een schuit over de vaart voerde en in het huis van Henri Godderis bracht. De man was niets gebroken, maar overal vooruitgeslingerd op liet machien, de zijden I ^en moc^t Lteitt niet aanraken werden in splinters vernield en opengeduwd, U hij kloeg en waarschijnlijk moest hij het ijzerwerk werd verwrongen, dikke stuk ken werden midden in twee gebroken en de wagon nedervallend, stond recht op den plankenvloer van den vernielden foergon. Gelukkig dat de reizigers buiten stonden inwendig erg gerocht zijn. Camille Soete, werd binnengedregen bij den bakker Henri Ramon. Hij ook was deerlijk gesteld het vleesch was hem van het achterste gedeelte van rug, bil en been want zoo werden meest allen door den schok I getrokken, en had zoo ijsehjke wonden weggeslingerd. Anderen echter lagen tus-1 vero°rzaakt. Hij kloeg ook nog veel van schert de twee wagons. |een stuik in de lenden. I Laatste drie genoemden werden de laatste De reddingswerken. I Heilige Sacramenten toegediend. Seffens was veel volk der gemeente terl Er waren nog veel gekwetsten, maar zoo plaatse, en, de eerste verslagenheid voorbij, erg nietBafcop Emile, 10 jaar, landbouwer begon men de reddingswerken. Een reizi-jte Loo, kloeg inwendig en is ook nog al erg jerstratn uit Veurne was intusschentijd I gekwetst. toegekomen en de reizigers snelden onmid-l Op het gras vond men een vinger die glad deljjk toe om te helpen. jafgesneden was: liet was deze van Emile In Antwerpen, de Belgische groote haven stad, heeft zich middelerwijl Laurens Der- branckx gevestigd, met zijne pleegmoeder Anna Wallaert en de jongeling, als bedien de door den koopman Lovereins aangeno men, op warme aanbeveling van den ouden aalmoezenier, beïeverde zich om recht eer lijk en werkzaam zijn bestaan te verdienen. Metden goeden besctiermer uit Rijsel, den ouden priester, bleef Laurens in liefdevolle betrekking en menigwerf werden tusschen beiden hartelijk gulle brieven gewisseld watrinde geestelijke zijnen beschermeling menue nuttige raadgeving toestuurde, wei- khij immer volgde. Aan één nochtans, altijd dezelfde, bleef ltij geen gehoor ge ven... Een viertal weken reeds was zuster en kor/elig man, die door zijne barsch en Louisa irt de Algeriaansche stad Constantine Ioploopende inborst gedreven, menigeen zij- en vervulde er haren liefdeplicht met be-lner onderhoorigen het leven vrtj lastig geestering. I maakte en den naam van IJsbeer had ver- Nog maar zoolang bevond zij óch in heilkreten, welke de vindingrijke soldaten hem gasthuis en dit was als gansch omgekeerd, I hadden toegepast, daar de koene en edelgeaard vrouwopailesI Het was gekend dat niemand met den en allen, die haar omringde, eenen wonde- Ion handel baren kerel over den weg kon en ren invloed uitoefende I uiterst recht in de schoenen gaan, wilde Ha! de zieken en gewonden, die door del men zijnen hèvigen toorn en wat meer was behendige vingeren der krachtvolle zusters jeene geduchte straf kunnen ontloopen. werden verpleegd, wisten niet recht of zijl Daarbij was kapitein Dorbrain een erge deze als een enkel schepsel ofwel als een Ikrakeelzoeker en overdreven woeste kerel, hooger wezen moesten beschouwen. die er niet op zag een vervaarlijk schaar Ja, ettelijke verstokte snorrehaarden, dielminkel te maken en een kwartier overeind gebed en godsdienstplicht reeds lang hadden len in rumoer te stellen, vergeten, voelden zich door de geestdriftige I De kapitein was dus met eene gevaarlijke vermaningen der liefdevolle verpleegster Ityphuskoorts ten gast hui ze gebracht, waar zoo diep in 't berouwende hert getroffen. Imen hem in de zaal bezorgde, die onder de dat zij zich met waar leed -«ezen tot den I bijzondere hoede stond van zuster Louisa priester wendden, die hen met God verzoe-1 welke met teedere belangstelling den grij- nen kon, vooraleer zij in zijne tegenwoor-1zen snorrebaard hij was reeds verre in digheid moesten verschijnen... Ide vijftig onder hare zorgvuldighei Weldra was de taak der wonder kracht-1 nam. dadige en welsprekende gasthuisnon door Wanneer men aan de goede zuster gansch de stad Constantine verspreid, en (meldde wat voor een onhandelbaar mensch eenieder roemde hare vele zielegaven, van (die krijger was en welken vreeselijken last dewelke zij ten allen stond de roerendsteIliij haar zou opleggen, had de non den blik bewijzen leverde. I begeesterd omhoog geslagen en met dank- Geen wonder dat de vrome dienstmaagd I baar gemoed tot God eene innige smeekbette des Heeren van iedereen werd bemind en I gestuurd geprezen de soldaten der bezetting zeiver.,I Dan ging zij met moed aen 't werk. stelden er eene eer in dat zij in het gasthuis! Zij wilde, indien het mogelijk was, den door eene zoo edele kloosterzuster werden ruwen en barschen soldaat vermurwen, verpleegd, die hen als ware en beminde zijn lichaam te zaam m-4 zijne ziel genezen, broeders behandelde j Biddend zette zij zich aan zijne sponde Ook liep weldra de mare rond van eene néér. bereid om aan den kranke hare tee nieuwe overwinning, die rle koene non had Dierste zorgen te wijden behaald en wel op den kapitein Dorbrain, Edoch, kapitein Dorbrain, die immers die in het gasthuis met. eene gevaarlijk ty- getempeest had en gevloekt als een ketter phuskoorts was binnengebracht, welke zijne wierp nu eensklaps een oorverscheurend dagen in onmiddellijk gevaar kwam stel- vloekwoord uit, dat de arme zuster deed len. [opspringen van verontweerdiging en hei De kapitein Dorbain was een uiterst hoos lige gramschap. Zij rees overeind en stond voor het bed I zwaarte der strenge krijgswetten niet kas- van den baldadigen kerel bedreigend recht, I tijden Welnu, die Opperheer, wiens naam hem met vlammend oog vertoornd aansta-1 gij lastert, vermetele dwaze, Hij is wel end. I machtiger dan alle stervelingen te zamen Dan murmelde zij met plechtige verach-| Vreest gij dan niet den wrekenden God ting in de weluidend doordringende stem I De woeste kapitein had, gedurende die Voorwaar, kapitein Dorbrain is eene I heftige alleenspraak, zijnen verbaasden blik slecht opgevoed mensch lop het begeesterd, De onbeschofte zieke hief hoofd en blik der koene non geslagen. Dan, terwijl zij woedend op en aanzag de non woest. I zweeg, boog hij het hoofd gedwee en mur- IIij opende de grijnzende lippen en wasjmelde vol bewondering op het punt met eene nieuwe godslastering te antwoorden, wanneer de non beraden de hand vast op zijnen 'mond drukte en in tijds den vreeselijken vloek des gewetenloo zen doofde. Luister, sprak ze goed en kort. Lui ster, goddelooze Zoo gij nog eenmaal bt proeft één enkel vloekwoord uit te stooten, dan... dan bind ik u gezwind een flinken doek voor den godtergenden mond Begre pen, gemoene kerel He wat Gij zoudt... gij... gij zegt gemeene kerel Ja, weervoer de kloosterzuster kort be raden, wijl zij den verwoeden overste in 't woeststarend oog onbeschroomd aanblik te Ja, ging ze voort, doch met klem, ik houd staan dat kapitein Dorbrain een I zult u bedwingen en, ja, u beteren gemeene kerel is, om zoo onbeschoft te durl Ja, ja... zuster! prevelde de overste ven vloeken Igansch overmeesterd. Duizend I -Welnu, kapitein, dan zal ik u gauw Hallpas op den doek morde de non (genezen. Stil nu! en neem wat van dit en zij sloeg opnieuw de hand op 's kerels (drankje... Och 'tis noch zuur noch bitter, vloekende mond, waar zij intijds het gods-(Gij beiioeft maar niet zoo eert lang gezicht Hum dat is eene dappere Eene soort van Jeanne d'Arc Kapitein, vroeg hem zuster Louisa plechtig, zal ik nog vloekwoorden uit uwen mond moeten hooren De grijze krijger zag de beradene vrouw schuwloerend aan, bang en verbaasd en 'tiij prevelde Hum! vergeving, zuster ik dacht niet dat gij het zoo erg opnaamt... De woesteling was getemd... De edelhertige kloosterzuster nam zijne zware hand tusschen hare fijne vingeren en zij bezag den krijgsman liefdevol en nokte - Neen, kapitein, gij zijt zoo boos nieten gij zult mij toonen, 'nietwaar, dat een Fransch officier geen onbeschofterik is Gij te trekken De kapitein dronk den lepel van 't genees middel uit, welke de non hem voorhield en hij trok een kluchtigen grijns, terwijl hij lasteren smoorde. Foei! berispte zij, watl een gemeen gedrag voor eenen Franschenl officier Is dit nu al die ridderlijkheid, waarop zij zoo bogen Heisaeen onbe schaafde pakkendrager of sjouwer kan dit I murmelde wel zoo goed als gij, vermetele! Ha! zegT Foei wat bucht!.. 'klust liever een mij eens, wat zou men u voor straf toepas-1 glaasje goeden wijn, zuster sen, in-iien gij 's Jands regeerder verwensch-1 Nadruk voorbehouden. tet en vervloektet Zou men u naar al de| (Wordt voortgezel

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1