POPERINGHE 01STREKEI HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansèn-Pecorte, Poperinghe Een Schot in den Rug Jfleabelen en kandsalaam BUITENIiAfiDSCH fHHIOIS. annoncen BOUWGRONDEN NIETS Zondag 1011 September ign. 5 Centiemen. 7* Jaar. N 41 Oen drukregel 10 c. Haniaalde Annoncen Hersts Taps, Boüingcn en ÜjjrbsrgksrsiisseB mits betaling- van 25 c". Alle Aimoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinglie Op grondgebied van Poperinglie Buitenland 4,69 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in bet blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en 'Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. September. Zon op. Zon oud.! Hopverbond van het Land van Poperinghe. BACQUAERT te Poperinghe en GAMERLYNCK te Passchendaele. Notaris CAS SIER S, OPENBARE VERKOOPÏNG Gemeente Renïnghelsi 3oi'riGe:r"!.^f^TlWoensdag ZTSéptember 1911; OVERSLAG Dinsdag 19 September 1911 Woensdag, 20 Septembe 1911, Openbare Verknoping van Notaris BA CQ U A ER E, Merkweerdige Yenditie STUDIE VAN DEN Notaris DE VO S Maandag 18 September 1911 OPENBARE VERKOOPÏNG PLAATSELIJKE TENTOONSTELLINGEN van HOP GEWESTELIJKE TENTOONSTELLING Vooruitgang van 't kathoiicism in de wereld. De Slaapziekte. Tegen de duurte der levensmiddelen. ^igeus ovt'r<.-'iiki.Mis!.. word ui ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. mm 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers bobben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 10 H. Naam van Maria. H. Nicoiaas van Tolentijn. 5 u. II in. 6 u. 8 m. Maandag 11 HH Prolus en Hyacynihus. 5 13 6 6 Dinsdag 12 H. Guido, patroon der kosters. 5 15 6 3 Woensdag 13 H. Amatus, H. Fredericus. 5 16 6 1 Donderdag 14 H. Kruisverheffing. 5 18 5 59 Vrijdag 15 H. Nicodèmes. 5 19 5 56 Zaterdag 16 H. Cornelius, H. Cyprianus, H. Euphemia. 5 21 5 54 Volle Maan. Vrijdag 8 September, ten 3 ure 57 minuten 's namiddags. Laatste Kwartier. Vrijdag 15 S -ptember, ten 5 ure 51 minuten 's avonds. Nieuwe, Maan. Vrijdag 22 September, ten 2 ure 37 minuten 's namiddags. Eet s.'e Kwartier. Zaterdag 30 September, ten 11 ure 8 minuten 's morgens. vaemiÊümmw Studiën van de Notarissen DOOR STERFGEVAL. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. VAN Zevecote en Kasteelmolenhoek. KOOP Gerieflijk WOONHUIS, mei schoone schuur en bof8 aren 60 cent. Boeinprijs 25 fr. Het woonhuis met hof was gebruikt door wijle Jufv. Thérèse Mar key. Onmiddelijk genot. hri de schuur is gebruikt door sieur Max Fiey mits 25 fr.'s jaars tot 1 Dec. 1911. Ingesteld 4000 fr. KOOP 2. Twee WOONHUIZEN met stal lingen en land 20 aren 97 cent. Gebruikt te weten hel woonhuis met afhankelijkhe den naast den steenweg, en deel land door siear Ch. I) larghe mits 90 fr. 's jaars boven de lasten tol 1 December 1911:en hot ander woonhuis inet deel land door sieur Remi Louchaert mits 5 fr. per maand Ingesteld 3300 fr. KOOP 3 WEIDE 39 aren 20 cent. Gebruikt door heer Cyrille Steen mits 60 fr. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 October 1920. Ingesteld 2650 fr. gelus Bryon mits 65 fr. 's jaars boven de lasten, vervallende op i October, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden Ingesteld 2500 fr. KOOP 5. Perceel ZAAILAND 32 aren 31 cent. Gebruikt door dito Delangbë, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden, mits 48 fr. 75 c. 's jaars, vervallende op 1 Octo ber, boven de lasten. Ingesteld 1800 fr. KOOP 6 Perceel ZAAILAND 16 a. 83 c: Ingesteld 900 fr. KOOPT. 13 a. 87 c. Gebruikt bij de jure, door sieur Henri Van- noote mits 45 fr. 50 c. 's jaars boven de las ten, vervallende op 1 October. Ingesteld 725 fr. KOOP 8. Perceel ZAAILAND 21 a. 62 c. In pacht door den heer Nestor Six-Colpaert mits 32 fr. 50 c. 's jaats boven de lasten, met recht van pacht tot 1 Ociober 1916. Ingesteld 1250 fr. KOOP 9 Partij ZAAILAND -De Brander» 90 aren 20 cent. Gebruikt door den heer Dieier Bervoet mits 95 fr. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 Oct.. 1913 Ingesteid 3275 fr. Recht van samenvoeging voorbehouden. om 2 uren 's namiddags, ter herberg Au Lion d'Or - bewoond door M. Henri De- rekx te Reninghelst (gehucht «Ouderdom»). Voor alle inlichtingen zich le bevragen ter studiën van genoemde Notarissen Ittiequaerl «*ia Caincrlyneli, Alen zegt dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rottsselaere, de gezondste is. 67 Mengelwerk van «DE P0PER1NGHENAAR oorspronkelijk verhaal door (I E II It I (i B»E ZELVE. Goed kapitein, dit krijgt gij later en vastwanneer uwe kwaal geweken is en gij niet meer vloekt Begrepen, zuster bromde de overste gedwee Ha! voor eene non strijk ik de vlag Mord... Kapüein, pas op riep de gasthuisnon verman nd en de overste slikte in allerhaast het nauwelijk begonnen vloekwoord bin nen. Dan liet hij het zieke hoofd op de peluw nedervallen en, terwijl hij de non bewon derend aanzag, bromde hij nog, gansch ver voerd Duizend sabels wat eene vrouw 1.. dapper en bet aden En alzoo overwon zuster Louisa de woeste naturen... VIL - Bruno Daeltjensuw pleit is klaar!... In een duister en vuil steegje der stad Constantino, in Algerië. woonde een oud ma netje, dat den naam droeg van Nathan Werle. Genoeg valt aan dien naam te merken, dat de drager ervan een Jood of Israëliet moest zijn en inderdaad Nathan Werie was wel een volbloed afstammeling van vader- Jacob. Gansch de stad door was het ventje, dat nauwelijks de middelmatige lengte bereikt en een ganseh verneuken! uitzicht had. goed bekend voor hetgeen het wilde schij nen, dat was neerstig handelaar in alle soort van hoofddeksels, evenals ook aller hande regenschermen, zooals men dit be- om 1 uur namiddag te Poperinghe, in de Peperstraat, ten st t'fhuize van den II er Benoit Rouseré, Acajou spiegelkas, acajou lavabo, acajou ledikant met ressort, nachttafel, ïiaaima- chien Singer geschilderde keukenkas, geschilderd ledikant, vierkante tafeltjes, werktafel, spiegel, wollen matras, hoofdein den, oorkussens, wollen en katoenen sarzen, courie-pointe, edredon, gordijnen, schouw- garnituur, gebourreerden zetel, stoelen, jaehtstoof met toebehoorten, kaders, kruis beelden, posturen, allerhande tafel-en keu- keogerief, kleermakersallaam, quinquets, morgenwekker, waterstuk, filter, koffer, waschkuipen, bakkerskolen, lüOO kilos ko len, enz. Gouden monter met ketting, kravatespeld, enz. Al met gereed geld en verhoog van den 10" penning. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 1 ure klokslag, ter hofstede van M Alois Dochy-Depuydt, te Westoutre, bij den Hertog van Brabandt van zooals 2 wagens, 2 karren, voiture, keernmachien, vierscharre, ptoegs, enz. enz. 3000 hoppepersen en brandhout. 2 heet. 86 aren aardappels en beeten, en seltoonc ISwKfialoi), te weten 10 koeien, 7 jaarlingen. 8 kalvers, 3 zwijns en 't pluimgedierte. Tijd van betaling mits borg. TE WATOU. (in ébne zitting), om 4 uren juist namiddag tor herberg De Smis bewoond door Cyril le Ackaert te Watou, Sint Jan-ter-Biezen, van «n TOLIDE gelegen te POPERINGHE, Boomgaardstraat) sektie F. nummer 855* Zie affichen met plan Het kohier van voorwaarden, plan en tijtels van eigendom berusten ten kantoor e van voornoemden Notaris. merken kon. waagde men zich het morsige orenstraatje in, en sloeg men een speuren de» oogslag door de vuile ruiten, die, als onwillig, to-gang aan het licht verleenden en schenen te willen getuigen dat de koop man, daar verblijvend, wel liever had dat zijne waren weinig werden opgemerkt. Immers, 't was al heel moeilijk den blik door het eenige venster in den winkel te werpen, waar allerhande koopwaar, zonder zorg noch regelmaat, geschikt was en g plaatst, alsof de huisheer groote vriend was van i nkel wanorde. Tewijl het joodje Nathan Werle door iedereen gekend was voor hetgeen waarvoor het zich wilde uitgeven, was het door slecht, weinigen geweten wat het eigenlijk was ert deed. Deze enkelendie wel eens in geldgebrek hadden verkeerd, wisten goed dat de sluwe hoedenmaker Nathan wel meer dan enkel schacheraar was die liefst handel dreef in- war n, die noch ster noch maan zien moch ten. Meer dan een rabauw of schoelie, wiens schurkenstreken niet te tellen vielen en wel goed verdoken waren, droeg bij Nathan Werle de vrucht van een stoutmoedigen diefstaleen of ander kleinood van weerde waarvoor, de smous stoutweg een spotprijs offerde, of oo t al zaken van alle slach voor werpen. die niet te heet noch te zwaar wa ren bevonden geworden, door dezen die ze onbekommerd hadden ontvangen of buiten wete der bezitters voorgoed hadden ontleend Ja, de magere jooJ dreef wel den stout sten en meest winstgevende» handel van gansch de stad en hield er daarbij een druk bezocht woek> rkantoor op na, waar zelfs meni - welhebbend doch verkwistend jong lin kwam of dwaze spelers hunne toevlucht namen. üp eenen duisteren avond van de maand November, wijl elf ure reeds was geslagen, op Zondag 17 September 1911, le Crombeke, Elverdinghe, Proven, Watóu en Vlamertinghe (van 9 uren tot 12 uren), en le Westoutre (van 3 uren tot 6 uren na middag). tv i»OE>EKINGHL, op Vrijdag 22 September van 8 uren voormiddag tot 4 uri n namiddag). Deze tentoonstelling wordt gehouden 'in Het Volkshuis, Yperstraat, te Poperinglie. Met zichtbaar genoegen melden de liberale bladen hel. telkens, als hier of daar een priester of een gezaghebbend katholiek aim z'jn Geloof verzaakt, of zich aan de gehoor zaamheid tan den Paus onttrekt, of dat ongodsdienstige sekten of groepen zich hier en daar ontwikkelen. Dat is een bewijs, zeggen zij, dat de Katholieke Kerk wegsterft. Als gezaghebbende geleerden het Katho liek Geloof omhelzen, dan gewagen die waarheidlievende bladen daar niet van dat. spreekt van zelf. Er zijn echter ook andere statistieken, onpartijdig en geloofweerdig, die vaststellen ddtde Katholieke Kerk gedurig vooruitgaat. Wij geven hier de statistiek van den hoer sandelli, Italiaan, zoo beknopt mogelijk ze is een afdoende antwoord op de leng-ns der geuzen en hunne gazetten. Engeland. In 1800 waren er 120jüOu katholieken, 200 priesters en 6'apostolische vikariaten. In 1907 waren er 2,180.000 katholieken, 4,166 priesters, 21 Bisschoppen en 2,671 kerken. K Daarin fs Ierland niei begrepen, dat altijd katholiek is gebleven. Volgens de lieeren Morris en Sidney Smith, zijn er in de 60 laatste jaren, gemid deld 10,000 bekeeringen per jaar geweest onder de hoogere standen Er zetelen rtu in de Engelsche Lagere Kamer, 82 katholieke leden, in de Heeren kamer 41 katholieke Lords, en er zijn 21 katholieke raadgevers der Kroon. Duitschtand. In 1800 waren er in Duitschlaud 6 tnillioen katholieken in 1904 waren er 20.321,441. De katholieken maken dus het derde deel vau de bevolking van bet Duitsche Rijk uit. I11 1871 waren er te Berlijn tnaar 4 katho lieke parochiën nu zijn er 21 parochiale kerken, 26 openbare kapellen en 3 voor- loopige kerken met 160,000 katholieken. In den Reichstag zetelen 108 katholieken en in de Pruisische Kamer 140 katholieke leden. Er bestaan 1,300 katholieke nijverheids- jroepeeringen 17.000 landbouwsamenwer- kingen; 2,300 nijverheidssamenwerkingen 1000 vereenigingen van jonge werklieden met 300 godshuizen 12.000 krediethuizen. De katholieken beschikken over een 40 tal dagbladen, waarvan het minst verspreide 18,000 lezers heeft. Er zijn er ook die een oplage hebben van 50, 60, 70 en 80 duizend. Holland. In 1800 waren er maar 300,000 katholieken, met weinig priesters Hl geen enkele Bisschop. In 1907 waren er 1,822.000 katholieken, 3,758 priesters, 1 aartsbisschop en 4 bis schoppen, 18,325 kloosterlingen, 416 nieuwe kerken en 136 herstelde. Van 1853 tot 1871 werden 120 millioen frank besteed tot het bouwen van nieuwe kerken. In 1904 waren er in het gouvernement, 3 katholieke ministers op 8 nu zijn er ten minste zooveel25 katholieke Kamerleden en 18 katholieke senatoren 18 katholieke dagbladen, 29 weekbladen, 67 weekbulle- tijns en 43 tijdschriften. Zwitserland. In 1800 waren er 420.000 katholieken; nu zijn er 1,300.000 met 5 Bisschoppen en 1 Apostolieke bestuurder. In Rusland hebben zich van 1905 tot 1909 230,000 personen tot het kathoiicism ekeerd A/rika. In 1800 telde Afrika maar enkele katholieken het bezit nu 73 Zen dingen met. 660 statiën 3,794 kerken 850,000 geloovigen16 bisschoppen35 apostolische vikarissen23 apostolische prefekten 1,700 priesters1,660 scholen en 2,270 hospitalen. Azia. In 1800 waren er bijna geene katholieken, want de godsdienstvrijheid bestond er nog niet. Nu zijn er in Azia 4,600,000 katholieken 40 vaste bisdommen en 100 Bisschoppen- vikarissen of Apostolische prefecten. In Russisch Azia zijn er 75,000 katholie ken. In Turksch Azia is het getal geloovigen van 22,000 tot 214,000 geklommen. In Engelsch- Indië zijn nu 8 Aartsbis schoppen 24 Bisschoppen 4 Apostolische vikarissen 2,478,408 katholieken 26 887 priesters 2,300 katholieke scholen cn 37 hospitalen. Van 1904 tot 1908 werden 234,000 heide nen gedoopt. In indo-Cltina zijn nu 1,050,000 katholie ken met 1,234 priesters, 1 Bisschop en 16 Apostolische vikarissen, tegen 300,000 ge loovigen in 1800. China,. In 1800, 3 Bisdommen en 33 Zendingen met 200,000 katholieken. Nu 1,071,290 katholieken, 424,000 geloofsleer- lingen, 44 Bisschoppen, 41 Apostolische vikarissen, 1,730 priesters, 3,400 klooster zusters, waarvan 1,230 Chineesehe. Japan. In 1800 geene katholieken. Nu 60 duizend Brazilië was in 1800 niet godsdienstig ingericht. Nu 14.500 katholb-ken. 2000 priesters, 11 seminarie», 18 bisschoppen, talrijke kollegiëu. Pat.agonie bekeert sedert 1873 127,000 Katholieken op 143,000 inwoners. Vereénig de-Stat enIn 1S00 waren er 40,000 katholieken met 50 priesters en 1 bisschop. Nu zijn er 22,587,079 katholieken, 16,550 priesters, 88 bisschoppen, 13 aartsbisschop pen, 1 kardinaal, 1 apostolisch afgeveerdig- de, 13,204 kerken, met kloosters, scholen, kollegiën, semiuariën in evenredigheid. Canada. In 1800,1 bisschop en 160,000 katholieken nu 9 aartsbisschoppen, 20 bis- choppen en 2,250,000 katholieken. Oceanic. In 1818 nog niets. Nu 1 kar dinaal, 14 bisschoppen en 2 aar 1 «bisschoppen Nieuw-Zeeland. In 1800 niets. Nu 108,000 ka'holieken, 85 parochiën, 286 ker ken, 3 bisschoppen en 1 aartsbisschop. Ziedaar de ware toestand. Laat de geuzenbladen nu maar hun heri ophalen De Poorten der niets vermogen De Slaapziekte is liet brandpunt geworden van al de vraagstukken die tegenwoordig de gezondheid in de Keerkringen aanbelan gen, en geen wonderDie wreede geesel Gods van Zuid-West Afrika, bracht, op zes jaren tijds,dedrie-homlerd-duizend inwoners van Uganda op een derde vernielde met eene verbazende razernij-geheele dorpen, waar vroeger een kloek en talrijk volk den grond bebouwde en weeldrig was, nu echter niets overlatend dan inenschengeraamten en vervallen hutten. God gave dat men eerlang een doelmatig geneesmiddel vinde, zoo niet wordt onze Kongo na vijftig jaren eenedoodsche woestijn De Slaapziekte is geene tot aanhoudenden slaap verwekkende ziekte. De slaperigheid sloop langsheen de huizen, een schim snel en onhoorbaar voort en sloeg het vuile Toren straatje in. Voor de deur van Jood Nathan Werle stond de geheimzinnige schim even stil, verborg zich goed in den insprong der opening en klopte herhaaldemaal doch op geheimvolle wijze aan. Onhoorbaar werd de deur geopend, de schim verdween en alles was rustig zooals voorheen. Dit snel gebeurde had een getuige gehad Immers, daar bromde in 't duister van de Torenstraat eene zware stem Daar ben ik te laatEen ander is rtu bij den smous Ik heb geen geld meer om de kans wagen De stem zweeg en eene zware schim daag de uit den nevel op, zoodat een scherp oog den kapitein Dorbrain hadde kunnen her kennen, die in tegenovergestelde richting bij het huis des smousen aankwam. Eene goede maand was verloopen sedert wij den botten en onhandelbare» man in het gasthuis zagen binnenbrengen en wij getui gen waren, op welke wijze zuster Louisa met hem omsp- ong. - Naar ziel en lichaam genezen, had hij het gasthuis verlaten. Doch hij was een onverbeterlijke speler gebleven. Ook zat hij weldra in een speelhol met de kaart in de handen en gewis had hem de kans deerlijk in den steek gelaten en den rug toegekeerd immers, de kapitein had zich gedwongen gevonden zijne toevlucht tot den schacheraar-woekeraar Nathan Werle te nemen, om van dezen, tegen hoo gen kroos, eenige munten los te krij.en. Hij was nu juist aan het huis des smou sen aangeland, wanneer hij de geheimzin nige schim zag binnensluipen en verdwij nen Niet zeer lang toch moest hij tegen den hel zullen tegen haar vertoont zich eerst na vet schillende maan den, zelfs na vet schillende jaren en tneD treft slaapzieken aan die nooit de domme- ling hebben gekend. Wal men wetenschappelijk Slaapziekte noemt is een gevolg van het indringen van de Trypanozoom een wo kerdier of parasite ingeënt door eene vlieg nadat deze het woekerdier is gaan optuigen uit het bloed van een slaapzieke. De Trypanozoom is een spilvormig li chaampje van ongeveer een twintig-duizende van een millimeter lang. Op baar uiierste gedeelte zwaait ze een geeselije nauw ver bonden met een tenger vlies dat den rug overtrekt en wiens golvingen het dierke vooruit doen komen in de richting van het geeselije. Eens binnengedrongen, dan hoort ze bijzonder t'huis in de lymplia en het zenuwstelsel alwaar de Trypanozomen zich bij duizenden vermenigvuldigen. Komen zij echter in aanraking met vijandige stoffen die ze in 't bloed ontmoeten, of worden ze bevochten door chemische producten den lijder ingespoten, dan komen ze bij honder den samen in roosvormige kringen, de gol vingen v;,n rugvlies en geesel vallen stil, en alle spoor van leven schijnt verdwenen. Wat er daar geschieden mag is niet duide lijk geken i. Wat er ook van zijde meeste 1 rypanozoinen verkwijnen daar. Enkele, de sterkste, verlaten het midden en gaan den vijand bevechten. Ons bloed, onze organen veranderen in een eindloos strijdperk. Van alle kanten ai door de haarbuisjes (laatste vertakkingen van de bloedaders) komen heimelijk leucocijten of de witte bestand- deelen van ons bloed le voorschijn. Begaafd met wondere hoedanigheden, die God alleen weet te verklaren, vallen zij met hunne voetvormigo knobbels de Trypanozomen op het lijf, die te allen kante omsingeld en vergeven door de chemische producten, de eene na de andere bezwijken. De strijd duurt vier tot tien uren de koortsen die op dit oogénblik den slaapzieke overvallen zijn er het duidelijk bewijs tan. Zijn nu de Leuco cijten samen met de chemische producten bij machte geweest de Trypanozomen alle te gelijk te dooden, dan is de slaapzieke vol slagen genezen. Maar wee hem bij wie de Trypanozomen niet alle te gelijk omgekomen zijn dan zullen ze, ontkracht, maanden en maanden onwerkzaam blijven en dan enkel voortbrengen als niemand meer denkt op hun bestaan, noch op hunne bestrijding. Wordt vervolgd). duisteren muur op schildwacht staan, want daar sloop de schim rap buiten en verdween in de donkere straat. In 't voorbijgaan had de kapitein hem her kend en morde verbaasd en grimmig O Bruno Daeltjens hier De schim stiet een angstvolle kreet uit Alle duivelen de kapitein I... En, zijnen loop nemende, vluchtte hij heen in allerijl. De overste zat hem niet achterna, maar klopte beraden bij den Jood aan en wel op de hem bekende geheimvolle wijze. Nathan Werle dacht Ha daar komt die kerel nog terug. En hij opende gezwind. De kapitein sprong snel binnen, vatte den smous bij de keel en bromde Geen kreet, stilZeg wat bracht u zooeven die soldaat God... aie... van Abraham I... zuchtte de Jood verschrikt. Spreek dan, smous, of.... God van Abraham, Isaak en Jacob steende de Jood Wat kwam die soldaat hier doen Wat verkocht hij 11 Hij Och hij kwam... hij deed... hij Komaan. Nathan, schurk, niet gesta meld, maar geantwoord, gebood de kapitein, ündertusschen deed hij een stekje ontvlam men, dat hem eenige kleedingstukken, als ook een pistool liet ontwaren, die daar nog op den kleinen toog lagen. De kapitein greep dit alles aan en gebood verwoed Onsteek rap uw lichtHadie dief kwam zijn gestolen goed verkoopen. Heer kapitein, prevelde Nathan in het duister, heer kapitein, gij hedriegd u, ja, ik zal u zeg tien... Maar, boef, gaat gij welhaast eene kaars aansteken? bromde de overste, die op het De onderhandelingen tusschen Frankrijk en Duitschland in zake Marokko zijn weer hervat en in de groote pers krioelt '1 natuur lijk weer van allerlei commentaren en ver onderstellingen. Men zal 't beste doen kalm de eindbeslissing af te wachtenin ieder geval blijkt dat de vredekeizer geen oorlog wil. Het Duitsche leger met inbegrip der ma- •tne heeft thans 626,732 man onder de wapenen en telt 1,250,000 dienstplichtigen. Het Fransche leger heeft 21,000 soldaten minder dan het Duitsche en 220,000 man meer dan 't Oostenrijksche. Keizer Frans-Josef zal op aandringend aanraden zijner omgeving niet deelnemen aan de groote manoeuvres, maar zich laten vertegenwoordigen door den troonopvolger. Over den toestand in Perzië kooien thans allerlei tegenstrijdige betichten, zoodat t onmogelijk is, de waarheid weer te geven in ieder geval is 't er in dat land niet pluis. De gedenkschriften van madame Toselli, gewezen kroonprinses van Saksen, zullen tloor 't lichte Fransche boulevard-blad, de Matin, worden gepubliceerd. Soort zoekt soort Het onderzoek in zake de in 't Paleis du Louvre gestolen schilderij van Leonardo de Vinei, heeft nog geen uitslag opgeleverd. punt was eenen vloek uit te werpen, maar zich nog heldhaftig bedwong. Nathan Werle voldeed sidderend aan het gebiedend woord des krijgsmans, en weldra zond eene vette kaars haar smokend licht in het ronde. Dit liet den toornigen overste toe de ver kochte sodatenkleederen te zien, die de ver- kooper gewis had gestolen. De kapitein greep het boeltjen vast en, met den uitroep Hal goed, kerelik zal uwe zaak klaar maken liep hij den winkel uit en verdween in de duistere straat, nog brom mend Verbliksemde schurk dat steelt Ha! nu is de dief goed geknipt!... Bruno Daeltjens. uw pleit is klaar Kn het verneukclde joodje zonk ineen als kaf, tusschen hoeden, rommel en re enschermen, wijl het steende God van Abraham 'k ben gepakt!... VIL Eene handeling van den fielt en haar gevolg. Kapitein Dorbrain aarzelde nooit. Nu nog min was dit met hem 't geval wijl hij vlug voortliep naar de kazerne, die door een regiment zouaven was betrokken en waar hij weldra aankwam, gansch in 't zweet. Hij sprong de wachtpost binnen en gebood bij den dienstdoenden overste to gaan ver nemen of de soldaat Bruno Daeltjens in zijne slaapzaal wel te bed lag. Do kapitein vernam al spoedig dat van Bruno geen spoor te vinden was. Zonder verwijl werden de doelmatigste bevelen gegeven tot het opsporen van den dief en vluchteling, en toen de dag aanbrak was de verdwenene nauw en ten allen kan ten nagezet. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.) ïs iirl geiooSliijlk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Dol huize Moncarey-Sansen. I)e Amerikaansche artillerie heeft '11 kanon gekregen, dat de vliegtuigen in de lucht bereiken kan. De kanonniers, die dit mon ster moeten bedienen, worden er opzettelijk voor opgeleid. De Porlugeesche Regeering heeft de schuld van den ex-koning Manuel vastgesteld op 24 millioende bezittingen bedragen slechts 12 millioen, zoodat de regeering s konings maandgeld van 18,000 wil intrek ken. De Duitsche keizer heeft te Hamburg-Al- tona een speech gehouden op zijne echtge- noote, de keizerin, en haar allen Dnitschen moeders ten voorbeeld gesteld. En. de keizer hoeft hier recht van spreken. Want zijn huis is een voorbeeldig vorstenhuis. Combes ligt te Pont ernstig ziek aan buikvliesontsteking. De Koning van Italië maakte 'n luchtreis van '11 half uur in 'n Parseval. In Rotterdam heerscht groote vreugde over den uitslag der gemeenteraadsverkie zingen. De raad der machtige koopstad bestaat nu uit 27 mannen rechts op de 45 leden. Het eertijds almachtig liberalism heeft een ergen knaak gekregen. Te Zagnansk in Rusland zijn twee treinen op elkander gebotst. Er werden 29 personen erg gekwetst en 4 gedood. Uit Klisabethstad wordt het goede nieuws gemeld dat de tsé-tsé-vlieg daar volkomen verdwenen is, hetgeen den invoer van rund vee zal toelaten. De lijfstraffelijke kamer van het verbre kingshof heeft donderdag de voorziening in verbreking vanDuez verworpen. De beruch te vereffenaar der kloostergoederen blijft bijgevolg veroordeeld tot 12 jaar dwangar beid. Dinsdag is er brand uitgebroken in de groote St-Jacobskork van Vlissingen. De kerk en de toren worden als verloren be schouwd. Woensdag morgend hebben jagers, in een dennenbosch te Civrieux Ainhet lijk van een man opgehangen gevonden, boven een vuur; de voeten en de beenen waren reeds verkoold. Naast den gehangene lag een nummer van het anarchistenblad Le Li bertaire Het gerecht heeft een onderzoek geopend. Te Halewyn grepen maandag erge too- neelen plaats tusschen de werkstakers dei- fabriek Lepoutre en de gendarmen. Tram- en treinriggels werden gesaboteerd en hoo rnen gelegd om den doorgang te beletten. Van den kant der betoogers zijn er zeer veel gekwetsten aangezien de gewapende macht er met vuile voeten doorging. In de bedevaart die verleden week uit 't Noorden naar O. L. Vrouw van Lourdes ging, waren 2000 bedevaarders en 200 zieken uit Kijssel alleen1! Te Weenen werd deze week eene tentoon stelling van postzegels geopend. De post zegelverzamelingen zijn verzekerd voor 350 miljoen. Tijdens de overstroomingen, die verleden maand het Yang-Tsé-Kiangdal in China vernield hebben, zijn niet minder dan 100,000 man verdronken. De gemoenteoverheden van Norfolk heb ben besloten heel eenvoudig de policie der stad af te schaffen. Reeds meer dan twee jaar heeft er te Norfolk geene enkele over treding plaats gehad en heeft de policie bijgevolg niets te doen gehad. Al de in woners zijn uiterst tevreden over dien maatregel. Een Chocolade handelaar in Chicago heeft honderden papegaaien aangekocht, die allen moeten leeren de beste chocolade is de Z-chocolade Hebben nu de beestjes deze spreekkunst geleerd, dan krijgen alle groote winkels van Chicago zoo 'n papegaai cadeau «lie dan de bezoekers verwelkomt met de woorden de besté chocolade is de Z-ehoco- lade 'n Aardige papegaaien-reclame is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze- iuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting n alle Ziekten door overlast veroorzaakt. Jan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MÖNTEYNE, Groote Markt, 18. POPERINGHE. Markt-revolutiën. Ten allen kante hoort men van misnoegd heden, onlusten en schermutselingen, welke plaats grijpen op de verschillende markten en inzonderheid op de boter- en eiermarkten. I11 Frankrijk en in het Waalschegaat het er erg op los. Soort van revolutie is op vete plaatsen ontslaan, waar gewelddaden op de vrijheid werden gepleegd en waar de policie er is moeten tusschenkomen. Zelfs in de Vlaanderons begint het spel ook. Te Moes- kroen werd eene hofstede door 400 fransche huishoudsters bestormd. Al de ruiten werden verbrijzeld. Te Brugge werden Zaterdag ook eier- en botermanden onder de voeten rtrappeld. Zaterdag hebben te Duinkerke duizend vrouwen hevig gemanifesteerd tegen de duurte van de levensmiddelen. Zij bieldon de melkkarren tegen en verplichtten de boeren de verbintenis te teekenen de boter aan 1,50 fr. den halven kilo en de eieren aan I fr. het dozijn te verkoopen. De weke lijksche markt werd bij besluit van den municipalen raad gesloten. De aigemeene prijs weike de boterkoopers

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1