NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decoute, Poperinghe Bouwgrond &n Weide LAN DB0 U WALAAM Een Schot in den Rug Sophie Sohier, Meubelen en kandsalaam Zondag iy* September igii. 5 Centiemen. ye /aar. N 42 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Heinaalde Annoncen Eerste Taps, Boliingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. BACQUAERT te Poperinghe en CAMERLYNCK te Passchendaele. OPENBARE VERKOOPING Gemeente Reningheist, Dinsdag 19 September 1911 Notaris DE VOS, Maandag 18 September 1911 OPEN BARB] VERKOOPING Notaris CASSIERS, Woensdag, 20 Septembe 1911, Openbare Verkooping van Notaris BA CQ A ER D, Den Maandag 25 September 1911, OPENBARE VEILING VAN kepers en draad, hoppepersen aardappels en beeten, alsmede 4 PAARD en 2 koeien. Woensdag 27 September 1911, Merkweerdige Venditie Notaris BOUCQUEY, Vrijdag 29 September 1911, Verkooping van SCH00NE HUiSMEUBELEN Notaris DE GR A VE, Maandag 25 September 1911 SCHOONE KOOPDAG Water in den wijn. De Slaapziekte. üe Oudste Vrouw van I*opoi*iiiglie. Ludovicus BOIDIN,) 25" Januari 1912 haar ÏOO jaar intreedt. ♦X* /oljrens overeenkomst worden ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. POPIRIHGHESAAI! 2.50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Wekelijksche Almanak. September. Zon op. Zon ond Zondag 17 O. L. V. van VII Weeën, H. Lambertus 5 u 22 m. uö2 m Maandag 18 H. Joseph a Cupertino, H Hopliia. 5 23 5 50 Dinsdag- 19 H Januarius, H Constantia. 5 25 5 48 Woensdag 20 QuatertemperdagH. Eustachius, H. Candida. 5 26 8 46 Donderdag 21 H. viattheus, patr. der Meubelmakers en Bankiers. 5 28 5 44 Vrijdag 2') Quatertemperdag. Maria de Socos. 5 30 5 42 Zaterdag 23 Quatertemperdag. H. Linus, H. Tecla. 5 32 5 39 Volle Maan. Vrijdag 8 September, ten 3 ure 57 minuten 's namiddags. Laatste Kwartier. - Vrijdag 15 September, ten 5 ure 51 minuten 's avonds. Nieuwe Maan. Vrijdag 22 September, ten 2 ure 37 minuten 's namiddags. Eei s.'e Kwartier. Zaterdag 30 September, ten 11 ure 8 minuten 's morgens. Studiën van de Notarissen DOOR STERFGEVAL. VAN Zevecote en Kasteelmolenhoek. KOOP 1. Gerieflijk WOONHUIS, mei schooue schuur en hof8 aren 60 cent. Bnoinpi ijs 25 fr. Het woonhuis met hof was gebruikt door wijle Jufv. Thérèse Markey. Onmiddelijk genot. En de schuur is gebruikt door siaur Max Fiey mits 25 fr. 's jaars tot 1 Dec. 1911. Ingesteld 4000 fr. KOOP 2. Twee WOONHUIZEN met stal lingen en land 20 aren 97 cent. Gebruikt te weten hel woonhuis met afhankelijkhe den naast den steenweg, en deel land door sieur Ch. Delanghe mits 90 fr 's jaars boven delasten tot 1 December 1911:en bet ander woonhuis met deel land door sieur Remi Louchaert mits 5 fr. per maand. Ingesteld 3300 fr. KOOP 2 WEIDE 39 aren 20 cent. Gebruikt door heer Cyrilie Steen mits 60 fr. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 Octobjtr 1920. ingesteld 2650 fr. KOOP 4. Een perceel ZAAILAND 44 aren 30 cent. Gebruikt door vrouw wed. An gelus Bryon mits 65 fr. 's jaars boven de lasten, vervallende op 1 October, zonder sch riftel ij ke pach tv oor waard en Ingesteld 2500 fr. KOOP 5. Perceel ZAAILAND 32 aren 31 cent. Gebruikt door dito Delanghe, zonder schriftelijke pacht voorwaarden, mits 48 fr. 75 c. 's jaars, vervallende op 1 Octo ber, boven de lasten. Ingesteld 1800 fr. KOOP 6 Perceel ZAAILAND 16 a. 83 c. Ingesteld 900 fr. KOOP 7. 13 a. 87 c. Gebruikt bij de jare, door sieur Henri Van- noote mits 45 fr. 50 c. 's jaars boven de las ten, vervallende op 1 October. Ingesteld 725 fr. KOOP 8. Perceel ZAAILAND 21 a. 62 c. In pacht, door den heer Nestor Six-Colpaert mits 32 fr. 50 c. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 October 1916. Ingesteld 1250 fr. KOOP 9 Partij ZAAILAND "De Brander» 90 aren 20 cent. Gebruikt door den heer Pieter Bervoet mits 95 fr. 's jaars boven de lasten, met recht van pacht tot 1 Oct. 1913 Ingesteid 3275 fr. Recht van samenvoeging voorbehouden. OVIÜIHüLiG om 2 uren 's namiddags, ter herberg Au Lion d'Or - bewoond door M. Henri De- rekx te Reningheist (gehucht "Ouderdom»), Voor alle inlichtingen zich te bevragen ter studiën van genoemde Notarissen Itaequaert en Cainerlynek. Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken. STUDIE VAN DEN TE WATOU. (in ééne zitting), om 4 uren juist namiddag ter herberg De Smis - Tramstatie te Watou, Sint Jan ter-Biezen, van 75 aren gelegen te POPERINGHE, in de Boomgaardstraat. Gebruikt door verscheidene mits 275 fr 's jaars vrij van lasten. Bij plakbrieven verdeeld in 11 koopen STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 1 uur namiddag te Poperinghe, in de Peperstraat, ten sterfhuize van den Heer Benoit Rouseré, Acajou spiegelkas, acajou lavabo, acajou ledikant met ressort, nachttafel, naaima- chien Singer geschilderde keukenkas, geschilderd ledikant, vierkante tafeltjes, werktafel, spiegel, wollen matras, hoofdein den, oorkussens, wollen en katoenen sarzen, courie-pointe, edredon, gordijnen, schouw- garnituur, gebourreerden zetel, stoelen, jachtstoof met toebehoorten, kaders, kruis beelden, posturen, allerhande tafel- en keu- kengerief, kleermakersallaara, quinquets, morgenwekker, waterstuk, filter, koffer, waschkuipen, bakkerskolen, 1000 kilos ko len, enz. Gouden monter met ketting, kravatespeld, enz. A l met gereed geld en verhoog van den 10" penning. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 1 ure slipt nanoen, ter hofstede gebruikt door de Wed. Ch.-L'. Dejonckheere - Fieu, te Poperinghe, bij Steentje Molen, Tijd van betaling mits borg. II om 1 ure klokslag, ter hofstede van M. Alois Dochy-Depuydt, te Westoutre, bij den Hertog van Brabandt VAN zooals 2 wagens, 2 karren, voiture, keet nuiachien, vierscharre, ploe»s, enz. e. z. 3000 hoppepersen en brandhout. 2 h- et. aren aardappels en beeten, en Mchooue ISeeMlialen, te weten 10 koeien, 7 jaarlingen, 8 kalvers, 3 zwiji.s en 't pluimgedierte. Tijd van betaling mits borg. Studie van den TE POPERINGHE. om 1 ure zeer stipt, ten huize bewoond door M. Amódée Derid- der, te Poperinghe-Abeele, Menagie-Guedcren, Groote eiken kuipen, seulen, zwijnebak- ken, groot nieuw eiken waterstuk, aalkar- teel, en aalpomp, strooi-machien, windmo len, beetraapmolen, basculen, ijzeren peer- deheyzen en alle slach van peerdegetuig en boer-alaam. Groote hoeveelheid ijdele cham pagne- en andere flesschen. Tranm-Hnrre. Tijd van betaling voor de koopen boven de 20 franks. 68 Mengelwerk van »DE POPERINGHENAAR- oorspronkelijk verbaal door HltRVDlUK IH2 ZKI.ML Edoch. Bruno Daeltjens, door schrik en angst gedreven, had vertwijfelend de vlucht naar het dennenland genomen en wel in de richting der stad Lambessa. Waar hij was of zich verschool, werd zoo ras niet gekend, daar de gewezen' houthakker er veel party wist te trekken uit de bosschen, die dicht begroeid worden. Drie dagen verliepen, die de kapitein Dor- brain overbracht met razen en tempeesten. Edoch, den vierden dag na de vlucht werd in de kazerne de aanhouding van den weggeluopen dief gemeld, en kapitein Dor- brain stiet opnieuw een kreet van verv* e- ring uit. waar duizend sabels en houwit- sirs hunne plaats in vonden De weggevluchte dief werd in de stad te ruggebracht en in de gevangenis van Con- stantine opgesloten, in afwachting dat de krijgsraad hem voorbeeldig straffen zou. Wanneer men de zaak van den diefstal nauw onderzocht, vond men dat sedert ge- ruimen tijd allerhande voorwerpen klee- dingsiukken en andere benoodigheden ver dwenen waren, zonder dat iemand d>m slimmen dief hid weten te ontdekken. Opzoekingen, gedaan ton huize van den jood Nathan Werle, hadden menigvuldige vervreemde voorwerpen doen ontdekken, en de smous, nauw en scherp onderhoord. had volledige bekentenissen afgelegd en den idief Bruno Daeltjens zwaar beladen j De zaak van Bruno werd, naarmate men jze onderzocht, langeom slechter yoor h«m> Studie van den te Ghyverinchove. om, 2 ure namiddag ter hofplaats van Petrus Hersoen. f te BE VEREN - Yser, VAN 2 bekalfde melkkoeien, 2 kalvers, 6'ïpop- zwijns, 1 zeuge, 1 zwijneraoere met 10 jongen, wagen, karre, driescharre, aalpomp, mest, enz. Gewone voorwaarden. Even als er geen huizen zijn waar )iooit of nimmer windtocht doorwaait, even als er geen beken vloeien, wier helder nat sjeeds zacht en sluimerend voortglijdt, evenzoo zijn er geen gezinnen, waar het nimmer trekt of stuift en waar zalige vrede steeds ongestoord ep den troon neerzit. Wie toch zou ons durven zeggen dat hij altijd opgeruimd en wei te moede is, en dat hij nooit iemand een strooken in den weg legt? Geen enkel sterveling Het ware bela chelijk zulks te beweren want met den besten wil van de wereld kan inen tot die volmaaktheid niet geraken. Zie het maar na: ofwel de man is \ies gezind, en dan komt er trok door de deur ofwel de vrouw is slecht gemutst, en dan is er weeral trok, ofwel zijn ze het afle twee en dan is 't trok op trok. Doch verstandige menschel) weten het te schikken dat er stuiven noch stormen: van oorkomt. ze zorgen dat het schuitje altijd recht blijft en ze bieden hunne zeilen naar ten wind, overtuigd zijnde, dat men ai zoo tegen klippen noch rotsen in den grone zal luopen. Vaarwel huisgezinnen, die geen L - l n aan boord hebt, en de riemen niet eens ver wisselen wilt! Vaarwel, huwelijksbootjes die 't strik recht voor roei' en steven bezigt Vaarwel, we jonnen u goeden wind, maar we twijfelen niet, of ge zult lek loopeu, en uw overdreven nauwgezetheid zal u den afgrond indrijven Maar ja, 't is waar, er kunnen gevallen zijn, dat 't hoofd moet k"p zijn en kop moet blijven 't kan al eens gebeuren dat men zijne tanden moet toonen, maar kan het anders even goed gaan, laat den dwang et- af want gedwongen vrede is doorgaans eene lastige slavernij, eene stomme zwijgen de tweedracht, die d'harten koud en moede loos maakt en hen zoodanig versteent, dat de laatste liefdesprankels er in uitdooven. Hangt het zeil naar den wind, beste lezers, of, in andere woorden doe wat water in den wijn. Dan bedwelmt hij hoofd noch hersens en hij doet het bloed niet koken dan jaagt hij twist noch tweedracht in 'thart, dan blijft het kalm in 't huishouden, of ten minste de donkere wolken hebben geenen duur. Ja maar, dat is goed en wel. hooren we tegenspreken, kan men altijd het hoofd in ten schoot leggen. Daar is iets van, vooral als men met menschen te doen heeft, die rijden noch snijden willen en waar er geen reden in steken. Aan zulke stijfkoppen is niets te doen en laten we gaarne buiten de kwestie. We bedoelen maar die, welke van tijd tot tijd eene vieze muts op hebben en waar bij het, na de vlagen weer zonneschijn wordt. Bij dezulken, wees er zeker van, zal men meest winnen met 't zeil tiaar den wind te hangen en water in den wijn te doen. Ha, hoeveel huishoudens zouden beter cn gelukkiger varen indien ze elkander wat konden toegeven Hoe velen zou 't leven lichter en dragelijker wezen, hielpen ze elkanders lasten wat goedwilliger dragen En denkt niet, man en vrouw, vader en moeder, dat gij alleen die plicht na te komen hebt, neen iedereen, zoowel de koning als de bedelaar, zoowel de gebiedende meester als de'werkman, wil hij in vrede en overeen komst leven, moet door de vingers zien en toegeven, anders is 't gemeenzaam leven onmogelijk. Ga, vraag eens aan 'nen meester die met veel werkvolk zit ofdat hij wel altijd zijn volle gedachten recht ten hunnen opzichte kan doen gelden. Hij zal u voorzeker neen moeten antwoorden want ging hij alzoo te werk, wou hij alles gewikt en ge wogen, hij hadde zooveel nieuwe gasten vandoen, als er dagen in 't jaar komen. Keeren we de zaak om en vragen we aan den werkman, of hij somtijds geen reden heeft om over zijnen meester misnoegd te zijn... Zeker zal hij »ja» antwoorden. En niet ten onrechte Geen overheid is zoo er varen in het bevelen, beloonen of bestraffen dat hij niet eens den bal misslaat en geen onderdaan is zoo volmaakt in het nakomen, dat alles juist iti zijnen haak zit. Dus, wie ge ook zijn moget geeft wat toe, doet wat water in den wijn, en ge zult beter en genoeglijker door het leven gaan en geen wonder was 't dat de schelm begon te verkwijnen en wegsmolt als sneeuw voor de zon. De gevangenbewaker had reeds verschil- lige malen verzekerd, aan alwie het hooren wilde, dat de dief zijne vijf zinnen niet meer goed bijeen scheen te hebben, want dat hij zich aan allerhande zotte kuren overgaf! Inderdaad, Bruno Daeltjens scheen ietwat den kop te missen, want wat hij in den ker ker al uitstak, was wel 't bewijs dat het hem in de hersenen begon te falen. Edoch, de dag brak aan, waarop de krijgs raad zou vergaderen en in eene ruime zaal daartoe bestemd, namen de leden plaats, die onder het voorzitterschap van den kolo nel der bezitting van Gonstantine, over den gevangen dief en vluchteling Bruno Dael tjens recht zouden doen. Als de krijgsraad gezeten was, werd de betichte voorgebracht. Bruno Daeltjens, de vroegere wilddief, zag er bijzonder aardig uit. Zijn guitig vossen- gelaat was door eene zonderlinge uitdruk king overtogen, en in zijn scheelloerend oog fonkelde iets, dat de hem aanschouwende officieren niet weinig bevreemdde. Klaar en duidelijk werd door den openha ren beschuldiger alles uiteen gedaan en aan gehaald wat de plichtigheid van den dief en de ganse he uitgestrektheid van zijne mis drijven kon bewijzen, wanneer hij daarover ondervraagd werd, kon hij tot loochenen of ontkennen niet het minst zijne toevlucht ne men. maar hij antwoordde bitsig, snakkend en, noodlottig voor hem, onbeschoft zelfs. Zonder twijfel moi st hem n-ts in de zin nen schelen, of ten minste verkeerde hij in eenen ongewonen staat van opgewonden heid. Dit kwam misschien wel meest voort dat de booswicht, zijnen levensloop overdenken de, ondervond nu geene kans gehad te heb ib»p. Eerste vervolg). In ons vorig nummer hebben wij ver klaard hoe de Slaap/,iekte ontstaateen klein onbeduidend woekerdiertje bij name Trypanozoom is door eene vlieg op een gezonden mensch overgebracht, vergiftigt zyn bloed en geeft het leven aan een ontel baar geslacht. - Welke vlieg zal nu de geduchte Trypa- nozoom overzetten en hoe geschiedt die besmetting? Het staat algemeen bekend dat de tsètsè- vliegen de eigenaardige hoedanigheid bezit ten Trypanozomen over te zetten op de dieren. Alleen de Glossina-Palpalis die tot deze soort vliegen toebehoort brengt die over op den mensch en dit is gemakkelijk te verklaren door het feit dat er geen Slaap ziekte heersclit waar de Glossina-Palpalis niet bestaat. In Amerika waar vroeger vele slaapzieken werden overgebracht met den slavenhandel, heeft er de ziekte nooit voort gewoekerd de Glossina-Palpalis bestond er niet. Wel is waar een toevallige besmetting kan zich voordoen bij de verzorging der wonden van een lijder, dan vooral, wanneer de verzorger eene schram aan vinger of hand heeftdeze besmetting nochtans is de natuurlijke niet en komt zeiden voor. De donkerkleurig'e Glossina-Palpalis iets grooter dan onze gewone huisvliegen en vooral langer, is gewapend met een zuig- spriet die regelrecht vooruitkomt in de rich ting van het lichaam. In de vlucht vertoont ze twee helder-bruine vleugels die als de vlieg komt rusten, ineen schuiven gelijk de twee lemmers van een schaar. Zij leeft op de beschaduwde oevers van moerassen en rivierenvlucht de middagzon en gaat vooral 's avonds op aas, ofschoon ze steeds in den omtrek blijft, ten ware zich een mensch vertoonde dezen vervolgt ze tot in het dorp alwaar zij hare slachtoffers vindt. Hoe geschiedt nu de overzetting van de Trypanozoom - Kleeft ze enkel toevallig aan de zuigspriet en dringt ze van daar in de wonde door de Glossina in de huid toegebracht Deze onderstelling is niet aan te nemen immers, dan kon ze even goed met andere vliegen in aanraking komen en zoo op den mensch overgebracht worden en dan valt de stelling als zou de Glossina-Palpalis de eenigste zijn die de Trypanozomen overzet. Volgens d# meening van de geleerden berust de Trypanozoom in de maag van de Glossina nadat ze door de tromp uit een slaapzieke opgezogen is geweest. Daar ondergaat ze een geheele vervorming totdat Inderdaad, niets was hem tot hiertoe mee- geslagen, en het einde van zijn oneerlijk en zeer gewaagd bestaan zou nog voor hem ellendiger kunnen worden. Immers, terwijl de kolonel-voorzitter ein delijk een zeer zware straf uitsprak, trok de beschuldigde eensklaps de hand uit den zak en, met eenen snellen zwaai wierp hij eenen zwanen steen zoo geducht naar de officier, dat deze deerlijk aan het voorhoofd werd ge troffen, derwijze dat hij eene pijnlijke wonde bekwam, waaruit hij veel bloed verloor. Rap werd de baldadige boef door de aan wezige soldaten aangevat. Doch, eensklaps woedend geworden, bood hij eenen wanho- pigen tegenstand, zoodat meerdere wapen mannen hem moesten aangrijpen en het noodig was hem sterk te knevelen. Bruno Daeltjens scheen nu gansch zijn laatste greintje verstand te verliezen. Hij huilde en vloekte als eene bezetene, stampte, sloeg en beet als een razende, alwie hem vatten durfoe, en het duurde vrij lang, vooraleer de kloeke vuisten, die hem hiel den, den boozen fielt onschadelijk hadden gemaakt. Maar aan alles komt een einde. Meidra had men den woedende duchtig gebonden, en wanneer de kolonel-voorzitter verpleegd was en zijne wonde verbonden, sprak de krijgsraad, met eenparigheid van stemmen, de doodstraf uit. Bruno Daeltjens. nog schuimbekkend van woede, werd weggevoerd, om de laatste da gen zijns levens in den kerker te gaan over brengen totdat de dag der strafuitvoering zou ztjn aangebroken. Geene genade vtas meer mogelijk.... De boef, die verklaard had. als onzinnig van woede, dat hij met voorbedachtheid had gehandeld, moest, tot voorbeeld voor vele anderen en tot staving der regeltucht, door da wapenan saevea, en binnen drie dagca (WEDUWE VAN die op wonende over de Graeve Molen. Zij hebben 6 kinders en menige kleinkinders. Sedert 48 jaren is Sophie weduwe en ge niet nog bij hare kinders een zeer gelukkig leven. In 1883 heeft zij voor de laatste maal haar paaschplicht volbracht in O. L. Y. kerk en sedert is zij ten huize bediend. Wij bezochten haar deze week en spraken haar onder ander van dezen buitengewonen drogen zomer, maar zij zegde: »In de jaren 50 was het veel erger nog al het volk van der: Brabanthoek m«e ;t naar Poperinghe stad om water te halen Drie oorlogen heeft zij weten ontstaan en eens de fransche troepen door onze streek weten trekken daar ten dien tijde alles in bosch beplant was, gingen zij deze in om zich te verduiken zij is nog met vrees be vangen als zij eraan denkt. Over 5 jaren is zij erg ziek geweest, 7 maanden in bed moeten blijven en 2 maal berecht geweestmaar zij heeft nieuwen pacht gemaakt en is nu goed en wel te pas. Zij zegde ons al lachen en een snuifje nemen »Jamaar, zij hebben mij nog niet vast! Nog nooit had haar portret gemaakt ge weest voor dat wij het deden en toen wij nu bij ons laatste bezoek aan de vrouw haar eigen portret aanboden, bezag zij dat geheel verwonderd maar toch met voldoe ning, zeggende De wereld is toch ver anderd bij overtijd Groote waarheid. Hopen wij dus dat God haar nog lang de gezondheid zal bewaren opdat wij haar honderdjarig jubilee zouden mogen vieren Jammer dat het in den winter zal passen. Zou men dat aanstaanden 2omer niet kun nen vieren Nu, God leeft die t al geeft. Leve Sophie, leve de negen-en-negentigjarige! Oud zijn cn gezond zijn is een dubbelen schatEn indien oude dingen klemmen in weerde, ons spreken van 't verleden en ons duurbaar zijn, hoe meer nog moet men eer bied en genegenheid hebben voor de hooge jaren van den mensch Die oudjes, die honderdjarige die men hier en daar ontmoet, 't zijn waarlijk uitzonderingen, en deze die nog genieten van geheugen en verstand, zij zijn als oude boeken die men doorbladert en waar men somtijds zoo belangrijke en aangename toadzyden te lezer vindj Hier in Poperinghe hebben wij het geluk eene vrouw te bezitten die in Januari aan staande den gezegenden ouderdom van 99 jaren zal bereiken. Gij ziet ze hier bezig aan den hommelpluk, zij heeft het dit jaar ver- schillige dagen gedaan, altijd blijmoedig, rap en welgezind. Deze vrouw, genaamd Sophie Sohier, is geboren te Poperinghe den 25 Januari 1812 en is in volle gezondheid gezicht, gehoor en geheugen, ailes is even goed, dank aan God en aan de goede zorgen en de groote genegenheid waarvan zij omringd is. Zij vertelt geern van hare jeugd toen zij 6 jaren oud was ging zij wonen naar Cappel (bij Belle) bij hare Meter, waar men toen eenen priester gedurende 3 maanden ver doken hield en die daar in 't geheim zijn heilig ministerie moest uitoefenen. Als zij 23 jaren oud was, ging zij het huwelijk aan met Ludovicus Boidin en kwam zich vestigen in het huis dat zij nu nog bewoont, bij de Sperre, op den Brabant- hoek Hun huwelijk wierd gezegend met eene kroon van 12 kinders, waarvan 8 zeer jong zijn ten hernel gevaren. Drie kinders zijn bij moeder gebleven Severin, 70 jaar Louis, 65 jaar Silvie, 55 jaar Cathe rine, 68 jaar, is getrouwd met Gh. Bultheel, ze volgroeid vooruitkomt en het oogenblik afwacht om door de zuigspriet in 't men- schitibloed te dringen. Stellen wij ons nu een neger voor, die, teruggekomen van zijn bad, zich neervleit in de lommer nabij eene rivier. In den omtrek noch missie noch gasthuiswordt de man aangetast hij zal alle geneeskundige zorgen ontberen en de ziekte zal zich voor doen in al hare verschijnselen. De Glos- zou hij den dood door den kogel op het straf- plein moeten ondergaan.... Ha nu toch was het slot gekomen Nu toch liep de bol ten einde en ging het kwaad gestraft worden Zutk een leven, zulk een einde!.... En Bruno Daeltjens, alleen op de harde legerstede zijner cel gezeten, herdacht nu wat vroeger geschiedde. Hij zag. als in eene lange rei, al de sehur- kendauen, die hy pleegde voor zijn verbij sterd oog voorbij trekken en hem honend beschuldigen Immer was hij boef en dief! Yan misdrijf en boos betrachten leefde hij onbeKommerd en om God niet gevend. God!., zoo brulde eensklaps de schelm dat zijne cel ervan dreunde, God loeide hij als een duivelDaar is geen God En recht stond hij daar, d« ledematen overspannen, het hoofd stout opgericht en de armen stuiptrekkend wringend ten hooge gereikt, met krampachtig gebalde vuisten bedreigend. Weg loeide hij woest, weg, gij spo ken, met gloeiend oog!... Van hier!... Achteruit zeg ik u geen van u, gij mon sters en wangedrochten, gesn van u rake mi.j aan Eensklaps liet de woelende de armen als machteloos nedervallen en zijn trillende lijf kromp ineen. Zijn wtjdopengesperd oog poogde de duis ternis zijner cel te doorboren en wederom riep hij schrikkend Ach wat komt daar He de man van het schot!... Ha hij wil mij treffen in de rug Weg weg van hier De rampzalige, wiens dwalenden geest akelige droomgezichten kwamen folteren, week zoo gezwind achteruit en sloeg zoo ijlings op radelooze vlucht, dat hij met zwa ren bons, het hoofd vooruit tegen den har den kerkermuur terecht kwam. sinaheeft den man ontwaard aan den oever van de rivier, heeft hem vervolgd tot bij zijne hut en nu hij rustig slaapt komt ze verraderlijk op hem toegevlogen, glijdt zachtjes over zijn lijf en zoekt een gunstige plaatssteekt een wondeken, ontlast zich van haargeduchten gast.deTrypanozoom zuigt nog wat bloed en is verdwenen. De slaper heeft niets vermoed, daar de steek bijna geene pijn verwekt, en toch... is zijn uur geslagen!!... Het rampzalig oogenblik dat hem maanden en maanden, soms jaren in de wreedste smart en ellende zal brengen die ooit mensch uitdenken kan Wordt vervolgd. MsmmmmmsisBamummmmiHmammmm Verschrikkelijk was de slag, die den on gelukkige wreed tiet gloeiend hoofd kwam kneuzen en als een geslachte os draaide hij rond en stortte met zwaren bons op den steenen vloer der cel neder. Wanneer des anderendaags de gevangen bewaker in de cel trad, vond hij clen veroor deelde liggen, aan het hoofd deerlijk geha vend en gansch met bloed overdekt, dat hem uit eene diepe schedelwonde was gevloeid, I)e wachter ging hulp halen en men droeg den gewonde uit den kerker naar het gast huis, om hem daar te verplegen. De zwakke en zwaar gekneusde Bruno Daeltjens werd in een bed der ziekenzaal van zuster Louisa gelegd en onder dezer zorg volle hoed# gestold. IX. Godes wegen zijn wonder te- noemen Wederom was 't nacht. Wijl alles rondom in diepen sluimer lag en alle geluiden van den dag stil zwegen als dood, wijl 't duister was buiten en eenzaam en verlaten op de straten en wegen, dan was er nog licht in de zaal, waar slecht één en kele kranke te bed lag. Door die uitgestrekte eu gansch witte plaats, verspreidde het weifelend licht eener Jamp zijne nare en doodscbe klaarte, en be scheen er eene non, die roerloos aan liet bed van dien kranke zat. Enkel hare oogen, die waakten en de ge jaagde ademhaling barer zwoegende horst getuigenden dat zij leefde. Het was zuster Louisa. Daar aan dit ziekbed, was hars plaats en haar plicht. Nadruk voorbehouden, Word vootrtgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1