BUiTENIiflfiDSCH JÜEIKIIS. D' GROOTE WüiDSCHlETlNG. M M' Profiteert van d'occasie. Einde /an 't seizoen. Afslag op alle fan- taisie Zomer artikels, in het verre en naar bekende huis, de Gouden Schoen, bij Berat-Fremault, Veurnestraat, 56, bij de Gendarmerie, Poperinghe. Maria's Leven, te Haile. Nog de Algemeene Wedstrijd. In 't West-Vlaamsch Hopianl Uitslagen der Prijskampen in de Hoptentoonstellingen. Uitslagen: Wt»tou. RUYRIASCHF HOP. NIEUWS UIT BEliGiE. Wetensweerdigheden. Crombeke (Westvleteren, Stavele. HOPPE. BURGERSTANDEN VAN -V 8 Ete f i fi oma \zwx.ceaa jkitiutetjten eriaa4i:jfeitfvoev[ucL(^c6e Eerste IS^potheek. Terstoiwl t «*- TE KOOPEN OF TE PACHTEN. Op Zondag 17" Sept. 1911, HEHBEKGKEKMIS Maandag 18 September, Te Itoop ü1 MARKTPRIJZEN. I)e 4e vertooning van Maria's Leven had Zondag plaats. De mime Lieve-Vrouwzaal die 2000 personen kan bevatten was te klein voor al de toeschouwers aangekomen uit gansch Belgenland, Holland en Frankrijk. De groote bijval is niet alleen het gevolg der schoonheid van het gedicht en bet muziek, maar ook van het talent des spelers en van het prachtig tooneel Erne bijgevoegde vertooning zal plaats hebben op Maandag 18 September, ten ,2 ure. De volgende vertooning heeft plaats op Zondag 24 September. Men moet de kaarten op voorhand aanvragen bij M. A Bertram], Dekenstraat 20, Halle (Brussel) PJaatsen aan 7, 5, 3, 2 en 1,50 fr. Ver minderingen zijn toegestaan aan groepen van 25, 50 en 100 personen. De onderhandelingen tusschen Frankrijk en Duitsehland nopens de Marokko kwestio zijn altijd even ver. Twee franschmannen, op Maëwo verblij vend, zijn door inboorlingen vermoord en opgeët! n. Betoogingen tegen de duurte der eetwa ren hebben nog plaats in Frankrijk, maar zij nemen af. In Engeland, het veel geroemde land van den vrijhandel, is de armoede tot een schrik barende hoogte gestegen. Botha is wederom van zijn lange Engelsche reis te Kaapstad teruggekeerd. De Priesternood wordt in Frankrijk steeds grooter. M. Pujalet, bestuurder der nationale museums, heeft den inventaris van het Louvre-museum te Parijs opgemaakt, en bevond dat er niet min dan 323 schilderijen ontbreken Men weet niet waar zij gebleven zijn Tegen een bisschop die met koorgewaad aan van eene processie terugkomend, huis waarts ging te Bourges, werd door een gendarm proces opgemaakt. Daartoe wordt in Frankrijk de gendarmerie gebruikt, ter wijl de apachen en museumdieven ongestraft rondloopen. Tijdens een opstand in Oostenrijk werd n drie olficieren door hun manschappen dood geschoten. Alweer is een duitsche bestuurbare ballon ontploft. Zeven officiers werden licht kwetst. Zaterdag is in Chesterfield (Virginië) een miljonnair, Henry Clau Beattu genaamd wegens het vermoorden van zijne vrouw ter dood veroordeeld. Hij had zijne vrouw doodgeschoten tijdens gene wandeling per automobiel en beweerde door struikrovers aangerand te zijn geweest. Maandag begon inen in Engeland het ver voer van brieven per vliegmachien. De vlie ger Hubert, die de eerste vertrok met 200 pond brieven, viel van 10 meters hoog en werd met beide gebroken billen opgenomen De Etna spuwt alweer wolken en lava De bevolking is verschrikt. Een Belgische ingenieur heeft overvioedi ge petrool bronnen ontdekt te Kar-Sou in China en de olie.js van uitmuntende lioeda 1 nigheid In Italic, zonk een bootje met 14 damen en juffers die op een meer op wandel waren ten gronde. Allen verdronken. Tijdens de duitsche legeroefeningen ver dronken 10 soldaten en een officier te Pesta Te Penajas in Italië had een opstand plaats verwekt, door het gebrek aan water De gendarmen kwamen tusschen en char geerden. Er bleven 9 dooden en 20 gekwet- j sten. Engeland, Duitsehland, Oostenrijk, Italië Spanje, Noorwegen en Zweden hebben d Portugeesche Republiek erkend. Een 20 jarige daglooner die vijf maanden aaneen sliep in 't gasthuis van Béziers Frankrijk, is nu ontwaakt. Hij heeft geen besef van wat in die 5 maanden voorgeval len is Te Duinkerke in de zeehaven werden dinsdag 75 balen hop door brand vernield j De schade bedraagt 40.000 fr. Te Roebaais brandde de weverij der gebroeders Page af. De schade is overgroot Te Nizza viel het gewelf van een schouw burg in waar 100 werklieden aan bezis waren 40 werden onder de puinen begraven waarvan 10 gedood. In Pensylvannië liet een 99 jarige vrouw zich - opereeren van een appendiciet en zij genas. In Oostenrijk hebben de brouwers het bier met 2,10 fr. per hectoliter opgeslagen. De verhooging van gerst, hop, voeder en stroo zijn daar de oorzaak van. I'e Hong-kong in China heeft een onge- is waarlijk een groote zegepraal voor ons College, voor geheel het vrij middelbaar onderwijs Eere dus aan wie eere toekomteere aan de Eerw. Heeren Leeraars die geene moeite paren om hunne leerlingen te onderwijzen in alle vakken en takken der wetenschap eere aan de leerlingen din met ijver werken m al het mogelijke nut uit die wijze lessen te trekken. meen hevige brand een duizendtal huizen en 900 schepen in asch gelegd. 700 personen zijn in de vlammen omgekomen. Hoi schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei - der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen Zondag laatst hebben wij den buiten- gewonen uitslag medegedeeld door ons bisschoppelijk college behaald in den alge- meenen wedstrijd van den staat Toen had het reeds 23 onderscheidingen bekomen. Het Staatsblad van Zondag deelt den uit slag mede voor de overige vakken. Voor het Vlaamsch in de Rhetorica 139 mededingersM Gilbert Devos van Poperinge behaalt 58 puntenM. Roberi Sansen van Contich 55 punten. Voor het Duitsch of Engelsch (de keus tusschen beide talen was vrij v oor de mede- j dingers)in de Rhetorica M. Raoul Van- dewynckel van Oostende heeft 03 punten behaald in 't Engelsch, M. G. Dèvns en M. R. Sansen elk 50 punten in 't Duiisch. Voor het Fransch in de D-rde Klasse 183 mededingers i M. .Jozef Denys van Crom- beke behaalt 61 punten. Voor het Vlaa.msch in de Derde Klasse M. Jozef Denys van Crombeke met 06 punten behaalt de 2e eervolle ver melding; M Jerome Sufïys van Poperinge 62 punten M. Jozef Cornelis van Staveie 58 punten M. Raoul Monteyne van Pope ringe 54 punten M. Valère Muyssen van Proven 53 punten M. Marcei Delande vau Proven en M Jozef Dondeyne van Loo elk 50 punten. Dit is nu wedstrijd. 6 Prijzen, 4 accessieten, 2 eer volle vermeldingen en 24 benoemingen dat is 36 onderscheidingen. Wie dezen uitslag met dien der vorige jaren vergelijkt, kan bestatigen dat ons bisschoppelijk College nog nooit eenen z- oj de volledige uitslag van den Weet gij dat er sedert 1904 bij de hop- planters van liet Land van Poperinghe zulk eene belangwekkende beweging ontstaan is? Zij willen de goede faam, w-dke onze pro ducten vroeger op de Engelsche en Duitsche markten had-ien, terugwinnen onze hop- boeren hebben zich in beroepsvereenigingen aangesloten zij hebben zich dapper aan 't werk gesteld, zij hebben hunne beste krachten gewijd aan 't verbeteren der inlandsche hopsoorten, aan 't zorgvuldig plukken en 't redomatig drogen. Met een wonderbaren iever hebben zij dezen weg ingeslagen, ónder de leiding van ervaren vakmannen daarbij zij wisten ook dat het Ministerie van Landbouw en de Belgische Brouwersbond hen krachtdadig ondersteunden. De opgeruimde werkzaamheid en de goede wil der kopplanters vondeneeneschitterende bekrachtiging op de internationale tentoon stelling te Berlijn, in 1908: de Poperinysche hopbonden behaalden er met 23loten, negen onderscheidingen een eerediploma, een gouden medalie, twee zilveren medaliën en vijf bronzen eeremetalen. Onze hop was in eere hersteld Welke gelukkige uitslag stond er de Westvlaamsche hopboeren nog te wachten? In 1909 kwamen een tiental Duitsche koop lieden onze beste loten aankoopen onze hop werd weerom op de Neu ren berger markt verhandeld en naar waarde betaald In 1910 heeft het Hopverbond van het Land van Poperingheeen nieuwen zegepraal behaald op de Brtisselsche tentoonstelling liet bekwam den eenigen Grooten Prijs voor zijn gezamenlijke tentoonstelling en een eerediploma voor zijne wetenschappelijke uitstalling van allerhande proeven en werk tuigen. Dit jaar houden de hopbonden, den 22 Sep- ember eerstkomende, te Poperinghe een gewestelijke tentoonstelling van prima 'hop. Dewijl de Duitschers nogmaals de puike Poperinghor hop bij de vleet aan- koopen, zal het voor brouwers en hande laars een gunstige gelegenheid zijn om de verbeterde hopsoorten te leeren kennen en om den noesten ijver der Belgische hop planters aan te moedigen. Gaat zien naar Poperinghe, gij die belang stelt in de hop teelt gij zult. uwe moeite en uwe reiskosten niet beklagen. Zooals vroeger gezegd, hebben heden Zondag plaatselijke tentoonstellingen van hop plaats in de-omliggende gemeenten. De keuringen geschiedden Donderdag te Watou Vrijdag te Crombeke en te Proven. Deze drie uiisiagen kunnen wij dus reeds deze week geven. Te Elverdingheen teVJamertinghe werden de keuringen dezen Zaterdag gehouden te Westouter geschiedt zij heden Zondag, en Woensdag aanstaande te Poperinghe. Deze uitslagen zullen wij toekomende week ook mededeelen Do Keufraad is samengesteld uitE. II. De Jaegher en M. Maurice Lebbe van Pope ringFe en M. Ch. Brutsaert van Watou Kleine Cultuur. 3o Mededingers Eereprijs-90 punten- Seraphien Boeket. P Prijs - meer dan 80 punten - Faes Achiel, Leuwers Jules, W* Benaut, Em Igodt, Paresys-Demol, H Degryse, Hon. Outtier, Ed. Duverlie, Jul. Demolder, P V'eyer, L. Persoone, Ach. I) -heegher, Ch Vanveuren, Ach. Camerlynck, P. üeealf. 2e Prijs-00 tot 79 punten - Ach. Outlier P. Deheegher, Remi Labey, Remi Dequidt. H. Hautekeur, Ch. Demol, Ch. Vandevelde, Carn. Decramer, B Kioget. A. Moeneclaey, H. Cordenier, We Demaeght, Maur. Dela note; Ach. Deprez. Middelbare Cultuur. 27 Mededingers Stadsnieuws. Geredden in de Yperstra tl. rij- iag avond der verleden wei k gerocbl Bruno Verstraete. herbergier, in ruzie met een gebeur, Eugène Liebert, en bracht dezen en zijne vrouw een ferm pak slagen toe. Zondag avond werd de politie door inwoners der Yperstraat geroepen om rust en vrede te herstellen, alweer in de herberg van Bruno Verstraete. Jerome Decokër, was er in ruzie gekomen met den baas en werd door dezen buitengezet. In woede trok tiij mei zijn handen zes kassirsteenen uit en gooide deze, door de ruilen, de herberg binnen; zes ruiten brekend. Yperlingen die binnen zaten, 1'eptm boven en wierpen hun pintglazen naar Decoker. De straat lag vol glasscherven. Decoker vergezelde de poliiie en 11a onderhoor, werd terug in vrijheid gesteld. Tegen Verstraete wei d proces op gemaakt, om, na dit rumoer, zijne herberg niet te hebben willen sluiten. Opgelet voor vuurwapensZondag namiddag was de lSjarige doch 1 er Julienne van den landbouwer Amand Lermytte, wo nend bij den Werf, alleen t'huis, toen' een vreemde plakker binnen kwam en haar den weg vroeg, liet meisje, over de tegenwoor digheid van dien kerel niet te gerust, kon onopgemerkt den geladen revolver nemen en hield het wapen onder den voorschoot verborgen Door eëne onvoorzichtige bewe ging den baan over en de kogel drong haar ia de bil, schrampte af op het been en bleel langs achter in het vleesch onder de knie zitten. De wonde is niet gevaarlijk en werd door een bijgeroepen geneesheer verzorgd. -Baldadiga.ards hebben Zondagavond geheel den zitbank gebroken die buiten stond bij de herberg van M. Vatioverbeke in de Gasthuisstraat. Vooraleer uwe meubels, stoelen of beddens te koopen komt zien naar den Ba zar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe. Afgeranseld. Hector IJ..., die maandag avond wat bedronken zijnde iD de herberg van R<-né Devos aan den hoek van O. L V. kruisse binnen ging en er uit viel tegen baas, bazin en de verbruikers, werd door den baas buitengezet. Hij keerde echter terug en werd opnieuw op straat geworpen. I11 de schermutseling brak eene gegraveerde ruit der deur, waarop de baas kwaad werd, en geholpen ii or zijner knech ten. F..., eene ferme ranseling toebrachten, 's Anderdaags moest hij bij dén geneesheer gaan om zich te laten verzorgen. Dronken ruziezoekerDinsdag avond, rond 9 ure, kwam P. Rycke van Poperinghe binnen in de herberg Den Neerloopgehouden door R aé Bruneel. langs de Proven-kalsiede. Zijn loestand ziende, weigerde de baas hem drank te geven Dit stond Ryckewaert niet aan en hij viel baas en klanten aan. De baas werd een gat in het hoofd geslegen en Henri Gouwy, fac teur te Poperinghe, die zich ook de zaak aantrok, bekwam verscheidene verwondin gen aan hoofd en aangezicht met een stomp voorwerp, en dit zoo erg dat hij verscheiden! dagen onbekwaam was te werken. Dieven.— Uit den hof van Elie Dehee gher, gelegen bij de Reninghelst-kalsiede werden woensdag door onbekende dieven rond de zestig kilos peren gestolen Bij Maurice Noppe, wonend langs de Watou-kalsiede, werden donderdag middag 40 kilos aardappelen ontvreemd. De dadei II. L.. uit de Pof testraat, werd ontdekt, wijl hij ze huiswaarts droeg. Wilt gij goede sterke weke-werkschoenen aan 8,50 fr. en 9 fr. bet paar, gaat naar d< Gouden Mansboltieh bij Florent Osteux- Dauchy Yperstraat, Poperinghe, waar zi gewaarborgd zijn, want ze worden in zijD eigen huis met de hand gemaakt. Verloren in stad, Donderdag laatst, een gouden oorring. Tegen belooning ten politie-bureele terug te dragen. Het Weder. Donderdag nacht is een weldoende regen gevallen, die vershil- Jige uren heeft aangliouden en gewis veel goed gedaan heeft aan het te velde Staande veevoeder en de groensels.Ook is de damp kring daardoor veel verfrischt. Alles laat voorzien, dat wij nog meerderen regen zul len bekomen en weldra zal het koele herfst weder ingetreden zijn. Kiezerslijsten. Burgemeester qn schepenen der stad Poperinghe, in uitvoering der wet van 12 april 1894brengen ter ken nis hunner medeburgers dat, de kiezerslijs- Zuids«-liont«. Brand is alhier Maandag ontstaan bij M. Emile Hardy, herbergier en winkelier. Huis en al wat er- in was hrandde af. Er bestaat verzekering. Hondschoot». - Erge brand, Dins- lag is (Te hofstede van Jeroom Candaele-De- loo, door een geweldigen brand in asch relegd. ffje hofstede Oamdaele was gelegen juist op de grens, op het grondgebied van Hondschoote. De bewoners waren naar de kermis van Beveren en de hoeve was be waakt dooreen koei wachter en eens reeds bejaarde vrouw. Rond 1 uur namiddag zagen de voorhijjangers rook uit het dak opdwar relen. Het noodsein werd gegeven en eene halve uur nadien waren de pompiers van Rousbrugge ter plaats. Op dit oogenblik vormden a! de gebouwen der hofstede woonhuis, schuren en stallingen, nog slechts e.-n overgrooten vuurpoel I)e landbouwer, Candaele kwam kort nadien ter plaais. Hij kon nog een blikken do >s met de spaarpen ningen redden. Gansch de hoeve is ten gronde vernield. Drie strooi mijten werden mede de prooi der vlammen. De schade is aanzienlijk, docli door verzekering gedekt. De oorzaak is r>og onbekend doch er zijn vermoedens. Tlionroiii. De kartelmannen aan 'l werk Zondag vierde de Katholieke Jonge Wacht van Thourout de inhuldiging van haar vaandel. In den nacht hadden de blauwen de straten met blauw bestrooid en 'enige buizen van voorname katholieken bevuild. Geheel den dag door poogden de liberalen de orde van feesten en stoet 1e storen maar overal werden zij met klank op de vlucht gedreven en velen dropen er zelf met een blauw oog van af. De schavuiten zuilen zoo leeren dat de straat ook voor de katholieken is Maandag geheel den dag, en voornamelijk 's avonds, hebben de kartelmannen geheel de siad in rep en roer gezet. Voor de katho lieke huizen gingen zij huilen, in de katho lieke herbei gen de ruiten uitwerpen en voor de geestelijke gestichten beestachtige liede ren zingen. De burgerij en de treffelijke werklieden klagen luidop over de groote toegevendheid der policie, en vragen dat in geval van noode gendarmen zouden komen om de goede orde ie handhaven. Zwitsers en Italianen. Deze uitslagen hebboi eene gmote ontroering in de belgische sport wereld verwekt. Gaat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Battheu-Baekeroot, - ln den Ballon» Yffersn'aai, nr" 56 ei, 58 en Gij zu.t l over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kindcrkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. i\it'iiu uiiiiisU'i'ii'.Sinds eenigen lijd wordt er gesproken van de oprichting van een nieuw ministerie, namelijk dit van het Zeewezen. He bevoegdlieid der vrederech ters. Het Staatsblad van woensdat kondigt de wet af, onlangs door de Kamers gestemd, en waardoor eenige wijzigingen gebracht worden aan de bevoegdheid dei- vrederechters Alle burgerlijke processen, tot een belóóp van 600 fr., zullen voor de vrederechters gebracht worden; in de pro cessen voor ten hoogste 100 fr., is hunne uitspraak zonder beroep. De vrederechters moeten ook beslissen oyer de aanvragen van kostgeld die de 600 fr. 's jaars niet te boven gaan. de processen over de huurpachten, den opzeg der pacht wegens niet betali'-g en de vragen tol gel digverklaring of handlichting van beslag leggingen mits de jaarlijksche huur niet meer dan 600 fr. bedraagt. Eindelijk, wan neer een man a-.n zijne vrouw de toelating weigert om een proces in te spannen, mag de vrederechter baar de toelating verleenen. Is hef £cl«M»f'Syk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kat verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs Dépot bij gebr. Delhaize <V Moncar§f-Sansen IIHIIiMHill ill—IMIIIIIHft.YvKKWiMBtbu Eereprijs-90punten-RenéVandromme. P Prijs: Georges Vaneecke, F. Varide-[ten die heden voorloopig gesloten zijn, ter nameele, Henri Outtier, Jules De Jonghe Kd. Brutsaert, Orner Verbouwe, Petrus Van cayzeele, Gaston Deheegher, Cyr. Quaghe- neur, Cam. Quaghebeur, H. Huys, Alexius Laseure, Em. Planckeel. Cam. Loones, Th Belly: ck, K. Dervcke, R. Deschuytter. 2e Prijs: Aug. Delaleau, R. Verdonck Gast. Demaeght, J. Morrez, C Notredaine H. Sohier, Jul. Notredame, D. Therry, J Lejeune. Groote Cultuur. 2 mededingers. Eereprijs - 90 punten - Aug. Dequidt, P Prijs - 82 punten - A. Coubronne. WITTE It llYk. Kleine Cultuur. 5 Mededingers. le P/'ijsEm. Igodt, Ach. Deheegher, H Degrvse. 8® Prijs We Demaeght, M. Delanote. Middelbare Cultuur. n mededingers. P Prijs G. Vaneecke, Ed. Brutsaert, J. De Jonghe, H. Huys, F. Vandenameele. 2e Prijs Th. Bellynck, O. Verbouwe, K. Derycke, C. Quaghebeur, 14. Vandromme; JLejeune. Groote Cultuur. 2 mededingers. Geen le prijs. 2e Prijs Aug. Dequidt, A. Coubronne. VREEMDE SOORTEN. 2 Mededingers. 16 Prijs- 86 punten :-Ed. Brutsaert, Ach. Faes. itn\i'insclie Hop. Eereprijs: L. Bernaert, .1. Kinget. i' Prijs: H. Rcgheere, A. Quaghebeur, C. Decae, C. Butein, H. Dhondt, J. Baes, Th. Vienne C Inion, l'eryn. H. Gheeraert, A Vaudenberghe, Th. De schuytter, A. Delporte, L Delaplace, M. Vandromme, E. Dehouck, We Ganne. We Brysbaert. a" Prijs: J. Cornette, We Regheere, H Leroy. H Detanghe, R. Vandenbussche, L.Baes, B. Dumon, H. De Block, We Kcsteman, A Coene, A. Vande- putte, Wc Devos. C. Fieu, G. Deraeve, li Parrel, I! Gesquiere, E. Barbry, H. Desomer; H. Darrein. W ilfe RaiiËi. ie PrijsJ. Cornette, J. Kinget. 2e PrijsA. Quaghebeur, P. Kinget. Aalsterwelie Hop, EereprijsA Quaghebeur. ie PrijsH. Dhondt. 2e Prijs: A Quaghebeur, P. Kinget. ie Prijs M. Vandromme. 1* 'roven. Rtivriiis«-la«> Hop. Eereprijs E. Pareyn, A. Dequidt. 1 e Prijs B. Dewickere. We Deprey, H. Verhille, M. Top, H Delanote, H. Garmyn. L. Vulsteke, A. Top, H. Tuyten, Ach. Top, H. Üesmyter, A. Lefeb- ie, C. Vandenbussche. 2e Prijs C. Camerlynck, We Verhille. W iile liaiik. ie Pry's: M. Top, Am. Tóp, L. Vulsteke, A. Dequidt. dat do suikerij Van Tit ghem schitterenden uitsjag bekomen heeft. HetjDupont, Rousselaere, de gezondste js. inzage van het publiek nedergeelgd zijn van den 3 September tot, 31 Januari 1912, op liet gemeen te-secretai iaai. De burgers worden uitgenoodigd om, ten laatste den 31 October, aan het collegie van burgemeester en sehepene" al de bezwaren te zenden waartoe do lijsten aanleiding zou den geven. De bezwaren moeien afzonderlijk en met bewijsstukken voor eiken kiezer ingediend worden; bij gebrek van bezwaar, binnen gezegd tijdbestek aan hei gemeentebestuur gezonden, zou het latere verhaal, strekkende tot de inschrijving van eenen kiezer of tot de vermeerdering van het getal zijner stemmen, niet meer voor het beroepshof ontvankelijk wezen. Gemeentekiezingen. Op 15 October aanstaande moet er eene geim entekiezing plaats hebben tot vernieuwing van de groote helft van den gemeenteraad Reeks uit gaande op 1 Januari 1912. De hoeren wier mandaat te vernieuwen is, zijn Boucquey Em. Dequecker L. Desmytter Kin Devos R. Lebbe Et. Vandenberghe H. Vaudenberghe St. Allen hebben be sloten de vernieuwing van hun mandaat te vragen en hun opnieuw vóór te stellen. Van de reeks uitgaande op 1 Januari 1916 is één ontslaggever M. G. Lebbe, die de stad verlaten heeft; en -één overleden wijlen M. P Quaghebeur. De nieuwe kandidaten alsook de lijst der tegenstrevers zijn tot nu toe nog niet officieel gekend. Westi It»(oren. Brand in St Sixte. Zaterdag namiddag rond 212 ure, ont stond brand in de hopdrogerij der abdij van de Paters Trappisten te St Sixte. Weldra deelde het vuur zich mede aan bet dak der brouwerij, doch moedig door de Paters en Broeders bestreden, was alle gevaar weldra verdwenen. De pompiers van Poperinghe kwamen ter plaatse en doofden alles uit. D schade is niet groot. Kr bestaat verzekering Vper. - Aanbesteding. Ziehier de uitsi 1 g der aanbesteding die zateidag plaats gehad heeft voor de werken tot verandering in bestrating van het gedeelte in steenslag der Maloiilaan te Yperen, deel makende van het baanvak van Yperen naar Rousbrugge (baan van Kortrijk over Yperen en Poperiii- he naar Dni kerke) en tot bet aanleggen van rijwielpaden langs de baanvakken van Yperen naar Rousbrugge (baan van Kor trijk over Yperen en Poperinghe naar Duin kerke) van Kisendamme naar Yperen (baan van Oostende over Veurne, Yperen en Waasten naar Rijssel) op het grondgebied der stad Yperen, bestek 20.080 fr 42. Aangeboden M. C MOntballiu Lisseweghe, 23,400 fr.H Braei; Nieu wpoort, 24 900; L, Bataille, Poperinghe, 27,100. Kemmel.— InhuldiaingDe inhul- iging van E. H. El. Pieionck. als pastoor van Kemmel, kal donderdag 21 September plaats hebben. 'fe Antwerpen, in de Ferdinanduspolder, is dinsdag eene eweldige brand ontstaan in de houtstapels er is voor 8 miljoen frank schade. De pompiers van Gent en Brusse z.ijn moeten ter hulp gaan Men vermoedt kwaadwilligheid. Het gebrek aan wat.er doet zich in België overal erg gevoelen. De muilplaag vermindert overal. In Brussel zijn 5000 herbergen er is een straat, waar ineer herbergen zijn dan hui zen Te Iiousselare werd de statiebediende Gerardin, 19 jaar, schoonbroeder van den onderstatieoverste, tusschen twee wagons de borst ingedrukt. Zijn toestand is onrust wekkend. In de zwingelfabriek van M. Capellë te Meenen werd zaterdag door brand voor 10 000 fr. schade veroorzaakt. De werken der wereldtentoonstelling van Gent voor 1913 gaan reeds goed vooruit. Te Schaerbeek was eene jonge meid, di plotselings zinneloos geworden was. op het dak geklommen en wandelde er rond. I)e pompiers moesten komen met ladders on. haar af te halen. Eene 27jarige vrouw die, twee jaar mei een jongeling te Anderlecht samenwoonde en deze nu verlaten had, werd maandag op straat door den verlatene doodgeschoten De vrije zedenleer vindt gewoonlijk hare ontknooping in bloed en schande. Ïër-V groot lot. van 200 duidend frank der tentoonstelling van Charleroi werd door een groep van 25 wecklieden der werk huizen Genard-Denisly, te Cliatelineau ge wonnen. Dat is dus een fortuintje dat goed gevallen is. Een onderpastoor van Etterbeek die voor zijne gezondheid aan zee was te Wenduyne kwam woensdag onpasselijk wijl hij een bad nam en verdronk. Te Th iel t werd zondag nacht de werkman Vital Bruneel bijna doodgesteken. De dader; zijn onbekend. Woensdag kwain de Bruxelles-ville uit Congo komend, te Antwerpen aan; t was voor meer dan 500,000 fr. aan boord Er waren ook twee zieken mede, aangetast door den eersten graad der slaapziekte. De Siiiitcrij Van Tiegliem - Dupont Rousselaere, blijft BI TTER maar is zuiver SPORT. Football. Te Poperinghe heeft heden Zondag, om 4 1/2 ure, een belangrijke match plaats tus schen de S C. Hizebrouck en de F. Poperinghe. Voorzeker zullen talrijke lief hebbers don eersten match van het seizor gaan bijwonen. Officieele matchen. De offieieele mat chen van l'div isieenbevorderings-afdeeliug beginnen heden Zondag In la divisie spelen dezelfde clubs van verleden jaar, buiter Kortrijk die vervangen wordt door Racing Gent. E. C. Ronse, A. S. Rouse, S. C. Kortrijk spelen dit jaar 111 2° en 3e divisie, serie A F. 0. Yper, S. V, R usselare, F. C. Rousse lare, spelen insgelijks in 2e en 3" divisie serie B, samen nog G. 8. Brugge, F. C Brugge, Oostende(ui 2ealleen) en Blanken- berghe. F'. C. Poperinghe neemt geen deel meer aan de officieele matchen, daar de kosten te groot zijn. Lommeke mag terug spelen Van den Eynde, bijgenaamd Lommeue de uitmuntende center-half der Unioi St-Gilioise die na het ongeval aan Ch. Cambier overkomen, gedisqualifieerd was, heeft Zaterdag van den Union beige de toelating gekregen aan de officieele mat chen terug deel te nemen. Hij speelde tot hiertoe voor de Ëtoile des deux lacs van Parijs. I) i Union zal daarmeê versterken. Vliegen. Te Swev«zeele was eene vliegweek op handen. De vlieger Junckheere deed vrijdag eene proefvlucht, toen, bij 't aanzetten, de wind'hem tegen een muur dreef waar toeschouwers stonden. Eene vrouw, Leonie Meews, .(5 jaar, werd doodgeslegen en eene andere, Julie Willems, 72 jaar, doodelijk gekwetst. De vlieger bekwam geen leed doch zijn toestel is vernield. Zondag Wielrijtlen. Velodrom Linthout-Brussel had daar eene koers pfaais van 400 kim. Df uitslag was als volgt 1 Lapize, in 11 uren 12 minuten 40 sekonden, op rijwiel La Eranqaise Diamant; 2 Derujyter, op 4 ron den; 3. Everaerts, Op 1 leniite; 4. Joret, op 6 ronden: 5 Melotte, op 1 lengte; 6. Eri est Haul, op 9 ronden 7. Sackx, op 17 ronden; Frans Faher, gaf h» t op. Te Verviers won Verschoore een 100 kim. koers voor Dubois, Blaise, Hanh-t, enz. Te Sotteghem was Van Houwaert in eene koers in due reeksen telkens tweede. Zekere ianssens van Lier, 17 jaar oud, was 3 maal eerste. Dat beloofd goed. Parijs-Meenen voor beroepsrenners wordt beden Zondag ereden. Roeien. Zondag in de groote kampioenstrijden van Europa die te Come Italië) plaats hadden, werden al de belgische keurploegen (111 skiff, twee-vier-eii achtrtemen) geklopt door de Aalst, 9 Sept. Er waren 185 balen op de markt, die verkocht werden volgens kwaliteit van 210 lot 270 frank. Brussel, IS Sept - Markt vast, met eenigen afslag, da r de N r enb -rger markt iets gedaald is: Aals: (sa Is; e 205-210 fr. Poperinghe (stads!m 210-215 fr Men Schat den hopoogst vooi \a - 15,000 een lenaren en voor Pop 11 uhe <>p m nsieus 35,000 centenaren, te /.amen 50,000 eg omirent 75,000 verleden jaar. Neurenberg, 14 Sepl. M rkt vast voor prima-hop. kalm voor mindere soorten. Ël/.as noteert 400-412 fr., HallerteAu (pri m 406-418 fr., Markthop 325-387 fr., volgens hoedanigheid. Poperinghe, 15 Sept. Markt kalm Poperinghe (stadslood) 200-205 fr., dorpen 190-195 fr. Voor groene hop is er nog ge durig vraag van wegens de Duitschers mits 210-230 frank. e beste Tempeesl-Lanteerns voor landbou wers, voermannen, enz. zijn te verkrij gen bij Sansen-Decorte, Poperinghe. POPERINGHE, van 10 tot 17 September. Geboorten. 210. Anna Adriaen, d. v Jerome en Maria Rouseré. 211. Margue rite Crombrugge, d. v. Gustaaf en Maibilde Devos. 212. Emeric Christiaen, z v Achille en Rachel Do Backer. 213 Mau rice Bouttez, z v. Louis en Maria Debyzer. 214. Paul Verhuist, z. v. Camille en Z' Donche. Ocerlijdens. 226. Clauw Albert maanden. Meessenstraat. 227 Delboo Barbara, 71 jaar, landbouwster, weduwe vau foannea Der&o, wijk A. 228. Bae> Leopold, 4 maanden. Crombekesiraat. 229. Malesys Kohert, 6 weken, wijk L. 230. Vergeele Maria, 2maanden, Hondstr«at. 231. Baes Maria, 16 maanden. Crom beki siraat. 232. Bossuwe Leonie, 49 jaar, huishoudster, echtgeuoote van Roinain Leroy Priesterstraat. 233. Vanuxem Victorina 83 jaar, kantwerkster, weduwe van Aloïse Kesteman, St Annastraat. 234. D'hondt Nestor, 2 weken, Komstraat. 235. Keste man Albert, 2 maanden, Casselstraat. 236 Beddelei-111 Gaston, 4 maanden, wijk K 237. Geldhof Julien, 4 maanden, Boom gaardstraat. Huwelijksbeloften. Au guste Vanstee lant, land werker te Reninghelst met Palma Durant, landwerksier te Poperinghe. Alphons Vandoolaeghe, land werker met Eiisa Declerck, werkvrouw, beide te Pope ringhe. Theophile Rasjaile, Jandwerker te Reninghelst met Angela Camerlynck kleermaakster te Poperinghe. Pieters Arthur, landbouwer te Poperinghe met Bu taye Bertha, landbouwster te Stavele. lluwehjk. 43 Maurice Bonduelle, 24 jaar, lattensplijter mei Anna Beddeleem, 27 jaar, z. b. beide te Poperinghe UVIkozijii iiitacritNvlen van rilEORROHA?Van Ue eerste dagen dat men het gebruikwordt de blöcdsom loop gemakkelijker, d ademhaling diepe en sterker, het gedacht helderder, liet ge heugen scherper, de zintuigen fijner Het lichaam wordt krachtig, beter ge schikt tot den arbeid, en zon haastig niet vermoeid. Welke lieden moeten THEOBROMA nemen 1. Gezonde lieden die moei erwerken astigen arbeid verricht- rt of in Ongezonde bedieningen, bijzonder vatbaa zijn o.n be smeitelijke ziekten te betrappen. 2. Al degenen, die uit hoofde van overar beid, verdriet, hoofdbreking in eenen st.aai van geestestraagheid en algemeene moede loosheid gekomen zijn en de tjUBodzakelijk- heid van een sterkend geneesmiddel gevoelen. 3. Zulke lieden, teringlijders, zenuwlijders, vermagerde, uitgemergelde lieden, al degene die krachteloos, afgemat, lenden raad zijn Hoeveel kost THEOBROMA Drie frank voor eene flesch, en daarmede is men tien ft veertien dagen goed en spaart men andere medeci.jnen. Te verkrijgen bij M. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bi; M. LI80TTE, apotheker op de Botermarkt, Yperen. CYteCi.i>juA.toSooa aan L bij de gebr VANCOILLIE, Ooststr., Rousselare. RZTeng-el ingen. Toria. Als ze op trouwen stond werd ze ondervraagd door den pastoor. Hoeveel Goden zijn er? Een God alleen. En hoeveel personen Ze peisde op haar trouwfeest en antwoordde Vier-en-Jeriig personen en 'nen muziekant of vier. Twijfelachtig. Hij had de brutaliteit om ine te zoenen. Ge waart toch wel heel verontwaar digd O ja, mama, 11a eiken zoen, Stad Poperinghe. Handboog-Maat schappij Willem-Teil -, op Zondag 24 September 1911 cru 1 1/2 ure. - Inleg6.50 fr.; terug 5 fr. - 1 Haas en 50 Konijnen te ver schieten. Dit dient tot uitnoodiging aan alle Poperingsche en vreemde liefhebbers. Een persoon vie gi 1500 fr als eerste hypotheek. Inlichiingen ten onzen bureele. Schoone gerievige herberg - Au nouveau Passagebij de statie, aan 8 fr te maande, vrij van lasten, toebehorende aan de Wed. Aug. Rommens. Schoon renteniershuisgelegen nr 33, in de Boeschepestyaat te Poperinghe. Vooralle inlichtingen wende men zich bij M. Lava, eer-notaris in stad. Men vi'aa^t eisje van 15-16 jaar om te dienen. Inlichtingen ten bureele dezer, eisje om voor twee kinders te zorgen. Loon 13-15 fr. Inlichtingen ten bureele dezer. en vraagt bij den Notaris Butaye te Meenen, een goede keukenmeid. Loon 30 fr. te maande.Zich aan te bieden ten onzen bureele. Q choenmakersgaster O worden gevraagd te In 't lloplaiiil, bij René Merlevede, Werfstraai In Vosje, bij Charles Veifaillie, Vogel hóek Konijn te verhollen geg. door D. Riem, ïl In (Ieii ItraliaiiJ, bij Jérernie Quaghebeur, Brabanthoek In de Sperre, bij Gar co u Room, Brabanthoek. 2 Schoone Konijnen, 4 kilos ieder, gegévm door Maurice Merlevede, A l'Fpée Royale, bij Cyri'le Verstraete, Groote Markt. Kostuum te verhollen, 10 cent. inlee, terug 1 pinte bier, Au eale de 8a |iaix, bij Jerome De Honffi. Groote Markt. Combat Boiling met de Trabol, va or a le liefheb >crs. In "I Vliegende EAeei*d, bij E. Rappelet, Veurnestraat. n voor gedurig werk, aagd bij Thoor-Louf, Ber- lenplaats, Poperinghe. Men vraagt meisje of knecht van 16 tot 18 jaar, de mactrien war kennen de, om te leeren schoenen stikken, bij René Berat- Berat, Yperstraat, Poperinghe. Goede meid voor brouwerij in Poperinghe wordt seffens gevraagd. Inlichtingen ten onzen hureele. 5000 kilos inlandsche Ajaiin aan voor- deeligen prijs, bij Camille Delava, Pottestraat, Poperinghe. Q choon zinken water stuk, te koop bij O Sansen-Decorte, Poperinghe. Twee groote schilderijen op doek en omlijst, (H. Franciscus Xaveriuë en H. Ignatius van Loyola) geteekeud Ecole des Orphe- lins d'Ypres 1816.[Souvenir», bijzonder geschikt voor kapel of patronage. Inlich tingen ten onzen bureele. Te verkoopenschoone Breimachien in zeer goeden staat, bij Amand Salomé, Yper- tsraat, Poperinghe.' Te verkoopen, al het ijzerwerk niet lang gediend hebbende en voortkomende van de afbraak van een bakoven, verwarmd met kolen Voor alle inlichtingen zich te wen den bij II Beek, Poperinghe. it ter hand te koop, toog, koffiemolen en stelsel om kruidenierswaren in een win kel uit te stellen, bij M. Roffiaen, Yper straat, Poperinghe. Beurs van Brussel, 14 September. Belg. 3 p.c. i s. 3p.c.2s. 8775 2 1/2 p c. Annuit. 4 */s >°9 3 p.c. Gem.kred.4V2 1 3 p.c. 87 3p. c.'fii - 3 p.c.'68 10110122 Buurtsp. 3p.c. Ariderl. 1907 Antwei-p. 1887 9'5o Antwerp. tgo3 81 5o Brussel 1902 9494Üo Brussel 1902 80^ 792-' Brussel-Zeeh. 7250 722.A Elsene 1908 Mechelen 1885 1891 -j 1897 Gent i8gó 72 5o 7273 Luik 1W53 ïoo Luik 1897 722.A Luik iy<)5 Oostende '98 7070 20 S1.haarb.1894 8525 8475 Schaarb.1897 6973 70 Verviers 1878 Doornik 1874 Congoleening 83 Poperinghe, markt van den 15 Sept. Tarwe. 100 kil. 21,,00-Rogge 16,00 - Haver 18,25- Aardappelen, 100 k. 9,00- Boter de Kil 3,60 a 3,80, Eieren de 25. 3,20 ;j 0.00. Yper, 9 Sept. Tarwe 19,00 a 21,50; rogge 16.50 a 17,50; haver 17,50 a 18.50; aardappelen 7,00 a 8,00boter 3.20 a 3,60 ieren 2 90 a 3 15 Kortrijk, 11 Sept. Witte tarwe 19,00 20.00; roode tarwe 18,00 a 19 00; -oggc 16,00 a 16,50 haver 19,00 a 20,00: peerdeboonen 20,00 a 21,00 suikerijboonen 13.00 a 44,00; witte aardappelen 7.00 a 25 boter 3 60 a 3.80 eieren 2,90 a 3.00 koolzaadolie 71,50 lijuzaadolie 90.00; koolzaad 34,75; lijnzaad 45,00; oolzaadkoeken 12; lijnzandkoekeri 25,00 27,00 sodanitraat 23,60 ammoniak- ulfaat 33,50 a 00,00 Veemarkt 54 ossen, 0,87 a 1 05 161 veerzen 0,91 a 1,07 192 koeien 0,86 a 1,03 24 stieren, 0,85 a 1.02. Dixmude, 11 Sept. Tarwe 20,00 ardappeien 10,00 boter 3,50 a 3,70; ieren 3.00 a 0,00 Rousselaere, 12 Sept.Tarwe 19,50 a 20.00; id. roode 18,50 a 19,00; rogge 16,00 16 50 haver 18,50 a 19,50boonen 20.00 21.00; aardappelen 7,00 a 8,00; boter 3.50 a 3,80; eieren 2,90 a 3.00koolzaad olie 72.00; lijnolie 96,00; oude suikerijboo- eu 23.50 a 00,00: id. gele 00,00ft00,00. Anderlecht, 12 Sept. Verkensmarkt-, Te koop 3483 prijs per kilo 0,96 a 1,12.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 2