GELIEFD Jastin Denat-tfays L PATTOU-CLARYS FEYS - CALLEWAERT, Rousbrugge, wË JOSEPH DUM0N, LIÉGEOIS-MONTEYNE HEBFSTZAWGRANEN. H0EST-ASTHMA ypo J tf?* ELLEGOEDEREN Schoon Winkelhuis met Hof NAIAS VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN J. Dehondt-Delmaere Ware Kunst - Photographie. Vraagt het Flesschenbier ha BELGIQUE PRÉVOYANTE BREUKEN ]P IP IEP IP m Mc era PDSERREMBAUX Jérome MATTMYS, J 2l,is en 4,Boterstraat, YPER. Stokpaardjes - Lelienmelkzeep Constantia H, Antony-Permeke en Zonen lElixir d'flnvens Yperstraat POPERINGHE. VAN BRUWAENE-SANSEN, merk: pORTE BpUffE Men trekt geene tanden meer! Hipoliet en Hélène De Corte, KUNST - PH0T0GRAPHIE. EMILE VYNCKE-LOWIE DD Volledigen Uitverkoop DRINKT PLAN TA ARDIGE BOTER R. GEORGE-VANLANTSCHOOT,suikerbakker,Yperstraat,POPERINGHE. Bericht aan de liefhebbers. Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. Elie LIETAERT-TRUWANT, BANK van POPEFRNGJ4E, POPERINGHE. TELEPHOON N' C. VANDERLRUYSSEN Geen Grip Haar Alphonse Rouseré - Yperman, file slag van Breimachienen. FABRIEK van MATRASSEN, AVANNESTE-MATTYS Huis van voilo vertrouwen. fUTDTQ is meer aan te bevelen tegen IN i Ui 1 O Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Huis FLOR. A. VANDEMOORTELE Charles Halfmaerten Corselis, A. Monteyne, Apotheker, Groote markt. Sansen-Decorte, In den Bazar. LANDBOUWERS, M A I SON flae d'Ypres, 78, Poperinghe. EN SPAARKAS. Ik heb de eer l'ld kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeve voor bet Scheren van Peerden, töuils, Ezels en Honden. Heeren Landbouwers, wilt gij een goede hofstede in Frankrijk Bedriegers POPERINGHE. R. MONGAREY Algemeene depositaris voor Poperinghe en omstreken AU CAFE DE LA PAIX In 't Groot. Waren Goeden Koop. In 't Klein CONFECTIEN Belangwekkende Uitvinding. WISSELKA mTOOR. Noordstraat, 16, Poperinghe. ONDERLINGE PENSIOENKAS, C. BATTHEU-BAEKEROOT, Statiestraat, 56 58, POPERINGHE van MERRIS, COEVOET, BAERT C Schaalstraat, nr G, Loopende Rekeningen Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Beursbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 MEER II! Huis van vertrouwen Telefoon 57. De Ster OYGHEM, Tramstatie. Priesterstraat, 15, Poperinghe. in 't groot. - HANDEL - In 't klein. Bruggestraat, Poperinghe. PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. Pianos 1^. OÖI4 Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij L. ABRAMS-ALLOO, HmlphiiisGezusters DESQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1842. FOURRUREN i» I' "XOOt en in 'l klein. GROOTE KEUS VAN Skunks, Renards, Marters, Caracul, Castor, Lout re, Mongolië, Vison, Murmel, Astrakan, Ronde Katten en andere modellen in Visehow en Fluwijnen. Men belast zich met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte AA\ ZEER «GElAU%«»IOE PRIJZEA. Zijde, Harde en Slappe Hoeden, Klakken en Kinderartikelen. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, Groote Markt. 18 POPERINGHE want de dokters n|J\'Tflf R\ in éen njimillt en erkennen dat de ■'"1" vuliiilj voor altijd de on verdraagzaamste tandpijn doet verdwijnen. De DENTOGENE behoudt de bedorven tanden en verhindert opzwellingen en zwrrumen. Opge past voor 't bedrog. Eisch een l)K!NTo- GENE, het lleschje fr. 1 in al de goede apotheken des lands. VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE APOTHEKEN M. Monteyne Ik Poperinghe en MLibotte t' Yper te DESSELGHEM bij Kortrijk I.— Alleenverkoop in de provinciën West- vlaanderen, Oostvlaanderen en Antwerpen van de beroemde Originate Svalof zaai granen van het Uitlezin.-sgesticht van Sva- lof-Zweden. waarvan de bijzond rste soorten zijn in TarweGrenadier IIExtra Square Head II, en de nieuwe Zonnet af ter, dewelke alle soorten overtreffen in ras zuiverheid. bestand beid en opbrengst. liOriginate Petkuser zaairogge, rechtstreeks afkomstig van den uitvinder F. vonLocltow van Petkus-Duitschland Bovengenoemde zaaigranen I en II zijn verkrijgbaar in balen van 50 kgr., dragende het oorspronkelijk lood, inhoudende het certificaat van echtheid. Het uitlezingsgesticht van Svalof en F. von Lochow hebben (e Brussel in 1910 op de Wereldtentoonstelling en op den Prijs kamp de twee eerste prijzen bekomen (Groote Gouden Medalien). III. Ook voorts te hekomen mijne wel gekende Engelsche zaaitarwe Doublé Dattet, Double Stand Up, Willu unna Te eer,sons. Rogge Abondancia en Enter Pet- kus rogge en Extra Wintergerst. Katalo^eu. inlichtingen en stalen, gratis op eerste aanvraag. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het i it/cUcn van lamlen en met alle herstellingen Casselstraat, POPERINGHE. Bronchiet Verouderde Vallingen. Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar sienezen door den VÜTIItHOIVUIIITilL HIIM] 1r. 1 50 de flesch, te bekomen bij M' A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid ert schitterend mooie teint. perStuk: 75 ets in Poperinghe, bij Leven en Kapitaalvorming, Bijzondere onderneming aan staatstoezicht onder worpen in Frankrijk. ZETELS ANTWERPEN, Maria-Theresia Leien n' i 3, (eigendom der ïnant Kcliappij Voor Frankrijk: Place Sebastopol, 27, RIJSSEL. Levensverzekering en spaartitels met driemaande- lijksche trekking aan week- en maandpremiën. Op 3i December 1910. Ingeschreven Kapitaal fr. 19.536.117 Uitbetaald aan verzekerden 2.077.365 Reserven 1.004.646 Meer dan 260.000 verzekerden. Alle personen die zich willen laten verzekeren op het leven, Eere-Communie, bepaalden leeftijd, als ook degenen die begeeren spaartitels te nemen aan de 200 bloeinde maatschappij Constantia begeven zich tot hare agenten in stad. Goede agenten worden gevraagd in alle steden en dorpen waar de maatschappij nog niet vertegen woordigd is, aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den opziener Theophile DELBEKE, Duinkerkstraat, 36, Poperinghe. IIEVOS JllUUS, landbou wer te Proven, laat U weten dat hij van lieden af begint vernieuwde zaaigranen te verkoopen zooals rogge, tarwe, geerst, haver, aard appelen, enz., voortkomende van Zweden, Engeland en Duitschland. Vermeerdering van opbrengst en ver betering der soorten. Van het huis der Bestuurders-Eigenaars Landbouw-kantoor der Zeekusten, RUDDERVOOROE, BIJ BSfJGGE - ZEEHAVEN. Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, te Poperinghe een luilpliuiH van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 0, bij M. lid. Itin-Dcraetll. Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de 1° Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de Ie Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. GAHflIER soeups Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, •lupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. de Beukelaer, fijnste der tafellikeuren, fijn van smaak en goed voor de maag. BALSAM de Beukelaar. Beste Kinawijn, eetlust ver wekkende drank samengesteld uit zuivere, natuurlijke wijnen en Kina; mag verkocht worden in de herbergen die het vergunnings recht niet hebben. BALSAM moet bijzonderlijk aangepre zen worden aan zieke en oude iieden, welke eene moeilijke spijsverteering hebben, als' ook aan de snelgroeiende jonge lieden. BALSAM geeft kracht en maakt bloed een glas in den voor- eu namiddag herstelt alle zieke lieden. Wacht u van namaaksels die zeer gevaar lijk en nadeelig voorde gezondheid zijn. Depothouder der Vlaanders BarnumROUSSELA RE. Vergeet niet dat ELIXIR D'ANVERS en BALSAM door de modelstokerij F. X. de Beukelaer van Antwerpen gereed gemaakt worden. BELGISCHE ^aanjloos Vennootschap. Kapitaal 5.000.000 frank Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad: MM. Fredegand Cogels, voorzitter, EdouardThys, onder voorzitter, Alph. Ullens, Leon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM Jeandella Fail- lede Leverdeghem, voorz., de Graaf Adriende Borch- frave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, Idouardjoly, de graaf Oscar Le Grelle SPAARBOEKJES aan 3,25»), Geldneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3,60 °)o Uitgi/levan grondobligatïèn aan 3,60 °)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen hij de Agenten M. Emile BOÓNE, .rnmeenie-secr. te Watou, of M. A. CLAEYSOONF. Rousbrugge. M Georges DEHEM, handelaar te Meessen. M. Leon DEBONNET. Leiestraat, 20, Wervicq. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekeild, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. G. DesmarHs- Oemeester. Herberg A la Têt.e de Bronze Yperstraat, Poperinghe. wendt U in volle vertrouwen tot: DEHONDT, Vlaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Er zijn tegenwoordig hofsteden open van alle grootte en alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende de vlasoogst ken ik wel al de landbouw streken en kan dus de landbouwers ten volle inlichtingen geven. Sedert eenigen tijd loopen leurders rond bij de Landbouwers en verkoopen kleer- goed van gemeene kwaliteit op name van Valere STA ËSSËIV, confectie-wiiikei te POPERINGHE. Valère Staessen heeft de eer te laten weten dat, hij alleenlijk verkoopt in zijnen winkel en op de markten te Veurne en Yper. Nooit /ciuli liij leurder** rouil. Die deze bedriegers kan doen kennen, zal eene goede belooning ontvangen. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. (Ironie keu»* van Fantaisic artikel** voor Dauir* -('oi ll'u i'cn. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en PAtes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, eDz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haar werken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. VAN ALLE SLAG VAN Schaalstraat, SO, TE kOOI'EA. TEL AABLOMj 1227 Eaxix minerale s r&tioivïVelles STI H rct riAJ AS BRUXELLES lÖff AVENÜE RöGltR MINERAAL TAFELWATER het gezondste en het zuiverste. lu 'I Paradij»*. POPERINGHE. COCOLIHE BIJ Au Café de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostuine van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van stollen voor vrouw kleed eren in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en KOUSSEN.' Ëet uel op Er zijn hij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS f restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote pi ijsverminde- ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. De CACHETS ANTINEVRALGIQUES JOS. GA UT Hl EK of zenuwpoeders Jos. Gauthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), NEVRALGIEKE PIJNEN. TANDPIJN, enz. zij genezen radikaal, en om zoo te zeggen OOGEN- BL1KKELIJK. Het gebruik van ÉÉN ENKEL CACHET ANTINÏÏVRALQIQUEis doorgaans voldoende om de zwaarste pijn te overmeesteren. De CACHETTEN JOS. GAUTHIER bevatten geene de minste schadelijke noch gevaarlijke stoffen; zij mogen genomen worden, zelfs door personen welke geene Antipyrine kunnen verdragen zij zijn integen deel een hulpmiddel voor onstelde magen. De maatschappij van «Gezondheidsleervan Belgis» heelt de CACHETTEN JOS. GAUTHIER zorg vuldig ontleed, goed gevonden en aanbevolen. De «Cachetten Jos. Gauthier» zijn in alle goed ingerichte apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten aan 1 fr., of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, ENKEL EN ALLEEN de Cachetten welke IN BLAUW GE DRUKT, het merk dragen; ANTINEVRALGIQUE JOS. GAUTHIER. Algemeen depotCentral Apotheek Jos. GAUTHIER, Beenhouwersstraat, 1, (schoenmarkt, tegenover het stadhuis) te MECHELEN. De doosjes worden geheel het land door, vrachtvrij, tegen postmandaat verzonden, mits eene verhooging van 5 centiemen DEPOT HIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper. M. Van Windekens, apotheker t.e Koroe». la<d weten dat, zooals vroeger, bij haar te verkrijgen zijn gebreveteerde A al- en Waterpompen, Iloppespuilen, met ge breveteerde Lansen, Beetmolens, Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanveerdt ook alle Zink- en Smidsicerk. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Franqaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. A tie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. Aaoiiiiitcliicncii Veritas, Victoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80fr. te beginnenNaaldenen toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo- pen van een nieuwe. Wnsehniaeliieneii van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde woerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligation Na ten volle mijnen stiel geleerd te heb ben bij een artiste Photographe, laat ik weten dat ik mij belast met alle werk hoe moeilijk het zoude wezen. Mijn werkwinkel is thans zoo ingericht dat ik op alle uur van den dag zoude kunnen werken met zeker heid van wel te lukken. Prachtige nieuwe Decors, Onovertref baar werk. Genadige Prijzen. Een talrijk bezoek verhopende te ontvan gen, bijzonder van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. DKR BROUWERIJ-MOUTERIJ bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910 met 2 GROOTE PRIJZEN. 2 GOUDEN MEDALIEN. Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een loaandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent HËCTOIt OISISIË, A la Fabrique Groote Markt, 11, Poperinghe. Genezing zonder operatie. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen.met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie ot door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1,2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.—Bijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets oin de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan alh irhande zakking van den buik. M Frangois VERDONCK, Kerkstr. tat, Anseghem- bij Kortrijk. is sprekelijk den Maa.ndag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden iYppel, Rijssel- wijk, Kortrijk. Én M' Honore VERDONCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zate rdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats. Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. IN 'T KLEIN. 'n den Ballon, ,H >T groot. Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu- we magazijnen te openen met alle kostümen aan bijzonder goedkoope prij- ;|jS18i§zen ma as- en kinder- kostumen, zomer-imper- méables voor vrouwen, rouw-of'trouwkostumen worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostUiOien zijn bij mij met prijzen uitgesteld. Komt zien en gij zult u kunnenovertuigen welke schoone keusik heb van kostümen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-artikels, bonneterie, manstoflen, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u ter trouwe te bedienen. Verandering van Woonst. VEURNESTRAAT, i» i» i: it i <- li t: Ik heb de eer kenbaar te inaken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eeriijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen ledereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper hen van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. (comptes courants). Uoitluuoiilon Gasthuisstraat 37, POPERINGHE. Verkoop van alle slag van goede haarverwen, reuk en zeepartikelen, brillantine, cosmétiques, dentifrices, haar-, scheer-en tandborstels, enz.Beste produkten tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit- gekamt haar tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening. Genadige prijzen. «De Nieuwe London» doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haarglanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg. Eischt op 1 denhals: Iu flacons van fr. 1,50 en fr. 2.50 Engelsche Baardtinctuur sen 2 fr. per (lacon Te koop bij Apothekers Drogisten, Haarsnij ,1crs en f eukwinkeis la 't groot: Parfumerie 0' Sa!o, Wachtebake (BelgTa) Gouden Medalie le Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatii'k, Flerecijn, Rumatiek, Len- dcnzca^y e?iz. door hot gebruik der POIL DE 8RETAGNE. anti-mimatische Wol, gebreveteerd voort- Voor onze streek, de Naaiiuaeliiem'ti ZUN AL LEUN' VERKRIJGBAAR BIJ Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naaima- chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naaima- chien hebben, koopt de naai- ma ch ienen PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. in alle slag. Matraswol - Floconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. •2» T I L E I O OIV «9 A lgemeenen depot brengsel, gemakke lijk middel en .aanbevolen door al de geneesheeren. voor alle landen. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaietle Poil de Bretagne, voor Cale- qotis. Kousen, Slaaplijven, enz. Fe bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostümen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, onz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. GRAnrrsi OURS A POLI INALTERflBLI ECAÜSSiNNÉS Carrières i MONUMENTS FUMÉRAIRE.S PRIX A FORFAIT POSÉS AU CIMETIÈRE Catalogue franco gratuit sur demande Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), ROUSSELARE. en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. BIJZONDERHEID voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vellen, pluimen, boas en fourruren. Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige prijzen, spoedige bediening. HALSK.ATTEN YOOiï MANNEN EN KINDEREN. HET BEREIDEN EN VERWERKEN DER VELLEN WORDT IN HET IIUIS ZELF GEDAAN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3