FL, OSTEUX-DAUCHY MEUBELS BRANDVERZEKERING van POPERINGHE Altijd Vrolijk! Huis MARIA WARL0M0NT, W jVIéd. BELTIN Gam. DECIiEKCQ, BERAT-FREMAULT ZOMERSEIZOEN. SAKSEN-DECORTE Bid DELiBAERE-üAHflYE. Ouiroomers Woiseiey. F. ROFFIAEi-lfERBEKE, MATRASSE IS PIELOTIE F. BianGKaort-Veneene. H. HERKELBOUT-ROORYCK, KLOEFFEI STAKDAERT'S PllLE AN1 WERPEN'S B0UW-&HYPOTHEEKBANK AMELDONCK R.|WO|tCflREY,in't Paradijs, LA FRANCAISE DIAMANT Fr.HOFLACK, Yper. Zenuwziekten] Zenuwziekten] Ja! Ja! JULES DE PUYOT-SOHMIDT, Js 11V SP ESL AG H- Vi EB L E VED E, LANDBOUWERS ZOMERSCHOENEN VICTOR GIüLiE, |Geen tandpijn meerj HET MARK Hotel La Bourse du houblon Gegalvaniseerd IJzerdraad voor de IIOPPE. Eerste kwaliteit van ZA DEN in alle slag. Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in huis. In de Roode Laars. OLD HUIS Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR een Overgroote Keus vinden Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, ertz, IN DEJ1 BflZAR POPERINGHE. te HEEREN, DA MEN Sc KINDEREN Yperstraat, 412, POPERINGHE. in de Bruggestraat, te Poperinghe, 45,000 Vijf «groote Prijzen» J. DE BEIR- BÜUCQUEY, Verhuizingen voor alle Landen Hotel de la Régenee, HOUSBHUGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VERVOER per IJZERENWE6. In't groot-In't klein MARIE DEFEVER, 1 10^^ Depot voor Poperinghe bij M A. Monteyne, Groote Markt, 18. Poperinghe. KAPITAAL 2.000.000 FRANK ZclelAntwerpen, Twaal 13, Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 °)0 L'EURO PEEN NE HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. Joseph Yperman-Recour, BESTE K. VERLEY, Fabriek te Marquette, bij Rijssel. U itten llcor Deze ameldonck geeft de meeste stijfte en glans aan het linnen. Parijs-Tours - 260 kilometers Parijs - Roubaix - 285 kilometer* Kampioenschap van Frankrijk- 400 kilometers Omloop van Charleroi-350 kim. Bordeaux - Parijs - 592 kilom. Algemeen agent voor België Agent voor Poperinghe Km. PATTOL, Yperstraat De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis Hui» van Vertrouwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Gond, Zilver en Nickel, Eeniqe verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PEN0ULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd HOMDSTRAAT, AAPKlt. GROOTE KEUS VAN: Hlousmlaatste nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf 25 - 30 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Rokkenlaatste modellen Toiletten en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Corsets aan alle prijzen, nieuw model. HUIS VAN VÉKTKOUWEN. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol. Statie, I M. Agenten voor Poperiöghe en omstreken: Hie.OSSTYN-CAMBIE, smid in 't Hooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd. SCHOEHIYIAKER. in DE Gouden Mansbottin, Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt laat weten «lat bij hem te vin den is: groote^, keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en [vinders; bruin of zwart leder; met lacets. knoppen of haken Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinen; witte slaffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, rationneis en Amerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen Goedkoope Zomer sla ffims en molièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Wekeschoenen en- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatfen in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. €llt%«F voor alle schoenen, zooals Bison, Everets. Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. Estaminet gehouden door 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Koffies.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 4" OOGST, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienenwelke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg) voor hoppe te drogente verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. »Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitrwegen en ZAND voor metsers pa veerders CaftKelstraat, omtrent rechtover de Watoastraat, POPEItllVGHE. De Roode Laars sedert jaren bekend om hare goede Schoenen maakt bare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af, voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren voorden gevraagd. Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen, hoogstam voor weiden Perzihboomen voor langst muren of hoog- t stamA brikoosboomen. i Sieraadplanten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. goedkoop en ter trouwe geschoeid zijn DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE, Dicht bij de Gendarmerie. OUD HUIS VAN VERTROUWEN Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. le Communie Bottinen en Witte Slaffers. Knop- en Ringelbottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van \v s t e r s ii o i: e en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kinderschoenen. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine CJFTTFIY. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. Cl RAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwartgeverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. VoUedige kcu^: van BIJ f o i r r I II f a KAN MEN TEN ALLEN TIJDE KRIJCEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR ZI.L\I>E FourrurenFoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en.Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witts. zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. Ciansch huilende» one keus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte Chalen DoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten - Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. f ol r rikbk m -mmwmmBemmmmmmmnmmBmsm Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste modeluiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geehe teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en hel raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd 'FRA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. Refilling na 3(1 liagrn prooi, indien de köoper over den afroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER llagazijn van Jachtstoven en gegoten Stoven, Landbouw- machienen, Engelsctie Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzer en koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Mantèaux, Porte-Parapluies, enz., enz. Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet wet.en, als ik wolle koop, ik moet, scnaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren HOK KOfUT IIEX dat tegenwoordig in België alleen werkzaam zijn Omdathunne uitsteken de hoedanigheden ben boven alle andere hebben doen vei kiezen: zij duren levenslang, vragen wei nig reparatie, outroomen volmaakt, draaien zeer licht en zijn uiterst ge makkelijk te reinigen. de hoogste belooningen "werden aan de ontroo mers M E L O T T E toegekend op de wereldtemooi stellingen can Brussel 191(1, A titaan 1906, Luik 1905 (fransche afdeeling) Parijs 1900 (fransche afdeeling) en Brussi 11897 Tentoonstelling P< iperlnghe Eenig Eere- Diploma (Hoogste be looning)Tentoonstel ling Dixmude Gulden Eermetaal (de hoog ste belooning). 25,000 Ontroemen; MELOTTE werdei erkocht in 1910 waarvan 276 in West- vlaanderen In de arrondissementen Veurne, Dixmude en Yper werken tegenwoordig ineer dan 2,600 ontroomers MELOTTE. l ot heden is geen enkel vervangen geweest loor andere stelsels. In deze laatste jaren zij» 3,000 ontroomers an verschillende merken door ontroomers MELOTTE vervangen geworden. Het huis MELOTTE is gekend voor zijne spo» dige bediening en voor zijne groote bereidwilligheid om al do vragen zijner klanten te beaat woorden Vertegenwoord iger Peerdenmarkt, POP ERINGHE. SSS rl- -ite- Geachte Inwoners Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en J de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis- sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. BA'l wel op: Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den itervaldag gedaan worden. GROOT.-Huis van Vertrouwen-Klein lrv l>F.\ KFIXER. 41, Gasthuisstraat, 41, I» O f K It I G II E LAKËNSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals; Costumes "Tailleurs-Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en eDgelsch leder (sterker dan leder.)Kinder kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ier trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk XflW geneest oogenblikkelijk en j Ivoor altijd.Prijs I f. Apot. Canivet, Doomijk. lApot. Monteyne, Poperinghe.] iT'sssaescasKMBssa aas Rijtuigverhuurder, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met hel vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al «ie rijtuigen gekapiton- neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is. mag men verzekerd zijn dat do meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe, Watoustraat, 46, Poperinghe, «iat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloetten in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout kan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, n' 46, POPEPINGHE. 2. A"- „.rt I Zs«ö«tar de leus der «BLOEDZUIVEREND *M VBRKLOEKKJSD Ahdie goede Standaert's pil Dat is nu de Gewondheid! Men neemt ze bij het Eten I Zij vereischt geen Regiem! Met deze pil geene Verstopping te vreezen Geene Gal of Slijmen meer' Geeiie Slechte soijsv^ tering meer' Scheel» hoofttpij meer' Geene Zwaarte, ge«--ail gen I Geene HuiazieKtel J uki"g*n k Geen IJ 3it U van ISCHT Of» £Tt T^flËDACRT, Apotheker, 33, S'. tttitWia! NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ nevens de lleurs, VoorzWer Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eegbem Bërnard Janssens, nijveraar te St Nikolaas Valère Danaux, a«1vocaat te Zoningen Leopold Vlytsam, koop man te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders-. Ridder R. de Schoutheete de TervarentJos. Opdebeeck, bankier le Antwerpen. Koltegie va>Kon missarissen MM. Florent Boeynaerns, notaris te Ant werpen Scholier, a«lvokaat te Antwerpen Ch Tuyitens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen men kan ten allen tijd»- over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe: M1 JULES V.NBRUWAENt-SfiNSEN, Handelaar, Noordstraat, nr 20. Alleen, hoogst -gewaardeerde, personen worden gevraagd als Agent, voor- elke Gemeente waar nog niet vertegenwoordigd. (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. belliabdstraat, 47, bdi1ccpi maria van burgondiëstraat, 45, dKIJMCL,. is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Voll*s%«*r- /T-ltcrin^cn, zijnde degene welke de 1000 frank niet te boven gaan en waarvan de premien wekelijks worden rondgehaald. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen <>p den juisten dag en het verzekerd kapitaal aan stonds na het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1909 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeide voor eene som van 1, i6o,2o5 fr. 14. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar twee honderden vijf-en-twintig- ste onroerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 7,271,963 fr. 55. Opgelet. Alwie voornemens is een Agentschap aan te nemenof zich zoude witten verzekerenkan voor alle zeker heid inlichtingen bekomen bij Maurice DESQUAND, toezienerYperstraat25, Poperinghe. K0STUR1EN QP HIAAT voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Kngplsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuuintjes, Manstoffen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, - 3,50 Capuchons, - - 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, - "20.00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prei zen ge diend worden. Noordstraat, 41. POPERINGHE. 29 jaren goeden uilstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingscbe streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. merk hij bekwam de Gouden Medalie Antwei pen 1894 den Grooten Prijs Parijs 1Ü00 den Grooien Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Worilt verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of 10 kilos. Zich te bevragen bij POPFRINGHE. bewijst aan het publiek de voortreffelijkheid zijner rollementen met in 1911 de belang rijkste koersen te winnen Banden Dunlop Banden Dunlop Banden Dunlop Banden Vital. werd 4 maal door La Frangaise gewonnen in 1902- 1904 - 1907- 1910. 't Is e«n aangenomen feit verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke en verachterende maandstond<jn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn gansch «onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT Apotheek F. Tuypens, Houtbriel, 24, St. Nikolaas, en in alle goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. utsmMimmsEe&'ï"»: -s: -stsmsss ■trillen, Meiisnijpers tV ItaronirtrrN. Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S'Jan, met de nieuwe krooD SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweefen. Mttp- Tiflt wel on het adres Ronhtnvpr hot Gasthuis) Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over tref i alle andere, want hel is het eenig stelsel dat, niet, alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog De Ontroomer «VERFAILLIE» is de volmaakste niet alleen door zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet en zijne allerscherpste ontrooming. Alle inlichtingen bij den eigenaar on algemeen vertegenwoordiger, Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Hassau. DorSchniolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmaehienen, Cylinders met motors, Bo*erkerns, enz. enz. Honderden getuigschr ften van landbouwers die eenen ontroomer - VERFAILLIE bezit ten en er geheel ievjvd«-n over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer - VERFAILLIE wordt een maand in proef gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4