NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoers, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-üecorte, Poperinghe LAN DB0ÜWALAAM Een Schot in den Rug Meubelen en bandsalaam buiteniiandsch rieüö1s. Zondag 24» September ign. 5 Centiemen. 7? Jaar. Nr 43 ANNONCEN Eerste raps, Boiiingen en Hcrdenjkermissea mits betaling van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris E A C Q A ER T, Den Maandag 25 September 1911, OPENBARE VEILING VAN kepers en draad, hoppepersen aardappels en beeten, ajsmede 1 PAARD en 2 koeien. Woensdag 27 September 1911, Merkweerdige Yenditie Notaris BOUCQUEY, Vrijdag 29 September 1911, Verkooping van SCH00NE HUISMEUBELEN Notaris Haghebaert, Op Dinsdag, 3 October 1911 KOOPDAG VAN Meubels, Alaam, Vruchten en Beesten. Gaan ze vechten? Notaris DE GR A VE, Maandag 25 September 1911 SCHOONE KOOPDAG Maria's Leven, te Halle. De Slaapziekte, Of 't Waar is Feest in 't Gasthuis. N I 17TQ is meer aan te bevelen tegen It 1 H 1 O Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aim Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. De Uitberstingen van de Etna, in Italië. Hoptentoonstelling te Poperinghe. Vervolg der UitslageYi. Vlamertinglie. De 11 drukregel 10 e. Hei naaide Annoncen J O i >ms word-ti ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdaö-noen ingezonden worden. Het recht, annoncen oj artikels te -weigeren is voorbehouden. PGPffiIHGHESAAB I 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan ïtostelooze inlassching van twee Herbergf'eesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Wekelijksche Almanak. September. Zon op. Zon ond. Zondag 24 O. L. V. der Slaven. 5 u. 33 m. u 36 m. Maandag 25 H. Cleophas en H. Pirmin. 5 34 5 34 Dinsdag 26 HH. Cyprianus en Justina. 5 36 5 32 Woensdag 27 HH. Cosmas en Damianus, patr. der Geneesijeeren. 5 37 5 30 Donderdag 28 II. VVenceslaus, patr. der Tapijtwevers. 5 39 5 28 Vrijdag 29 H. Michaël, Aartsengel. 5 40 5 26 Zaterdag 30 H. Hteronymus en H. Ambertus. 5 42 5 24 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eei ste Kwartier. Vrijdag 8 September, ten 3 ure 57 minuten 's namiddags. Vrijdag 15 September, ten 5 ure 51 minuten 's avonds. Vrijdag 22 September, ten 2 ure 37 minuten 's namiddags. Zaterdag 30 September, ten 11 ure 8 minuten 's morgens. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 1 ure slipt nanoen, ter hofstede gebruikt door de Wed. Ch.-L3. Dejonckheere - Fieu, te Poperinghe, bij Steentje Molen, Tijd van betaling mits bo, g. II om 1 ure klokslag, ter hofst de van M Alois Dochy-Depuydt, te Westoutre, bij den Hertog van Biahandt VAN zooals 2 wagens, 2 karren, voiture, keernmachieo, vierscharre, ploegs, enz. enz 3000 hoppepersen en brandhout. 2 heet. 86 aren aardappels en beeten, eh Kciioone RooMtialen, te weten 10 koeien, 7 jaarlingen, 8 kalvers, 3 zwijns en 't pluimgedierte. Tijd van betaling mits borg. Studie van den TE POPERINGHE. om 1 ure zeer stipt, ten huize bewoond door M. Amédée Derid- der, te Poperinghe-Abeele, .Henagie-Gloedoren. Groote eiken kuipen, seulen, zwijnebak- ken, groot nieuw eiken waterstuk, aalkar- teel, en aalpomp. strooi-inaehien, windmo len, beetraapmolen, bascule», ijzeren peer- df'heyzen en alle siach van peerdegetuig en boer-alaam Groot hoeveelheid ijdele cham pagne- en andere fl ssctc n. Traam-Karro. Tijd van bet"ling voor dekoopen boten de 20/ranks STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. om 2 ure namiddag, te PROVEN, ten ituize van Louis Looten, Met gereed geld. I><» Suil.erij Van Tieghem - Dupont, Rousselaere. blijft BITTER maar is zuiver. Sedert de Europeesch - Mogendheden aizoo een beetje in alle wereWdeelen, behalve in Amerika, waar zij mogelijks op hun man- iese zouden komen, den neus gaan binnen steken en zich gaan bemoeien, terwijl zij werk genoeg hebben in itun eigen huis houden. bestaat er een gekibbel onder tien om te weten wie met de groo'ste brokken zal •wéglóöpen. Over tijd was 't Rusland, die goesting had op een brokske van China, maar Japan leerde hem andere manieren en met een erge ranseling kwam Rusland naar huis Frankrijk en Spanje zitten nu in Marokko en Duitschland voelde ze ook 't water in den mond komen naar een lekker taartestukje. Het kan wel zien dat Frankrijk en Spanje zich dikke eten in Marokko, maar t zou m vergelding een stuk taarte willen van Fransch Congo. Frankrijk wil wel. maar de btokke door Duitschland geèischt is te groot, en zoo een brokke wil Frankrijk niet geven. Van daar een gekibbel zonder einde tus- sclien Frankrijk en Duitschland. die sedert 1870 dunne vrienden zijn. Veel samenkom sten hebben plaats gehad tusschen de fran- sche en Duitsche volraachtigden eerst ging het maar slecht doch nu mag men bijna zeker zeggen dat er niet zal gevochten wor den, tenzij iets on ver wach ts tusschen kwame. Studie Van den te Ghyverinchove. om 3 ure namiddag ter ho/plants van Petrus Hersoen, te BEVEREN - Yser, van 2 bekalfde melkkoeien, 3 kalvers, 6 loop- zwijns, 1 zeuge,. 1 zwijnemoere met 10 jongen, wagen, karre, driescharre, aalpomp, mest, enz. Gewone voorwaarden. 69 Mengelwerk van »DE P0PER1NGHENAAR» oorspronkelijk verbaal door HEiVDIlIK DEZEIVE. De geneesheer immers had haar ge zeg Die man is erg gewond en eene kooi ts zal volgen. Hij moet zorgvuldig worden be waakt. Had men haar dan niet gezegd, dat die man verwezen was om door den kop gescho ten te worden F... V are het dus niet beter dat hij nu stier- ve F M are de dood, gevolg zijner wonden geene weldaad voor hem Neen want te veel misschien is zijn ge weten heiaden... Genezen moet hij voor zijner ziele geluk. Hij moet, kunnen biechten, aan den priester zijne schuld belijden voor aleer hij bij den eeuwigen Rechter verschij- ne.... Met die gedachten zat de gasthuisnon ge durig bezig en zij bad langsom vuriger voor zijne genezing. Daarbij 't was haar onverklaarbaar wat wondere invloed haar had bevangen, sedert zij aan 't bed van dien zieken man zat. On uitlegbaar kwam het haar voor wat er in haar omging, en het akelig voorgevoel van een nakend onheil kwam alle oogenblikken haren schrikkenden geest folteren. Binst den nacht had zij, in een vreeselijk droomgezicht hare moeder ce ien, die haar radeloos wenkte en riep och! het uitzicht der vrouw was zoo hevig ontsteld I M'atF.. Wat mocht er haar dan schelen Mat zal er mij dan to<-h geb uren F.. Ondertusschen was de lijder in diepen slaap, maar hij woelde. Och de pijn zijnor Zoo groot is de bijval welke Maria's Leven in gansch het land bekomt, dat telkens bij elke opvoering veel yolk geene plaais meer kan vinden. Voorde opvoering van 24 Sep tember blijven nog slechts eenige kaarten van 7 fr. beschikbaar. Daarom heeft het komiteit beslist bijgevoegde vertooningen te geven welke zullen plaais hebben op Maan dag 2, Zondag 22 en Zondag 29 October. Plaatsen aan 7, 5. 3, 2 en 1.50 fr. Men moet de kaarten op voorhand vragen bij M. A. Bertrand, Dekenstraat, 20, Halle. Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken vervolgt, aanslaande week. Het socialistisch blad La Bataille svndt<- caliste (desyndicale strijd) uit Frankrijk; bespreekt de antiklerikale betooging van 15 Oogst voor algemeen stemrecht en ver plichtend onderwijs, en het besluit als volgt: We hebben dit alles, in Frankrijk en we zijn er niets meê vooruit. Of 't waar is! Al de blauwe en roode volksredders, als ze minister zijn, zorgen ei kel voor zich z-lven. «Eerst Ounke, en dan Oomkes kinderen. Zouden de socialistische en liberale bladen dit oordeel van hunnen Franschen Konfra ter durven aanhalen Verleden Dinsdag wierd in 't Gasthuis onzer Stad een zeld/aam en tredend feest gevierd zuster Marie-Bertina (in de wereld Jufv. Angelique Bertier) en zuster M-arie- Jean-Baptisie in de wereld Jufv. Clothildc Taillieu) spraken hare plechtige klooster: beloften uit,en te gelijk vierde zuster Olestina (in de wereld .Jufv. Ceiestine P>atevoet baar gulden jubilé 1861 - 1911 ZUSTER CELESTINA. In den vroegen morgen tintte het klokje om de geestelijke plechtigheid aan te kondi gen die in de kapel geschiedde. Z. E. H. Kan. Deslée droeg het H. Misoffer op, en de ge wone Cereinoniëa van het profes wierden voltrokken te midden de godvruchtige aan dacht der aanwezigen Aandoenlijk was het oogenblik toen de Eerw. Kanonik aan de achtbare jubilares de jubelkruk overhandig de. Ontvang, zoo zegde hij haar, deze jubelkruk als teeken van Gods hulp en bij stand, opdat gij steunend op dezelve, na den loop van dit vergankelijk leven, tot het rijk der hemelen moget komen.In deze woorden ligt de beteekenis van dit wonder jubelge schenk, waarmede zuster Ceiestine hierbo ven afgebeeld staat. Eene gulden jubelkroon wierd haar ook op het hoofd gesteld om te kennen te geven dat zij, die 50 jaren geleden de doornen kroon verkoor ter liefde Gods, hiernamaals de kroon der heerlijkeid ver wachten mag tot loon harer zelfsopoffering. Het bestuur der Godshuizen had verders nog een gedenkmetaal laten verveerdigen hoofdbreuk snerpte hem zeker zoo vreese lijk Zietdaar wentelt hij zich op de zachte legerstede en suist eenige bijna onverstaan bare woorden F Weg!... Weg!... prevelt hij in zijnen droom. He! wat komt die jager hier ma ken F Wederom keert de gewonde zich om en murmelt nog andere woorden. De zuster schikt het deken van het bed wat beter, zoodat de woelige zieke terug wat stil valt. Nauwelijks heeft zij haar gebed hernomen of de gewonde draait nogmaals het zieke hoofd en over de bleeke lippen komt een heesch geluid He jager, wat.... doet gij daar toch Op dit laatste gezegde verschrikte zij on willekeurig. Een jager denkt zij met angst. Wat wil toch die man De ijlende koo tslijder woelt opnieuw en slaat den arm in het ronde, als verdwaald. Ho wat een gek ratelt het tusschen zijne klapperende tanden Maar waarom al zoo gewerktHeisa daar... daar, legt hij zijn geweer plat, aan het kreupelhout vast, alsof 't een kanon ware. De gasthuisnon zit hijgend daar. bevis ontroerd. God prevelt zij, wat wil die man toch zeggen F... De koortslijder woelt nog heviger en mort met akelig stemgeluid Ho, no, howat die jager daar doet Alle duivels hij stelt zich voor den loop en., daar trekt hij er aan m t beide handen gelijk. Ho een schot, een scbot in zijnen rug. hij valt... hij is dood Groote God steunt de arme gasthuis non, die ontzet, gruwend oprees en nu als geknakt nederploft. Wat zegt die man dat de eerw Zuster wierd aangeboden als huldebetoog voor bewezen diensten. Op het einde van het noenmaal dat Moeder O v ei ste aan naastbestaandengeeste- lijkheid en bestuurleden gulhertig liet opdienen, verscheen eensklaps de jubilares, gevolgd van de twee nieuwe medezusters. Zij wierd op vroolijk handgeklap onthaald een jubeldicht, met korte levensschets, wierd opgezegd en een jubellied blijmoedig 't harer eer gezongen. Zoo liep het vreugdefeest af aan eenieder den aangenaarnsten indruk nalatend. Hartelijk proficiat, zuster Ceiestine Mochtet gij nog menige jaren, kloek en ge zond zooais ge thans zijt, uwe werkzaam- tiedeu voorzetten. Leve zuster Ceiestine Leve de edelmoedige zusters van het Gast huis Poperinghe is u dankbaar voor uwe christelijke behulpzaamheid. Zaterdag 23n dezer was de nieuwjaardag bij de Joden. M. Stolypine, voorzitter van den russischen ministerraad, die den czaar naar de leger- oefeningen te Kopylowt in den omtrek vati Kiew, vergezeld had, is opnieuw het slachtoffer van een aanslag geworden. Door een joodscben advokaat werden 2 revolver schoten op hem gelost. Stolypine werd erg gekwetst. De dader werd door de toeschou wers bijna doodgeslegen. Het slachtoffer is aan zijne wonden overleden Een Brusselsche gelukzoeker, Xavier Va- lentyns. die in Parijs een bank geopend had, is gevlucht, een tekort van drie miljoen nalatend. Gemaskerde bandieten hebben vrijdag nacht gepoogd den pastoor van Roncq. nabij Roebaais, te vermoorden. Vier kerels die men verdenkt, zijn aangehouden. Binnen eene maand zal te Londen geen enkel omnibus meer rijden, door peerden getrokken. Zij zullen allen vervangen wor den door automobiffl-rijtuigen. Van 1 Juni tot 30 Augusti. dus in drie maanden tijd, zijn er in Italië 7858 cholera gevallen waargenomen, waarvan 2923 mét doodelijken afloop. Met dynamiet deden dieven de brandkast springen eener bank te Montreal en vlucht ten met 1 miljoen 250 duizend fr. Over liet Marokaansch geschil meldt men allerbeste nieuws. Het akkoord tusschen Duitschland en Frankrijk is op het punt gesloten te zijn. De bilan der laatste werkstakingen in Engeland bewijst, dat daardoor 2 miljoen 300,000 werkdagen voor de werklieden ver loren zijn gegaan gerekend aan 5 shillings per dag. wat niet te veel is voor Engeland, maakt dat 14 miljoen 395,000 frank. Je Weenen had een bloedige opstand plaats tengevolge de duurte der eetwaren. Er bleven dooden en gekwetsten ter plaatse Te Wazemmes heeft een brutale kerel, Isidoor Haeck, 50 jaar oud, fabriekwerker, toen hij zondag dronken t'huis kwam, zijne vrouw 12 messteken toegebracht. Het arme slachtoffer verkeert in stervensgevaar. Binst een automobielkoers in Amerika, botste een auto in het volk, doodde 6 per sonen en kwetste er 14. Dinsdag gebeurde te Naples het jaarlijksch mirakel van St Janvierhet bloed van dezen heiligen dat in eene glazen relikwiekas be waard is, komt jaarlijks vloeibaar op dezen dag. Tengevolge van de groote koude die deze laatste nachten in Connecticut en in Massa- chussetts, Amerika, heerschte, heeft de tabakoogst ernstige schade geleden, die op 500,000 dollars geschat wordt. In Spanje grepen deze week erge oproeren plaats. Verscheidene steden zijn in staat van beleg. daar? Ach een jager... een geweer... een schot in den rug... Almachtige God is dat niet de gansche geschiedenis van mijnen vader? O gruwel Sta mij bij, o Heer, help mij En de verschrikte zuster voelt als een ne vel van voor hare oogen wegschuiven en vermoedt de waarheid van haars vaders moord. Zij zakt neder op beide knieën voor "t bed des ijlenden zieken en nokte hertver scheurend. aan God haar wee klagend, Ach ijselijke waarheid, nu ken ik u gansch Niet de hand van den ongelukkigen Laurens doodde mijnen vader, net n, maar ja, ik begrijp, hij heeft zich uit lieftie voor ons och gezelfmoord, o mijn God Oe bezwijmende zuster valt neer als ver gruisd, gansch vernietigd op den killen grond en in de ruime ziekenzaal werd het zoo naar als een graf. Wanne r de opkomende zon de nevelen en de duisternis van den nacht kwam verja- g:n, ontwaakte de ongelukkige zuster uit hare diepe verdooving Verdwaasd stond zij op en schouwde sid derend rond. In zijn bed lag de gewonde ontwaakt en hij bezag de jonge non vol nieuwsgierig ver bazen. Deze wankelde en zonk neer op eenen stoel, terwijl zij zuchtte Ach was het geen droom Eensklaps herinnerde zij zich alles en gruwde. Heide handen sloeg zij aan 't bonzend hart en hield het geprangd, daar het aan den gffeienden boezem scheen te willen ont springen. Dan.eenen stap nader tredend, sloeg zij de hand aan het bed van den zieke, en schouw de hem vastberaden in 't oog. ik moet het weten nokte de moedige Een duitsche boerenzoon die aan den keizer van Duitschland een brief schreef om zijne eenige dochter in huwelijk te vragen, werd in een zothuis opgesloten. Op het fransch oorlogschip La Gloire sprong het achtergedeelte vaft een kanon. Een kanonnier bleef op den slag dood en 7 stierven later. Vijf zijn nog erg gekwetst. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, Groote Markt. 18. POPERINGHE. De uitbersting van den Etna wordt waar lijk verschrikkelijk. De lava wint voortdu rend en met groote snelheid veld. De om streken van Linguaglossa en van Bronta zijn volkomen vernield. De bevolking dwaalt langs de wegen. De verliezen worden reeds met miljoenen berekend. Gansch de bevolking van de Et- nastreek is door angst en schrik teneèrge- slagen. I Z. H. Paus heeft een belangrijke som geld gezonden aan den bisschop van Arcireale, een bisdom dat bijzonder door de uitbersting beproefd geworden is. Het observatorium dat zich op dezen gevaarlijken berg bevindt, is reeds geheel gespleten en beschadigd het is tot volledige vernieling veroordeeld en zal weldra in puin verdwijnen. Donderdag toch was de toestand in 't al gemeen 'verbeterd. Vrijdag 22 September hadden de veree- nigde hopbonden uit het Land van Poperin ghe eene gewestelijke tentoonstelling van hop ingericht in het Volkshuis te Pope ringhe Van jaar tot jaar zijn er meer deelnemers, maar ook betere stalen hop. Sommigen denken misschien dat die stalen niet ernstig genomen zijn. Streng hebben de bestuurders der hopbonden eraan gehou den dat de tentoongestelde stalen op den spijker zelve genomen werden door vreemde staalnemers. Dat bevalt wel niet altijd aan sommige leden, die daarom aan de tentoon stellingen niet meer deelnemen maar de stalen zijn nu de weerspleet van den voor raad welke de handelaars bij de planters kunnen vinden. En toch geniet de prijskamp meer en meer bijval bij de hoppekweekers, die eraan hou den hunne betere producten te toonen aan brouwers en handelaars. Ook stellen deze laatsten meer en meer belang in het werk der hoppekweekers. Men mag zeggen dat de bereiding der hop als koopziende waar, sedert drie jaar vooral, veel vooruitgang gedaan heeft in onze streek. Aan den gewestelijken prijskamp mogen deelnemen al de hoppen van eerste klas die meer dan 80 punten behaalden op de plaat selijke tentoonstelling. Zoo stellen do dorpen alleenlijk priina-hop ten toon. Dewijl er in de zaal van het Volkshuis maar Vrijdag alleen kon toogdag zijn, hield de bond van de stad Poperinghe dan ook zijn plaatselijke tentoonstelling zoo kwam het dat er nevens meer dan 120 balen puike hop, er nog een twintigtal minderweerdige, niet genoeg verzorgde stalen ten toon stonden. Op de plaatselijke keuringen werd de hop vrouw met besluit Ik moet zekerheid heb ben Maar eerst voor de ziel van dien el lendige gezorgd Zij nam dan met bevende hand een drink schaaltje vast en bood den gewonde te drin ken. Dan, wijl hij haar dankend aanblikte, lispelde zij zachtjes Mijn vriend, gij zijt beter en zult gewis genezen. Edoch, u wacht eene andere en dit maal onvermijdelijke doodAch zoudt gij nog niet willen toestemmen den priester!... Een priester!... onderbrak Bruno Daeltjens grimmig, Een priester?... Neen dien verlang ik niet hier Maar, ongelukkige zuchtte de diep onstelde non, haar eigen lijdende herte doende zwijgen, om het heil des veroordeel den te betrachten, mijn arme vriend wees eens redelijk en hoor mij aan. Weet gij dan niet dat gij uw einde nabij zijt Ik wil ik wil ongetergd sterven! bromde de zieke vervoerd. Laat mij gerust De vrome heldhaftige kloosterzuster, gansch dooi drongen van den verheven plicht, dien zij op hare schouders had geno men, zeeg neer ten gronde geknield en. met de handen bevend ten booge gericht, bad zij God Gij alleen almachtig, help mij Help mij het gemoed van dien man vermur wen Ach zoo ik zijne ziel kan redden voor U, dan zal ik betrouwen hebben in 't eeu wig heil mijns rampzaligen vaders Eensklaps schoot haar een gepeins door het hoofd. Zij richtte zich beraden op en nam de brandende hand des gewonden liefdevol vast. Broeder, sprak zij begeesterd, broeder gedenk mijn woord Weldra zal recht ge schieden nog weinige dagen dan is uwe wonoe geheeld maar dan ook zal uwe ver oordeeling haar gevolg hebben en verschijnt gij voor God God, brulde de booze boef en hij rukte zich los. God! daar is geen!... dat is lo gen Almogende Opperheer kreet de kloos terzuster terugdeinzend. Die snoode lastert uwen naam Ho geef mij de kracht om hem gansch te beschamen Zij sprong als eene leeuwin vooruit en met ijskoude, kalme stem, sprak zij Gewetenlooze en misdadige ik wil u bewijzen dat God is en bestaat'! Gij, gij, siste de woedende schurk, zich omwoelend' Ja, ik, o snoodaard weervoer de maagd als in heilige verontweerdiging ont vlammend. Hagij loochent het bestaan van God, die wonderwerk weet te verrichten Welaan, zeg mij, wat zaagt gij weleer in 't bosch van Ter Wilgen Ik in 't bosch van Ter Wilgen riep de verbaasde fielt opschrikkend," waarvan spreekt gij Gij weet liet wel, weervoer de zuster met klem. Ja, ja, hij moordde... zichzelven zon der iemands tusschenkomst Eilaas i de ongelukkige sloeg de hand aan zijn eigen leven snikte de gasthuis non met grievende sniert. De jager zelf- moordde zich onder uw oog en gewis daar van waart gij de eenige getuige Zie mij aan. o roekeloozeAanhoor wat ik zeg! Luister goed en houd dan nog staan dat er geen God is!... Die rampzalige, hij. die zichzelven een moordend schot loste in den rug, hij was och God hij was mijn ei gen vader De uitgeputte gasthuisnon zonk neer, gansch verbrijzeld, en daar rees de gewonde ontzet, gruwend in zijn bed overeind. Hij staarde de schokkende zuster met angst en schrik in 't bleeke gelaat en riep uit Nadruk voorbehouden. Word vootrtgezet beoordeeld door de heeren Maurice Lebbe, H. Beck, G. Van Eecke, J. Kinget en E. H. Do-Jaegher hier te Poperinghe door E. H. De Jaegher, en de heeren Ch. Brutsaert, H. Beek, Ach. Brutsaert, Maurice Lebbe, H. Knudde, en Rob. Pauwels, landbouwinge nieur. Te winnen ioo punten, go tot ioo Punten Eereprijs. 8o tot 90 Punten Eerste Prijs. 70 tot 80 Punten Tweede Prijs. \Y7 est outer*. Ituvriiisi'lM' Hop. Eereprijs Wed. Lemahieu. P PrijsWed. Aug. Struye,Livin Struye, Jan Descamps, H. Kestelyn, Jules Hardeman, Alf. Ridez, Henri Planqueel, Al. Coene. 9e Prijs S. Dauchy, Jul. Monkerhey, R. Smagghe, Georges Rouseré, Remi Rouseré, Ch. Aernoudt, kinders B. Rouseré, Ch. Deweerdt. Coi^ncaii - ll«>|>. P Prijs Livin Struye, Jan Descamps. Iluvriiisclie Hop.. Eereprijs Cam. Gheeraert. P Prijs Hon. Verdonck, Ern. Pauwelyn, Const. Verdonck, H. Halewyn, Aug. Mon kerhey, Leo Huyghe, Wed. Aug. Coene, Em. Üambre, Wed. Bouve. Renó Vancay- zeele, Livin Meersseman, Wed. Alois Coene, Henri Riquiere, Henri Dieusart, Henri Ameele. 2e Prijs Hon. Dehuysser, H. Rommens, Ces. Bouve, J. Delie, J. Desmyter, Wed. Liv. Vermeersch, Alois Ampe. U |Re Rank. 2e Prijs C. Verdonck, J. Vancayzeele. KI vercli nglie. Wille Kanli. P Prijs Ed. Noppe. oe pj-ijsAl. Capelle, P. Mouton, C. Verbeke, R. Rosseel. Ituvriiisclie Hop. P Prijs: Alois Capelte, Ch. Cardoen, P. Mouton, Era. Lelieur, Th. Vaneecke, C. Verbeke, Isid. Bertier, Wed. Metsu, Wed, Danneels, Aug. Vandoorne, Jer. Ca pelle, Arth. Lelieur. 2e Prijs Cam. Decat, Aug. Vermeersch, Des. Derycke, Ed. Noppe. Al. Vandromme, Cyr. Dochy, Cam. Six, J -B. Taillieu, Leo Ollivier, K. Rosseel, H. Vandenabeele, Cam. Bruneel, H. Masselus. I" Prijskamp lïnvi'iiiNclie Hop. Kleine Cultuur. Min dan 2 Gemeten. 90 p. Edw. Lobeau, Ach. Lahaye, Ouden- uiannenhuis, Cam. Pareyn. SO p. Cam. Dehouck. 88 p. Henri Gombert,-Is. Delporte. 87p. Al Dekervel, Is. Decaestecker, Jules Moerman, Jules Vitse. 86 p. Wed. Dés, Denys-Theeten, Philip Logie, Heuri Pinceel, Ch. Liefooghe. 85 p. Paul Deryuck, Remi Ollivier, Jules Oappeiaere, Wed. Lebbe-Bilhau. 84 p. Hon. Truwant, Wed. Vitse-Lebbe. 83 p. Henri Pattyn, Ach. Boutez, Henri Deceuninck, Cyr. Beddeleera, Henri De- roo, Jules Dewancker. 82 p. - Ch. Ttllie, Wed. Noppe, Jules La- conte, Arth. Vandewynckel, Em. Suffys. 81 p. Em. Gantois, Al. Bergman, Jules Vancaeles, Remi David, Rene Cappelaere. SO p. Henri Depuydt, Wed. Leuwers, Jules Delbecque, Jules Decrock, Maur. Gombert. 2- prijs Henri Deprez, Arth. Dehoegher, Henri Dewitte, Edm. Deprez, Em. Labau, Henri Deman, Henri Bouw, Ben. Bedde- leem-Questroy, Ben. Caulier.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1