HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD aiiriiuic „„uLAli ifÜÖK verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Een Schot in den Rug BUlTEflLApSCH JHEUUIS. Zondag z» October ign. 5 Centiemen. 7c /aar. iVr 44 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hernaaide Annoncen Eerste Taps, Bolliiigen en üerbergiceraiissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen éóns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.- October. Zon op. Zon ond. 5 u. 21 in. Notaris Haghebaert, Op Dinsdag, 3 October 1911 KOOPDAG VAN Meubels, Alaam, Vruchten en Beesten. Notaris J3A. CQ UA. ER 7\ Vrijdag 13 October 1911, Openbare Verkoopfng van Deurwaarder VUYLSTEKE, Woensdag 4 October 1911, öe Slaapziekte. Eene waarschuwing aan de trouwlustige meisjes Hoe de man in de herberg geraakt. Gorlogsgevaren. Schrikkelijke ramp te Toulon. Een oorlogschip gesprongen. 2ÜG slachtoffers. Zeerampen in vredestijd. volgens overcHtik'uns worden ingelijfd DEMP mWtW Het recht, annoncen o artikels te iveigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben vecht nan Kosieloozo inlasscliing van twee Herbergfeosten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 OS MgXHiMHMnBWg Zondag 1 O. L V. van den H. Rozenkrans, 11. Bavo, 5 u 44 m. Maandag 2 G. Godi friedus en G. Querelinus. 5 46 5 18 Dinsdag 3 H. Gerardus. 5 47 5 16 Woensdag 4 H. Franciscus van Assisië, patr, der tvjalrassenmakera, 5 49 5 14 Donderdag 5 H. Placidus, 11. Flaviana. 50 5 12 Vrijdag 6 H. Bruno, H. Modesta. 5 52 5 10 Zaterdag 7 H. Marcus, H. Augustinus. 5 64 5 7 Volle Maan. Vrijdag 8 October, ten 4 ure 11 minuten 's morgens. Laatste Kwartier. Vrijdag 14 October, ten 11 ure 46 minuten 's avonds. Nieuwe Maan. Vrijdag- 22 October, ten 4 ure 9 minuten 's morgens. Eers e Kwartier. Zaterdag 30 October, ten 6 ure 42 minuten 's morgens. vallende ziekte en bezwijkt soms in eeue crisis Wordt vervolgd.' 814*1 schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Siliy. Dépot bijgebr. Delbaizo Moncarey-Sansen xuma/uMUmi STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. om 2 ure namiddag, te PROVEN, len huize van Louis Looien, Mei gereed geld. STUDIE VAN DEN TE POJ'ERINGHE. in ééne zitting, om 8 ure sliptIn de Barrière bij de We duwe Bouve, Reningkelstsohen steenweg, te Poperinghe, Klad l'operiii^lie, in de Pottestraat. Koopen 1 en 2 Twee Woönhuisjes op 1 are grond van Mms Glorio- Vanden Boogaerde en Einders, sectie B, num. 746 l/3 en 746 /7. Gebruikt 't eene door Au- guste Clabau aan 6 frs, en 't andere door de Weduwe Suff'ys aan 5 frs, te maande, vrij >van lasten. in de Meessenstraat. Koopen 3 en 4 Twee Woonhuizen met 1 are 61 cent. grond, sectie F, num 516 en 515. 't Eene onbe woond en 't ander gebruikt door Henri Col- paert, aan 6 frs te maand», vrij van lasten. Langs de Korte Reninghelststraat, tegen de stad. Koopen 5, 6 en 7 Een welbobnuwd Hofstedeken met 72 aren90cent. land, sectie E, num. 593is. 594b, 591 a en 595b. Ge bruikt door Charles-Louis Hauspie, voor 3, 6 of 9 jaren, ingaande met 1 October 1911, aan 270 frs 's jaars, boven de lasten. Sle Su i kei* ij Van Tieghem - Dupont, Rousseiaere. blijft BITTER maar is zuiver. Ambt van den TE POPERINGHE. Door sterfgeval. om één uur namiddag, Ier sterf huize van Jufvrouw Eugenie Top Valkestraat, n' 18. te Poperinghe, open bare verknoping van de volgende Meube lente weten Kleerkassen, commoden, beddebakken met ivisorts, twee wollen matrassen, plui men hoofdeinde en oorkussen, kleine en groote lafels, stoelen, een zetel, jachts'oof met toebehoor ten tafelgerief bestaande uit tellooren, saucieren, saladieren, soepkom, bier-, wijn- en likeurglazen, lepels, vorken en tnesseu al het keukengeriefladders, waterstuk en veel andere voorwerpen te larg om te melden. Met gereed geld en verhoog van 10 °l0 voor hosten. 70 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR» oorspronkelijk verbaal door iii:\Hitik eu: zeine. Gij, gij zijt... de dochter van dien man Van Guido Van Helmen P... Gena dige Heer van hierboven, wat zijt gij won der in uwe werken Ik loochen uw bestaan niet. meer!... Vergeving! vergeving!. Ach ik wil... ik wil den priester spreken. Daar zonk de uitgeputte diep getroffene neer en als antwoord op zijne innige ver zuchting, gestroomd uit eene rouwvolle ziel, snikte de weenende non, het hert toegene- pen, docli gansch vervoerd Dank!. Dank!... O Alwijze, wat zijn uwe wegen wonderlijk X. Het antwoord van God den Almogende. Daar de morgenstond was aangebroken, was ook de nachtwacht van zuster Louisa ten einde geloopen en werd zij door eene andere kloosterlinge afgelost. Bleek en afgemat had de diep getroffene non het ziekbed verlaten van den gekwet ste die, door zijne noodlottige verklaringen, hare ziel zoo grievend had gewond. Kn traag was zij uit de zaal gestapt, om in de eenzaamheid harer stille kloostercel, te overwegen wat zij vernomen had. Wat haar kinderhart teisteren kwam was inderwaarheid ijzingwekkend en geen won der was het, dat de neergedrukte klooster zuster, ais zij in hare cel kwam, daar uitge put en, als onder het looden gewicht van haar, op den eenen en armzaligen stoei Tweede vervolg. ...De slaper ontwaakt, gevoelt jeukte en ontwaart een klein gezweldoch geeft er weinig acht op jeukte is hem een wel bekende sensatie, en gezwellen beeft hu meer. Niettemin draagt de man, ten gevolge der vliegsteek. de kiem van de ziekte in het lijf, en er verloopen geen tien dagen, of laugs alle kanten ontstaan gezwellen van denzelfden aard. De trypanozomen immër», nu ze een gunstig oord gevonden hebben tot hunne voortteling, vermenig vuldigen zich door gehèel het lichaam en vergiftigen 't bloed. Koortsen ontstaan, ver dwijnen en komen terug bij elke nieuwe voortplanting van trypanozomen. Middelerwijl zijn er eenige de zenuwen ;>iunengedrong«n De lijder heeft overal pijn en klaagt aan geweldig hoofdzeer. Zijne krachten begeven hem bij de bloedvergifti ging die bij ondergaat, hij ademt pijnlijk en vermagert. De slaper wordt wanhopig over zijn toe stand en toch zal hij door een natuurlijken afkeer van de slaapziekte zijne gedachten daarvan aftrekken en denkt veel eer op moeraskooi tsen. Doch aan de borst, op den rug en op het aangezicht bespeurt men kringvormige rood heden met boven de oogen, aan de enkels en bezijds de beenen nieuwe gezwellen, heel wat pijnlijker dan diegene die hij vóór twee maanden opmerkte.' De meeste trypanozomen hebben nu het bloed verlaten en den stroom dei lympha volgende, zijn ze nu op zoek naar de klieren en veroorzaken aldaar een nieuwe reeks ontstekingen net afgeteekend onder de kaakbeenen, in den drijhoek van den nek, onder de armen en tusschen de mdersle ledematen. Deze klierontstekingen kunnen, wat de grootte beireft, goed ver geleken worden bij paardenbonnen. Zij zijn ook heel hard, doch verwekken geene pijn en verdwijnen zonder te versterven. 't Is daar dat de geneesheer de - trypanozomen opzoekt en ook daar bijzonder dat men de chemische producten zal inspuiten. Deze heilzame inspuiting valt onzen siaper niet ten deeie de trypanozooin zal ongedeerd de klieren verlaten nadat ze daar een wonde zal veroorzaakt hebben die later ingang verleenen zal aan alle slag microben - die op hunne beurt het bloed zullen vergiftigen en andere ziekten op het lijf jagen. De trypanozomen zijn nu bij geheele legioenen het zenuwstelsel en vooral de peesknonpen binnengedrongen. De eene gaan naar het hersenvlies, de andere schui ven onder liet spionewebviies nabij het rug- gemerg. Het hersenvlies is in ontsteking gebrachtde slaper is niet meer besiand zijn aandacht op iets te vestigen, verliesi zyn geheugen, wordt zorgeloos in 't na komen van 't geen hem bevolen of gevraagd wordt en begint tot grooten last te strekken aan hen die hem bezorgen. Geheel het zenuwstelsel tot in zijn uiterste vertakking is aangetast: de lijder wordt boven alle maat gevoelig aan de minste aanraking, in 't bijzonder van handen en voeten. Alle beweging wordt hem een last en hij beeft uit al zijn ledematen. Het hoofd wordt bij de smartelijke krimping der rugge- graat achterover getrokken. Hij heeft de OF In't §a HuwelijksjaarMan Maar, vrouwtje lief mag ik 'nen keer tot aan de herberg gaan om een pintje, 'k zal seffens weer zijn en zal u niet lang alleen laten Vrouw. Wei ja, mijn lief ventje, ga maar 'nen keer, doch... voor niet lang, hé... want 'k kan zonder u niet larig leven... Wees maar gerust, lief duiveke, is 't antwoord en daarmee is hij de deur uit en komt nog vroeger Thuis dan hij we! gemeend had. In 't 5S° Huwelijksjaar. Man: Vrouw tje, ik zou wel 'nen keer naar den Groenen Boomgaard ook moeten gaajy, is nog een eind ver en 'k zal een half ulir vroeger uitzetten om met den avond in Je gewone staminé te zijn vindt gij het ni^t goed, 't is toch beter een half uur vroeger uiizetten dan 's avonds in den donkeren te moeten ioopen, wat zegt gij er van Vrouw. 't Is waar ventje, doet wat ai. begeert, als gij maar op lijds t'huis zijt 'i fe 't bijzonderste. En daarmede is hij v,-eg- en komt op eene heeie orden lelijke uur t'huis. Het 8s HuwelijksjaarMan Vrouwe k ga voort, 't. is vandage bollingê en prijskaartiiig in de Warande en z'hebben mij gevraagd dat ik zou gaan, fteja gij kunt dijna niet anders niet waar vrouwe, 't zij al kalanten. Vrouw. 't Is waar 't zijn ai kalanten, loch dat en belet niet van soms een' beetje vroeger t'iiuis te zijn en daarbij als -gii -O uwe winst aan de herbergiers moét gevea; gij zijt er wel rncê. nu tracht maar troeg t'huis te zijn, zulle Ja, ja-ik alleszins is 't antwoord en daarmede is hij buiten terwijl hij iri zijn zeiven zegtAls gij u toch nievers toont en bij de menschen niet gaat, zo komen toch ook niet, en dat vrouwvolk kan dat soms niet verstaan In 'l 4' lluiocljlisjaar en volgende. De man ziet naar de horloge 't begint tijd te worden... omzichtig steekt hij zijn daim en wijsvinger in zijn onder vestzak om te voelen... als er zaad in 't bakje zit; hij haalt zijn pijp en tabak uit en steekt aan, slaat nog eens zijn oogen op de horloge en wacht stillekens het oogenbük af tot zijne vrouw, in haar huiswerk zijnde, eens naar achter of naar een nevenstaande vertrek gaat, lan staat hij viug op en in een wronk is hij tan de voordeur en roept gezellig zijne vrouwe toe Assa, Marie, 'k ben weg zulle en daarmeè is hij op de straat, en '.egevierend zegt hij in zich zelve als zij in huis niet is als ik wegga, krijg ik toch geen sermoen en Marie van beuren kant grolt dat mannevolk en kan of en zou toch niets buiten hun gedacht doen, zij en kannen niet 'non keer t'huis blijven om 'nen avond samen door te brengen dat ze 'nen keer moesten in onze schoenen zitten... ja, ja, in 't eerste dat ge getrouwd zijt, 't is toch het beste. neerviel, die haar, meewarig zijnen steun ucheen aan te bieden. Mijn God zuchtte zij, mijn God wat ik kom te vernemen is, helaas, te wreed voor mijne kinderlijke gevoelens. En na deze opperste klacht te hebben ge uit, zonk zij ineen als gebroken. Plotseling schoot zij recht en met beide handen ten hooge, kloeg zij Wee I wee 't is dan toch waar wat die man zegde, wat hij verklaarde P Mijn vader, mijn goede vader, is als zelfmoorde naar gestorven Moeder, moeder liefkermde zij voort, och moeder toch, wat smert zou u den boezem doorvliemen bij 't vernemen van dit onzalig nieuws. Ware het niet beter dit voor haar te ver zwijgen Docli neen Ach 1 Genadige Hemelsta mij bijNeen neen die goede moeder, helaas! zij moet alles weten. Im mers, leeft zij dan niet van de gestolene for tuin, waarvoor mijn rampzalige vader zich zolfmoordde l En dit geld, dit vervloekte, helsche geld moet zij het niet wedergeven Welk is dus mijn plicht Mijn plicht O ja, ik zal hem begrij pen. o mijn God Maar jammer toch dat ik die ijselijke waarheid niet eerder kwam te weten Waarom vernam ik dit slechts nu Ha ware ik geene gasthuisnon, ik zou veel gemakkelijker mijnen plicht kun nen vervullen. Ja, ik zou voor mijne moe der kunnen werken en slaven, met moedige handen en kloek van hort en van wil. He laas nu ben ik kloosterlinge en o God ik werd het uit liefde tot U en om genade voor mijnen vader van U te bekomen. Beloften need ik, die mij onverbreekbaar verbinden en mijne plaats is in het klooster. Mijne nieu we plichten, die ik zoo beraden aanveerdde, houden mij hier Ach nochtans moet ik om rechtveerdigheidswilie naar mijne moeder gaan en haar het grievende geheim ont zijn (4nitkooi'i!. 't Is van Frankrijk dat we willen spreken. Ze zijn overeengekomen, zeggen de gazetten die het kunnen weten. De Franschen mogen hun bescherinschap over Marokko uitbrei den. Nu is er kwestie van te bepalen wat Duitscliland in vergelding zal krijgen. In alle geval is er een fameuze steen van 't herte gevallen van alle vredelievende menschen. .lüoriüjkliedeu (nsschen Ünlië «■sa *Fiii*kije. Maar pas is deze doorn uit den voet, of er schiet een anderen in. Italië zou hem geern meester maken van TripoÜianië, dat aan den overkant der Middellandsche zee, schier rechtover Sici liën ligt. Tripoliranië is ecno turksclie be zitting. ingesloten tusschen Algerie, fran- sche bezit ting- van den eenen, en Egypte, onder engélsch bescherinschap, van den anderen kant. Turkije is kwaad en zendt troepen naar Tripolitanië. Italië zou, tegen heden, 90,000 reserve- soldaten binnengeroepen hebben, om over zee naar Trypolitanië te sturen. Zijn ai deze geruchten waar of over dreven We zuilen het moeten afwachten. In alle geval is zulk geschil voor ons veel min gevaarlijk dan eenen oorlog tus schen onze twee naaste geburen Frankrijk en Duitscliland. We zijn verre van Italië' en van Turkije dus verre van den brand. Daarom moeten ze algelijk voor ons niet vechten want 't zijn toch al moedors binders die er de slachtoffers zouden van worden. Jonge getrouwde vrouwen kunnen ge makkelijk deze mannen-komedie vervolgen als ze willen. Volledig assortiment van JACHT- STOVEN.^ geëmailleerde en andere CUISINIÈREN, in alle grootten en prijzen, bij SANSEN-DECORTE, In den Bazar, Poperinghe. sluieren Ik moet haar gaan zoggen Moe der ach moeder liefgeef weer wat gij hebt en bezit, 't is gestolen, 't Is op onwet tige, oneerlijke wijze voor u verkregen door hem, die gij sedert zoolang betreurt en die in plaats van een slachtoffer van het toeval te zijn, door een gruwvollen zelfmoord, eenen zondigen diefstal pleegde!... Ik, zijne docuter, ik, de gasthuisnon, ik moet dit doen, de minnende ziel mijnor moeder ver gruizen, haar teeder hert verscheuren en oor immer en atijd in haren iiefdevollen boezem, sciirik, angst en ontzetting brengen, waar nu reeds geluk begon te heerschen... O God, 't i» hard, maar 'tis mijn plicht!... De vervoerde ongelukkige was opgerezen en nu zij hare grievende klachten had ge staakt, zonk zij terug neder al» verbrijzeld... Zwijgen prevelde zij aarzelend, sta melend, zoo ik alles zweeg en... en niets zegde Zoo ik alleen het geheim in inijn hert bewaarde? Neen, neenl 't ware zondig en onweerdig van mij De rampzalige zuster sloeg beide handen aan hare brandende slapen en wrong zich, met de krampachtig gebalde vuisten, het voorhoofd ten bloede, wijl zij morde Zwijgen is onmogelijk!... de plicht is onverbiddelijk!. Ik moet spreken en aan mijne moeder alles verklaren Verbrij zelen. vergruizen zal ik haar verder levens- genotengeluk, maar het kan niets anders!. Haroekelooze Laurens, die de schuld zijt dat nu meerdere ramp ons komt treffen, haddet gij weleer niet gedaan wat gij pleeg - det!Wij zouden geleden hebben,' het is *.\aar. maar op dezen stond ware de smert reeds gematigd, geminderd en wij zouden nu niet hebben te blozen en te scuiikken voor oneer en voor schande De diepgeschokte kloosterlinge was neer gezonken op de knieën en sleepte zich tot voor haar kruisbeeld, waar de Godmensch haar met neergebogen hoofd medelijdend Te iena hebben de sigarenwinkeliers nog nöbiï zoovele dure sigaren verkocht als verleden week, tijdens 't socialisten congres. Ze zouden wel iedere week zulke - verte genwoordigers* der noodlijdende proleta riërs in hun midden wensclion Uit Sofia wordt bericht, dat 38 Butgaar- sclie kooplieden, van de markt terugkee- rende, door onbekenden zijn vermoord. De kunstschatten van 't Louvre zullen voortaan door politiehonden bewaakt wor den. In bijna geheel China is hongersnood ontstaan tengevolge van gebrek aan rijst. De Tsaar maakt een reisje per stoomboot. Vliegmachines vertrouwt hij nog niet. Fallières wordt ridder van den Kousen band. Een Christenvervolging is weer in China uitgebroken. President Taft maakt 'n groote reis door de Westelijke staten van zijn land. DerusBogrow die den russischen minister Stolypine doodgeschoten heeft, werd deze week opgehangen. Te Rome werd veel schade aangericht dooi' een orkaantijdens dit werden te Reggio 25 mannen onder eene iustorting gedood. In Rumenie verdronken 18 meisjes die in een stroom aan 't baden waren. Te Parijs liep een autobus ire de Seine 11 der inzittenden verdronken. Te Saragosse in Spanje is een conserve- fabriek ingevallen 50 werkmeisjes werden eronder begraven. De gouverneur-generaal van Nud&clansch- Indië heeft voorloopig den uitvoer va», rijst opgeschorst, aangezien er gebrek aan ïiisl is in de naburige streken en den prijs voortdu rend opslaat. Te Rjssel kon een belgischè trein n-iel stoppen en botste inet geweld op de stuit- blokken; zeven personen werden licht ge kwetst. Woensdag heeft liet gesneeuwd in den omtrek van Le Puy, in Frankrijker hoerscht eene hevige koude in die streek. In Oostelijk Siberie heerscht een ver schrikkelijke hongersnood. Ruim 250,000 menschen worden door de regeering gevoed de toestand is hopeloos. De uitbarsting van den Etna neemt mer kelijk af en loopt ten einde. De lava heeft de rivier Alcantara niet bereikt en de vree- selijke ramp die men vreesde is gelukkiglijk niet gebeurd. De ramp is evenwel reeds groot genoeg. «l«s «i4»'erksel«ss v»n THEOItROMA? Van de eerste dagen dat men het gebruikt, wordt de bloedsom loop gemakkelijker, de ademhaling dieper en sterker, het gedacht heldender, het ge heugen scherper, de zintuig.-n fijner. Het lichaam wordt krachtig, beter ge schikt tot den arbeid, en zoo haastig niet vermoeid. Welke lieden moeten THEOBROMA nemen 1. Gezonde lieden die moeten overwerken, lastigen arbeid verrichten of in ongezonde bedieningen, bijzonder vatbaar zijn om be smettelijke ziekten te betrappen. 2. Al degenen, die uit hoofde van overar- beid, verdriet, hoofdbreking in eenen staat van g. estesirangiieid en algemeeno moede loosheid gekomen zijn en de noodzakelijk heid van een sterkend geneesmiddel ge voelen. 3. Zulke lieden, teringlijders, zenuwlij ders, vermagerde, uitgemergelde lieden, ai degene die krachteloos, afgemat, tenden raad zijn. Hoeveel kost THEOBROMA Drie frank voor eene fleseh en daarmede is men tien a veertien dagen goed en spaart men andere medecijnen. Te verkrijgen bij M. M0NÏEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij NI. LiBOTïE, apotheker op de Botermarkt, te Yperen scheen aan te blikken O, Heer en Meester!... zuchtte zij, iterk mij, ik smeek u, sterk mij en steun mij tot het volbrengen van mijn plicht!... Ja, ik zal naar mijne moeder gaan en haar de grievende tijding melden!... Ik zal haar zeggen dat haar echtgenoot, onze beminde vader... ach! een zelfmoordenaar was, die gewetenloos zijn eigen leven vernielde!. Howees Gij, God, ik smeek U, wees Gij hem genadig, den armen verdwaalde Na die roerende bede te hebben uitgespro ken, borst zij in overvloedige tra.nen los, die, als eene eerste genade van God, het gemoed der gefolterde kloosterzuster kwa men laven en vermilderen. Zij weende lang en veel en voelde in hare ziel als eene geheimvolle stem, die haar toesprak Mijne dochter, ik heb u verhoord!... Stille stappen lieten zich in den klooster gang hooren. De deur der cel ging open en eene andere zuster kwam binnen. In bare hand droeg zij een geopenden brief. Zwijgend en met droevigen oogslag hare verraste medezuster aanziende, lispelde de moeder-overste, zij was het zelf Louisa mijn kind lees dit en zegen den Heer, daar Hij u, om uwer zaligheid- wille, tegenspoed en beproeving' overzendt. De diep ontroerde gasthuisnon nam he.t schrift uit de hand, die het haar toeslak en zij sloeg op het blad eenen enkelen blik. Eensklaps bonst zij achteruit, slaat han den en hoofd met eenen ruk naar haar kruisbeeld en nokt Groote God!... gij hebt mij verhoord en zendt mij uw antwoord! Hal... Uw heilige Naam weze in der eeuwigheid gebe nedijd Zij wankelt vooruit met struikelenden stap en valt in de armen der verbaasde moeder^ Maandag morgend is te Toulon een schrik kelijke ramp gebeurd, die gansch Frankrijk in rouw en verslagenheid gedompeld heeft, en waarbij twee honderd slachtoffers het leven verloren hebben. Het fransch oorlog schip Liberté -> is op de reede van Toulon gesprongen en gezonken. Ten 5 1/2 ure, maandag morgend, was er brand ontstaan in de voorraadkamer van de Liberté Oumiiïdelijk werden dereddings- werken ingericht, doch het vuur breidde zich uit tot in het blockhaus en het ruim. Een oogenblik nadien hadden er drie ver schrikkelijke ontploffingen plaats. De matrozen der Liberté» waren dooi de ontploffingen in de lucht: geslingerd of sprongen in zee, en meest allen vonden den dood in de golven. Toen de overgroote rookzuil verdwenen was, zag men het wrak der -.Liberté» boven het water uitsteken. Het oorlogschip Re- publique», dat in do nabijheid der »Liberlé» lag, toen de ontploffing plaats had, was aan bakboord geborsten, eone borst die veroor zaakt, is door de ontploffing der Liberté Het akelig wrak. Van de «Liberté» blijft er niets meer over dan eene romp verwrongen ijzer, waarrond verscheidene sleep- en reddingsbooten op zoet ingeri doen. De reede ligt bezaait met wrakken. Het oorlogschip is door de ont ploffing letterlijk in t'weo gesneden, doch men kan aan die twee wrakken niet zien, dat zij tot een schip behoord hebben. De «Liberté». Het oorlogschip, de Liberié was een pantserschip, metende 14,865 ton en was gebouwd van 1901 tot 1905. De machienen hadden eene kracht van 18,000 peerden stoom en gaven eene snelheid van 18 knoo- pen per uur. De bewapening telde 4 kanons van 305 millimeters en 10 kanons van 173 millimeters en was voorzien met 4 torpedo- werpers. Het had 41 miljoen gekost. 140 Verlofgangers. Op 't oogenblik der ramp bevonden zich 140 verlofgangers van de Liberté op de quai de Cronstadt te wachten naar de sloe pen die hun terug aan boord moesten bren gen. Zij woonden de ontploffing bij. Een mast van de «Liberté» werd afgerukt en verscheidene meters verder, op de reede in den zeebodem geplant. Schrikkelijke tooneelen. Tijdens de reddingswerken grepen schrik kelijke tooneelen plaats. In een der torens ontdekte men een kwartiermeester, die sedert 3 uren om hulpe riep zijn voet zat vermorzeld onder eene ijzeren massa. On danks de pogingen der redders, kon men het slachtoffer niet helpen. Men besloot dan, om hem toch uit dien hopeloozen toestand te redden, hem den rechtervoet eenvoudig af te kappen. De ongelukkige doorstond die foltering met moed en werd naar het gast huis gebracht, waar men het been tot aan de knie voort afzette. De lijken zitten tusschen ijzeren platen gedrukt, en men is verplicht ze meest al in stukken te trekken om ze to kunnen uitha len. Do matroos Cabier moest men in drie stukken snijden en nog een been achter laten. Van twee kon men alleenlijk het hoofd afhouwen en wegdragen. Het is droevig' en ongelooflijk welke hertverscheu- rende tafereelen plaats grijpen, daar vele vrouwen en familieleden hunne geliefden komen opzoeken. Het getal slachtoffers. Dinsdag morgend heeft men een algemeen appel gedaan van al de ontsnapten van de «Liberté», zoowel degene die zich aan boord van de verschillende schepen bevinden, als degenen die door reddingsloepen opgeno men werden. Ten 11 ure wist men dat het getal geredden ongeveer 450 man bedroeg, waarbij ongeveer honderd gekwetsten moe ten gevoegd worden. Er zouden dus550 man schappen aan do ramp ontsnapt zijn, op eene bemanning van 740. Maar op de bijgelegen schepen telt men nog een dertigtal dooden. De deelneming. Bij 't vernemen der ramp' hebben België, Duitschland, Italië, Z. H. de Paus, enz. aan den Voorzitter der fransche Republiek tele grammen van rou wdeelneming gezonden. 198 Dooden. Volgens juiste opzoekingen zijn er 198 dooden en vermisten. De oorzaak zou te wijten zijn, niet aan brand, maar aan de zelfontploffing van een zeer gevaarlijk poeder dat aan boord was. Zou het eene misdaad zijn? Volgens een luitenant van het schip, is de ramp het werk van anarchisten, want, er waren er velen aan boord en de kommandant Jaures, broeder van den beruchten socialis- lischen citoyen, was veel te zacht ten hun nen opzichte en deed de noodige tucht onder zijne manschappen-niet handhaven. Eene openbare inschrijving in Frankrijk geopend om de familiën der slachtoffers te helpen, bracht den eersten dag 157,492 fr. op. De Morning Leader geeft do lijst, der groote zeerampen in vredestijd gebeurd se dert 130 jaar 1782.De Royal-George zinkt in de haven van Spititead 600 dooden. 1800. De Quéen-Charlotte ontploft in de haven van Livourne 800 dooden. overste, die haar in bezwijming-opvangt, 'r XL Wel toas 7 begin, doch het einde nog niet... Vriendlezer, wilt mij volgen Tot meerdere klaarte van mijn verhaal, is iiet noodig dat wij eenen blik achteruit werpen, ten einde beter kennis te kunnen neirien van al de ontroerende gebeurtenis sen, die elkander opvolgden Kmeren wij dus, Algerië verlatende, naar Marseille terug en zien wij wat daar ge schiedde, tijdens het verblijf van zuster Louisa irr deAlgeriaanschestadConstantine Wij zullen ons nog goed herinneren dat. bijna gel ij V tijdig met de vertrekkende gast huisnon, 01 ik" eeD schip de haven verliet, de Dolfijn, wolk vaartuig aan koopipan Ar nold Van H.slmen toebehoorde en door hem wat geladen Juet allerhande koopwaren, die naar Anuirfka en wel naar New-York moesten verzo nden worden. Eene week was voorbij, sinds de afvaart van den Dolfijndie, zoo hoopte men, veilig hare koers voortzette, immer door het beste weder begunstigd. Gisteren nog tuvi Arnold Van Helmen de verheugende verzekering gegeven aan zijne schoonzuster Margaret ha, als deze den blinde, zooals bij ma -dagelijks, bezoeken kwam, door hare kinderen Rosa en Lucia vergezeld, dat de briik, die naar New-York vaarde, met goeden wind vertrokken was en men alle reden mocht hebben te hopen dat de Dolfijn weldra behouden ter haven van New-York zou rij 11 aangeland De verheugde vrouwen hadden dit nieuws met bijzonder genoegen vernomen en lang waren zij met den blinde en zijnen zoon Joris saamgebleven, gezellig koutend en het hert gansch ontroerd en begeesterd bij de opsomming die men deed, van het beloop .hunner fortuinen, die, dank aan behendige tin schrander gejeide handelbewerkingen «nel gprmeurderd waran in zoo korten tijd En de liefdevolle Margaretha had haren schoonbroeder vervoerd de handen gedrukt en hem bedankt voor de zorg, die hij besteed de aan het erfdeel harer kinderen. Des anderendaags, na dit bezoek, zat, zoo zegden wij reeds, de blinde koopman in zijnen leuningstoel en hoorde met gespan nen aandacht de lezing dio zijnen zoon Joris hem gaf van de brieven en andere berichten, zooeven met den post toegekomen. De koopman luisterde nadenkend en gaf dan aan zijnen zoon de bemerkingen en gevolgtrekkingen op, welke hij uit de ver- nomene tijdingen putte en die door Joris nauwlettend werden aangeteekend. Zij waren diep in hunne rekeningen ver slonden, wanneer stappen werden vernomen, die voor de deur der zaal stilhielden. Bescheiden werd aangeklopt. Arnold riep zelf Binnen! En dan verscheen de mecsterklerk met een papier in de band en buigend afgevend, sprak hij Mijnheer, een telegram. Een telegram, Simeon Van waar vroeg Arnold op levendigen toon, daar een zonderling gevoel zijn hert kwam beklem men. 't Is van .New-York, weervoer de meesterklerk buigend en hij verliet het vertrek, waar vader en zoon elkander toe riepen Van New-York, Joris?.,. 't Zal van Rupert zijn, vader!... Beiden gevoelden eenen onuitlegbaren angst hunne ziel bevangen. -— Wat heeft Rupert mij te melden gromde de blinde hoofdschuddend. Wat mag dat zijn Joris stond besluiteloos daar, het papier ongeopend in de hand. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1