SAKS» BEUKTE Da oorlog verklaard. Oogziekten NIETS MAURICE LEBBE - LEÜPE, E 5000 op Bijvoegsel Nieuwe Uurtabcls der Tramlijnen GËMEËNTËlilEZIJNG v%.\ Zondag 15 October 1911. Lijst dor Katholieke Kandidaten Drie Lijsten. Profiteert van d'occasie. Einde van t seizoen. Afslag op alle fan taisie Zomer artikels, in het verre en naar bekende huis, de Gouden Schoen, bij Berat-Fremault, Veurnestraat, 56, bij de Gendarmerie, Poperinghe. S P O R T. HOPPE. BBISGEIISTANDEN VAN Op Zondag i October, Eenige Jaariijksche Kermis. Laatsten Tap. DEINS BAZAR Men vraagt SUIKERBAKKER» liastliuisslraat, 26, Poperinghe. TE K00PEN OF TE PACHTEN. Xe lioop MARKTPRIJZEN. Haehel Cai'ron, Charles Ilaifmaerten Corselis, 1810. De Minotaur schip met 74 ka nons, vergaat S60 douden. 1811. De schepen - St George Defen ce en Hero stranden to Jutland 2000 dooden. 1870. De Capitain zinkt te Finistère 483 dooden. 1878. I)e «Eurydice» vergaat teShanklin: 300 dooden. 1878. De duitsche stoomboot Grosser Kurfurst komt in botsing in de Manche 300 dooden. 1880. De Doterel springt in de Magel laanengte143 dooden. 1890. De Serpent vaart op eene rots op de kust van Camrinas 169 dooden. 1893. De Victoria komt in botsing met de •- Camperdown op de Syrische kusten 359 dooden. 1893. Het russisch schip Roosalka zinkt in de Baltische zee 200 dooden. 1895. De spaansche boot >-Reine-Regente» zinkt bij Marokko 420 dooden. 1898. De amerikaansehe boot Maine springt in de haven van Havana254 dooden. 1901. De Cobra vergaat te Outer Dom- ning 07 dooden. 1906. Het bresiliaansche schip Aquida- ban vernield door ontploffing te Dho- Grande 300 dooden. 1907. Defransche kruisser »Icna* springt te Toulon 118 dooden. 1908. De Tiger botst op een ander schip in de Manche 150 dooden. 1908. De Gladiator komt in botsing 28 dooden. 1908. Ontploffing der Matsouchina in Japan 150 dooden. Zennwaebtige en zieke personen aan wie cafó verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere, gebruiken. ■aHSBcsssMts Daar Turkije het italiaansch ultimatum aangaande Tripolitanië verworpen heeft, werd V l ijdag namiddag de oorlog verklaard. Op ooriogsvoet is Italië gereed, en itali- aansche troepen zijn reeds in Tripolitanië, Noord-Afrika, aangeland om den oorlog te beginnen tegen de Turken, die de ver sterkte plaatsen aldaar bezitten. Men is van gedacht dat den oorlog niet lang zal duren en dat Turkije weldra zal toegeven. In Italië is de geestdrift groot. Reeks uitgaande op 1n Januari 1012 De Hoeren Boucquey Emile, Dequeker Louis, Desmytter Emile, Do vos René, schepen, Lebbe Eiienne, Vanden Berghe Hector, Variden Berghe St schepen (al uittredende leden.) Reeks uitgaande op Ju Januari 1916 De HeerenDebaene Marcel, Fiers Oscar, (nieuwe kandidaten.) Donderdag avond heeft de Katholieke Kiesbond zijne eerste algemeene vergadering geiiouden, onder het voorzitterschap van M. Lava, voorzitter van den Katholieken Kring. Het bijzonderste der te bespreken punten was de voorstelling der kandidaten voor de aanstaande Gemeentekiezing. De vergadering was buitengewoon talrijk en de geestdrift welke geheerscht heeft- een goed voorteeken voor den uitslag der kiezing. M. Lava stelde de kandidaten, welke reeds door het Korniteit aanveerd werden, aan d- goedkeuring der leden voor, en iedere naam zoowol deze der uittredende gemeenteraads leden als (tie der nieuwo kandidaten werd met langdurig handgeklap toegejuicht. Na eonige woorden van M. Vanden Berghe, schepen, deed M. van Merris. bur gemeester in eene wel doordachte redevoe ring. dik wijls door toejuichingen onderbro ken, zien, hoe 't Katholiek Gemeentebestuur sedert wellicht 30 jaar, zich beijverd heeft om, onder zedelijk en stoffelijk gebied Pope ringhe's welvaart te betrachten. De Z. E. II. Deken nam daarna het woord en bedankte die heeren om met zooveei schranderheid te wei ke te zijn gegaan en zot de belangen van stad en inwoners bezoi_ te hebben. Hij drukte zijne hoop uit dat alle Katholieke kiezers met hunne stem zullen vereeren de kandidaten der Katholieke partij die zoo zeer hunne belangen beher- tigen en Poperinghe's bloei en welvaart hebben bekomen. Een goedkeurend handgeklap kwam be wijzen dat de Katholieke kandidaten op hunne mannen mogen rekenen en de ver gadering ging in de meeste geestdrift uiteen. Dezer. Zaterdag morgen rond 11 ure, wer den, in het Vredegerecht 3 lijsten ingediend voor de aanstaande Gemeentekiezingen. 1. De lijst der KutJtoJielien, zooals wij ze hierboven geven, ingediend door de heeren Beck Henri, Berat Jules en Minne Benoit. 2.Eene l.ibernle lijst, ingediend door de heeren Desquano Emile, Schmidt Julien en Van Elslander Eugène, met volgende kandidaten. Voor de reeks van 8 jaar De Heeren Heheyt Charles, Masschelein Valöre, Vandooren Julien. Voor de reeks van 4 jaar De Heer Cambron Charles. 3. Eene Oimflmiibclijlir lijst in gediend door de heeren Deweerdt Eudor, Va nu sera Alidore en Willems Eugëne, met een kandidaat. Voor de reeks van 8 jaren De Heer Vande Casteele Marcel. Op d stembriefjes zullen de katholieken de eerste staan, omdat zij alleen met volle dige lijst opkomen. De liberale lijst zal de tweede staan en de Onafhankelijke de derde. fUEUWS UIT BELG1E. Stadsnieuwe. Gevonden. Door Modest Geidof, werd zondag ten politie-bnrcele een zakuur werk teruggebracht, die zijne dochter 's na middags op de markt gevonden had. Gebeten. Zondag zaten Marcel Techel en Maurice Clabau in de herberg van Henri Pinceel op don Werf, toen eene woordenwis seling tusschen hun ontstond. Techel be kwam twee beeten in do rechterwang en eene in de linkerwang en heeft hierover klacht ingediend. Rumoer. Zondag avond rond 11 ure, waren de nachtwakers op ronde in de Gasthuisstraat toen twee velorijders af kwamen. De eene had een licht mede dat in regel was, de andere had geen voldoende licht, waarop de nachtwakers hem bevel gaven af te stappen. Daar hij aan dit beve liiet voldeed, 't geen waartoe hij door de wet verplicht was, zelfs hadde zijn licht iog in regel geweest, wat het geval niet was wilde een der nachtwakers hem tegenhouden. De man viel echter nog al onzacht van zijn velo. Eenige voorbijgan gers trokken zich de zaak aan ten voerdeele der velorijders, en deze namen de kans te baat om cr van onder te trekken. De nachtwakers werden uitgejouwd en uit gefloten, tot de hoer politie - kommissaris met 2 agenten hieraan een einde kwam stellen. Diefstal. Maandag naclit. werden ten nadeeie van Bonoré Tuytten, landbou wer nabij den Luttertap een 50 tal tabak- planten gestolen. Proces werd donderdag opgemaakt tegen Maurice Clabau dioin de Moessons trant op zijne houdekar zat, en tegen Henri Bru- neel, die 's avonds zonder licht, per velo door de Yperstraat reed. Tooneel. - Wij kregen in banden den spelwijzer der jeugdige tooneeimaatschappij van den Jongelingskring. Als jongelingen bonden zij eraan de eerste op to treden. En dit maal zijn ze waarlijk vroeg aan Dit voorspelt een wel vervuld looneelseizot-n Dj jonge spelers viyi den Kling genieten telken jare meerderen bijval. En niet zonder reden bezitten zij niet de kunst en behen digheid der oudere volslagen spelers, toch kunnen ze reeds goed belangstelling ver wekken, en aldus waar genot verschaffen, Biijkbaar worden zij door een bevoegd vak man daartoe afgericht. Menigmaal na een tooneelfeest in den Jongelingskling hoorden wij zeggen wij hebben ons wel verzet wij zullen nog wederkeeren En dat is juist wat de spelers verlangen. Op het programma dat op Zonil. g 8 October zal uitgevoerd worden vinden wij vooreerst een hedtndaagsch drama Onschuld zege praalt De hoofdrollen zijn er gehouden als volgtGrootvader Van Landen, rijke fabrikant, die zijn kleinzoon, Georges, bij hem heeft ingenomen Mesters, Van Lau- dens boekhouder', die om zijns meesters nalatenschap in te palmen, hem poogt te vergiftigen Georges, Van Lander.s klein zoon, die den giftmenger betrapende, door hem valschelijk wordt beschuldigd en nadien door het gerecht veroordeeld wordt tot gevangenschap Nys, vriend van Georges, die de ontvluchting bewerkten Lingers handlanger van Mesiers en vijand van Nys, die de ontvluchting willende beletten, doo- delijk getroffen wordt, en alvorens te sterver volledige bekentenissen dóet over den moordaanslag van Mesters, waaruit de anschuld blijkt van den kleinzoon. Onschuld zegepraalt ■-> is een voortreffe lijk drama, met loflijke strekking: plicht besef moet de overhand hebben op va'.sche handelwijsen laagbertigeornkoopiug; trouwe vriendschap beraamt middelen om vooral in nood hulp te bieden grootmoedigheid weet eigen ongelijk te herstellen en loon toe te kennen naar verdiensten. Moge de voor stelling haar doel treffen, en eens te meer bewijs leveren dat godsdienstig tooneel al iets bijbrengt tot verzedelijking van ons christen vlaamsche volk. Het tweede deel is de overgang van bet ernstige tot het luimigevooreerst een kluchtzang en daarna een kluchtspel, waar van de namen alieen reeds doen rnonkel- plooien.Het kluchtspel schetst de overdreven verlegenheid af der al te vreesachtige en lichtgeioovigë menschen, en houdt deze luchtig voor den gek. De onderscheidene verzinningen en koddige gebaren der twee vieze kwasten Sus en Koben, zullen onver mijdelijk de toeschouwers tot lustig lachen stemmen. Dit tooneelfeest belooft dus in eenieders smaak te zullen vallen. Die eenon verzet- tigen avond wil doorbrengen weze- erop tegenwoordig, 't Zal medèen eene aaninoe- iging zijn voor de vlijtige jongelingen die ïu de tooneelkunst eeri deftig vermaak zoeken. mnmmtmiBimt ■r-e-iwm Prinses Clementine, gehuwd met Victor Napoleon, ziet, naar verluidt, 'n blijJe ge beurtenis tegemoet. Te Iseghem werd het 4»/tjarig meisje Marguerite Ameye door den trein doodge reden. To Oostcamp w- rd bij de echtgenoot™ Gobert een zevenden zoon geboren waarvan de koning petér is. Te Reckem speelden eenige kinders St Maartons vuurken en de öjarige Raymouda Tack brandde dood. Te Herseeuwe werd eene herbergbazin door een vreemden kerel aangevallen. Het opschreeuw van een meisje dreef de aanran der op de vlucht Men gelukte erin hem aan te houden, 't Is zekere Grenez van Roebaais. [vaat zien naar de nieuwe magazijnen van I C. Battheu-Baekeroot, In den Ballon'- Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd Foothaii. Uitslagen van Zondag laatst in i" afdeeling C. S. Brugeois 1 - Racing C. B. 3. Excelsior S. C. 1 - F. C. Brugeois 1, Union St-Gillotse 0-Daring C. B. 1. Beerschot A. C. 2-Leopold C. B. 5. R. C. Mechelen 1-Antwerp F. C. 3. Standard C. L. 1-R. C. Gent 3. VUegen. De vlieger Mahieu klopte Vrijdag te Parijs het record der hoogte met passagier, met 2500 meters hoog te vliegen. M. Mahieu zoon van Mme Mahieu, wonend op 't kas- steel van Hollebeke bij Yper is per vlieg- machien huiswaarts gekeerd, Zaterdag vloog hij tot Douai en Zondag morgen vloog hij naar Hollebeke on kwam in 't voorbijgaan boven de stad Yper vliegen. Hij zal eenigen tijd te Hollebeke blijven er. er eenige vluch ten in 't ronde afleggen. Weer drie dooden. In Amerika, te Troye, is de vlieger Frank willes doodge vallen.In Ponsylvanie kapsijsde de vlieger Castellane, viel en bleef op den slag dood!— To New-York viel de leerling-vlieger Clar ke dood. Te Bergen is de fransche vlieger Douget donderdag gevallen en zeer er. gewond. Smertelijke statistiek. Het getal Luchtviiegers die tot na toe omgekomen zijn, bedraagt reeds negentig: 1 in 1908 3 it 1909,30 in 1910 en 56 in 1911 (tot op heden). Wieirijden. Velodroom Gentbrugge. Koers van 80 kim. in 2 reeksen: 1. Van Houwaert, 2 p. 2. Vandevelde, 4 p. 3. Van Daeie, 7 p. 4. Vermeersch, 8 p. Salmon won de baankoers Sedan-Brussel voor onafhankelijk™, 2 Lauwers,3.Tanghe. Wetensweerdlgheden. Wilt gij goede sterke weke-werkschoenen aan 8.50 fr. en 9 fr. bet paar. gaat naar de Gouden Mansbotlien bij Florent Osteux- Dauchy. Yperstraat, Poperinghe, waar zij gewaarborgd zijn, want ze worden in zijn eigen huis met de band gemaakt. ISvlaisgrijke IVeefiieiiiiiig. Uit betrouwbare bron wordt verzekerd dat toe komend jaar in ons land er eene eigenaar dige proefneming zal plaats hebben, name lijk eene algemeene mobilisatie van het Begisch leger. liet gansehe leger op oorlogsvoet zou onder de wapens geroepen worden en niet minder dan 180,000 man zouden strijdvaar dig zijn. Het gevaar van een oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk is nu voorbij, maar de koning en de legeroverheid wen- schen niettemin zich te vergewissen, of alles in orde zou zijn, eens het leger te velde wor de gebracht. Deze mobielmakirig zou de groote krijgn- bewegingen vervangen en natuurlijk van zeer korten duur zijn. Met groote belangstelling ziet men de uit slagen te gemoet en bet is natuurlijk, dat- men zoo iets liever doet als er geene zwarte wolken aan den politieken gezichteinder staan en men met geruSten geest alle geble ken en leemten kan onderzoeken. niet mocht afgeweken worden van de oude duitsche gewoonte, volgens dewelke de vrouwen eerst moeten gegroet worden, en dat hij bijgevolg niet kon eisclien dat de •■/•ouwelijke bedienden hem op straat eerst zouden groeten. (hize iiiitniiHiliieliiijveraid, - In Relgie zijn er thans 7753 automobielen Ze op eene gemiddelde weerde van 14.00.frank schattend, vertegewoordigt zulks een kapi taal van 108 miljoen 528,000 frank. llsigirtNjmorweg'cn. Ziehier de statistiek der ontvangsten verwezenlijkt op eenige lij ren van den buurtspoorweg van West-Vlaanderen voor 't vervoer van reizi gers, reisgoed en koopwaren, gedurende de uaand Juli 1911, vergeleken bij deze, ver wezenlijkt gedurende de zelfde maand in 1910. 1910 1911 Veurne-Yper 15,942,67 18,403.25 Yper-Waasten 8,230.59' 12,069.53 Dixmude-Poperinghe 7,915 18 9,563,95 Poperinghe-De Panne 13,801,63 14,550,73 Yper-Gheluwe 3,738,54 3,910 34 Oostende-Dixmnde 7,972,51 9,191,32 D c beste Tempeest-Lanteerns voor landbou wers, voermannen, enz. zijn te verkrij gen bij Sansen-Decorte, Poperinghe. Iwï engel ing-erx. Toria. '1 Is loch merkweerdig man dat de kleinste kleinigheden de meeste moei te veroorzaken. Sissen Gij hebt gelijk wijf', Zondag avond heb ik dat weer ondervonden. Ons buis vond ik heel gemakkelijk, maar'tsleu telgat niet Stooters Mie ging zich aanbieden als meid bij Toria Meiske, zei Toria, ge moei weten dat ik niet vies noch diefficiel ben. Oei. mensch, zei Mie 'k had dat al vast van zoo gauw als ik uwen man gezien had. Theorie en Praktijk. Zeg, Georges, ik weet niet wat doen. Ik heb de keus tus schen een arm jong lief meisje en een rijke weduwe om te trouwen. YVat raadt gij mij aan Besle Ilenri, de liefde is bet zout van het leven. Zonder liefde bestaat er geen ge luk. De liefde maakt de armen rijk, van de aarde een paradijs, van... Genoeg, Georges, genoeg. Ik zal met het arm meisje in den echt treden. Dat is schoon van uw paart. Zeg eens, ge moest me 't adres van de rijke weduwe eens geven. adpBwwwHMwwwMwii^iiiiiiiiii i i mumamMtimamtBKsmmaasaam STAATSBLAD. Het kruis van 1' klas is verleend aan M. Van Isacker, kantonnier te Dickebusch de medaiie van 2e klas, B Siuis, Oostvleteren Van Isacker, kantonnier te Elverdinghe M Wullepit, Reninghe; H. Dequeker, Ghy- verinchoveC. Bnudolf, BoesingheG Vandepitfe, HoogsiaedeII. Van Exem, Merckem. BIDDAGEN DER WEEK. Maandag te Wesivleteren. te Brielen. Zaterdag Wat waarheid in. Veel uitgaan is achteruit gaan. Alleen is eens zoo wel Dan met een kwaad gezel. Zout en brood maakt wangen Lange uiijien leggen. Tusschen doen en zeggen. Geen aardsche zaken Die lang vermaken. rood. Is» het geloofïijk dat men de ware uikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Woestcn. Brand.—- Zondag nacht is het woonhuis afgebrand bewoond door Henri Goegebeur, gelegen nabij de Wa ande langs de Poperinghe-straat. Komen. Dt vergiftiging. Maan dag is een zesde slachtoffer der' vergiftiging bezweken. Het is M. Adolf Berghe, 77 jaai oud. Zulks brengt het getal dooden reeds op zes. Het parket van Yper heeft de lijkschou wing bevolen. Tusschen de talrijke zieken, zijn er verscheidene aan de beterhand en bijna allen mogen als buiten gevaar be schouwd worden. Jules Delmoite, rond leurder te Waasten, die insgelijks van de erdachte pastei geeten beeft, is ook overleden. Tot nu zijn dus 7 dooden. De oorzaken van de Vergiftiging zijn door de experten nog niet afgekondigd. Antwerpen. Ramp op de Schelde. Negen menschen verdronken.Zondag morgend ten 3 ure, was de schipper Lan- duyt door den mist gedwongen het anker uit te werpen in 't midden der Schelde, te Hemixem twee andere schuiten, ook niet verder kunnende varen, kwamen niet ver van Landuyt liggen. Eenige stonden nadien kwam een vierde boot, een - aak met ciment geladen voorbijgevaren. De schipper an deze laatste, Adriaensens genaamd, bemerkte de andere schuiten niet en de aak botste op het vaartuig van Landuyt. De «aak™ zonk oogenblikkelijk, waarbij Adriaensens, zijne vrouw, zijn werkman, zijne twee kinderen en een ander schipper met vrouw en kinderen verdronken. Te Brussel wierp een dronkaard zijne vrouw door een venster de ongelukkige stierf na eenige uren. In zelfde stad komt men twee mannen aan te houden die de winkels in brand staken die geen goede zaken deden, mits door de eigenaars een deel der verzekerings premie te trekken. Te Oost-Roosebeke kreeg het gezin Van- astele-Baekelandt een zevende dochtertje, waarvan de koningin het meterschap aan- veerdde. Tegen «Ie «luurie der eetwaren. Te rekenen van 2 oct.ob'T is de invoer van rundvee en sehapen uit Frankrijk, be stemd voor de slachthuizen van Antwerpen Brussel, Cureghem-Anderiecht, Brugge, Gent en Luik toegelaten langs het tolkan toor van Montignies (statie). Langs het tolkantoor van Moerb-'ke-Koe- vvaeht zullen eiken woensdag eenhoevige dieren en slachtvleesch mogen ingevoerd worden. it wervers meer. De minis ter van oorlog heeft thans de aanwervings- agenten verwittigd dat de plaatsvervan ging voor goed is afgeschaft. Vrijwilligers met premie zullen dus voortaan in het Bel gisch leger niet meer te vinden zijn. I>e reis rond de wereld. Waar is de tijd dat de reis rond de wereld in 80 dagen iets ongelooflijks scheen Zaterdag morgend is een redacteur van «Excelsior», M. Jager Schmidt, te Parijs teruggekeerd, van waar hij op eene reis rond de wereld was vertrokken. Hij heeft geheei de rei» vol bracht in 39 dagen, 19 uren, 43 minuten en 37 seo. Een record. Brussel, 27 Sept. Markt vast. Pope it'iiigUe (stadslood) 160- 165 fr., Aals j 160-162 1/2 fr. In Engeland zijn de prijzei look iets verbe'.erd. doch te Neurenberg blijft [de markt flauw gestemd. Antiver pen, 28 Sept.. Markt prijs houdend. Aalst 160- 165 fr., Poperingh 160-162 1/2 fr. op levering December- Januari 170 175 fr. Poperinghe, 29 Sept. Markt iels kal trier. Stadshop 160 fr., dorpen 150-165 fr Weinig verkoop. Voor 1912 biedt men reeds 90 100 frank. is meer aan te bevelen togen Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze- uuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan üe VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépöl: Apotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt. 18 POPERINGHE. Hoeveel?De laatste volksoptelling heeft uitgemaakt dat er in België zijn 670 veeartsen, 1200 magistraten, 1900 apo thekers, 2500 ingenieurs, 2800 advokaten 2300 officieren, 4000 geneesheeren, 17,500 gemeenlebedieiiden, 19,000 onderwijzers en onderwijzeressen, 4500 verkénslachters ra 68,000 herbergiers. Er zijn ook 3,400 brouwere, 7,000 kolen- koopmans, 9,700 vleeschbouwers, 12,000 bakkers, 13,000 schoenmakers of schoen fabriekanten, 13,000 schrijnwerkers, 14,000 meroeriehandelaars en 25,000 kleermakers en kleermaaksters. De laatste statistiek maakt ons bekend dat in België het geboortecijfer niet ver meerdert. In 1910 waren er maar 54 geboor ten meer dan in 1909, niettegenstaande de vermeerdering der bevolking. Voor 7,500.000 inwoners waren er in 1010 maar 176.768 geboorten, terwijl in 1900, met 300,000 inwoners min, men 193,230 geboorten vaststelde, dus op de 10 jaar eene vermindering van 17,402 geboor ten. Beleefdheid. De overste van eene belangrijke spoorwegstatie in Duitschland had aan bet hooger bestuur gevraagd, of de vrouwelijke bedienden, onder zijne beve len geplaatst, niet verplicht waren hem eerst te groetenhij kreeg voor entwoord dat er POPERINGHE, van 24 Septimbar tot 1 Octobor Geboorten. 225. Georges Bulckaert z. v, Julien en Magdalena Top. 226 Judith Duflou, d. v. Reoé en Maria Delen Overlijdens. 2i4. Clabau Gustave, maanden, Pottestraat. 245. Decoene Maria, 14 jaar, wijk E. 246. De Graevo Felix. 82 jaar, zonder beroep, weduwaar van Prudence Denturck, Boeschepestraat 247. Dochy Maria, 24 jaar, ongehuwd, wijk G. - 248. Rouseré Franciscus, 80 jaar rentenier, weduwaar van Natalie Demol, Boeschepestraat. 240. George Maria, L6 maanden, Yperstraat. Huwelijksbeloften. Maurice Elslander, land werker te Proven met Irma Porte, dienstmeid te Poperinghe. Basile Van- denbergliu, werkman te Watou, voorgaan delijk te Poperinghe, met Elisa Sweert vagher, strijkster te Watou. Achille Cossey, daglooner met Zulma De Caesteker daglooastei', beide te Poperinghe. Hector Gokelaere, werkman met Maria Couwei kantwerkster, beide te Poperinghe. Hi- laire Notredame, apotheker met Adriana Delfosse, bijzondere te Poperinghe. Huwelijken. 40. Theophile Rassalle, 30 jaar, landwerker te Reninghelst met Angela Camerlynck, 26 jaar, kleermaakster te Poperinghe 41. Alphonse Vandoo- laeghe, 21 jaar, landwerker met Elisa De- clerck, 20 jaar, beide te Poperinghe. 42 August Vansteelant, 21 jaar, landwerker te Reninghelst niet Halma Durant, 22 jaar, werkvrouw te Poperinghe. 43. August Papegaey, 33 jaar, werkman, weduwaar van Helena De Grou, met Emerence Lahave, 17 jaar. kantwerkster, beide te Poperinghe. Watou, van 20 Oogst tot 21 September. Geboorten. Deheegher Jan. Vanden Abeele Julien. Desmytter Germaine. Vanden Abeele Maurice. Labey Ivona. Rouseré Maria. Brutsaert Magdalena. Debuyser Anaïse. Overlijdens. Cheroutre Marcel, 20 da gen. Delangbe Virginie, 59 jaren. De houck Marie, 79 jaren, weduwe van Lyoen Fideel. Leys Loui», 77 1 2 jaar. tihee- raert Maria, 2 maanden. Sandyck Ilosa iia, 83 jaar. Huwelijken. Jozef Maerien van Watou met Ahna Descarnps van Proven. Jules Vannieuweuhuvze van Wynghene met Ber tha Maerten van Watou.Jozef Dehaene, brouwer te Oostvleteren met Marie Bnltheei van Watou Arthur Top, landbouwer te Proven met Maria JBusschaert, landbouw ster te Watou. Zoë. Vandewynckel Achille met Bree- meersch Maria. Dewancker René met Cornelte Emma. Elverdinghe, van 1 September tot 1 October. Geboorten. Bollengier Gaston. Lans- sens Anna. Maricou Maria. Overlijdens.Bayart Clemence, 79 jaar. Baeldens Melanie, 75 jaar. Huwelijksbelofte - Bruneel Henri met D c.miiick Elodie, heide te Elverdinghe. Dickebusch, van 30 Oogst tot 27 September. Geboorten. Duty Rachel. Ilae/e brouck Godelieve. Huwelijk.—Barbez Benjamin van Dickp- busch met Corselis Aurelia van Wulverghem. Reninghelst, van 1 tot 30 September. Geboorten Mandevilie Maria. Van- delknotte Lucira. Overlijdens. Nevej tn Victor, 1 jaar. Storm üeodatus, 86 jaar, weduwaar van Merlevede Rosalië. Ruant Philomena, 69 jaar, echtgenoofe van Herinebei Eduard, Beveren aan-Yzer, van 1 Oogst tot 30 Sept. Geboorten. Lepée Roger. Vannobe! Camiel. Verhaeghe Valère. OverlijdensMerchie Rosalie, 79 jaar, echtgenoote van Derer.sy Jacob. Vande- putte Silvia, 36 jaar, echtgenoote van God- deeris Cyrille. Billiaerd Rosalie, 86 jaar, weduwe van Ducorney Karolus. Coulier Coleu, 78 jaar, weduwe van Huyghe Engel- bertus. Wuden B noit, 73 jaar, echtge noot van Rooryck Eugenia. Huwelijk. Hersot-n ilenri, landbouwer met Rossel Magdalena. dienstmeid, beide te Beveren. 'IIIItl II» ■WWIIIIIHijg HE RB Ell EK f R tiiSSE ,V S In de honge Weave, bij Emile Arnaert, Smid, Wesiou'er-kals. 2 lm de Etrlgbrh - ving-, bij Camille Minol, Boi-schepest-raat. 3 lit de Zuaau, bij Jér. Verhacgbe-Verstrni te, Casselstr 4 Sn de i.amlEnj;, Bij Emile Foys, Bruggestraat. 5 In den Sinus, bij Alois Verbh-ze, P -ttest.raat in den Elnvernsiti*», bij Gustaaf Bourgeois, Bellestraat T Sn Arjiould, bij Achille Verhaeghe, Cassëlstraat. H Au S'ftse ale Beubuni, bij Henri Bouten, Yperstraat. 11 In den WeeliMian, bij Albert Blanckaert, Westvleteren-kals. lil Sn den SlcrlsoeSi, bij Emile G uwy, Bruggestraat. S I in «ie ftmis. bij Camille Verhulst, Cassëlstraat. i'l A lit Tile «Je 3ironv.tr. bij Gust. Desmareis-Dcineester, Ypersti'. 13 Sn S4e Cecilia, bij Rei Techel, Veurnestraat. E 4 i II ii«'Ei Vliilliidg', bij Camille Botihe/, Cassëlstraat. 15 En de Blleelierij, bij Médai d Roy, eurnestraat. 84» in tien Pelikaan, bij Al. Buseyne, kuiper, Meessenstraat If A ia iii«' «Ie IliuiitcrqiiC, bij Gaston Houwen, Noordstraat. 18 Au Bastin, bij Stanislas Bentein, Komstraat. 19 in den Dolfijn, bij Florent Rabau, Yperstraat. 2(1 In «len llelerpol, bij Charles Billiau, Werfstraat. 21 In 't ItirH'erli, vanaf 7 ure, schoon Concert, nieuw muziek door M. D'Heere en Coiriji, bij Jules D'Heere, Watoustraat. 22 In «Jen Krommen Boom, bij Alois Tnrk ery, bij den Boonaert. (S3 Sn 8|»«nje, bij Arsène Gamois, Westvjeteren-kals. Laatste Tap en Konijn te verhollen, t£4 Sn 'I JonStershof, bij Henri Saesen, Elverdinghe-kals. l N BIJ Bijzondere scboone en groote keus van j^taacL UP3evt9a-atctÊx>ifl a^a/iu: 1 ubritw&tfiia, CwrPê &- d „V iff frSioxM v^XitJixax c4nTw Giften ea aau: ftxa CjicBs bij do gebr VAN C0ILLIE, Ooststr., Rousselare. Goede kleermaker bij Gaston Wy 11 eraan In 't Firmament Bruggestraat, Po peringhe. Goed loon, standvastig werk. Schoenmakersgasten voor gedurig werk, worden gevraagd bij Thoor-Louf, Ber- tenplaats, Poperinghe. Men vraagt meisje of knecht van 16 tot 18 jaar, de inachien wat kennende, om te leeren schoenen stikken, bij René Berat- Berat, Yperstraat, Poperinghe. Halve gast en leerjongen gevraagd bij Joseph Duiuon, kleermaker, 15, i'riesterstraat, Poperinghe. r/leermakersgasten, stat.dvasiig werk, wor- IV den seffens gev raagd bij Valère Staessen, Au Soldat Fraugais, Poperinghe. Men xeg( dat de suikerij VanTiegiiem- Duponl, Rousselaere, de gezondste is. OPESIIYG DLR \IEIJWE Alle dage versche koeken en pasteien. Groot, assortment 'van alle Dessert. Specialiteit van Beschuiten Dozen voor Geboorten en Feestdagen. Chocolat der "Patrons Patissiers". zijngmndig om eenigedagen genezen doorliet gebruik van deZALFVAN St t.ODEWIJKS HObPlTAAL (Pommade de l'Hfipital Saint-Louis) Dit kostbaar geneesmiddel doet onfeilbaar verdwijnen roode vlekken, ontstekingen, zweringen, en alle ziekten belzij onlangs of oulings ontstaan waaraan oogen en oogschelen onderhevig zijn. Om zonder eenig gevaar te gelukken, eisch de Zalf van St-Lodewijks Hos pftaai, depot fr. 2.50, in de bijzondere apotheken des lands. Indien nw apotheker U niet kan voldoen, zend fr. 2.50, in postzegels, aan den algemeenen deposilaris voor België, 17, Paulalaan, St.Pistors-Wol-jwa en vrachtvrij zal hel U geworden. gedeponeerd in de volgende apotheken .14. Monteyne te l'operinghe en M.Li botte tYper. Beurs van Brussel, 28 September. Belg. 3 p.c. 1 s. 3 p c. as. 1 i/2 p. c. Annuit. 4 '/2 3 p. c. Gem.kred.4 V2 3 p.c. 3 p. c.'6i io3-— >1 3 p.c.'68 Buurtsp. 3p.c. Anderl. 1907 Antwerp. 1887 Antwerp. igo3 Brussel 1902 Brussel 1905 8775 8775 8675 85 10 go 75 ö2 5O 93- 79 DO 83- 92 75 79- Brussel-Zeeli. 7260 Elsene 1908 Mechelen i885 85o5 1 Hq 1 85 1897 Gent 1806 Luik i8d3 Luik 1897 Luik 190D Oostende 'q8 Schaarb. 1 Schaarb.1897 70 Verviersi873 Doornik 1874 5i Congoleening 8275 7225 72-" 76 2D bgCo Beddens met en zonder ressorts, Lavabos Nachttafels, Commoden, Kleerkasten, Spie' gelkassen, Keukenkassen, Wiegen. Buff ts Bureaux, ronde en vierkante Tafels Zetelsi Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kapstokken Spiegels, Stoelzaten, Tafelpooten, Kinder stoelen en -Voituren, LinolèumsfA'n^cfA'C'/n en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en Tafeltapijten, Stoors en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, Stoelen Herberggerief Tafels. Stoelen, Toogen Glas, Vuurpotten, Spoelbakken, enz. EPÊSïShS en Meisje, 16 jaar, vraagt plaats om ti dienen.Inlichtingen ten onzen bureele Schoon renteniershuisgelegen nr 33, in de Boeschepestraat te Poperinghe: Vooralle inlichtingen Wende men zich bij M. Lava, Eere-notaris in stad. Schoon geriefelijk Woonhuis met stagie en bof, te Watou-plaats, bij den brievenpost. /Ach te bevragen bij Mr Doktor Pel it, te Watou. Crombeke, van 1 Juli tot 1 October. Geboorten. Kinget Michel. Ver- brigghe Maria Vandromme Maria. Luyssen Judith.Vandenbilcke Maria Overlijdens. Gesquiere Marie, 29 jaar, ongehuwd. Regheepe Joël, 10 maanden. Bossaert Francis, 74 jaren, echtgenoot van Derycke Pliilomena. Sweertvaegher Stephanie, 38 jaren, echtgenoote van Per- soone Jerome. Huwt lijks l->fte.Desotner Achille van Proven met, Detneersseman Zoë van Crom beke. Huieebtfktn.Geldof Jerome Met Mahieu Delava, kilos inlandsche AJUIN aan voordeeligcn prijs, bij Camille Pottestraat, Poperinghe. Zadel voor manspersoon en zadel voor vrouwspersoofl per occasie te koop. Inlichtingen ten onzen bureele. Twee groote schilderijen op doek en omlijst. H. Franciscus Xaverius en H. Ignatius van Loyola) geteekënÜ Eeole des Orphe lins d'Ypres 1846. Souvenir bijzoridei geschikt voor kapel of patronage. Inlich tingen ten onzen bureele. Te vet'koopen schoone Breimachien in zeer goeden slaat, bij Amand Salomé, Yper- tsraat, Poperinghe. e verkoopen, al liet Ijzerwerk niet lang gediend hebbende en voortkomende van Ie afbraak van een bakoven, verwarmd met kolen Voor alle inlichtingen zich te wen- len bij II Beek, Poperinghe. it ter hand te koop, loog, koffiemolen en stelsel om kruideni >rswar»n in een win kel uit te stellen, bij M Roffiaen, Yper straat, Poperinghe. Poperinghe, markt van den 29 Sept. Tarwe, 100 kil. 21,00-Rogge 16,00 - Haver 18,25 - Aardappelen, 100 k. 8,00 - Boter de kil. 4,00 a 0.00, Eieren de 25, 3,90 h 0,00. Yper, 23 Sept. Tarwe 19,00 a 22,00 rogge 10,50 a 17,50 haver 17,50 a 18.50 aardappelen 7,00 a 8,00boter 3.20 a 3,60 eieren 2,90 a 3.15. Kortrijk, 25 Sept. Witte tarwe 20,50 a 21,00; roode tarwe 19,00 a 20,00; rogge 17,50 a 18,00 haver 20,00 a 20,50; peerdeboonen 22,00 a 23.50 suikerijboonen 34.00 a 34,00; witte aardappelen 7,75 a 8.00 boter 3.80 a 3,90 eieren 3,70 a 3 80 koolzaadolie 73,00 Jijnzaadolie 94,00; koolzaad 35,00; lijnzaad 45,25; koolzaadkoeken 13 lijnzaad koeken 25,50 a 26,00 sodaiiilraat 23,65 ammoniak- sulfaat 33,50 a 00,00 Veemarkt41 ossen, 0,86 a 1,03; 131 veerzen 0,90 a 1,05; 168 koeien 0,85 a 1,02 34 stieren, 0,83 a 1,01. Dixmude, 25 Sept. Tarwe 21,00 ïardappelen 7,00 boter 3,90 a 4,00 deren 3,85 a 0,00. Rousselaere, 26 Sept.Tarwe 19,50 a 20,00; id. roode 18,50 a 19,00; rogge 16,00 a 18,00; haver 18,50 a 19,50; boouen 21,00 22,00aardappelen 8,00 a 8,50boter 3.80 a 4,00; eieren 3,70 a 3,90; koolzaad olie 73,00; lijnolie 93,00; oude suikerijboo nen 23,50 a 00,00id. gele 00,00 h 00,00. Anderlecht, 26 Sept. Verkensmarkt,. Te koop 3779 prijs per kilo 0,92 a 1,08. Brussel, 26 Sept. Verkensmarkt. Te koop: 335; prijs per kilo op voet, 0,95 a 1,05. naaister, Reiiinghelststraat, 4, heeft de eer te laten weten dat zij voortaan haren stiel tehuis uitoefent en zich ton huize begeeft voor alle naaiwerk. Ik heb de eer mijne kliëuten te laten weten dat ik mij gelast met het inzetten v«si 3aii«I«Mieiimelallc Sierwteiliii^Mi Cassëlstraat, POPERINGHE. Berlelit Komt zien naar den winkel van B.<«>ui* POOTER8, Valkesiraat, Poperinghe. Bij hem is te verkrijgen alle soorten van kleurstoffen voor mannen, vrouwen en kin- leren alle soorten van gemaakte lijfs, roks, iroeks en schorten in satiu, katoen, flanelle en lijnwaad, katonette, lijnwaad voor bed- lens, blauw en wit lijnwaad, mixte en cali- cot, alle soorten van flanelle, handdoeken, zakdoeken, foulards, cache-corsets, kousen, blauw- en grauwe- gemaakte schorten, gar niture kant en galon voor de versiering, pane, engelsch leer voor werkkostumen, ceinturen voor vrouwen, garnituren kam men, haarspelden en sluiters, porte-Tnon- naies, tabakzakken, snuifdoozen, eqn schoon assortiment van klakken en van scboone zwarte mans- en kinderbaeis. Gefnaakto en ngemaakte fan taisie en werkhemden. Sctiooue solde-coupons alsook solde-coupons in schoone zijde. Gemaakte en ongemaakte hoppezakken, allw aan voordeeli|a jirijjzen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 2