MEUBELS RÖFFIHEI-VEfJEL enn F. u FRANQAISE DIAMANT JULES DE PUYDT-SCHMIDT, te pas! I 1 ui VI Rï A06 RI •- ONT, FL, OSTEUX-DAUCHY SANSEN-DECORTK! Gam. DECUEKCQ, BERAT-FREfflAULT ZOMERSEIZOEN. MATRASSE BRANDYEMERIM m POPERINGHE IE SilEFFEI RJONCAREY, in't Paradijs, Zenuwziekten! Zenuwziekten! Ja! Ja! rs PIELOTTI NDSERT'S Pil IE Vrolijk! Altijd well zomerschoenen Hotel La Bourse du houblon We péd. BEHTJH 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. w«or cle MOJPÏ^IiL Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Deze koopwaren zijn altijd in huis. in de Roede Laars. VICTOR GIüLiE, HEEREM, DAMEN KINDEREN Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, Ift DEN BRZflR POPERINGHE. BESTE Hofbouw gesticht in 1891, van Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR oubTüïFvan vertrouwen een Overgroote Keus vinden Bi'SaSissg is» 5SR? dug®» proef, indien de kooper over den afroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Yperstraat, 442, POPKRÏNGHE. in de Bruggesfraat, te Poperinghe, Geachte inwoners. Laat uwe Geitouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door Rf de plaatselijke maatschappij-.: t gestorte geld blijft in Poperinghe en de premien wqrden langzanmr' md verminderd. Geeft uwe polis- Ij sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. ILel •wel op s De e opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor dun vervaldag gedaan worden. groót.-Huis van Vertrouwen - Klein 11% S»F.\ KFfZEI-ï. iGeen tandpijn meer! Verhuizingen voor alle Landen HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. KOSTUMEN SP BIAAT Joseph Yperman-Recour, H. KRKBiBöüï-ROORYGK, 3!iij<niiSv®r!»ssMrsl*-r. Hotel de la Régence, R0ÖSSR0GGE, Riituiven zijn bijzonderlijk geschikt YöSf het VERVOER w 1J2ERENWES. In 't groot-In't klein landbouwers Fabriek te Marquette, bij Rijssel. Deze ameidanck geeft de meeste stijfte en gians aan het linnen. het mark Parijs-Tours - 260 kilometers Parijs - Roubaix - 285 kilometers Kampioenschap van Frankrijk- 100 kilometers Banden Dunlop Omloop van Charleroi-350 kim. Bordeaux - Parijs - 592 kilom. Algemeen agent voor België Fr.HOFLACK, Yper. Agent voor Poperinghe Ëm. PATTOU, Yperstraat De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis Il&iSis %-ssse Wertroutifren. MAF4IE DEFEVER, m hoe komt hex 45,000 Vijf «groote Prijzen» j. DE BE1R- BOUCQÜEY, :a.I m Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz— Alles gewaarborgd Depot voor Poperinghe bij M. A. IVSontevne, Groote Markt, 18, Poperinghe, hs ANTWERPEU'S BOÜIfs'-* HYPOTHEEKBANK KAPITAAL. 2.000.000 FRANK Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 °)0 GROOTE KEUS VAN: Blousen, taaiste nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf 25 - 30 frank. Zwarte en /antaisie Paletots. Rokkenlaatste modellen. Toiletten en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Corsets aan alle prijzen, nieuw model. HUIS VAN VERTROUWEN. I i Ontroomers ÏEBFAILLIE mei hangenden bol. r h \spuslagh-merlkvede, ZOt\!I¥Ii;BEUE, Statie, 18, Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hil.OSSTYN-CA.hR4E, smid in 't Hooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd. SCHOENMAKER, in de Gouden Mansbottin, Yperstraat. 34. Poperinghe •lick, bij de Markt laat wel -a dat bij hem ti vin- den is: grov' kea; Assortiment van Luxe-bottinen voor Man- nni. Vrouwen en Kinders; bruin of zwin leder; met lacets. knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, staffers in fijn leder et chevr au, bruin of zwart.Eerste Comma nie bott.nenwitte slaffers in leder of saii- nette. Alle slag van rijke en goedkoop* Kinderbottintjes, rationnels en Amerikaan- sclie modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen Goerlkoope Zomerslaffers en molièren Ze ddoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders.Wekeschoenen e 11- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatten in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. IS? AGE voor alle schoenen, zooals Bison, Everets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. Estaminet gehouden door Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinaerartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Koffles.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen, Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van Gegalvaniseerd IJzerdraad in alle nummers Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 4" OOGST, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUiSKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienenwelke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLF.N (Monbourg) voor hoppe te drogen, te verkoopen aaD 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai Philemon GHYSEL, Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN. KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers paveerders 1S>UÏ> HUI® 41a»sc!#truut, omtrent rechlovei' de Watoustraat, POPEIHNGBÜ. 3 De Itoode Laar» sedert jaren bekend om hare goede Hchoenen maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene grooie sorteering Schoe- nen naar de laatste mode. - Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkonpers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. W fr' «1# 8 IS 36 IJ ES Bi t* Volledige keo.| B!j DELBflERE - ÜflHflVE, I m MEÜ TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR ZIJfêöE s Echarpen Halsdoeken groote en van BIJ F ourruren Foulards Fichus Lavalièren kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc StrekkenPlastronsSpecialiteit van Strekken voor platliggende cols -Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Workbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Brocks y. groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- f Corsets Boléros normal. CisiïsefB keus van alle slag van Kinderartikels— Doopman- tels en witte Chalen - Doopkleodje., MutsjesDoophoedjesBavettenFlemdjes voor alle groottenSchorten Ceinturen KleedjesMantelsHoeden- Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F O IJ II11 tl li Sï S .-.Atl* LEU ROPEENNE Naainlt>oz.i Maatsc! appij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. BELLIABDSTRAAT, 47, RDS1SCC1 MARIA VAN BURC-ONDIËSTRAAT, 45, MUSSEL. fAfrltiroitéenne is n-ne der oudste Belgische Maatschappijen van Levens- erzekeringe: lidkuter vekeritigeis, 7 w»-l| iOoo haiïk niet v.; bi ven g- vait de pï-tuiiër .jfe» i' - .1 rimdgebaaid. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken m VEurupéonne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek genie:, en dit niet zonder reden want i'Enro- péeime is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen o/) den juisten day ca het verzekerd kapitaal aan stonds na het, overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,oootot 10,000 fr. en meer door juarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijksche premien. Uit liet verslag van 1909 bleek dat het vermogen der Maatschappij in" dat jaar aangroeide voor eene som van 1,160,2o5 ir. 14. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européennehaar twee honderden vijf-en-twintig- ste onroerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 7,271,963 fr. 55. Opgelet. Alwie voornemens is een Agentschap aan te nemen, of zich zoude willen verzekeren, kan voor alle zeker heid inlichtingen bekomen bij Maurice DESQUAND, toeziener, Yperstraat, 25, Poperinghe. Gediplomeerde Boomteeükundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) v Biedt aan alle slag van "jVti /S& Peerboornen in alle vor- ISÉlBu'^il men Appelbommen, T boogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog- i stamA brikoosboomen. jSieraadplanten.— Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive- laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZWN DEN GOUDEN SCHOEN hij Veurnestraat, 56, POPERINGHE, Dicbt bij de Gendarmerie. Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communie Bottinen en Witte Slaffers. Knop- en Ringel bottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le deren mettle hand gemaakt. - Alle slag van W i T ËStSUÜO F F N en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope liin(iors®lio®n®n. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor MaDS- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine öETTiïft. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. PARAGE voor alle Schoenen. Aile gekleurde schoenen, handschoenen en ceiDt.uren kunnen hier in't zwartgeverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder ie winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij -* Wolseley - met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. liet is het jongste model, uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deeien en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie De afroomers worden geleverd ERA ECO, in de naastbij geleven spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. Elk» afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER ftlttK'azijsï van Jachtstoven en gegoten Stoven, Landbouw machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels. Fourneelen in ijzeren koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Traiiiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Layabos, Porte-Manteaux, Porte-I'arapluies. enz., enz. Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen?... En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoon*3 en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet scbaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren 41, Gasthuisstraat, 41, p o i* fr; rs i g ax i<: - LAXENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kostunien op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costue.es TailleursPaletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouioen en Kinderen, zooals: P rv.essus, kostutpeh' voor Trouw-en Houwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkklei deren in paue en engelsch leder (sterker dan leder.)— Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede er* verzorgd werk, zelfs voor de stoffen- welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van aile Uniformen en ook van Kunstborduurwerk 1/UttlUii geneest oogenblikkelijk en j voor altijd.Prijs 3 f. Apot. Canivet, Doornijk. |Apot. Monteyne, Poperinghe. BjMËBj IH voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Kngelsoh Leer, Capuchon, Kiiiderkostuumtjes, Marstoffen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, 3,50 Capuchons. 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, «20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne sloffen zelve willen leveren zulten in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Nooudstraat, 41. P O P E R I N G II E heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich baast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar aï de rljiadgen geka|>iion» Rvertl kSJis, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de' meubels niet beschadigd zullen worden door liet vervoer. Door zijne goede zorgen eu matige prij zen, la.opt bij het vertrouwen van eenieder te winnen. 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsv edsel hei Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MÖNCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. MERK W 118 hij bekwam de Gouden Medalie Antwerpen 1894 den Grooten Pits Parijs 1900 den Grooten Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Word t verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of' 10 kilos. Zich te bevragen bij i'OPEKIKtilli:. bewijst aan het publiek do voortreffelijkheid zijner rollementen met in 191L de belang rijkste koersen te winnen Banden Dunlop Banden Dunlop Banden Vital. werd 4 maal door La Frangalse gewonnen in 1902 - 1904 - 1907 - 1910. 't Is een aangenomen feit verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke en verachteri ade maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doezen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. H00FDDEP0T Apotheek F. Tuypens, Houtbrlel, 24, St. Nikolaas, en In aile goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever (bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 40, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen aile slag van kioeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kioefleers. Watoustraat, nr 46, P0PEPINGHE. dat tegenwoordig in België alleen werkzaam zijn Omdathunne uitsteken de hoedanigheden hen boven alle andere hebben doen vei kiezenzij duren levenslang, vragen wei nig reparatie, ontroomen volmaakt, draaien zeer licht en zijn uiterst ge makkelijk te reinigen. ds Ijoogste belooningen werden aan de oniroo mers MELOTTE toegekend op de wereldtentooi stellingen van Brussel 1910, Milaan 1906, Luik 190') (fransche afdeelingParijs 1900 (fransche afdeeling) en Brussel 1897. Tentoonstelling Poperinghe Eenig Eere Diploma (Hoogste belooning)Tentoonstel ling Dixmude Gulden Eermetaal (de Ijoog- ste belooning). 25,000 Ontroomers MELOTTE werden verkocht in 1910 waarvan 276 in West- vlaanderen In de arrondissementen Veurne, Dixmude en Yper werken tegenwoordig meer dan 2,600 ontroomers MELOTTE. Tot heden is geen enkel vervangen geweest door andere stolsels. In deze laats te jaren zjjn 3,000 ontroomers van verschillende merken door ontroomers MELOTTE vervangen geworden. Het huis MELOTTE is gekend voor zijne spoedige bediening en voor zijne grooie bereidwilligheid om ai de vragen zijner klanten te beantwoorden. Vertegenwoordiger Peerdenmarkt, POPERINGHE. aïyïi£.f| 1&r*V SfrJs^ 2SladRgtr dap T-Sa &P (BLOKDZUÏVSÏIBWD Sffll VMtKLQBESÏ Ah! die goede Standaert's pil! Dat is nu de GerónciHeiti! Men neemt ze bij het Etsssf Zij vereischt geen Rogi&rr: I Met deze pil geene V«rst5pi»lBg te vreezen Geenr. Gal of Slijman r. eer! Geene Slachte spijsfertering meer! Geene Seh«ai» hoofdpijn meer! Geene Zwa©fet», geene On#a li ngers I Geene Huioslokto! geene «Jsjukfngenï ES BT f f mijat oDm-- vmtau&eHi g* j® tf§ S' i&e fs S fftnnMT s i i,: rt riR?*4 D) Horiogiemakerie, Goudsmederse, Juwoelhandel. Hrillen, J%®usiiijg»ei*t« liartuiipier». Eeniere verkooper der Medalie van O. L. V. van S'Jan, met de nieuwe kroon SCHOUWGARNiTUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horloglen en Juweelsn. Let wel on het adres (Rechtover het Gasthuis). mm 9 s MljfiSt U V»a óf. sa khoht op kik doos dc firm4 ST^BDJIERT, Apotheker, 5S, d- dooï in «li© «oeaf naamloozt maatschappij XctelA inwerpen, Twaalf Mnandenslraal, 13, li®venh <1® ÊSeiti's. Voorzitter Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders: Baron van derflracht d'Ë<Them Bernard Janssens, nijveraar te St Nikolaas Valère Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlytsam, koop man te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders: Ridtirr R. de Schouibecto de TorvarcntJos. Opdebeeck, banki*3r te Antwerpen. Kollegic va Kommissarissen MM. Floten! Boeynaems. notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpi-n Gh Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe: IVF JULES V..NBRUWAENE-SANSEN, Handslaar, Noordstraat, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde persoven worden gevraagd als Agent, voor elke Gemeente Wudr nog niet vertegenwoordigd. HO^DSTRAAT, VPEIt. Jl Ffe.. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft. alle au fere, want het is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog De Ontroomer VERFA1LLIE is de volmaakste niet alleen d op, zijne voornoemde voordeelen, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeet ger inge sleet én ziine allerscherpste ontrooming. A1F- inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, Alwaar ook te verkrijgenZaaitnachienen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindntachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boierkerns, enz., enz, Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer VER FAILLIE - bezit- t n en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijg n D*> ontroomer VER FAILLIE wordt een maand in proef gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 6