mim HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag'. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, G Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-öecorte, Popemnghe Een Schot in den Rug Zondag S" October iqii 5 Centiemen. Den drukregel 10 c. Herhaalde Annonoen Eerste Taps, Boiliagco en liörbergkermissös mits betaling van 25 c". Alle Annoneen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-NOEN ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe BniienSand 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen óéns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekeüjksciie Almanak.—October. Zon op. Notaris BA CQ VA BR T, Openbare ïerkooping van Zon ond.ken uit al zijne krachten tot hare zegepraal. Voor de Kiezing. AL BOVEN en niet anders l Handelwijze der liberalen. Kieskroniek voor Westvlaanderen. N' i De Katholieke lijst: Stembriefjes, De Oorlog tusschen Italië en Turkeye. 7e Jaar. iV"r 40 ANNÖNCEN /olgens üv.-i\ i k<: wordm ingelijfd NBHESAAS Het recht, annoneen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2.50 Fr VOOR IEDEREEN. ijo li.1! !».•!.«- 'i rfM'iit aa Ivi.s i i ,i,| selling van tv,'>o HerborgfeoSteu. Bijzondere buiten utad 2.50 binnen siad 2,00 Herbergiers builen stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 8 Moederschap van Maria. H. Brigitta, H. Valeria. Maandag 9 HH Dionysius, Rusticus en Eleutheriuë. Dinsdag 10 H. Franeiscus van Borgia, H. Ludov. Bert rand. Woensdag 11 H. Gumrnarus. Donderdag 12 H. Wilfridus en H. Seraphinus. Vrijdag 13 H. Eduardus. Zaterdag 14 II. Donatius, patr, des Bisdoms, H. Calixtus. Volle 5 u56 m. 57 59 0 3 5 8 1 59 57 55 53 Maan. Zendag 8 October, ten 4 ure 11 minuten 's morgens. Laatste Kwartier. Zaterdag 14 October, ten 11 ure 46 minuten 's avonds Nieuwe Maan. Zondag 22 October, ten 4 ure 9 minuten 's morgens. Eer ste Kwartier. Maandag 30 October, ten 6 ure 42 minuten 's morgens HHMasnBMi STUDIE VAN DEN TE PODERINGHE. Vrijdag 18 October 1911, in ééne zitting, om 8 ure stipt In de Barriere bij de We duwe Bouve, Rtninghelsischen steenweg, te l'opcringhe, &<»-:! B*opei'in§;Iie, In de Pottestraat. Koopen 1 en 2 Twee Woonhuisjes op 1 are grond van M'ne Glorie Vandon Boögaerde en kinders, seciie B, num. 746 l/3 en 746 /7 Gebruikt 't eene door Au- auste Clabau aan 6 frs, en 't andere door de Weduwe Sufiys aan 5 frs, te maande, vrij van lasten. in do Meessenstraat. Koopen 3 en 4 Twee Woonhuizen met 1 are 61 cent. grond, sectite F, nam 516 en 515. 't Bene onbe woond en 't ander gebruikt door Henri Col- paert, aan 6 frs te maande, vrij vari lasten. Langs de Korte Reninghelsfslraat, tegen de stad. Koopen 5, 6 en 7 Een wpbebööwd Hofstedeken met 72 aren90 cent. land, sectie E, num. 5ö3b. 594b, 594a en 595b. Ge bruikt door Charles-Louis Hauspie, voor 3, 6 of 9 jaren, ingaande met 1 October 1911, aan 270 frs 's jaars, boven de lasten. De Siaapziskts. Derde vervolg. Na dit tijdstip van overgevoeligheid volgt nu een zekere ongevoeligheid en eene ver lamming die hem schier alle beweging on mogelijk maakt. Hij zal den bijstand vragen van vrou w of kind om naar buiten geleid te worden en wat frissche lucht te scheppen hij zal dien bijstand niet bekomen en dan alleen buiten sukkelen om er pijnlijk op den grond te vallen. Naderhand zal hij onbe kwaam zijn hel evenwicht te houden bij 't zitten en onmachtig op een zijde vallen. Hij weigert het voedsel dat ze hem aanbie den en gebeurt het bij uitzondering dat een liefdadig kind het hem in den mond duwt dan zal hij vergeten zijn mondvol door te zwelgen. D. slaap neemt geweldig toe en bevangt hem te midden het gesprek zoo hij tot spre ken nog lust gevoelt. Hij wordt moeilijk ontwaakt en valt dadelijk weèr in slaap. Een walgelijk slijm hangt hem van den mond tot op de borst. Zijn adem is verpes tend. De sluitspieren begeven hij moet ge zuiverd worden zoo liefdadig nochtans zijn de bloedverwanten nietze vatten hem bij de beenen en sleuren hem ver buiten het dorp in 't hooge gras. Dikwijls wordt hij veel vroeger met stokslagen en beschimpin gen buiten gedreven en waar hij valt daar laten ze hem liggen. Wat daar geschiedt is door geen menseh te verklaren f moet men u het afschuwelijk schouwspel vertonnen van een stuk mensch opgewreten door duizende mieren? En nochtans, staat hij u met opengespalkte, glazig'» oogen te bezien, al weerstond hij ongedeerd aan de afgrijselijkste pijnen. Vergist u niethij leeft, ziet en gevoelt, doch kan onmogelijk de oogen sluiten daarbij zit de appel in het wit van 't oog vast als versteven, en komen de mieren hem daar aantasten hij is onmachtig die te ver jagen. Daar zal hij dagen en dagen onbe weeglijk blijven liggen, vergeven van alle slag kerfdieren en verlaten door iedereen daar za! hij worstelen tegen een doodstrijd van vier tot zes dagen zoo hij 's nachts door het wild niet levend wordt verscheurd. De toestand is nog akeliger bij de vrouw. Dan wordt niet alleen de moeder buiten het dorp gedreven maar ook de zuigeling die met de melk reeds lang de trypanozoom opgezogen heeft. Dan ziet ge dien onsehul- digen zuigeling uit de verdroogde borst «zijner slapende, zieltogende moeder een weinig melk puitten welke er bedorven is, en straks, als de dood haar werk zal vol- trokken hebben zullen wij het wichtje nog steeds rnet den mond op dien reeds kouden boezem gehecht vinden, omklemd door de verstijfde armen dier moeder, die als 't ware, haren zuigeling omhelsd heeft willen houden tot in het graf Maar genoeg. ...'i Is dan met recht en reden dat de Eerwaarde Pater Declerq over jaren schreef De slaapziekte is ais een net dat geankerd blijft liguen waar het valt, een net ian onnoemlijke, eindelooze ellende die den mensch in geheel zijn wezen aantast, schendt, krenkt en te niete brengt Wordt vervolgd. Si«*t schijnt dat liefhebbers van goeden koflie over van vreugde zijn sedert zij chieo- rei der Trappisten» gebruiken van Vin- tÏBpö? kif gebrDel li ai ze Moncarey-Sansen Immers wat zoudt gij zeggen van iemand u. fun. die, in oorlogstijd, zou strijden tegen zijn eigen vaderland omdat het Bestuur hem niet in alles voldeed en zijne belangen niet vooral bezorgde Zoudt gij hem niet met verachting den naam van verrader in aangezicht slinge ren En zou hij min verachting, min dien naam verdienen, hij die de vijanden van Godsdienst, Vaderland, Koningdom, Ruste, Vrede, algemeene Welstand, door zijne on verschilligheid, door zijne medewerking zou ter zijde staan Zekerlijk neen Integendeel 1 Er bestaan dus nooit aanveerdbare reden om het Katholiek Leger te ontvluchten. 1 Strijdt in de voorwacht, in de midden- of in de achterwacht, maar weest noch over- iooper, noch verrader 71 Mengelwerk van «DE POPERINGHENAAR- oorspronkelijk verhaal door n 8:.\KllR81i 1>I5 ZBiïXBS. Mijn zoon, lees spoedig, wie weet welke gewichtige en spoedvereischende tijdingen dit telegram kan bevatten. Ja, vader, inderdaad, prevelde de jon geling, die door eenen wonderen invloed als overhrerscht was en zich niet spoedde zonder te weten waarom. Edoch, op de herhaalde en verwonderde aanmaning van zijnen vader, scheurde .Joris het papier en sloeg eenen blik op hetschrift. Hemelschreeuwde hij wankelende. Wat nieuws De blinde sprong heftig op en riep Joris, is er een ongeluk Neen, vader, stel u gerust, morde de jongeling bevend, doch onmensch- lijke po gingen aanwendende om kalm te blijven Maar, Joris, bedrieg mij niet't is ze ker slecht nieuws dat wij daar ontvangen Uwe stem verraadt u. Maar, kind lief. zeg mij dan toch, wat meldt ons dit telegram P Wel, vader, niets ergs, dunkt mij Eene daling op de Beurs van... van... De radelooze jongeling zonk als bezwij kend in eenen zet 1 Joris. Joris, kreunde de blinde vooruit komend. zoekend en tastend. Gij verbergt mij een pijnlijk nieuws. Boor daar zucht gij, daar hijgt gij alsof de lucht u ontbrak om te ademen Ach! hoe jammer dat ik mijn gezicht niet meer... maar, Joris, spreek laat mij toch niet in die moordende onzekerheid Het kiezerskorps is geroepen om op den 15 October aanstaande het programma, de richting en de werking der verschillende politieke gezindheden te beoordeelen. Eene gemeentekiezing beeft voor doel het bestuur toe te vertrouwen aan dezen welke, volgens het meerendeel der kiezers, de meeste waarborgen opleveren als degelijke bestuurders. De Katholieke Partij mag aanzien worden als liet best geschikt om onze stad van Poperinghe met wijsheid en rechtveerdig- heid te besturen. Deze bewering is gesteund op de kristene gevoelens en bewezen door de dertigjarige verkleefdheid onzer kiezers aan het katho liek vaandelzij is gestaafd door het voor beeldig bestuur onzer stadsoverheid, die op gematigde en verdraagzame wijze 't roer in uanden houdt, alles in 't werk stelt om de lasten aan de burgers en de neringdoeners te vermijden zij is gewaarborgd door de talrijke volkswerken door de katholieken uitgevoerd en wier zaligen invloed thans meer en meer door burgers en werklieden genoten wordt. Nu de strijd voor de aanstaande gemeen- tekiezingen aanvangt, gaan wij hem aan met de grootste hoop, met de verzekering van een nieuwen schitterenden zegepraal te behalen. Maar daarvoor moeten alle katho lieken meêwerken. Wie waarlijk en oprecht Katholiek is moet alle vooringenomenheid, alle verdeeld heid van zienswijze over stoffelijke en be stuurlijke zaken, alle veete tegen personen aan kant zetten, deel uitmaken der strij- lende Katholieke partij en moet medewer- De jongeling had het papier, het slecht nieuws bevattend, als woedend ineenge- prangd. Daar was hem de blinde genaderd en eensklaps, onverhoeds met snelle zoeken de beweging, greep deze de hand vast, die t telegram omknelde en, dank aan de verassende snelheid zijner handelwijze, had koopman Arnold do noodlottige nieuwstij ding gevat. Joris was opgesprongen met het voorne men het schrift aan zijnen vader te ontne men Edoch, deze schoof achteruit en verborg de gelokene vuist achter den rug. wijl hij beraden sprak Ga, Joris ga. roep den meesterklerk. hij zal mij de draadmare voorlezen, daar gij niet wilt. De meesterklerk stamelde de beang stigde zoon. Ja ro -p hem aanstonds hier. indien ge niet wilt dat ik hem zelf al tastend ga Vin den. Vader, geefwelnu, ja. ik zal lezen, geef mij het telegram besloot Joris, die liever zelf de slechte tijding aan zi jnen vader zocht mede te deelen. Kom ik zal u zeggen wat er is, en hij kreeg het papier terug, dat hij met sinderende vingeren ontplooide. Joris, prevelde de blinde, gij beeft, ik hoor het. Ach indien de tijding zoo ernstig is, vrees niet, ik b n er op voorbereid.... Lees maar, ik zal mij tegen het ergste sterk houden Arnold had terug plaats genomen in zij nen leunin. stoel en metgëvouwene handen in den schoot zat hij angstig te wachten. Joris tuurde hem aan met vochtigen blik en zuchtte, wijl hij moedeloos het hoofd schudde Dan sprak hij Vader, het nieuws is gewichti r, ja, en ontzettend te heeten. Doch, ik bid u. wil er u niet voor ontstellen. Niet alles is im mers verloren Less, Joris, lees, ik luister Maar, hoor ik vragen Moet ik mij dan ai lijd voegen naar den wensc.h vaa andoren \ioet ik altijd mijne redelijke verlangens opofferen zonder protest?... Moet ik mij overal laten geleiden gedwee als een schaap door de Hoofdmannen der Katholiek» Partij Wel neen Het staat u altijd vrij utve belangen, en elke redelijke zienswijze te verdedigen in de Katholieke Partij, nkïC er builen en evenmin er tegen. De Katholieke Partij is de Partij -van Godsdienstvrijheid, Onafnankelijküeid, 5 a- derland, Koningdom, Bevordering der aiig-e- meené welvaart door rust en vrede, enz. ;n niet de Partij van een bijzonder belang 't is de Partij, welke, elkeen die haar pro gramma als het voordeeligst aanschotW/t voor 't behoud onzer hedendaagse!*© samen leving, bijtreedt. Dus elk in 't gelid en ten strijde, veerdrg om de Katholieke Panij tot de zegepraal voeren in de aanstaande gemeeRtekiezin /en. i Leve de Katholieke Partij. Zondag 15 October zullen te Popering-hie En zie nu eens wat ge onwetend gedaan hebtGij hebt willen katholiek stemmen, en gij hebt gestemd ten voordeele van uwe tegenstrevers en vijanden Zoo is het ook, indien ge panacheert of stemt op de lijst nr 1 en op eene andere. Veel beter haddet gij een wit briefje ingesteken. Maar een mensch die van geen school- oorlog wilt, zulk een mensch houdt zich niet onzijdig. Hij zal stemmen al boven onder nummer S voor geheel de katholieke lijst, cn dat op het rood stembiljet en óp het wit stembiljet. Al boven en anders niet. Van wege den Katholieken Kiesbond. %ffiSHBSSWSSSSXB Vooreerst, z'en durven niet alleen opko men, maar ze willen zich doen kiezen dooi de ondersteuning van eenen die noch mossol is noch visch. Ten tweede, dien onafhankelijke dien zij uitbuiten, durven zo niet uitgeven als onaf hankelijk, maar ze stellen hem voor bij de katholieken als katholiek en bij de liberalen als liberaal. Is dat moed hebben en is dat loyaal te werke gaan P En om zoo valsch te handelen, moeten zij niet verre gespeeld zijn f De Heeren •góvmntpriïex--YGOttsrwmHijecvtgrtL. BC V- Boucquey, Louis Dequeker, Erniel Desmj J ter, René Devos, Etienne Lebbe, Hectop Vandon Berghe en Stanislas Vanden. Berghe. Twee op het wit stembiljetMM. Marcel De Baene en Oscar Fiers. Een groot getal katholieke kandidaten, ja. Daarom juist kan het gebeuren dat gij. katholieke kiezer, peer genegenheid gevoelt voor den eenen kandidaat dan voor den an deren. En 't gedacht zou u kunnen invallen, aan dien bijzonderen vriend eene voo: keur- stemme te geven, en daarom alleenlijk te stemmen nevens zijnen naam. In de gemeenle kiezingmoogl ge al geen kante nevens eenen naam stemmen. Waarom In de gemeentekiezing gaat het geheel anders dan voor de kamers. KatholiekenDevloo AmaadL Feys Pie ter, Om te mogen spreken van volle zegepraal, Gheysen Jules, Peel Gaston, Sarrazyn Aug. moet gansch de katholieke lijst nr 1 de vol- j Tweede lijstMosf.aert Julien en Van- slrekte meerderheid bekomen. [jdaele Servaes. Wat is volstrekte meerderheid Dat isp Te Proven zijn ook twee lijsten Eerste meer dan de helft van de geldige stemmen. 'lijst: DeCae Theodore, Haghebaert Honoré, Welnu gij geeft eene voorkeurstem-nel Boa Mazemah de Couthove, Top Amand, uit- aan uwen vriend. Wat brengt ge daardoortredende leden en Desmyte-r Hector, nieuwe Te Poperinghe zijn er drie lijsten Ree/is uitgaande op T Januari 1912. De HoerenBoucquey Emile, Dequeker Louis, Desmyter Emile, Devos René, schepen, Lebbe Eiionne, Vanden Berghe Hector, Vanden Berghe St schepen, ^rafjgndyi IcfeuL ■- Debaöne Marcel, Fiers Oscar, (nieuwe kandidaten.) Nr 2 De Liberale lijst Voor de reeks van 8 jaar .- De Heeren Beheyt Charles, Masschelein Valère, Vandooren Julien. Voor de reeks van 4 jaar: ©e Heer Oambron Charles. 3Een Onafhankelijke Voor de reeks van 8 jaren De Heer VaadeCaste-ale Marcel. NJr 'i'e Rousbrugge zijn er ^wee lijsten. te weeg Veel meer kwaad dan goed. Inderdaad. Uwe stem is geldig. En om-.'/at ze geldig is, telt ze meê om de volstrekte meerderheid vast te stellen. Ze doet dus de volstrekte meerderheid rijzen. Maar indien ge de volstrekte meerderheid doet rijzen, de 6 andere kandidaten van de gr-oote re eks (rood briefje) of de andere kandidaat van.de kleine reeks (wit briefje), aan wie ge niets gegeven hebt, staan er zooveel te verder van verwijderd. Met te stemmen voor één kandidaat, beLt ge gestemd tegen al de andere. Alzoo dopt se zes maal meer kwaad dan goed. Eu 't ergste nog is dital het nadeel dat ge doet aan de katholieke lijst, is voordeel voor de liberalen, en den anderen tegensta ever. De jongeling zuchtte nog, en met hape rende stem, las hij wat volgt Heer Van Helmen, Marseille (Frankrijk). Mijn plicht gebied. Gij moet het aan- stonds weten. Folk gevmcht Handelshuis gesprongen. De bediende, Warth God kermde de blinde koopman- Ru pert gevluchtZijn handelshuis gespron gen Ach wat is 't voor mij een schro melijk verlies, eene ware ramp Hij was opgerezen, om met zwaren bons, gansch verplet, in zijnen leuningstoel weder om neer te vallen Vader gilde Joris vooruit vliegpad en hij vatte den man liefderijk aan. Vader, ontstel u niet te veel, want die slechte tij ding is maar enkel als geldverlies te bejam meren. Ach steunde de blinde, ik had volle vertrouw- n. HelaasRuperi Folk hari van mij groote sommen in handen en... datalles is nu heen en weg Bedaar u, vader, och, bedaar u, smeekte de angstige Joris. Laat dit slechte nieuws u niet noodlottig worden Immers hebben wij nu een verlies te lijden, welnu, wij zulllen dit weldra herwinnen en. Maar ongelukkige riep de koopman woest uit Waaraan denkt gij dan wel Weet gij dan niet meer dat de Dolfijn naar New-York stevende en Ach zuchtte Joris, pijnlijk getroffen 't is waar Goede God wat zal daarvan komen kermde de blinde bandenwring'-mi. Ach l ik voorzie r- mp en onheil In 't verschiet dagen bloedige spoken op en bedreigen (met geesel- en folterroeden. Ach! wat slag. kandidaat, in vervanging van wijlen heer Lermvte Henri.Tweede liistLermyte Theoptiiie. Te Stavele is de lijst der leden uittre dende in 1912 gekozen zonder strijdButaye- Heusele, Depeser Désiré, I.eiieur Jules, Neuville Jules, Vandenbussche R. Er is strijd voor bet vervangen van wijlen Butaye Heai-i der reeks van 4 jaar, tusschen Bonte Robert en Buiaye-Desmedt, Te Westvleteren is er ook: strijd. Reeks van 3 jaar1* LijstBoucn.sau Achille, Oabergli Karei, uit. leden, Cornette Henri, Pareet Evarist, Vanlierde Louis, n. kand. 2e LijstLebbe Gamille, n. kand Riifcks van 4jaarle Lijst: Tahon Jsidore,! van wijlen heer Torelle, schepen, n. kind. 2° LijstLeroy Petrus, n. kand. I Woes ten Ampe René, Baes Sever in, Te Westouter zijn er twee lijsten le LijstGoene Aloise, uit. schepen, Boone Henri, Maes René, Struyo Lievin, it. kand., Vandromme Jules, uit. lid. 2e Lijst: De- conicck Alexander, uit. lid. Te Pollirichove zijn twee lijsten voor gesteld: Katholieken: Decroos Justin, Neudt Petrus, Rosseel Edm., Vandenabeele Jer. uit. leden, Phlypo Emiel. n. kand. An dere lijstSoete Jules, n. kand. Te Isenberghe is er strijd tusschen katholieken en liberalen mot volledige lijsten. De katholieke kandidaten zijn Baes Me- dard, n. kand., Planckeel Henri, Ryckeboer- Debaenst, Vandenberghe Désiré, uit. leden, Ryckeboer-Bï'igou, n. kand. Liberale lijst: FeysTheoaoor, Godderis Aloise, Luys- sen Soraphiu, Pinseel Gaspar, Dewaele Camille, nieuwe kand. Te Brielen-bij-Yper zijn insgelijks twee lijstc-n. Katholieke lijstHoflack Petrus, Huygbe Paulin, Van Raes Charles, Ver- brugglië Désiré, uit. leden. Tegeniijst Lemahieu Arsène en Vercaigne Xavier. Te Reninghelst is er strijd tusschen katholieken met twee volledige lijsten. le Lijst: Baes, Derycke-Verraes,Kestëlyn, Six, Verhaeghe-Storme, uit. leden. 2e Lijst Beelprez, Blanckaert, Delmote, Plancqueel, Vahcayzeele, n. kand. Te Oostvleteren is or strijd tusschen katholieken. Te Dixmude zijn e-r drie lijsten: katho lieken, liberalen en socialisten, i'e Slype en Leffinghe zijn er twee lijsten. Te Yper, strijd tusschen kathol, en lib. Te Oostende zijn drie lijsten katho lieken, liberalen en socialisten. Te Kor'trijk hebben ze er vier: drie als hierboven en de democraten. Te Ghistel hevige strijd tusschen katho lieken en liberalen. Te Passchendaele zijn de katholieken gekozen daar de liberale lijst ongeldig inge- diend werd. Té Komen drie lijsten katholieken, socialist en scheurmakers. Te Waasten, Meessen en Hollcbeke zijn de uittredende zonder strijd gekozen. Te Wytschaete drie lijsten. t - ,- AT'O S» L irx - tonton llhotia- De Katholieken zijn zonder strijd gekozen te Watou, de heeren Desaegher Henri, Dovos Emiel, Haghedooren Victoor, Rycke- busch Benoit, Six Henri, Vancayzeele Ro- main. Crombeke Garmyn August, Gykiere Emile, Kinget Petrus, Vandenberghe Achil le, Vandromme Benoit, al uit. leden. Beveren-aaa-YzerAllacker August, Butaye Carnille, Desmytter Henri, Soetaert Jules, Vanlerbergbe Emiel. Elverdinghe Edele Graaf C. de Lau- bespin, burgemeester, Decat Clement, Louf Em., Laurens Jules, Vauderghote Louis, nieuw lid, ia vervanging van wijlen heer Taillieu Jean. VlamertinghoDambre Emile, Rom- mens Henri, Verbeke Amand, Peirsegaele Edmond, Veys Louis, Desmytter Jules, al nieuwe leden, Vaude Lanoitte Evarist, bur gemeester, Delie Jules en Ampe Alois, sche penen. ReningheBuissaort Basile, Bulcke Francis, Leuridan Jerome, Soenen Albin, Vandermeersch Henri. Alveringhem De Byser Edward, Dé- deurwaarder Isidore, Opsoiner Henri, Van- derheyde Camille, Verschave Justin. Hoogstaedo Voor de reeks van 8 jaar Feys Auguste, Maeyaert Jan, Vandenabeele Jules, Vanstechehuin Karei. Voor de reeks van 4 jaar Vanhouite Remi. Loo. Geen strijd. D it bewijst dat de Loonaars in 't algemeen tevreden zijn van hel tegenwoordig bestuur. Waren uittre- dendeleden: Dequidt Charles, burgemeester, De Baenst Charles, Portier Engel, Rouzée Joseph Noterdaeme Henri in vervanging Cattéeu Emiel, Soenen Karei, uit. leden, en Logie Henri in vervanging van Verbeke Remi. KemmelBruneel de Montpellier, Gal lens Charles, Goudeseune Henri, Verschel den Franqois, Soenen Charles. Dickebusch E. Heugebaei't, H. Doom, F. Dauchy, J. Forceville, H. Lamerant. Gaat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Battheu-Baekeroot, ln den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. Hoe diep komt hij mij treffen. Rupert Folk gevluchtZijn handelshuis te nietHulp 1 'hulp I ik zal 't besterven. God! is 't mis schien de straf, die onverbiddelijk begint? I>c overspannen ledematen van den diep gestegen man ontspanden zich en hij viel bewusteloos in zijnen zetel neer. "Joris liep rap om hulp en deze werd den bliode dan ook bezorgd, die welhaast tot het bewustzijn terugkeerde, en met sluwloerend oog en angstig bevend, als hadde hij de koorts, stil en suisend zuchtte, dat slechts Joris het kon vatten Ach 1 ik heb mijnen... vader gezien Grid, is 't uw uur Ach het is 't begin ja, doch het einde niet 1... Hij borst in overvloedig weenen uit en eeoe b-ak van heete tranen liep uit de holien zijner oogen langs zijne wangen. Joris zag zijnen lijdenden vader met innig medelijden en ook bevreemding aan. En nogmaals herhaalde hartscheurend de blinde Neen wel is 't begin doch het einde- wel is 't begin doch nog niet X. Op gestolen en onrecht-aeerdig goed ha n geen zegen rusten. En inderdaa d 't was hot einde niest. Dit kwamen de snel op elkander volgende gebeurtenissen getuigen. Immers, weinige dagen na de ontvangst der noodlottig-e draadmare uit New-York, door den bediende Warth gestuurd, werd aan koopman Van Helmon eene nie uwe rampspoed genaeld. Och 't was alsof "t onverbiddelijke lot den handelaar ineens vergruizen wilde Immers, nauwelijks was het noodlottige nieuws uit Ne'w-York ht-m dragelijk gewor den, of daar werd hem eon (tweede en even stapten binnen gansch bedrsmmeld eu ver ontroerend aangebracht- j legen rondstarend haven van Marseille binnengeloopen, en onder de bemanning bevonden zich ver scheidene vreemde matrozen. Wanneer de opvarenden aan wal moch ten gaan, dan verlieten de mannen, die niet tot net scheepsvolk der Noordster behoor den, haar dek en, aan land getreden, be gaven zij zich naar de woning van koopman Arnold 'Van Helmen, waar zij aanbelden. Joris was juist afwezig en wel op eene kleine reis, die hem tot dun avond zou wedërhouden. Zijn vader was in gezelschap van zijne schoonzuster Margaretha en hare dochter Roza, die alhoewel verbeterd, nog op verre na niet hare terugstootende inborst had verloren en waarover zij soms door haren oom minzaam doch ernstig werd vermaand. Terwijl het drietal samen zat. Lucia was dien dag te huis gebleven werd er heftig aangebeld en een huisknecht kwam weldra aankondigen Dat een hoopje zeelieden toegang vroe gen om den meester des huizes te sj'i'uken. Op dit vernemen sprong de blinde pecht gansch vervoerd, terwijl liij uitriep ftet schelle stem Zeelieden Zeelieden O God zou dit mogelijk zijn üa, breng hen rap hier En daar de bediende verbaasd heenschoof om zijnen last te volbrengen, zonk de koop man in zijnen zetel terug, steunend Ach 't zal van den Dolfijn zijn De Dolfijn'?... kreet Margaretha toe springend Gewis, het is eene nieuwe ramp riep de blinde als ineengekrompen. Op denzelfden stond hoorden zij zware stappen, de deur werd geopend en een tien tal forsch gebouwde en grove matrozen Bij de gemeentekiezingen van zondag aan slaande zal voor de eerste maal gebruik gemaakt worden van de nieuwe stembriefjes goedgekeurd door de wet van 12 Augustus. Dit stembriefje zal van het vroeger hierin verschillen, dat het een volgnummer zal dragen, op een der hoeken met pun:stipjes, die gemakkelijk van het briefje zal kunnen afgescheurd worden. Ais het gevouwen is, zal men op den ach terkant dit volgnummer zien, te gelijk met den officieelen stempel, den daturn aandui dende. Vooraleer zijn briefje in de stembus te steken, zal de kiezer den gezegden hoek moeten afscheuren en hem op het bureel neerleggen. Dit moet gedaan worden in tegenwoordig heid van den voorzitter, de bijzitters en gezwoornen, zonder dat dezen den hoek echter mogen afscheuren, aangezien de kie zer de zekerheid moet bewaren, dat niemand kunne zien hoe hij gestemd heeft. Alhoewel dit niets moeilijks oplevert, zal men toch voorzichtig moeten zijn om het stembriefje niet te scheuren. Deze nieuwe maatregel is genomen ter voorkoming van kiesbedrog. Indien een kiezer bij het afscheuren van den hoek, zijn stembriefjes zou beschadigen, of indien hij dien te vroeg zou afscheuren, zal hij in den kiesgang mogen terugkeeren -o-myiinA siftrairii nir. 1 o. d.Ai\n uUflfir* dam? Daarna zullen hem andere stembriefjes gege- ven worden, in ruiling van de eerste. Zooals wij verleden week zegden, is'du oorlog verklaard tusschen Italië en Turkeye voor het bezit van Tripolitanie. Tripoütanie is tot nu toe eene Turkseho provincie gelegen aan de noOrderlijkë kust van Afrika. Het heeft eene oppervlakte van ongeveer 1 miljoen 51,000 vierkante kilo meters. De bevolking wordt geschat op ongeveer 750,000 inwoners. Araben, Tur ken, Negers enz en een vijfduizendtal Euro peanen meestal Italianen. De belangen dat Italië kan inroepen om het definitief bezit van Tripolitanie zijn talrijk de aan zienlijke handel die tusschen Italië en Tripo litanie gedreven wordtten tweede de kust handel van die Afrikaansche streek, die meest door Italiaansche schepen wordt ge daan ten derde de aanwezigheid van eenr e duizenden Italiaansche onderdanen ia de Tripolitaansche steden ten vierde het be staan in Tripolitape van scholen door Ita- liaansche kloosterlingen ingericht en be stuurd, en eindelijk het belang dor bescha ving, want, Tripolitanie moet nog be schouwd worden als een barbaarsch la; 1. De slavenhandel wordt er nog op groote schaal gedreven. Dat zijn voorzekers redens om wat meer orde en beschaving in Tripoü tanie te doen brengen, maar de Turks lie regeering belooft er zelf voor te zorgen, doch, laat ons zeggen dat de voornaamste redens der tusschenkomst van Italic is dat het zijn deel wil hebben in de verdeeiing van Afrika, gevolg der kwestie tusschen Frank rijk en Duitscliland over den Marok en Spanje die ook van de koeke tracht te heb ben. De toestand. Italië, en met haar al de vreemde!in.e n in Tripolitanie blijvende, zijn in gevaar. On danks cl de waarschuwingn van Italië doet de Turksche regeering niet om den toestand te veranderen, wat meer is, al de Italiaan sche ondernemingen worden stelsel®,, ig door de Turksche overheden gedwarsboomd. De Turksche officiers en andere overh Men hitsen de bevolking van Tripolitanie v gen Italië; de aankomst van Turksche oorlog schepen heeft den toestand nog verergd. Sn daarop heeft de Italiaansche regeering' beslo ten Tripolitanie döor hare troepen te 1 en bezetten (en einde hare belagen te bescher men. In 24 uren wilde de Italiaansche regie ring antwoord hebben op de vraag of Tur keye daarmee instemt en maatregelen z: 1 nemen om allen weerstand tegen die bezet ting on alle wanordelijkheden te voorko men. Het antwoord van Turkeye kwamiop ge stipte uur maar zij was niet voldoende voor Italië en de Italiaansche regeering heeft d n oorlog met Turkeye deen verklaren. Laat ons hopen dat den strijd niet al te veel rampen na zich slepe. Volgens do in lichtingen zou de Turksche strijdmacht op /;ea ,aamogelijk tegen de Italiaanders kann n winnet- Sedert Vrijdag is de Italiaansche loot in Hcht van Tripolitanie, een torpedo- boot ging de have van Tripolitanie binnen en eischic eter Turksclie overheden de over gaaf aan Italië, Vrijdag namiddag heelt liet eerste gevecht plaatsgehad op de Turksch-Grieksche grens. Volgens berichten heeft een Italian: sche kruiser een Turksche torpedoboot vernield, inde haven van Prevesa en daar soldater aan wal gezet De Turksche overheden heb ben een bataljon troepen naar Prevesa ge aonden. De Turksclie troepen zou der Een schip, De Noor^'slW, was in de ü'iadruk voorbeljoudsn. Wordt voolrtgezet.)\ 1'henaHe (Grieksch grondgebied) ingc aliei

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1