ÜiSTR HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD VÜOR verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sa.nsk.n-Decohtk, Poi>erjnghe MEUBELEN, Een Schot in den Rug Zondag 22n October ign. 5 Centiemen. ye laar. N* 47 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Her haalde Annoncen Eerste Taps, Bollinger? en Her&ergkeniiksefs mits feetaüng van 25 c Alie Annoueéli vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Batten grondgebied val Poperinghe öp grondgebied van Poperhighe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld ia het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Uit ter hand te koopen Deurwaarder VUYLSTEKE, Openbare Verkooping van TOT POPERINGHE, De Slaapziekte. De Gemeentekiezingen. In onze stad De Proviutie West Vlaanderen Gewonnen stemmen. Eenige Uitslagen. ft- mBMumaitm volgens ()S'rr< M t- S worden ihgehjlb Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. FOPnUXGHEÏAAB 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. III i ii.-: 'fici r ih l'ixiii r< lil iiL Tiling <-■'! Herb.'i'i si,('tl. Bijzondere buiKn -stad- 2.50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Wekelijksche Almanak. October. Zon op. Zon ond. i Zondag 22 H. Cordula, Elodia, 6 u. 19 m. 4 u. 36 m Maandag 23 11. Gratianus, Severinus, 6 21 4 34 Dinsdag 21 II. Raphael aartsengel, patroon der reizigers, 6 22 4 32 Woensdag 25 H. Crispin Crispianus, p. der schoeijm., leerlooiers, wev. 6 24 4 30 Donderdag 26 H. Evarist, Lucianus en Marcianus, 6 25 4 27 Vrijdag 27 H. Dodon, 6 27 4 26 Zaterdag 28 H Simon en Judas, ap., Alfredus. 6 29 4 24 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Zondag 8 October, ten 4 ure 11 minuten 's morgens. Zaterdag 14 October, ten 11 ure 40 minuten 's avonds. Zondag 22 October, ten 4 ure 9 minuten 's morgens. Maandag 30 October, ten 6 ure 42 minuten 's morgens. Kerkfabriek van St Jan, te Poperinghe. 6 Lintlrboomen, staande bij Sint Jans Kerk. Voor inlichtingen zich te begeven bij Henri Brutsaert-Duclos, Bruggestraat, nr 3. AMBT VAN DEN TE POPERINGHE. Uit oorzaak van vertrek. Bakalaam, Tabakmekaniek, Akkeralaam. Keukengerief, enz. op .llssasulaji', iSO Orlolier Ut SS, om 1 uur namiddag, ten huize van Sieur Fideel Tuyten, Cassel- straat, 132. Met gereed geld en verhoog van 10 voor kosten. Vierde vervolg. Hoe wordt nu de slaapziekte bevochten Een chemisch product bij name atoxyl waar het arsénik als hoofdfactor optreedt en de meeste trypanozomen op tien uren tijds vernietigt wordt alle acht dagen den lijder ingespoten gedurende drij maanden. Na dit tijdstip heeft men soms de kans een volslagene genezing te bespeuren. Zoo ver haalt docter Van Campenhout dat hij voor eenige jaren in een gasthuis een blanke aantrof, die aangetast door de slaapziekte, teruggekomen was van de Kongo. De ziekte had hem reeds zoo fel aangegrepen dat ten gevolge eener ontsteking van het hersen vlies, de man, in zijn geheugen gekrenkt, niet de minste inlichtingen geven kon noch over zijn toestand noch over zijn leven in Kongo. Op een stoel neergezet viel hij op zijde, sliep omtrent gestadig en was niet meer bestand zijn voedsel zelf te nemen. Drij maanden nadien, dank aan de meester lijke zorgen van dokter Van Campenhout, verliet hij, volslagen genezen het gasthuis, en deed zijne aanvraag om opnieuw te ver trekken naar Kongo Heel dikwijls nochtans en niettegenstaan de de microscoop niet de minste trypa- SQOzoom 'i meer laat ontwaren komt de ziekte terug na een tijdruimte van verschillende maanden tot verschillende jaren on met zulke woede dat tiet arséoik op de - try- panozoom geen vat meer heeft. De vlieg echter, onze glossina wordt tot nu toe vruchteloos bestreden. De zwarte vooral kan zich onmogelijk tegen haar ver weren De meeste negerdorpen liggen langs bosch en waterstroom waar juist de "glossina» thuis hoort.Daarenboven lo ipen de zwarten al heel weinig gekleed zoodat het grootste gedeelte der huid aan de 72 Mengelwerk van «DE P0PER1NGHENAAR» oorspronkelijk verhaal door 3sa:i\s>gsiiii i»i<: ZEIYIW Ja, zij moest Laurens üerbranckx zien en spreken Zij moest van hem vernemen wat bare verdere gedragslijn wezen zou, en wat zij je gens hem doen zou om wel te handelen. En daar de brief harer moeder sloot met deze woorden Mijn kind, mijn kind kondet gij toch naar ons komen gesneld, gij zoucit eene ziel winnen, die zich anders verdoemen zal door wanhoop en vertwijfeling!... Rij zoudt verscheidene ellendigen helpen en redden, die anders, zonder u, bijzonder te beklagen zijn. Bid uwe oversten, opdat zij u zouden toelaten naar huis te komen om een hoogst Godzalig werk te verrichten. Draal ni t en kom zoo haastig mogelijk. Dan had de koene gasthuisnon een besluit genomen an aan hare moeder overste de noodige toestemming gevraagd De moeder-overste, die eene ver hevene en edelmoedige vrouw was had alles begrepen en toegestemd en de van ieverig ongeduld blakende gasthuisnon scheepte zich onver wijld in, om naar Frankrijk over te steken. Wen zij den voet op het vaartuig stelde, dat haar van Afrika's bodem verwijderen zou, waar zij zoo grievende sniert ha I rele- den, stuurde zij oog en hert ten Hooge en bad vol gevoel Heer. gun mij eene voorspoedige reis Ach Moedergeduld geduld I ik kom steken der glossina blootgesteld blijft. En zoo woekert de slaapziekte steeds voortals de halmen in den maaitijd, zoo vallen de slachtoffers bij duizenden. Oud en jong, kloek en zwak alles wordt uitgeroeid en in den dood meegesleept. Doch verdwijnen... neen verdwijnen zal noch kan een volk dat uit de duisternissen geroepen het licht aanschouwen mocht, en is het geroepen tot het licht, dan is het ge roepen tot het leven. Kongo wordt eerlang eeu groote natie. Doch eer het wordt wat 't worden moet zal het zijn tijd van beproe vingen beleven Geen vólk wordt groot of 't heeft zijn droeve dagen gekend, en zijn andere volkeren ta niet gegaan dan nog zal de Voorzienigheid om wille van ons Katho lieke Belgie ons duurbaar Kongoland uit zijn ellende redden. Sta op, gij lang verwachte Kongoster en zend van uit uw blauwen hemel uw milde levensstralen. Einde. Z indag laatst hadden de gemeentekiezin gen plaats, geheel het land door. Tot nu als 't gemeentekiezing was, stredeu de verschillende partijen onder hun eigen vaandel, en 't ging ér alleenlijk over ge meentebelangen. Doch ditmaal wilden de liberalen en de socialisten omtrent overal samengaan en een verbond of kartel sluiten om het katholiek staatsbestuur te bestrijden. Vooral in de groote steden, waar het ongeloof meest ver spreid is, gingen zij van deze gemeentekie zingen eene betooging maken tegen de schoolwet, welke M. Schollaert had voor gesteld. En is die veroordeeling van M. Scholiast's wet, die de liberalen verhoopten, nu geko men Over acht dagen nog schreven verschillige liberale dagbladen dat de gemeentekiezin gen van Zondag liet klerikaal bestuur moesten wegvagen, gelijk in 1857. Maar liberalen en socialisten hebben hun doel gemist. Zeker in de groote steden, Brussel, Gent, Antwerpen, Luik, Namen en elders, hebben de tegenstrevers samengespan nen en alzoo belet dat de katholieke gemeen teraadsleden herkozen werden. Echter, had den de liberalen en de socialisten elk op hun eigen gestreden, zij zouden in het meeste deel der groote steden verslegen geweest zijn. Wat meer is, onze tegenstrevers hebben hel gelal stemmen niet bekomen, dat zij bij de gemeentekiezingen in 1907 behaalden. Integendeel hebben de katholieken aldaar veel stemmen bij gewonnen; en zelfs in ver schillige piaatsn van het Walenland werd het kartel verslagen. In het algemeen zijn de mindere steden en de buitengemeenten getrouw gebleven aan de katholieke partij. In alle geval, van een opstand der open bare denkwijze tegen de katholieke regee ring kan er volstrekt geen spraak zijn. Kr is integendeel, zoowel in liet walenland als in het vlaamsche land, een merkelijke terug keer van vele gemeenten, die vroeger libe raal gezind waren, tot de katholieke partij. Op véle plaatsen zijn de liberale meerderhe den gevallen en ook socialistische raadsleden buitengekegeld, tot zelfs aan de poorten van Brussel, te Anderlecht en Sint Pieters Jette. XIII. Door zijne broeders vernield en vernietigd... Ha inderdaad, zuster Louisa was er noo- dig. Ten huize van den blinden koopman was zij met brandend ongeduld verwacht, im mers daar was eene reudende taak voor haar te vervullen. Wanneer de verpletterde Arnold Van Helmen de gansche uitgestrektheid van zijn onheil zag en hij bestatigen ui berekenen kon hoe diep hij was gevallen, gebeurde het hem wat reeds met zoovele anderen ge schiedde, die in hun hert geen onwrikbaar geloof hebben geplant. Door de snel elkander opvolgende slagen, die zijne fortuin gansch vernietigden, diep in hel hert getroffen, werd Arnold Van Helmen gansch omgewoeld en had hij me nigvuldige zeer schandelijke en noodlottige driften weer tot leven geroepen De blinde, die zich wel berouwd had en gebeterd was, zoolang hij maar gekastijd 'doch niet verbrijzeld was, schopte nu a le goede neiging grijnzend van zich, en lever de zich' a >n de noodlottigste en verderfelijk ste vertwijfeling over... Hij verweet het den rechtveerdigen God hem arm en ellendig te hebben gemaakt, alhoewel de boosheid, door hem weleer ge pleegd, nog meer kastijding verdiende. Hij verjoeg alle goede gedachte uit zijne dolende ziel en leverde zich gansch aan de wanhoop over. Gelukkig voor hem dat hij blind was. Ware hij ziende geweest, dan ware hij gewis reeds dood en een akeliyen weg inge Men egt dat de suikerij VanTicgimm- Dupont, Rousselaere, de gezondste is. Edoch nu kon men hem goed bewaken en hem in de minsts poging tot zelfvernie len verhinderen. Dag en nacht was zijn zoon of ook zijne schoonzuster, de liefdevolle Margaretha, bij Dus, de aigemeene antikatholieke betooging welke de kartelmannen wilden bekomen, hebben zij niet verkregen verre van daar. En dat is het voornaamste En dat belooft veel voor de eerstkomende Kamerkiezingen kwamen onze tegenstrevers op met twee lijsten, om te beletten dat de katholieken met de volstrekte meerderheid zouden geko zen worden. In dit geval zouden er liberalen in het bestuur geraakt hebben door de evenredige vertegenwoordiging. Doch de kiezers hebben voor het grootste deel hun plicht goed begrepen, en 1790 stemmen werden boven aan de lijst nr 1 uitgebracht op de roede briefjes; evenais 1809 stemmen op de witte kiesbrieven. De liberalen be kwamen voor de groote reeks 853 kopstem men en nr 3 bekwam er 241voor de kleine reeks bekwam de liberaal er 1217. De andere bijgevoegde stemmen komen voort van te mengelen of te panacheeren. Voor de groote reeks hebben de liberalen nu 100 stemmen min dan over 4 jaar dan bekwamen M. Yan Dooren 1193. M. Mas- schelein 1148 stemmen. Voor de kleine reeks bekomt. M. Cambron nu 1287 stemmen te gen 1203 over 4 jaar; doch voor deze reeks waren er 208 witte en nietige briefjes. Het is dus een schitterende zegepraal welke de katholieken alhier behaald hebben. heeft doorgaans prachtig gestemd. Brugge is een zwart punt, daar 4 liberalen en 3 de mocraten daar door het geld van Marquet, er door allerhande listen, in den gemeente raad gedrongen zijn de katholieken die de volstrekte meerderheid niet bekwamen, hebben alleenlijk 7 gekozenen. Te Thorhout had Marquet's geld hetzelfde uitwerksel. Te Kortrijk was er oneenigheid ontstaan tus- schen katholieken nopens de Vlaamsche Hoogeschool zoo komen er 4 liberalen er door, evenals 7 katholieken. In de andere belangrijke steden hebben de katholieken met groote meerderheid den zegepraal be haald Rousselare, Thielt, Yper, Veurne, Meenen, Moescroen, Blankenberghe, Ileyst, Nienwpoort, Wervick, Ghistel, enz. En te Oostende, de forteres van het Westvlaamsch li'oeralismus, behalen de katholieken eene schitterende overwinning; zes katholieken vervangen uittredende libe ralen en doen zelfs twee liberale schepenen vallen. Ingelmunster, vermaard om het hatelijk lockout tegen de christene werklieden, geeft eene verpletterende nederlaag aan het kartel van liberaleu en socialisten. Ziedaar wat men bekomt als men durft doorwerken op maatschappelijk gebied. In Brussel winnen de katholieken 2023 stemmen bij de kiezing van 1907. Liberalen en socialisten samen verliezen er 1993. In Gent winnen de katholieken 1807 stemmen liberalen en socialisten samen verliezen er 1205. In Luik, winst van 1938 stemmen voor de katholieken liberalen en socialisten winnen >ok 1523. De katholieken winnen dus in alle drie deze steden en toch worden zij nie.t herstemd door dat liberalen en socialisten dit jaar op lezeifiie lijst staande, ineens met geheel hun ne lijst door de volstrekte meerderheid geko zen worden. geheel 't land hebben de katholieken bij de laatste gemeentekiezingen 50.000 stemmen gewonnen. Zeiiiiïvnefciigv en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van rieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken. Poperinghe. •Schitterende zegepraal der katholieken. Al de katholieke kandidaten zijn gekozen met eene meerderheid van 700 stemmen. ;De liberalen hebben min stemmen dan oyer 4 jaar. (Tweede reeks voor 8 jaar. Geldige stembrieven 3285. Witte en nietige brieven 113. ^Volstrekte meerderheid 1643. Kopslenjnjet} Op ijaanj Totaal lc Lijst, Katholieken, Boucquey Emile DiquJjÉer Louis Dfsmyter Emile Dévos René Lebbe Etienne Vandenherghe Hector Vandenberghe Stanislas 2C Lijst Liberalen, Belieyt Karei Masschelein Valère Vfindooren Julien 3e Lijst, Afz. Kandidaat, Vande Casteele Marcel 1796 115 1911 1796 74 1870 1796 84 1880 1790 174 1970 1796 83 1879 1796 40 1836 1796 102 1898 853 158 1011 853 163 1016 853 251 1104 241 308 549 Eerste reeks voor 4 jaar. Geldige stembrieven 3190. en nietige brieven Witte Volstrekte meerderheid le Lijst, Katholieken, Debaene Marcel 1809 Fiers Oscar 1809 2" Lijst, Liberaal, Cambron Ivarel 208. 1596. 143 21 1952 1830 1287 Reninghelst. Geldige stemmen 712. Volstr. meerderh. 357. 1" Lijst geheel gekozen 2e Lijst (niet gek.) Baes 369 Beelprez 308 Derycke 373 Blanckaert 318 Kestelyn 371 Delmote 324 S; 383 Piancqueel 321 Verhaeghe 371 Vancaeyseele 321 Westouler. Geldige stemmen 430. Yolstr. meerderh. 216, Kath. lijst geheel gek. 2e Lijst (niet gek.) Boone Ilenri 256 Deconinck Alex. 157 Coene Alois 275 Maes René 265 Struys Lievin 252 Vaudromme J. 303 Rousbrugge. Geldige stemmen 743. Volstr. meerderh. 372. le Lijst geheel gekozen 2e Lijst (niet gek.) Devloo Amand 389 Mostaert Julien 335 Feys Pieter 421 Vandaele Servaes 287 Gheysen Jules 427 Peel Gaston 391 Sarrazyn 393 Proven. Geldige stemmen 002. Volstr. meerderh. 302. le Lijst. B™ Mazeman 280 gek. Ilaghebaert 255 gek. Top Amand 251 gek. üecae Th. 244 gek, Desmyter H. 235 Slavele. Eerste reeks, voor 8 jaar, Butaye-Desuaedt Ilenri, gekozenBonte Robert, niet gekozen. Tweede reeks gekozen zonder strijd. Oostvleteren. 1" Lijst geheel gekozen 2e Lijst (niet gek.) Debaene 358 Am poor ter 227 Devloo 333 lieddeleem 208 Morlion 351 Hoflack 228 Vanden Berghe 357 Leroy 206 Van Eocke 347 Meerseman 220 2e Lijst. Lermytte Th. 377 gek. Westvleleren. Tweede reeks voor 8 jaar. Geldige stemmen 633. Volstr. meerderh. 317. leLijst geheel gekozen 2e Lijst (niet gek.) De Bergh Ch. 448 Lebbe Camille 219 Boucneau Ach. 439 Gornette Henri 399 Vanlierde Louis 408 Parret Evarist 375 Eerste reeks voor 4 jaar. Geldige stemmen 577. Volstr. meerderh. 289. le Lijst. 2e Lijst. Tahon Is. 344 gek. Leroy Petrus 233 Pollinchove. Geldige stemmen 499. Volstr. meerderh. 250. 2e Lijst. Soete Jules 252 gek. Katholieke, lijst. Decroos J. 218 Neudt P. 283 gek. Phlypo E. 301 gek. Rosseel E. 287 gek, V. d. Abeele 305 gek, Leysele. Katholieke zegepraal. De strijd was hevig maar de liberalen zijn ferm geklopt. Kath. lijst geheel gek. Liberale lijst. Nanrens 356 Dclva K. 293 V. d. Berghe G. 382 Ganlois Fl. 292 V. d. Berghe H. 386 Inghels Ed. 266 Vanhoutie Henri 389 Pillaert H. 266 Vanlerberghe A. 377 Vanderbrigghen 1.267 Ghy ver inch o ve!. Hevige strijd tussclien katholieken en liberalen. Geldige stemmen 265. Volstrekte meerderheid 133. Over 4 jaar hadden de katholieken 60 stemmen minderheid. Nu Katholieken gekozen Decorte 134 en de heer notaris De Graeve 134 stemmen. Liberalen gekozen DeDys 134, Dequeker 135 stemmen. Katholieken niet gekozen: Brutsaert 126, Kinget 133 stemmen. Liberalen niet gekozen Beele 126, Jljiaflit 127 stemmen. Sedert 23 jakr was de gemeenteraad uil sluitend liberaal nu 2 tegen 5. Boesinghe. ie Lijst geheel gekozen 2e Lijst (niet gek.) de Tljibault de Boesinglje 387 Claeys Henri, 275 Meersseman K. 358 Samyn F. 375 Snick Arthur 470 Vandenbulcke Cyriel 417 Brielen. Geldige stemmen 230. Volstr. meerderh. 116. leLijst geheel gekozen 2e Lijst (niet gek.) Vanraes Ch. 162 Lemahieu A. 99 Huyghe P. 155 Vercaigne X. 70 Verbrugge D. Hoflack P. 125 123 Wytschaete. Strijd tussclien katholieken. Geldige stem men 1009. Volstrekte meerderheid 505. De eerste lijst bekwam 401, de tweede 147 en de derde 95 lijstestomrnen. 1« Lijst. 2e Lijst. Cornille A 473 gek. Desmyter H. 256 Deknudt I. 429 Leterme Fr. 337 gek. Goudezeune 520 gek. V. Ilaverbeke 310 t Lagache J444 gek. 3° Lijst. hem, om hem te verzorgen en op te passen, wijl hij daar op 't ziekbed lag uitgestrekt, en de goede zielen verbeidden met angstig ongeduld de komst van Judith, zuster Louisa, die als een redoende geest, een steunende en gel in hun midden verschijnen zou. Terwijl te Marseille vele bedroevende ge beurtenissen hunnen loop hadden en zuster Louisa de Algeriaansche stad Constantine verliet, zou daar nog een voorval plaats grijpen, dat zonneklaar bewijzen moest waar een dief, een man van onrecht, komen moet Wij willen spreken van Bruno Daeltjens, die immer van rooven had geleefd, en niets weergeven kon, daar hij niets bezat, geen duit. En toch zou hij boeten en herstelling doen Inderdaad, de dag was aangebroken, waar op de stafuitvoering van den veroordeelden wilddief zou geschieden. Immers, hij was nu gansch genezen, der wijze. dat hij de strafuitvoering goed kon onderstaan. De kolonel, overste der bezetting, had het bevel gegeven, en diensvolgens waren al de manschappen, van in den morgendstond op den been. Weldra was gansch het legerkorps, dat Constantine bezette, op de strafplaats in frontlinie geschaard. Het was een mistige en koude morgend. De grond van het plein was door eene dikke laag bevrozen sneeuw bedekt, daar het wintergetijd" bijzonder koud was inge vallen, en het witte tapijt, dat zich heinde en verre aan 't verblinde oog ontrolde, scheen aan het oog der v.-rblufte soldaten als een reusachtig lijkgewaad. Menig soldaat verwenschte het gewis hier op dit plein in den vroegen morgendmist te moeten staan, om eene akelige gebeurtenis I bij te wonen, waarvan die zwarte kuil daar, Soenen Th. 577 gek. Van Egroo A. 578 gek, Catteau II. 412 Brugge. Gekozen 7 katholieken, 3 de mocraten en 4 liberalen. Verlies voor de katholieken van 7 zetels. Oostende. De katholieken winnen 6 zetels. Nieupoort. Gekozen 6 katholieken. Geen enkel liberaal gekozen. De katholieken winnen een zetel versch in de aarde gegraven, bewijs kwam leveren. Eensklaps weerdreunt. tromgeroffel dof en doodseh over de blanke heide, over de trilen de sneeuw. Daarna kondigt trompetgeschal de nade ring aan van eenen hertbeklemrnenden, treurigen sto -t De veroordeelde is in aantocht! Traag komt eene schaar gewapende lieden vooruit, die door een grijzen overste worden geleid De kapitein Dorbrain, in eigen persoon, plaatst zijne mannen, twaalf in getal, mid den het plein, voor 't front der bezetting, in orde geschaard en een kommando weer klinkt Biedt het geweer Dan verschijnt, met wankelenden tred, het hoofd gebogen, de handen geboeid op den rug, de veroordeelde, gesteund door den aalmoezenier Bleek en mager is zijn verschoten gelaat, zijne kleederen in wanorde, hangen hem zonderling om het trillende lijf, en war» het niet door den steunenden arm van der» moedigen priester, die den ellendige weer houdt van te vallen, onmogelijk zou het hem zijn op het, strafplein te geraken. Edoch, nu is hij er, en verdwalend, ver bijsterd schouwt hij rond, hij huivert en siddert wen hij alles ziet. Daar staan de kameraden bijeen, onder 't geweer, dat zij hem bieden, als opperste vaarwel en groet. Ontelbare oogen, door medelijdende tranen bevochtigd, staren hem Ciaat zien naar de nieuwe magazijnen van I C. Battheu-Baekeroot, In den Ballon Yperstraat, nrs 56 eu 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. Avecapelie. De liberale meerderheid is omvergeworpen. Avelghem.-De liberalen winnen 3 zetels van do katholieken. Blankenberghe. Al de uittredende ka tholieken zijn gekozen met 250 stemmen meerderheid. Heyst. Liberale„meerJerheid omverge worpen. Ingelmunster. In 1907 hadden de libe ralen 100 stemmen meerderheid; in 1911 is de katholieke meerderheid 560 stemmen. Schitterende overwinninning der katholie ken op het kartel. Meenen.Katholieken met 400 stemmen meerderheid herkozen. Veurne. Katholieken met 600 stemmen meerderheid gekozen. Moescroen. Gekozen 4 katholieken, 2 liberalen en 2 socialisten. In den raad katholieke meerderheid. Kortrijk. 11 katholieken waren uittre- tend. Gekozen7 katholieken en 4 liberalen. Yper. Reeks n. 1. Katholieken MM. Goiaert 2689 stemmend'Huvettere 2681, Iwèins d'lïeokhoutte 2657, Lemahieu 2655, Sobry 2658, Struye 2653, Vander Ghote 2702, allen gekozen. Liberalen MM. Glorie 2169, Masschelein 2058, Van Alleynnes 2152, Vermeulen Hec tor 2090, Vermeulen René 2116. De katholieke meerderheid is574 stemmen. Reeks n. 2, Katholieken: MM. Baus 2682, Seys 2655 (gekozen). Liberalen: MM. Brunfaut 2162,Nolf 2336. Katholieke meerderheid 409 stemmen. Thourout. De katholieken verliezen 3 zetels op 7 Woumen. Katholieken herkozen. Rousselare.Katholieken herkozen. Thielt. Katholieken 2000 stemmen te gen liberalen 500. R&r ue. 'r Is de eerste gerflee#eki,ejppg die hier plaats heeft. Al de katholieken "zijn gekozen. Wervick. De katholieken behalen de overwinning. Dixmude. Voor de reeks van 8 jaar zijn 3 katholieken en 3 liberalen gekozen. Voor de reeks van -1 jaar zijn er 3 katholieken doorgekomen en geen enkele liberaal. De katholieken zijn met groote meerder heid gekozen te Aertrycke, Mannekensvere, Poelcappele, St Joris-ten-Distel, Steene, Slype, Breedene, Zandvoorde Westcappelle, Ghistel, Wevelghem, Vladsloo. enz. Ziehier de gemeenten waarde katholieken zonder strijd gekozen verklaard werden Arrondissement Brugge. Ooolkerke, Lophem, Ruddervoorde, Snelleghem, Slal- hille, Uytkerke, Zuyenkerke. Arrondissement Oostende. Roxem, Sint Pieterscapelle. Arrondissement Kortrijk. Autryve, Bavichove, Belleghem, Caster, Heestert, Luigne, Marcke, St Denys, Tieghem. Arrondissement Dixmude. Caeskerke, Eessen, Keyem, Leke, Loo, Merckem, O -st- kerke, Oudecapalle, Stuyvekenskeriie. Arrondissement VeurneAlveringhem, Boiishoucke, Eggowaertecapelle, Hoogstan d-S St Ricquiers, Ramscapelte, (Nieupoo.1!), Steenkerke, Wulveringhem. Arrondissement Rousselare. Ardoyo, Caclitem, Emelghem, Moorslede. Arrondissement Thielt. Eeghem, Pit- thera, Wynghene. Arrondissement Yper. Crombeke, Dier kebusch, Elverdinghe, Hollebeke, Kemmel, Langemarck, Locre, Passchendaele, Vlamor- tinghe, Waasten, Watou,Woeslen,Ziliebek>, Zounebeke, Zuydschote. De vrome aalmoezenier heeft den sidde renden man, die gaat sterven, nog eene opperste troostrede geschonken, en hem het kruisbeeld eene laatste maal te kussen gegeven. Daar wijkt de geestelijke als verbijsterd ter zijde, een kort bevel weerklinkt Bereidt het geweer Onmachtig nog langer recht te blijven, is de gefolterde veroordeelde, die niets meer ziet, maar toch nog hoort, in de sneeuw op de knieën gezonken en wijl eene akelige stilte rondom heerscht, weerklinkt een tweede bevel, kort en ruw Vuur 1 Een vreeselijke knal dreunt door de lucht en wordt door een snel roffelend tromge roffel verdoofd en overstemd... Een vuurstraal zendt het moordend lood bliksemend heen, en terwijl eene rookwolk opstijgt, rolt de ongelukkige, door tien kogels in 't hert getroffen, over den grond, met den kreet op zijne lippen Ach. vergeving, o God Dan, wijl de manschappen, innig ontroerd, het strafplein verlieten, vulde men den put waar men het lijk had ingebrachten op den heuvel plaatste men een kruis tot berinnering der uitboeting, die daar had plaats gehad. XVI. Wal edele, koene zelfopoffering vermag. Ja, zuster Louisa was er hoogst noodig. Immers, in eene nederige woning der diep meewarig aan, en men ziet menigeHeuvelstraat te Marseille, lag opeen een eweren trillen en schudden, alsof de han-|voudig, doch zindelijk rustbed, een bejaard en, die deze wapenen droegen, aan koorts- man erg ziek, om te sterven. lijdenden behoorden. Daar is hij eindelijk op de plaats gekomen waar hij staan moet, om voortaan geenen voet meer te verzetten. Men bindt hem eenen doek voor de oogen. De geneesheeren hadden alles beproefd wat zij maar vermochten en hunne beste zorgen gewijd aan den kranke. Edoch, alles was nutteloos en de lijder zou Linnen wei nige dagen bezwijken. De zieke was Arnold Van Helmen. De tegenspoed had den blinden koopman te diep getroffen Tot in den grond werd zijn handelshuis geboord, door de rap achtereenvolgende slagen, die op hetzelve nedervielen. en wanneer men de vereffening der zaken regelde, bleek liet, dat niets \an de fortuin des koópmans mier overbleef, en zelfs het bezit van zijne schoonzuster gansch was verzwolgen. Die loodzware rampspoed had de liefde volle moeder Margaretha aangedaan, daar zij nu hare twee dochters, Roza en Lucia, arm zag en tot werken misschien wel ver oordeeld, om hun bestaan te houden. Wat hare dochters z»lve betreft, iets onuitlegbaars ging met beiden om. Immers, noch Lucia, noch Roza, maakten groot misbaar, maar waren veeleer stil zwijgend, ingetogen en ernstig gestemd. Lucia had den wreeden slag des pnder- gangs met ongewone sterkmoedigheid ont vangen, en bukte onder 't lijden niet, iiet zich niet het minst ter neer slaan, maar, kloek van hert, vond zij er de kracht in om hare moeder te troosien en te steunen, derwijze, dat de arme vrouw niet wist waaraan die koene handelwijze barer immer zoo weeke en lijdende dochter toe te schrij ven was. Te meer nog verbaasde de doenwijze van jucia de verwonderde Margaretha, daar zij sinds eenigen tijd haren neef Joris gade sloeg, die voor de jongste harer dochters eene buitengewone genegenheid scheen te hebben opgevat, en bijzondere inzichten te koesteren nopens zijne uitverkorene. Maar wat de moeder wel nog meer ver baasde, was de ongelooflijke verandering die in Roza viel te bestatigen. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1