IEUWSBLAD VOOR POPPilSnt ure urn; HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren.Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Popeimngiie MEUBELEN, I06MÜ Onroerende Goederen Een Schut in den Rug BUITENliANDSCH fUEUOIS. Zondag 2gn October igii. 5 Centiemen. 7* Jaar. N 48 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen /olgens overeenkomst mils betaling van 25 c". Alle Annoncen oooraf betaalbaar moeten vóór den V R1JDAG-NOEN ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,óö fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 1B, Poperinghe, Wekclijksche Almanak. -October-November. Zon op. Zon ond. Uit ter hand te koopen Deurwaarder VUYLSTEKE, Notaris S YOEN, Openbare Yerkooping van TOT POPERINGHE, Notaris THERR Y, Notaris BECUE, TE LOCRE, Merkweerd ige Vend i tie Op Dinsdag 31 October 1911, Openbare Verpachting van TE POLL! NCHOVE, Allerheiligen G ii: i» is s si 8» z li ix i: iijn droom op Allerheiiigendag, I ftaüaansch - urksche Oorlog. Denkt er aan. De larokkaansche kwestie. -IfB Eerste Taps, Rollingen esi lierbergksrinissea worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2.50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze irdasseliiiig van twee Herbergfeoston. Bijzondere builen stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 29 Feestdag der HH. Relikwiën, 11. Gerntanus. 6 u 31 m. 4 u. 22 m. Maandag 30 H. Alphortsus Rodrigez, 11. Zenobia. 6 33 4 20 Dinsdag 31 Vigilie. H. Quintin. 6 34 4 19 Woensdag 1 .kLtei-lseilliicn. H. Floribertus 6 36 4 17 Donderdag 2 A llerzielen. 6 38 4 15 Vrijdag 3 II. Hubertus, pair. der jagers en slachters. 6 39 4 14 Zaterdag 4 H. Carolus-Borromeus, 11 LiVitalis en Agricola. 6 41 4 12 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Maandag 6 November, ten 3 ure 48 minuten 's namiddags. Maandag 13 November, ten 7 ure 20 minuten 's morgens. Maandag 20 November, ten 8 ure 49 minuten 's avonds. Woensdag 29 November, ten 1 ure 42 minuten 's morgens. Kerkfabriek van St Jan, te Poperinghe ii Undehoomen, staande bii Sint Jans Kerk. Voor iniiehliögen zich te begeven bij Henri Brutsaert-Duclos, Bruggestraat, nr 3 AMBT FAA DEN TE POPERINGHE. Uit oorzaak van vertrek. KANTOOR FA A DEN TE LOO. Bakalaam, Tabakmekaniek, Akkeralaam, Kcukengerief, enz. op .'SO Ortebcr 1981, om 1 uur namvldqtg, ten huize van Sief/tv Fideel Tuyten, Cassel- straat, 132. Met gereed geld en verhoog van 10 voor kosten. STUDIËN VAN te West-Nieuwkerke, te Belle. I>< 'ii WooiiMhig 8 Aovviiihrr IJl8 1 ten 12 ure slipt, Inhei park van het kasteel van M Louis Be- haghel, opvolger van den Heer Barou de l'age en op 2 weiden der hofsteden Nuttens en Top van 'iUS Üui>(H'ti Iepen, Canadas, Abeelen, Beuken. Esschen, Wilgen, Eiken, Harmen, Keirse- laars, Aceasias, Kastanien, Italiaanders, Sparren en Laryxen. Deze hoornen waaronder 74 Olmen Hollanders en Canada Populieren van eenen omtrek van 2m tot 3m30 zijn .bekend voor de schoonste der streek. Gewone voorwaarden. Tijd van beta ling mits borg. Door liet ambt en ter ontvangst van voor noemden Notaris Tlierry, ten wiens kan- toore lijsten aanwijzende de nummers en de dikten der boomen te verkrijgen zijn. van het Bureel van Weldaad en de Kerkfabriek van Pollinchcve, EN GELEGEN BINNEN PoUinchove, Rening heAl vering hem, Beteren, Hoogstaede, Nieucapelle, Tseii- herghe, Lampemisse, Loo, Noordschoote, Óustvleleren, WestvleterenSlavele, Woesle.ii 'en Wulveringhem, om 3 uren, in iiet Gemeentehuis, voor He goederen van het Bureel van Weldaad en onmiddelijk daarna in de herberg van Theophiel Luyssaert voor de goederen van de Kerkfabriek. aat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Battheu-Baekeroot, In den Ballon Yperstraat, flrs 56 eu 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen .aan buitengewone prijzen geafficheerd. '73 Mengelwerk van -OF. POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door 11a 't scheen dat voor immer de stroeve maagd hare hardvochtigheid had verban lien, om nu een bezorgd en bezadigd, steu nend en vertroostend kind voor hare moe ier te worden, en haar tot leniging barer droef heid te verstrekken. Neen. Margaretha kon maar niet beseffen wat verborgene kracht hare voorheen zoo herteloos versteende dochter had kunnen veranderen en liefdevol vermilderen. Zij wedieverde met hare zuster Lucia om de geknakte moeder te steunen en op te beuren en haar te heipen in het volbrengen van eenen zwaren plicht, de verzorging van haren blinden en zieken oom Arnold. Deze echter, die eenen iaatsten stormloop wilde wagen, door den boozen geest heftig geplaagd en getergd, verstiet hardnekkig allen troost, door den godsdienst aangeboden. Hij verjoeg uit hoofd en hert alle goede ge dachten en zou, helaas ten prooi aan grie Yende wanhoop sterven. Ondertusschep was in Marseille's haven êên schip binnen gevaren dat oene gasthuis non had meegebracht, die, zoodra zij aan wal was, naar de straat ijlde, waar voorheen koopman Arnold Van lleimen woonde. Daar werd aan haar gemeld, dat de geval len koopman naar de Heuvelstraat was paan wonen, en de kloeke gasthuisnon, liet was immers zuster Louisa, stapte er besloten heen, zoo snel alsof zij vleugelen had. "Wijl zij aan de eenvoudige woning aan beldej verd de deur haar door Joris zelf ontsloten die vol vervoering uitriep Die feestdag komt ons herinneren dat ons leven op aarde slechts als een ballingschap is, dat wij geschapen zijn voor een ander leven, -maar ook dat wij ons dit leven \an eeuwige zaligheid moeten en kunnen weerdig maken, gelijk de heiligen het gedaan hebben. Neen, de hemel is op aarde niet, maar liet geloof aan den hemel, of aan den rechtvaar digen God, verdrijft de duisternissen die liet mensclidoru omhullen, verklaart de rampen welke hetzelve teisteren. De liemel op aarde Neen, duizendmaal neen; maar ongeluk, te genspoed, onrecht, verraderij, harteloosheid, geweld, smaad, droefheid, ziekten en dood, dat spreidt ons tijdelijk omleraardsch verblijf ten toon. Slachtoffer van vreemde en eigene driften, lijdt ieder rnensch daarenboven van wege de ziellooze schepselen, de woeste ele menten der natuur, onzichtbare vijanden welke hem geenen datr volle rust gunnen op zijn gansch leven. - Wat, de hemel op aarde Ja zal men erkennen de wereld is prachtig en wonderbaar geregeld en bestuurd in vredes tijd, maar ér komen ook tijden van oorlog on verwoesting, die doen denken dat do Waker Ier natuur slaapt of zich ongelegen laat aan de beproefde menschheid. Orkanen, schip breuken, overstroomingen, botsingen der elementen, brand, verwondingen en dood. De zedelijke wereld levert nog een afzich telijker schouwspel op. Arme lieden dienen tot voetbank aan slechte rijkenzekere han delaars, venten vervalschte waren uit met valsche maten en gewichten, ten nadeele der nooddruftigstenonschuldigen worden ge brandmerkt; gemaskerde schelmen steken liet hoofd op, deftige familiën vervallen; oneerlijke financiers klimmen op de hoogste sport der sociale ladder en machtige poten taten tappen den Iaatsten druppel bloed van kleine maar grootmoedige volken, enz. enz. De ellendige aarde beschouwt bij het licht des hemels, blijft echter, wel is waar, een tranendal en een strijdperk, maar wordt liet voorportaal van 't herneisch hof. Wilde de wereld dat eens goed begrijpen, Judith! ho! wat verblijdt mij uwe komst De liefderijke zuster trad haastig binnen, en wijl zij zelf de deur toesloot, ontwaarde zij méêlijdend dat haar diep ontstelde neef in droef geween was uitgeborsten. Zij nam hem de beide handen en drukte ze gevoelvol in de hare Joris, lispelde zij, Joris, weenen noch weeklagen is niet het werk van eenen man. Gij mo t sterk moedig zijn en willen Ha laat mij de bedroefden vertroosten en zorg gij voor het herkrijgen van wat uit de schip breuk uwer fortuin te redden blijft. Maar, Judith, wat zal ik Wees kloekmoedig ais man, voltooide de beradene gas huisnon. Neem eenig geld en ga naar Amerika. Daar moet gij gaan zien wat er nog te redden is, en of de ge vluchte Rupert Folk niet kan opgezocht en gevonden worden, om hem tot teruggaaf te dwingen. De jongeling had beraden het hoofd op gelicht en hij morde met vreugdig genomen besluit Ha dank, .Judith, omdat gij mij mij nen plicht; herinnert... Ja. ik zal de reis naar Amerika d<>en zoodra vader beter is Kn God zal uwe pogingen zegenen, Joris, lispelde de non plechtig. Kom nu en leid mij naar uwen vader... Hoe is het met item En hoe maken het mijne moeder en zusters De gesterkte jongeling gaf opgewekt alle mogelijke inlichtingen over hunnen toe stand en verzekerend datudith hare moeder bij den zieke zou vinden, leidde Joris de gasthuisnon naar de ziekenkamer. Arnold Van Helmen was dien dag bijzon der slecht, en meer den ooit was hij aan lie vige vertwijfeling ten prooi, derwijze dat Margaretha als radeloos werd en niet meer wist wat aan te vangen. De zieke, wiens einde rap scheen te nade- men Zou spoedig groote veranderingen, aam- zienlijke verbeteringen zien gebeuren In plaats van te denken - Deze en gene is rijker en gelukkiger dan ik! waarom bé£ zit ik zijne rijkdommen niet? indien men eens dachtDeze en gene is matiger, lief dadiger, godvruchtige!' dan ik, ik wil zijp voorbeeld volgen -, zou er niet spoedig veel verbittering uit de wereld verdwijnen 4 Indien zicli elkeen poogde te schikken naar zijnen s'aat, hetgeen niet belet, zijn lot en dal der zijnen zooveel mogelijk te ver: beteren. Indien men dachtik heb nog zoozeer niet te klagen dan anderen, met moed en geduid zal ik mijne tegenslagen wel te boven komen, zou dat niet de misnoegdheid verdrijven in vele huisgezinnen, de betrekkingen onder de menschen verbeteren en eene verzoening tusschen de standen te weeg brengen, die voor gevolg zou hebben de eenen meer in schikkelijk en de anderen meer toegevend en liefdadig te doen worden. Dit is het geheim geweest van het leven der heiligen, en zoo komt het dat de Kerk heiligen uit alle standen der samenleving ons ter vereeringen tot navolging Voorstelt. Allerzielen! Wij gedenken in vurige gebe den onze geliefde dooden. Zij herleven in ons gemoed, de afgestorvenen met welke wij geleefd hebben. In onze herinnering zien wij onze moeder, die zoo goed en zoo bezorgd was voor ons, die ons vermaande tot het goede en geleidde op den kronkelenden weg des levens. Ahmocht die moeder nog ons gebed noodig hebben, dat gebed zal gestort worden door haar dankbaar kind. Daar treedt nu vader voor den geest, kalm en rustig, 't Is alsof wij nog zijne voorzich tige, maar wijze raadgevingen hoorden, zoo kostelijk als onmisbaar in onze kinder- en jongelingsjaren. Moest die vader nog schulden hebben bij God, liet kind zal ze betalen zooveel het kan en in deze dagen zal het veel en vurig bidden voor vader. Ze verschijnen ook in ons gemoed, groot moedei', die ons zoo koesterde, en grootva der wiens lievelingen wij waren; wij zien ze weèr, die broeders en zusters, die zijn heen gegaan, die familieleden en vrienden, die wij gekend en bemind hebben en nu van deze wereld niet meer zijn. Vele van die dierbare wezens zien nu met smeekend oog tiaar ons op; als arme en hulpelooze weezeri vragen zij onzen bijstand en vriendschap en ze zuchten om onze hel pende bede. De zielen dier geliefde wezens zullen wij niet vergeten en uit, een dankbaar herte zal er over onze lippen eene vurige bede rollen, een gebed voor de. zielen des vagevuurs. Allerzielen De dag «Ier kinderlijke, vrien delijke i n christetie dankbaarheid. Wij vergeten U niet ouders, broeders en zusters, naastbestaaa&en en vrienden; wij verlaten u niet, wij kwijten voor u eene schuld van dankbaarheid, wij bidden voor u Iopdat gij uit uw lijden mochte.verlosten in het bloedig tevceht van Ben- (Uit het Studentenleven van Dr QHEYSEN.) Toen ik, dezen morgend, in bedde nog lag Daar droomde ik op eens dat ik de hemelen zag 'i Was feest in den Hemel en de engelen al Verhieven hun zangen in blijde geschal. Ik stond dahr te kijken met gapenden mond, Beschaamd dat ik mij op mijn v/èkedagich vond, St Pieter kwam bij, keek, en zei mijWeihoe, Hoe vielt gij hier, kwaadzaad, in 't hemelrijk toe? Welwelzei ik, Pieter, wat scheelt er aan mij Mag ik in den Hemel niet zijn zooals gij Maar ziet ge dan niet, zei St Pieter mij weèr, Dat men in den Hemel, tot grootere eer Der Heiligen, vandaag groote kermesse viert? Elkeen ziet gij hier op zijn' beste gesierd En gij... gij sraat dftar met uw' wekekleèrs aan Versta wel, mijn vriend, dat en kan zoo niet gaan. Maar Pieter lief, waarom laaf gij mij hier niet Zie, 'k zal mij diar duiken dat 't niemand en ziet, Kijk, dftiir, in dat hoeksken daar, iaat mij daar in lk zal er u voor in der eeuwen bemin' Neen, neen, zei St Pieter, ge moet er hier uitg In den hemel en kv/eekte men nooit geen kwaad kruid. i i r, Ik weende en ik zuchtte en 'k riep Pieterke zeg'.' o i Och'k ben hier zoo geern waarom jaagtgij mijweg?...» {zij 800 man verloren hebben benevens 12 y Wel, luistert, mijn jongen, 'k ben de Hemelpoorticr, 'f veidkanons. Drf verlie ten der Turken zouden snaar 115 man bedragen. Bij 't beschieten dezer stad werden 4000 menschen gekwetst. j'le vn ugde des hemels geleid worden Do tijdingen deze -week toegekomen zijn j niet ai te gunstig voor' dp Italianen. nieuws over ghazi. De turksche verliezen. Sedert het begin van den oorlog zouden de Turken 500 duoden, 1000 gekwetsten en 600 krijgsgevangenen verloren hebben. De handel verlamd. De oorlog heeft reeds schatten gekost aan Italië. De gevolgen ervan doen zich reeds in den handel gevoelen. Te Venetie hebben verscheidene katoenfabrieken hun werk lieden af ei-dankt,. De voortbrengst van de stekskensfabrieken is reeds op de helft ver minderd. De Venetiaansche handel is ver lamd. De prijs van het brood is opgeslagen, er is geen werk, en honger en ellende staan in die stad voor de deur. Alle scheepsverkeer met het oosten is onderbroken de koop vaardijschepen wagen ziclt niet meer op zee uit vrees van gekaapt te worden, zelfs op de kusten van Egypte en in het Suez- kanaal. En stilaan begint zoo wat overal in Italië het gerucht in ontloop te komen dat de vrede nakend is. Men begint, in te zien dat de inpalming van Tripolitanie zoo gemakkelijk als men liet eerst dacht, niet gaan zal, en dat er zich alle oogenblikken verwikkelingen kun nen voordoen. Wsauruiede is TISHOUROMA goimtialki THEOBROMA is samenge steld uit kruiden, die van ouderouds bekend zijn als bloedverkloekend, kracht herstellend en lichaamsvernieuwend. Daarbij zijn extracten en minerale stoffen gevoegd dieals bërstellingsmaterialen mogen aanzien worden van zenuw- en spieren gestel. Welke zijn de uitwerksels van i'HEOBRO.MA Van de eerste dagen dat men het gebruikt, wordi de bloedsomloop gemakkelijker, de ademhaling diepe!' en sterker, liet gedacht helderder, het geheugen scherper, de zin tuigen fijner. Het lichaam wordt krachtig, beter ge schikt tot den arbeid, en zoo haastig niet vermoeid. Welke lieden moeten er THEOBROMA {nemen F 1.' (fezoliWliédeitiiie iiioeteh overwerken, Oorlog tusschen Italië en Turkije, oor log in Marokko, omwentelingen in China, in Herzie en in Portugal, zoo luidt de droeve hedendaagsche toestand. Waar gaan wij naartoe Verscheidene gevallen van cholera werden verleden week in Turkije vastge steld. Te Tripoli insgelijks zijn een tiental italiaansche soldaten uoor do ziekte aange tast. De duitsche slad Reuss komt eene jaar- iijksche belasting te leggen op alle jongmans die zekeren ouderdom bereikt hebben, en die in het onderhoud van andere personen niet moeten voorzien. Vier Zusters van Liefde zijn naar Ka- tanga vertrokken. Zij zullen te Elisabeth- viile een hospitaal inrichten onder de aan roeping van den H. Albertus, patroon van den Koning. Tengevolge van den opslag van het bier, sedert eenige dagen in voege gebracht, hebben de bierdrinkers te Weenen eene boycotteering ingericht. Alleen de drink huizen die nog het bier aan de oude prijzen verkoopen, hebben nog klanlen. Verschei dene opstootjes hadden reeds plaats. Dat geeft geen wonder, hé Ia Holland werden tijdens de laatste hevige storm veel mosselbanken verzand en dus de mossels gedood. De visschers zullen gedurende twee jaar deu noodigen voorraad niet kunnen opdoen en zoo van hunne broodwinning beroofd zijn. Ter haven van Toulon kwam bevel toe, 71 tonnen rookloos poeder B, te oud, en dus gevaarvol om zijne zelfontvlambaar- heid, te laten zinken. De weerde ervan bedraagt een haif millioen. Dit poeder zou de ontploffing der Liberté veroorzaakt hebben. Te Versailles werd op straat bet lijk van een 16-jarig meisje gevonden dat gansch den buik opengesneden was. De dader, een jonge knecht, is aangehouden. - Tij-lens het onw.eder van Zaterdag nacht' is de Grieksche stooreer Georgios En kwaamt gij, gekleed op uw beste, naar hier Ik liet u rap binnen en joeg u niet weg. Zie hier 'ne goên raad, en hoor wel wat ik zeg: Verirek nu van hier en keer weère naar huis Dtiar, borstelt uw kleêren van 'i stof en van 't gruis Of, hebt ge wat beters een beste jacket Loop, frekt ze maar aan en keer weder, maar... net. ik houd hier voor u een schoon plaatsken bereid. Maarzei ik... St Pieter 't is gauwe gezeid Hoe wete ik dat gij nu zult houden uw woord?... Ik zweer hetzei Pieter en git nu maar voort O! Pieterken, wilt gij voor mij nog wat doen? Het ware twee plaatskes bij 't mijne te hoün. Gij rommelpot, zijt ge dan n miner te vreên Ge vraagt mij een' plaatse voor u... en voor tweën St Pieter, ge weet dat als Jesus hier kwam, Hij ook zijnen vader en moeder meê nam...» lk zweeg... en St Pieter al lachende op mij 't is goed, ik zal maken dat alles zoo zij, En zeg aan uwe ouders dat ik ze verwacht Met u, maar gekleed lijk 't op kermessen piaeftt. .lk trok er van door om mijn kerremeskjeed ik nam het met mij en ik maakte mij g'reed Om weder te keeren naar 't hemelen dal, Toen, eensklaps, de belle klonk Op aj te maal lk lag in mijn bedde en zuchtte er diepAch Ik wenschte dat ik in den Hemel nu tag!,.. 'k Verstond toch de lesse en ik morde met leed Voortaan zal ik zorgen voor 't kerremeskleed. Het licht dei' zon verzwakt, de dagen wor den korter, de nachten killiger. De velden zijn bloot en eeiitoonig, de vogels verdwijnen en als tranen over de weg stervende natuur vallen de dorre bladeren van de boomen. i'o midden der sombere dagen viert de H, Kerk ook eene treurige, doch troostende ilechligheid Allerzielendag, do gedenkdag aan hare lijdende kinderen. De storm loop der goddeloozen heeft niets vermogen om het aandenken van dezen dag te vernietigen ren en wiens vertwijfeling immer in heftig heid en woede toenam, scheen op het punt de laatste kracht, nog in zijn verterend lichaam bevat, tot het vernielen van hetzel ve te willen aanwenden terwijl hij schorre en ruwe keelgeluiden uitstiet, die overvloe dig van zijnen angst en van zijne wanhoop getuigden. Hij was verdoemd en voor immer ver loren, had hij daareven woelend gebruld Geene genade was meer voor item, die wel eer zijn vader vermoordde En daar de angstvolle Margaretha luidop den bermhertigen God om genade bad en smeekte, rees de reeds half gestorvene als razend op en loeide vervaarlijk God neen die heeft mij verworpen Geene hoop meer voor mijGedoemd zal ik zijn, eeuwig gedoemd Alaar daar werd de deur der kamer ge opend en eene plechtige stem sprak De Heer des Hemels is goed en mee- doogend!... Zoo lang Hij leven laat. zoo lang ook laat Hij zijne genade reddend over hem. die berouw heeft, nederdalen Die stem, zoo doordringend welluidend, zoo plechtig hertroerend, klonk door de kamer als een hemelsch gezang. Judith, mijn kind! riep de moeder uit, vervoerd en verast, wijl zij toesprong. Och 't is God, die u zend 1 Moeder Moeder liefnokte de liefde volle maagd, wijl zij de weenende vrouw teeder omhelsde, moeder lief ik kom naar u gesneld om u te steunen en te troosten. Och, treur niet meer en heb moed en betrou wen op God. Ach mijn goed kind mijn engel weende de diep ontroerde weduwe, neder- zinkend op den stoel, die haar steun ver leende Ach mijn kind ik ben gelaten en moedig. Maar. helaas die arme blinde daar. uw oom, ach luj is wei diep rampzalig j Zijne dagen zijn geteld en hij wanhoopt meer Nieuwe Troepen. In Italië is men in haast bezig al <de be schikbare troepen gereed te unaken voor het samenstellen van een tweede expeditie korps. Vaderlandsche betoogingen. In ai de turksche steden zijn er openbare inschrijvingen ten voordeel© der vloot ge opend, en belangrijke sommen warden ver gaard. Telegrammen worden ook. aan den groot-vizier gezonden, zeggend dat de steden gereed zijn alle verzwaring van lasten te aanveerden. Uit eene stad, uit Kirtchovo, bieden zich 20,000 vrijwilligers aan om op te trekken. Verkenning per vliegrna.chien. lastigen arbeid verrichten of in ongezonde! in den inkom der Gironde gezonken. Van «bedieningen bijzonder vatbaar zijn om be- j de 22 koppen werden er 7 gered, jamei lelijke ziekten te bei rappen. j Ia eene koolmijn te Barresbury, in Amerika, zijn bij eene ontploffing, 30 mijn- De vluchten der italiaansche vliegers hebben 'bewezen dat de Turken op 25 kim. van Tripoli gelegerd zijn. Zeilschepen gekaapt., Acht turksche koopvaardijschepen zijn door de italiaansche vloot geknapt geworden. 2000 Dooden.. De minister van bnttenlandsche zakitn van Turkije verklaart dat de Italianen bij de revecn'ten rond Benghazi 2000 dooden .zou den verloren hebben. Deze tijding wordt editor tegengesproken. Onrust in Italië. De italiaansche regeer ing houdt, kei groot ste stilzwijgen over de ondergane verliezen. In Rome en in ganse!) het lamS heerscht groote onrust. Het nieuws aan de dagbladen toegezonden wordt aan eene strenge censuur onderworpen, ook goven deze maar weinig 2. Al de,.oren die uit hoofde van hoofdar Ibeid, verdriet, hoofdbreking, in eenen staat van geestestraagheid eu algeineene moede loosheid gekomen zijn, en de noodzakelijk- jheid vaneen sterkend geneesmiddel gevoelen. Zieke lieden, teringlijders, zenuwlijders, {vermagerde, uitgemergelde lieden, al degene die krachteloos, afgemat, tendent rade zijn. Waar kan men THEOBROMA krijgen In alle apotheken. Brij franken yoor eene flesch en daarmede isen tien a veertien dagen geel en spaart men andere medecijnen. Overal verzonden tegen 3,15 fr. in een postmandaal of iu ucsttimbers. Te .verkrijgen bij M. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij M. L1BGTTE, apotheker cp de Botermarkt, te Yperen. en meer en verstoot aUe genade van God. God is 't geen woord prevelde de zieke schor. De koene gasthuisnon sprong bij als (eu gekwetste leeuwin, op 't aanhooren van het vreeselijke gezegde. Moederriep zij uit, als een hoog.ir wezen gelijk, gansch begeesterd vervoerd. Moeder, ga met Joris beneden Dien man, och di' tt mart moet ik redden, spijts Satan, lie grijnzend loert en er op waakt. Ga, moe der liefik moet met mijn armen oom al leen zijn. Zijne ziel moet ik winnen, om be trouwen te hebben in het heil en eeuwig geluk van hem, die eens zoo rampzalig- stierf Kn wijl hare moeder gansch overheerscht met Joris te samen verdween, had zuster Louisa, voor het ziekbed des lijders neer knielend, zijne klamme hand in de hare ge nomen en sprak hem stii, fluisterend stil aan. Wat zegde zij hem van wat mocht zij hem spreken Dit bleef voor immer tusschen God en haar een geheim. Weinige uren na dien gewichtigen stond, had Arnold Van Helmen zijn hert aan den priester geopend en zich met den genadigen God verzoend. En twee dagen later ontsliep zacht en glimlachend, in de armen der liefderijke kloosternon, de man, die weleer zoo boos was en gewetenloos misdadig handelde, om genadig- door de Heer in berouw en leedwe zen te worden ontvangen. De ziel van Arnold Van Helmen was den bermhertige God aangeboden, en wel door haar, de edele maa^ddie ze als gunst van den Heer had bekomen, om ze Hem terug te of feren. als gewicht in do schaal, ten bate van haren eigen vader. Ze zijn 't akkoord. Er wordt officieel bevestigd dat Frankrijk en Duitschland het eens geworden zij-u over 'het deel van Eranscii-Congo aan Duitschland af te staan als vergoeding voor het protek- toraat over Marokko, dat aan Frankrijk wordt toegekend. Duitschland krijgt een deel van Fransch- Congó, zoodanig dat den Duitóc.hen Congo nu aan den Belgischen Congo paalt. Daarentegen zal Duitschland ongeveer 10,000 vierkante kilometers van de Togo- i kolonie aan Frankrijk afstaan. Mod denkt dal de Fransch-Duitsche o vereen komst dezer da^cn zal afgekondigd worden. Ho watch«stene zelfverloochening'^001' het vei-sterken geloof verwekt, niet al ,"eï~ mag te bewerken L., Hoe niachtig was die der gasthuisnon nietDaa.r kon geen Gtóan mee worstelen XV. W.it, ten slotte., de edele gasthuis non htXd gedaan en ■verkregen. Nadat Arnold Van Helmen begraven was en de zaken van zijn huis ganseli gere geld waren, na ut Margaretha een heraden besluit. lit Marseille wilde zij niet meer blijven. Zij zou deze stad verlaten om naar Rijsel te rug te keeren, waar zij zich voor immer vestigen wilde. Van hare gatische fortuin bleven omtrent twintig duizend franken over. Met deze som zou zij te Rijsel eenen iinnenwikel openen, (eu einde met hare twee dochters, Roza en Lucia, voor hun bestaan te werken en te zorgen. Te Rijsel immers waren vele kennisen en vrienden van vroeger, die, zonder twijfel, aan de weduwe en hare kinderen den pen ning zouden jonnen daarbij herinneide ziclt Margaretha nu ook, dat aldaar een verknocht beschermer woonde, die weleer haar zoo trouw had bijgestaan en dien zij zoo laakbaar in den voorspoed vergeten had. Beschaamd en wrevelig op itaar zelve om die ondankbaarheid, besloot zij den goeden man te schrijven en, in overleg met hare dochter Judith, die thans in 't gasthuis van Marseille verbleef, doch hare moeder veel kwam bezoeken, stelde alras eenen gevoel vol len brief op, waarin zij al liet gebeurde aan den heer Van Bergenltove, den Rijsel- schen ingenieur, bekend maakte en open- hertig vertelde. Middelerwijl de brief op weg was, maakte Margaretha zich tot liet vertrek get eed en nam de laatste toebereidselen, om weldra de werkers omgekomen. Het oudste nog bestaande dagblad der wereld is de King Citoo van Peking in China. Het zag het levenslicht ten jaro 911 en viert in den loop van dit jaar zijn 1000-jarig bestaan, zonder dat zijn uitzicht sinds dien veranderde. De beruchte gewezen likwidator Duez, die. zooals men weet, tot dwangarbeid ver oordeeld is, ging maandag to L t Rochel ie scheep met zeven andere spitsboeven. Duez is op weg naar de galeien van het eiland Ré in de Cayenne. De kerel was glad geschoren; hij draagt de kleederen en de holleblokken van de galeiboeven. Men heeft hem echter zijne blauw laken brook gelaten. De hand langer der kloostergoediupahneft! zag er volstrekt niet meer indrukwekkend uit. Te Lyon moesten de Zusters Assompti- onnisten woensdag op straat gezet worden. Echte wildemans tooneelen grepen plaats. De deur werd ingebeukt en de zusters, die in de kapel aan 't bidden waren, werden met geweld van hunne banken gerukt en op straat geworpen. De oorlogschepen Dideroten «Jus tice..", /die te Toulon liggen, hebben Donder dag gevaar g'eloopen in de lucht te springen. Op beide schepen ontstond brand in de bus- kruitkamers. Gelukkiglijk kon men de/.* op tijds onder water zetten. Volledig assortiment van JACHT- STOVEN geëmailleerde en andere CUISINIÈREN, in alle grootten en prijzen, bij SANSEN-DECORTE, In Men Bazar, Poperinghe. rug waar zo I groote ^havenstad te verlaten en naar Rijsgl terug te .fceeren, waar zij voortaan met hare «kinderen .svj! en op eenvoudigen voet zou "wen, terwij. Judith zuster Louisa te- ^«.ar hetkticpster in Algerië zou gaan, •weef goed werk voor haren zielen- verwachtte, tever haar twee. dagen nadat naar Wat Joris u -«^en, nam hij het besluit Rijsel was geschi, waar hij, volgens naar Amerika te re. ~eg©ven,,uitvprschen zijn woord aan Judith g waa nog.een 'teel wilde of er geen middel Ruper.t Kolk. der ontroofde sommen, door ontstolen, terug te bekomen. - bt-G-aiu Het was al wt.enende dat Joris zijn -ede aan zijne moei en hare drie dochters n, 4 deelde doch vooraleer hij haar verliet, ha de edele gasthuisnon de gelegenheid met den jongeling nog zeer gewichtige woorden te wisselen, die hem met van hoop en be trouwen blinkend gelaat zijne reis deden aanvangen. Hij ging echter niet alleen op reis. De beeldhouwer Rudolf Merckxem zijn verkleefde boezemvriend, had hem zijpen troost en goeden steun aangeboden ook hij had hem aangezet om naar Ameri a te trekken, ten einde er nog wat spaanders van zijne uiteengeslagene fortuin te kunne© bijeen rapen en 't was nu ook hij, die het© op zijne reis zou vergezellen. Vooraleer in te schepen gingen de jonge lieden afscheid nemen van de diep ontstelde vrouwen en de scherpzinnige zuster Louisa merkte op, dat, wijl de kunstenaar met Roza eenen vluchtigen oogslag wisselde, deze hevig rood was geworden als gansch ontsteld en de beeldhouwer eveneens er vrij aardig en bedremmeld uitzag. De gasthuisnon zag een wederopdagend geluk in ;t verschiet en innig verzuchtte haar trouw hert tot den Heer, opdat Hij over hare geliefden nog wat heil en vreugde zou willen zenden. Vervolgt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1