SANSEN-DECORTE STOORS GORDIJNEN 5000 NIEUWS DIT BEliGIE. J B N Oogziekieii kunnen hebben of makel), HÉÜ1 en aa^U^JnUweitJtia Ojjc& QctBsu!g| ivlaria's Leven, te Haüe. Assisenhof van Westviaanderen. Een Poperinglienaar vervolgd voor moordpoging. VÊÊARTS, Yperstraat,26,(bij de Markt) Poperinghe S P O R Wetenswaardigheden. Qntriggeling te Yper. Mengelingen HOPPE. m BURGERSTANDEN VAN TE KOOPEN OF 'ACHTEN. Op Zondag 29 October, LAATSTEN TAP Jaarüjksche Kermis. HERBEHGKRII MISSE S S IV üioop ■sassg't tenplaats, Poperinghe. MARKTPRIJZEN SN DEN BAZAR Groote keus van gereed gemaakt en op maat. Bericht iXgX 4te'UlyJ- u*r;ti^fvö.t«,dvq juut u (?-ye-8e iiflv.aAt&huLafc ^n!.-a;o?yjiSfts bij de gebr VANCOILLIE, Oostsir., Rousselare. To Trabonnella, in Sicilië, zijn 100 mijn werkers in eene grauwvuurontploffing om gekomen. Mgr Van de Vyver, bisschop van Rich mond (Noord-Amerika) is aldaar overleden. Hij was geboortig van Haasdonck, in 't Land van Waas. Zondag zijn te Southend, in Engeland, 00 yachts en bootjes door den storin ver nield. In de haven van Dover en op de kusten van het kanaal werd er ook groote schade aangericht. Tweeduizend werklieden der wapen fabi iek van de Engelsche stad Birmingham hebben het werk gestaakt uit solidariteit met 400 werklieden die eene loonsverhoo- ging eischen. De Aartshertog Karei-Frans, broeder van den Oostenrijkschen troonopvolger, heeft van al zijne titels afgezien om inet de dochter yan een professor te huwen. De verloofde, 31 jaar, gaat door voor eene schoonheid. De prins is 46 jaar. De Aarts hertog zal 40.000 fr. inkomen 's jaars hebben. In China doet de omwenteling grooten en onrustwekkenden vooruitgang. Het kei zerlijk hof maakt zich zelf gereed om Peking ie verlaten. In Tripolitanië zijn thans 50.000 itali- aansche soldaten. Woensdag is voor het assisenhof der Somme, zetelende te Amiens, het proces begonnen ten laste van Julien, Jean Ker- boriou en Carrier, beticht van de afgrijse lijke uitmoording der familie Kvrard, te Spa-Sauvenière, België. De zaak zal ver scheidene weken duren. Er zijn 74 getuigen, meest allen belgen. Uit Brussel alleen zijn niet m;n dan 42 getuigen. Men ascgt dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste is. Zoo groot is de bij val welke Maria's Leven in gacsch het land bekomt, dat met de bij gevraagde opvoeringen van October, veel volk geene plaats meer kon vinden. Voor de opvoering van 29 October blijven nog slechts eenige kaarten van 7 fr. beschikbaar. Daarom heeft het komiteit beslist nog twee vertoo ningen te geven welke zullen plaats hebben op Zondag 5 en Zondag 12 November ten 2 ure. Plaatsen aan 7, 5, 3, 2 en 1,50 fr. Men moet de kaarten op voorhand vragen bij M. A. Bertrand, Dekenstraat 20, Halle. Maandag werd de eerste zaak van den vierden zittijd van het Assisenhof van West- Viaanderen opgeroepen, onder voorzitter schap van den heer Iweins raadsheer aan het Ilof van Beroep van Gent. Die zaak was ten laste van Cornelius Maurits Saelen, timmerman, oud 26 jaar, geboren en wonen de te Poperiilghe, beschuldigd van strafbare poging tot beraamde moord op Marguereta Bollengier te Malo-les-Bains (Frankrijk) op 25 April 1911. Maurits Saelen was sedert twee jaar op logement in het hotel-restaurent te Malo-les- Bains, gehouden door de ouders van de 20 jarige Marguereta Bollengier en had mei dit meisje liefdebetrekkingen aangeknoopt. Hij was jaloersch van haar en twistte soms met haar. 11 ij was zonder werk gevallen en dit begunstigde liet naderen van het ontwor pen huwelijk niet. De beschuldigde vatte dan het voornemen op, zijne beminde van het leven te brengen en hij kocht daarom op 17 April 1911 een revolver. Den dinsdag 25 April kwam hij gewapend met zijn revolver naar beneden en vond zijne beminde in de keuken daar loste Saelen op den afstand Yan ongeveer een meter twee schoten, waar door het meisje in den linkerboezetn en in het schouderblad gewond werd. Zii is eert halve maand bedlegerig "gebleven. Vervol gens poogde Saelen zich to zelfmoorden door zich eonon kogel in den mond te schieten, maar aangezien zijn wapen van gebrekke- lijken aard was, kwetste hij, zich licht. Het was zeer gelukkig dat het wanen van Saelen gebrekkelijk was, anders zou zijn slacht dier op den slag kunnen zijn gedood worden. Maurits Saelen alsook Marguereta Bollengier waren beideD van goed gedrag. Voor deze zaak waren versehillige dagen vastgesteld. De verdediging werd door Mr Faveau, advokaat te Brugge, voorgedragen. De heeren De Snick en Soenen zeteldqv, als bijzittende rechters de lieer De Cler-cq, sub stituut an den heer procureur des konings, hield de beschuldiging als openhaar ministe rie staande. Woensdag namiddag Rep de zaak af. Er- werden den jury tee vragen gesteld le Is Saelen plichtigr ^an moordpoging? 2e Is er voorbedachtheid t De jury antwoordde op de eerste en 0p ,]e tweede, vijf - neen en zev „ja„. £jet hof sloot zich hij de "Eerderheid aan» doch nam verzachtende omstandigheden in aanmerking en veroor deelde Saelen tot de geringste straf, vijfjaar opsluiting. Zemin en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghom-Dupont. Rousselaere. gebruiken slaan en G. Stechlers, die al roepend en tierend de markt overging. Voet gebroken.—-Theophile Vandries- sche die in de brouwerij 't Zwijnland der gebroeders Lahaye, aan 't graan keeren was, gleed zoo ongelukkig uit dat hij een voet gebroken werd. Omvergereden. Maandag morgen was het 8jarig dochtertje van Jules Bulc- kaert, landbouwer bij de Wolfholle, in t naar school komen* op de Werfslraat, toen zij door een jongeling die met volle geweld per velo aangereden kwam. omver gereden werd. Man en velo vielen op liet meisje, doch de velorijder, die geen erg leed bekomen had, sprong seffens op en, zonder zich het minste om zijn slachtoffertje te bekreunen dat daar bewusteloos ten gronde legde,-bloed verliezend langs neus en mond, miek zich spoedig uit de voeten. De hoppe- facteur René Couwet die het meisje daar onbeweeglijk vond liggen op den weg, nam het op en droeg het binnen ter herberg De Neerloop - bij Jules Sergier. Het meisje was gekwelst maar niets was gebroken. Bij onderzoek door de politie gedaan, kwam men te wete dat de onvoorzichtige en onmeedoogende velorijder, zekere Gastoi Couture was van St Jan-ier-Biezen. lts *«ti DEWICKËRE SladsiiiiciiivM. Konijnendieven. Ten nadeele van Alois Candaele, wonend op den Brabant- hoek, werden verleden week 18 konijnen gestolen. Daders onbekend. Brand. Zondag namiddag rond 3 ure, ontstond er brand, door eene onbekende oorzaak, in het werkmanshuisje bewoond door Ilenri Devacht, bij de herberg Den Brabant Brabanthoek. Het huisje met stroo bedekt en de stallingen brandden plat. maar geheel den inboedel kon gered worden. Bet huisje, dat den eigendom was van den bewoner, was verzekerd. DronkaardsZondag avond werden twee dronkaards in den amigo opgesloten M. Degheus, op het Rekhof wonend, die. t'iiuis komend, alles wilde aan stukken Diefstal. In den loop der week werden bij de landbouwers Fideel en Pru dent Merlevede, wonende beide langs de Abeele-kaisiede, een aantal hommelzogers gestolenbij den eersten 900 en ten nadeel- van den tweeden 500. De daders zijn onbe kend. Een solo-slim werd Donderdag avond gespeeld ter estaminet A la tnaison de Commerce bij M. Jules Vanderbeke, door M. Arthur Vandewynckelmedespelers: Berat René, Decool Charlesen Devos Achille deelsmanLebbe Maurice. Rechtbank van Yper. Bottez Ca- inille en Minot C.yrille, leurders, vervolgd voor diefte van gewassen ten nadeele van Questroy René en Catrycke Henri, zijn beide vrijgesproken. - Staatsblad. Bij kon. besluit wordt het nijverheidseereteeken van le klas toe gekend aan M. H. Vandepitte, handelsver tegenwoordiger, Poperi nghe. Geitenbond van Poperinghe. Alle de leden worden verzocht Zondag 12" No vember, om 3 ure, in 't Volkshuis tegen woordig te zijn. Daar zal eene belangrijke Conferentie den Geitenboeren gegeven wor den door den Beer Karei Van Hevel van Vladsloo, den welgekenden Sekretaris van '1 Gewestelijk Geitenverbond Veurne-Dix- mude-Nieuport. N. B.1. Allerhande prijzen zullen onder de tegenwoordige leden te verloten zijn. Elk zegge 't voort. 2. Wie begeert lid te worden van den bond, late zijne geit inschrijven bij eenen wijkmeester, 't is tiu binnen deze 14 dagen, dat de inschrijving plaats heeft voor 't jaar 1912, niet later meer. 3. Drie bokken zijn uüsluitelijk voor de geiten van den boud ten dienste: 1. Bij Seraphin ChristiaeD, bij de Landing aan 't Couthuf 2. Bij Charles Salomé, Westvletersche kalsiede, over de Kruisstraat. 3. Bij Jules Hauspie, aan het Rood Kruis. Het Bestier. Een arend in onze streek. Donder dag werd in de Patersbosschen, door den zoon van Alois Glorie, een arend geschoten die, als men zijn vleugels openhoudt, 2,20 m. breedte heeft. Het is 50 jaar dat men alhier geen arend meer te zten kreeg. Vooraleer uwe meubels, stoelen of beddens te koopen komt zien naar den Ba zar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe. TA tütoei. De strijd voor de Vlaam- sche üoogeschool. Een volksbotooging, gelijk men ze in "t hartje van Vlaanderen niet beter zou kunnen wenschen en waaraan, benevens de Hoogeschoolcontmissie, de Groo ningerwachten van Antwerpen en Merxem, hun krachtige meewerking verleend hebben, bracht verleden Zondag de stille grensge meente Watou in volle leven. Van heel 't omliggende, zelfs uit Fransch-Vlaanderen, waren deelnemers toegestroomd en met honderden stapten zij achter de flinke dorpsfanfare, die den stoet naar de oude gemeenteschool leidde. Dr Brutsaert, bijgevoegd volksvertegen woordiger, vond gelegenheid in een harte lijk welkom tot de sprekers en de geestelijke en wereldlijke overheden, die allen aan wezig waren, lucht te geven aan zijn Vlaamschgezinde gevoelens, waarna de twee bekende propagandisten, Adv. Degraevevan Brugge en D1' Aug. Bortris van Antwerpen, hunne krachtdadige pleidooien voor 't recht van 't Vlaamsche volk uitspraken en den diepsten indruk maakten op hun gretig luisterende toehoorders. Geestdriftig toege juichte liederen, die door de wakkere inrich tende vereeniging De Vlaamsche Herten van Watou uitgevoerd werden, vermeer derden nog den bijval en voorzeker, zooals de voorzitter, de heer Vandevelde, het in zijn slotwoord zei: weinig meetings zullen zoovele en zoo goede vruchten dragen, als die prachtige vergadering van de zoo trouw gebleven Watou naren. Ook weèrgalmde nog lang, uit machtige borsten, tot over de Fransche grens, het forsche Groeninghe van Jef van Hoof en verkondde dat het Vlaamsche heir pal staat aan dien voor- stcu strijdpost. Moge, nu het heele front, langsheen Frankrijk, wakker schieten of door de moe dige Vlaamsche propagandisten uit zijn slaap geschud worden nergens kunnen zij meer en dankbaarder werk verrichten. Vla mingen, waakt op uwe taalgreus 3l<Ha!«l>riig'£«. Het Komiteit der tentoonstelling van Charleroi meldt ons dat de mouterij-brouwerij M. Feys-Calle- waei't van Rousbrugge, daar twee eere- diplomas komt te behalen, te weten een eerediploma in de afdeeling Mouterij eu een eerediploma voor het flesschenbier Forte-Brune. Wij zijn gelukkig dit nieuws te kunnen mededeelen. De mouterij-brouwerij M. Feys- ('aliewaert van Rousbrug-ge behaalde verle den jaar ook verscheidene onderscheidingen iu de wereldtentoonstelling van Brussel, en nu opnieuw komt M. Feys de voortreffelijk heid zijner mouterij en van zijn lekker flesschenbier Forte-Brune te bewijzen. Wij bieden hem hiervoor onze beste ge- lukwenschen aan. Woesten. Ongeval. MEeckhoudt, landbouwer te Reiiinghe, kwam maandag laatst zwijnen leveren naar Woesten, toen zijn peerd steigerde en weg sprong. D- man viel, gerecht onder zijne kar en werd nog al erg gekwetst opgenomen. Doktor Louf van Eiverdinghe, seffens bijgeroepen, besteedde den gekwetste de noodige zorgen en voerde hem huiswaarts. Venrne.Daar de Hoogdag van Aller heiligen valt. op Woensdag aanstaande, zal de wekelijksche markt toekomende week den Dinsdag 31 October plaats hebben. ftHeuwcapelic. Gekwetst. Twee werklieden waren bezig met een wagonnetje aan de banvelen van den ijzerweg te zetten, alwaar men bezig is met macadam te leggen, op de gemeente Oudecappelle, toen een der werklieden het wagonnelje liet kantelen, waardoor Jules Detrouck van Oostvleteren, mm m. een ribbe ingestu ik t en twee vingers geplet- terd werd. Een doktor heeft hem de eerste zorgen toegediend. S%i*efHsel. De laatste trekking dei- loterijen uitgegeven door de Wereldtentoon stelling van Brussel 1910, zal op Maandag 6 November plaats hebben. Bet groot lot is dezen keer 500.000 fr. llclgië. Te Poelcapelle ging het peerd van den andbouwer Demor op hol. Do 25jarige ver schrikte zoodanig dat hij na eenige uren stierf. Te St Gilles-Waas gebeurde een pijn lijk ongeluk. Een jonge douanier, Jerome Verhaeghe van Moeskroen, sedert eenige weken gehuwd, ging 's nachts bij een ande ren douanier, zekere Dejaegher. Deze, den kende met inbrekers té doen te hebben, schoot den ongelukkige dood. Te Gent vischte men de lijken op van een jongen van 16 jaar en een meisje van 15 jaar die aan elkaar gebonden waren. Te Meulebeke werd zekere Decaluwe, 21 jaar oud, door een kerel van Ingelmun- ster aangevallen en doodgesteken. Volgens de schattingen, door de ver schillende stadsdiensten gedaan, zal het laatste tempeest aan de stadskas van Ant werpen 200,000 fr. kosten-, voor schade aan openbare gebouwen en beplantingen. Over de dood van den rentenier neessens te Vorst heerscht nog het grootsTe geheim. Zijne vrouw is nog niet losgelaten. Zondag namiddag heeft te Kortrijk de inhuldiging en de wijding der nieuwe St Janskerk plaats gehad. - De groote post. van Brugge zal naar de Hoogestraat overgebracht worden, in het oud hotel de Man. -Er is kwestie een vierde regiment jagers te voet in te richten, alsook drie nieuwe linie regimenten. De militaristen beginnen dus weer hun gevaarlijk spelvrienden opgelet, een oog in 't zeil. De beeten- en de rapenoogst zijn dit jaar mislukt. De oogstvertegenwoordigt slechts de helft van hetgeen een gewoon jaar aanbrengt. Zoo spreekt M. Gillekens, léeraar te Gembloers. Te Dottenys werd de weverij Descamps en Glorieux door brand vernield. De schade bedraagt 163,000 fr. Oorzaak onbekend. W I7T Q is meer aan te bevelen tegen n 1 Er 1 O Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3.00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE 'Groote Markt. 18. POPERINGHE Ag- Feotfmii. Te Poperinghe, heden Zondag groot en trainement om 3 1/2 ure. Op Zondag aanstaande match tegen de S. V. Rousselare Uitslagen van Zondag laatst. 1 AfdeelingC. S Brugeois 6-R. C. Gent. 1. Union St-Gilloise 3-F. C. Brugeois 1. Beerschot 1-Antw.erp F. C. 4. Racing G. B. 3-R C. Mechelen 2. Excelsior S. C. O-Daring C. B. 6. Standard C. L. 2-Leopold C. B. 1. 2Afdeeling:F.C.BrugeoisO-S.V.RousselareO Blankenberghe 3-C. S Brugeois 1. F. C. Rousselare-Oostende (uitgesteld). R. C. Gent 8-S C. Kortrijk 2. A. S. Ronse 3 Eendracht 2. 3Afdeeling:€.S.Brugeois4-F.C.Rousselarel Blankenberghe 3-F. C. Brugeois 4. R. C. Gent 2-F. C Eecloo 2. Vliegen. Nog een vlieger verongelukt. De vlieger Tacks, die deel genomen heeft aan de vliegronde van Hanover, is Zondag in de velden van LuÉeburg, nabij Hanover, ge vallen en op den slag doodgebleven. Fngeland en Belgisch-Congo. Te Brussel is het gerucht in omloop dat Engeland den Belgischen Congo officieel gaat erkennen, wat het tot nu toe halsstar rig geweigerd had. Men denkt te welen dat de engelsche regeering besloten heeft deze erkenning to doen, zonder langer nog te wachten, om haren wensch te bevestigen van de tegen woordige internationale verdeeling van Afrika ongeschonden te zien behouden. Deze erkenning, op 't oogenblik van het akkoord tussclien Frankrijk en Duitschland gesloten, is niet zonder beteekenis. liothoSickc Ifloogcscliool van Leuven.— Verleden week bad de herope ning der leergangen plaats. 2630 Studenten zijn reeds ingeschreven. Bij de openingszitiing kondigde Mgr. La- leuze, rector, aan, dat de bisschoppen beslo ten hebben dat voortaan in elke fakulteit ten minste twee leergangen in het vlaamsch zullen gegeven worden in de fakulteit van rechtsgeleerdheid, buiten den Vlaamschen leergang van strafrecht, nog die van staaf- huishoudkunde;--in de fakulteit van genees kunde, die van gezondheidsleer, microscopie en praktische bacteriologie;in de fakulteit van wijsbegeerte en letteren, buiten den leergang der geschiedenis van de vlaamsche letterkunde, de politieke geschiedenis der oudheid en der middeleeuwen; in de fakulteit van wetenschappen, de praktische oefening van natuur en scheikunde;in de bijzondere scholen, de vakleer der beroepen, de beginselen van bouwkunde, en toeko mende jaar de beschrijving der werktuigen, 't Is nen grooten stap vooruit. Geen moed verloren, Vlamingen, en de zegepraal is do onze. Slcl scSiijiW dat liefhebbers van goeden verzoekschrift toesturen, welk hunnen naam, voornamen en woonplaats zal vermeiden, alsmede den militairen stand welken zij bekleed en het korps waarbij zij het laatst gediend hebben. Gemeld verzoekschrift moet vergezeld zijn uet een bewijsschrift van zedelijkheid, af- eleverd door het gemeentebestuur, alsook met eenen staat van inlichtingen, in voor komend geval.de ondergane veroordeelingen aanwijzende, of het woord geene ver meldende. Worden buiten alle recht tot het bekomen van dit onderscheidingsteeken gesloten, de genen die, wegens hun vroeger gedrag, er toe onwaardig zullen erkend geweest zijn Wilt. gij goede sterke weke-werkschoenen aan 8,50 fr en 9 fr. liet paar, gaat naar de Gouden Mansbollien bij Florent Osteux- Dauchy, Yperstraat, Poperinghe, waar zi gewaarborgd zijn, want ze worden in zijn eigen huis met de hand gemaakt. Om «'«'ia jroliiMiii; hiiiNlioiiileii) te stinken. Eene onder-vindingrijk huisvrouw deelde ons dezer dagen volgend raadgevingen mede, zeggende dat elke echi- genoote, om haar man en huishouden ge lukkig te maken, die zes gaven moei bezitten 1. Een aangenaam uiterlijk hebben, zonder dat het noodig is dat zij te snel zij 2. Kristelijk zijn zonder in de kerk te wonen. 3. Het inkomen goed verdeelen, om, zon der rijk te zijn, de twee eindjes aan elkaar te kunnen kooopen. 4. Een aangenaam karakter bezitten, maar geen vleierij. 5. Haar echtgenoot liefhebben. 6. lluis en kleederen net houden, zonder te zindelijk le zijn en niet altijd nieuws willen koopen. Eicukoiii-cce|>t. 't Gebeurt no^ eens, bij 't ontstoppen van flesschenbier, dat, door het geweld van hot bier, de helft van den inhoud verloren gaat Daartegen is een gemakkelijk middel. Vooraleer den koi k uil ie trekken, houdt eenige minuten de land gesloten rond den hals der fle.-cli. I)< uitslag is verrassend. Mannen le kiKip. Toen Jan nog maar veertien dagen getrouwd was, werd hij op eenen nacht wakker deor 't geween en gekerm van zijn vrouw, die in 't bed recht zat. Lisabeth.zci Jan, wat beteekent dat nu De sukkel weende maar voort, zonder antwoord te geven, tot haar echtgenoot allengs meer aandrong, zeggende dat hij als haar man, recht had de oorzaak te kennen van haar droefheid en geween. O h, Jan, zei Lisabeth,ik heb gedroomd dat ik nog jonge dochter was. Ik wandelde door een goed verlicnte straat en ik kwam aan een winkel, waar op de vitrien te lezen stond Mannen te koopIk vond dat aardig eu ging binnen. Daar lagen wederzijds mannen met prijs- etikettenerop, och.zoo'n schcon mannen! de eene 20,000 fr., anderen voor 10,000. weer anderen voor 2000, voor 1000, voor 500, voor 10 fr. enz... Ik had echter zooveel geld niet efi kon dus geenen koopen. Denkende haar te troosten, trok Jan zijn Elisabeth in zijnen arm en vroeg En zaagt gij mij daarook niet bij liggen, wijlke Och, ja, zei Elisabeth, ik zag er met koopen, gelijk gijze waren in bussels bijeen gebonden, gelijk aspergies, eu kosten maar een halven frank den bussel. Jan zweeg en ging 's anderendaags zijnen advokaat spreken, om te weten of dat geen reden tot ech (scheiding was. bunder. 247. Madeleine Clabau, d. v. Ilenri en Maria Berat.—248. MariaD'haene, d. v. Charles en Bertha Degelcke. Ooerlijdens. 269. Vanneste Marie- riiérèse,92jaar, zonder beroep, weduwe van Joannes Samyn, Boeschepestraat. 270. Deman Marie, 21 jaar, ongehuwd, leurster, overleden te Brussel. 271. De Graevo Virginie, 88 jaar, zonder beroep, weduwe van Amand Vanspraughe, St Michielstraat. 272. Gille Victor. 67 jaar, zonder beroep, weduwaar van Eugenie Beesetn, Hondstraat. 273. Bruneel Remi. 41 jaar, wijk L. Huwelijksbeloften. Hector Momeren- cy,z. b. te Poperinghe met Felicie Huyghe, huishoudster te Belle. Maurice Bailleul, gemeentesekretaris te Noordschote met Ktnelie Deschilder, z. b. le Poperinghe. Theophile Goussey, leurder inet Sidonie Sergier, kantwerkster, beide te Poperinghe Georges Vannieuwenhuyze, kleermaker, met Julie Vanc.iyzeele, dienstmeid, beide te Poperinghe. Huwelijken. 58. René Vermote, 22 jaar. land werker met Juliana Dequeker, 32 jenr. landbouwster, weduwe van Jerome Boudeweel, beide te Poperinghe 59. Ca- mille Vandromme, 25 jaar, landwerker te Reninghelst met Victonna Tm want, 24 jaar, werkvrouw te Poperinghe. V%\ BH! BfiLSSItLitiRILfitS wordt bericht dat zij In den Bazar bij San sen-Decorte, alle dagen der week glas in leeoing kunnen krijgen, maar den Zondag wordt geen glas in leening meer gegeven Heden Zaterdag morgen liep te Poperin ghe in stad het nieuws rond van een erge onlriggeling te Yper: den eersten trein uit Poperinghe vertrokken, was in den vaart gestuikt, enz. enz. Dit gerucht is gelukkig- lijk fel overdreven, en ziehier juist wat er voorgevallen is Ieder reiziger weet dat in het inkomen der statie te Yper, een 50-tal meters over de brug, de trein altijd een geweldigen schok krijgt, en er zijn geen dagen of er wordt gezegd: "Er zullen hier nog onge lukken gebeuren. Welnu, 't is in deze plaats dat het ma- ehien en den fourgon van den eersten trein, die om 4,51 ure uit Poperinghe vertrekt en om 5,01 ure te Yper moet toekomen, van de riggels gesprongen zijn. l)e stoker en de machinist Jules Mailliaert van Yper, werden van hunne machien ge stuikt. Beide werden licht gekwetst opge nomen en moesten huiswaarts gèdregen worden hun toestand levert toch geen gevaar. Verder ongelukken gebeurden niet. Seffens ging een ploeg werklieden aan werk, en óm 8 ure kon een trein, uit Poperinghe komend, reeds doorrijden, dus met 20 minuten verachtering. De twee vroe gere treinen waren afgeschaft geweest. Om 8,20 ure kwam te Poperinghe eerste trein uit Yper toe, en verder g alles regelmatig. koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- ..tb cart-Silly. rei der Trappisten gebruiken van Yin Dépot, bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. lie niiiHNter van oua-lo^;. Meu meldt dat generaal Hellebaut, minister van oorlog, zijn ontslag zal geven eu vervangen worden door minister de Broqueville. Het ministerie van oorlog zal geheel an ders ingericht worden de regeering is van oordeel dat deze taak heter aan een burger lijk minister zal passen, wijl hij er met meer vrijheid zal kunnen bandelen. 3»e nieuwe Schoolwet. Volgens men meldt uit Brussel zou de regeering bezig zijn tot opstelion van een nieuw schoolwets- ontwerp, welk zou bevatten verbetering van den toestai d der B Igisclie onderwijzers en onderwijzeressen, wereldlijke gediplo meerden; hetgeen wij zei ven reeds dikwijls hebben voorgehouden en ernslig aangeraden bijwonen der school verplichtend gemaakt van 6 tot 14 jaar op straf van boet maar met de vrijheid van den huisvader de school te kiezen. ilei'inneringitiiiCilalR* van 1KÏW- Er wordt eene horinneringsme- dalie ingesteld voor de militairen en oud militairen die in werkelijken dienst waren gedurende het tijdperk begrepen tussehen den 15 Juli 1870 en den 5 Maart 1871. Om deze medalie te bekomen, zullen de belanghebbenden, die tot het leger niet meer behooren, aan den Minister van Oorlog een Gedenk ten allen tijde eerst uwe plichten en dan uwé rechten. Goê geburen, sterke muren. Als aan de hand het hoofd ontbreekt, Of aan het hoofd de hand, Dan zit het levensscheepje dra. Als zonder roer op strand. Kleine Mina. Ik ben bang, moeder, om in den donker te gaan slapen. Moeder Onzin, gij zijt immers omringd door engelijes. Kleine Mina (tien minuten later). Ik kan niet slapen, moeder, de engeltjes bijten mij. Brussel25 October. Markt prijs houdend. Poperinghe, beschikbare waar 200-205 fr., DeCember-Januari 205-210 fr\ Aalst, beschikbare waar 200-205 fr. Nog altijd vraag naar Belgisctie hop voor Enge land. Antwerpen, 26 October. Markt prijs houdend. Aalst en Poperinghe, beschikbare waar 197 1/2-2021/2 fr., December-Januari 200-205 fr. Poperinghe 27 October. Markt kalm. Koopers 195-197 1/2 fr., verkoopers 200 fr. De vraag naar groene hop voor Duiischland is wat verflauwd, alhoewel de markt van Neurenberg beier gestemd is. BiDDAGEN DER WEEK. Zaterdag te Poperinghe, in 't klooster der Datnen Carmelieteu. STERFGEVALLEN. M. Bruno Callewaert, drukker-uitgever van het Nieuwsblad van Yper» en van hei Journal d'Ypres is dinsdag godvruchtig ie Yper overleden, voorzien van de BH. Sa- krainenten der stervenden Hij was te Iseghem geboren den 29 Januari 1860. De afgestorvene was een der ieverigste en beste werker s voor de goede zaakniet alleen door zijne weekbladen, welke hij met zooveel bevoegdheid bestuurde, maar ook door per soonlijke werking heeft hij groote diensten aan de katholieke partij bewezen. Hij was schrijver van de Katholieke Wacht van Yper en voorzitter van de Pensioengilde Hand in Hand Hij maakte ook deel van verschillende andere vereenigingen en ge nootschappen, en was, ouder meer. onder voorzitter van de Koninklijke Fanfare, ondervoorzitter van den Yperscben Druk- kersbond, enz. Hij was een overtuigd cltris- tene en een voorbeeldig huisvader en genoot de algemeene achting. De lijkpleehtigheden hebben vrijdag, ten 9 1)2 ure, in de St Maartenskerk,'te Yper, plaats getiad. Wij bieden de familie van onzen betreur den "confrater de uitdrukking aan onzer gevoelens van christene deelneming in den rouw, die haar treft. De eerw moeder Cecilia Lambin, alge meene overste dm' Zusters van S' Vincentius, is in het klooster le Moorslede overleden, Donderdag 19 dezer. De afgestorvene, ge boortig van Yper, was 58 jaar oud. POPERINGHE, van 22 tot 29 October. Geboorten. 242. Maurice O reel, z v. Achille en Louisa Ghesquiere. 243. Joseph Merlevede, z. v. Julien en Irma De Roo. 244. Georges Theeten, z. v Cyrille eri Irma Couwet. 245. Daniel Hannebau, z. v. Camille en Maria Deweerdt. 246 Mau rice Faes, z. v. Camille en Emelie Vanden- Ceeiliu, Veurnesiraat de ng 9 in Si bij René Techol, 1st lien Sk'cnn bij Jules Lacohte, Reninghelst-kals In tien llntiimt'lzalt, bij Gustave Ddvyser, Paardenmarkt I 8ti 'I bij Achille D'Amour, Dumkerkstraat, 5 Hu de ülultki', bij de We Vandermarliere, Casselstraat Bei (Sesi oiiilen Mi Jeris bij Emile Verhaeghe, bij de Statie 1 iti tie llarriere, bij de W8 Bouve, bij 't Kerkhof K I11 (Sc C'ntiliiic, bij de We Sophie Devos, Veurnestraat. O In (!c I.eiaie, bij Dominique Logic, Bruggestraat. IS) I 11 (ic oude Yiolciic, bij Camille Üumelie, Boescheepslraat. fl fi .An jiciii Ihiriti, bij Alpltonse Vallaevs. Noordstraat. In Si Six AloEcn, bij de We Dewancker, St, Sixstraat. lii In den ÜalliZiilt, bij Emile Suffys, Komstraat. 11 In (Sc liroon, bij M. Vandevoorde, Gareelmaker, Valkest. 8 5 An enfé Itelge, bij Jules Dondeyne, Yperstraat. iii In (Sen iiiciiucn Tni'eti, bij Albert Denut, Casselstraat 8? in den llelser, bij M. Vandevoorde, metser, Rekhofstraat. 8S in den «vilten llcrl. bij René Ma braneke, Westvleteren-kals. 19 Sn 't SlolderNliof, bij Emile David, Veurnestraat. 20 31* de tdnd Siixieimlc, bij Charles Worm, Veurnestraat. li8 A in vilie de lloKsine», bij Petrus Ryckewaert, Meessenstraat. 22 In 't ilovenierhof, bij Camille Theeten, Pottestraat. 23 811 den uijngntii'd, bij Aimé I) -saegher. Casselstraat. 2-8 A In Btoaiveile 8 nion. bij Theophile Lauwers, Yperstraat. 25 Aux Areliers, bij Marcel Vandeeasteele, Yperstraat. 26 Bn de niigi'iiuiiikerij. bij Emile Parreyn. Abeele-kaisiede. 2? In den KSralinnt, bij Jeremie Quauheb-ur, Brabanthoek. 2S 8n ITimlii'iiiHs, bij Maurice Si moe n. Meessenstraat. 23 A ia Yillc de 4iaii(l, bij Jules Hauspie, Yperstraat. 33 In den ItklipN, bij CamielLaiou, Elverdinghe-kals. 3 8 In den AnKei', bij Alois Degruytter, Hondstraat. 32 In Ons lleeren ltooni|>je, bij W' Alois Durant, bij O. fl. Boompje. Kermis en Konijn te verhollen 33 In den Laiidiiotin', bij Jules Deraeve, Werfstraat. Schoon renteniers huis, gelegen r:r 33, in d de Boeschepestraat te Poperinghe. Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. Lava, Eere-notaris in stad. choon geriefelijk Woonhuis met stagie en. bof, te Watou-plaats, bij don brievenpost. Zich te bevragen bij Mr Doktor Pelit, te Watou. kilos inlandsche AJUIN aan voordeeligcn prijs, bij Camille Delava, Pottestraat, Poperinghe. Door sterfgeval, te koop aan genadigen prijs, goede piano, drie jaren nieuw, gekost hebbende 1500 fr. Adres ten onzen bureele. niet Te verkoopen, al het ijzerwerk gediend hebbende en voortkomende llelgiseli-i 'ongo. Leening van i5o.ooo ooo frank (1888.) 142" trekking. 20 October 1911. 6583 n. 7 uitkeerbaar met Ir. 100.000 S. S. 18283 n S s 12 3251 n. 8 38266 n. 3 Zijn uitkeerbaar S. 7817 it. 15 1.500 750 met 400 frank S. N. 3254 1 3254 7 8589 2 8589 18 18283 8 Behalve de S. N. 19796 15 22175 24 23165 4 25776 3 25776 1 S. N. 25776 18 27788 11 32511 15 36813 3 38266 16 S. N 42740 5 42746 12 42746 23 55542 12 55850 1 nummers hierboven aangeduid, reeksen 3254 6097 18283 19797 29325 30610 40486 49363 zijn de volgende uitkeerbaar met 220 6583 22175 32511 51946 7817 23105 36813 55542 frank 8589 15425 25776 27788 38266 42746 55850 Beurs van Belg. 3 p. c. i s. 8820 3 p c. 2 s. 882.Ö 8820 2VjP-c- 755O Annuit. 4 '/s 109 3 p. c. 8840 Gem.kred.4V1 1077510785 3p.c. 862.5 3 p. c.'6t 1225o 3 pc.'68 102 Buurtsp. 3p.c. 8570 Anderl. 1907 Antwerp. 1887 91 75 Antwerp. igo3 8020 Brussel 1902 02 5o Brussel igo5 80 5o •SRWOMMMM SB9 Brussel, 26 October. Brussel-Zeeli. 7225 7175 Elsene 1908 (jy5o Mechelen 1885 >1 1891 1897 Gent i8qö 7276 7.325 Luik i853 iot5oioi75 Luik 1897 70— Luik 1900 75 22 755o Oostende '98 6g5o 6973 Schaarb.1894 Schaarb.1897 70 Verviers 1873101 101 5o Doornik 1874 5o5o 5o Congoleening 8275 83 91 5o So 70 Vr h. ongeling 18 jaar, fransch en vlaamsch kennend, vraagt plaats als schrijver, nlichtingen ten onzen bureele. Me» vi*a ekwame meid voor handelshuis in stad. Loon 25-30 fr. Inlichtingen ten bureele. Coiffeursgast wordt gevraagd bij Camille Vandercruyssen, Gasihuisstraa', 27, Pop. aaister reeds op stiel izeweest zijnde, wordt seffens gevraagd om geld te winnen). Inlichtingen ten onzen bureele. Ochoenmakersgasten voor gedurig werk, O worden gevraagd bij Tlioor-Louf, Ber- Pe K lang van de afbraak van eott bakoven, verwarmd met kolen Voor alle inlichtingen zich te wen den bij II. Beek, Poperinghe. Twee accordéons per occasie te koop bij Camille Lamey, Casselstraat, Poperinghe. enteniershuis-tweewoonst, met 4 a. 20 ca, erve, gelegen langs de kalsiede van Oost- naar Westvleteren, uit ter hand te koop. Zich te wenden tot Camille Therrv, Oost- vleteren. S>« Suikerij Van Tieghem - Du pont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. Poperinghe, markt van den 27 Oct. Tarwe, 100 kil. 21,00-Rogge 16,00 - Haver 18,25 - Aardappelen, 100 k. 8,50- Boter de kil. 3,50 a 3,80, Eieren de 25, 4,40 k 0,00. Yper, 21 Oct.Tarwe 20,00 a 21,00; rogge 17,00 a 17,50; haver 18,00 a 20,00; aardappelen 7,00 a 8,00boter 3,50 a 3,70 eieren 3,90 a 1,72. Dixmude, 23 Oct. Tarwe 22,00 aardappelen 8,50 boter 3,60 a 3,90 eieren 3,90 a 0,00. Kortrijk, 23 Oct. Witte tarwe 19,50 a 20.00; roode tarwe 18,50 a 19,00; rogge 17,50 a 18,00 haver 19,50 a 20,00; peerdeboonen 23,00 a 24,00 suikerijboonen 25,50 a 25,75witte aardappelen 7,50 a 8,00 boter 3,50 a 3,70 eieren 3,90 a 4,20 koolzaadolie 71,50 lijnzaadolie 88,50; koolzaad 33,50; lijnzaad 43,00; koolzaadkoeken 13,50lijnzaad koeken 25 a 26,00 sodauitraat 24,25 ammoniak- sulfaat 33,75 a 00,00 Veemarkt28 ossen, 0,85 a 1,02; 148 veerzen 0,89 a 1,05; 167 koeien 0,84 a 1,01 38 stieren, 0,82 a 1,00. Anderlecht, 24 Oct. Verkensmarkt. Te koop 3904 prijs per kilo 0,90 a 1,06. Brussel, 24 Oct. Verkensmarkt. Te koop: 374; prijs per kilo op voet, 1,05 a 1,15. Vogellioi'hcSihers komt Vrijdag aanstaande naar Poperinghe markt. Ik zal er te koop aanbieden aller schoonste Hollandsche Distelvinken door mij zelf ter streke gevangen. LEON VERSTRAETE, Sterrestraat, Brugge. ijjn grondig om eenige dagen genezen door het gebruik van dcZALFVAN St LODEWIJKS HOSPITAAL (Pommade de l'Hfipital Snint-Louis) Dit kostbaar geneesmiddel doet onfeilbaar verdwijnen roode vlekken, ontstekingen, zweringen, en alle ziekten hetzij onlangs of oulings ontstaan waaraan oogen en oogschelen onderhevig zijn. Om zonder eenig gevaar te gelukken, ciseh de Zalf van St-Lodewijks Hos pitaal, de pot fr. 2.50, in de bijzondere apotheken dos lands. Indien uw apotheker U niet kan voldoen, zend fr. 2.50, in poslzegels, aan don algomoenen depositaris voor België, 17, Paulelaan, St-Pleters-Woluwa en vrachtvrij zal het U geworden. GEDEPONEERD IN DE VOLGENDE APOTHEKEN M. Monleyne te Poperinghe en M. Libotte V Yper. 'av. w. vns. .-joyx qy.yr-yqfimy ft* BIJ Bijzondere schoone en groote keus van Beddens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spie gelkassen, Keukenkassen, Wiegen, Buffets, Bureaux, ronde en vierkante Tafels. Zetels, Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kapstokken, Spiegels, Stoelzaten, Tafelpooten. Kinder stoelen en -Voituren, Linoleums (Engelsche en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en Tafeltapijten, Stoors en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, Stoelen, Herberggerief Tafels. StoelenToogen. Glas, Vuurpotten, Spoelbakken, enz. Aeliills» Gokrlaci')', van Poperinghe laat weten dat hij geene schulden meer erkent die zijne vrouw Elisa Decorte zou

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 2