GROOTE Kt OSFGURRUREN BREUKEN GELIEFD J. LIÊGEOIS-MONTEYNE GARNIER soeurs H. Antony-Permeke en Zonen Justin Denut-Huys MERCERIE J. Dehondt-Delmaere La BELG1QUE PRÉVOYANTE Vraagt het Flesschenbier FEYS - CALLEWAERT, Rousbrugge, LANDBOUWERS NAIAS PATTOU-CLARYS Stokpaardjes - Lelienmelkzeep PFAFF A.VANNESTE-MATTYS MUDIER REM8M HUIS VAN VEilTUOUWEN GESTICHT IN 1842. FOURRUREN i" I' groot en in 't klein. SUIKERBAKKERIJ VAN BRUWAEfiE-SANSEN, wirisT»aSTHfVia MA1SON Rue d'Ypres, 78, Poperinghe. PLANTAARDIGE BOTER VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN RüUSERÊ-YPERMM, Groote keus van alie slag van zwarte en gekleurde BOKS. DRINKT Yperstraat POPERINGHE. P O P E R I N (1 H E Loopende Rekeningen Geen Grifs Haar Elixir d'Ani/e^s Aiphonse Rouseré - Yperman, Alle slap van Breimachienen. FABRIEK van MATRASSEN. 'if JOSEPH PWM®! (Sjy; Eiie UEïAERT-TRUWANï, Huis van voHo vertrouwen. Jérome WUTTMYS, 2'"s en 4, Boierstraat, YPER. Waschpodr ©^1*0 Landbouwers, Vlaskweekers. MAURICE IiEBBE IiEÜPE, Noordstraat, 16, Poperinghe. ,vvmmo.\( isit.%i. isi pe KUNST - PHOTOGRAPHIE. Op z Ik heb de eer Uld kenbaar 1e maken dat ik mij ten huize begeve voor hel Helleren van Peerden, ffüuils, Ezels en Honden. G. Desmarets- Demeester. Algemeene depositavis voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-VANLANTSCHÖOT, suikerbakker, Yperstraat,POPERINGHE. Huis van vertrouwen Onmogelijke concurrentie. Gasthuisstraat, 25, V»OPRKtII\r42EII£. Telefoon n I Groot in 't klein. 1st kiesï Franschen Soldaat. Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, iff 19, Poperinghe. dicht bij de groote Markt. gen, in 5 nren, wel alge mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. lUftSkt OH Overzichtvan eenigeprijzenWelgekleedeManskostuum in fentaisiënaar AU CAFE DE LA PAIX ONDERLINGE PENSIOENKAS, meuk: FORTE BRURE R. MONCAREY Genezing zonder operatie. C. BATTHEU 8AEKERÖ0T, Statiestraat, 56 58, POPERINGHE 8Mf4K van POPERINGHE, van MERR1S, C0EV0ET, RAERT C Leeningen op Benrsbewerkmgen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. Publieke Fondsen Coi ftuursoloii C. VANDERCRUYSSEN MEER!!! BALSAM EiVIILE VYNCKE-LOWIE A. Monteyne, Apotheker, Groote markt Sansen-Decorte, In den Bazar, Huis van vertrouwen. Telefoon 57. De Ster OYGHEM, Tramstatie Priesterstraat, 15, Poperinghe. In 't groot. - HANDEL - In 't klein. Bruggestraat, Poperinghe. ECAOSSSHNES PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij L.. A BR A MS - ALLOQ, HulphuisGezusters DESQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. GROOTE KEUS VAN Skunks* Benards, Marters,Caracul,Castor* Loutre, Mongolië* Vison, Murmel, Astrakan* Ronde Katten en andere modellen in Vischow en Fluwijnen. Men belast zich met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte ZEER Zijde, Harde en Slappe Hoeden, Klakken en Kinderartikelen. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. m. '^sunlight "zeep maakt de wascht ye makke lijk enpeeft het lijnwaad den frischenen aangenamen peur van den buitenlucht. OVERAL BEKEND VOOR T BESTE, Wilt gij goed vlas kweeken, welke niet seffens valt, niet doodheirelt, van beste kwaliteiten met groote opbrengst, zaai dan het vermaarde tonlijnzaad Géant de Kos troma en gebruikt de scheikundige vette van het huis Derome van Bavay (Noord- Frankrijk) speciaal gemaakt voor de vlas- en aardappclkweok. De ware - Géant de Kostromaen de vette van het huis Detotne zijn alleen lijk verkocht met waarborg bijJ. DEHONDT, Vlaskoopman (Groote Markt) te Poperinghe, waar men alle verdere inlichtingen kan verkrijgen. Gasthuisstraat, 26, Poperinghe. Alle dage versche koeken en pasteien. Groot assortiment van alle Dessert- Specialiteit van Beschuiten. Dozen voor Geboorten en Feestdagen. Chocolat der •'Patrons Patissiers*. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzetten vitn tnstilenen met alle herstellingen Charles Halfmaerten Corselis, Casselstraat, poperinghe. WISSELKANTOOR Aankoop en verkoop van alle Belgischf en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle- uitgaven van actiën en obligation. Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den fr. 1.50 de ffesch, te bekomen bij Mr A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes,Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. kliënten. aanvraag harer talrijke komt het Huis Boierstraat, 37, Yper, te Poperinghe een lui Iph ui» van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. lid. Éloy-Deraedi. Ken prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de lc Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of' 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat. Poperinghe. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE Groote keno van Fanlaisie artikels voor Da 111 eN-ColSI 11 ren Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en P&tes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van I'osti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers 4* d laatste modellen. Astrakan Skunks. - Runards. Castor. Marters. Caracul. Loutre. Mongoiie. Vison. Murmel. llahkaacn voor mannen en kinderen. Artikels voor Kleermakers en Kleermaaksters. Geheel laatste nieuwigheden. GROOT. Sluis van «olie vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Einders. ïleederen op maat Waren Goeden Koop Confectiewinkel gehouden door Ik heb de eer te laten weten dat ik,eenen Confectiewinkel openhoud Kostnmen voor begravin- waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen ie zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste r de laatste mode van 12—18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen ol alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 0,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. - Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10—18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werk, matige prijzen en goede waargij mij met uw vertrouwen zult vereeren. Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne en Yper. Ilelangueltkondv lil vinding goedgekeurd door de Maatscap pij van Gezondheidsleer van België. Genezing in 10 minuten tijds van de hevigste Tand- en Hoofdpijn en dei Nevralgiën, door het gebruik der cachetter dgs. gauthier, apotheker tk mechelen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel Vereischt het merkAntinécralgique Jos. Gauthier. gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wondei baar geneesmiddel wordt over al per lieerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. DEPOT DIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe. M. Donck, apotheker. Rijsselstraat, Yper M. Van Windekens, apotheker te Kora«'- BIJ Au Café de la Paix POPERINGHE. In 't Groot. Waren Goeden Koop. In 't Klein CÖNFECTIEN voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostuine van 15 tot 25 fr.schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig né wel afgemaakt op mate, vaoaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van sloHen voor vroiiulileedcren in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en K0USSEN. wel oj» Er zijn bij mij altijd OC CAS1ËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioeD van 150 tot 1500 fr. Voor allo inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent HUCTOll ORISIE, A la Fabrique Groote Markt, 11, Poperinghe. Misgroeiingen.- Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. der brouwerij-mouterij bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910 met GROOTE PRIJZEN. 2 GOUDEN MEDALIEN. Tentoonstelling Charleroi 1911: 2 Eere-Diplomas. laat welen datzooals vroegerbij haar te verkrijgen zijn gebreveteerde Aal- en WaterpompenHoppespuilen, met ge breveteerde LansenBeet molens. Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanveerdt ook a'lc Zink- en Bruidswerk 29 jaren goeden uitslslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel hei Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bii Janssens-Fossé,Brussel. Depot voor de Poperirigsche streek bij R. M0NCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. MINERAAL TAFELWATER het gezondste en het zuiverste. In 't l'aradijs, POPERINGHE. Ea\ix mihèrales r&tioivivelles 5TC flntnAIRS BRUXCLLC5 I5H AV/ENUE ROGIER Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen,-zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Francaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz.,enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. A lie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. Ventas, Victoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80 fr. te beginnenNaalden en toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo pen van een nieuwe. tViiscliniiicbicncii van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. De alom vermaarde Familie VERD0NCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in -acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voetenBijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig ra dit geval Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. Mr Francois VERD0N0K, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En Mr Honore VERD0NCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. in t klein. Ballon, ,N >T GR00T Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu we magazij nen te openen met alle kostumen aan bijzonder goedkoope prij zen mans- en kinder kostumen, zomer-imper- méables voor vrouwen, rou w- of trou wkostu men worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij me.tprijzenuitgesteld. Komt zien en gij zult u kunnen overtuigen welke schoone keus ik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-artikels, bonneterie, manstoffen, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u ter trouwe te bedienen. Schaalstraat, nr 6, TELEPHOON N' 66. °P ™s"' (comptes courants). Gasthuisstraat 27, POPERINGHE. Verkoop van alle slag"van goede haarverwen, reuk en zeepartikelen, brillantine, cosmétiques, dentifrices, haar-, scheer-en tandborstels, enz.Beste produkten tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit- gekamt haar tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening. Genadige prijzen. De Nieuwe London doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pelletjee van het hoofd weg. Eische op den hals In flacons van fr. 1,50 enfr. 2.50 Engelse^ Baardtinchiar sas 2 fr. per flacea Te koop bij Apothekers Drogisten, Haarsnijders en Ftoukwinkela la 'I groot: Paduaarls D' Sdp, Wachteboke (SslgTc) ÉÊIilfek debeukei.aer, fijnste der lafellikeuren, fijn van smaak en goed voor de maag. de Beukelaar. Beste Kinawijn, eetlust ver wekkende drank samengesteld uit zuivere, natuurlijke wijnen en Kinamag verkocht worden in de herbergen die het vergunnings recht niet hebben. BALSAM moet bijzonderlijk aangepre zen worden aan zieke en oude iieden, welke eene moeilijke spijsverteering hebben, als ook aan de snelgroeiende jonge lieden. BALSAM geeft kracht en maakt bloed; een glas in den voor- en namiddag herstelt alle zieke lieden. Wacht u van namaaksels die zeer gevaar lijk en nadeelig voorde gezondheid zijn. Depóthouder der Vlaanders (Barnum) ROUSSELARE. Vergeet niet dat ELIXIR D AN VERS en BALSAM door de inodelstokerij F. X. de Beukelaer van Antwerp, gemaakt worden «•legers Sedert eenigen tijd loopen leurders rond bij de Landbouwers en verkoopen kleer- goed van gemeene kioaliteit op name van Valere ST.YI'lSSfivV, confectie-winkel te POPERINGHE. Valère Staessen heeft de eer te laten weten dat hij alleenlijk verkoopt in zijnen winkel en op de markten te Veurne en Yper. Vooit zendt hij lem-dei» rond. Die deze bedriegers kan doen kennen, zal eene goede belooning ontvangen. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zaclit rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke lluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk 75 ets. in Poprringhc, bij Gouden Medalie le Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Seiatiek, Flerccijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der pö1l de 3üetagkl anti-rumatische Wol, SN-. gebreveteerd voort brengsel, gemakke lijk middel en aanbevolen door al de geneesheeren. Algemeenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokcrenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaieüe Foil de Bretagne, voor Cale- qous, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe Voor onze streek, de ftaaintuB^hh'gien ZIJN ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naaima- chienen Pfaff 'ijn aan zeer voordeelige prij zon ver kocht, omdat r geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naaima- ehien hebben, koopt do naai- machienen PFAFF die se- Z-j£ j dert vele jaren door ondervinding eeuon goeden naam ver worven heelt. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. in alle slag. Matraswol - Floconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. 2!» T LEFOOIV "STTj "."v I Gediplomeerde Kleermaker, GRAfifTS 0URS A POLI INALTÉRABLI Verandering van Woonst. veurnertraat, p o s! i: at g u ii se Ik heb de eer kenbaar to maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, - In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zul geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. l'er zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen* Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. i Carrières MONUMENTS FUHÉRAiRfLS PRIX a FORFAIT POSÉS AU CIMET1ÉRE Catalogue franco gratuit ur demande Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), ROUSSELARE. IManos OOK en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. kleedingstukkec BIJZONDERHEID voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vellen,— pluimen, boas en fourruren, Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige prijzen, spoedige bediening. ltALSKATTEN VOOlt MANNEN EN KINDEREN. HET BEREIDEN EN VERWERKEN DER VELLEN WORDT IN HET HUIS ZELF GEDAAN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3