FL.OSTEUX-DAÜCHY MEUBELS BERAT-FREMAÜLT OMomers wol* t. RÖFFIAES-1/ERBEEE, MATRASSE BRANDVERZEKERING van POPERINGHE! F. lancRaerMerleBiie. Qntrooemrs piELOïïE STANDAERTS PILLEN ANTWEIiPEN'S BOUW HYPOTHEEKBANK Gam. DEGhERGQ, HÏPÜTHE Iff l« FRANCHISE DIAMANT Fr.HOFLACK, Yper. Zenuwziekten! Zenuwziekten! Ja! Ja! I JULES DE PUÏBÏ-SCMÖÏ, Huis MARIA WARL0M0NT ZOMERSEIZOEN. VICTOR GlüüE, Constantia Ware Kunst - Photographie. Gouden iVlansbottin, ZOMERSCHOENEN Hotel La Bourse du houblon W péd. BENTIN Geg ilvaniseerd IJzerdraad voos' «:1e iioppg. Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Philemon ghysel, Deze koopwaren zijn altijd in huis. In de Roode Laars, Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, IN OEN BllZflR t BIJ SANSEN-DEOORTë POPERINGHE DELtBflERE - liflHAYE, kan iüf.n teh allen tijde kp.ugeh alle slag vak artikelen vqob HEERÉN, DAMEN Sc KINDEREN f Wilt gij naar de laalste Mode goudkoop en ter trouwe geschoeid zijn KOMT NAAR Yperstraat, 142, POPERINGHE. 4kus!m«!i buitengenone keus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte ChalenüoopkleedjesMutsjesDoophoedjes BavettenHemdjes voor alle groottenSchorten CeinturenKleedjes MantelsHoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. io Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte gelei blijft in Poperinghe en j de premien worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. GaooT.-Huis van Vertrouwen-Klein BJtf DEHV KEIZER. |6een tandpijn meerj 7 TUVIWIAFÏQTG i 1 AlNli VLUËluivj een Overgroote Keus vinden in de Bruggestraat, te Poperinghe, Vijf «groote Prijzen» J. DE BEIR- BQüCQUEY, Verhuizingen voor alle Landen H. HcRKELBOUï-ROORYCK. Hotel de la Régenee, ROUSBRUGGE, Rijtuigen ziin bijzonderlijk geschikt voer hst VERVOER per ÜZERENWEQ. In't groot-In't klein MARIE DEFEVER, frgïiiS Depot voor Poperinghe bij M A. f^onteyne. Groote Markt, 18, Poperinghe, KAPITAAL. 2.000.000 FRANK ZetelA ntwerpen, Twaalf Maandenstraat, 13, Spaarboekjes aan 3,80 °)0 's jaars, interest daays na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. Hofbouw gesticht in 1881, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) BELGISCHE EN SPAARKAS. Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. ÏI KT MA I* Parijs-Tours - 260 kilometers Parijs - Roubaix - 285 kilometers Kampioenschap van Frankrijk- 100 kilometers Banden Dunlop Omloop van Charleroi-350kim. Bordeaux - Parijs - 592 kilom. Algemeen agent voor België: Agent voor Poperinghe Eebï PATT( U, Yperstraat De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters iu Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd GROOTE KEUS VAN: Htonsenlaatste nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf "2:> - 30 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Ilokkenlaatste modellen Toiletten en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wil goed. Doopmantels. Corsets aan alle prijzen, nieuw model. HUIS VAN VEKTKOUWEN. Ontroomers VEBFAILLIE met hangenden bol. htatïik, Agenten voor Poperinghe en omstreken: Uil.OSSTYN-CAMBIE, smid SGHÖENifiAKER. in DE Yperstraat, 34-, Poperinghe dicht hij de Markt laat weten fiat bij liotii te vin den is: groote keus van Assortment van Luxe-bottinen vo >r Man nen. Vrouwen en Kinders; bruin of zwan leder; met lacets. knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinen; witte slaffers in leder of sali- nette. Alle slag van rijke en goedkoopr Kihth rhottintjes, rationnels en Amerikaai,- schc modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen Goedkoope ZomerslafJers en molièren Zeel doekschoen en voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Weheschoenen en- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatten in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. CftSMGE voor alle schoenen, zooals Bison, Ever ets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en be eind mij alle Vrijdag op den Markt. RÏBS£JRB£«Ö. i.WB Estaminet gehouden door 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Koffies.Conserven. Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers Ik heb de eer kttnbaar te maken dat op 4" OOGST, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer gord voor dorschmachienenwelke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg) voor hoppe te drogente verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor u itwegen en ZAND voor metsers paveerders msasmoam èüD sïüjïk oniti-ont i'eohtover <1© %'NS.t1*aat, IfOPKIiilNGHE:. De Eloodc Laars sedert! jaren bekend om hare goede? Sshoemeit rï aakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Vooi trrrkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Y/olIedige van F O U IS SS I IS Si BIJ r. r_-i *-«« K 3 A I yJ> 0 1 Halsdoeken groote en 5? Leven en Kapitaalvorming, Bijzondere onderneming aan staatstoezicht onder worpen m Frankrijk. ZETELS ANTWERPEN, Maria-Theresia Leien nr i/3, ci;;endoni tier misalsrliuppij Voor Frankrijk Place Sebastopol, 27, RIJSSEL. Levensverzekering en spaartitels met driemaande- lijksclie trekking aan week- en maandpremiën. Op 3i December 1910. Ingeschreven Kapitaal fr. ig.536.117 Uitbetaald aan verzekerden 2.077.360 Rescrvcn 1.004.646 Meer dan 260.000 verzekerden. Alle personen die zich willen laten verzekeren op het leven, Ecre-Communie, bepaalden leeftijd, als ook degenen die begeeren spaartitels te nemen aan de zoo bloeindc maatschappij Constantia begeven zich tot hare agenten in stad. Goede agenten worden gevraagd in alle steden en dorpen waar de maatschappij nog niet vertegen woordigd is, aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den opziener Theophile DELBEKE, Duinkerkstraat, 36, Poperinghe. DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, ERINGHE. de Gendarmerie. ma&wm>ssmBBsamm Deze nieuwe meikont roomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Bngelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste model uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad, smeerolie. De afroomers worden geleverd F RA NCO in de naastbij gelegen spoorwegstalie van den kooper, verpakking vrij toe. lleDiijng sa» 30 «lagen pracf, indien de kooper over den afroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Kike afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Magazijn van Jachtstoven en gegoten Stoven, Landbou w- machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzeren koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculon, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, enz., enz. ■gtBBggBwsgaKsag^E^2A--i^£^BM>j^i'2^w.^r!c asraaaasaifcig Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeien slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene sohoone en goede koopen, aan ZIJNDE t Fourruren-7- FoulardsFichus Lavalièren Echarpen kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc StrekkenPlastronsSpecialiteit van Strekken voor platliggende cols- Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normal Giletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. I'' 4» L IS II I IS E X Z W ss S I Geachte Inwonen, IM1 wel «ju s Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. 41Gasthuisstraat, 41 O B" IX 15 4i BH LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kosiumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes TailleursPaletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte klecderen voor Mannen, Vrouwen en Kinderenzooals: Pardessus, kostuinen voor Trouw- en Rouwceremouiën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en i-Dgelscli teder (sterker dan leder.)Kinder kostionen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. geneest oogenblikkelijk en voor altijd.Prijs I f. Apot. Canivet, Doornijk. Apot. Monteyne, Poperinghe. HUIS VAN VERTROUWEN har zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communie Bottinen en Witte Slaffers. Knop- en Ringel bottinen - Molièren. - Bij- z >nder lei'ke weke Manschoenen, enz. alinle der en met de hand gemaakt. - Alle slag van 8 T F IS S V IS O E X E X en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kindk'rscUxuMieii. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het Caoutchoucs m alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote eu kleine 4*ETTE1\. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. oin witte schoenen in 't nieuwe le wasschen. Cl RAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefie der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Lk bevind mij alle Vrijdag op de Markt. men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weien, als ik wolle koop, ik moet schaapwolle heb ben, en 'k en hen niet geern zelve geschoren IIOË KOMT IIET dat tegenwoordig in België alleen 45,000 werkzaam zij n Omdatliunne uitsteken de hoedanigheden hen boven alle andere hebben doen verkiezen: zij duren levenslang, vragen, wei nig reparatie, ontrpomen volmaakt, draaien zeer licht en zijn uiterst ge makkelijk te reinigen. de Ijoogste belooningen werden aan de ontroo- mers M E L O T T E toegekend on de wereldtentoonstellingen van Brussel 1910, Milaan 1906, Luik 1905 (fransche afdeelirig) Parijs 1900 (fransche afdeeling) en Brussel 1891. Tentoonstelling Poperinghe Eenig Eere- Diploina (Hoogste belooning); Tentoonstel ling Dixmude Gulden Eermetaal (de hoog ste belooning). 25,000 Ontroomers MELOTTE werden verkocht in 1910 waarvan 276 in West- vlaanderen In de arrondissementen Veurne, Dixmude en Ypei' werken tegenwoordig meer dan 2,000 ontroomers MELOTTE. Tot heden is geen enkel vervangen geweest door andere stelsels. lu deze laatstejaren zijn3,000 ontroomers van verschillende merken door ontroomers MELOTTE vervangen geworden. Het huis MELOTTE is gekend voor zijne spoedige bedieningen voor zijne groote bereidwilligheid om al de vragen zijner klanten le beantwoorden. Vei Kg ei i woordiger Peerdenmarkt, POPERIAiGKE. BijDjigverhuurder, heefl de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar aS «Se rijsuig^n gekajs5««»ss- eccrd arijii, eu alles met groote zorg ingepakt is, mag meu verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 40, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, n' 46, P0PEPINGHE. Zl©efa«r de feus der* (abOBDZmVSHSNfi VBRIKLOSKSiSÖ; Ahdie goede Standaert's pil Dat is nu de Gexandhsldi Men neemt ze bij het Etan E Zij vereischt geen Regiem Met deze pii geene Verstopping te vreezen Geene ££al of Si ij mest meer! Geene Slechts spijsvertering meer! Geene Scheeie hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen I Geene Huid&i&kieI geene Jaukingani Mijdt U rau de WAMAKJN«3EN t i r - H8CHT op» elke doos ot firma I SlfiföSïAElïTt Apotbekor, 53, StswBtraat, BE0GGE. do doos tn QP®Ei - Ff lie go«de NAAM LOOZE MAATSCHAPPIJ nevens «Se ÉS«'fii's. Voorzitter Graaf van der S'.egen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghena Bernard Janssens, nijveraar te St Nlkolaas Valere Danaux, a lvocaat te Zoniugen Leopold Vlyt.sam, koop man le Am werpen. Afgevaardigde beheerders Ridder R. de Schoutheete de TervareütJos. Opdebeeek, bankier ie Antwerpen. Kollegie var Kommissarissen MM. Fiorent Boeynaems, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe Mr iULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordslraat, n1' 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd ais Agent, v<>or elke Gemeente, waar nog niet vertegenwoordigd. L'EU R f P EENNE (Na;o. - .q.pij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. BELLIABDSTRAAT, 47, DDÜCCC1 MARIA VAN BURGONDIKSTRAAT, 45, DlIlojtL. L'Ëuroiiéenne is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen voorn va V«lki»'«r- zijnde deg-o,. welke de 1090 f:ark niet te hoven wekelijks r en waarvan de premie:' wekelijks worden rondgeliaald. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européesne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij liet vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen 'ip den juisten day en het verzekerd kapitaal aan stonds na het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend te maken. 11. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijkscne premien. Uit hetverslagvan 1909 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeide voor eene som van 1, i6o,2o5 tr. 14. Met liet sluiten van bet dienstjaar 1909 heeft Européennehaar twee honderden vijf-en-twintig- ste onroerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 7,271,963 fr. 55. Opgelet. Alwie voornemens is een Agentschap aan te nemen, of zich zoude willen verzekeren, kan voor alle zeker heid inlichtingen bekomen bij Maurice DESQUAND, toeziener, Yperstraat, 25, Poperinghe. Biedt aan groote hoeveelheid gesneden doornen voor hagen (schoone kloeke planten) alsook kastanje planten.Genadige prijzen. Alle slag-van peerbo.omen in alle vormen. Appelboomen laag en hoogstammige Perzikboomen voor muren en op stam. Abrikoosboomen. Sieraadplanten. Ro zelaars op slam en in struiken.Druivelaars. Schoone Freezoplanten. Alle slag van Groenselzaden. Witloof gezegd chicurée de Bi uxelles. Aanleg en bezorging van hoven. Naarploos Vennootschap.— Kapitaal 5.000.000 frank, Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad MM. Fredegand Gogels, voorzitten, EdouardThys, onder voorzitterAlph. UUens. Luon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders, College der Commissarissen: MM JeandePa Fail, léde Leverdeghein, voorzde Graaf Adricndc Borchy grave d'Altena. Léon Gollinet-Plissart, Aug. üelbeke, Fdouard Jolv. de graaf Oscar Le Grtlle ARBMIKKJIËM ann j Geldneerlcggingen voor bepaalden tijd aan 3,60°)o Uitgiftevan grondobligulièa aan 3JjO°)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile B00NE, gemeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYS00NE, - - Rousbrugge, M. Georges DEHEM, handelaar te Meessen. M. Leon DEB0NNET, Leiestraat, 20, Wervicq. M. Ern. LIEFOOGHE, huissier te Passchendaele M. Arthur VANH0UTTE, secretaris van Woes- ten, te Oostvleteren. M. Emile PRIEM, melkerij-bestiorder te Zon- nebeke. Na ten volle mijnen stiel geleerd te heb ben bij een artiste Photographe, laat ik weten dat ik mij belast met alle werk hoe moeilijk het zoude wezen. Mijn werkwinkel is thans zoo ingericht dat ik op alle uur van den dag zoude kunnen werken mot zeker heid van wel te lukken. Prachtige nieuw Decors, Onovertref baar werk. Genadige Prijzen. Ken talrijk bezoek verhopende te ontvan gen, bijzonder van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. bewijst aan liet publiek de voortreffelijkheid zijner rollementen met in 1911 de belang rijkste koersen te winnen Banden Düni.op Banden düni.op Banden Vitai,. werd 4maal door - La Frangaise gewonnen: in 1902- 1904- 1907- 1910. 't Is een aangenomen feit verzachten oogenblikkelijk en genezen spoediji ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. De Poeders van liet Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT Apotheek F. Tuypens, Houtbriel, 24, St. Nikolaas, en in alle goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. ïlwis vs»i# Vertrouwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandeh BtrilEvn, rv«'!8!4islj gt«>i-M llaromeferit. Eenifre verkooper der Medalie van O. L. V. van S' Jan, met de nieuwe krooD SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. Ï.At wel on Kei «dree IRonhtnvnr hpt Gasthuis) 3 <24%. HG^lDgTR lAT, YPEH. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want bet is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog De Ontroomer VER FAILLIE is de vohnaakste niet alleen d"Or zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet en zijne allerscherpste ontrooming. Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, r IIASPESLAGH-MERLEVEDE, Alwaar ook te verkrijgenZaaimachienen Hassau, Dorsclimolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappéluitroötèrs, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boterkerns. enz., enz. Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer VERFAILLIE bezit- ti-n en <u' geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen, j I) - ontroomer - VERFAILLIE - wordt een maand in [troef gegeven. (in 't Ilooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4