NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe BOO MEN Een Schot in den Rug BUITENMHDSCH filEUttlS. Zondag 5» November ign. 5 Centiemen. 7e Jaar. N* 4g ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen volgens overeenkoms' Eerste Taps, Boilingeii en Herbergkermissen mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—November. Zon op. Zon ond. 10 m. Uit ter hand te koopen Notaris TH ERR Y. Notaris BECUE, TE LOCRE, Merkweerdige Venditie De prijs der levensmiddelen. Herfst. Erg Ongeval met den Tram te Poperinghe, bij 't Hooge. ONS VOLK N II7TQ 's meer aan te bevelen tegen IN IJj 1 u Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting n alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. ■worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. DE PUPEWSSHMMR 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergteesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 5 Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 Zaterdag 11 Patroonschap van O. L. V. G. Raynerius. H. Winoeus. H. Willibrordus, H Engelbertus, H. Ernestus. De vier Gekroonde, patr. v. metsers en steenkap. Wijding v. d. Basiliek des Allerh. Zaligm. te Rome. H. Andreas Avellinus, HH. Tryphon en Nympha. H. Martinus, H. Menna. G u. 42 m. 44 46 48 50 51 53 4 u. 4 4 4 4 4 4 6 5 3 2 1 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Maandag 6 November, ten 3 ure 48 minuten 's namiddags. Maandag 13 Nm ember, ten 7 ure 20 minuten 's morgens. Maandag 2<) November, ten 8 ure 40 minuten 's avonds. Woensdag 29 November, ten 1 ure 42*minuten 's morgens. Kerkfabriek van St Jan, te Poperinghe. l.inili'buoiiieii. staande bij Sint Jans Kerk Voor inlichtingen zich te begeven bij Henri Brutsaert-Duclos, Bruggestraat, nr 3 MB 11IHII1 IIII1IIIIH III llll I IIIIIIII STUDIËN VAN te West-Nieuwkerke, te Belle. lien Woensdag 8 Aovomhei* 1911 ten 12 ure stipt, In het park van bet kasteel van M Louis Be- haghel, opvolger van den Heer Baron de I'age en op 2 weiden der hofsteden Nuttens en Top van 205 koopen Iepen, Canadas, Abeelen, Beuken, Esschen, Wilgen, Eiken, Harmen, Keirse- laars, Accasias, Kastanien, Italiaanders, Sparren en Laryxen. Deze boomen waaronder 74 Olmen Hollanders en Canada Populieren van eenen omtrek van 2m tot 3m30 zijn bekend voor de schoonste der streek. Gewone voorwaarden. Tijd van beta ling mits borg. Door het ambt en ter ontvangst van voor noemden Notaris Tlierry, ten wiens kan- toore lijsten aanwijzende de nummers en de dikten der boomen te verkrijgen zijn. Er zijn in alle lijden tijdperken van duurte geweestsoms was er zelfs hongersnood in bepaalde streken daar voorbeen de verkeer- middelen niet toelieten gemakkelijk, spoedig en goedkoop de koopwaren van de eene streek naar de andere streek te vervoeren. De groote stijging van den prijs der eet waren ten huidigen dage, komt hoofdzakelijk voort uit de langdurige droogte van dezen zomer zonder weerga. Tengevolge der droogte is er een groot te kort aan levensmiddelen, de eetwaren welke er genoeg zijn worden meer gevraagd en de speculatie neemt de gelegenheid waar om de prijzen van die waren te verboogen. De grondzaak is dus de droogte en daartegen kan niemand iets doen. Er zijn echter ook andere oorzaken. Het is niet sedert twee maanden dat de prijzen zijn beginnen te stijgen, maar reeds van over twee, drie jaren en zelfs meer, hebben de prijzen van alle levensbehoeften, eene nijging tot stijgen en daarin is de droog te van 1911 voor niets tusschan. Welke zijn de oorzaken van dien opslag, 74 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR- oorspronkelijk verhaal door IIBNIHIIK DE ZE1XE. Dan, de twee reizigers scheepten in en weldra waren zij in volle zee gevaren, verre uit de oogen der vrienden, die hen tot aan het schip vergezeld hadden. Wanneer Margaretha ten haren huizete- rug keerde, vond zij er eene verrasing. Immers, nauwelijks was zij binnen getre den, of zij onmoette er den heer Van Beraeu- hove, die, haar wachtend, daar nederzat Goede Hemel riep zij hoogst verbaasd uit. Wel, vriend, gij hier? Ach, watgeluk En wat toch brengt u naar Marseille 1 Ik kom u halen, mijne goede vriendin, weervoer de bejaarde man eenvoudig Ons halen Ons halen stamelde Margaretha verdwaald, daar zij niet begrij pen kon dat de goede Van Bergen hove zoo eene verre reis zou maken enkel om haar dienst te doen. Mijn beste Margaretha, sprak nu de heer Van Bergenhove ernstig, en gij, mijne kinderen, gij moogt hier niet langer meer blijven. Neen, op staande voet moet gij vol gens mijne meening, de stad verlaten Op staanden voet, dat wil zeggen, van mor gen reeds 1 Weihoe, morgen Ja, Margaretha, morgen leid ik u met pak en zak naar de spoorhalle en gij verge zelt mij, evenals uwe kinderen recht naar Rijsel. Naar Rijsel Ja, daarheen wil ik gaan prevelde de diep geroerde vrouw. En Wel om ef ||p. nieuw leven aan welke sedert langen tijd reeds zich meer eti meer doet gevoelen. Veel reeds is daarover gehandeld De oorzaken zijn veel uldig. 1. Vooreerst, de grootere hoeveelheid goud welke in omloop is gekomen, door het uitbaten van rijke goudmijnen, vooral in Transvaal en Alaska. I)e hoeveelheid mondvoorraad is bijna elk jaar gelijk zijn er meer menschen, er wordt meer geplant, gezaaid en voortgebracht. Het goud dient als middel om de eene waar tpgen de andere ie ruilen Als er nu meer goud komt dan vermin dert de waarde er van 't Is te zeggen men moet meer goud geven om dezelfde hoeveel heid koopwaren te bekomen. In de tweede helft der 16e eeuw, kloeg men ook over de duurte, die men toeschreef aan de groote hoeveelheid goud die uit Amerika, dat 150 jaren te voren ontdekt was, naar Europa was overgekomen. 2. Eene andere voorname oorzaak is de verhooging der dagloonen. Daar de nijverheid hoogere dagloonen betaalt dan de landbouw, verkiezen de werk lieden zich naar de nijverheidsgestichten te begeven. De landbouwer is dan verplicht de dagloonen op te slaan om werklieden te heb ben. Daarbij de dagloonen van alle stielen, zijn verhoogd in de laatste jaren. In Frankrijk rekent men dat de dagloonen sedert 50 jaren van 40 tot 50 opgeslagen zijn. In België is dat ten minste zooveel... Het spreekt van zelfs, als de landbouwer meer moet geven voor kleeren, juweelen, vermaken, werktuigen, meststoffen, enz., dat hij ook meer moet vragen voor zijne waren of dat hij niet toe kan komen gelijk vroeger. 3. Daarbij is de voortbrengst in alle nij verheden verminderd, daar de werkuren verkort zijn, iets wat goed en noodig is in het belang van de gezondheid der werklie den, maar dat toch zijuen invloed doet gevoelen Andere maatschappelijke wetten, zooals de verzekering tegen ongevallende wetten op vrouwen- en kinderarbeidafschaffing van het nachtwerk voor sommige werklie den, hoewel goed en noodzakelijk, hebben de algemeene kosten der nijverheid verhoogd en zoo den prijs der voortbrengselen nood lottig doen stijgen. i Ook de werkstakingen en lock-outs zijn niet van aard om de prijzen te doen dalen, daar zij de voortbrengst verminderen. De hoogere prijs moet door elkeen betaald worden in de verhouding van hetgeen hij noodig heeft en koopt. Een andere faktor welke niet voor het minste tusschenkomt is dat elkeen voigens zijnen stand zich meerdere behoeften heeft geschapen, en meer en meer tracht lusten en grillen te voldoen die geene we zenlijke behoeften zijn. Men zegt dat de oude kermissen kapoi gaan Inderdaad, omdat het alle Zondagen en Dikwijls ook den Maandag kermis is. Onze voorouders leefden niet zoo ze werkten meer en verteerden minder. Dat is wel de gang van de wereld, dat is waar, maar het is niet minder waar dat men nu veel meer dan ooit geld besteed aan te vangen om er een kleinen handel in linnengoed aan te gaan. Beste vriend, hoe vindt gij mijn voornemen Ho 1 zeer voortreffelijk onze gedach ten komen zoowel overeen, dat ik mij reeds verbaast heb eens nauw in Rijsel rond te zien en... al iets naar uwen keus gevonden heb, namelijk een net winkelhuisje te huren in de Koornstaat - Goede Hemel riep Margaretha uit. Hebt gij daarvoor reeds gezorgd, vriend Koen raad He 1 waarom niet l riep de ingenieur lustig. Daar ik er de kans toe had Het be hoort aan eenen mijner vrienden, die het graag aan u zou verhuren Ik heb zelf reeds met hem de zaak in uwen naam gesloten, zoo zeker was ik dat het u behagen zou. Wel hoe. heer Koenraad riep Lucia uit, gij huurdet reeds de woning Ja wel, Lucia, ik huurde het huis. daar ik, zoo ik zegde, zeker was bat het u lieden uiterst wel zou bevallen en gezien zijne voor- deelige ligging. Denk eens, in de Koorn- straat. Maar Koenraad tochnokte Marga retha, bat is een der beste liggingen der stad. Hoe dat ge daaraan dacht Ik dacht nog wel aan meer, vrienden. Immers, ik heb eenen vriend, die in linnen goed grooten handel drijft. Welnu, verbeeldt u dat ik tot mijnen vriend den fabrikant zegde Karei, steek mij eens met goede waar dit prettig winkeltje vol, met allerhande uwer beste artikelen Maar, hemel dit deedt gij toch niet, Koenraad, kreet Margaretha verslagen. Ik Och neen Mijn vriend deed dit, ja. en hij vulde uwen winkel tot proppens toe. Moeder! Vloeder 1 Mijnheer Koenraad kan tooveron prevelde Lucia, verblijd in de handen klappend. reisjes, feestjes, juweelen, schoone kleeren,? enz., terwijl men klaagt niet te kunnen zorgen voor het noodzakelijke. Elke stand en elke klas heeft in deze zaak op zijne borst te kloppen elk draagt zijn deel in de verantwoordelijkheid, en elk zal het zijne moeten bijdragen opdat de zaken weer meer of min op hun effen komen. liet schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten - gebruiken van Vin- cart-Silly. Dépot bijgebr. Delhaize A Moncarey-Sansen. Dikke ligi 't van geelwe bhtren Rond de boomen van den hof, Zomergroen reeds neèrtrevaren, Reutiend wenllend in het stof. Huilend blazen noorderwinden Luide sombre klacbten voort, Die in 't herte weêrklank vinden, 't Hert door droevig wee versmoord 't Laatste roosje hangt nog open, Maar de bie bezuigt het niet Tranen uit zijn herije loopen, Geur en heeft 't niet, maar... verdriet Slechts begoonjas willen monklen In dit najaarsch treurtooneel, Doch, hun roode bellen vonklen, Half gepluisd en niet meer heel. 't Fruit is afgeplukt der boomen, Zomerzon en-zang zijn heèn, 't Hofje stervend staat te droomen In de koude en 't windgesteen. Op den naakten pruimelare Zwetst de roobaard gansch alleen, Nooit gemiste wintermare, Blijzang in 't natuurgoween. Grove grijze wolken tiegen, Regen stuivend door de lucht Benden kraaien kwakend vliegen Koude alom en winterzucht! En terwijl de drooge blaren Ruischend wentlen in den tuin, Komt de weemoed opgevaren In des denkers arme kruin 1 H. H. Daar hel ongeluk gebeurde toen het reeds donker avond was konnen wij slechts eene photographic opnemen den Zondag morgen; de ploeg werklieden had toen reeds geheel dgn nacht bezig geweest aan de opruimingswerken. Toch kan men bestatigen met welk geweld de twee omgekantelde wagons binnengeologen zijn en hoe ver den derden wagon waarvan men de achterzijde >angs de muur zietover den dijk geworpen werd. Men oordeele hierdoor met. welke snelheid de tram die gevaarlijke plaats doorreed. ONTWAAKT. Vrienden van - De Poperinghcnaar kent gij het rijk geillustreerd pas geboren vlaamsch weekblad Wij schreven er reeds over en maken opnieuw reklaam voor die uitstekende vlaamsche illustratie. - Ons Volk - heeft tot doelde WARE ontwikkeling van ons vlaamsche volk. Ge beurtenissen uit alle streken van Vlaande ren zullen in beeld worden weergegeven. Allerwegen wordt het nieuwe blad met geestdrift ontvangen, en de bijval is zoo groot dat het, pas zes weken gesticht, reeds met 4 bladzijden vermeerderd, nu op zestien bladzijden druk en beeld, wekelijks ver schijnt. Het wil overal doordringen, in alle hui zen, in elke familie, in herberg, vergader plaats, enz. De reeds verschenen nummers van Ons Volk zijn Ier inzage ter drukkerij van De Poperinghenaar Ook aldaar kan iedereen zijn abonnement nemen op Ons olk A bonnemenlsprijs Per jaar, 52 nummersfranco per post fr. 5.75 Prachtuitgave fr. 10.75 Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt. 18. POPERINGHE. Ligging der plaats. Op de Proven kalsijde, tusschen de her bergen 't Hoöge en De Wagenmakerij ligt de tramlijn van Poperinghe-Watou. Die lijn vormt daar twee korte en gevaarlijke draaien. De reizigerstrams hebben eene halte bij die plaatse, maar de goederen trams rijden snel voorbij en daar de helling groot is en de machinisten somwijlen wat onbezonnen zijn, zoo verwachtte zich iedereen eerstdaags aan eene ontriggeling. Daarom ook nam M. 'Reiui David, wiens ma^aafja cn werkwin kel staan recht over zijne herberg De Wa genmakerij goed zijne voorzorgen en wanneer een gcederentram uit de richting van Watou kwam, verliet hij om zeggens telkenmale voor eenige oogenblikken den werkwinkel. De Ontriggeling. Zaterdag avond, 28 October, rond 6 1)2 ure, kwam een goederentram uit Veurne naar Poperinghe. Die tram bestond uit zeven waggons en den bagagewagen. De twee eer ste waggons waren geladen niet haver en hoppe en de vijf volgende met boven de 45.000 kilos suikerbeeten. Gekomen bij 't Hooge aan den draai, en daar de tram reed met volle snelheid, zoo brak de trek king van de machien of treinsleper en eene ontriggeling ontstond. De machien alleen reed in duizelingwekkende snelheid vooruit omtrent tot bij de herberg St Eloi en de waggons vlogen uit de riggels. De eerste waggon botste met groot geweld tegen den zijgevel van den werkwinkel van M. R. Da vid, de tweede en derde waggon stuikten de poorten in van den voorgevel en drongen het magazijn en werkwinkel binnen, de vierde waggon vloog over de gracht, die wel drie meters van de riggels verwijderd was en de drie andere waggons te samen met bagage wagen dweersden de kalsijde en bleven daar pal staan. Geheel de weg was bezaaid met suikerbeeten. De trambediende M. Hector Creus, had bij De Molenwal zijn bagage wagen van achter aan den laatsten waggon gehecht en is alzoo aan de ramp ontsnapt. M. Remi David had te zamen met zijnen knecht eenige minuten voor aankomst van tram, den werkwinkel verlaten om t'huis een schrijntje te gaan vernissen. We mogen dus van geluk spreken dat er hier geene meDschenlevens te betreuren zijn en dat de trambediende slechts eenige lichte Wel heer Koenraad sprak Roza ern stig nader tredend, gij deedt dit al voor ons Haaanveerd daarom mijnen innigsten dank. En zij legde haren arm over den hals van den verbluften man en omhelsde hem als eenen vader. De gansch onthutste ingenieur zag de zoo voordeelig veranderde maagd aan en schud de verbaasd het grijzende hoofd, murme lend Roza, Roza Ik weet niet... maar blik sems wat begint gij aan uwe zuster Judith te gelijken. Gij vint dit, heer KoenraadHa!geloof mij dat ik alles betracht om haar ook in alles na te volgen. Eene poos van diepe stilte volgde op die beteekenisvglle woorden. Dan verbrak de heer Van Bergenhove dit plechtig stilzwijgen en zegde Zoodus, Margaretha, 't is verstaan Morgen reist ge alle drie met mij af naar Rijsel, waar gij uw huisje en uw winkeltje gereed en op allen wachtend zult vinden. Zet mij nu wat te eten voor en herberg mij voor dezen nacht, zoo gij kunt. Edoch, ik zou graag met uwe Judith eens spreken, die, zooals ik vernomen heb, nu zuster Louisa is geworden. Hanu is zij in haar klooster, sprak Margaretha. Doch morgen komt zij naar hier weer om, zoolang wij nog te Marseille zijn, ons gezelschaap te houden. En aan Ho dan gaat zij naar Algerië terug, waar zij nog veel te verrichten heeft, zoo als zij zegt. Dat is een edel hert, lispelde de inge nieur bewogen Ja, mijn goede vriend, dat moogt gij vrij zeggen, antwoordde Margaretha innig geroerd. Op dit oogenblik kwam Roza binnen en verzocht den vriendelijken bezoeker naar de eetplaats te komen, waar eenige spijs naar hem wachtte. Zoo nam het gezellig gekout een einde, en werd Van Bergenhove naar de eetzaal geleid, waar hij zich aan de lekkere gerech ten, door Roza bezorgd, te goed deed. Wanneer des anderendaags de klooster zuster naar de woning harer moeder kwam, was zij niet weinig verblijd en aangenaam verrast, heer Van Bergenhove daar aan te treffen, die haar begeesterd en bewonderend groette en door zijne warme loftuiging, het hooge rood der schaamte op het indrukwek kend gelaat der gasthuisnon te voorschijn riep en haar gansch ontstemde. Immers, de nederige zuster Louisa vluchtte allen lof Daarom haastte zij zich eene an dere wending aan het gesprek te geven en hetzelve te brengen op de reis, die hare moeder en zusters weldra zouden onder nemen. Daar heer Van Bergenhove den wensch uitdrukte zoo aanstonds mogelijk af te reizen en wel heden nog, zoo 't zijn kon, vroeg de gasthuisnon het vertrek naar Rijssel te wil len tot 's anderendaags uitstellen, daar zij gansch den dag met haar geliefden mocht samen zijn, om dan heen te gaan en hun voor lang vaarwel te zeggen. Met blijdschap vervulde men haren wensch en wijl allen genoeglijk waren samen geze ten, vertelde heer Van Bergenhove nog maals wat hij al reeds te Rijssel had geschikt. Terwijl hij nu daar ernstig over aan 't spreken was, werd er aan de deur gebeld, en toen Roza deze opentrok, stond een brie- vendrager voor haar, die een schrift, in verzegelden omslag gesloten, aanbood, zeg gende Mejufvrouw, dit is voor Judith Van Helmen. De man vertrok en Roza stond daar zeer verrast. kwetsuren bekomen heeft, veroorzaakt door den geweldigen stoot. Reddingswerken. Rond 7 ure, eene goede halve uur na 't on geval, is een ploeg werklieden van 15 man ter plaats gekomen om het gebouw te schoo- ren, om de verbrijzelde waggons en de hoopen beeten weg te trekken, 't Was slechts zondag morgend rond 10 ure dat een door tocht gebaand was en dat de trams konden doorrijden, 's Zondags waren veel wande laars ter plaatse, minstens 5000 zeggen de herbergiers die er rond wonen en allen veel verkochten, en konden met eigen oogen bestatigen in wat deerniswekkenden toestand waggons en gebouw waren, en alzoo zich overtuigen wat voor eene schrikkelijke botsing er moet plaats gehad hebben. Binnen in den vernielden werkwinkel staan een motor en een zaagmachien, boor- machien, draaibank enz. door den motor in gang gebracht. De motor was in den versten hoek geplaatst en werd niet beschadigd Ik heb hem opzettelijk daar geplaatst, zeg de ons M. David, want zooals de koopwaren- trams hier soms voorbijrijden, waren wij ons daar alle dagen aan verwachtend, den tram hier eens te zien binnenvliegen. En inderdaad, zijne woorden zijn ongelukkig lijk bewaarheid geworden. Het andere materieel boor- en zaagma chien, enz. is meest vernield of buiten dienst. Sommige waggons waren om zeggens in splenters en het was vrijdag voor men den laatsten gebroken waggon kon wegruimen. De telefoonverbinding werd den maandag reeds voorloopig hersteld. Besluit. 't I'S een ongelukkig jaar voor de tram maatschappij, want 't een ongeval en ver beidt het andere niet. Daarom roepen wij nog eens de aandacht van wie het aangaat op de onvoorzichtigheden die dagelijks aan te stippen vallen met alle slach van voertui gen, velos, automobils, trams; 't is altijdom sneller en sneller. De stremtuigen, die aan de machienen zijn en moetende dienen om de snelheid te vertragen, worden niet gebe zigd of zijn in slechten staat en zoo komt men rampen tegen, die veelmaal nen droe- vigeren uitval hebben als dien van zaterdag laatst. Edoch, zij ging haastig naar de woon kamer terug, waar benevens heer Van Bergenhove, hare moeder en Lucia, ook Judith zuster Louisa zich bevond. Aan deze bood Roza, met bevende hand, den brief, welke deze verbaasd aannam, het opschrift ervan bezag en uitriep Goede Hemeluit België 1 uit Antwer pen verzonden Margaretha schoot recht. Uit Antwerpen kreet zij heftig, maar daar verblijft Zij viel op haren stoel neer en sloeg de hand aan baar hert, dat hevig bonsde, alsof 't haren boezem uit wilde. De beradene gasthuisnon brak rap den omslag open en ontvouwde een groot stuk papier, waarop veel geschreven stond. 't Is... van La,urens!... murmelde zij getroffen. Zij wankelde en moest zich nederzetten. Van Laurens Derbranckx kreet Margaretha innig ontroerd. Ha van Laurens, morde de ingenieur hoofdschuddend. Zuster toch, wat schrijft u Laurens vroeg Lucia opgewekt. Och lees toch aanstonds, riep Roza. De gasthuisnon had zich rap bedwongen. Zij sloeg de oogen op het schrift en riep uit; Goede hemel, wat een nieuws Maar, Judith toch, lees gauw kreet de moeder. Ja, lees, lees riepen allen in koor. Welnu, luistertsprak de gasthuisnon met besluit. Zij sloeg den blik omhoog, alsof zij sterkte vroeg aan God, bezag dan weer hot papier waar de letters als in wilden dans schenen rond te dwarrelen en las met trage en weifelende stem Mejufvrouw, of liever Zuster Louisa, Nadruk voorbehouden. Verbeteringen. Ziende dat het noodig is eenige verande ringen te doen om het tramverkeer in onze stad min gevaarlijk te maken, heeft de Na tionale Maatschappij besloten eene belang rijke verbetering te doen. Bijzonderlijk in liet seizoen van het ver voer van suikerbeeten, moeten veel wagens beeten komend van de lijn Véurne eerst naar Poperinghe tot aan den depot rijden om dan naar hunne bestemming langs Dixmude ge zonden te worden. Deze gedurige overlast miek dat de machinisten soms verplicht wa ren rap te rijden in stad om in de Doorn straat boven te geraken en zoo algemeene misnoegdheid verwekten en gevaar oplever den. Nu zal bij de weide der We Adriaen, buiten stad, een partij land onteigend worden om er eenige garagelijnen te liggen. Zoo zal het goed dat van de eene lijn naaide andere lijn moet overgebracht worden geen twee maal onnoodig de stad meer moeten doorrij den, maar daar kunnen blijven staan. Daar zal ook eene kabien geplaatst worden met een telefoon, zoodanig dat de koopwa- rentreinen als zij verachterd zijn, zullen kunnen telefoneeren om te vragen of zij mo gen doorrijden en er zal dus vermeden wor den dat zij een reizigerstrein ontmoeten in stad en dreigen op elkaar te loopen, zooals reeds meer dan eens het geval is geweest. Nog over den tram. Men schrijft ons 't volgende uit eene omliggende gemeente .- Men zegt dat de tram Poperinghe-Dixmu- de aan den Asthma lijdt, want eens dat hij den wind moet oprijden, heeft hij eene ver traging, zoodanig dat de reizigers nooit eene aansluiting 't zij bij den Staatsspoorweg, 't zij met eenen anderen tram kunnen krij gen, tenzij met twee of drie uren te wachten. Men zou het waarlijk gelooven, want gedurende de maand October is er geen enkele tram geweest tenzij met eene vertra ging van een kwart tot vijf kwart uurs. 't fs ongeloofbaar, maar toch waar. Zou deze tram maar enkel ingericht zijn misschien om een half leger bedienden te kweeken ten laste der gemeentekassen In alle geval is hij niet meer dienstig voor reizigers. Eene vertraging door ongeval is te ver- schoonen, maar een geheele maand lang, met al de rijdende trams, dat is niet aan neembaar. Dit is een bewijs dat er van wege het bestuur of te wel nalatigheid of te wel kwaadwilligheid in 't spel is. 't Is te hopen, dat in 't vervolg dezen tramdienst, waarvan de uurtabel nog al redelijk wel geschikt is, beter zal opgepast worden. Op Cuba dreigen weer onlusten. Keizer Frans Josef is verkoud. Te Dantzig heerscht 'n hevige typhusepi- demie. De Grieksche Kamer heeft hare werk zaamheden hervat. Het aantal Katholieken in Ned.-Indië bedraagt reeds bij de 70.000 In Servië komen in de laatste weken vele gevallen van cholora voor. De opstand in China breidt zich nog steeds uit, 't gaat er op of er onder. Generaal Botha maakt 'n politieke rond reis door 't Noorden der Kaapkolonie. De president van Portugal heeft de wet tegen de monarchistische samenzweerders bekrachtigd. Bij de verkiezingen voor den Landdag in Elzas-Lotharingen behaalden de Katholie ken de overwinning. De beroemde Deensche bekeerling, prof. Jorgensen, zal eenigen tijd vertoeven aan de Ik moet u belangrijk nieuws vermelden, dat u gewis met verbazing zal slaan, evenals het met mij 't geval was. Wat ik u liet eerst bericht, zal ook wel uwe weerde moeder en uwe goede zusters verrassen. Ik denk het mijn plicht te zijn eveneens hun het wondere met mij gebeurde te laten kennen. Bliksemswat gaat hij ons melden morde heer Van Bergenhove, toen de lezeres eene wijl zweeg, om wat adem te halen. Immers, hare borst was door een ongewoon gevoel omklemd. De gasthuisnon las voort, stil en traag Met mij is eene wondere gebeurtenis voorgevallen. Over weinige dagen ging mijne oude en goede Anna naar den kruidenier, om zich bij hem van allerhande waren te voor zien, welke wij in ons klein huishouden noodig hebben. Uit den winkel kwam zij met hare waar en wanneer zij deze had uitgepakt, toonde zij mij het stuk dagblad waarin haar gerief gewikkeld was, omdat liet in zoo zonderlinge, haar onbekende letters gedrukt was. Ik sloeg de oogen op het papier en be merkte dat het een Duitsch dagblad was in Berlijn gedrukt en wel in de eigenaardige gothieke duitsche letter. Mijn blik werd als onverklaarbaar door geheimzinnige macht op een bericht gevestigd, waarboven ik in vette letters las Oproep van Erfgenaam. Den heer Thomas- Karolus-Thimo- theus Seemann, plantenkweeker te Berlijn, is aldaar overleden op 11 Augusti 18... Vergeef mij dat ik u schrijven durf. (Wordt voortgezet

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1