HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD VOOR PÖPERINGHE Ei OSSTREKEN verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituran, Stoors, Gordijnen, Iapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decórte, Poperinghe 5 Woonhuizekens Bj0OME£f GEVELDE SPARREN Een Schot in den Rug Zondag i2n November ign. 5 Centiemen. 7e /aar. N So ANN ON O EN Heriiaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Ballingen en Herbörgkörniisson inits betaling 'van 25 c". Allo- Autioncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-.nokn ingezonden "worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe öp grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—November. Zon op. Notaris BA C Q BA EB B, Vrijdag .24 November 1911, Openbare Verkooping van Uit ter hand le koop en '{Armbestuur der Stad Poperinghe, BACQUAERT, te Poperinghe. en BEGÜE, te Belle. Maandag 27 November 19 S S OPENBARE VERKOOPING Notaris 1\AA S URE EB Op Vrijdag 8 December 1911, TE STADEN, Warande, Buitengewone Vendilie ONS VOLK in Frankrijk, Bond eene uitdrijving. iet wie men verkeert, wordt men vereerd. Gelijkheid De Marokko-kwestie. Den drukregel 40 c. worden ingelijfd GHEHAAB Het recht, annoncen 0/ artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostd'ooze inlassching van twee Ilerbergt'eesten. Bijzondere builen stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 :^3&8S2&fltiZ2tóS93«9l Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderde,.: Vrijdag Zaterdag 121 6 n. 55 rn. 14 15 16 17 18 Feestdag der Al.temeenu Kerkwijding, H. Livinu H. Slanislas Kostku, H. Küiaiuis. li. Josaphat. li. Qertrudis, II. L-mpoldus, H. Eugc-nius. II Edmundus, H. Delpliiua, H. Marti nas. H. Gregoi ius de Wonderdoener. Wijding d. Basilieken v Hit. Petrus en Paulas. Volle Maan. Maandag 6 November, ten 3 ure 48 minuten 's namiddags. Laatste Kwartier. - Maandag 13 November, ten 7 ure 20 minuten s morgens. Nieuwe Maan. Maandag 2ó November, ten 8 ure 49 minuten 's avonds. Eerste Kwartier. Woensdag 29 November, ten 1 ure 42 minuten s morgens. 56 58 59 1 •3 5 Zon Ond. derde en duizende nieuwe inschrijvers stroomen j win allen kante toeniet enkel uit Vlaamsch-België, 3 n. 59 in.1 waar nu bijna geen dorpje, geen gehucht meer te 58 57 56 54 52 51 STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. in eene zitting, om 3 uren ter herberg A la nouvelle Union bewoond door Théophite Lauwers, Ypet*- straat te Poperinghe, Kerkfabriek van St Jante Poperinghe Lin<l4'8>MOB8icti, staande hij Sint .lans Kerk Voor inlichtingen zich te begeven hij Henri Bruisaert-Duclos, Bruggestraat, nr 3 laat welen mui al wie het behoort, dat op Uceember aanstaande, om 3 ure namiddag, in de Zaal van het Vredegerecht, zal overgegaan worden tot dt openbare aan in St Annastraat met 67 centia- besteding van het brood om uitgedeeld te worden aan den armen .dor stad van 1 janu- waarvan ren grond, bewoond door Achille Deroo en Héiène Delépierre, elk aan 5 frs te maande en 3 op het plein, bij de Statie, met 1 are 70 cent.grond, bewoond door HonorêLemahieu en de'wld. Louis Devos eik aan 6frs te maan de en Elie Christiaen aan 5 fr. 50 te maande Studiën der Notarissen ohi 1 ure juist namiddag op.de hofstede gebruikt door Cyriile Deroo, TE WESTOUTRE1, dicht bij 't kasteel - de Do- vie te Locre, toebehoorende aan M Louis Behaghei, -na den heer Baron dn Page, van (13 Lougu'ii iepen. Populieren, Eiken, Esschen, Wilgen, Laryxen en Kastanje van de schoonste en zwaarste der streek, hebbende meest allen van 2 tot 3 meters omtrek. Tijd van betaling mits borg. ari tot 31 December 1912. De aanbesteding zai plaats hebben op schuifclijke en gbsioten aanboden zonder op, noch afbod. De aanboden zullen bij aanbevolen brief aan den lieer Voorzitter van het Weldadig heidsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den omslag zullen zij het volgende opschrift dragen. - Aanbod voor de aanbesteding van hel Broods. De aanboden die niet voor 21 December toekomen zuilen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarden iigt ter inzage van eenieder in het Gemeen- te-Sekretariaat. Afschriften zijn ervan te bekomen mijs den prijs van Fr. 0.3Q- Er zijn wijzigingen aangebracht aan de bepalingen van bet lastenkohier. Poperinhe, den 1 November 1911. Namens het Bestuur, Joseph 3» K T I T. vinden is, waar ONS VOLK niet reeds in ter- schil! ige huizen, zelfs van klei or burgers, gelezen wordt, maar ook uit het Walenland, Holland, Fransch-Vlaanderen, Zuid-Afrika, Canada, enz., enz. De bijval s zoo groot, dat het, pas zes weken ge sticht, reeds met 4 bladzijden vermeerderd, nu op zestien bladzijden, druk en beeld, wekelijks verschijnt. Oin ecliter volkomen haar doel te bereiken, t. w. volksontwikkeling, tracht die nieuwe illustratie gansch het Vlaamsche Volk als lezer te winnen niet alleen de ontwikkelden op wier steun ze stellig rekenen durft maar ook en vooral de burgerij, de kleine zoowel als de groote, zooals bakkers, been houwers, winkeliers, herbergiers, landbouwers en zelfs ontwikkelde werklieden. Daarom heeft ze de opoffer ng zoo ver mogelijk gedreven zij bedoelt immers geen geid slaan en de inschrijvingsprijs zoo laag mogelijk gesteld, al is zij nu reedsmet de vaste wil het wekelijks nog te verbeteren het beste en ver het grootste en schoonste geïllustreerd week blad in Èetgiidat voor groote vreemde illustratiën n et meer moet onderdoen Men bemerke wel, ONS VOLK is ja de tafel waarop de ontwikkelde of de geleerde het geestes- brood met het eenvoudige volk breekthet wil alle wetenswaardigheden op alle geb ed godsdienstig, wetenschappelijk, maatschappelijk, enz., aan het volk op eenvoudige wijze trachten bekend te maken, in zijne bloede gene Vlaamsche taal, in tegenstrijd met meest alle wekelijksche illustraties, die, zoo men zegt, met schaar en lijmpot opgesteld zijn en opgevuld, meesl met zoutelooze als 't niet erger sromans en die, gelukkiglijk soms, geschreven zijn meestal in 't Fransch, dus in eene taal onverstaanbaar voor ons Vlaamsche Volk. Maar, daarbij en daarnaast, wil het ook, in ruime mate, ontspanning verschaffen aan zijne lezers, en alle voorname gebeurtenissen n binnen- en buiten land in 't algemeen, uit elke streek, uil elk hoekje ran het Vlaamsette land in 't bijzonder, in woord en beeld weergeven. Voor novellen en vertellingen is eene goede plaats voorbehouden. Kluchtige teekenin- gen, allerhande mengelmaren en nieuwsjes in woord en beeld komen in ieder nummer wekelijks te voor schijn, en de uitgaaf van een zeer boeiend Viaamseh oorspronkelijk roman is pas begonnen. Daarbij, het s voor ons, voor ons Volk geen vreemde illustratie, waar wij als vreemdelingen in behandeld zijn of eenvoudig doodgezwegen, maar integendeel wij vinden er innneraan menschén en toe standen weèr die ons omr.ngen, zoodanig dat wij mei dat weekblad heel en gansch meevoelen en meeleven, en dat het iets onmisbaars wordt voor elk christen Viaamseh huisgezin. In één woord ONS VOLK is de goedkoopste, maar ook de grootste, de leerrijkste, en ver dè schoonste illustratie in gansch ons land. Om die reden durft het rekenen op de stellige me dewerking, en toch, ten minstenop de inschrijving, STUDIE VAN DEN TE STADEN om 12 ure 's namiddags, tan ongeveer 5IOO EioO|f«n zooals Kepers, Staken, Hangers voor Tabak stellingen, Hoppepersen, Tabakschuivers, Stop- en Haagpersen, Verdunning en Snoei. Groot gemak van vervoer door de na bijheid van den gravier. Gewone voorwaarden en langen tijd van betaling mits borg door al de koopers ten aanverrden van voornoemden Notaris Ma tt to reël. Men zejKt dat de suikerij VanTieghem- Duponi, Roüsselaer'e, de gezondste is. 75 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door de £i:s\s:. Bij zijn openbaar testament, ontvangen door notaris Kart Immersckill, Frieden strasse te Berlijn, in dato van 7 Mei 18 heeft voornoemde heer Seemann de volgen de schikkingen genomen Ik iigateer en geef aan den heer Otto- Franz Reichardt., zoon van Hubrecht- Rei chardt, mijn gansche bezit, als teruggaaf van vroeger toevertrouwde gelden, door ge melden Hubrecht Ileichardt mij gegeven in bewaring en nooit door dezen weêrgeëischt. Mijne fortuin, lieloopende tot 400,000 mark, zal aan mijnen erfgenaam. Otto-Franz Reichardt, toekomen, wanneer hij zich met alle bewijsstukken zal aanbieden bij mijnen notaris, reeds genoemd en... Eenskaps onderbrak eene scherpe gil mijne lezing, zoo luidde 't in den brief die de gasthuisnon las». Mijneoude pleegmoeder was mij aan den hals gesprongen en uitte Ottooch, Ottowat een verbazend ge luk!... Ik meende dat de gogde ziel eenen schok in de hersenen kreeg en ik maande haar aan zich wat stil te houden. Edoch, zij omklemde mij als verdwa lend en omhelsde mij gansch vervoerd, nit- troepend Och wat genade des Heeren Nu zijt gij rijk, mijn Otto Ik bezag mijne pleegmoeder als ver steend Wat wilde zij zeggen Otto rie|> zij vervoerd uit, Otto Rei- chaïdjt moet zich aanbieden, niet waar, bij •den notaris 2 Ha wacht 1 't kost jaarlijks slechts een spotprijs voor zoo een heerlijk werk,.—.van ALLE priesters, katholieke doctors, advocaten, apothekers, ingenieurs, iiaw5e- j 0 nmvvtvi Viy«l« laars en alle katholieke^ ontwikkelden uit i1et Vlaamsche land, zonder ÉÉNE uitzondering. Maar het hoopt ook, met vast betrouwen, voor ,haar immers in 't bijzonder werd het blad gesticht, dat gansch onze Vlaamsche burgerij, de kleine zoo ONTWAAKT. Dit is de titel eener nimwe Vlaamsche illustra tie, sedert korte weken te Antwerpen uitgegeven. Dit verschijnen is geen alledaagsche gebeurtenismaar het verheven doel, van allergrootste belang Voor onzen Vlaamschen stam, namenlijkvolksontwikkeling, door dit nieuw geillusireerd weekblad beoogt, hecht aan zijn onstaan eene gansch bijzondere beteekenis; 'j Dit blad, dat geen geld slaan beoogt en dus geen uitgeverswerk is, vult een echte leemte aan in ons Katholiek Vlaamsche laud Ons Vlaamsche Volk js lees- en weetgierigstil aan zoekt het zich te ont wikkelen het is dus plicht AUh de leidende Vlaam sen,' klassen eenmaal nu, en voorgoed, het volko men op den weg der volledige en gezonde ontwikkeling te brengen. Een geïllustreerd weekblad schijnt wel het gepaste middel daartoe. Doen wij, Katholieke Vlamingen, het niet. andersdenkende zullen het doen 1 Moeten wij wachten tot zulks gebeurt 1 Hebben wij nog geen les sen genoeg gehad in deze laatste jaren, op politiek gebied, b. v.? Daarom is het dat al loie naam draagt in de Katho lieke Vlaamsche wereld aan dit n euw geillusireerd weekblad medewerkt en steun verleent. Namen als die van volksvertegenwoordigers Fr. Van Cauwelaert en A. Henderickx, Pater Rutten, Dr Van de Perre, Stijn Streuvels, D' Juul Persijn, D'Leo Van Puyvelde, kanunnik Dr Muyldermans, kanunnik Prof. Dr Sencie, advocaten Van den Broeck, De Vos en Baels, Doctors Allaeys, Deckx, Meeus en Ver- meersch, Apotheker Hendrix en honderd andere, priesters, paters, hoogeschoolprofessors, doctors, ad vocaten, letterkundigen, geleerden allerhande, uit gansch ons Katholieke Vlaamsche land, staan borg voor de degelijkheid en de goede richting van dat nieuw geïllustreerd weekblad. Een echte ongehoorde bijval geniet die pas gestichte illustratie, waarvan de drukker Spliclial van Turnhout een echte perel van drukkunst gemaakt heeft. Hón- inu van Spanje, eene bom wierp naar het staande de herhaalde chargen der burger koninklijk rijtuig en meer dan twintig men- ivhen doodde. Ferrer werd als medeplichtige vervolgd, omdat iiij eene schuilplaats aan den moordenaar verleend had. Ferrer was schatrijk. Nog jong zijnde, had hij bij eene oude godvruchtige jufvrouw tien scnijulieilige uitgehangen. Hij gaf haar zelfs een O. L. Vrouwbeeld ten geschenke. TIij won haar vertrouwen bij haar afsterven kreeg Ferrer gansch hare fortuin - om er goede werken meê te doen De goede wer ken die hij deed, 't was goddeloosheid en anarchisme verspreiden. 1 Ferrer was getrouwd. Maar hij verliet zijne vrouw en kinderen, die in de diepste diende verkeerden, terwijl hij als een mil- lioennair mot een bijzit leefde. Ferrer werd aangehouden ten gevolge van den opstand van Barcelona, door den krijgsraad ter dood veroordeeld en gefusil leerd volgens de bepalingen van eene straf wet. door een vorig liberaal ministerie ge maakt. De liberalen, die aan 't hoofd zijn in Spanje, weigeren het proces van Ferrer te herzien, omdat zij houden staan dat Ferrer wettelijk gevonmsd werd. Zoo luidde, ondei Inder, de verklaring die de liberale ópper- minister, M Canalejas, verschillige malen in de Kamer aflegde. h - Nu, zondag, hebben liberalen, socialisten en anarchisten, te Brussel een standbeeld ingehuldigd ter eere van dezen Ferrer Dit standbeeld staat op de St-Catharinaplaats. 't Is een vent, puide-moeder-naakt, met. renen brandenden fakkr-1 in de band. Is 't <j*u er alies meè in brande te steken, gelijk te Barcelona. 5 Ziedaar hoeverre het kartel reeds.gekomen is. Het verheerlijkt anarchisten En het liberaal gemeentebestuur van Brussel geeft daarvoor eene van zijtje openbare plaatsen j£eniiwaebl3ge en zieke personen aan -vie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. R.ousselaere. gebruiken. Zaterdag had te Lyon de uitdrijving plaats der Zusters Assomptionnisten, die zich met wacht te peerd endeaanhoudingen, - hoera- kreten ter eere der Zusters aangeheven. Het getal der katholieke betoogers groeide gedurig aan en weldra waren zij 3000 man sterk. Men zag vrouwen in liet gedrang, door de agenten veroorzaakt, meegesleurd, verpletterd en versmacht worden, zonder dat men hen kon helpen. Een moedige gees telijke moest met vuistslagen te werk gaan om een 10-jarig meisje te redden, dat onpas selijk werd en om hulp riep. Het scheelde weinig of hij werd aangehouden Op de gaan paden der rue Servient werden een honderdtal vrouwen gechargeerd, omdat zij de misdaad begingen godsdienstige liederen te zingen. Het getal gekwetsten is talrijk, en verscheidene betoogers werden ook aangehouden. Bij het vernemen van de uitdrijving der Liefdezusters van Lyon, moet bij velen het gedacht ontstaan zijn, dat deze maatregel ook in Belgie zou tronen, den dag dat de karteilisten aan het bestuur zouden geraken. Indien onze belgische liberalen zich moeten vergenoegen met als de gogden eeuw te aanzien, den tijd waarop zij ons land van Priesters en Liefdezusters zouden kunnen - verlossen kunnen wij bestatigen dat deze schoone toepassing in Frankrijk aan alle eerlijke lieden, aan de ongeloovigen zoowel als de katholieken, een afkeer begint in te -boezemen. Na Lyon, heeft het bestuur de Liefdezus ters van Parijs willen buiten werpen. Maar, dat gaat niet zoo gemakkelijk. De werkers bevolking, in wier midden de Zusters leven en zich opofferen, komt krachtdadig hier tegen op. Zij bewaakt de kloosters en belooft de agenten - goed te ontvangen indien zij het wagen af te komen. Maar, deze brutale en- zeer onrechtvaar dige plagerijen verontwaardigen niet alleen de werkende klasse, de hoogere standen beginnen er zich mede te bemoeien en geven duidelijk hun misnoegen en minachting te kennen over deze laffe dommigheden zooals Pierre Loti ze krachtdadig .benoemde. 'En cfSze nragncrcnxaiis nuft van 7 kiernurai worden verweten 't Is een reden te meer om te gelooven dat ■wel als de groote, eene inschrijving zal nemen op; an,jers r,, ;,T hielden dan met liet b°- die pracht ge Vlaamsche illustratie. Het doet een bij- me4 <maer? moiae.i uaii mex ne_i o^ zonder beroep op alle winkeliers, stielmannen, her bergiers, landbouwers, ja zelfs ontwikkelde werklieden. ONS VOLK moet in ieder huisgezin van het Vlaamsche land gelezen worden. Vlamingen, e.scht dat ONS VOLK te lezen zij in iédere kr ng, vergadering, patronagie, enz., waar gij lid van zijt, n iedere herberg waar gij uw glas bier drinken gaal 1 De inschrijvingsprijs, voor een gansch jaar, van 52 nummers dus, per post wekelijks thuis besteld, be draagt slechts, in België 5 FRANK 75 voor de gewone uitgaaf of 10 FRANK 75 voor de prachtuitgaaf. Men kan inschrijven op liet bureel van ONS VOLK in de Montignystraat, 74, te Antwerpen, per een voudige postkaart met naam en volledig adres, of ook bij den Uitgever van dit Blad. Alwie nu inschrijft ontvangt al de verschenen num mers. Dat men zich dus haaste 1 Proefnummers liggen ter inzage op het bureel van dit blad. In October 1909 werd de groote sjiaansche siad Barcelona te vuur en te vlhmme gesteld. Kerken, kloosters, burgersüui-en werden m brande gesteken, de sohi ikkelijkste bal dadigheden gepleegd, moorden begaan. Dat vfas het gevolg van eone sauuui wee ring door anarchisten en socialisten bereid. Dtó voornaaine opstok er daarvan was zekere Ferrer, die eene school gesticht had te Bar celona, gezegd de Moderne School waar uij opentiijk anarchisten kweekte. *l Was een meester van Ferrer s school lie, deu dag van het huwelijk van den ko- zoeken en het verzorgen der arme werklie den. De overheden der katholieken en een aantal werklieden, in 't geheel 300 personen, hadden zich in het klooster opgesloten en al de deuren toegegrendeld. niet om oproer te maken, maarenkei om aan het Land bestuur te looneti dat die hatelijke vervolgingen het volk bèginnen te vervelen. Om 8 ure's morgens kwamen 150 agenten, aangevoerd door een kapitein en twee kom- missarissen, voor de woning der Zusters, rue Diderot Een smid verbrijzelde de deur met eene bijl en de zusters werden een voor een uit de kapel gehaald en tusschen drie agenten op straat gezet. Het volk juichte de Zusters toe, roepend Leve de Zusters! Wij willen ze hebben om ons te verzorgen Na de uitdrijving der Zusters werd het Heilig Sacrament in processie naar de Sint Lodewijkskerk gedragen, opgepropt van geloovigen. Vervolgens vergezelde liet volk de Zusters tot in de families die hun de gastvrijheid schonken. Deze uitdrijving ver wekte eene grooje opschudding door geheel de stad. 's Anderdaags had er eene groote betoo ging plaats otn tegen deze uitjaging te pro testeeren. De policie, die slechts de vrijmet selaars- en revolutionaire stoeten toelaat, wilde de katholieken beletten van hun recht gebruik te maken. Woelingen waren natuur lijk onvermijdelijk. Eenige godsdiensthaters hadden eene tegenbetooging ingericht en rechtover de Progrès» had er eene botsing plaats. Op de Place Bellecour werden, niettegen- En zij liep in óéne vlucht naar boven doch kwam aanstonds met eenen bundei papier terug, die zij mij aanbood, nokkend Daar, neem, mijn Otto!... neem. dit zijn al uwe stukken, die ten duidelijkste doen blijken dat gij niet Laurens Derbranckx. maar wel Otto-Franz Reichardt heet!.. Loop. vlieg ermede naar den notaris Kap hebt aij het groote bezit Weerde zuster Louisa, geloof mij als ik u zeg dat ik gansch verslagen was Ik doorliep de mij aangebodene papieren, die ten overvloedigs'te staafden dat ik wel Otto Reichardt heette en de zoon was van Hubreöot R. ichardt en dus volle recht had op de erfenis, die de rij>.e piantenkweeker achterliet. Dit kon ik maar niet bevatten en ik overlaadde mijne verrukte pleegmoeder dan ook met vragen Zij had zich m-êrgezet en mijne hand gevat. Dar» sprak zij mij ernstig 'aan, zeer aangejaagd. Otto och wat is 't m ij zoet u alzpo te noemen. Otto, luistert goed 't Was in Juni 18... Te Baden schoot de student Beckers tweemaal op Willem ko ning van Pruisen. Men vatte den moorde naar en sloot hem op. Uw vader Hubrecht, ach ik zie hem nog, word verwittigd dour éen naamloos schrift dat men hem van ga- menzweering met lockers verdacht en daar om hem zou gevangen nemen zoo hij niet rap heenvluchtte, naar vreemde oorden. Uw vader, dié zich vrij gaarne met- polietiek bemoeide en, alhoewel niets- imen- gi-zworen hebbende, toch het geweten niet gerust al, h- sloot - oor een ige weken naar Engeland de wijk te temen, en vertrouwde dienst1 eigens zijne jonge vrouw Augusta en zijn kindje Otto', pas vier' jaar oud, aan de zórgen van zijnen vriend Tomas Seemauu, piantenkweeker, die destijds niet- zoo rijk was als toen hij stierf. Helaas Otto, uw on gelukkige vader, nauwelijks eenige dagen in Engeland, overleed er lampspoedig, en zijn vriend seemann, die het aan uwe moe der kwam meidén, deed haar besluiten Berlijn te verlaten, ten einde de vervolgin gen der staatspolitie niet op haar hoofd te tr.-kken De c.rme vrouw, die van niets wist, voldeet «an het voorstel van den sluwen en vaisch'-en vriend, dié op die wijze iest de hem toevertrouw ie geiden kon buit maken. Ach! Otv hij wist uwe zwakke en Geschroomde rtw:der zoo bang te maken, iat zij in alle: zyaien Joozen raad volgde en haren naam veranderde, haren eigen fami lienaam Derbranckx en u tevens Laurens Qoementjé. Djor de bemoeiingen van tien sluwen valschaard, dien wij maar later leerden kennen zooals hij was, werden aan u we moeder valse,he en nagemaakte papieren bezorgd, en niet lang duurde het of wij waren over de gcdjizen en wel naar Frank rijk heen, waar wij ons te Rijsol vestigden. Helaas nauwelijks waren wij in die vreem de stad aangek'jyrven, of uwe moeder werd er ziek en fta een verblijf van weinige weken, bezvyeek zij er, de rampzalige, van wee en verff-iet en... Ach het u, arme wees aan mij over, mij innig op het hart drukkende, u tot eenen'man van eer en ge weten op te voeden Otto, ik heb dit ge daan, oh ja. en u immer als mijn eigen kind bemind en opgekweekt. Nu zijt gij weder rijk, w,rat het bezit dat u -Qt-mann nalaat is eebt iiet uwe, gewis Ha snel nu maar naar den notaris, toon hem uwe papieren en roep zoo't noodig is, mijne getuigenis ha Ik zal hem weldra i.ansch óvrtuigd hebben. Ach wat maakt mij uw geluk nu vervoerd en verheugd. Mijne goede pleegmoeder, zoo vervolgde de schrijver, omhelsde mij nogmaals alt verdwalend van heil en d wong mij met haar naar den notaris van Berlijn te reizen. de groote meerderheid zijner landgenooten van zijn gedacht zijn. Ziehier een kort uittreltsel, uit een brief door hem naar de Figaro opgezonden en waarin hij aan het gouvernement vraagt aan de voorstellen van" uitdrijving geen ge volg meer te geven. - Opdat men mijne verontwaardigde pro- testatie het kierikalismus niet zou toewijden, begin ik met te zeggen dat ik niet katholiek ben. Ik ging dezen morgen door Parijs, en per geval hoorde ik zeggen dat men morgen maandag, de Liefdezusters zou uitdrijven. Van welk kwaad kan men ze wel beschul digen, deze, die hun leven slijten met ten iiuizc zieken en armen te gaan bezorgen zonder zelfs een glas water to aanveerden Wat wilt men van hen Zij zijn zelfs niet rijk, gelijk zoovele kloósters die men reeds uitgeplunderd heeftzij bezitten niets dat de uitbuiters kan aanlokken ehwel dan? De sectarissen, die blindelings alles wil len vernietigen wat godsdienstig is, zullen derwijze te worke gaan, dat zij op zekeren dag over hun zeiven het overvolle van den algemeenen afkeer en walg zullen voelen loopen. 't Schijnt dat het gouvernement wijkt voor de openbare rneening Het doet nu beschaamd uitleggen dat de Zusterkens der Armen uit hun klooster moeten daar dit hun niet meer toebehoort, gezien het gou vernement liet aangeslagen heeft. Toch heb ben zij het niet durven wagen de Zusterkens te Parijs deze week op straat te zetten, zoo als het gebeuren moest. Een dingen is zeker, 't is dat men in Frankrijk, waar men nu hel schoone be wind doorleefd heeft van het stelen en ver volgen der kloosters, hiervan begint genoeg hebben en dat de menigvuldige bewijzen der openbare afkeuring en verontwaardiging, verontrustend worden voor het Pestuur. De les die voor de belgische kiezers hieruit te trekken valt, is, dat om geen zulk bewind te moeten betreuren, het beste is van het niet in te stellen. Uit Parijs schrijft men op Donderdag 9 November Tijdens eene vergadering heden gehouden om protest aan te teeltenen tegen de uit drijving van de Zusterkens der Armen, werd eene afvaardiging benoemd om deze in het ministerie van Binnenlandsche Zaken te gaan verdedigen. Te Grenelie, voorstad va» Parijs, ging een verzoekschrift rond en op eenen dag werd het met tien duizend vijf honderd en negentig handteekens bekleedt. 't Volgende lazen icij eenigen tijd gele den, in een dagblad Waarde zuster Louisa, 't is voorwaar Godes schikking Immers, gisteren ben ik teruggekeerd, rijk en vier-honderd-dnizend mark bezittend, die mij wettig toekomen en toebehooren. Ik heet niet meer Laurens Derbranckx, maar wel Otto Frans Reichardt, en, oh neen op dezen naam weegt geene onteerende veroordeeling tot kerkerstraf 1 Ha het eerste gebruik dat ik van mij nen rijkdom maak, is eenen oppersten plicht vervuilen. Later verneemt gij van pi ij mis schien wat dit beteeken wil... Doch, wil onthouden wat ik zeg; Aan mij is'tenkel terug te geven wat-behoort-1 Waarde zuster, ik eindig. Ha ik ben gelukkig, omdat ik vooreerst mijn geweten van zwaren, drukkenden last kan verlichten en ook omdat ik nu mijne oude Anna voor al hare levensdagen kan gelukkig maken. Wil uwe goede moeder en uwe zusters van mijnentwege groeten, waarde zuster, en wanneer gij aan hem denken zult, die weleer, als Laurens Derbranckx, roekeloos en onbezonnen handelde, stuur eene dank- bede tot God, omdat Hij de genade heeft ge geven van alles te hersteilen wat nog mo gelijk was, aan uwen hoost genegen. Otto Frans Reichardt. De brief was ten einde en de gasthuisnon zweeg. De verrassende tijding liacl iedereen als met verstomming geslagen en geene woor den schenen te kunnen gevonden worden om de stormende gevoelens uit te drukken waarvan aller harten vol waren. 't Was.pindeJijk mijnheer Van Bergen- hove die eerst de spraak terugvond en bromde Heisa! wat een wonder nieuws! Wie zen dit hebben gedacht Laurens Derbranckx verdwenen om plaats te maken voor Otto Frans Reichardt murmelde Roza in gedachten. En bovendien rijk geworden juichte Lucia. Ha! ik gun het den braven jongeling wel, want hij verdiende geluk te vinden. Wat eene verrassende tijding toch, prevelde de moeder, die een geheim gevoel van spijt niet kou onderdrukken, welke in haar hart opwelde bij het gedacht, dat haar vroegere bediende nu rijk was, terwijl zij hare fortuin had verloren. Edoch, alleen de gasthuisnon sprak niet Zij zat diep ingetogen, peinzend, en zij overwoog alles wat reeds geschied was en voorgevallen. Zij overdacht in haren geest al die gebeur tenissen, die elkander hadden opgevolgd, sinds haar vader, zondig en vermetel, de hand aan zijn eigen loven sloeg, om op oneerlijke en bedriegelijke wijze eene fortuin voor zijne geliefden aan de verzekerings maatschappij te ontfutselen. Zij overliep alles wat door die hoogst laakbare daad in leven was geroepen en verder er op was gevolgd. Hoe een onschuldige zich, uit liefde tot haar, had doen veroordeelen voor moord bij onvoorzichtigheid en in den kerker opslui ten, zijne eer, zijn bestaan ten lieste gevende en zijn geweten met leugen, bedrog en onrecht be:adende. Hoe eene oude, liefdevolle pleegmoeder Anna Wallaert daardoor in grievend ver- Zie hier hoe men de gelijkheid zooal uitoefent in dat geuzenkot. dat Frankrijk heet Over bijna eene week, deed een jongeling uit het regiment van 't garnizoen van Tours, waar hij zijnen soldatendienst deed, eene verkoudheid op, maar dat geheel en gansch buiten den soldatendienst. Men deed hem naar 't soldaten hospitaal gaan om er de noo- dige verzorgingen te ontvangen. Dat is alle maal heel natuurlijk, hoor ik zeggen O ja Maar 's anderendaags, reeds vroeg inden morgen, kreeg het bestuur van 't gasthuis de orde den zieken soldaat over te brengen in eene afzonderlijke kamer, voor de hooger officieren alleen bestemd. En eenieders ver wondering werd nog grooter toen de zieken dienaars vriendelijk verzocht werden om er vandoor te trekken en plaats te maken voor twee zusterkens - die recht van Parijs kwamen en die, zoo 't schijnt, veel beter zieken oppassen kunnen dan al die ieeke "'nlfrinrrrnnrj-n Nu zijn wij gelukkig to kunnen melden dat de zieke veel heter is. De zorgen die hem gegeven zijn, de wondere opoffering zijner moeder, en die der twee nonnekens, dat alles doet ons hopen dat die geliefkoosde soldaat binnen weinige dagen zal hersteld zijn. Wilt ge nu weten wie het is? Welde ■schoonzoon van Minister Caillaux, heel een voudig kanonier van 2e klas, op garnizoen te Tours Ziet ge, lezers, zoo gaat het met die man nen! Gelijkheid overal en in alles, Gelijkheid voor iedereen Zij verbannen de kloosterzus ters uit school en gasthuis, uit hun Vader land. De arme menschen moeten sterven gelijk 'nen hond in de verwercldlijkste gasthuizen. Maar die heeren ministers en hunne familieleden niet o, als die ziek vallen dan moeten er aanstonds gasthuis nonnen komen om hen op te passen Lezers, zoo verstaan de geuzen uit Frankrijk do gelijkheidzoo ook verstaan de Belgische geuzen de gelijkheid; zij verstaan op dezelf de manier dien grooten sciireeuw van gelijk heid, hé! Zij alles: het werkvolk niets Waren de blauwbroeken hier boven in 't land dan zou 't er hier spannen lijk bij onze Zuiderburen. De overeenkomst onderteekend. Eindelijk is deze zaak klaar. Maanden leefden wij tusschen de hoop en de vrees van een mogelijken oorlog tusschen deze twee machtige landen, maar nu is alle ge- aar -- tijdelijk toch geweken. Het Fransch-Duitsch traktaat, dat het protektoraat over Marokko toekent aan ran kr ijk, werd Zaterdag 4 November, om genheid gedompeld en geene uitkomst meer zag. kwam te vernemen dat koopman Arnold Van Helmen gansch ten onder was gekomen en gansch de fortuin barer moeder in zijnen val had medegesleept. Hoe eindelijk de veroordeelde en onschul dig gekerkerde Laurens, die weleer onrecht pleegde doch onbezonnen en met goed in zicht, door den genadigen Albeschikker de fortuin terugkreeg, vroeger aan zijnen vader Ontstolen en vermeerderd met deze van den rouwmoedigen dief, wat hem nu toeliet in 't geheim de onrechtvaardig afgedwongene schadeloosstelling heimelijk, als onbekende teruggaaf, weer te geven. Het was zonneklaar voor den geest der edele gasthuisnon in al die gebeurtenissen zag zij niets dan de leiding van den recht vaardigen en meedoogenden Vader, die in den Hemel is. driet en bittere smart mocst komen. Hoe hare moeder en dezer dochter te Marseille de treffende ontmoeting deden van den blinden Arnold Van Helmen, door het rijtuig'ongeluk, te Nizza aan Lucia, geschied die er door haren eigen neef Joris werd gered Wat al te Marseille voorviel en hoe zij besloten had gastbuisnon te worden, om naar Algerië heen te trekken, alwaar zij den wilddief Bruno Daeltjens vinden zou die haar alles wat den droeven dood haars vaders betrof, zou verklaren. Hoe zij, in diepe radeloosheid en versla- Eenige weken waren weder verloopen. De diepbeproefde weduwe, nu toch geluk kiger dan voorheen, had afscheid genomen van hare engelachtige dochter zuster Louisa, en was met. Rosa en Lucia in gezelschap van den heer Van Bergenhove naar Rijssel teruggereisd, alwaar de vrouwen zich nede rig doch zeer tevreden hadden gevestigd in het huisje, haar door haren goeden bescher mer voorbereid. Zij leefden er gerust, bestaande van het werk barer handen, en vonden dat de op brengst, die winst hun veel meer en zoeter genot verschafte dan al wat de rijkdom haar weleer had geleverd. De twee jeugdige meisjes, Rosa en Lucia, beieverden zich enkel en liefdevol voor hunne goede moeder te leven, wier dagen zij teeder veraangenaamde, immer gesteund en bijgestaan door den goeden heer Vaij Bergenhove, die haar onder alle opzichten

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1