VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN ALPHüNSE BOUSERË-YPIRIAN GROOTE KEUSFOURRUREN Vraagt het Flesschenbier De Dion Douton BREUKEN J. LIÊGEOIS-MONTEYNE HOEST-ASTHMA J. Dehondt-Oslmaere PFAFF 2lis en 4, Boterstraat, YPER. H. Antony-Permeke en Zonen LANDBOUWERS merk RORTE BRUJJE VERKOOPT de rijwielen BANK van POPERINGHE. Geen. Grijs Haar A.VANNESTE-MATTYS JOSEPH 0U5V10N FL, OSTEUX-DAUCHY WINTERSCIIOENEN Justin Oenut-Huys SUIKERBAKKER!! PüRICE LEBBE - LEUPE DRINKT N Al AS Ea\ix mmerales radiotuvelles KUNST - PHQT0GRAPH1E. Ik heb de eer Uld kenbaar le maken dat ik mij ten huize begeve voor het van G. Desmarets-Demeester. Philemon GHYSEL, PL ATS TA ADIG E BOTER Algemeenc depositaris voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-VANLANTSCHOOT,suikerbakker,'Yperstraal,POPERINGHE. PATTOU-CLARYS Yperstraat POPERINGHE. Bedriegers 2 Landbouwers, Vlaskweekers. AU CAFE DE LA PAIX Huis van vertrouwen Onmogelijke concurrentie. Gasthuisstraat, 25, I»ÖI*EKIÏVOHE. Telefoon W, 21 r. MERCERIE Grooi i" Groots kous van alle slag van zwarte en gekleurde ROKS. FEYS - CALLEWAERïj Rousbrugge 2 GROOTE PRIJZEN. 2 GOUDEN MEDALIEN. Tentoonstelling Charleroi 19112 Eere-Diplomas. depot KM OM UWE WINSTEN TE VERDRIEDUBBELEN DE DION BOUTON 6, Lakenweversstraat, Brussel. In den Franschen Soldaat. La BELGIQUE PRÉVOYANTE ONDERLINGE PENSIOENKAS, Genezing zonder operatie. iN'T klein. Inden Ballon, ik -t groot. C. BATTHEU-BAEKEROOT, Statiestraat, 56 58, POPERINGHE Elie LIETAERT-TRUWANT, van MERRIS. COEVOET, BAERT Ci0 Loopende Rekeningen TELEPHOON N' 66. POPERINGHE Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 Coiiruiu^nton C. VANDERCRUYSSEN ASphonse Rouseré - Yperman, Alle slag van Breimachienen. FABRIEK van MATRASSEN, OYÜBEM, Tramstatie. Rene Deschililer-Declercii, Bruggestraat, Poperinghe. PDPREMBÜIJ); ECAÜ5S1NNE5 PRIXaFORFAIT Huis van volle vertrouwen, PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. Jérêiro MATTHYS ROUSSELARE. Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij HulphuisGezusters DF.SQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1842. FOURRUREN Ïn t' groot en in 't klein. GROOTE KEUS VAN Skunks, Benards, Marters, Caracul, Castor, Lout re, Mongolië, Vison, Murmel, Astrakan, Ronde Kaltcn en andere modellen in Vischow en Fluwijnen. Men belast zich met liet maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte ZEER GENADIGE PRÏJZEN1. Zijde, Harde en Slappe Hoeden, Klakken en Kinderartikelen. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD II»»I Ncliijiit (lat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten - gebruiken van Vin- cart-Silly. Dép ft t bijgebr. Delhaize Moncarey-Sansen SCHOEHÜÜAKER. in de Gouden (Vlansbottin, Yperstraat, 34-, Poperinghe dicht bij de Markt laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kinders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, ration- nels en Amerikaanscho modellen. Babysalle slaffers in f ijn en andere lederen Goedkoope Winter slaffers en molièren en alle soort van gtfoureerde snouwbots en feu tres in vergehillige prijzen voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Weke- schoenen en -slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en gewaarborgd. ciitiuE; voor alle schoenen, zooals Bison, Everets Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen en -galochen in alle groot ten en prijzen. Alle at tike's noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op d.en Markt Bronchiet Verouderde Vallingen, Heosehheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den AVI mi50\< ISITAË IMI»Ë fr. 1 50 de fleschte bekomen bij Mr A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Groote keus van FmhOumU' artikels voor Daines-Coitlureii. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudreen Pates denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- eri Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor liet maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. Gasthuisstraat, 26, Poperinghe. Alle dage versche koeken en pasteien. Groot assortiment van alle Dessert. Specialiteit van Beschuiten. Dozen voor Geboorten en Feestdagen. Chocolat der "Patrons Patissiers-'. Til SAaioti 12.2.7 MINERAAL TAFELWATER het gezondste en het zuiverste. R. MQNCAREY B11 Ihii-ailijx, POPERINGHE. »5H AVENUE KOGIfcR Op aanvraag harer talrijke kliènten komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, te i'operiitglie ëen lt!il|»liui* van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. ltd. IBuy-l>er»edl. Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating Peerden, töuils, Ezels en Honden. Door mijne hekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg -> A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. Ik heb de eer kenbaar te maken dat O] 4" OOGST, mijn scbip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN Monbourg voor hoppe te drogente verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai »Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN. KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers A paveerders Deze koopwaren zijn altijd in hnis. 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalf'svoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bii Janssens-Fossé,Brussel. Depot voor de Doperi ngsehe streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 t.e Brussel; La Frangaise Diamant. Star-Plume en Star- Course, La Lune enz.,enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp Saphir, Alcy<>n, echte Trois fusils. Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. A lie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, ess-nce, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. ftaaimaclilenen Veritas. Victoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80 fr. te beginnen; Naalden en toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij hoi kno pen van een nieuwe. WaK**!imia«*hi<>iicn van het beste stol sel die het waschgoed niet beschadigen Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten c ncurrentie Sedert eenigen tijd loopen leurders rond bij de Landbouwers en verkoopen kleer- goed van gemeene kwaliteit op name van Valère STAESSËX, confectie-winkel te POPERINGHE. Valère Staessen heeft de eer te laten weten dat hij alleenlijk verkoopt in zijnen winkel en op de markten te Veurne en Yper, TCooit zendt iiij letirdern rond. Die deze bedr iegers kan doen kennen, zal eene goede belooning ontvangen. Wilt gij goed vlas kweeken, welke niet seffens valt, niet doodheirelt, van beste kwaliteiten met groote opbrengst, zaai dan het vermaarde tonlijnzaad - Géant de Kos troma - en gebruikt de scheikundige vette van het huis De-rome van Bavay Noord- Frankrijk) speciaal gemaakt voor de vlas- en aardappelkweek. De ware -Géant de Kostroma- en de vette van het huis Derome zijn alleen lijk verkocht met waarborg bij J. DEHONDT, Vlaskoopman (Groote Markt) te Poperinghe, waar men alle verdere inlichtingen kan verkrijgen. BIJ - Au Café de la Paix POPERINGHE. In 't Groot. Waren Goeden Koop. In 't Klein CONFECTIEN voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te hegiiinen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr.; schoone. zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- nè, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans- hemden te beginnen van fr 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van Moffen voor irouu kleederen in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en KQUSSEN. S.ef w «-i oj» Kr zijn bij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven var- de stukken goed en die ik altijd zal geven m<»t groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M do >r uwe orders vereerd te worden. I laatste modellen. Astrakan Skunks. Renards. Castor. Marters. Caracul. Loutre. Mongoüe. Vison. Murmel. Ilaiwltnffen voor mannen en kinderen. Artikels voor Kleermakers en Kleermaaksters. Geheel laatste nieuwigheden. li lein. rieuwighede der brouwerij-mouterij bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910 met Iteliiiignelikcnilc I 'it vinding goedgekeurd door de Maatscap pij van Gezondheidsleer van België Genezing in 10 minuten tijds van de hevigste Tand- en Hoofdpijn en dei Nevralgiën, door het gebruik der CACHETTEN M. GAUTHIER, apotheker te mecfielen 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel Vereisclu het merk A ntinévralgique Jos. Gauthier, gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per keerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, W. Van Windekens, apotheker te Komen OP PNE-US DUNLOP Vraagt vandaag nog den verkoop voor uwe streek maakt op maat. GROOT. Huis van volle vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders. Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, iir 19, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud Kostnmen Vöör bcjjr&vill* waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen - ie zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, ganseh naar de laatste gen. in nren, wel afge= mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prij zenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van l2-l8 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen tekoopen. Ik hoop M..., met uw bezoek vereerd te icorden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werk, matige prijzen en goede waar, gij mij met uw vertrouwen zult vereeren Ik bovind mij op de Marktdag te Veurne en Yper. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor dool een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een rnaandeiijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent IIËCTOlt 015I5IË, - A la Fabrique Groote Markt, 11, Poperinghe. De alom vermaarde Familie VERD0NCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 4000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zeilde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voetenBijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij ders. Onzicht- g bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te p genezen, noodig gg ia dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M Frangois VERD0NCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- gg wijk, Kortrijk Én Mr Honore VERD0NCK, bij de nieuwe post p te Oostende, is sprekelijk cien Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu- we magazijnen te openen met alle kostumen aan bijzonder goedkoope prij zen mans- en kinder kostumen, zomer-imper- méables voor vrouwen, rouw- of trou wkostumen worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij met prijzen uitgesteld. Komt zien en gij zult u kunnen overtuigen welke schoone keus ik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-artikels, bonneterie. manstoffen, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u ter trouwe te bedienen. Verandering van Woonst. veurnestraat, I» O I» 15 I II Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. Schaal straat, nr 6, (comptes courants). Publieke Fondsen Leeningen op Leeningen op vaste goederen. Beursbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. Gasthuisstraat 27, POPERINGHE. U H co u <u c3 P V Pi Verkoop van alle slag'van goede haarverwen, reuk en zeepartikelei.1, brillantine, cosmétiques, dentifrices, haar-, scheer-en landborstels, enz.Beste produkten tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit- gekamt haar tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening. Genadige prijzen. MEER 111 o De Nieuwe London» doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pelletje» van het hoofd weg. Eischt op den hal« In f\ aeons van fr. 1,50 en fr. 2.50 Engeiscto ^sardtincfugf #sb 2 fr. per fltcsi Te {to<jp b{j Apothekers Drogisten, Haas snijders en ^Jeukwlnkels Is 'I groot: P»rfBre«?io D* Salp, WacMtb^k* (BolgTo) Gouden Medalie le Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 ef- Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatiek, Flerecijn, Rumaliek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der PQ!L DE BfiE!AGK£. anli-rumaltsche Wol, *4» 15x3 gebreveteerd voort- brengsel, gemakke- «i Atrvi lijk middel en ^aanbevolen door al - 'de geneesheeren. A Igemeenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poil de Bretagne, voor Cale- gons. Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe Hnis van vertrouwen. Telefoon 57. Voor onze streek, de X'aaiiiiavliioiivii zijn alleen verkrijgbaar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. Dj naaitna- chienen Pfaff /.ijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naaima- chien hebben, koopt de naai- machienen PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. in alle slag. iMMLiu.j De Ster Matraswol - Floconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. 2» T L F O O 3*1 29 Gediplomeerde Kleermaker, Priesterstraat, 15, Poperinghe. Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, B.eismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen. Laatste nieuwigheden. In 't groot. - HANDEL - In 't klein. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. SRAMITSI 0UR5 A POLI INALTÉRAI Carrières MONUMENTS FUNÉRfllRE.5 PO s AU CIMETime Catalogue franco gratuit )ur (lemande O'oststraat, 27, (dicht Lij de nieuwe Post), '3 &j. OOll en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. L_. ABRAMS-ALLOO, Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. BIJZONDERHEID voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vellen,pluimen, boas en fourruren. Wasschen en cremeeren van Stoors on Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige prijzen, spoedige bediening. HALSKATTEN VOOR MANNEN EN KINDEREN. HET BEREIDEN EN VERWERKEN DER VELLEN WORDT IN HET HUIS ZELF GEDAAN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3